EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0657

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ZESDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2012

/* COM/2013/0657 final */

52013DC0657

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ZESDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2012 /* COM/2013/0657 final */


INHOUDSOPGAVE

1........... BEGROTINGSPROCEDURE. 3

2........... KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN.. 6

3........... UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2012. 8

4........... OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2012. 9

5........... BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN.. 11

6........... UITSPLITSING NAAR SOORT UITGAVE. 12

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 BIJLAGE 4-I Bijlage 4-II Bijlage 5 Bijlage 6 || Begrotingsprocedure voor de ELGF-vastleggingskredieten voor 2012 Aandeel ELGF-begroting in EU-begroting 2006-2012 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2012 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2012. Bestemmingsontvangsten C4 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2012. Bestemmingsontvangsten C5 Uitvoering ELGF-begroting per artikel en per lidstaat – begrotingsjaar 2012 Ontwikkeling uitsplitsing ELGF-uitgaven - begrotingsjaren 2007-2012

Opmerking: Dit verslag gaat vergezeld van een uitvoerig werkdocument van de diensten van de Commissie. De volledige tekst van dit werkdocument (in het Engels) en de bijbehorende tabellen (in het Engels) zijn te vinden op de website van DG Landbouw (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

1.           BEGROTINGSPROCEDURE[1]

1.1.        Ontwerpbegroting 2012

De ontwerpbegroting (OB) 2012 is op 20.4.2011 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd. De vastleggingskredieten die voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) werden voorgesteld in het kader van rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013, bedroegen in totaal 44 179,7 miljoen EUR.

De Raad heeft zijn standpunt inzake de ontwerpbegroting 2012 op 25.7.2011 vastgesteld en de ELGF-vastleggingskredieten zoals opgenomen in de OB van de Commissie, met 535,5 miljoen EUR verlaagd tot 43 644,2 miljoen EUR. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt inzake de ontwerpbegroting 2012 op 26.10.2011 vastgesteld en de ELGF-vastleggingskredieten zoals opgenomen in de OB van de Commissie, juist met 271,9 miljoen EUR verhoogd tot 44 451,6 miljoen EUR.

1.2.        Nota van wijzigingen voor 2012

Op 25.10.2011 heeft de Commissie krachtens nota van wijzigingen nr. 3 bij de OB 2012 de benodigde vastleggingskredieten voor het ELGF vastgesteld op 44 091,6 miljoen EUR. Dit bedrag viel 88,1 miljoen EUR lager uit dan in de OB. met name vanwege meevallende bestemmingsontvangsten in 2012 (+ 291 miljoen EUR). De bestemmingsontvangsten waarvan in de OB 2012 was uitgegaan, bedroegen meer bepaald 791 miljoen EUR. In de nota van wijzigingen voor 2012 is dit bedrag verhoogd tot 1 010 miljoen EUR.

1.3.        Vaststelling van de begroting 2012

In november 2011 is in het kader van de bemiddelingsprocedure een akkoord over de begroting 2012 bereikt. Op 1 december 2011 heeft het Europees Parlement deze begroting goedgekeurd. In de begroting zijn de volgende vastleggings- en betalingskredieten opgenomen:

– 43 603,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 43 601,3 miljoen EUR aan betalingskredieten voor maatregelen voor de landbouwmarkten en rechtstreekse steun (beleidsterrein 05 – Landbouw en plattelandsontwikkeling);

– 335,8 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 245,5 miljoen EUR aan betalingskredieten voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17 - Gezondheidszorg en consumentenbescherming);

– 30,5 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 29,1 miljoen EUR aan betalingskredieten voor visserijmarkten (beleidsterrein 11 - Maritieme zaken en visserij).

De ELGF-begroting bevatte daarmee in totaal 43 969,6 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 43 876 miljoen EUR aan betalingskredieten. Het verschil tussen de vastleggings- en de betalingskredieten houdt verband met het feit dat voor bepaalde maatregelen die rechtstreeks door de Commissie worden uitgevoerd, gesplitste kredieten worden gebruikt.

