Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0796

Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 138, 26.5.2016, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj

26.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 138/1


REGOLAMENT (UE) 2016/796 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Mejju 2016

dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

L-istabbiliment progressiv ta' żona ferrovjarja unika Ewropea jeħtieġ azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tar-regoli applikabbli għall-ferroviji fir-rigward tal-aspetti tekniċi ta' sikurezza u interoperabbiltà, it-tnejn marbuta b'mod inseparabbli u t-tnejn jeħtieġu livell ogħla ta' armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni. F'dawn l-aħħar għoxrin sena ġiet adottata leġislazzjoni ferrovjarja rilevanti, b'mod partikolari tliet pakketti ferrovjarji li minnhom, id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) huma l-aktar rilevanti f'dan ir-rigward.

(2)

It-tfittxija simultanja tal-għanijiet tas-sikurezza u tal-interoperabbiltà ferrovjarja teħtieġ ħidma teknika sostanzjali mmexxija minn korp speċjalizzat. Huwa għalhekk li, bħala parti mit-Tieni Pakkett Ferrovjarju fl-2004, kien meħtieġ li tinħoloq, fi ħdan il-qafas istituzzjonali eżistenti, u b'rispett għall-bilanċ tal-poter fl-Unjoni, aġenzija Ewropea li tittratta s-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-ferroviji (l-“Aġenzija”) sabiex tippromwovi l-istabbiliment ta' żona ferrovjarja Ewropea mingħajr fruntieri u biex tgħin sabiex tagħti ħajja mill-ġdid lis-settur ferrovjarju filwaqt li ssaħħaħ il-vantaġġi essenzjali tiegħu f'termini ta' sikurezza. Ir-Raba' Pakkett Ferrovjarju fih bidliet importanti maħsuba biex itejbu l-funzjonament taż-żona ferrovjarja unika Ewropea permezz ta' emendi li jirriformulaw id-Direttiva 2004/49/KE u tad-Direttiva 2008/57/KE, t-tnejn li huma marbutin direttament mal-kompiti tal-Aġenzija. Dawk id-Direttivi jipprevedu b'mod partikolari t-twettiq ta' kompiti li jirrigwardaw il--ħruġ ta' awtorizzazzjoni ta' vetturi u ċ-ċertifikati ta' sikurezza fil-livell tal-Unjoni. Dan jinvolvi rwol akbar għall-Aġenzija. Minħabba l-għadd sostanzjali ta' bidliet li jintroduċi għall-kompiti u l-organizzazzjoni interna tal-Aġenzija, ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 għandu jitħassar u jiġi sostitwit b'att legali ġdid.

(4)

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' kultura ferrovjarja Ewropea ġenwina li tipprovdi għodda essenzjali għal djalogu, konsultazzjoni u l-iskambju ta' fehmiet bejn l-atturi kollha fis-settur ferrovjarju, b'kont debitu meħud tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom, kif ukoll tal-karatteristiċi tekniċi tas-settur ferrovjarju. Meta tkun qed twettaq il-kompiti tagħha, u b'mod partikolari meta tkun qed tfassal rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet, l-Aġenzija għandha tikkunsidra bl-akbar reqqa l-l-kompetenza esperta ferrovjarja esterna, b'mod partikolari dik ta' professjonisti mis-settur ferrovjarju u mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti. L-Aġenzija għandha għalhekk twaqqaf gruppi ta' ħidma u gruppi oħra kompetenti u rappreżentattivi komposti b'mod predominanti minn dawk il-professjonisti.

(5)

Sabiex l-Aġenzija tipprovdi għarfien dwar l-effetti ekonomiċi fuq is-settur ferrovjarju u l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà, biex tippermetti li ħaddieħor, b'mod partikolari lill-Kummissjoni, il-Bord ta; Tmexxija tal-Aġenzija (il-“Bord tat-Tmexxija”) u d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija (id-“Direttur Eżekuttiv”) jieħu deċiżjonijiet infurmati, u jimmaniġġja l-prijoritajiet tax-xogħol u l-allokazzjoni tar-riżorsi fi ħdan l-Aġenzija b'mod iżjed effettiv, l-Aġenzija għandha tiżviluppa aktar l-involviment tagħha f'attività ta' valutazzjoni tal-impatt.

(6)

L-Aġenzija għandha tipprovdi appoġġ tekniku indipendenti u oġġettiv prinċipalment lill-Kummissjoni. Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) tipprevedi t-tfassil u r-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Interoperabbiltà (“TSIs”), filwaqt li d-Direttiva (UE) 2016/798. tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) tipprevedi l-abbozzar u r-reviżjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza (“CSMs”), il-miri komuni tas-sikurezza (“CSTs”) u l-indikaturi komuni tas-sikurezza (“CSIs”). Il-kontinwità tax-xogħol u tal-iżvilupp tat-TSIs, is-CSMs, is-CSTs u s-CSIs teħtieġ qafas tekniku permanenti u korp speċjalizzat b' persunal iddedikat li jkollu livell għoli ta' kompetenza esperta. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tkun responsabbli li tipprovdi lill-Kummissjoni b'rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet b'rabta mal-abbozzar u r-reviżjoni tat-TSIs, is-CSMs, is-CSTs u s-CSIs. L-Aġenzija għandha wkoll tipprovdi, fuq talba, opinjoni teknika indipendenti mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-korpi regolatorji.

(7)

Sabiex il-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi għall-impriżi ferrovjarji jsir aktar effiċjenti u imparzjali, huwa essenzjali li l-Aġenzija tingħata rwol ċentrali. Fejn il-qasam ta' operazzjoni jkun limitat għal Stat Membru wieħed, l-impriża ferrovjarja kkonċernata għandu jkollha l-possibbiltà li tagħżel jekk tippreżentax l-applikazzjoni tagħha għal ċertifikat ta' sikurezza uniku lill-Aġenzija jew lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza. Id-Direttiva (UE) 2016/798 għandha tipprevedi dan.

(8)

Attwalment, id-Direttiva 2008/57/KE tipprevedi, fil-każ tal-vetturi ferrovjarji, l-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi f'kull Stat Membru, ħlief f'ċerti każijiet speċifiċi. It-task force dwar l-awtorizzazzjoni tal-vetturi li ġiet stabbilita mill-Kummissjoni fl-2011 iddiskutiet diversi każijiet fejn il-manifatturi u l-impriżi ferrovjarji sofrew b'riżultat ta' dewmien u kostijiet eċċessivi tal-proċess tal-awtorizzazzjoni u pproponiet numru ta' titjib. Billi xi problemi huma dovuti għall-kumplessità tal-proċess attwali tal-awtorizzazzjoni tal-vetturi, dan għandu jiġi simplifikat u, fejn possibbli, unifikat fi proċedura waħda. Kull vettura ferrovjarja għandha tirċievi biss awtorizzazzjoni waħda. Fejn il-qasam ta' użu jkun limitat għal netwerk jew netwerks fi ħdan Stat Membru wieħed biss, l-applikant għandu jkollu l-possibbiltà li jagħżel jekk jippreżentax l-applikazzjoni tiegħu għall-awtorizzazzjoni tal-vettura, permezz ta' punt uniku ta' kuntatt imsemmi f'dan ir-Regolament, lill-Aġenzija jew lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza. Dan iġib miegħu benefiċċji tanġibbli għas-settur billi jonqsu l-ispejjeż u t-tul taż-żmien tal-proċedura, u jnaqqas ir-riskju ta' diskriminazzjoni potenzjali, speċjalment kontra kumpanniji ġodda li jixtiequ jidħlu fis-suq ferrovjarju. Id-Direttiva (UE) 2016/797 għandha tipprevedi dan.

(9)

Huwa essenzjali li d-Direttiva (UE) 2016/797 u d-Direttiva (UE) 2016/798. ma twassalx għal livell imnaqqas ta' sikurezza fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni. F'dak ir-rigward, l-Aġenzija għandha ġġorr responsabbiltà sħiħa għall-awtorizzazzjonijiet tal-vetturi u ċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi li toħroġ, filwaqt li tassumi, inter alia, responsabbiltà kemm kuntrattwali kif ukoll mhux kuntrattwali fir-rigward tagħhom.

(10)

Fir-rigward tar-responsabbiltà tal-persunal tal-Aġenzija meta jsiru l-kompiti assenjati lill-Aġenzija, għandu japplika l-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni ta' dak il-Protokoll ma għandhiex twassal għal dewmien bla bżonn jew l-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet mhux iġġustifikati fuq it-twettiq ta' proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali. Fil-każ ta' proċedimenti ġudizzjarji li jinvolvu l-persunal tal-Aġenzija, li fihom membru tal-persunal jintalab jidher quddiem qorti nazzjonali, il-Bord ta' Tmexxija għandu jiddeċiedi mingħajr dewmien żejjed li jneħħi l-immunità ta' dak il-membru tal-persunal, dment li tali tneħħija ma tikkompromettix l-interessi tal-Unjoni. Tali deċiżjoni għandha tiġi ġġustifikata kif xieraq u għandha tkun soġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(11)

L-Aġenzija għandha tikkoopera b'mod leali mal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, b'mod partikolari f'każijiet li fihom tkun meħtieġa il-parteċipazzjoni tal-Aġenzija għar-raġuni li l-Aġenzija tkun eżerċitat is-setgħat tagħha fir-rigward ta' awtorizzazzjonijiet ta' vetturi, ċertifikati ta' sikurezza uniċi maħruġa minnha u deċiżjonijiet għall-approvazzjoni ta' proġetti ta' tagħmir maġenb il-binarji tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS). Fejn l-Aġenzija jew membru tal-persunal tagħha jintalab jipprovdi informazzjoni fil-kuntest ta' proċedimenti nazzjonali rilevanti, l-Aġenzija għandha tiżgura li tali talba għall-informazzjoni jew, jekk ikun meħtieġ, il-parteċipazzjoni fi proċedimenti, tiġi trattata bid-diliġenza dovuta u f'perijodu ta' żmien raġonevoli. Għal dak il-għan, il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta proċeduri xierqa li għandhom jintużaw f'tali każijiet.

(12)

Sabiex ikun hemm aktar żvilupp taż-żona ferrovjarja unika Ewropea, b'mod partikolari fir-rigward tal-għoti ta' informazzjoni xierqa lill-klijenti u l-passiġġieri tat-trasport tal-merkanzija, u biex jiġi evitat żvilupp frammentat ta' applikazzjonijiet telematiċi, jinħtieġ li jingħata rwol iżjed b'saħħtu lill-Aġenzija fil-qasam tat-tali applikazzjonijiet. L-Aġenzija, bħala korp kompetenti fil-livell tal-Unjoni, għandha tingħata rwol prominenti sabiex tiżgura konsistenza fl-iżvilupp u l-użu tal-applikazzjonijiet telematiċi kollha. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li taġixxi bħala l-awtorità tas-sistema għal applikazzjonijiet telematiċi, u f'dik il-kapaċità, għandha żżomm, timmonitorja u tmexxi r-rekwiżiti kollha korrispondenti tas-subsistemi fil-livell tal-Unjoni.

(13)

Minħabba l-importanza tal-ERTMS għall-iżvilupp mingħajr problemi taż-żona ferrovjarja unika Ewropea u s-sikurezza tagħha, u biex jiġi evitat l-iżvilupp frammentat tal-ERTMS, huwa neċessarju li tissaħħaħ il-koordinazzjoni globali fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-Aġenzija, bħala l-korp tal-Unjoni bl-akbar kompetenza esperta fil-qasam, għandha tingħata rwol aktar prominenti f'dan il-qasam sabiex tiżgura l-konsistenza fl-iżvilupp tal-ERTMS, tikkontribwixxi sabiex ikun żgurat li t-tagħmir tal-ERTMS jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet fis-seħħ u tiżgura li l-programmi Ewropej tar-riċerka relatati mal-ERTMS ikunu kkoordinati mal-iżvilupp tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ERTMS. B'mod partikolari, l-Aġenzija għandha tevita li rekwiżiti addizzjonali nazzjonali fir-rigward tal-ERTMS jipperikolaw l-interoperabbiltà tagħha. Madanakollu, rekwiżiti nazzjonali inkompatibbli għandhom jiġu applikati biss fuq bażi volontarja jew jitħassru.

(14)

Sabiex il-proċeduri għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-servizz ta' subsistemi ta' kontroll-kmand u sinjalazzjoni maġenb il-binarji jsiru aktar effiċjenti u sabiex dawk il-proċeduri jiġu armonizzati fil-livell tal-Unjoni, huwa essenzjali li, qabel kwalunkwe sejħa għall-offerti li tirrigwarda t-tagħmir tal-ERTMS maġenb il-binarji, l-Aġenzija tivverifika li s-soluzzjonijiet tekniċi previsti jkunu kompletament konformi mat-TSIs rilevanti u jkunu għaldaqstant kompletament interoperabbli. Id-Direttiva (UE) 2016/797 għandha tipprevedi dan. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi grupp magħmul minn korpi ta' valutazzjoni notifikati tal-konformità li jkunu attivi fil-qasam tal-ERTMS. Il-parteċipazzjoni fil-grupp ta' tali korpi għandha kemm jista' jkun tiġi inkuraġġuta.

(15)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni u tiġi garantita distribuzzjoni ċara tal-kompiti u r-responsabbiltajiet bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, għandu jiġi żviluppat protokoll ta' komunikazzjoni bejniethom. Barra minn hekk, għandha tiġi żviluppata pjattaforma ta' informazzjoni u komunikazzjoni komuni b'funzjonalità ta' punt uniku ta' kuntatt virtwali, jekk ikun xieraq abbażi tal-applikazzjonijiet u r-reġistri eżistenti, permezz tal-estensjoni tal-funzjonalità tagħhom bil-għan li l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jinżammu infurmati dwar l-applikazzjonijiet kollha għal awtorizzazzjonijiet u ċertifikazzjonijiet ta' sikurezza, l-istadji ta' dawn il-proċeduri u l-eżitu tagħhom. Objettiv importanti ta' din il-pjattaforma hu li jiġu identifikati fi stadju bikri l-ħtiġa li jiġu kkoordinati d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-Aġenzija fil-każ ta' applikazzjonijiet differenti li jitolbu awtorizzazzjonijiet u ċertifikati ta' sikurezza simili. Tali każijiet għandhom jiġu identifikati fil-qosor permezz ta' notifiki awtomatiċi.

(16)

S'issa, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kienu qegħdin jitolbu ħlas għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tal-vetturi u ċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi. Bit-trasferiment tal-kompetenzi lill-Unjoni, l-Aġenzija għandha tkun intitolata li titlob ħlas mill-applikanti għall-ħruġ taċ-ċertifikati u l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-premessi preċedenti. Huwa importanti li jiġu stabbiliti ċerti prinċipji li japplikaw għal tariffi u imposti pagabbli lill-Aġenzija. Il-livell ta' dawk it-tariffi u l-imposti għandu jiġi stmat b'tali mod li jkopri l-ispiża kollha tas-servizz mogħti, inkluż skont il-każ l-ispejjeż rilevanti li jirriżultaw mill-kompiti assenjati lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza. Dawk it-tariffi u l-imposti għandhom ikunu daqs jew inqas mill-medja attwali għas-servizzi rilevanti u għandhom jiġu ffissati b'mod trasparenti, ġust u uniformi f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u ma għandhomx jipperikolaw il-kompetittività tas-settur ferrovjarju Ewropew. Dawn għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi li tieħu kont debitu tal-kapaċità tal-impriżi li jħallsu u ma għandhomx jirriżultaw fl-impożizzjoni ta' piż finanzjarju bla bżonn fuq il-kumpanniji. Huma għandhom jieħdu kont, kif xieraq, tal-ħtiġijiet speċifiċi ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

(17)

Huwa objettiv ġenerali li l-allokazzjoni l-ġdida ta' funzjonijiet u kompiti bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-Aġenzija għandha ssir b'mod effiċjenti, mingħajr ma jitnaqqsu l-livelli attwali għoljin ta' sikurezza. Għal dak il-għan, għandhom jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni, inklużi elementi ta' spiża, bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza. L-Aġenzija għandu jkollha biżżejjed riżorsi li jippermettulha li twettaq il-kompiti ġodda tagħha u ż-żmien tal-allokazzjoni ta' dawk ir-riżorsi għandu jkun ibbażat fuq ħtiġijiet identifikati b'mod ċar.

(18)

Meta tabbozza rakkomandazzjonijiet, l-Aġenzija għandha tqis il-każijiet ta' netwerks li huma iżolati mill-bqija tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni u li jirrikjedu kompetenza esperta speċifika għal raġunijiet ġeografiċi jew storiċi. Barra minn hekk, fejn l-operazzjoni tkun limitata għal tali netwerks, għandu jkun possibbli għall-applikanti għal ċertifikati ta' sikurezza uniċi u awtorizzazzjonijiet ta' vetturi li jissodisfaw il-formalitajiet neċessarji lokalment permezz tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti ta' sikurezza. Għal dak il-għan u bil-ħsieb li jitnaqqsu l-piż u l-ispejjeż amministrattivi, għandu jkun possibbli li jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti ta' sikurezza biex jipprevedu l-allokazzjoni adatta ta' kompiti mingħajr preġudizzju għall-assunzjoni mill-Aġenzija tar-responsabbiltà finali għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni jew taċ-ċertifikat ta' sikurezza uniku.

