EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0338

Verordening (EG) nr. 338/2008 van de Raad van 14 april 2008 inzake de aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

OJ L 107, 17.4.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/338/oj

17.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1


VERORDENING (EG) Nr. 338/2008 VAN DE RAAD

van 14 april 2008

inzake de aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/1993 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 23, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1941/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (2), zijn aan Polen voor 2007 quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee toegewezen.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 804/2007 van de Commissie (3) is bepaald dat het aan Polen voor 2007 toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn opgebruikt door de vangsten van kabeljauw in het oostelijk deel van de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) en dat de visserij op het betrokken bestand in de Oostzee door vaartuigen die de vlag van Polen voeren, met ingang van 12 juli 2007 derhalve is verboden.

(3)

In juli 2007 bleek uit de gegevens waarover de Commissie beschikt dat vaartuigen die de vlag van Polen voeren, drie keer meer kabeljauw hebben gevangen in het oostelijk deel van de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) dan oorspronkelijk door Polen was aangegeven. Voorts is gebleken dat vissersvaartuigen die de vlag van Polen voeren, doorgingen met de visserij op dat bestand, waardoor het aan Polen voor 2007 toegewezen quotum nog meer werd overschreden.

(4)

Na verschillende technische bijeenkomsten tussen de Poolse autoriteiten en de Commissie, waarop de overschrijding van het quotum aan de hand van controles moest worden vastgesteld, verklaarde Polen dat het quotum met 8 000 ton was overschreden.

(5)

In artikel 23, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/1993 is bepaald dat de Raad een kortingregeling moet vaststellen voor de hoeveelheden vis die buiten de jaarlijkse quota zijn gevangen. Deze regeling moet overeenkomstig de beheersdoelstellingen en -strategieën van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden vastgesteld, waarbij bij voorrang rekening wordt gehouden met de mate van overschrijding en de biologische situatie van het betrokken bestand.

(6)

Een dergelijke regeling is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota (4). In artikel 5 van die verordening is bepaald dat de boven de jaarlijkse quota gevangen hoeveelheden in mindering moeten worden gebracht op de overeenkomstige quota voor het volgende jaar.

(7)

De overschrijding van het quotum door vaartuigen die de vlag van Polen voeren is vooral toe te schrijven aan tekortkomingen in de controle- en rechtshandhavingsregeling en aan het feit dat de vangstcapaciteit van de vloot voor kabeljauw onevenredig hoog is ten opzichte van de jaarlijks door de Raad aan Polen toegewezen vangstmogelijkheden.

(8)

Teneinde de ernstige tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid door Polen aan te pakken, die met name geleid hebben tot onjuist gerapporteerde en niet-aangegeven kabeljauwvangsten in het oostelijk deel van de Oostzee, en teneinde te vermijden dat het quotum net als in 2007 wordt overschreden, heeft Polen zich ertoe verbonden nationale actieplannen vast te stellen en uit te voeren, waarin met name is voorzien in onmiddellijke maatregelen om de controle- en rechtshandhavingsregeling te verbeteren overeenkomstig de communautaire normen en bijzondere maatregelen om de capaciteit van de Poolse vloot aan te passen, teneinde tot een stabiel evenwicht te kunnen komen tussen de vangstcapaciteit van de vloot en de aan Polen toegewezen vangstmogelijkheden voor kabeljauw in de Oostzee.

(9)

In het licht van deze verbintenis en gezien de grote overbevissing en de sociaaleconomische gevolgen die verbonden zijn aan het onmiddellijk in mindering brengen van de overschrijding, dient van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 847/96 te worden afgeweken en moet een bijzondere kortingregeling worden vastgesteld voor de hoeveelheden vis die buiten het quotum zijn gevangen.

(10)

De hoeveelheden kabeljauw die door Polen in 2007 buiten het quotum zijn gevangen, dienen derhalve op zodanige wijze in mindering te worden gebracht op het quotum van Polen over een periode van vier jaar, dat de sociaaleconomische gevolgen met name tijdens het eerste jaar worden beperkt.

(11)

De Commissie moet de uitvoering van de door Polen aangenomen nationale actieplannen evalueren. Indien de in de plannen vastgestelde acties en termijnen niet worden gerespecteerd, kan de Raad de regels voor het in mindering brengen van de boven het quotum gevangen hoeveelheden aanpassen.

(12)

Om de betrokken vissers zekerheid te verschaffen over de omvang van hun quota voor de vangst van kabeljauw voor 2008 in de Oostzee en om de bestanden niet in gevaar te brengen, is het van essentieel belang zo vroeg mogelijk in het visseizoen te beslissen over quotaverminderingen voor 2008. Gezien de urgentie van deze kwestie moet een uitzondering worden gemaakt op de periode van zes weken, als bedoeld in punt I.3, van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen gehechte Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt onder „in 2007 buiten het quotum gevangen hoeveelheid” verstaan, de hoeveelheid waarmee het aan Polen voor de vangst van kabeljauw (Gadus morhua) in de Oostzee toegewezen quotum (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in 2007 is overschreden.

Artikel 2

In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 847/96 worden de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw (Gadus morhua) in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011 op de volgende wijze verminderd over een periode van vier jaar:

a)

in 2008 met 10 % van de in 2007 buiten het quotum gevangen hoeveelheid,

b)

in 2009, 2010 en 2011 met telkens 30 % van de in 2007 buiten het quotum gevangen hoeveelheid.

Artikel 3

1.   Polen dient nationale actieplannen vast te stellen en uit te voeren die betrekking hebben op de controle en de herstructurering van de vloot en die maatregelen bevatten die gericht zijn op:

a)

een versterkte controle van de visserijactiviteiten, met name met betrekking tot het gedeelte van de vloot waarmee hoofdzakelijk kabeljauw wordt gevangen;

b)

een betere handhaving van de communautaire en nationale instandhoudingsmaatregelen, en met name van de vangstbeperkingen;

c)

een aanpassing van de capaciteit van het gedeelte van de vloot waarmee hoofdzakelijk kabeljauw wordt gevangen.

2.   De Commissie evalueert jaarlijks de uitvoering van de in lid 1 bedoelde nationale actieplannen en brengt daarover verslag uit aan de Raad. Indien de acties niet worden uitgevoerd zoals gepland, kan de Raad, overeenkomstig de procedure van artikel 23, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/1993, de methode voor het toekennen van de in artikel 2, onder a) en b), bedoelde kortingen, aanpassen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 14 april 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC


(1)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1098/2007 (PB L 248 van 22.9.2007, blz. 1).

(2)  PB L 367 van 22.12.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 754/2007 (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 26).

(3)  PB L 180 van 10.7.2007, blz. 3.

(4)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.


Top