Deze maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op afzetbevordering voor landbouwproducten, op beleidsstrategie en -coördinatie voor het beleidsterrein landbouw, op visserij en op veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden.

Meer bepaald was van de goedgekeurde ELGF‑vastleggingskredieten voor beleidsterrein 05 (43 603,4 miljoen EUR) 3 230,8 miljoen EUR voorzien voor marktmaatregelen in het kader van hoofdstuk 05 02, 40 510,7 miljoen EUR voor rechtstreekse steun in het kader van hoofdstuk 05 03, - 192,7 miljoen EUR voor de audit van de landbouwuitgaven in het kader van hoofdstuk 05 07 en 45,8 miljoen EUR voor beleidsstrategie en ‑coördinatie in het kader van hoofdstuk 05 08. 

Zie bijlage 1 voor nadere gegevens.

1.4.        Bestemmingsontvangsten voor het ELGF[2]

Op grond van artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gelden de ontvangsten die voortvloeien uit financiële correcties die worden opgelegd bij de conformiteitsgoedkeuringsbesluiten, uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten nadele van het ELGF, en uit de melkheffing als ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van ELGF-uitgaven. Overeenkomstig deze voorschriften kunnen de bestemmingsontvangsten worden gebruikt om welke ELGF-uitgaven dan ook te financieren. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen ambtshalve overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Bij de opstelling van de begroting 2012 is een raming gemaakt van zowel het in de loop van begrotingsjaar 2012 te innen bedrag als het van begrotingsjaar 2011 naar begrotingsjaar 2012 over te dragen bedrag. Het geraamde bedrag (1 010 miljoen EUR) is in aanmerking genomen in de door de begrotingsautoriteit vastgestelde begroting 2012. Meer bepaald:

– werden de ontvangsten door correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en door terugvorderingen wegens onregelmatigheden geraamd op respectievelijk 600 miljoen EUR en 150 miljoen EUR, terwijl de opbrengsten uit de melkheffing werden geraamd op 55 miljoen EUR. Verwacht werd derhalve dat in de loop van begrotingsjaar 2012 bestemmingsontvangsten ten bedrage van in totaal 805 miljoen EUR zouden worden geïnd;

– werden de van het begrotingsjaar 2011 naar het begrotingsjaar 2012 over te dragen bestemmingsontvangsten op 205 miljoen EUR geraamd.

In de begroting 2012 heeft de Commissie de oorspronkelijk verwachte bestemmingsontvangsten ten bedrage van 1 010 miljoen EUR toegewezen aan twee regelingen. Meer bepaald:

– werd 310 miljoen EUR toegewezen aan de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en

– werd 700 miljoen EUR toegewezen aan de bedrijfstoeslagregeling (rechtstreekse steun).

Voor deze twee regelingen heeft de begrotingsautoriteit uiteindelijk, in overeenstemming met het voorstel van de Commissie, kredieten ten belope van respectievelijk 496 miljoen EUR en 30 472 miljoen EUR goedgekeurd. De som van de goedgekeurde kredieten en bovengenoemde bestemmingsontvangsten komt overeen met een totaalbedrag aan geraamde beschikbare kredieten van 806 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit en 31 172 miljoen EUR voor de bedrijfstoeslagregeling.

1.5.        Tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker[3]

De opbrengsten uit de in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad bedoelde tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker worden behandeld als bestemmingsontvangsten die in het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie vloeien om te worden gebruikt voor de financiering van de herstructureringssteun en bijbehorende andere vormen van steun in de sector suiker. Voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 hadden deze bedragen betrekking op de suiker-, inulinestroop- of isoglucosequota waarover marktdeelnemers in elke lidstaat beschikken. De lidstaten hebben de bedragen in het fonds gestort.