(19)

Meta wieħed iqis l-għarfien tal-awtoritajiet nazzjonali, b'mod partikolari l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, l-Aġenzija għandha titħalla tagħmel użu xieraq minn dik il-kompetenza meta tagħti l-awtorizzazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi rilevanti. Għal dak l-għan, għandu jkun imħeġġeġ l-issekondar tal-esperti nazzjonali lill-Aġenzija.

(20)

Id-Direttiva (UE) 2016/798 u d-Direttiva (UE) 2016/797 għandhom jipprevedu l-eżami tal-miżuri nazzjonali mill-perspettiva tas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja u l-kompatibbiltà mar-regoli dwar il-kompetizzjoni. Huma għandhom jillimitaw ukoll il-possibbiltà tal-Istati Membri li jadottaw regoli nazzjonali ġodda. Is-sistema preżenti li fiha għadhom jeżistu għadd kbir ta' regoli nazzjonali tista' twassal għal konflitti possibbli mar-regoli tal-Unjoni u tagħti lok għal trasparenza insuffiċjenti u diskriminazzjoni possibbli kontra l-operaturi, inklużi dwak li huma iżgħar u ġodda. Sabiex wieħed jimxi lejn sistema ta' regoli ferrovjarji tassew trasparenti u imparzjali fil-livell tal-Unjoni, jeħtieġ li jiġi rinfurzat tnaqqis gradwali tar-regoli nazzjonali, inklużi r-regoli operattivi. Opinjoni bbażata fuq kompetenza indipendenti u newtrali hija essenzjali fil-livell tal-Unjoni. Għal dak l-għan, jeħtieġ li r-rwol tal-Aġenzija jissaħħaħ.

(21)

Il-prestazzjoni, l-organizzazzjoni u l-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam tas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja jvarjaw b'mod konsiderevoli bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-korpi tal-valutazzjoni tal-impatt notifikati, b'effett dannuż fuq l-operazzjoni mingħajr problemi taż-żona ferrovjarja unika Ewropea. B'mod partikolari, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jkunu jixtiequ jidħlu fis-suq ferrovjarju fi Stat Membru ieħor jistgħu jiġu affettwati b'mod negattiv. Għaldaqstant, hija meħtieġa koordinazzjoni msaħħa bl-iskop ta' armonizzazzjoni akbar fil-livell tal-Unjoni. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tagħmel monitoraġġ tal-prestazzjoni u tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati permezz ta' awditi u spezzjonijiet, fejn ikun xieraq f'kooperazzjoni mal-korpi nazzjonali tal-akkreditament.

(22)

Fil-qasam tas-sikurezza, huwa importanti li tkun żgurata l-akbar trasparenza possibbli flimkien ma' fluss effettiv tal-informazzjoni. Analiżi tal-prestazzjoni, li tkun ibbażata fuq CSIs u li torbot il-partijiet kollha fis-settur, hija importanti u għandha titwettaq. Fir-rigward tal-istatistika, hija meħtieġa kollaborazzjoni mill-qrib mal-Eurostat.

(23)

L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-pubblikazzjoni ta' rapport kull sentejn sabiex tagħmel monitoraġġ tal-progress fl-ilħuq ta' sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja. Minħabba l-kompetenza teknika u imparzjalità tagħha, l-Aġenzija għandha tassisti wkoll lill-Kummissjoni fit-twettiq minn din tal-aħħar tal-kompitu tagħha ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja.

(24)

L-interoperabbiltà tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew għandha titjieb u l-proġetti l-ġodda ta' investiment magħżula għall-appoġġ mill-Unjoni għandhom ikunu konformi mal-objettiv tal-interoperabbiltà stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9). L-Aġenzija hi korp adatt biex jikkontribwixxi għall-ilħuq ta' dawk l-objettivi u għandha tikkoopera mill-qrib ma' korpi kompetenti tal-Unjoni rigward il-proġetti li jikkonċernaw in-netwerk trans-Ewropew tat-Trasport. Fir-rigward tal-użu tal-ERTMS u l-proġetti tal-ERTMS, ir-rwol tal-Aġenzija għandu jinkludi għajnuna lill-applikanti biex jimplimentaw proġetti li jkunu konformi mat-TSI dwar il-kontroll-kmand u s-sinjalazzjoni.

(25)

Il-manutenzjoni tal-vetturi ferrovjarji hija parti importanti mis-sistemi tas-sikurezza. Ma kienx hemm suq Ewropew ġenwin għall-manutenzjoni tat-tagħmir ferrovjarju minħabba n-nuqqas ta' sistema għaċ-ċertifikazzjoni tal-workshops tal-manutenzjoni. Din is-sitwazzjoni wasslet għal żieda fl-ispejjeż għas-settur u tirriżulta fi vjaġġi mingħajr tagħbija. Kondizzjonijiet komuni għaċ-ċertifikazzjoni ta' workshops ta' manutenzjoni u tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni ta' vetturi minbarra vaguni tal-merkanzija għandhom għalhekk jiġu żviluppati u aġġornati gradwalment, u l-Aġenzija hi l-korp l-aktar adatt biex jipproponi soluzzjonijiet adegwati lill-Kummissjoni.

(26)

Il-kwalifiki vokazzjonali meħtieġa mis-sewwieqa tal-ferroviji huma fattur ewlieni kemm fis-sikurezza kif ukoll fl-interoperabbiltà ferrovjarja fi ħdan l-Unjoni. Il-kwalifiki vokazzjonali huma wkoll prerekwiżit għall-moviment liberu tal-ħaddiema fis-settur ferrovjarju. Din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata fil-qafas eżistenti għad-djalogu soċjali. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-appoġġ tekniku neċessarju sabiex tikkunsidra dan l-aspett fil-livell tal-Unjoni.

(27)

L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, il-korpi nazzjonali ta' investigazzjoni u korpi rappreżentattivi mis-settur ferrovjarju li jaġixxu fil-livell tal-Unjoni sabiex tippromwovi l-prattika tajba, l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti u l-ġbir ta' data relatata mal-ferroviji u sabiex timmonitorja l-prestazzjoni ġenerali tas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni.

(28)

Sabiex jiġu żgurati l-aktar livelli possibbli ta' trasparenza u aċċess indaqs tal-partijiet kollha għall-informazzjoni rilevanti, ir-reġistri, fejn huma rilevanti, u d-dokumenti previsti għall-proċessi tas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku. L-istess japplika għal-liċenzji, iċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi u dokumenti ferrovjarji oħra rilevanti. L-Aġenzija għandha tipprovdi mezzi effiċjenti, faċli għall-utent u faċilment aċċessibbli għall-iskambju u l-pubblikazzjoni ta' dik l-informazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' soluzzjonijiet xierqa tal-IT, bil-ħsieb li titjieb il-kosteffettività tas-sistema ferrovjarja u tappoġġa l-ħtiġijiet operazzjonali tas-settur.

(29)

Il-promozzjoni tal-innovazzjoni u r-riċerka fil-kamp ferrovjarju hija importanti u għandha tiġi mħeġġa mill-Aġenzija. L-ebda għajnuna finanzjarja pprovduta fil-qafas tal-attivitajiet tal-Aġenzija f'dan ir-rigward ma għandha twassal għal xi distorsjoni fis-suq rilevanti.

(30)

Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, il-kwalità tiegħu u l-kompatibbiltà tiegħu mar-regolamenti tekniċi rilevanti, l-Aġenzija għandu jkollha rwol attiv fil-valutazzjoni ta' proġetti ferrovjarji.

(31)

Fehim korrett u uniformi tal-leġislazzjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja, gwidi dwar l-implimentazzjoni u rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija huma prekondizzjonijiet għal implimentazzjoni effettiva tal-acquis ferrovjarju u l-funzjonament tas-suq ferrovjarju. Għalhekk, l-Aġenzija għandha tinvolvi ruħha b'mod attiv f'taħriġ u attivitajiet ta' spjegazzjoni f'dak ir-rigward.

(32)

Filwaqt li jittieħed kont tal-funzjonijiet ġodda tal-Aġenzija b'rabta mal-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet tal-vetturi u ċertifikati ta' sikurezza uniċi, ser ikun hemm ħtieġa importanti għal attivitajiet ta' taħriġ u pubblikazzjoni f'dawk l-oqsma. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sikurezza għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw mingħajr ħlas f'attivitajiet ta' taħriġ, kull meta possibbli, b'mod partikolari meta jkunu involuti fit-tħejjija tagħhom.

(33)

Sabiex twettaq il-kompiti tagħha sewwa, l-Aġenzija għandu jkollha personalità ġuridika u baġit awtonomu ffinanzjat prinċipalment permezz ta' kontribuzzjoni mill-Unjoni u permezz ta' tariffi u imposti mħallsa mill-applikanti. L-indipendenza u l-imparzjalità tal-Aġenzija ma għandhomx jiġu kompromessi minn ebda kontribuzzjoni finanzjarja li hi tirċievi minn Stati Membri, pajjiżi terzi jew entitajiet oħrajn. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza fil-ġestjoni ta' kuljum tagħha u fl-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li toħroġ, l-organizzazzjoni tal-Aġenzija għandha tkun trasparenti u d-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu responsabbiltà sħiħa. Il-persunal tal-Aġenzija għandu jkun indipendenti u għandu jiġi impjegat kemm b'kuntratti għal żmien qasir u kemm dawk għal żmien twil sabiex jinżamm l-għarfien organizzattiv tagħha u l-kontinwità tan-negozju filwaqt li jinżamm skambju meħtieġ u kontinwu ta' kompetenza esperta mas-settur ferrovjarju. In-nefqa tal-Aġenzija għandha tinkludi n-nefqa għall-persunal, in-nefqa amministrattiva, għall-infrastruttura u l-ispejjeż operazzjonali, u inter alia, l-ammont imħallas lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għax-xogħol tagħhom fil-proċess tal-awtorizzazzjoni ta' vetturi u ċ-ċertifikazzjoni ta' sikurezza unika, f'konformità mal-ftehimiet rilevanti ta' kooperazzjoni u mad-dispożizzjonijiet dwar l-att ta' implimentazzjoni dwar id-determinazzjoni tat-tariffi u l-imposti.

(34)

Fir-rigward tal-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-konflitti ta' interess, huwa essenzjali li l-Aġenzija taġixxi b'mod imparzjali, turi integrità u tistabbilixxi standards professjonali għoljin. Qatt ma għandu jkun hemm ebda raġuni leġittima biex jiġi ssuspettat li d-deċiżjonijiet jistgħu jiġu influwenzati minn interessi konfliġġenti mar-rwol tal-Aġenzija bħala korp li jservi l-Unjoni kollha jew minn interessi privati jew affiljazzjonijiet ta' kwalunkwe membru tal-persunal tal-Aġenzija, kwalunkwe espert nazzjonali sekondat, jew kwalunkwe membru tal-Bord ta' Tmexxija jew tal-Bordijiet tal-Appell li joħolqu, jew ikollhom il-potenzjal li joħolqu, konflitt mat-twettiq tajjeb tad-dmirijiet uffiċjali tal-persuna kkonċernata. Il-Bord ta' Tmexxija għandu għaldaqstant jaddotta regoli komprensivi dwar konflitti ta' interessi li jkopru l-Aġenzija kollha. Dawk ir-regoli għandhom jieħdu kont tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali tagħha Nru 15 tal-2012.

(35)

Sabiex jiġi simplifikat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Aġenzija u sabiex ikun hemm kontribut għat-titjib tal-effiċjenza u l-effettività, għandha tiġi introdotta struttura ta' governanza fuq żewġ livelli. Għal dak il-għan, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom ikunu rappreżentati f'Bord ta' Tmexxija li jkollu s-setgħat neċessarji, inkluża s-setgħa li jistabbilixxi l-baġit u japprova d-dokument ta' programmazzjoni. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jagħti l-orjentazzjonijiet ġenerali lill-attivitajiet tal-Aġenzija u għandu jkun involut iktar mill-qrib fil-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-Aġenzija, bil-ħsieb li tissaħħaħ is-superviżjoni fuq kwistjonijiet amministrattivi u baġitarji. Għandu jiġi stabbilit Bord Eżekuttiv iżgħar bil-kompitu li jipprepara l-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija b'mod xieraq u jagħti appoġġ lill-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu. Is-setgħat tal-Bord Eżekuttiv għandhom jiġu definiti f'mandat li għandu jiġi adottat mill-Bord ta' Tmexxija u għandhom, fejn ikun xieraq, jinkludu opinjonijiet u deċiżjonijiet proviżorji soġġetti għall-approvazzjoni finali mill-Bord ta' Tmexxija.

(36)

Sabiex tiġi ggarantita t-trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija, ir-rappreżentanti tas-setturi kkonċernati għandhom jattendu għal-laqgħat tiegħu, iżda mingħajr id-dritt tal-vot. Ir-rappreżentanti tal-partijiet interessati varji għandhom jinħatru mill-Kummissjoni abbażi tar-rappreżentanza tagħhom fil-livell tal-Unjoni tal-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi tal-infrastruttura, l-industrija ferrovjarja, l-organizzazzjonijiet tat-trade unions, il-passiġġieri u l-klijenti tat-trasport tal-merkanzija.

(37)

Jeħtieġ li jkun żgurat li l-partijiet affettwati mid-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija jkollhom il-jedd li jfittxu r-rimedji neċessarji, li għandhom jingħataw b'mod indipendenti u imparzjali. Għandu jitwaqqaf mekkaniżmu xieraq tal-appell sabiex id-deċiżjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv ikunu soġġetti għal appell quddiem Bord ta' Appell speċjalizzat.

(38)

F'każijiet ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali ta' sikurezza rigward il-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi jew awtorizzazzjonijiet ta' vetturi, għandha tiġi stabbilita proċedura ta' arbitraġġ sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod konċertat u kooperattiv.

(39)

Perspettiva strateġika aktar wiesgħa fir-rigward tal-attivitajiet tal-Aġenzija tiffaċilita l-ippjanar u l-ġestjoni tar-riżorsi tagħha b'mod iżjed effettiv u tikkontribwixxi għal kwalità ogħla tar-riżultati tagħha. Dan huwa konfermat u msaħħaħ mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (10). Għalhekk, dokument uniku ta' programmazzjoni li jkun fih il-programmi ta' ħidma annwali u pluriennali għandu jiġi adottat u aġġornat perjodikament mill-Bord ta' Tmexxija, wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati rilevanti.

(40)

Meta kompitu ġdid jiġi assenjat lill-Aġenzija b'rabta mas-sikurezza u l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni wara l-adozzjoni tad-dokument ta' programmazzjoni, il-Bord ta' Tmexxija għandu, jekk neċessarju, jemenda d-dokument ta' programmazzjoni sabiex jinkludi dak il-kompitu ġdid wara analiżi, tal-impatt f'termini umani u baġitarji, fuq ir-riżorsi.

(41)

L-attività tal-Aġenzija għandha tkun trasparenti. Għandu jkun assigurat kontroll effettiv mill-Parlament Ewropew u, għal dak il-għan, il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar l-abbozz tal-parti pluriennali tad-dokument ta' pprogrammazzjoni tal-Aġenzija u għandu jkollu l-possibbiltà li jisma' lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija u li jirċievi r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tapplika wkoll il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti.

(42)

Matul is-snin li għaddew, hekk kif inħolqu aktar aġenziji deċentralizzati, it-trasparenza u l-kontroll fuq il-ġestjoni tal-finanzjament tal-Unjoni allokat lilhom tjiebu, b'mod partikolari fir-rigward tal-ibbaġitjar tat-tariffi, il-kontroll finanzjarju, is-setgħa ta' kwittanza, il-kontribuzzjonijiet għall-iskemi tal-pensjonijiet u l-proċedura baġitarja interna (il-kodiċi tal-kondotta). Bl-istess mod simili, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) għandu japplika mingħajr restrizzjoni għall-Aġenzija, li għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (12).

(43)

L-Aġenzija għandha tippromwovi b'mod attiv l-approċċ tal-Unjoni għas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja fir-relazzjonijiet tagħha ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi terzi. Dak għandu jinkludi wkoll, fil-limiti tal-kompetenza tal-Aġenzija, l-iffaċilitar tal-aċċess reċiproku tal-impriżi ferrovjarji tal-Unjoni għas-swieq ferrovjarji ta' pajjiżi terzi u aċċess għall-vetturi ferrovjarji tal-Unjoni għan-netwerks ta' pajjiżi terzi.

(44)

Il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-eżami tal-abbozz ta' regoli nazzjonali u tar-regoli nazzjonali eżistenti, il-monitoraġġ tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati, l-istabbiliment tar-regoli ta' proċedura tal-Bordijiet ta' Appell u d-determinazzjoni tat-tariffi u l-imposti li l-Aġenzija hi intitolata timponi. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(45)

Billi l-objettiv ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġi stabbilit korp speċjalizzat biex jifformula soluzzjonijiet komuni dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista', minħabba n-natura komuni tax-xogħol li għandu jsir, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri konformement mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(46)

Hu neċessarju għall-funzjonament tajjeb tal-Aġenzija li jiġu implimentati ċerti prinċipji rigward il-governanza tal-Aġenzija bil-għan li tiġi osservata d-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ Komuni miftiehma mill-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE f'Lulju 2012, li l-għan tagħhom huwa li jiġu simplifikati l-attivitajiet tal-aġenziji u tiżdied il-prestazzjoni tagħhom.

