EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0390

2010/390/: Besluit nr. 1/2010 van de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro van 14 juni 2010 tot vaststelling van zijn reglement van orde

OJ L 179, 14.7.2010, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/390/oj

14.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 179/11


BESLUIT Nr. 1/2010 VAN DE STABILISATIE- EN ASSOCIATIERAAD EU-MONTENEGRO

van 14 juni 2010

tot vaststelling van zijn reglement van orde

(2010/390/EU)

DE STABILISATIE- EN ASSOCIATIERAAD,

Gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, („de overeenkomst”) en met name de artikelen 119 en 120,

Overwegende dat de overeenkomst op 1 mei 2010 in werking is getreden,

BESLUIT:

Artikel 1

Voorzitterschap

De stabilisatie- en associatieraad wordt beurtelings voor een periode van twaalf maanden voorgezeten door de voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, namens de Europese Unie en haar lidstaten en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en door een vertegenwoordiger van de regering van Montenegro. De eerste periode begint op de datum van de eerste zitting van de stabilisatie- en associatieraad en eindigt op 31 december 2010.

Artikel 2

Vergaderingen

De stabilisatie- en associatieraad komt eenmaal per jaar bijeen op ministerieel niveau. Op verzoek van een der partijen kunnen speciale vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad worden belegd, indien de partijen dat overeenkomen. Tenzij de partijen anderszins overeenkomen, wordt elke vergadering van de stabilisatie- en associatieraad gehouden op de plaats waar de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie gewoonlijk worden gehouden, op een in onderling overleg vastgestelde datum. Vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad worden door de secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad gezamenlijk bijeengeroepen, in overleg met de voorzitter.

Artikel 3

Vertegenwoordiging

De leden van de stabilisatie- en associatieraad mogen zich doen vertegenwoordigen indien zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Indien een lid zich wenst te laten vertegenwoordigen, dient hij de voorzitter vóór de vergadering waar hij vertegenwoordigd zal worden, in kennis te stellen van de naam van zijn vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger van een lid van de stabilisatie- en associatieraad oefent alle rechten van dit lid uit.

Artikel 4

Delegaties

De leden van de stabilisatie- en associatieraad mogen door ambtenaren vergezeld worden. Vóór elke vergadering wordt de voorzitter in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van beide partijen. Wanneer er op de agenda een punt staat dat verband houdt met de Europese Investeringsbank, woont een vertegenwoordiger van die bank de vergadering van de stabilisatie- en associatieraad als waarnemer bij. De stabilisatie- en associatieraad kan niet-leden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen om informatie te verstrekken over bijzondere onderwerpen.

Artikel 5

Secretariaat

Een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en een ambtenaar van de Missie van Montenegro bij de Europese Unie treden gezamenlijk op als secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad.

Artikel 6

Correspondentie

De voor de stabilisatie- en associatieraad bestemde correspondentie wordt gericht aan de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad op het adres van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

De twee secretarissen zorgen ervoor dat deze correspondentie aan de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad wordt doorgezonden en, in voorkomend geval, wordt verspreid onder de andere leden van de stabilisatie- en associatieraad. Verspreide correspondentie wordt gericht aan het secretariaat-generaal van de Commissie, de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten en de Missie van Montenegro bij de Europese Unie.

Mededelingen die uitgaan van de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad, worden door de twee secretarissen aan de adressaten gericht en, in voorkomend geval, verspreid onder de andere leden van de stabilisatie- en associatieraad met gebruik van de in de tweede alinea bedoelde adressen.

Artikel 7

Openbaarmaking

De vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad zijn, tenzij anders wordt beslist, niet openbaar.

Artikel 8

Agenda van de vergaderingen

1.   De voorzitter stelt voor elke vergadering een voorlopige agenda op. Deze wordt door de secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering naar de in artikel 6 bedoelde adressaten gezonden. De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de voorzitter uiterlijk 21 dagen vóór het begin van de vergadering een verzoek tot opname in de agenda heeft ontvangen; een punt wordt evenwel pas op de voorlopige agenda geplaatst als de desbetreffende stukken uiterlijk op de datum waarop de agenda wordt verzonden, zijn binnengekomen bij de secretarissen. De agenda wordt bij het begin van iedere vergadering door de stabilisatie- en associatieraad goedgekeurd. Indien de partijen zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat, als agendapunt worden opgenomen.

2.   De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 vermelde termijnen inkorten als dat in een bepaald geval vereist is.

