EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0659

2003/659/JBZ: Besluit 2003/659/JBZ van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

OJ L 245, 29.9.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 162 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 162 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 69 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; stilzwijgende opheffing door 32018R1727

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/659/oj

32003D0659

2003/659/JBZ: Besluit 2003/659/JBZ van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

Publicatieblad Nr. L 245 van 29/09/2003 blz. 0044 - 0046


Besluit 2003/659/JBZ van de Raad

van 18 juni 2003

tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder c),

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van de Rekenkamer(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Eurojust is een krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie opgericht orgaan, dat feitelijk subsidies ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie ontvangt. Bijgevolg moeten de uit de algemene begroting gefinancierde uitgaven van Eurojust overeenkomstig artikel 41, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie.

(2) Sommige bepalingen van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(4), moeten derhalve in overeenstemming worden gebracht met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5) ("het algemeen Financieel Reglement").

(3) Besluit 2002/187/JBZ dient derhalve te worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

Besluit 2002/187/JBZ wordt als volgt gewijzigd:

1. de artikelen 35, 36 en 37 worden vervangen door:

"Artikel 35

Opstelling van de begroting

1. Het college stelt jaarlijks, op basis van een ontwerp van de administratief directeur, een raming van de ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het volgende begrotingsjaar vast. Deze raming, die tevens een ontwerp-overzicht van de personeelsbezetting bevat, wordt uiterlijk op 31 maart door het college bij de Commissie ingediend.

2. Op basis van die raming presenteert de Commissie, in het voorontwerp van de algemene begroting van de Europese Unie, een voorstel voor de jaarlijkse subsidie en de vaste of tijdelijke ambten, en dient dit overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bij de begrotingsautoriteit in.

3. De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie aan Eurojust goed en beslist over de vaste of tijdelijke ambten in het kader van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling met betrekking tot andere personeelsleden.

4. Voor de aanvang van ieder begrotingsjaar stelt het college van Eurojust aan de hand van de door de begrotingsautoriteit overeenkomstig lid 3 van dit artikel goedgekeurde jaarlijkse subsidie en ambten de begroting vast, met inbegrip van het overzicht van de personeelsbezetting als omschreven in artikel 34, lid 1, derde zin, en past het deze begroting aan aan de verschillende aan Eurojust toegewezen bijdragen alsmede aan de uit andere bronnen afkomstige middelen.

Artikel 36

Uitvoering van de begroting en kwijting

1. De administratief directeur voert als ordonnateur de begroting van Eurojust uit. Hij licht het college in over de uitvoering van de begroting

2. Uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de rekenplichtige van Eurojust de voorlopige rekeningen met het verslag over het budgettair en financieel beheer van het begrotingsjaar in bij de rekenplichtige van de Commissie. De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige rekeningen van de instellingen en de gedecentraliseerde organen overeenkomstig artikel 128 van het algemeen Financieel Reglement.

3. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de rekenplichtige van de Commissie de voorlopige rekeningen van Eurojust met het verslag over het budgettair en financieel beheer van het begrotingsjaar in bij de Rekenkamer. Het verslag over het budgettair en financieel beheer van het begrotingsjaar wordt ook toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

4. Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer over de voorlopige rekeningen van Eurojust overeenkomstig artikel 129 van het algemeen Financieel Reglement maakt de administratief directeur onder zijn eigen verantwoordelijkheid de definitieve rekeningen van Eurojust op en legt deze voor advies voor aan het college van Eurojust.

5. Het college van Eurojust brengt een advies uit over de definitieve rekeningen van Eurojust.

6. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de administratief directeur de definitieve rekeningen met het advies van het college van Eurojust in bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

7. De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.

8. De administratief directeur dient uiterlijk op 30 september een antwoord op de opmerkingen van de Rekenkamer in bij deze instelling. Hij dient dit antwoord ook in bij het college van Eurojust.

9. De administratief directeur, die optreedt onder het gezag van het college en diens voorzitter, verstrekt het Europees Parlement op verzoek, overeenkomstig het bepaalde in artikel 146, lid 3, van het algemeen Financieel Reglement, alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar.

10. Vóór 30 april van het jaar n + 2 verleent het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar n.

Artikel 37

Financieel Reglement van toepassing op de begroting

1. De financiële regeling van toepassing op de begroting van Eurojust wordt, na raadpleging van de Commissie, door het college met eenparigheid van stemmen vastgesteld. Deze financiële regeling mag slechts van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6) afwijken indien de specifieke vereisten van de taakverrichting van Eurojust dit noodzakelijk maken, en met voorafgaande instemming van de Commissie.".

2. artikel 38, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De ordonnateur is belast met het invoeren van interne controlesystemen en -procedures die zijn toegesneden op de uitvoering van zijn taken.".

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 67.

(2) Advies uitgebracht op 27 maart 2003 (nog niet in het Publicatieblad verschenen).

(3) PB C 285 van 21.11.2002, blz. 4.

(4) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(5) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1 (Rectificatie in PB L 25 van 30.1.2003, blz. 43.

(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72 (Rectificatie in PB L 2 van 7.1.2003, blz. 39).

Top