Bij de opstelling van de begroting 2012 werd verwacht dat 832,2 miljoen EUR zou worden overgedragen van begrotingsjaar 2011 naar begrotingsjaar 2012.

1.6.        Aandeel van de ELGF-begroting in de totale EU-begroting

Het uiteindelijke aandeel van de ELGF-begroting (vastleggingskredieten) in de totale EU-begroting in de periode 2006-2012 is weergegeven in bijlage 2.

2.           KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN

2.1.        Beheer van de kredieten

2.1.1.     Voor begrotingsjaar 2012 beschikbare kredieten

In EUR ||

Uitgavendeel van de begroting (1) || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten || Ontvangstendeel van de begroting (BO) (2) || Prognoses

1. Initiële kredieten voor het ELGF, waarvan: || 43 969 637 305 || 43 875 978 049 || 1. Conformiteitsgoedkeuring || 600 000 000

1a. Kredieten onder gedeeld beheer || 43 540 900 000 || 43 540 900 000 || 2. Onregelmatigheden || 150 000 000

1b. Kredieten onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer (3) || 428 737 305 || 335 078 049 || 3. Superheffing melkproducenten || 55 000 000

2. Gewijzigde begroting 6/2012 || -65 420 000 || 17 000 000 || 4. Tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker (4) || 0

3. Overschrijving naar/uit het ELGF in het begrotingsjaar || 71 000 || 10 614 720 || Totaal BO-prognose || 805 000 000

4. Definitieve kredieten voor het ELGF, waarvan: || 43 904 288 305 || 43 903 592 769 || ||

4a. Kredieten onder gedeeld beheer || 43 540 900 000 || 43 540 900 000 || ||

4b. Kredieten onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer || 363 388 305 || 362 692 769 || ||

(1)    In de begroting 2012 opgenomen kredieten, na aftrek van de in 2012 verwachte te innen bestemmingsontvangsten en die welke zijn overgedragen van 2011 naar 2012 overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1605/2002 van de Raad. (2)    BO: te innen bestemmingsontvangsten. De bedragen worden niet opgenomen in de inkomstenposten (p.m.)[4] maar worden vermeld in de begrotingstoelichting. (3)    78% van de vastleggingskredieten betreft veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17 - Gezondheidszorg en consumentenbescherming). De rest is verdeeld over beleidsstrategie en -coördinatie (beleidsterrein 05 – Landbouw en plattelandsontwikkeling – 15%) en visserijmarkten (beleidsterrein 11 - Maritieme zaken en visserij – 7%). (4) Deze ontvangsten worden gebruikt voor kredieten ter betaling van steun uit het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie. Dit fonds is op 30/9/2012 opgeheven.

2.1.2.     Begrotingsuitvoering van de beschikbare kredieten voor het begrotingsjaar 2012

In EUR

|| Uitvoering van de vastleggingskredieten || Uitvoering van de betalingskredieten

Gedeeld beheer (1) || 44 495 484 915,34 || 44 495 484 915,34

Uitgaven onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer || 359 808 478,00 || 347 851 305,54

Totaal (incl. Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie) Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie Totaal (excl. Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie) || 44 855 293 393,34 109 698 527,03 44 745 594 866,31 || 44 843 336 220,88 109 698 527,03 44 733 637 693,85

(1) Vastgelegde bedragen. Vastleggingen en betalingen minus bestemmingsontvangsten die voor gedeeld beheer zijn ontvangen: 43 588 043 789,62 EUR.

Voor begrotingsjaar 2012 zijn dus uiteindelijk 44 855 293 393,34 EUR aan vastleggingskredieten en 44 843 336 220,88 EUR aan betalingskredieten gebruikt.

