Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0884

Direttiva (UE) 2019/884 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS), u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI

PE/87/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/884/oj

7.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/143


DIRETTIVA (UE) 2019/884 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta’ April 2019

li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS), u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82(1), it-tieni subparagrafu, il-punt (d) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

L-Unjoni stabbiliet għaliha nnifisha l-għan li tipprovdi liċ-ċittadini tagħha żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni, li fiha jkun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Dak l-għan jenħtieġ li jinkiseb permezz ta', fost oħrajn, miżuri xierqa għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, inklużi l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu.

(2)

Dak l-objettiv jirrikjedi li informazzjoni dwar kundanni mogħtija fl-Istati Membri tiġi ikkunsidrata barra l-Istat Membru tal-kundanna waqt proċedimenti kriminali ġodda, kif stabbilit fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/675/ĠAI (2), kif ukoll biex jiġu prevenuti reati ġodda.

(3)

Dak l-objettiv jippresupponi l-iskambju ta’ informazzjoni misluta minn rekords kriminali bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Tali skambju ta’ informazzjoni hu organizzat u ffaċilitat bir-regoli stabbiliti bid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI (3) u bis-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS), stabbilita skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI (4).

(4)

Madankollu, il-qafas legali eżistenti tal-ECRIS ma jindirizzax b’mod suffiċjenti l-partikolaritajiet tat-talbiet li jirrigwardaw ċittadini ta’ pajjiż terz. Għalkemm diġà huwa possibbli li tiġi skambjata informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiż terz permezz tal-ECRIS, ma hemm l-ebda proċedura jew mekkaniżmu tal-Unjoni komuni mħaddem biex dan isir b’mod effiċjenti, rapidu u preċiż.

(5)

Fl-Unjoni, l-informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiż terz ma tinġabarx bħalma jsir għal ċittadini ta’ Stati Membri fl-Istati Membri taċ-ċittadinanza, iżda tinħażen biss fl-Istati Membri fejn ikunu ngħataw il-kundanni. Għalhekk, ħarsa ġenerali kompluta lejn l-istorja kriminali ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz tista' tkun aċċertata biss jekk tali informazzjoni tkun mitluba mill-Istati Membri kollha.

(6)

Tali “talbiet ġenerali” jimponu piż amministrattiv sproporzjonat fuq l-Istati Membri kollha, inkluż fuq dawk li ma jkollhomx informazzjoni fuq iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz partikolari. Fil-prattika, dak il-piż jiskoraġġixxi lill-Istati Membri milli jitolbu informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi minn Stati Membri oħra, li serjament ifixkel l-iskambju ta’ informazzjoni bejniethom, u jillimita l-aċċess tagħhom għall-informazzjoni ta’ rekords kriminali għal informazzjoni maħżuna fir-reġistru nazzjonali tagħhom. B’konsegwenza ta’ dan, jiżdied ir-riskju li l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri jkun ineffiċjenti u inkomplet.

(7)

Bil-għan li ttejjeb is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni ppreżentat proposta li wasslet għall-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/816 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) li jistabbilixxi sistema ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni, li fiha d-data personali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ġew ikkundannati, li tippermetti li jiġu identifikati l-Istati Membri li għandhom informazzjoni dwar il-kundanni preċedenti tagħhom (“ECRIS-TCN”).

(8)

L-ECRIS-TCN ser tippermetti lill-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru ssib fil-pront u b’mod effiċjenti f’liema Stat Membru ieħor tkun maħżuna l-informazzjoni ta’ rekords kriminali dwar ċittadin ta’ pajjiż terz sabiex ikun jista' jintuża l-qafas eżistenti tal-ECRIS biex issir talba għall-informazzjoni ta’ rekords kriminali mingħand dawk l-Istati Membri f’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

(9)

L-iskambju ta’ informazzjoni fuq kundanni kriminali hu importanti f’kull strateġija għall-ġlieda kontra l-kriminalità u t-terroriżmu. Dan jikkontribwixxi biex il-ġustizzja kriminali twieġeb għar-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti jekk l-Istati Membri jużaw ECRIS bil-potenzjal kollu tagħha.