(47)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

PRINĊIPJI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-“Aġenzija”).

2.   Dan ir-Regolament jipprevedi:

(a)

l-istabbiliment u l-kompiti tal-Aġenzija;

(b)

il-kompiti tal-Istati Membri fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

3.   Dan ir-Regolament jappoġġa l-istabbiliment taż-żona ferrovjarja unika Ewropea, u b'mod partikolari l-objettivi li jirrigwardaw:

(a)

l-interoperabbiltà fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni prevista fid-Direttiva (UE) 2016/797;

(b)

is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni prevista fid-Direttiva (UE) 2016/798;

(c)

iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji prevista fid-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14).

Artikolu 2

Objettivi tal-Aġenzija

L-objettiv tal-Aġenzija għandu jkun li din tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-funzjonament effettiv ta' żona ferrovjarja unika Ewropea mingħajr fruntieri, billi tiggarantixxi livell għoli ta' sikurezza u interoperabbiltà ferrovjarja filwaqt li ttejjeb il-pożizzjoni kompetittiva tas-settur ferrovjarju. B'mod partikolari, l-Aġenzija għandha tikkontribwixxi, fuq kwistjonijiet tekniċi, għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni bl-iżvilupp ta' approċċ komuni għas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni u billi żżid il-livell ta' interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni.

Objettivi oħra tal-Aġenzija għandhom ikunu li ssegwi l-iżvilupp tar-regoli ferrovjarji nazzjonali biex tappoġġa l-prestazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali li jaġixxu fl-oqsma tas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja u li tippromwovi l-ottimizzazzjoni tal-proċeduri.

Fejn previst mid-Direttiva (UE) 2016/797 u d-Direttiva (UE) 2016/798, l-Aġenzija għandha taqdi r-rwol ta' awtorità tal-Unjoni responsabbli mill-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-vetturi ferrovjarji u tipi ta' vetturi u għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi għall-impriżi ferrovjarji.

Meta tfittex li tilħaq dawk l-objettivi, l-Aġenzija għandha tikkunsidra b'mod sħiħ il-proċess tat-tkabbir tal-Unjoni u r-restrizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw ir-rabtiet ferrovjarji ma' pajjiżi terzi.

Artikolu 3

Status legali

1.   L-Aġenzija għandha tkun korp tal-Unjoni b'personalità ġuridika.

2.   F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tgawdi l-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġijiet tagħhom. B'mod partikolari hija tista' tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tista' tkun parti fi proċedimenti legali.

3.   L-Aġenzija għandha tkun irrappreżentata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha.

4.   L-Aġenzija għandu jkollha responsabbiltà unika għall-funzjonijiet u s-setgħat assenjati lilha.

Artikolu 4

Tipi ta' atti tal-Aġenzija

L-Aġenzija tista':

(a)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 13, 15, 17, 19, 35, 36 u 37;

(b)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 34;

(c)

toħroġ opinjonijiet lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10(2) u l-Artikolu 42, u lill-awtoritajiet ikkonċernati fl-Istati Membri skont l-Artikoli 10, 25 u 26;

(d)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza skont l-Artikolu 33(4).

(e)

toħroġ deċiżjonijiet skont l-Artikoli 14, 20, 21 u 22;

(f)

toħroġ opinjonijiet li jikkostitwixxu mezzi aċċettabbli ta' konformità skont l-Artikolu 19;

(g)

toħroġ dokumenti tekniċi skont l-Artikolu 19;

(h)

toħroġ rapporti tal-awditjar skont l-Artikoli 33 u 34;

(i)

toħroġ linji gwida u dokumenti oħra mhux vinkolanti li jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja skont l-Artikoli 13, 19, 28, 32, 33 u 37.

KAPITOLU 2

METODI TA' ĦIDMA

Artikolu 5

Ħolqien u kompożizzjoni tal-gruppi ta' ħidma u gruppi oħra

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi numru limitat ta' gruppi ta' ħidma bl-għan li jfasslu rakkomandazzjonijiet u, fejn rilevanti, linji gwida, b'mod partikolari fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (“TSIs”), il-miri komuni tas-sikurezza (“CSTs”), il-metodi komuni ta' sikurezza (“CSMs”) u l-użu ta' indikaturi komuni tas-sikurezza (“CSIs”).

L-Aġenzija tista' tistabbilixxi gruppi ta' ħidma f'każijiet oħra debitament ġustifikati fuq talba tal-Kummissjoni jew il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 81 (“il-Kumitat”) jew fuq inizjattiva tagħha stess, wara li tikkonsulta mal-Kummissjoni.

Il-gruppi ta' ħidma għandhom jiġu ppreseduti minn rappreżentant tal-Aġenzija.

2.   Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu magħmula minn:

rappreżentanti nominati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jipparteċipaw fil-gruppi ta' ħidma;

professjonisti mis-settur ferrovjarju magħżula mill-Aġenzija mil-lista msemmija fil-paragrafu 3. L-Aġenzija għandha tiżgura rappreżentanza adegwata ta' dawk is-setturi tal-industrija u ta' dawk l-utenti li jistgħu jiġu affettwati mill-miżuri li l-Kummissjoni tista' tipproponi fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet indirizzati lilha mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha, fejn possibbli, timmira għal rappreżentazzjoni ġeografika bbilanċjata.

L-Aġenzija tista', jekk ikun meħtieġ, taħtar biex ikunu parti mill-gruppi ta' ħidma esperti indipendenti u rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti bħala kompetenti fil-qasam ikkonċernat. Il-membri tal-persunal tal-Aġenzija ma jistgħux jinħatru biex ikunu parti mill-gruppi ta' ħidma bl-eċċezzjoni tal-president tal-gruppi ta' ħidma, li għandu jkun rappreżentant tal-Aġenzija.

3.   Kull korp rappreżentattiv imsemmi fl-Artikolu 38(4) għandu jibgħat lill-Aġenzija lista tal-iżjed esperti kwalifikati mibgħuta sabiex jirrappreżentawh f'kull grupp ta' ħidma u għandu jaġġorna din il-lista kull meta jkun hemm xi tibdil.

4.   Kull meta l-ħidma ta' dawn il-gruppi ta' ħidma jkollha impatt fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fl-industrija, rappreżentanti nominati mill-organizzazzjonijiet tat-trade unions li jaġixxu f'livell Ewropew għandhom jipparteċipaw fil-gruppi ta' ħidma rilevanti bħala membri sħaħ.

5.   L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza tal-membri tal-gruppi ta' ħidma għandhom jitħallsu mill-Aġenzija abbażi tar-regoli u l-iskali adottati mill-Bord tat-Tmexxija.

6.   L-Aġenzija għandha tieħu kont dovut tal-eżitu tax-xogħol magħmul mill-gruppi ta' ħidma meta jfasslu r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida msemmija fil-paragrafu 1.

7.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi gruppi għall-għanijiet tal-Artikoli 24, 29 u l-Artikolu 38(1).

8.   L-Aġenzija tista' tistabbilixxi gruppi f'konformità mal-Artikolu 38(4) u f'każijiet debitament ġustifikati fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-kumitat jew fuq inizjattiva tagħha stess.

9.   Ix-xogħol tal-gruppi ta' ħidma u tal-gruppi għandha tkun trasparenti. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tal-gruppi ta' ħidma u tal-gruppi, inklużi regoli dwar it-trasparenza.

Artikolu 6

Konsultazzjoni mas-sħab soċjali

Kull meta l-kompiti previsti fl-Artikoli 13, 15, 19 u 36 ikollhom impatt dirett fuq l-ambjent soċjali jew fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fl-industrija, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lis-sħab soċjali fil-qafas tal-kumitat għad-djalogu settorjali stabbilit skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE (15). F'tali każijiet, is-sħab soċjali jistgħu jirreaġixxu għal dawk il-konsultazzjonijiet, sakemm jagħmlu dan fi żmien tliet xhur.

Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom isiru qabel ma l-Aġenzija tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tikkunsidra dawk il-konsultazzjonijiet, u għandha tkun disponibbli f'kull ħin sabiex tispjega r-rakkomandazzjonijiet tagħha. L-opinjonijiet espressi mill-kumitat għad-djalogu settorjali għandhom jintbagħtu mill-Aġenzija, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet mill-Aġenzija, lill-Kummissjoni u mill-Kummissjoni lill-kumitat.

Artikolu 7

Konsultazzjoni mal-klijenti tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u mal-passiġġieri

Kull meta l-kompiti previsti fl-Artikoli 13 u 19 ikollhom impatt dirett fuq il-klijenti tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u l-passiġġieri, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom, inklużi r-rappreżentanti ta' persuni b'diżabbltà u ta' persuni b'mobbiltà mnaqqsa. F'tali każijiet, dawk l-organizzazzjonijiet jistgħu jirreaġixxu għal dawk il-konsultazzjonijiet, sakemm jagħmlu dan fi żmien tliet xhur.

Il-lista tal-organizzazzjonijiet li jridu jiġu kkonsultati għandha titfassal mill-Kummissjoni bil-għajnuna tal-kumitat.

Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom isiru qabel ma l-Aġenzija tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tikkunsidra debitament dawk il-konsultazzjonijiet, u għandha tkun disponibbli f'kull ħin sabiex tispjega r-rakkomandazzjonijiet tagħha. L-opinjonijiet espressi mill-organizzazzjonijiet ikkonċernati għandhom jintbagħtu mill-Aġenzija, flimkien mar-rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, lill-Kummissjoni u mill-Kummissjoni lill-kumitat.

Artikolu 8

Valutazzjoni tal-impatt

1.   L-Aġenzija għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt tar-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet tagħha. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta metodoloġija ta' valutazzjoni tal-impatt ibbażata fuq il-metodoloġija tal-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tikkoordina mal-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-ħidma rilevanti fil-Kummissjoni tittieħed inkonsiderazzjoni kif xieraq. L-Aġenzija għandha tidentifika b'mod ċar is-suppożizzjonijiet użati bħala l-bażi għall-valutazzjoni tal-impatt u s-sorsi tad-data użati fir-rapport li jakkumpanja kull rakkomandazzjoni.

2.   Qabel ma tinkludi attività fid-dokument ta' programmazzjoni adottat mill-Bord ta' Tmexxija, f'konformità mal-Artikolu 51(1), l-Aġenzija għandha twettaq valutazzjoni bikrija tal-impatt u fir-rigward tagħha għandha tindika:

(a)

il-kwistjoni li trid tiġi solvuta u s-soluzzjonijiet possibbli;

(b)

kemm ser tkun meħtieġa azzjoni speċifika, inkluż l-indirizzar ta' rakkomandazzjoni jew il-ħruġ ta' opinjoni tal-Aġenzija;

(c)

il-kontribut mistenni tal-Aġenzija għas-soluzzjoni tal-problema.

Qabel ma kwalunkwe attività jew proġett jiġi inkluż fid-dokument ta' programmazzjoni, huwa għandu jkun soġġett għal analiżi tal-effiċjenza b'mod individwali u b'rabta ma' xulxin, sabiex isir l-aħjar użu mill-baġit u r-riżorsi tal-Aġenzija.

3.   L-Aġenzija tista' twettaq valutazzjoni ex post tal-leġislazzjoni bbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħha.

4.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Aġenzija d-data neċessarja għal valutazzjoni tal-impatt, fejn tkun disponibbli.

Fuq talba tal-Aġenzija, il-korpi rappreżentattivi għandhom jipprovdu lill-Aġenzija d-data mhux konfidenzjali neċessarja għall-valutazzjoni tal-impatt.

Artikolu 9

Studji

Fejn ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija għandha tordna studji, li jinvolvu, fejn ikun xieraq, il-gruppi ta' ħidma u l-gruppi l-oħrajn imsemmija fl-Artikolu 5, u għandha tiffinanzja dawk l-istudji mill-baġit tagħha.

Artikolu 10

Opinjonijiet

1.   L-Aġenzija għandha toħroġ opinjonijiet fuq it-talba ta' korp regolatorju nazzjonali wieħed jew aktar imsemmija fl-Artikolu 55 tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), b'mod partikolari fir-rigward ta' aspetti relatati mas-sikurezza u l-interoperabbiltà tal-kwistjonijiet miġjuba għall-attenzjoni tagħhom.

2.   L-Aġenzija għandha toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-Kummissjoni dwar emendi fi kwalunkwe att adottat fuq il-bażi tad-Direttiva (UE) 2016/797 jew id-Direttiva (UE) 2016/798, speċjalment fejn ikun sinjalat kwalunkwe nuqqas allegat.

3.   L-opinjonijiet kollha tal-Aġenzija, u b'mod partikolari dawk imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jinħarġu mill-Aġenzija mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn xahrejn mill-wasla tat-talba għalihom, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-parti li tagħmel it-talba. Dawk l-opinjonijiet għandhom isiru pubbliċi mill-Aġenzija fi żmien xahar wara li jinħarġu, f'verżjoni li minnha jkun tneħħa kull materjal kummerċjalment kunfidenzjali.

Artikolu 11

Żjarat fl-Istati Membri

1.   Sabiex twettaq il-kompiti fdati lilha, b'mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikoli 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 u 42 u sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-qadi tad-dmirijietha skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), inkluż, b'mod partikolari l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni, l-Aġenzija tista' tagħmel żjarat fl-Istati Membri, f'konformità mal-politika, il-metodi ta' ħidma u l-proċeduri adottati mill-Bord ta' Tmexxija.

2.   Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, l-Aġenzija għandha tinforma lil dawn tal-aħħar minn qabel biż-żjara ppjanata, bl-ismijiet tal-uffiċjali tal-Aġenzija ddelegati li jwettqu ż-żjara, id-data li fiha tkun ser tibda ż-żjara u kemm huwa mistenni li ddum. L-uffiċjali tal-Aġenzija ddelegati sabiex iwettqu tali żjarat għandhom jagħmlu dan meta tiġi ppreżentata deċiżjoni bil-miktub mid-Direttur Eżekuttiv li tispeċifika l-għan u l-miri taż-żjara tagħhom.

3.   L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jiffaċilitaw il-ħidma tal-persunal tal-Aġenzija.

4.   L-Aġenzija għandha tfassal rapport dwar kull żjara msemmija fil-paragrafu 1 u tibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat.

5.   Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għall-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 33(7) u 34(6).

6.   L-ispejjeż tal-ivjaġġar, l-akkomodazzjoni, ta' sussistenza u spejjeż oħrajn imġarrba mill-persunal tal-Aġenzija għandhom jitħallsu mill-Aġenzija.

Artikolu 12

Punt uniku ta' kuntatt

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tmexxi sistema ta' informazzjoni u komunikazzjoni b'tal-inqas il-funzjonijiet ta' punt uniku ta' kuntatt li ġejjin:

(a)

punt ta' dħul uniku li permezz tiegħu l-applikant għandu jippreżenta l-fajls ta' applikazzjoni tiegħu għal awtorizzazzjoni tat-tip, awtorizzazzjonijiet ta' vetturi għat-tqegħid fis-suq u ċertifikati ta' sikurezza uniċi. Fejn iż-żona ta' użu jew operazzjoni hija limitata għal netwerk jew netwerks fi Stat Membru wieħed biss, il-punt ta' dħul uniku għandu jiġi żviluppat b'tali mod li jiżgura li l-applikant jagħżel l-awtorità li jixtieq li tipproċessal-applikazzjoni għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet jew iċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi tul il-proċedura kollha;

(b)

pjattaforma komuni ta' skambju ta' informazzjoni li tipprovdi lill-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza b'informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet kollha għall-awtorizzazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi, l-istadji ta' dawn il-proċeduri u l-eżitu tagħhom, u, fejn applikabbli, it-talbiet u d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell;

(c)

pjattaforma komuni ta' skambju ta' informazzjoni li tipprovdi lill-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza b'informazzjoni dwar it-talbiet għal approvazzjonijiet mill-Aġenzija f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet ta' subsistemi ta' kmand ta' kontroll u sinjalazzjoni maġenb il-binarji li jinvolvu tagħmir tas-Sistema Ewropea ta' Kontroll tal-Ferroviji (ETCS) u/jew tas-Sistema Globali għall-Komunikazzjoni Mobbli – Ferrovjarja (GSM-R), l-stadji ta' dawn il-proċeduri u l-eżitu tagħhom, u, fejn applikabbli, it-talbiet u d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell;

(d)

sistema ta' twissija bikrija li kapaċi tidentifika fi stadju bikri l-ħtiġijiet għal koordinazzjoni bejn id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u mill-Aġenzija fil-każ ta' applikazzjonijiet differenti li jitolbu awtorizzazzjonijiet jew ċertifikati ta' sikurezza uniċi simili.