2.1.3.     Begrotingsuitvoering van de goedgekeurde kredieten – Uitgaven van de Commissie onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer

In EUR ||

Uitgaven onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer || Vastleggings­kredieten || Doorgehaalde vastleggingen || Betalings­kredieten || Overdracht naar 2013 (2)

Kredieten (C1) (1) || 363 388 305,00 || - || 362 692 769,11 || -

Uitvoering (C1) || 358 622 779,47 || - || 341 045 358,37 || 16 140 424,02

Geannuleerde kredieten || 4 765 525,53 || - || 5 506 986,72 || -

(1) C1: goedgekeurde begrotingskredieten. In dit bedrag is rekening gehouden met gewijzigde begroting nr. 6/2012 met betrekking tot overschrijvingen naar/uit het ELGF: -65 349 000,00 EUR aan vastleggingskredieten en 27 614 720,11 EUR aan betalingskredieten. (2) Overdracht naar 2013 alleen bij niet-gesplitste kredieten.

In de begroting 2012 was een bedrag van 363,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten uitgetrokken voor uitgaven onder gecentraliseerd rechtstreeks beheer. Daarvan is 358,6 miljoen EUR in 2012 daadwerkelijk vastgelegd. De resterende kredieten (4,8 miljoen EUR) zijn geannuleerd. 74,4 % van de vastleggingskredieten betreft veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17). De rest is verdeeld over landbouw en plattelandsontwikkeling (beleidsterrein 05 – 17,2 %) en visserij (beleidsterrein 11 – 8,4 %).

De meeste ELGF-vastleggingskredieten voor uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer zijn gesplitste kredieten. De automatische overdracht naar 2013, die alleen betrekking heeft op niet‑gesplitste kredieten, bedraagt 16,1 miljoen EUR.

2.2.        Maandelijkse betalingen

2.2.1.     Maandelijkse betalingen aan lidstaten onder gedeeld beheer

2.2.1.1.  Maandelijkse betalingen ter financiering van de uitgaven

Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid[5] worden de maandelijkse betalingen door de Commissie uitgekeerd voor de uitgaven die de erkende betaalorganen van de lidstaten in de referentiemaand hebben verricht. De maandelijkse betalingen worden aan elke lidstaat uitgekeerd uiterlijk op de derde werkdag van de tweede maand na de maand waarin de uitgaven zijn verricht.

Het gaat bij de maandelijkse betalingen dus om de vergoeding van reeds gedane uitgaven, en wel op nettobasis (na aftrek van de ontvangsten). De betrokken bedragen worden beschikbaar gesteld op basis van de maandelijkse declaraties van de lidstaten[6]. Met het oog op de maandelijkse boeking van de uitgaven en ontvangsten worden vervolgens controles en correcties verricht op basis van meer gedetailleerde declaraties[7]. Bovendien krijgen deze betalingen pas een definitief karakter nadat de Commissie controles heeft verricht in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen.

De betalingen die de lidstaten hebben gedaan in de periode van 16.10.2011 tot en met 15.10.2012 vallen onder de regeling voor maandelijkse betalingen. Daarnaast verricht de Commissie voor een beperkt aantal maatregelen rechtstreekse betalingen.

Voor begrotingsjaar 2012 bedroeg het totale nettobedrag aan maandelijkse betalingen, met inachtneming van de resultaten van de boekhoudkundige goedkeuring en andere correcties, 43 588 043 789,62 EUR.

2.2.1.2.  Besluiten inzake de maandelijkse betalingen voor 2012

Voor begrotingsjaar 2012 heeft de Commissie twaalf besluiten inzake de maandelijkse betalingen vastgesteld. In december 2012 is ook nog een aanvullende maandelijkse betaling vastgesteld om de reeds betaalde bedragen aan te passen aan het totaal van de ten laste van het begrotingsjaar te brengen uitgaven.

3.           UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2012

3.1.        Besteding van de ELGF-begrotingskredieten

De vastleggingskredieten en de betalingskredieten van de begroting 2012 zijn respectievelijk voor 100 % en voor 99,9 % uitgevoerd. Deze percentages zijn inclusief de van het vorige jaar overgedragen bestemmingsontvangsten en exclusief de uitvoering van het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie.  