(10)

Bil-għan li tiżdied l-utilità tal-informazzjoni dwar kundanni u skwalifiki li jirriżultaw minn kundanni għal reati sesswali kontra t-tfal, id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) stipulat l-obbligu li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li għall-fini ta’ reklutaġġ ta’ persuna għal post li jinvolvi kuntatt dirett u regolari mat-tfal, l-informazzjoni li tikkonċerna l-eżistenza ta’ kundanni kriminali għal reati sesswali kontra t-tfal imdaħħla fir-rekords kriminali, jew ta’ kwalunkwe skwalifika li tirriżulta minn dawk il-kundanni kriminali, tiġi trażmessa skont il-proċeduri stabbiliti fid-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI. L-għan ta’ dak il-mekkaniżmu huwa li jiġi żgurat li persuna kkundannata għal reat sesswali kontra tfal ma tkunx tista' taħbi dik il-kundanna jew skwalifika bil-ħsieb li twettaq attività professjonali li tinvolvi kuntatt dirett u regolari ma’ tfal fi Stat Membru ieħor.

(11)

Din id-Direttiva għandha l-għan li tintroduċi l-modifiki meħtieġa għad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI li ser jippermettu skambju effettiv ta’ informazzjoni dwar kundanni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi permezz tal-ECRIS. Hija tobbliga l-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-kundanni jkunu akkumpanjati minn informazzjoni dwar iċ-ċittadinanza jew ċittadinanza tal-persuna kkundannata, sakemm l-Istati Membri jkollhom din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom. Hija tintroduċi wkoll il-proċeduri għat-tweġibiet għal talbiet għall-informazzjoni, tiżgura li l-estratt ta’ rekords kriminali mitlub minn ċittadin ta’ pajjiż terz jiġi supplimentat b’informazzjoni minn Stati Membri oħra, u tipprovdi għall-bidliet tekniċi neċessarji biex is-sistema għall-iskambju ta’ informazzjoni tkun tista' titħaddem.

(12)

Jenħtieġ li d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) tapplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inkluż is-salvagwardji kontra t-theddidiet għas-sigurtà pubblika u l-prevenzjoni tagħhom. Jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet nazzjonali meta dan l-ipproċessar ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/680.

(13)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI, il-prinċipji tad-Deċiżjoni 2009/316/ĠAI jenħtieġ li jiġu inkorporati f’dik id-Deċiżjoni Qafas, u s-setgħat ta’ implimentazzjoni jenħtieġ li jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(14)

L-infrastruttura ta’ komunikazzjoni komuni użata għall-iskambju ta’ informazzjoni ta’ rekords kriminali jenħtieġ li tkun is-Servizzi Trans-Ewropej sikuri tat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (sTESTA), xi żvilupp ulterjuri ta’ din jew xi network sigur alternattiv.

(15)

Minkejja l-possibbiltà li jintużaw il-programmi finanzjarji tal-Unjoni skont ir-regoli applikabbli, kull Stat Membru jenħtieġ li jħallas l-ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni tal-bażi ta’ data ta’ rekords kriminali tiegħu u mill-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni ta’ alterazzjonijiet tekniċi meħtieġa biex ikun jista' juża ECRIS.

(16)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali imnaqqxa, b’mod partikolari, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż id-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali, id-drittijiet għal rikors ġudizzjarju u amministrattiv, il-prinċipju tal-ugwaljanza f’għajnejn il-liġi, id-dritt għal proċess ġust, u l-preżunzjoni tal-innoċenza u l-projbizzjoni ġenerali tad-diskriminazzjoni. Din id-Direttiva jenħtieġ li tiġi implimentata f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u prinċipji.

(17)

Minħabba li l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li tippermetti l-iskambju rapidu u effiċjenti ta’ informazzjoni preċiża ta’ rekords kriminali dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, billi jiġu stabbiliti regoli komuni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(18)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, u mhijiex marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(19)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, l-Irlanda mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(20)

F’konformità mal-Artikolu 3 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21, ir-Renju Unit innotifika x-xewqa tiegħu li jieħu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(21)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u ta opinjoni fit-13 ta’ April 2016 (11).