2.   L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u funzjonali tal-punt uniku ta' kuntatt imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu żviluppati f'kooperazzjoni man-netwerk tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 38 abbażi ta' abbozz imħejji mill-Aġenzija b'kont meħud tar-riżultati ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. Abbażi ta' dan, il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u funzjonali u pjan biex jiġi stabbilit il-punt uniku ta' kuntatt. Il-punt uniku ta' kuntatt għandu jkun żviluppat mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-livell ta' kunfidenzjalità meħtieġ, u filwaqt li jitqiesu, jekk ikun xieraq, l-applikazzjonijiet u r-reġistri tal-IT diġà stabbiliti mill-Aġenzija, bħal dawk imsemmija fl-Artikolu 37.

3.   Il-punt uniku ta' kuntatt għandu jkun operattiv sas-16 ta' Ġunju 2019.

4.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-applikazzjonijiet ippreżentati permezz tal-punt uniku ta' kuntatt, b'mod partikolari bl-użu tas-sistema ta' twissija bikrija msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1. Jekk jinstabu applikazzjonijiet differenti li jitolbu awtorizzazzjonijiet jew ċertifikati ta' sikurezza uniċi simili, l-Aġenzija għandha tiżgura segwitu xieraq, bħal:

(a)

li tinforma lill-applikant(i) li hemm talba oħra jew waħda simili għal awtorizzazzjoni jew ċertifikazzjoni;

(b)

li tikkoordina mal-awtorità nazzjonali tas-sikurezza rilevanti sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ta' deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-Aġenzija. Jekk ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni aċċettabbli b'mod reċiproku fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess ta' koordinazzjoni, il-kwistjoni għandha tintbagħat għal arbitraġġ lill-Bord tal-Appell imsemmi fl-Artikoli 55, 61 u 62.

KAPITOLU 3

KOMPITI TAL-AĠENZIJA LI JIRRIGWARDAW IS-SIKUREZZA FERROVJARJA

Artikolu 13

Appoġġ tekniku – rakkomandazzjonijiet dwar is-sikurezza ferrovjarja

1.   L-Aġenzija għandha tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-CSIs, is-CSMs u s-CSTs previsti fl-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva (UE) 2016/798. L-Aġenzija għandha tindirizza wkoll rakkomandazzjonijiet dwar reviżjoni perjodika tas-CSIs, tas-CSMs u tas-CSTs lill-Kummissjoni.

2.   L-Aġenzija għandha tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni, fuq talba tal-Kummissjoni jew fuq inizjattiva proprja, dwar miżuri oħra fil-qasam tas-sikurezza, b'kont meħud tal-esperjenza miksuba.

3.   L-Aġenzija għandha toħroġ linji gwida sabiex tassisti lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza fir-rigward tas-superviżjoni tal-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi tal-infrastruttura u atturi oħrajn, f'konformità mal-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

4.   L-Aġenzija tista' tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-CSMs li jkopru kwalunkwe element tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza li jeħtieġ li jkun armonizzat fil-livell tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 9(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

5.   L-Aġenzija tista' toħroġ linji gwida u dokumenti oħra mhux vinkolanti sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni dwar is-sikurezza ferrovjarja, inkluż l-għoti ta' assistenza lill-Istati Membri fl-identifikazzjoni tar-regoli nazzjonali li jistgħu jitħassru wara l-adozzjoni u/jew ir-reviżjoni tas-CSMs u linji gwida għall-adozzjoni ta' regoli nazzjonali ġodda jew l-emenda ta' regoli nazzjonali eżistenti. L-Aġenzija tista' toħroġ ukoll linji gwida dwar is-sikurezza ferrovjarja u dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sikurezza, inklużi listi ta' eżempji ta' prattika tajba, b'mod partikolari għat-trasport u l-infrastruttura transkonfinali.

Artikolu 14

Ċertifikati ta' sikurezza uniċi

L-Aġenzija tista' toħroġ, iġġedded, tissospendi u temenda ċ-ċertifikati uniċi tas-sikurezza u tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza f'dak ir-rigward f'konformità mal-Artikoli 10, 11 u 18 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

L-Aġenzija għandha tirrestrinġi jew tirrevoka ċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi u tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza f'dak ir-rigward f'konformità mal-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2016/798..

Artikolu 15

Manutenzjoni tal-vetturi

1.   L-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni fir-rigward tas-sistema ta' ċertifikazzjoni ta' entitajiet responsabbli għall-manutenzjoni skont l-Artikolu 14(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.   L-Aġenzija għandha tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni għall-finijiet tal-Artikolu 14(8) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

3.   L-Aġenzija għandha tindirizza kwalunkwe miżura alternattiva deċiża skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva (UE) 2016/798 u għandha tinkludi l-eżitu tal-analiżi tagħha fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 35(4) ta' dan ir-Regolament.

4.   L-Aġenzija għandha tappoġġa u, fuq talba, tikkoordina l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza fis-superviżjoni ta' entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 17(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Artikolu 16

Kooperazzjoni ma' korpi nazzjonali ta' investigazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkoopera mal-korpi nazzjonali ta' investigazzjoni f'konformità mal-Artikolu 20(3), l-Artikolu 22(1), (2), (5) u (7) u l-Artikolu 26 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Artikolu 17

Trasport ta' oġġetti perikolużi bil-ferrovija

L-Aġenzija għandha ssegwi l-iżviluppi fil-leġislazzjoni dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bil-ferrovija skont it-tifsira tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17) u għandha, flimkien mal-Kummissjoni, tiżgura li tali żviluppi jkunu konsistenti mal-leġislazzjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja, b'mod partikolari r-rekwiżiti essenzjali. Għal dak l-għan, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni u tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet fuq talba tal-Kummissjoni jew fuq inizjattiva proprja.

Artikolu 18

Skambju ta' informazzjoni dwar aċċidenti relatati mas-sikurezza

L-Aġenzija għandha tinkoraġġixxi l-iskambju ta' informazzjoni dwar aċċidenti relatati mas-sikurezza, inċidenti u dawk li jkunu ġew evitati bi ftit, b'kont meħud tal-esperjenza tal-atturi ferrovjarji msemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2016/798. Dan l-iskambju ta' informazzjoni jwassal għall-iżvilupp ta' prattiki tajba fil-livell tal-Istati Membri.

KAPITOLU 4

KOMPITI TAL-AĠENZIJA LI JIRRIGWARDAW L-INTEROPERABBILTÀ

Artikolu 19

Appoġġ tekniku fil-qasam tal-interoperabbiltà ferrovjarja

1.   L-Aġenzija għandha:

(a)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-TSIs u r-reviżjoni tagħhom, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(b)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-mudelli għad-dikjarazzjoni tal-verifika “KE” u għad-dokumenti tal-fajl tekniku li jrid jakkumpanjaha għall-finijiet tal-Artikolu 15(9) tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(c)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet għar-reġistri u r-reviżjoni tagħhom għall-finijiet tal-Artikoli 47, 48 u 49 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(d)

toħroġ opinjonijiet li jikkostitwixxu mezz aċċettabbli ta' konformità rigward in-nuqqasijiet fit-TSI, skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2016/797, u tipprovdi dawk l-opinjonijiet lill-Kummissjoni;

(e)

fuq talba tal-Kummissjoni, toħroġ opinjonijiet lilha rigward talbiet minn Stati Membri sabiex ma jiġux applikati t-TSIs, skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(f)

toħroġ dokumenti tekniċi skont l-Artikolu 4(8) tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(g)

toħroġ deċiżjoni għall-approvazzjoni qabel kwalunkwe sejħa għall-offerti li jirrigwardaw tagħmir tal-ERTMS maġenb il-binarji sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni armonizzata tal-ERTMS fl-Unjoni skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(h)

toħroġ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni rigward it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-persunal abbord b'kompiti kritiċi għas-sikurezza;

(i)

toħroġ gwida ddettaljata li tikkonċerna l-istandards għall-korpi ta' standardizzazzjoni Ewropej rilevanti sabiex tikkomplementa l-mandat mogħti lilhom mill-Kummissjoni.

(j)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni li jirrigwardaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal kollu li jwettaq kompiti kritiċi għas-sikurezza;

(k)

tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istandards armonizzati li għandhom jiġu żviluppati mill-korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni, u standards li jirrigwardaw spare parts interkambjabbli li jistgħu jtejbu l-livell tas-sikurezza u l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni;.

(l)

tindirizza, fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward ta' komponenti kritiċi għas-sikurezza.

2.   Fl-abbozzar tar-rakkomandazzjonijiet kif imsemmi fil-punti (a), (b), (c), (h), (k) u (l) tal-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha:

(a)

tiżgura li t-TSIs u l-ispeċifikazzjonijiet għar-reġistri jiġu adattati għall-progress tekniku, ix-xejriet tas-suq u l-ħtiġijiet soċjali;

(b)

tiżgura li l-iżvilupp u l-aġġornament tat-TSIs u l-iżvilupp ta' kwalunkwe standard Ewropew li jirriżulta neċessarju għall-interoperabbiltà, jkunu kkoordinati, u żżomm il-kuntatti rilevanti mal-korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni.

(c)

tipparteċipa, fejn xieraq, bħala osservatur fil-gruppi ta' ħidma rilevanti stabbiliti minn korpi rikonoxxuti ta' standardizzazzjoni.

3.   L-Aġenzija tista' toħroġ linji gwida u dokumenti oħra mhux vinkolanti biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni dwar l-interoperabbiltà ferrovjarja, inkluża l-assistenza lill-Istati Membri fl-identifikazzjoni tar-regoli nazzjonali li jistgħu jitħassru wara l-adozzjoni jew ir-reviżjoni tat-TSIs.

4.   F'każijiet ta' nuqqas ta' konformità tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà mar-rekwiżiti essenzjali, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 11 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Artikolu 20

Awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' vetturi

L-Aġenzija għandha toħroġ awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' vetturi ferrovjarji, u għandha tingħata s-setgħa li ġġedded, temenda, tissospendi u tirrevoka awtorizzazzjonijiet maħruġa minnha. Għal dak l-għan, l-Aġenzija għandha tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza f'konformità mal-Artikolu 21 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Artikolu 21

Awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' tipi ta' vetturi

L-Aġenzija għandha toħroġ awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' tipi ta' vetturi, u għandha tingħata s-setgħa li ġġedded, temenda, tissospendi u tirrevoka awtorizzazzjonijiet maħruġa minnha, f'konformità mal-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Artikolu 22

Tqegħid fis-servizz ta' subsistemi ta' kontroll-kmand u sinjalazzjoni maġenb il-binarji

L-Aġenzija għandha, qabel kwalunkwe sejħa għall-offerti li jirrigwardaw tagħmir tal-ERTMS maġenb il-binarji, tivverifika li s-soluzzjonijiet tekniċi jkunu kompletament konformi mat-TSIs rilevanti u jkunu għaldaqstant kompletament interoperabbli, u tieħu deċiżjoni għall-approvazzjoni f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Artikolu 23

Applikazzjonijiet telematiċi

1.   L-Aġenzija għandha taġixxi bħala l-awtorità tas-sistema biex tiżgura l-iżvilupp koordinat ta' applikazzjonijiet telematiċi fl-Unjoni, f'konformità mat-TSIs rilevanti. Għal dak l-għan, l-Aġenzija għandha żżomm, timmonitorja u tmexxi r-rekwiżiti korrispondenti tas-subsistemi.

2.   L-Aġenzija għandha tiddefinixxi, tippubblika u tapplika l-proċedura għall-ġestjoni tat-talbiet għal bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet għal applikazzjonijiet telematiċi. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi, iżżomm u taġġorna reġistru tat-talbiet għal bidliet f'tali speċifikazzjonijiet u l-istatus tagħhom, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet rilevanti.

3.   L-Aġenzija għandha tiżviluppa u żżomm l-għodod tekniċi għall-immaniġġar tal-verżjonijiet differenti tal-ispeċifikazzjonijiet għal applikazzjonijiet telematiċi u tistinka biex tiżgura r-retrokompatibbiltà.

4.   L-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-użu tal-ispeċifikazzjonijiet għal applikazzjonijiet telematiċi skont it-TSIs rilevanti.

Artikolu 24

Appoġġ lil korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati

1.   L-Aġenzija għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati kif imsemmi fl-Artikolu 30 tad-Direttiva (UE) 2016/797. Dak l-appoġġ għandu jinkludi, b'mod partikolari, il-ħruġ tal-abbozz ta' linji gwida għall-valutazzjoni tal-konformità jew l-idoneità għall-użu ta' kostitwent tal-interoperabbiltà kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u ta' linji gwida għall-proċedura ta' verifika “KE” imsemmija fl-Artikoli 10 u 15 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

2.   L-Aġenzija tista' tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati, skont l-Artikolu 44 tad-Direttiva (UE) 2016/797, u tista', b'mod partikolari, taġixxi bħala s-segretarjat tekniku għall-grupp ta' koordinazzjoni tagħhom.

KAPITOLU 5

KOMPITI TAL-AĠENZIJA LI JIRRIGWARDAW IR-REGOLI NAZZJONALI

Artikolu 25

Eżami tal-abbozz ta' regoli nazzjonali

1.   Fi żmien xahrejn minn meta tirċevih, l-Aġenzija għandha teżamina l-abbozz ta' regoli nazzjonali ppreżentat lilha skont l-Artikolu 8(4) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u l-Artikolu 14(5) tad-Direttiva (UE) 2016/797. Jekk traduzzjoni tkun neċessarja jew l-abbozz tar-regola nazzjonali ikun twil jew kumpless, l-Aġenzija tista' testendi dan il-perijodu ta' żmien b'sa tliet xhur addizzjonali, soġġett għall-kunsens tal-Istat Membru. Madankollu, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Aġenzija u l-Istat Membru kkonċernat jistgħu jaqblu b'mod komuni li jestendu ulterjormentdak il-perijodu.

F'dak il-perijodu, l-Aġenzija għandha tiskambja l-informazzjoni rilevanti mal-Istat Membru kkonċernat, tikkonsulta mal-partijiet interessati rilevanti fejn ikun xieraq, u wara tinforma l-Istat Membru bl-eżitu tal-eżami.

2.   Fejn, wara l-eżami msemmi fil-paragrafu 1, l-Aġenzija tqis li r-r-regoli nazzjonali abbozzati jippermettu li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti essenzjali għall-interoperabbiltà ferrovjarja, li jiġu rrispettati s-CSMs u t-TSIs fis-seħħ u li jintlaħqu s-CSTs, u li dawn ma jirriżultawx f'diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq l-operazzjonijiet tat-trasport bil-ferrovija bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat bil-valutazzjoni pożittiva tagħha. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' tivvalida r-regoli fis-sistema tal-IT imsemmija fl-Artikolu 27. Meta l-Aġenzija ma tinfurmax lill-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat fi żmien xahrejn minn meta tkun irċeviet l-abbozz ta' regola nazzjonali jew matul il-perijodu ta' żmien estiż maqbul f'konformità mal-paragrafu 1 bil-valutazzjoni tagħha, l-Istat Membru jista' jipproċedi bl-introduzzjoni tar-regola mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26.

3.   Fejn l-eżami msemmi fil-paragrafu 1 iwassal għal valutazzjoni negattiva, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u titolbu jagħti l-pożizzjoni tiegħu dwar dik il-valutazzjoni. Jekk, wara dan l-iskambju ta' fehmiet mal-Istat Membru kkonċernat, l-Aġenzija żżomm il-valutazzjoni negattiva tagħha, l-Aġenzija għandha fi żmien perijodu massimu ta' xahar:

(a)

toħroġ opinjoni indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat, li fiha tagħti r-raġunijiet għaliex ir-regola jew regoli nazzjonali inkwistjoni ma għandhomx jidħlu fis-seħħ u/jew jiġux applikati; u

(b)

tinforma lill-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni negattiva tagħha, u tagħti r-raġunijiet għaliex ir-regola jew regoli nazzjonali inkwistjoni ma għandhomx jidħlu fis-seħħ u/jew jiġux applikati.

Dan ma għandux ikun ta' preġudizzju għad-dritt ta' Stat Membru li jadotta regola nazzjonali ġdida f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 8(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mal-punt (b) tal-Artikolu 14(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

4.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjoni tiegħu dwar l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 3 fi żmien xahrejn, inklużi r-raġunijiet tiegħu fl-eventwalità ta' nuqqas ta' qbil.

Fejn ir-raġunijiet ipprovduti jitqiesu li ma jkunux suffiċjenti, jew fin-nuqqas ta' tali informazzjoni, u l-Istat Membru jadotta r-regola nazzjonali inkwistjoni mingħajr ma jagħti biżżejjed konsiderazzjoni lill-opinjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat fejn titolbu jimmodifika jew iħassar dik ir-regola. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 81(2).

Artikolu 26

Eżami tar-regoli nazzjonali eżistenti

1.   Fi żmien xahrejn minn meta tirċevihom, l-Aġenzija għandha teżamina r-regoli nazzjonali notifikati skont l-Artikolu 14(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva (UE) 2016/798. Jekk tkun meħtieġa traduzzjoni jew ir-regola nazzjonali tkun twila jew kumplessa, l-Aġenzija tista' testendi dan il-perijodu ta' żmien b'sa tliet xhur addizzjonali, soġġett għall-kunsens tal-Istat Membru. Madankollu,f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Aġenzija u l-Istat Membru kkonċernat jistgħu jaqblu b'mod komuni li jestendu ulterjormentdak il-perijodu.