Met de uitvoering van de begroting was een bedrag van 44 745,6 miljoen euro gemoeid. Deze uitgaven werden gefinancierd met de initiële begrotingskredieten door gebruik te maken van de totale uit 2011 overgedragen bestemmingsontvangsten (441,5 miljoen EUR) en van een deel van de in 2012 geïnde bestemmingsontvangsten (408,9 miljoen EUR van in totaal 899,6 miljoen EUR). 

Wat beleidsterrein 05 (Landbouw en plattelandsontwikkeling) betreft, is 3 406 miljoen EUR aan marktmaatregelen en 40 880 miljoen EUR aan rechtstreekse steun uitgegeven. De uitgaven voor bepaalde marktmaatregelen en rechtstreekse steun overschreden de goedgekeurde begrotingskredieten en werden deels gefinancierd met overschrijvingen van kredieten uit andere begrotingsonderdelen en deels met bestemmingsontvangsten voor de ELGF-begroting. 

Bovendien omvat het hierboven vermelde totaalbedrag van de bestedingen 30,5 miljoen EUR aan uitgaven voor marktmaatregelen in de visserij (beleidsterrein 11) en 268,4 miljoen EUR aan uitgaven voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17).

Voor nadere gegevens over de uitvoering van de begroting per beleidsterrein, zie bijlage 3.

Bijlage 5 bevat een uitsplitsing, per artikel en per lidstaat, van de uitgaven voor marktmaatregelen, rechtstreekse betalingen en de audit van de landbouwuitgaven.

4.           OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2012

Op basis van de gegevens in bijlage 3 wordt hieronder kort ingegaan op de uitvoering van de kredieten van de ELGF‑begroting voor 2012 en op de besteding van de in 2012 beschikbare bestemmingsontvangsten.

4.1.        Hoofdstuk 05 02: Interventies op de landbouwmarkten

4.1.1.     Inleiding

Met de betalingen voor dit begrotingshoofdstuk was in totaal 3 406 miljoen EUR gemoeid. Deze zijn gefinancierd uit de goedgekeurde begrotingskredieten ten bedrage van 3 230,8 miljoen EUR en uit bestemmingsontvangsten ten bedrage van 177,4 miljoen EUR die gebruikt zijn voor de uitgaven in de sector groenten en fruit. Het saldo van de in 2012 geïnde bestemmingsontvangsten (143,4 miljoen EUR) is overgedragen naar 2013. (NB: Zie punt 4.1.3 voor nadere gegevens over deze sector). Wanneer in een rubriek de begrotingskredieten niet volledig zijn besteed, zijn de nog beschikbare kredieten overgeschreven naar andere begrotingsonderdelen waar vanwege hoger dan geplande uitgaven juist extra financiering nodig was.

4.1.2.     Voedselprogramma's

De lidstaten hebben het programma van 2012 voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen nagenoeg volledig uitgevoerd. Daarnaast hebben de lidstaten nog niet betaalde administratieve en vervoerskosten voor de programma's van de voorgaande jaren voldaan. Daardoor is 15,1 miljoen EUR meer uitgegeven dan aan kredieten in de begroting 2012 was opgenomen.   

