EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1398

Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie van 5 augustus 2003 tot wijziging van bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, teneinde hierin de kleine bijenkastkever (Aethina tumida), de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), ebola en apenpokken op te nemen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 198, 6.8.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 389 - 392
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 162 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 162 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 141 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stilzwijgende opheffing door 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1398/oj

32003R1398

Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie van 5 augustus 2003 tot wijziging van bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, teneinde hierin de kleine bijenkastkever (Aethina tumida), de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), ebola en apenpokken op te nemen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 198 van 06/08/2003 blz. 0003 - 0006


Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie

van 5 augustus 2003

tot wijziging van bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, teneinde hierin de kleine bijenkastkever (Aethina tumida), de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), ebola en apenpokken op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 22, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De handel in en de invoer van bijen in de Gemeenschap wordt geregeld door Richtlijn 92/65/EEG. Deze richtlijn bevat bepaalde regels betreffende dieren en soorten die vatbaar zijn voor de in bijlage A bij die richtlijn opgenomen ziekten waarvoor een aangifteplicht geldt.

(2) De kleine bijenkastkever (Aethina tumida) is een exotische kever die schadelijk is voor bijen en hommels; deze kever heeft zich vanuit Afrika naar een aantal andere derde landen verbreid en stelt de bijenteelt daar voor ernstige problemen.

(3) De kleine bijenkastkever is niet opgenomen in de lijst van het Office Internationale des Epizooties (OIE) en er is geen informatie beschikbaar over de mate waarin er in derde landen sprake is van een plaag.

(4) In de Gemeenschap zijn nog geen gevallen gemeld, maar de kleine bijenkastkever behoort ook niet tot de ziekten waarvoor in de Europese Gemeenschap ingevolge Richtlijn 92/65/EEG een aangifteplicht geldt.

(5) Wanneer de kleine bijenkastkever in de Gemeenschap wordt ingevoerd, kan deze desastreuze gevolgen hebben voor de gezondheidssituatie van honingbijen, voor de bijenteelt en voor de productie van honing.

(6) Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) is een exotische op bijen parasiterende mijt die voornamelijk in Zuidoost-Azië voorkomt, maar die desastreuze gevolgen voor de gezondheidssituatie van honingbijen, voor de bijenteelt en voor de productie van honing kan hebben wanneer hij in de Gemeenschap wordt ingevoerd.

(7) Tropilaelaps is een ziekte die bij het OIE moet worden aangemeld, maar behoort in de Europese Gemeenschap nog niet tot de ziekten die in het kader van Richtlijn 92/65/EEG moeten worden aangemeld.

(8) Het ebolavirus en het apenpokkenvirus worden van tijd tot tijd in bepaalde derde landen geregistreerd; tegen beide virussen zijn communautaire invoerbeperkende maatregelen genomen aangezien deze zoönoses bepaalde dieren kunnen schaden of bepaalde dieren drager kunnen zijn; om redenen van transparantie en duidelijkheid is het daarom zinvol voor deze ziekten een aangifteplicht uit hoofde van Richtlijn 92/65/EEG in te voeren.

(9) Het is daarom noodzakelijk de kleine bijenkastkever, Tropilaelaps spp., het ebolavirus en het apenpokkenvirus toe te voegen aan de lijst van aangifteplichtige ziekten in bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG.

(10) Richtlijn 92/65/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden aangepast.

(11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

BIJLAGE

Bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG wordt vervangen door:

"BIJLAGE A

Ziekten waarvoor in het kader van deze richtlijn een aangifteplicht geldt

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top