Artikel 9

Notulen

Van elke vergadering worden door de twee secretarissen ontwerpnotulen opgesteld. In de notulen wordt in de regel voor elk punt van de agenda het volgende vermeld:

de bij de stabilisatie- en associatieraad ingediende documentatie,

verklaringen die op verzoek van een lid van de stabilisatie- en associatieraad worden opgenomen,

besluiten, aanbevelingen, overeengekomen verklaringen en conclusies.

De ontwerp-notulen worden ter goedkeuring aan de stabilisatie- en associatieraad voorgelegd. Eenmaal goedgekeurd worden de notulen door de voorzitter en de twee secretarissen ondertekend. De notulen worden bewaard in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat optreedt als depositaris van de documenten van de associatie. Aan elk van de in artikel 6 bedoelde adressaten wordt een gewaarmerkt afschrift gezonden.

Artikel 10

Besluiten en aanbevelingen

1.   De besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgesteld. Indien beide partijen daarmee instemmen, kan de stabilisatie- en associatieraad besluiten of aanbevelingen via de schriftelijke procedure vaststellen.

2.   Besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad in de zin van artikel 121 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst worden voorzien van de vermelding „besluit” of „aanbeveling”, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en een beschrijving van het onderwerp. De besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad worden ondertekend door de voorzitter en gewaarmerkt door de twee secretarissen. Besluiten en aanbevelingen worden toegezonden aan elk van de in artikel 6 hierboven bedoelde adressaten. Elke partij kan besluiten tot bekendmaking van besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad in haar respectieve officiële publicatie.

Artikel 11

Talen

De officiële talen van de stabilisatie- en associatieraad zijn de officiële talen van de twee partijen. Behoudens een andersluidend besluit beraadslaagt de stabilisatie- en associatieraad op basis van in deze talen opgestelde documenten.

Artikel 12

Kosten

De Europese Unie en Montenegro dragen bij deelname aan vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad elk hun eigen personeels-, reis- en verblijfkosten en hun eigen kosten voor post en telecommunicatie. De uitgaven voor de vertolking tijdens de zittingen en voor de vertaling en het drukken van de documenten komen ten laste van de Europese Unie, met uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling in of uit de officiële taal van Montenegro, welke voor rekening van Montenegro komen. Andere kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vergaderingen, komen ten laste van de partij die als gastheer voor de vergaderingen optreedt.

Artikel 13

Stabilisatie- en associatiecomité

1.   Er wordt een stabilisatie- en associatiecomité ingesteld, dat de stabilisatie- en associatieraad bij de uitvoering van zijn taken bijstaat. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en vertegenwoordigers van de Commissie, enerzijds, en vertegenwoordigers van de regering van Montenegro, anderzijds, gewoonlijk op het niveau van hoge ambtenaren.

2.   Het stabilisatie- en associatiecomité bereidt de vergaderingen en beraadslagingen van de stabilisatie- en associatieraad voor, voert in voorkomend geval de besluiten van de stabilisatie- en associatieraad uit, en draagt in het algemeen zorg voor de continuïteit in de associatiebetrekkingen en de goede werking van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Het stabilisatie- en associatiecomité behandelt alle zaken die de stabilisatie- en associatieraad aan het comité voorlegt, evenals alle andere zaken die zich voordoen bij de dagelijkse uitvoering van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Voorstellen en ontwerpbesluiten of -aanbevelingen worden door het stabilisatie- en associatiecomité ter goedkeuring aan de stabilisatie- en associatieraad voorgelegd.

3.   Bij een in de stabilisatie- en associatieovereenkomst vermelde verplichting of mogelijkheid tot overleg, kan dat overleg plaatsvinden in het stabilisatie- en associatiecomité. Dit overleg kan, indien beide partijen daarmee instemmen, worden voortgezet in de stabilisatie- en associatieraad.

4.   Het reglement van orde van het stabilisatie- en associatiecomité is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Luxemburg, 14 juni 2010.

Voor de Stabilisatie- en Associatieraad

De voorzitter

D. LÓPEZ GARRIDO


BIJLAGE

Reglement van orde van het stabilisatie- en associatiecomité

Artikel 1

Voorzitterschap

Het stabilisatie- en associatiecomité wordt beurtelings voor een periode van twaalf maanden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie, namens de Europese Unie en haar lidstaten en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en door een vertegenwoordiger van de regering van Montenegro. De eerste periode begint op de datum van de eerste vergadering van de stabilisatie- en associatieraad en eindigt op 31 december 2010.