4.1.3.     Groenten en fruit 

Voor deze sector is 1 071,2 miljoen EUR uitgegeven. De overbesteding is vooral  terug te voeren op de uitgaven die de lidstaten hebben gedaan voor steun aan producentengroeperingen in verband met hun voorlopige erkenning. Na de kennisgeving door de lidstaten in januari 2011 (die de basis vormde voor de begrotingsraming 2012) is namelijk een groot aantal producentengroeperingen in deze regeling gestapt. De uitgaven van de lidstaten voor actiefondsen van producentenorganisaties bleven onder de begrotingsraming 2012, omdat de betaling van de eerste tranche voor plannen die voor 2012 waren goedgekeurd, lager uitvielen dan oorspronkelijk geraamd en omdat de lidstaten een geraamd saldo in het kader van de E‑coli‑maatregelen uiteindelijk niet hebben betaald. Tot slot zijn de uitgaven van een aantal lidstaten voor de schoolfruitregeling onder de voor schooljaar 2011/2012 toegewezen begroting gebleven en hadden de lidstaten aan het eind van het begrotingsjaar 2012 nog geen uitgaven voor deze regeling gedaan voor schooljaar 2012/2013 dat op 1.8.2012 van start is gegaan. Deze uitgaven zullen in het kader van de begroting 2013 worden gedaan en gedeclareerd. 

4.1.4.     Producten van de wijnbouwsector

De belangrijkste maatregel die in deze sector wordt gefinancierd, betreft de nationale steunprogramma's voor wijn. Twee lidstaten hebben hiervoor iets minder uitgegeven dan het bedrag dat in hun programma's was uitgetrokken. Dit neemt niet weg dat alle in het kader van deze regeling geplande programma's volledig zijn uitgevoerd, met als gevolg dat over de hele lijn meer dan 98,4 % van de vastgestelde kredieten voor 2012 is besteed. Ook voor de betaling van nog uitstaande saldi in het kader van de (in 2011 stopgezette) rooiregeling hebben de lidstaten minder uitgegeven dan het in de begroting vastgestelde bedrag. 

4.1.5.     Melk en zuivelproducten

De onderbesteding voor deze sector is vooral terug te voeren op de lagere uitgaven van de lidstaten voor, enerzijds, de particuliere opslag van boter (vanwege de kleinere hoeveelheid in het kader van die regeling opgeslagen boter) en anderzijds, de schoolmelkregeling (omdat de verstrekte hoeveelheden kleiner waren dan in de begroting 2012 was vastgesteld).  Er dient echt op te worden gewezen dat de begrotingsautoriteit de begroting 2012 voor dit onderdeel met 9 miljoen EUR heeft verhoogd ten opzichte van het initieel door de Commissie in haar nota van wijzigingen nr. 3/2012 aangevraagde bedrag van 81 miljoen EUR.

4.1.6.     Rundvlees

Als gevolg van de daling van de uitvoerrestitutieniveaus voor vlees en levende dieren in april 2012 wordt voor dit artikel een onderbesteding van 7,5 miljoen EUR genoteerd voor de uitvoer van vers en ingevroren vlees, en van 1,3 miljoen EUR voor de uitvoer van levende dieren.  

4.2.        Hoofdstuk 05 03: Rechtstreekse steun

De goedgekeurde kredieten voor dit hoofdstuk van de begroting 2012 bedroegen 40 510,7 miljoen EUR, maar de betalingen liepen op tot zo'n 40 880 miljoen EUR. Deze ELGF-uitgaven waren hoger dan in 2011, met name door de verdere invoering van deze steun in de EU-12 gedurende dat jaar. Gepland was om een deel van de bedrijfstoeslagregeling met bestemmingsontvangsten te financieren. Vandaar deze duidelijke overbesteding, die zoals gepland met deze inkomsten is gedekt. De uitgaven voor sommige andere regelingen in het kader van dit hoofdstuk zijn gedekt door overschrijving van voor andere begrotingsonderdelen goedgekeurde kredieten.