(22)

Għalhekk jenħtieġ li d-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI tiġi emendata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI

Id-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni Qafas:

(a)

tiddefinixxi l-kondizzjonijiet li bihom Stat Membru tal-kundanna jiskambja informazzjoni ma’ Stati Membri oħra dwar kundanni;

(b)

tiddefinixxi l-obbligi għall-Istat Membru tal-kundanna u għall-Istat Membru taċ-ċittadinanza tal-persuna kkundannata (l-‘Istat Membru taċ-ċittadinanza tal-persuna’), u tispeċifika l-metodi li għandhom jiġu segwiti fit-tweġiba għal talba għal informazzjoni estratta mir-rekords kriminali;

(c)

tistabbilixxi sistema deċentralizzata bit-teknoloġija tal-informatika għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar kundanni bbażata fuq il-bażijiet ta’ data ta’ rekords kriminali f’kull Stat Membru, is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS).”;

(2)

Fl-Artikolu 2, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(d)

‘Stat Membru tal-kundanna’ tfisser l-Istat Membru fejn tkun ingħatat kundanna;

(e)

‘ċittadin ta’ pajjiż terz’ tfisser persuna li mhijiex ċittadin tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 20(1) TFUE, jew li hija persuna apolida jew persuna li ċ-ċittadinanza tagħha mhix magħrufa;

(f)

‘data tal-marki tas-swaba'’ tfisser id-data relatata mal-impressjonijiet ċatti jew irroljati tal-marki tas-swaba' ta’ kull wieħed mis-swaba' ta’ persuna;

(g)

‘immaġni tal-wiċċ’ tfisser immaġni diġitali ta’ wiċċ il-persuna;

(h)

‘implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS’ tfisser is-software żviluppat mill-Kummissjoni u li tqiegħed għad-disponibbiltà tal-Istati Membri għall-iskambju ta’ informazzjoni ta’ rekords kriminali permezz tal-ECRIS.”;

(3)

Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Kull Stat Membru tal-kundanna għandu jieħu l-miżuri neċessarji kollha biex jassigura li l-kundanni mogħtija fit-territorju tiegħu jkunu akkumpanjati minn informazzjoni dwar iċ-ċittadinanza jew ċittadinanzi tal-persuna kkundannata jekk il-persuna tkun ċittadin ta’ Stat Membru ieħor jew ċittadin ta’ pajjiż terz. Fejn il-persuna kkundannata tkun persuna li ċ-ċittadinanza tagħha ma tkunx magħrufa jew hija persuna apolida, ir-rekords kriminali għandhom jirriflettu dan.”;

(4)

L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fejn ċittadin ta’ Stat Membru wieħed jitlob lill-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru ieħor għal informazzjoni dwar ir-rekords kriminali tiegħu stess, dik l-awtorità ċentrali għandha tissottometti talba lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza tal-persuna għal informazzjoni u data relatata biex tkun estratta mir-rekords kriminali u din għandha tinkludi tali informazzjoni u data relatata fl-estratt li għandu jiġi pprovdut lill-persuna kkonċernata.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3a.   Fejn ċittadin ta’ pajjiż terz jitlob lill-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru għal informazzjoni dwar ir-rekords kriminali tiegħu, dik l-awtorità ċentrali għandha tissottometti talba biss lil dawk l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri li jkollhom informazzjoni dwar ir-rekords kriminali ta’ dik il-persuna għal informazzjoni u data relatata biex tkun estratta mir-rekords kriminali u din għandha tinkludi tali informazzjoni u data relatata fl-estratt li għandu jiġi pprovdut lill-persuna kkonċernata.”;

(5)

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Fejn informazzjoni estratta mir-rekords kriminali dwar kundanni mogħtija kontra ċittadin ta’ Stat Membru tintalab taħt l-Artikolu 6 mill-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru barra mill-Istat Membru taċ-ċittadinanza tal-persuna, l-Istat Membru rikjest għandu jibgħat tali informazzjoni bl-istess mod kif stabbilit fl-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4a.   Fejn informazzjoni estratta mir-rekords kriminali dwar kundanni mogħtija lil ċittadin ta’ pajjiż terz tintalab taħt l-Artikolu 6 għall-iskopijiet ta’ proċedimenti kriminali, l-Istat Membru rikjest għandu jibgħat informazzjoni dwar kull kundanna mogħtija fl-Istat Membru rikjest u mdaħħla fir-rekords kriminali u fuq kull kundanna mogħtija f’pajjiżi terzi u sussegwentement trażmessi lilu u mdaħħla fir-rekords kriminali.

Għaldaqstant, jekk tali informazzjoni tintalab għal kwalunkwe skop għajr dak ta’ proċedimenti kriminali, għandu japplika l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.”.