F'dak il-perijodu, l-Aġenzija għandha tiskambja l-informazzjoni rilevanti mal-Istat Membru kkonċernat u wara tinformah dwar l-eżitu tal-eżami.

2.   Fejn, wara l-eżami msemmi fil-paragrafu 1, l-Aġenzija tqis li r-regoli nazzjonali jippermettu li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti essenzjali għall-interoperabbiltà ferrovjarja, li jiġu rrispettati s-CSMs u t-TSIs fis-seħħ u li jintlaħqu s-CSTs, u li dawn ma jirriżultawx f'diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq l-operazzjonijiet tat-trasport bil-ferrovija bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat bil-valutazzjoni pożittiva tagħha. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' tivvalida r-regoli fis-sistema tal-IT imsemmija fl-Artikolu 27. Meta l-Aġenzija ma tinformax lill-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat fi żmien xahrejn minn meta tkun irċeviet ir-regoli nazzjonali, jew matul lil-perijodu ta' żmien estiż maqbul f'konformità mal-paragrafu 1, ir-regola għandha tibqa' valida.

3.   Fejn l-eżami msemmi fil-paragrafu 1 iwassal għal valutazzjoni negattiva, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u titolbu jagħti l-pożizzjoni tiegħu dwar dik il-valutazzjoni. Jekk, wara dan l-iskambju ta' fehmiet mal-Istat Membru kkonċernat, l-Aġenzija żżomm il-valutazzjoni negattiva tagħha, l-Aġenzija għandha fi żmien perijodu massimu ta' xahar:

(a)

toħroġ opinjoni indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat, li tiddikjara li r-regola jew regoli nazzjonali inkwistjoni kienu s-suġġett ta' valutazzjoni negattiva u tagħti r-raġunijiet għaliex ir-regola jew regoli inkwistjoni għandhom jiġu modifikati jew imħassra; u

(b)

tinforma lill-Kummissjoni bil-valutazzjoni negattiva tagħha, u tagħti r-raġunijiet għaliex ir-regola jew regoli nazzjonali inkwistjoni għandhom jiġu modifikati jew jitħassru.

4.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjoni tiegħu dwar l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 3 fi żmien xahrejn, inklużi r-raġunijiet tiegħu fl-eventwalità ta' nuqqas ta' qbil. Fejn ir-raġunijiet ipprovduti jitqiesu li ma jkunux suffiċjenti, jew fin-nuqqas ta' tali informazzjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, deċiżjoni indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat fejn titolbu jimmodifika jew iħassar ir-regola nazzjonali inkwistjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 81(2).

5.   B'deroga mill-paragrafi 3 u 4, fil-każ ta' miżuri preventivi urġenti, fejn l-eżami msemmi fil-paragrafu 1 iwassal għal valutazzjoni negattiva u jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx emenda jew ħassar ir-regola nazzjonali inkwistjoni fi żmien xahrejn minn meta jirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li titlob lill-Istat Membru jemenda jew iħassar dik ir-regola. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 81(2).

Fil-każ ta' valutazzjoni pożittiva mill-Aġenzija u jekk ir-regola nazzjonali inkwistjoni jkollha impatt fuq aktar minn Stat Membru wieħed, il-Kummissjoni, f'ħidma b'kooperazzjoni mal-Aġenzija u l-Istati Membri, għandha tieħu l-miżuri xierqa, inkluż ir-reviżjoni tas-CSMs u t-TSIs fejn neċessarju.

6.   Il-proċedura msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 għandha tapplika, mutatis mutandis, f'każijiet fejn l-Aġenzija ssir taf bi kwalunkwe regola nazzjonali, innotifikata jew le, li tkun żejda, f'konflitt mas-CSMs, is-CSTs, it-TSIs jew ma' kwalunkwe leġislazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam ferrovjarju jew toħloq xi ostaklu mhux ġustifikat għas-suq ferrovjarju uniku.

Artikolu 27

Sistema tal-IT li għandha tintuża għal skopijiet ta' notifika u ta' klassifikazzjoni tar-regoli nazzjonali

1.   L-Aġenzija għandha timmaniġġja sistema ddedikata tal-IT li jkun fiha r-regoli nazzjonali kif imsemmija fl-Artikoli 25 u 26 u l-mezzi nazzjonali aċċettabbli ta' konformità msemmija fil-punt 34 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2016/797. L-Aġenzija għandha tagħmilhom aċċessibbli għall-partijiet interessati għal finijiet ta' konsultazzjoni, fejn xieraq.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ir-regoli nazzjonali kif imsemmija fl-Artikoli 25(1) u 26(1) lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni permezz tas-sistema tal-IT imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. L-Aġenzija għandha tippubblika dawk ir-regoli f'dik is-sistema tal-IT, inkluż l-istatus tal-eżami tagħhom u, meta jitlestew, l-eżitu pożittiv jew negattiv tal-valutazzjoni, u tuża dik is-sistema tal-IT sabiex tinforma lill-Kummissjoni skont l-Artikoli 25 u 26.

3.   L-Aġenzija għandha twettaq eżami tekniku tar-regoli nazzjonali eżistenti imsemmija fil-leġislazzjoni nazzjonali disponibbli, li, mill-15 ta' Ġunju 2016 huma elenkati fil-bażi ta' data tad-dokument ta' referenza tagħha. L-Aġenzija għandha tikklassifika r-regoli nazzjonali notifikati skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva (UE) 2016/797. Għal dak il-fini, hija għandha tuża s-sistema msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

4.   L-Aġenzija għandha tikklassifika r-regoli nazzjonali notifikati skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva (UE) 2016/798, u l-Anness I għaliha, billi tqis l-iżvilupp tal-leġislazzjoni tal-Unjoni. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa strument ta' ġestjoni tar-regoli li għandu jintuża mill-Istati Membri sabiex jissimplifikaw is-sistemi tagħhom tar-regoli nazzjonali. L-Aġenzija għandha tuża s-sistema msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu sabiex tippubblika l-istrument ta' ġestjoni tar-regoli.

KAPITOLU 6

KOMPITI TAL-AĠENZIJA LI JIRRIGWARDAW IS-SISTEMA EWROPEA TAL-ĠESTJONI TAT-TRAFFIKU FERROVJARJU (ERTMS)

Artikolu 28

Awtorità tas-sistema għall-ERTMS

1.   L-Aġenzija għandha taġixxi bħala l-awtorità tas-sistema biex tiżgura l-iżvilupp koordinat tal-ERTMS fl-Unjoni, f'konformità mat-TSIs rilevanti. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha żżomm, timmonitorja u tmexxi r-rekwiżiti korrispondenti tas-subsistema, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-ETCS u l-GSM-R.

2.   L-Aġenzija għandha tiddefinixxi, tippubblika u tapplika l-proċedura għall-ġestjoni tat-talbiet għal bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ERTMS. Għal dak l-għan, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi, iżżomm u taġġorna reġistru tat-talbiet għal bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ERTMS u l-istatus tagħhom, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet rilevanti.

3.   L-iżvilupp ta' verżjonijiet ġodda ta' speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ERTMS ma għandux ikun ta' dannu għar-rata tal-użu tal-ERTMS, l-istabbiltà tal-ispeċifikazzjonijiet li hija meħtieġa sabiex tiġi ottimizzata l-produzzjoni tat-tagħmir tal-ERTMS, ir-redditu fuq l-investiment għall-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi u l-ġestituri tal-infrastruttura, u l-ippjanar effiċjenti tal-użu tal-ERTMS.

4.   L-Aġenzija għandha tiżviluppa u żżomm l-għodod tekniċi għall-immaniġġar tal-verżjonijiet differenti tal-ERTMS, bil-għan li tiżgura l-kompatibbiltà teknika u operattiva bejn in-netwerks u l-vetturi mgħammra b'verżjonijiet differenti u sabiex tipprovdi inċentivi għall-implimentazzjoni rapida u koordinata tal-verżjonijiet fis-seħħ.

5.   Skont l-Artikolu 5(10) tad-Direttiva (UE) 2016/797, l-Aġenzija għandha tiżgura li l-verżjonijiet suċċessivi tat-tagħmir tal-ERTMS ikunu teknikament kompatibbli mal-verżjonijiet ta' qabel.

6.   L-Aġenzija għandha tfassal u xxerred linji gwida rilevanti dwar l-applikazzjoni għall-partijiet interessati flimkien ma' dokumentazzjoni ta' spjegazzjoni li tirrigwarda l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-ERTMS.

Artikolu 29

Grupp tal-ERTMS tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tippresiedi grupp ta' ħidma tal-ERTMS tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati kif imsemmi fl-Artikolu 30(7) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Il-grupp ta' ħidma għandu jivverifika l-konsistenza tal-applikazzjoni tal-proċedura għall-valutazzjoni tal-konformità jew l-idoneità għall-użu ta' kostitwent tal-interoperabbiltà kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u tal-proċeduri għall-verifika “KE” msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u mwettqa minn korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati.

2.   L-Aġenzija għandha tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-grupp imsemmi fil-paragrafu 1, inkluż permezz tal-istatistika dwar l-attendenza fil-grupp tar-rappreżentanti tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati.

3.   L-Aġenzija għandha tevalwa l-applikazzjoni tal-proċedura għall-valutazzjoni tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà u tal-proċedura ta' verifika “KE” għat-tagħmir tal-ERTMS, u għandha tippreżenta lill-Kummissjoni, kull sentejn, rapport li, fejn ikun xieraq, jinkludi rakkomandazzjonijiet għal xi titjib.

Artikolu 30

Kompatibbiltà bejn l-ERTMS abbord u s-subsistemi maġenb il-binarji

1.   L-Aġenzija għandha tiddeċiedi li:

(a)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(5) tad-Direttiva (UE) 2016/797, u qabel ma toħroġ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' vettura mgħammra b'subsistema ERTMS abbord, tagħti parir lill-applikanti fuq talba tagħhom, dwar il-kompatibbiltà teknika bejn l-ERTMS abbord u s-subsistemi maġenb il-binarji;

(b)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2016/798, u wara li tkun ħarġet awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' vettura mgħammra b'subsistema ERTMS abbord, tagħti parir lill-impriżi ferrovjarji fuq talba tagħhom, qabel ma jużaw vettura mgħammra b'subsistema ERTMS abbord, dwar il-kompatibbiltà operattiva bejn l-ERTMS abbord u s-subsistemi maġenb il-binarji.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-Aġenzija għandha tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza rilevanti.

2.   Fejn, qabel ma tinħareġ awtorizzazzjoni mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, l-Aġenzija ssir taf jew tiġi informata mill-applikant permezz tal-punt uniku ta' kuntatt skont l-Artikolu 19(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797 li diżinn jew speċifikazzjoni ta'proġett tkun ġiet mibdula wara li l-Aġenzija kienet ħarġet approvazzjoni skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u li hemm riskju ta' nuqqas ta' kompatibbiltà teknika u operattiva bejn is-subsistema tal-ERTMS maġenb il-binarji u vetturi mgħammra bl-ERTMS, din għandha tikkoopera mal-partijiet involuti, inklużi l-applikant u l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza rilevanti, sabiex tinstab soluzzjoni aċċettabbli b'mod reċiproku. Jekk ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni aċċettabbli b'mod reċiproku fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess ta' koordinazzjoni, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Bord tal-Appell għall-arbitraġġ.

3.   Fejn l-Aġenzija ssib wara li tinħareġ awtorizzazzjoni mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza li hemm riskju ta' nuqqas ta' kompatibbiltà teknika jew operattiva bejn in-netwerks rilevanti u vetturi mgħammra b'tagħmir tal-ERTMS, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza u l-Aġenzija għandhom jikkooperaw mal-partijiet kollha involuti sabiex, mingħajr dewmien, tinstab soluzzjoni reċiprokament aċċettabbli. L-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar tali każijiet.

Artikolu 31

Appoġġ għall-użu tal-ERTMS u l-proġetti tal-ERTMS

1.   L-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-użu tal-ERTMS f'konformità mal-pjan Ewropew ta' implimentazzjoni, fis-seħħ. Fuq talba tal-Kummissjoni, hija għandha tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-ERTMS matul il-Kurituri Trans-Ewropej tat-Trasport u l-Kurituri Ferrovjarji tal-Merkanzija kif previst fir-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18).

2.   L-Aġenzija għandha tiżgura segwitu tekniku tal-proġetti ffinanzjati mill-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-ERTMS, inkluża, fejn applikabbli u mingħajr ma tikkawża dewmien bla bżonn fil-proċess, analiżi tad-dokumenti tal-offerti fiż-żmien tas-sejħa għall-offerti. L-Aġenzija għandha wkoll, jekk ikun meħtieġ, tassisti lill-benefiċjarji ta' dawk il-fondi tal-Unjoni sabiex tiżgura li s-soluzzjonijiet tekniċi implimentati fi ħdan il-proġetti jkunu kompletament konformi mat-TSIs li jirrigwardaw il-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni u għaldaqstant kompletament interoperabbli.

Artikolu 32

Akkreditament tal-laboratorji

1.   L-Aġenzija għandha tappoġġa, b'mod partikolari billi tipprovdi linji gwida xierqa lill-korpi tal-akkreditament, l-akkreditament armonizzat tal-laboratorji tal-ERTMS f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19).

2.   L-Aġenzija għandha tinforma lill-Istati Membri u l-Kummissjoni f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 fir-rigward tal-akkreditament tal-laboratorji ERTMS.

3.   L-Aġenzija tista' tipparteċipa bħala osservatur fl-evalwazzjonijiet bejn il-pari meħtieġa mir-Regolament (KE) Nru 765/2008.

KAPITOLU 7

KOMPITI TAL-AĠENZIJA RELATATI MAL-MONITORAĠĠ TAŻ-ŻONA FERROVJARJA UNIKA EWROPEA

Artikolu 33

Monitoraġġ tal-prestazzjoni u teħid tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza

1.   Sabiex tagħmel il-kompiti fdati lilha u tassisti lill-Kummissjoni fil-qadi tad-dmirijiet tagħha skont it-TFUE, l-Aġenzija għandha timmonitorja l-prestazzjoni u t-teħid tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza permezz ta' awditu u spezzjonijiet, f'isem il-Kummissjoni.

2.   L-Aġenzija għandha tkun intitolata li tawditja:

(a)

il-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza li jwettqu kompiti li jirrigwardaw is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja; u

(b)

l-effikaċja tal-monitoraġġ min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tas-sistemi ta' ġestjoni tas-sikurezza tal-atturi msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta l-politika, il-metodi ta' ħidma, il-proċeduri u l-arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu, inkluż, fejn xieraq, arranġamenti fir-rigward tal-konsultazzjoni mal-Istati Membri qabel il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni.

L-Aġenzija għandha tippromwovi l-inklużjoni fit-tim tal-awditu ta' awdituri kwalifikati mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza li mhumiex soġġetti għall-awditu proprju. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi lista ta' awdituri kwalifikati u tagħtihom taħriġ meta jkun meħtieġ.

3.   L-Aġenzija għandha toħroġ rapporti tal-awditu u tibgħathom lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata, lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kummissjoni. Kull rapport tal-awditu għandu jinkludi, b'mod partikolari, lista ta' kwalunkwe nuqqas identifikat mill-Aġenzija kif ukoll rakkomandazzjonijiet għat-titjib.

4.   Jekk l-Aġenzija tqis li n-nuqqasijiet imsemmija fil-paragrafu 3 jimpedixxu lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata milli twettaq b'mod effettiv il-kompiti tagħha b'rabta mas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja, l-Aġenzija għandha tirrakkomanda lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza biex din tieħu l-passi xierqa fi żmien li jkun maqbul b'mod reċiproku, b'kont meħud tal-gravità tan-nuqqas. L-Istat Membru kkonċernat għandu jkun infurmat mill-Aġenzija dwar tali rakkomandazzjoni.

5.   Fejn awtorità nazzjonali tas-sikurezza ma taqbilx mar-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija msemmija fil-paragrafu 4, jew ma tiħux il-passi xierqa msemmija fil-paragrafu 4, jew fejn ma tingħata ebda tweġiba minn awtorità nazzjonali tas-sikurezza bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija fi żmien tliet xhur minn meta tirċeviha, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni.

6.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat dwar il-kwistjoni u titolbu jagħti l-pożizzjoni tiegħu rigward ir-rakkomandazzjoni msemmija fil-paragrafu 4. Meta it-tweġibiet ipprovduti jitqiesu li ma jkunux suffiċjenti jew, meta ma tingħata l-ebda tweġiba mill-Istat Membru fi żmien tliet xhur mit-talba tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' fi żmien sitt xhur tieħu azzjoni xierqa dwar il-passi li għandhom jittieħdu b'riżultat tal-awditu, fejn rilevanti.

7.   L-Aġenzija għandha tkun intitolata li twettaq spezzjonijiet imħabbra minn qabel tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, biex tivverifika oqsma speċifiċi tal-attivitajiet u l-operazzjoni tagħhom, u b'mod partikolari biex teżamina dokumenti, proċessi u rekords li jirrigwardaw il-kompiti tagħhom kif imsemmija fid-Direttiva (UE) 2016/798. L-ispezzjonijiet jistgħu jitwettqu fuq bażi ad hoc jew skont pjan żviluppat mill-Aġenzija. Spezzjoni ma għandhiex iddum aktar minn jumejn. L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-ħidma tal-persunal tal-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni, lill-Istat Membru kkonċernat u lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata, b'rapport dwar kull spezzjoni.