4.3.        Hoofdstuk 05 07: Audit van de landbouwuitgaven

4.3.1.     Artikel 05 07 01: Controle van de landbouwuitgaven

Dit artikel bevat hoofdzakelijk de bedragen die aan de ELGF-begroting zijn gecrediteerd in verband met correcties die voortvloeien uit de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen en uit de niet-naleving van termijnen voor betalingen aan begunstigden. Dit jaar zijn de correcties die de Commissie ten aanzien van de rekeningen van de lidstaten heeft verricht, per saldo positief uitgevallen, en wel ten belope van ca. 28,5 miljoen EUR. Dit bedrag is inclusief de negatieve correcties die aan de lidstaten zijn opgelegd als gevolg van de sancties voor niet‑naleving van de betalingstermijnen voor begrotingsonderdeel 05 07 01 06. In de begroting 2012 heeft de begrotingsautoriteit voor de correcties in het kader van de goedkeuring van de rekeningen een negatief bedrag van 200 miljoen EUR voor hetzelfde begrotingsonderdeel vastgesteld. De Commissie heeft deze rekening afgesloten door overschrijving van een bedrag van 228,6 miljoen EUR aan goedgekeurde kredieten uit andere begrotingsonderdelen, waar juist sprake is van onderbesteding.

Wat de conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen van vorige jaren betreft, heeft de Commissie binnen het jaar positieve correcties ten bedrage van 36,2 miljoen EUR verricht. Aangezien in de begroting 2012 geen kredieten voor dergelijke positieve correcties waren opgenomen, zijn deze correcties uiteindelijk gefinancierd door overschrijving van hetzelfde bedrag aan voor andere begrotingsonderdelen goedgekeurde kredieten.

5.           BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

5.1.        Bestemmingsontvangsten voor het ELGF

De daadwerkelijk van 2011 naar 2012 overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen 441,5 miljoen EUR en zijn volledig gebruikt voor de financiering van uitgaven in begrotingsjaar 2012, zulks overeenkomstig artikel 10 van het financieel reglement. Van dit bedrag is 10,8 miljoen EUR naar de actiefondsen voor producentenorganisaties gegaan en 430,7 miljoen EUR naar de bedrijfstoeslagregeling.

Zoals in bijlage 4-I is aangegeven, is in 2012 899,6 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten geïnd in verband met:

– de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuringsprocedure ten bedrage van circa 674,8 miljoen EUR;

– de ontvangsten in het kader van onregelmatigheden ten bedrage van circa 160,7 miljoen EUR;

– de inning van de melkheffing ten bedrage van circa 64,1 miljoen EUR.

Een deel van de in 2012 geïnde bestemmingsontvangsten (408,9 miljoen EUR) is binnen het jaar gebruikt. Ca. 166,5 miljoen EUR is gebruikt ter dekking van uitgaven die binnen het jaar voor actiefondsen voor producentenorganisaties in de sector groenten en fruit zijn gedaan en met het resterende bedrag van 242,4 miljoen EUR zijn binnen het jaar verrichte uitgaven voor rechtstreekse steun gedekt.

De rest van de in 2012 geïnde bestemmingsontvangsten (490,7 miljoen EUR) is ambtshalve overgedragen naar de begroting 2013 om begrotingsuitgaven van dat jaar te financieren.

Zie de bijlagen 4-I en 4-II voor nadere informatie.

5.2.        Bestemmingsontvangsten uit de tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker

Overeenkomstig de wetgeving is sinds november 2009 geen nieuwe tijdelijke herstructureringsheffing geïnd bij de lidstaten. In 2012 is echter een bedrag van 7,8 miljoen EUR gedeclareerd voor onregelmatigheden. De bestemmingsontvangsten die beschikbaar zijn voor het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie, komen dus neer op de som van het reeds genoemde bedrag en het bedrag van 856,8 miljoen EUR dat uit 2011 is overgedragen en hoger was dan het in de begroting 2012 vastgestelde bedrag van 832,2 miljoen EUR omdat de lidstaten eind 2011 bedragen hebben betaald die kleiner waren dan verwacht. Na aftrek van het netto steunbedrag van 109,7 miljoen EUR dat in het kader van het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie aan de lidstaten moest worden vergoed (zie punt 6.3), bleef na de opheffing van het tijdelijke herstructureringsfonds, op 30 september 2012, ca. 754,9 miljoen EUR beschikbaar.  Dit bedrag is overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 320/2006 is als bestemmingsontvangsten naar het ELGF gevloeid.