(6)

Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Tweġibiet għat-talbiet imsemmija fl-Artikolu 6(2), (3) u (3a) għandhom jintbagħtu fi żmien għoxrin jum ta’ ħidma mid-data tal-wasla tat-talba.”;

(7)

L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-kliem “Artikolu 7(1) u (4)” huma sostitwiti b'“Artikolu 7(1), (4) u (4a)”;

(b)

fil-paragrafu 2, il-kliem “Artikolu 7(2) u (4)” huma sostitwiti b'“Artikolu 7(2), (4) u (4a)”;

(c)

fil-paragrafu 3, il-kliem “Artikolu 7(1), (2) u (4)” huma sostitwiti b'“Artikolu 7(1), (2), (4) u (4a)”;

(8)

L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:

“(iv)

l-immaġni tal-wiċċ.”;

(b)

il-paragrafi 3 sa 7 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“3.   L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri għandhom jibagħtu l-informazzjoni li ġejja b’mod elettroniku bl-użu ta’ ECRIS u b’format standardizzat skont l-istandards li għandhom jiġu stabbiliti f’atti ta’ implimentazzjoni:

(a)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4;

(b)

it-talbiet imsemmija fl-Artikolu 6;

(c)

it-tweġibiet imsemmija fl-Artikolu 7; u

(d)

informazzjoni rilevanti oħra.

4.   Jekk il-mod tat-trasmissjoni msemmi fil-paragrafu 3 ma jkunx disponibbli, l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri għandhom jibagħtu l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 3 bi kwalunkwe mezz li kapaċi jipproduċi rekords bil-miktub taħt il-kundizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru riċeventi biex tistabbilixxi l-awtentiċità tal-informazzjoni, b’kont meħud tas-sigurtà tat-trasmissjoni.

Jekk il-mezz ta’ trasmissjoni msemmi fil-paragrafu 3 ma jkunx disponibbli għal perijodu estiż ta’ żmien, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

5.   Kull Stat Membru għandu jagħmel l-alterazzjonijiet tekniċi neċessarji biex ikun jista' juża il-format standardizzat biex jittrasmetti b’mod elettroniku l-informazzjoni kollha kif imsemmi fil-paragrafu 3 lil Stati Membri oħra permezz ta’ ECRIS. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-data li minnha jkun jista' jwettaq tali trasmissjonijiet.”;

(9)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 11a

Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)

1.   Sabiex tiġi skambjata informazzjoni estratta minn rekords kriminali skont din id-Deċiżjoni Qafas b’mod elettroniku, qed tiġi stabbilita sistema deċentralizzata bl-użu tat-teknoloġija tal-informatika bbażata fuq il-bażijiet ta’ data ta’ rekords kriminali f’kull Stat Membru, is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS). Hija tikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

(a)

l-implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS;

(b)

infrastruttura għal komunikazzjoni komuni bejn l-awtoritajiet ċentrali li tipprovdi network kriptat.

Biex jiġu żgurati l-kunfidenzjalità u l-integrità tal-informazzjoni ta’ rekords kriminali trażmessi lil Stati Membri oħra, għandhom jintużaw miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati, b’kont meħud tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, l-ispiża tal-implimentazzjoni u r-riskji ppreżentati mill-ipproċessar ta’ informazzjoni.

2.   Id-data kollha dwar ir-rekords kriminali għandha tinħażen biss f’bażijiet ta’ data mħaddma mill-Istati Membri.

3.   L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri m’għandhomx ikollhom aċċess dirett għal bażijiet ta’ data ta’ rekords kriminali ta’ Stati Membri oħra.

4.   L-implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS u l-bażijiet ta’ data li jaħżnu, jibagħtu u jirċievu informazzjoni estratta minn rekords kriminali għandhom joperaw taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) stabbilita bir-Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) għandha tappoġġa lill-Istati Membri f’konformità mal-kompiti tagħha kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2019/816 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2).

5.   L-infrastruttura għal komunikazzjoni komuni għandha topera taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni. Din għandha tilħaq ir-rekwiżiti ta’ sigurtà neċessarji u tilħaq b’mod sħiħ il-ħtiġijiet tal-ECRIS.

6.   eu-LISA għandha tipprovdi, tkompli tiżviluppa u żżomm l-implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS.

7.   Kull Stat Membru għandu jġorr l-ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni tal-bażi ta’ data ta’ rekords kriminali tiegħu u l-installazzjoni u l-użu tal-implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS.

Il-Kummissjoni għandha ġġorr l-ispejjeż li jirriżultaw mill-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, l-użu, il-manutenzjoni u l-iżvilupp futur tal-infrastruttura komuni tal-komunikazzjoni.