Il-politika, il-metodi ta' ħidma u l-proċedura għat-twettiq tal-ispezzjonijiet għandhom jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija.

Artikolu 34

Monitoraġġ tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2016/797, l-Aġenzija għandha tappoġġa lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati permezz tal-għoti ta' assistenza lill-korpi tal-akkreditament u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, u permezz ta' awditi u spezzjonijiet, kif previst fil-paragrafi 2 sa 6.

2.   L-Aġenzija għandha tappoġġa l-akkreditament armonizzat tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati, b'mod partikolari billi tagħti lill-korpi ta' akkreditament gwida xierqa dwar il-kriterji ta' evalwazzjoni u l-proċeduri sabiex jiġi valutat jekk il-korpi notifikati jissodisfawx ir-rekwiżiti msemmija fil-Kapitolu VI tad-Direttiva (UE) 2016/797, permezz tal-infrastruttura Ewropea ta' akkreditament rikonoxxuta skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

3.   Fil-każ ta' korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati li ma jkunux akkreditati skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva (UE) 2016/797, l-Aġenzija tista' tawditja l-kapaċità tagħhom biex jilħqu r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 30 tad-Direttiva (UE) 2016/797. Il-proċedura għat-twettiq tal-awditu għandha tiġi adottata mill-Bord ta' Tmexxija.

4.   L-Aġenzija għandha toħroġ rapporti tal-awditu li jkopru l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 3 u tibgħathom lill-korp ta' valutazzjoni tal-konformità notifikat tal-impatt ikkonċernat, lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kummissjoni. Kull rapport tal-awditu għandu jinkludi, b'mod partikolari, lista ta' kwalunkwe nuqqas identifikat mill-Aġenzija kif ukoll rakkomandazzjonijiet għat-titjib. Jekk l-Aġenzija tqis li dawk in-nuqqasijiet jimpedixxu lill-korp ta' valutazzjoni tal-konformità notifikat ikkonċernat milli jwettaq b'mod effettiv il-kompiti tiegħu b'rabta mal-interoperabbiltà ferrovjarja, l-Aġenzija għandha tadotta rakkomandazzjoni li fiha titlob lill-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-korp notifikat biex jieħu passi xierqa, f'limitu ta' żmien li jiġi reċiprokament maqbul, b'kont meħud tal-gravità tan-nuqqas.

5.   Fejn Stat Membru ma jaqbilx mar-rakkomandazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, jew ma jiħux il-passi xierqa msemmija fil-paragrafu 4, jew fejn ma tingħata ebda tweġiba minn korp notifikat bħala riżultat tar-rakkomandazzjoni tal-Aġenzija fi żmien tliet xhur minn meta tkun irċevuta, l-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat dwar il-kwistjoni u titolbu jagħti l-pożizzjoni tiegħu rigward ir-rakkomandazzjoni. Meta t-tweġibiet ipprovduti jitqiesu li ma jkunux suffiċjenti jew meta ma tingħata l-ebda tweġiba mill-Istat Membru fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu t-talba tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni fi żmien sitt xhur.

6.   L-Aġenzija għandha jkollha l-jedd li twettaq spezzjonijiet imħabbra minn qabel jew għall-għarrieda tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità notifikati, biex tivverifika oqsma speċifiċi tal-attivitajiet u l-operazzjoni tagħhom, u b'mod partikolari biex teżamina dokumenti, ċertifikati u rekords li jirrigwardaw il-kompiti tagħhom kif imsemmija fl-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2016/797. Fil-każ tal-korpi akkreditati, l-Aġenzija għandha tikkoopera mal-korpi ta' akkreditament nazzjonali rilevanti. Fil-każ ta' korpi ta' valutazzjoni tal-konformità li mhumiex akkreditati, l-Aġenzija għandha tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti li rrikonoxxew il-korpi notifikati kkonċernati. L-ispezzjonijiet jistgħu jitwettqu fuq bażi ad hoc jew skont il-politika, il-metodi ta' ħidma u l-proċeduri żviluppati mill-Aġenzija. Spezzjoni ma għandhiex iddum aktar minn jumejn. Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità notifikati għandhom jiffaċilitaw il-ħidma tal-persunal tal-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni, u l-Istat Membru kkonċernat b'rapport dwar kull spezzjoni.

Artikolu 35

Monitoraġġ tal-progress tas-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja

1.   L-Aġenzija, flimkien mal-korpi nazzjonali ta' investigazzjoni, għandha tiġbor data rilevanti dwar l-aċċidenti u l-inċidenti, filwaqt li tqis il-kontribut tal-korpi nazzjonali ta' investigazzjoni għas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni.

2.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-prestazzjoni globali tas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni. L-Aġenzija tista', b'mod partikolari, tfittex l-assistenza tal-korpi msemmija fl-Artikolu 38, inkluż assistenza fil-forma ta' ġbir ta' data u aċċess għar-riżultati tal-evalwazzjoni bejn il-pari f'konformità mal-Artikolu 22(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798. L-Aġenzija għandha tuża wkoll id-data miġbura mill-Eurostat u għandha tikkoopera mal-Eurostat biex tevita kwalunkwe duplikazzjoni tax-xogħol u biex tiżgura l-konsistenza metodoloġika bejn is-CSI's u l-indikaturi użati f'modalitajiet oħra ta' trasport.

3.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar kif tista' tittejjeb l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, b'mod partikolari billi tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni bejn l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura, jew bejn l-amministraturi tal-infrastruttura.

4.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-progress fis-sikurezza u l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni. Kull sentejn hija għandha tippreżenta lill-Kummissjoni, u tippubblika, rapport dwar il-progress fis-sikurezza u l-interoperabbiltà fiż-żona ferrovjarja unika Ewropea.

5.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tipprovdi rapporti dwar l-istat tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja fi Stat Membru partikolari.

6.   L-Aġenzija għandha, fuq it-talba ta' Stat Membru jew tal-Kummissjoni, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-livell ta' sikurezza u interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni u tistabbilixxi għodda ddedikata għal dak il-għan, f'konformità mal-Artikolu 53(2) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

KAPITOLU 8

KOMPITI OĦRA TAL-AĠENZIJA

Artikolu 36

Persunal ferrovjarju

1.   L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti xierqa li jirrigwardaw il-persunal ferrovjarju stipulati fl-Artikoli 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 u 37 tad-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20).

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Aġenzija biex twettaq kompiti oħra li jirrigwardaw il-persunal ferrovjarju f'konformità mad-Direttiva 2007/59/KE u biex toħroġ rakkomandazzjonijiet li jirrigwardaw persunal ferrovjarju fdat b'kompiti dwar is-sikurezza mhux koperti mid-Direttiva 2007/59/KE.

3.   L-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' kwistjonijiet tal-persunal ferrovjarju li jikkonċernaw il-kompiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2. L-Aġenzija tista' tippromwovi l-kooperazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet, inkluż billi torganizza laqgħat xierqa mar-rappreżentanti tagħhom.

Artikolu 37

Reġistri u aċċessibbiltà tagħhom

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm, fejn rilevanti b'kooperazzjoni mal-atturi nazzjonali kompetenti:

(a)

ir-Reġistru Ewropew tal-Vetturi f'konformità mal-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

(b)

ir-reġistru Ewropew tat-tipi ta' vetturi awtorizzati f'konformità mal-Artikolu 48 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

2.   L-Aġenzija għandha taġixxi bħala l-awtorità tas-sistema għar-reġistri u l-bażijiet tad-data kollha msemmija fid-Direttiva (UE) 2016/797, id-Direttiva (UE) 2016/798, u d-Direttiva 2007/59/KE. L-azzjonijiet tagħha f'dik il-kapaċità għandhom jinkludu, b'mod partikolari:

(a)

l-iżvilupp u ż-żamma tal-ispeċifikazzjonijiet tar-reġistri;

(b)

il-koordinament tal-iżviluppi fl-Istati Membri b'rabta mar-reġistri;

(c)

l-għoti ta' gwida dwar ir-reġistri lill-partijiet interessati rilevanti;

(d)

l-indirizzar ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar titjib fl-ispeċifikazzjonijiet tar-reġistri eżistenti, fejn ikun meħtieġ inklużi s-simplifikazzjoni u t-tħassir ta' informazzjoni żejda, u kwalunkwe ħtieġa li jiġu stabbiliti oħrajn ġodda, soġġetti għall-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji.

3.   L-Aġenzija għandha tagħmel pubblikament disponibbli d-dokumenti u r-reġistri li ġejjin previsti fid-Direttiva (UE) 2016/797 u d-Direttiva (UE) 2016/798:

(a)

id-dikjarazzjonijiet “KE” tal-verifika tas-subsistemi;

(b)

id-dikjarazzjonijiet “KE” tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà u d-dikjarazzjonijiet “KE” tal-adegwatezza għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà;

(c)

il-liċenzji maħruġa f'konformità mal-Artikolu 24(8) tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21);

(d)

iċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi maħruġa f'konformità mal-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(e)

ir-rapporti ta' investigazzjoni mibgħuta lill-Aġenzija f'konformità mal-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(f)

ir-regoli nazzjonali nnotifikati lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 8 tad-Direttiva (UE) 2016/798 u l-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(g)

ir-reġistri tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2016/797, inkluż permezz tal-links mar-reġistri nazzjonali rilevanti;

(h)

ir-reġistri tal-infrastruttura, inkluż permezz tal-links mar-reġistri nazzjonali rilevanti;

(i)

ir-reġistri li jirrigwardaw entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni u l-korpi ta' ċertifikazzjoni tagħhom;

(j)

ir-reġistru Ewropew ta' tipi ta' vetturi awtorizzati f'konformità mal-Artikolu 48 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(k)

ir-reġistru tat-talbiet għal bidliet u tal-bidliet ippjanati fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ERTMS, f'konformità mal-Artikolu 28(2) ta' dan ir-Regolament;

(l)

ir-reġistru tat-talbiet għal bidliet u tal-bidliet ippjanati fit-TRIs tal-applikazzjonijiet telematiċi għall-passiġġieri (“TAPs”) u l-applikazzjonijiet telematiċi għall-merkanzija (“TAFs”), f'konformità mal-Artikolu 23(2) ta' dan ir-Regolament;

(m)

ir-reġistru tal-marki tal-kustodju tal-vettura li jinżamm mill-Aġenzija f'konformità mat-TSI dwar l-operazzjoni u l-ġestjoni tat-traffiku;

(n)

ir-rapporti dwar il-kwalità maħruġa f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22).

4.   L-arranġamenti prattiċi sabiex jintbagħtu d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jiġu diskussi u miftiehma mill-Kummissjoni u l-Istati Membri fuq il-bażi ta' abbozz imħejji mill-Aġenzija.

5.   Meta jkunu qed jintbagħtu d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 3, il-korpi kkonċernati jistgħu jindikaw liema dokumenti ma għandhomx jiġu żvelati lill-pubbliku għal raġunijiet ta' sikurezza.

6.   L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ħruġ tal-liċenzji msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija b'kull deċiżjoni individwali ta' ħruġ, tiġdid, emenda jew revoka ta' dawk il-liċenzji, f'konformità mad-Direttiva 2012/34/UE.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati ta' sikurezza uniċi msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija, f'konformità mal-Artikolu 10(16) tad-Direttiva (UE) 2016/798, b'kull deċiżjoni individwali ta' ħruġ, tiġdid, emenda, restrizzjoni jew revoka ta' dawk iċ-ċertifikati.

7.   L-Aġenzija tista' tinkludi kwalunkwe dokument pubbliku jew link rilevanti għall-objettivi ta' dan ir-Regolament fil-bażi ta' data pubblika, filwaqt li tqis il-leġislazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Artikolu 38

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, korpi ta' investigazzjoni u korpi rappreżentattivi

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi netwerk tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 16 tad-Direttiva (UE) 2016/798. L-Aġenzija għandha tipprovdi lin-netwerk b'segretarjat.

2   L-Aġenzija għandha tappoġġa lill-korpi ta' investigazzjoni f'konformità mal-Artikolu 22(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798. Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn il-korpi ta' investigazzjoni, l-Aġenzija għandha tipprovdi segretarjat li għandu jiġi organizzat b'mod separat mill-funzjonijiet fi ħdan l-Aġenzija li jirrigwardaw iċ-ċertifikazzjoni ta' sikurezza ta' impriżi ferrovjarji u l-awtorizzazzjonijiet sabiex il-vetturi jitqiegħdu fis-suq.

3.   L-objettivi tal-kooperazzjoni bejn il-korpi msemmija fil-paragrafu 1 u 2 għandu jkun, b'mod partikolari:

(a)

l-iskambju ta' informazzjoni li tirrigwarda s-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja;

(b)

il-promozzjoni ta' prattiki tajba u d-disseminazzjoni ta' għarfien rilevanti;

(c)

l-għoti ta' data lill-Aġenzija dwar is-sikurezza ferrovjarja, b'mod partikolari data li tirrigwarda s-CSIs.

L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-korpi nazzjonali ta' investigazzjoni, b'mod partikolari billi torganizza laqgħat konġunti.

4.   L-Aġenzija tista' tistabbilixxi netwerk ta' korpi rappreżentattivi mis-settur ferrovjarju li jaġixxu fil-livell tal-Unjoni. Il-lista ta' dawk il-korpi għandha tiġi definita mill-Kummissjoni. L-Aġenzija tista' tipprovdi lin-netwerk b'segretarjat. Il-kompiti tan-netwerk għandhom ikunu, b'mod partikolari:

(a)

l-iskambju ta' informazzjoni li tirrigwarda s-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja;

(b)

il-promozzjoni ta' prattiki tajba u d-disseminazzjoni ta' għarfien rilevanti;

(c)

l-għoti ta' data lill-Aġenzija dwar is-sikurezza ferrovjarja u l-interoperabbiltà.

5.   In-netwerks u l-korpi msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 4 ta' dan l-Artikolu jistgħu jikkummentaw dwar l-abbozz ta' opinjonijiet imsemmi fl-Artikolu 10(2).

6.   L-Aġenzija tista' tistabbilixxi netwerks oħra ma' korpi jew awtoritajiet responsabbli għal parti mis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni.

7.   Il-Kummissjoni tista' tipparteċipa fil-laqgħat tan-netwerks imsemmija f'dan l-Artikolu.

Artikolu 39

Komunikazzjoni u disseminazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkomunika u tqassam lill-partijiet interessati informazzjoni li tirrigwarda l-qafas tal-Unjoni tal-liġi ferrovjarja u l-iżvilupp ta' standards u gwida f'konformità mal-pjanijiet rilevanti ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni adottati mill-Bord ta' Tmexxija, abbażi ta' abbozz ippreparat mill-Aġenzija. Dawk il-pjanijiet, ibbażati fuq analiżi tal-ħtiġijiet, għandhom jiġu aġġornati b'mod regolari mill-Bord ta' Tmexxija.

Artikolu 40

Riċerka u promozzjoni tal-innovazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi, fuq talba tal-Kummissjoni jew fuq inizjattiva tagħha stess soġġetta għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 52(4), għall-attivitajiet ta' riċerka ferrovjarja fil-livell tal-Unjoni, inkluż billi tipprovdi appoġġ lis-servizzi tal-Kummissjoni u korpi rappreżentattivi rilevanti. Tali kontributi għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal attivitajiet oħra ta' riċerka fil-livell tal-Unjoni.

2.   Il-Kummissjoni tista' tafda lill-Aġenzija bil-kompitu li tippromwovi l-innovazzjoni bil-għan li jitjiebu s-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja, b'mod partikolari l-użu ta' teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni, informazzjoni dwar l-iskeda ta' żmien u sistemi ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni.

Artikolu 41

Assistenza lill-Kummissjoni

L-Aġenzija għandha, fuq talba tal-Kummissjoni, tassisti lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni mmirata sabiex ittejjeb il-livell ta' interoperabbiltà tas-sistemi ferrovjarji u sabiex tiżviluppa approċċ komuni għas-sikurezza fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni.

Tali assistenza tista' tinkludi l-għoti ta' konsulenza teknika fi kwistjonijiet li jitolbu għarfien speċifiku u l-ġbir ta' informazzjoni permezz tan-netwerks msemmija fl-Artikolu 38.

Artikolu 42

Assistenza fil-valutazzjoni ta' proġetti ferrovjarji

Mingħajr preġudizzju għad-derogi previsti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva (UE) 2016/797, l-Aġenzija, fuq talba tal-Kummissjoni, għandha teżamina, mill-perspettiva tas-sikurezza u tal-interoperabbiltà ferrovjarja, kwalunkwe proġett li jinvolvi d-disinn, il-kostruzzjoni, it-tiġdid jew l-aġġornament ta' kwalunkwe subsistema li fir-rigward tagħha tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni.

Fi żmien li għandu jiġi maqbul mal-Kummissjoni, li ma għandux jaqbeż ix-xahrejn, b'kont meħud tal-importanza tal-proġett u r-riżorsi disponibbli, l-Aġenzija għandha tagħti opinjoni dwar jekk il-proġett jikkonformax mal-leġislazzjoni rilevanti dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja.