Artikel 2

Vergaderingen

Het stabilisatie- en associatiecomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen, met instemming van beide partijen. Elke vergadering van het stabilisatie- en associatiecomité wordt belegd op een tijdstip en een plaats die door beide partijen in onderling overleg zijn vastgesteld. De vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter.

Artikel 3

Delegaties

Vóór elke vergadering wordt de voorzitter in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van beide partijen.

Artikel 4

Secretariaat

Een ambtenaar van de Commissie en een ambtenaar van de regering van Montenegro treden gezamenlijk op als secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité. Alle in dit besluit bedoelde mededelingen bestemd voor en afkomstig van de voorzitter van het stabilisatie- en associatiecomité worden naar de secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité en naar de secretarissen en de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad gezonden.

Artikel 5

Openbaarmaking

De vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité zijn, tenzij anders wordt beslist, niet openbaar.

Artikel 6

Agenda van de vergaderingen

1.   De voorzitter stelt voor elke vergadering een voorlopige agenda op. Deze wordt door de secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité uiterlijk 15 dagen vóór het begin van de vergadering naar de in artikel 4 bedoelde adressaten gezonden. De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de voorzitter uiterlijk 21 dagen vóór het begin van de vergadering een verzoek tot opname in de agenda heeft ontvangen; een punt wordt evenwel pas op de voorlopige agenda geplaatst als de desbetreffende stukken uiterlijk op de datum waarop de agenda wordt verzonden, zijn binnengekomen bij de secretarissen. Het stabilisatie- en associatiecomité kan deskundigen uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. De agenda wordt bij het begin van elke vergadering door het stabilisatie- en associatiecomité vastgesteld. Indien de partijen zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat, als agendapunt worden opgenomen.

2.   De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 genoemde termijnen inkorten indien dat in een bepaald geval noodzakelijk is.

Artikel 7

Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, op grond van de samenvatting door de voorzitter van de door het stabilisatie- en associatiecomité bereikte conclusies. Na goedkeuring door het stabilisatie- en associatiecomité worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretarissen en bij elk van beide partijen in de archieven bewaard. Aan elk van de in artikel 4 bedoelde adressaten wordt een afschrift van de notulen gezonden.

Artikel 8

Besluiten en aanbevelingen

In de specifieke gevallen waarin het stabilisatie- en associatiecomité, op grond van artikel 122 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, door de stabilisatie- en associatieraad is gemachtigd om besluiten en/of aanbevelingen aan te nemen, worden deze voorzien van de vermelding „besluit” of „aanbeveling”, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en de beschrijving van het onderwerp. Besluiten en aanbevelingen worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgesteld. Het stabilisatie- en associatiecomité kan, indien beide partijen daarmee instemmen, besluiten of aanbevelingen via de schriftelijke procedure vaststellen. De besluiten en aanbevelingen van het stabilisatie- en associatiecomité worden ondertekend door de voorzitter en gewaarmerkt door de twee secretarissen, en worden toegezonden aan elk van de in artikel 4 van dit reglement van orde bedoelde adressaten. Elke partij kan besluiten tot bekendmaking van besluiten en aanbevelingen van dit stabilisatie- en associatiecomité in haar respectieve officiële publicatie.

Artikel 9

Kosten

De Europese Unie en Montenegro dragen bij deelname aan vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité elk hun eigen personeels-, reis- en verblijfkosten en hun eigen kosten voor post en telecommunicatie. De uitgaven voor de vertolking tijdens de zittingen en voor de vertaling en het drukken van de documenten komen ten laste van de Europese Unie, met uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling in of uit de officiële taal van Montenegro, welke voor rekening van Montenegro komen. Andere kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vergaderingen, komen ten laste van de partij die als gastheer voor de vergaderingen optreedt.

Artikel 10

Subcomités en speciale groepen

Het stabilisatie- en associatiecomité kan subcomités of speciale groepen oprichten. Deze voeren hun werkzaamheden uit onder bevoegdheid van het stabilisatie- en associatiecomité, waaraan zij na elk van hun vergaderingen verslag uitbrengen. Het stabilisatie- en associatiecomité kan besluiten bestaande subcomités of groepen op te heffen, kan hun taken vaststellen of wijzigen, of kan andere subcomités of groepen oprichten die het bij het vervullen van zijn taken bijstaan. Deze subcomités en groepen hebben niet de bevoegdheid om besluiten te nemen.


Top