8.   L-Istati Membri li jużaw is-software nazzjonali tagħhom tal-implimentazzjoni tal-ECRIS skont il-paragrafi 4 sa 8 tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/816 jistgħu jkomplu jużaw is-software nazzjonali tagħhom tal-implimentazzjoni tal-ECRIS minflok l-implimentazzjoni ta’ referenza ECRIS, sakemm ikunu jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha stabbiliti f’dawk il-paragrafi.

Artikolu 11b

Atti ta’ Implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-atti ta’ implimentazzjoni segwenti:

(a)

il-format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 11(3), inkluż fir-rigward ta’ informazzjoni dwar ir-reat li jwassal għal kundanna u informazzjoni dwar il-kontenut tal-kundanna;

(b)

ir-regoli li jirrigwardaw l-implimentazzjoni teknika tal-ECRIS u l-iskambju tad-data tal-marki tas-swaba';

(c)

kull mezz ieħor tekniku biex jiġu organizzati u ffaċilitati l-iskambji ta’ informazzjoni dwar kundanni bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri, inkluż:

(i)

il-mezz biex jiġi ffaċilitat il-fehim u t-traduzzjoni awtomatika ta’ informazzjoni trasmessa;

(ii)

il-mezz li bih informazzjoni tista' tiġi skambjata b’mod elettroniku, b’mod partikolari fir-rigward ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi li jridu jintużaw u, jekk ikun hemm bżonn, kwalunkwe proċedura ta’ skambju applikabbli.

2.   L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12a(2).

(*1)  Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 99)."

(*2)  Regolament (UE) 2019/816 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (ECRIS-TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1726 (ĠU L 135, 22.5.2019, p. 1)”;"

(10)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 12a

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.”;

(11)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 13a

Rapportar mill-Kummissjoni u rieżami

1.   Sal-29 ta’ Ġunju 2023, il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jevalwa l-punt sa fejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri neċessarji biex ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni Qafas, inkluż l-implimentazzjoni teknika tagħha.

2.   Ir-rapport għandu jinkludi, fejn xieraq, proposti leġislattivi rilevanti.

3.   Il-Kummissjoni għandha b’mod regolari tippubblika rapport dwar l-iskambju ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali permezz tal-ECRIS u dwar l-użu tal-ECRIS-TCN ibbażat b’mod partikolari fuq l-istatistika pprovduta mill-eu-LISA u mill-Istati Membri f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/816. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat għall-ewwel darba, sena wara li jkun ġie ppreżentat ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1.

4.   Ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fil-paragrafu 3 għandu jkopri b’mod partikolari l-livell ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn Stati Membri, inkluż dik relatata ma’ ċittadini ta’ pajjiż terz, kif ukoll l-għan tat-talbiet u n-numru rispettiv tagħhom, inkluż talbiet għal finijiet li mhumiex proċedimenti kriminali, bħalma huma verifiki tal-preċedenti personali u talbiet għal informazzjoni mill-persuni kkonċernati dwar ir-rekords kriminali tagħhom stess”.

Artikolu 2

Sostituzzjoni tad-Deċiżjoni 2009/316/ĠAI

Id-Deċiżjoni 2009/316/ĠAI hija sostitwita fir-rigward tal-Istati Membri marbuta b’din id-Direttiva, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ dawk l-Istati Membri fir-rigward tad-data tal-implimentazzjoni ta’ dik id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-28 ta’ Ġunju 2022. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Huma għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-Deċiżjoni sostitwiti b’din id-Direttiva għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza u dwar kif dik id-dikjarazzjoni għandha tiġi fformulata.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-alterazzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 11(5) tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI, kif emendata b’din id-Direttiva sal-28 ta’ Ġunju 2022.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 2 għandu japplika mill-28 ta’ Ġunju 2022.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta’ April 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019 (għadha mhijiex ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali)] u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ April 2019.

(2)  Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/675/ĠAI tal-24 ta’ Lulju 2008 dwar it-teħid in konsiderazzjoni ta’ kundanni fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt proċedimenti kriminali ġodda (ĠU L 220, 15.8.2008, p. 32).

(3)  Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali (ĠU L 93, 7.4.2009, p. 23).

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI (ĠU L 93, 7.4.2009, p. 33).

(5)  Regolament (UE) 2019/816 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (ECRIS-TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1726 (ĠU L 135, 22.5.2019, p. 1).

(6)  Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

(8)  Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(9)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-mekkaniżmi għal kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(10)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(11)  ĠU C 186, 25.5.2016, p. 7.


Top