Artikolu 43

Assistenza lill-Istati Membri, lill-pajjiżi kandidati u lill-partijiet interessati

1.   Fuq talba tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri, tal-pajjiżi kandidati jew tan-netwerks imsemmija fl-Artikolu 38, l-Aġenzija għandha tipparteċipa f'taħriġ u attivitajiet oħra xierqa li jirrigwardaw l-applikazzjoni u l-ispjegazzjoni tal-leġislazzjoni dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja u prodotti relatati tal-Aġenzija bħal reġistri, gwidi u rakkomandazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni.

2.   In-natura u l-firxa tal-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, inkluż l-impatt possibbli fuq ir-riżorsi għandhom jiġu deċiżi mill-Bord ta' Tmexxija u jkunu inklużi fid-dokument ta' programmazzjoni tal-Aġenzija. L-ispejjeż ta' għajnuna bħal din għandhom jiġġarrbu mill-partijiet rikjedenti sakemm mhux maqbul mod ieħor.

Artikolu 44

Relazzjonijiet internazzjonali

1.   Sa fejn meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-Aġenzija tista' ssaħħaħ il-koordinazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali fuq il-bażi ta' ftehimiet konklużi u tiżviluppa kuntatti u tidħol f'arranġamenti amministrattivi ma' awtoritajiet ta' sorveljanza, organizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta' pajjiżi terzi kompetenti fil-kwistjonijiet koperti mill-attivitajiet tal-Aġenzija bil-għan li żżomm aġġornata mal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi u tiżgura l-promozzjoni tal-leġislazzjoni u l-istandards tal-Unjoni dwar il-ferroviji.

2.   L-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx joħolqu obbligi legali fuq l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u lanqas ma għandhom jimpedixxu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali mal-awtoritajiet ta' sorveljanza, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1. Tali arranġamenti bilaterali jew multilaterali u l-kooperazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal diskussjoni minn qabel mal-Kummissjoni u rappurtar perjodiku lilha. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi informat kif xieraq b'dawk l-arranġamenti bilaterali jew multilaterali.

3.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta strateġija għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward ta' kwistjonijiet li għalihom l-Aġenzija tkun kompetenti. Dik l-istrateġija għandha tiġi inkluża fid-dokument ta' programmazzjoni tal-Aġenzija, bi speċifikazzjoni tar-riżorsi assoċjati.

Artikolu 45

Koordinazzjoni rigward spare parts

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi biex jiġu identifikati spare parts interkambjabbli potenzjali li għandhom jiġu standardizzati, inkluż l-interfaċċi ewlenin għal spare parts bħal dawn. Għal dak il-fini, l-Aġenzija tista' tistabbilixxi grupp ta' ħidma biex jikkoordina l-attivitajiet ta' partijiet interessati rilevanti u tista' tistabbilixxi kuntatti mal-korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni. L-Aġenzija għandha tippreżenta lill-Kummissjoni rakkomandazzjonijiet xierqa.

KAPITOLU 9

ORGANIZZAZZJONI TAL-AĠENZIJA

Artikolu 46

Struttura amministrattiva u maniġerjali

L-istruttura amministrattiva u maniġerjali tal-Aġenzija għandha tinkludi:

(a)

Bord ta' Tmexxija, li għandu jeżerċita l-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 51;

(b)

Bord Eżekuttiv li għandu jeżerċita l-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 53;

(c)

Direttur Eżekuttiv li għandu jeżerċita d-dmirijiet stabbiliti fl-Artikolu 54;

(d)

Bord tal-Appell wieħed jew iktar li għandu jeżerċita l-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 58 sa 62.

Artikolu 47

Kompożizzjoni tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun iffurmat minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni, kollha bid-dritt tal-vot.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinkludi wkoll sitt rappreżentanti, mingħajr dritt tal-vot, li jirrappreżentaw, fil-livell Ewropew, lill-partijiet interessati li ġejjin:

(a)

l-impriżi ferrovjarji;

(b)

l-amministraturi tal-infrastruttura;

(c)

l-industrija ferrovjarja;

(d)

l-organizzazzjonijiet tat-trade unions;

(e)

il-passiġġieri;

(f)

il-klijenti tat-trasport tal-merkanzija.

Għal kull waħda minn dawk il-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha taħtar rappreżentant u membru supplenti minn lista qasira ta' erba' ismijiet preżentati mill-organizzazzjonijiet Ewropej rispettivi tagħhom.

2.   Il-membri tal-bord u l-membri supplenti tagħhom għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom tal-kompitu ċentrali tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-partijiet kollha għandhom jagħmlu sforzi sabiex jillimitaw il-fatturat tar-rappreżentanti tagħhom fuq il-Bord ta' Tmexxija, sabiex jassiguraw il-kontinwità tal-ħidma tal-Bord ta' Tmexxija. Il-partijiet kollha għandhom ifittxu li jilħqu rappreżentanza bbilanċjata bejn is-sessi fil-Bord ta' Tmexxija.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jaħtru lill-membri tal-Bord ta' Tmexxija u l-membri supplenti rispettivi tagħhom li għandhom jissostitwixxu l-membri fl-assenza tagħhom.

4.   Il-mandat tal-membri għandu jkun ta' erba' snin u jista' jiġġedded.

5.   Meta jkun il-każ, il-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi u l-kondizzjonijiet ta' tali parteċipazzjoni għandhom jiġu stabbiliti fl-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 75.

Artikolu 48

President tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, president minn fost ir-rappreżentanti tal-Istati Membri u viċi president minn fost il-membri tiegħu.

Il-viċi president għandu jissostitwixxi lill-president f'każ li l-president ma jkunx jista' jattendi għad-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

2.   Il-mandat tal-president u tal-viċi president għandu jkun għal erba' snin u jista' jiġġedded darba. Madankollu, jekk is-sħubija tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija tintemm fi kwalunkwe ħin matul il-mandat tagħhom, il-mandat tagħhom għandu jiskadi wkoll b'mod awtomatiku f'dik id-data.

Artikolu 49

Laqgħat

1.   Il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija għandhom isiru f'konformità mar-regoli ta' proċedura tiegħu u għandhom jissejħu mill-president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għandu jipparteċipa fil-laqgħat ħlief meta l-parteċipazzjoni tiegħu jew tagħha tista' twassal għal konflitt ta' interessi, kif deċiż mill-president, jew meta l-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu deċiżjoni fir-rigward tal-Artikolu 70, f'konformità mal-punt (i) tal-Artikolu 51(1).

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jistieden lil kwalunkwe persuna li l-opinjoni tagħha tista' tkun ta' interess biex tattendi għal punti speċifiċi fl-aġenda tal-laqgħat tiegħu bħala osservatur.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiltaqa' mill-anqas darbtejn fis-sena. Huwa għandu jiltaqa' wkoll fuq inizjattiva tal-president jew fuq talba tal-Kummissjoni, tal-maġġoranza tal-membri tiegħu jew ta' terz tar-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Bord.

3.   Meta tqum kwistjoni ta' kunfidenzjalità jew konflitt ta' interess, il-Bord ta' Tmexxija jista' jiddeċiedi li jeżamina l-punti speċifiċi fuq l-aġenda tiegħu mingħajr ma jkunu preżenti l-membri kkonċernati. Dan ma jaffettwax id-dritt tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni li jkunu rappreżentati minn membri supplenti jew minn kwalunkwe persuna oħra. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni fir-regoli ta' proċedura tal-Bord ta' Tmexxija.

Artikolu 50

Votazzjoni

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor f'dan ir-Regolament, il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot. Kull membru bid-dritt tal-vot għandu jkollu vot wieħed.

Artikolu 51

Funzjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Sabiex ikun żgurat li l-Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha, il-Bord ta' Tmexxija għandu:

(a)

jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija għas-sena ta' qabel, jibagħtu sal-1 ta' Lulju lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri u, u jagħmlu disponibbli b'mod pubbliku;

(b)

kull sena jadotta, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni u f'konformità mal-Artikolu 52, id-dokument ta' programmazzjoni tal-Aġenzija;

(c)

jadotta, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, il-baġit annwali tal-Aġenzija u jeżerċita funzjonijiet oħra marbuta mal-baġit tal-Aġenzija, f'konformità mal-Kapitolu 10;

(d)

jistabbilixxi proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet mid-Direttur Eżekuttiv;

(e)

jadotta politika, metodi ta' ħidma u proċeduri fir-rigward ta' żjarat, awditi u spezzjonijiet skont l-Artikoli 11, 33 u 34;

(f)

jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu;

(g)

jadotta u jaġġorna l-pjanijiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni msemmija fl-Artikolu 39;

(h)

soġġett għall-paragrafu 2, jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Aġenzija, is-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti Oħra tal-Unjoni (“Regolamenti tal-Persunal” u “Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti Oħra”), stabbiliti fir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (23) lill-awtorità tal-ħatra u lill-awtorità mogħtija s-setgħa li tikkonkludi kuntratti ta' impjieg;

(i)

jieħu deċiżjonijiet debitament motivati fir-rigward tat-tneħħija tal-immunità f'konformità mal-Artikolu 17 tal-protokoll 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

(j)

jippreżenta lill-Kummissjoni, għall-qbil tagħha, ir-regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni jekk ikunu differenti minn dawk adottati mill-Kummissjoni, f'konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal;

(k)

jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u, fejn ikun xieraq, jestendi l-mandat tiegħu jew tagħha jew ineħħieh/a mill-kariga, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, f'konformità mal-Artikolu 68;

(l)

jaħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, f'konformità mal-Artikolu 53;

(m)

jadotta mandat għall-kompiti tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 53;

(n)

jadotta deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 75(2);

(o)

jaħtar u jneħħi lill-membri tal-Bordijiet tal-Appell, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, f'konformità mal-Artikolu 55 u l-Artikolu 56(4);

(p)

jadotta deċiżjoni li tistipula r-regoli dwar l-issekondar għall-Aġenzija ta' esperti nazzjonali, f'konformità mal-Artikolu 69;

(q)

jadotta strateġija kontra l-frodi proporzjonata għar-riskji ta' frodi, b'kont meħud tal-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;

(r)

jiżgura segwitu adegwat għall-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u d-diversi rapporti ta' awditu u evalwazzjonijiet interni jew esterni, li jivverifikaw li ttieħdu azzjonijiet xierqa mid-Direttur Eżekuttiv;

(s)

jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar ta' konflitti ta' interess fir-rigward tal-membri tal-Bord ta' Tmexxija u tal-Bordijiet ta' Appell, u tal-parteċipanti fi gruppi ta' ħidma u gruppi msemmija fl-Artikolu 5(2) u persunal ieħor mhux kopert mir-Regolamenti tal-Persunal. Regoli bħal dawn għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar dikjarazzjonijiet ta' interess u, fejn xieraq, dispożizzjonijiet dwar wara l-impjieg.

(t)

jadotta l-linji gwida u l-lista tal-elementi ewlenin li għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni li għandhom jiġu konklużi bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 76;

(u)

jadotta mudell qafas għat-tqassim finanzjarju tat-tariffi u imposti pagabbli mill-applikanti kif imsemmi fl-Artikolu 76(2) għall-finijiet tal-Artikoli 14, 20 u 21;

(v)

jistabbilixxi proċeduri għall-kooperazzjoni mill-Aġenzija u l-persunal tagħha fi proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali;

(w)

jadotta regoli ta' proċedura ta' gruppi ta' ħidma u gruppi, u skali li jirrigwardaw l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza tal-membri tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 5(5) u (9);

(x)

jaħtar osservatur minn fost il-membri tiegħu biex isegwi l-proċedura tal-għażla applikata mill-Kummissjoni għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv;

(y)

jadotta regoli xierqa għall-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 1 (24), f'konformità mar-regoli tal-votazzjoni definiti fl-Artikolu 74(1).

2.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta, f'konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom dik id-delega tas-setgħat tista' tkun sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinforma lill-Bord ta' Tmexxija dwar dawn is-sottodelegi.

Fl-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu, fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, il-Bord ta' Tmexxija jista', permezz ta' deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delegazzjoni ta' setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar u jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li mhuwiex id-Direttur Eżekuttiv. Id-delegat għandu jirrapporta lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-eżerċitat ta' delega bħal din.

Artikolu 52

Dokument ta' programmazzjoni

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta d-dokument ta' programmazzjoni li jkun fih programmi annwali u pluriennali sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, filwaqt li jieħu kont tal-opinjoni tal-Kummissjoni, u għandu jibagħtu lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lin-netwerks imsemmija fl-Artikolu 38. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jistipula l-azzjonijiet li l-Aġenzija għandha twettaq matul is-sena li tkun ġejja.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi proċeduri xierqa li għandhom jiġu applikati għall-adozzjoni tad-dokument ta' programmazzjoni, inkluż għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti.

2.   Id-dokument ta' programmazzjoni għandu jsir definittiv wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni u, jekk ikun neċessarju, għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

Jekk, fi żmien 15-il jum mid-data tal-adozzjoni tad-dokument ta' programmazzjoni, il-Kummissjoni tesprimi n-nuqqas ta' qbil tagħha ma' tali dokument, il-Bord ta' Tmexxija għandu jeżamina mill-ġdid il-programm u jadottah, kif emendat jekk meħtieġ, fi żmien xahrejn, fit-tieni qari jew b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot, inkluż ir-rappreżentanti kollha tal-Kummissjoni, inkella b'unanimità tar-rappreżentanti tal-Istati Membri.

3.   Il-programm ta' ħidma annwali tal-Aġenzija għandu jidentifika l-objettivi ta' kull attività. Bħala regola ġenerali, kull attività għandha tkun marbuta b'mod ċar mar-riżorsi baġitarji u umani meħtieġa sabiex din titwettaq, f'konformità mal-prinċipji tal-ibbaġitjar u tal-immaniġġar ibbażati fuq l-attività u l-proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt bikrija prevista fl-Artikolu 8(2).

4.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu, jekk ikun meħtieġ, jemenda d-dokument ta' programmazzjoni adottat meta jiġi assenjat kompitu ġdid lill-Aġenzija. L-inklużjoni ta' tali kompitu ġdid għandha tkun soġġetta għal analiżi tal-implikazzjonijiet ta' riżorsi umani u baġitarji f'konformità mal-Artikolu 8(2), u tista' tkun soġġetta għal deċiżjoni sabiex jiġu posposti kompiti oħra.

5.   Il-programm ta' ħidma pluriennali tal-Aġenzija għandu jistabbilixxi programmazzjoni strateġika ġenerali li tinkludi għanijiet, riżultati mistennija u indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll l-ipprogrammar ta' riżorsi, inklużi l-baġit pluriennali u l-persunal. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar l-abbozz tal-programm ta' ħidma pluriennali.

L-ipprogrammar ta' riżorsi għandu jiġi aġġornat kull sena. L-ipprogrammar strateġiku għandu jiġi aġġornat fejn ikun xieraq, b'mod partikolari biex jindirizza l-eżitu tal-evalwazzjoni u r-rieżami msemmija fl-Artikolu 82.

Artikolu 53

Bord Eżekuttiv

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun assistit minn Bord Eżekuttiv.

2.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jipprepara d-deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija. Fejn ikun meħtieġ, għal raġunijiet ta' urġenza, huwa għandu jieħu ċerti deċiżjonijiet proviżorji f'isem il-Bord tat-Tmexxija, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwistjonijiet amministrattivi u baġitarji, soġġett għal mandat li jirċievi mill-Bord ta' Tmexxija.

Flimkien mal-Bord ta' Tmexxija, il-Bord Eżekuttiv għandu jiżgura segwitu adegwat għall-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-investigazzjonijiet tal-OLAF u d-diversi rapporti ta' awditu u l-evalwazzjonijiet interni jew esterni, inkluż permezz ta' azzjonijiet xierqa tad-Direttur Eżekuttiv.

Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tad-Direttur Eżekuttiv, kif stabbiliti fl-Artikolu 54, il-Bord Eżekuttiv għandu jassisti u jagħti konsulenza lid-Direttur Eżekuttiv fl-implimentazzjoni ta' deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija, bil-ħsieb li tissaħħaħ is-superviżjoni tal-immaniġġar amministrattiv u baġitarju.

3.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun magħmul mill-membri li ġejjin:

(a)

il-president tal-Bord ta' Tmexxija;

(b)

erba' mir-rappreżentanti l-oħra tal-Istati Membri fil-Bord ta' Tmexxija; u

(c)

wieħed mir-rappreżentanti tal-Kummissjoni fil-Bord ta' Tmexxija.

Il-President tal-Bord ta' Tmexxija għandu jaġixxi bħala l-President tal-Bord Eżekuttiv.

L-erba' rappreżentanti tal-Istati Membri, u l-membri supplenti tagħhom, għandhom jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija abbażi tal-kompetenza u l-esperjenza rilevanti tagħhom. Meta jinħatru, il-Bord ta' Tmexxija għandu jimmira li jikseb rappreżentazzjoni bbilanċjata bejn is-sessi fil-Bord Eżekuttiv.

4.   Il-mandat tal-membri tal-Bord Eżekuttiv għandu jkun l-istess bħal dak tal-membri tal-Bord ta' Tmexxija ħlief jekk il-Bord ta' Tmexxija jiddeċiedi li għandu jkun iqsar.