Zie de bijlagen 4-I en 4-II voor nadere informatie.

5.3.        Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie

De aan de lidstaten uitgekeerde vergoeding voor betalingen voor steun betreffende herstructureringsmaatregelen, diversificatiesteun en steun aan suikerraffinaderijen bedroeg 109,7 miljoen EUR. Deze vergoeding was afkomstig uit de in punt 5.2 genoemde bestemmingsontvangsten. 

Zie bijlage 3 voor nadere gegevens.

6.           UITSPLITSING NAAR SOORT UITGAVE

De ELGF-uitgaven bedroegen in totaal 44 745,6 miljoen EUR (excl. het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie). Hieronder volgt een onderverdeling van dat bedrag in de voornaamste categorieën, samen met het percentage dat die categorie vertegenwoordigt in de totale ELGF‑uitgaven voor 2012.

Opslag

De uitgaven voor de opslag bedroegen 17,4 miljoen EUR. Dit bedrag is voornamelijk gebruikt voor de particuliere opslag van boter en olijfolie.

Uitvoerrestituties

De uitgaven aan uitvoerrestituties bedroegen 146,7 miljoen EUR, ofwel 0,3 % van de totale uitgaven, en betroffen vooral rundvlees, pluimvee, varkensvlees, eieren en niet in bijlage I genoemde producten.

Overige marktmaatregelen

De uitgaven voor overige marktmaatregelen (andere dan opslag of uitvoerrestituties) bedroegen 3 344,5 miljoen EUR ofwel 7,5 % van de totale uitgaven over het jaar. Deze categorie omvat voornamelijk uitgaven voor granen, voedselprogramma's, olijfolie, groenten en fruit, wijn, POSEI en gedroogde voedergewassen, melk en zuivelproducten, rundvlees en varkensvlees. Daaronder vallen ook andere kleine bedragen en de correcties die voortvloeien uit de financiële goedkeuring van de rekeningen.

Rechtstreekse betalingen

De uitgaven aan rechtstreekse betalingen bedroegen 40 880 miljoen EUR ofwel 91,4 % van de totale uitgaven.

Rechtstreekse uitgaven onder gecentraliseerd beheer

Hierbij gaat het om uitgaven ten bedrage van 359,8 miljoen EUR (0,8 %) die de Commissie rechtstreeks heeft gedaan en die vooral betrekking hadden op veterinaire en fytosanitaire maatregelen en op landbouwbedrijfsboekhoudingen, enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en informatie over het GLB.

Plattelandsontwikkeling in het kader van het vroegere EOGFL, afdeling Garantie

Voor deze programma's kunnen geen vastleggingen meer worden gedaan. De lidstaten zijn deze programma's aan het afronden en vorderen ten onrechte betaalde bedragen terug. Het netto eindbedrag dat in het kader van dit artikel is geïnd, was 2,8 miljoen EUR.

De ontwikkeling van deze indeling naar uitgavencategorie voor de periode 2007‑2012 is weergegeven in bijlage 6.

[1]               Zie bijlage 1 voor een overzicht.

[2]               Deze bedragen worden niet opgenomen in de inkomstenposten van de begroting (artikel 670 voor de bestemmingsontvangsten voor het ELGF), maar worden vermeld in de toelichting bij het betrokken artikel.

[3]               Deze bedragen worden niet opgenomen in de inkomstenposten van de begroting (artikel 680 voor de tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker), maar worden vermeld in de toelichting bij het betrokken artikel.

[4]               p.m.: pro memorie.

[5]               PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1

[6]               Deze maandelijkse uitgavendeclaraties worden door de lidstaten toegezonden uiterlijk op de tiende van maand N+1.

[7]               Deze meer gedetailleerde declaraties worden door de lidstaten maandelijks uiterlijk op de twintigste van maand N+1 toegezonden (met behulp van tabel 104).

Top