5.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jiltaqa' tal-inqas darba kull tliet xhur, u fejn ikun possibbli, mhux inqas minn ġimgħatejn qabel il-laqgħa tal-Bord ta' Tmexxija. Il-president tal-Bord Eżekuttiv għandu jsejjaħ laqgħat addizzjonali fuq talba tal-membri tiegħu jew tal-Bord ta' Tmexxija.

6.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistipula r-regoli ta' proċedura tal-Bord Eżekuttiv, għandu jiġu informat perjodikament bil-ħidma tal-Bord Eżekuttiv, u għandu jkollu aċċess għad-dokumenti tiegħu.

Artikolu 54

Dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv

1.   L-Aġenzija għandha tkun immaniġġata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jkun kompletament indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli quddiem il-Bord ta' Tmexxija għall-attivitajiet tiegħu jew tagħha.

2.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni, tal-Bord ta' Tmexxija, jew tal-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv ma għandu jfittex jew jieħu struzzjonijiet mingħand ebda gvern jew ebda korp ieħor.

3.   Meta jkun mitlub jagħmel dan mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha lill-istituzzjoni kkonċernata.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Aġenzija u għandu jadotta deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet, opinjonijiet u atti formali oħra tal-Aġenzija.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-immaniġġar amministrattiv tal-Aġenzija u għall-implimentazzjoni tal-kompiti assenjati lilha b'dan ir-Regolament. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

(a)

l-amministrazzjoni ta' kuljum tal-Aġenzija;

(b)

l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta' Tmexxija;

(c)

it-tħejjija tad-dokument ta' programmazzjoni u l-preżentazzjoni tiegħu lill-Bord ta' Tmexxija wara l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni;

(d)

l-implimentazzjoni tad-dokument ta' programmazzjoni u, sa fejn ikun possibbli, it-tweġibiet għat-talbiet għall-assistenza mill-Kummissjoni fir-rigward tal-kompiti tal-Aġenzija f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(e)

it-tħejjija tar-rapport annwali kkonsolidat dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija, inkluż id-dikjarazzjoni tal-uffiċjal awtorizzanti li jiddikjara jekk għandux assigurazzjoni raġonevoli f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 47(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1271/2013 u l-punt (a) tal-Artikolu 51(1) ta' dan ir-Regolament u jippreżentah lill-Bord ta' Tmexxija għall-valutazzjoni u l-adozzjoni;

(f)

it-teħid tal-passi meħtieġa, b'mod partikolari l-ħruġ ta' struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta' ordnijiet, sabiex jiżgura li l-Aġenzija topera f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(g)

l-istabbiliment ta' sistema effettiva ta' monitoraġġ li tippermetti li r-riżultati tal-Aġenzija jitqabblu mal-objettivi operattivi tagħha u l-istabbiliment ta' sistema ta' valutazzjoni regolari li tikkorrispondi għal standards professjonali rikonoxxuti;

(h)

il-preparazzjoni fuq bażi annwali ta' abbozz ta' rapport ġenerali fuq il-bażi tas-sistemi ta' monitoraġġ u valutazzjoni msemmija fil-punt (g), u s-sottomissjoni tiegħu lill-Bord ta' Tmexxija;

(i)

il-preparazzjoni tal-abbozz tal-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Aġenzija skont l-Artikolu 64 u l-implimentazzjoni tal-baġit skont l-Artikolu 65;

(j)

it-teħid tal-passi meħtieġa biex ikun hemm segwitu għall-ħidma tan-netwerks tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, il-korpi investigattivi u l-korpi rappreżentattivi msemmija fl-Artikolu 38;

(k)

il-preparazzjoni ta' pjan ta' azzjoni bħala segwitu tal-konklużjonijiet tar-rapporti u l-evalwazzjonijiet ta' awditu interni jew esterni, kif ukoll investigazzjonijiet mill-OLAF, u r-rappurtar dwar il-progress darbtejn f'sena lill-Kummissjoni u b'mod regolari lill-Bord ta' Tmexxija;

(l)

il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri li jipprevjenu l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' kontrolli effettivi u, meta jinstabu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa bi żball u, fejn ikun xieraq, permezz tal-impożizzjoni ta' pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi;

(m)

il-preparazzjoni ta' strateġija kontra l-frodi tal-Aġenzija u l-preżentazzjoni tagħha lill-Bord ta' Tmexxija għall-approvazzjoni;

(n)

il-preparazzjoni tal-abbozz ta' regolament finanzjarju tal-Aġenzija għall-adozzjoni mill-Bord ta' Tmexxija skont l-Artikolu 66, u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu;

(o)

il-konklużjoni, f'isem l-Aġenzija, ta' ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza f'konformità mal-Artikolu 76.

Artikolu 55

Stabbiliment u kompożizzjoni tal-Bordijiet tal-Appell

1.   Fuq deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi Bord tal-Appell wieħed jew iktar li għandu jkun responsabbli mill-proċeduri ta' appell u ta' arbitraġġ imsemmija fl-Artikoli 58 u 61.

2.   Kull Bord tal-Appell għandu jkun magħmul minn president u żewġ membri oħra. Huma għandu jkollhom membri supplenti li jirrappreżentawhom fin-nuqqas tagħhom, jew meta jinqalgħu konflitti ta' interess.

3.   L-istabbiliment u l-kompożizzjoni tal-Bordijiet tal-Appell għandhom jiġu deċiżi fuq il-bażi ta' każ b'każ. Alternattivament, jista' jiġi stabbilit Bord tal-Appell bħala korp permanenti għal perijodu massimu ta' erba' snin. Fiż-żewġ każijiet tapplika l-proċedura li ġejja:

(a)

il-Kummissjoni tfassal lista ta' esperti kwalifikati abbażi ta' kompetenza u esperjenza rilevanti, u wara proċedura miftuħa ta' għażla;

(b)

il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar il-president, il-membri l-oħra u l-membri supplenti tagħhom mil-lista msemmija fil-punt (a). Fejn il-Bord tal-Appell ma jkunx stabbilit bħala korp permanenti, il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu kont tan-natura u l-kontenut tal-appell jew l-arbitraġġ, u jevita kwalunkwe konflitt ta' interess f'konformità mal-Artikolu 57.

4.   Meta l-Bord tal-Appell iqis li n-natura tal-appell titlob dan, huwa jista' jitlob lill-Bord ta' Tmexxija biex jaħtar żewġ membri addizzjonali u l-membri supplenti tagħhom mil-lista msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3.

5.   Fuq proposta tal-Aġenzija, u wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Tmexxija, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tal-Bordijiet tal-Appell, inkluż ir-regoli tal-votazzjoni, il-proċeduri biex jitressaq appell u l-kondizzjonijiet għar-rimbors ta' spejjeż tal-membri tagħhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

6.   Il-Bordijiet tal-Appell jistgħu jitolbu l-opinjoni ta' esperti mill-Istati Membri kkonċernati, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiċċaraw il-leġislazzjoni nazzjonali konċernata, matul il-fażi inizjali ta' eżami tal-proċedura.

Artikolu 56

Membri tal-Bordijiet tal-Appell

1.   Fil-każ ta' Bord tal-Appell permanenti, il-mandat tal-membri u l-membri supplenti tiegħu għandu jkun limitat għal erba' snin u jista' jiġġedded darba. F'każijiet oħra, il-mandat għandu jkun limitat għad-dewmien tal-appell jew l-arbitraġġ.

2.   Il-membri ta' Bordijiet tal-Appell għandhom ikunu indipendenti mill-partijiet involuti kollha fl-appell jew l-arbitraġġ u ma jistgħux iwettqu kompiti oħra fl-Aġenzija. Fid-deliberazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħhom ma għandhom ikunu marbuta b'ebda struzzjoni u għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe konflitt ta' interess.

3.   Il-membri tal-Bordijiet tal-Appell ma għandhomx ikunu parti mill-persunal tal-Aġenzija u għandhom jirċievu remunerazzjoni għall-involviment proprju tagħhom f'appell jew arbitraġġ partikolari.

4.   Il-membri ta' Bordijiet tal-Appell ma jistgħux jitneħħew matul il-mandat tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji għal tali tneħħija u l-Bord tat-Tmexxija jieħu deċiżjoni f'dak ir-rigward.

5.   Il-membri ta' Bordijiet tal-Appell ma jistgħux jitneħħew mil-lista ta' esperti kwalifikati matul il-mandat tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji għal tali tneħħija u l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni f'dak ir-rigward.

Artikolu 57

Esklużjoni u oġġezzjoni

1.   Il-membri tal-Bordijiet tal-Appell ma jistgħux jieħdu sehem fi proċedimenti ta' appell jew arbitraġġ jekk ikollhom xi interess personali fil-proċedimenti, jekk kienu involuti qabel bħala rappreżentanti ta' xi waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew jekk ikunu pparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjoni li jkun sar l-appell kontriha.

2.   Meta membru tal-Bord tal-Appell iqis li ma jkunx xieraq li hu jew hija stess jew xi membru ieħor jipparteċipa fi proċediment ta' appell jew arbitraġġ, minħabba waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew għal kwalunkwe raġuni oħra, dak il-membru għandu jinforma lill-Bord tal-Appell, li għandu jiddeċiedi dwar l-esklużjoni tal-persuna kkonċernata abbażi tar-regoli adottati mill-Bord ta' Tmexxija skont il-punt (s) tal-Artikolu 51(1).

3.   Kwalunkwe parti għall-proċedimenti ta' appell jew arbitraġġ tista' toġġezzjona, f'konformità mar-regoli ta' proċedura stabbiliti skont l-Artikolu 55(5), għal kwalunkwe membru tal-Bord tal-Appell fuq il-bażi ta' kwalunkwe raġuni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jew jekk dak il-membru jkun suspettat b'parzjalità. Ebda oġġezzjoni ma tista' tkun ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membru kkonċernat.

4.   Oġġezzjoni taħt il-paragrafu 3 għandha tkun ammissibbli biss jekk issir qabel ma jibdew il-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, jew, meta l-informazzjoni li tagħti l-bażi għall-oġġezzjoni ssir magħrufa wara li jkunu bdew il-proċedimenti, sal-iskadenzi stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tal-Bord tal-Appell. Il-membru tal-Bord tal-Appell ikkonċernat għandu jiġi nnotifikat bl-oġġezzjoni u għandu jiddikjara jekk jaqbilx li jiġi eskluż. Jekk huwa jew hija ma jaqbilx/taqbilx, il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi sal-iskadenzi stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tiegħu, jew jekk dan ma jkunx ta risposta, wara li jkun skada ż-żmien stabbilit biex dan jagħti r-risposta tiegħu.

5.   Il-Bordijiet tal-Appell għandhom jiddeċiedu dwar l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każijiet speċifikati fil-paragrafi 2, 3 u 4 mingħajr il-parteċipazzjoni tal-membru kkonċernat. Għall-fini li tittieħed dik id-deċiżjoni, il-membru kkonċernat għandu jiġi sostitwit fil-Bord tal-Appell mill-membru supplenti tiegħu jew tagħha. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi infurmat bid-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord tal-Appell.

Artikolu 58

Appelli kontra deċiżjonijiet u nuqqasijiet li tittieħed azzjoni

1.   Jista' jitressaq appell quddiem il-Bord tal-Appell kontra deċiżjoni meħuda mill-Aġenzija skont l-Artikoli 14, 20, 21 u 22 jew jekk l-Aġenzija tonqos milli tieħu azzjoni fil-limiti ta' żmien applikabbli, wara t-tlestija tar-reviżjoni interlokutorja msemmija fl-Artikolu 60.

2.   Appell imressaq skont il-paragrafu 1 ma għandux ikollu effett sospensiv. Madankollu, fuq talba mill-partijiet involuti, il-Bord tal-Appell jista' jiddeċiedi li l-appell inkwistjoni għandu jkollu effett sospensiv, jekk huwa jikkonsidra li ċ-ċirkostanzi, bħall-impatt fuq is-sigurtà, jippermettu dan. F'tali każ, il-Bord tal-Appell għandu jagħti dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

Artikolu 59

Persuni intitolati li jappellaw, il-limitu taż-żmien u l-forma

1.   Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika tista' tappella kontra deċiżjoni tal-Aġenzija indirizzata lil dik il-persuna, jew li tkun tikkonċerna direttament u individwalment lil dik il-persuna, skont l-Artikoli 14, 20 u 21, jew jekk l-Aġenzija tonqos milli tieħu azzjoni sal-limiti ta' żmien applikabbli.

2.   L-appell, flimkien mad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet għalih, għandu jiġi ppreżentat bil-miktub f'konformità mar-regoli ta' proċedura msemmija fl-Artikolu 55(5) fi żmien xahrejn min-notifika tal-miżura lill-persuna konċernata, jew, jekk il-persuna ma tiġix innotifikata bil-miżura, fi żmien xahrejn mill-jum li fuq dik il-persuna tkun saret taf biha.

L-appelli li jirrigwardaw nuqqas li tittieħed ta' azzjoni għandhom jiġu reġistrati għand l-Aġenzija bil-miktub fi żmien xahrejn mill-iskadenza tal-limitu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu rilevanti.

Artikolu 60

Reviżjoni interlokutorja

1.   Jekk l-Aġenzija tqis li l-appell ikun ammissibbli u li għandu bażi soda, hija għandha tirrettifika d-deċiżjoni jew in-nuqqas li tittieħed azzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 58(1). Dan ma għandux japplika meta d-deċiżjoni li jkun sar l-appell kontriha taffettwa parti oħra involuta fil-proċedimenti tal-appell.

2.   Jekk id-deċiżjoni ma tiġix rettifikata fi żmien xahar wara li jasal l-appell, l-Aġenzija għandha tiddeċiedi minnufih tissospendix jew le l-applikazzjoni tad-deċiżjoni tagħha, u għandha tirreferi l-appell lil wieħed mill-Bordijiet tal-Appell.

Artikolu 61

Proċedura ta' arbitraġġ

Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Aġenzija u awtorità jew awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza skont l-Artikolu 21(7) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 10(7) u l-Artikolu 17(5) u (6) tad-Direttiva (UE) 2016/798, il-Bord tal-Appell assenjat għall-kwistjoni għandu jaġixxi bħala moderatur fuq talba tal-awtorità jew awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza konċernati. F'tali każ, il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi jekk iżommx il-pożizzjoni tal-Aġenzija.

Artikolu 62

Eżami u deċiżjonijiet dwar l-appelli u l-arbitraġġ

1.   Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fi żmien tliet xhur minn meta jitressaq l-appell jekk jagħtix jew jekk jirrifjutax dak l-appell. Meta jeżamina appell jew jaġixxi bħala arbitru, il-Bord tal-Appell għandu jaġixxi sal-iskadenzi stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tiegħu. Huwa għandu, kull meta jkun meħtieġ, jistieden lill-partijiet involuti fil-proċedimenti tal-appell sabiex iressqu, f'limiti ta' żmien speċifikati, osservazzjonijiet dwar in-notifiki tiegħu jew dwar il-komunikazzjonijiet minn partijiet oħra fil-proċedimenti tal-appell. Il-partijiet fil-proċedimenti tal-appell għandhom ikunu intitolati li jagħmlu rappreżentazzjonijiet orali.

2.   Fir-rigward tal-arbitraġġ, l-Aġenzija għandha tieħu d-deċiżjoni finali tagħha f'konformità mal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 21(7) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 10(7) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

3.   .Meta l-Bord tal-Appell isib li r-raġunijiet għall-appell għandhom bażi tajba, huwa għandu jgħaddi l-każ lill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tieħu d-deċiżjoni finali tagħha f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell u għandha tipprovdi dikjarazzjoni ta' raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. L-Aġenzija għandha tinforma lill-partijiet tal-proċedimenti tal-appell skont dan.

Artikolu 63

Azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   Azzjonijiet għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Aġenzija meħuda skont l-Artikoli 14, 20 u 21, jew għal nuqqas li tittieħed azzjoni fil-limiti ta' żmien applikabbli, jistgħu jitressqu biss quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea wara li l-proċedura tal-appell fl-Aġenzija f'konformità mal-Artikolu 58 tkun ġiet eżawrita.

2.   L-Aġenzija għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU 10

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 64

Baġit

1.   Għandhom jiġu ppreparati l-estimi tad-dħul u n-nefqa kollha tal-Aġenzija għal kull sena finanzjarja, li tikkorrispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jiġu ppreżentati fil-baġit tal-Aġenzija.

2.   Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti minn:

(a)

kontribuzzjoni mill-Unjoni u għotjiet mill-korpi tal-Unjoni;

(b)

kwalunkwe kontribuzzjoni mill-pajjiżi terzi li jipparteċipaw fil-ħidma tal-Aġenzija, kif previst mill-Artikolu 75;

(c)

it-tariffi mħallsa mill-applikanti għal ċertifikati u awtorizzazzjonijiet maħruġa mill-Aġenzija u d-detenturi tagħhom f'konformità mal-Artikoli 14, 20, u 21;

(d)

l-imposti għall-pubblikazzjonijiet, it-taħriġ u kwalunkwe servizz ieħor ipprovdut mill-Aġenzija;

(e)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja volontarja minn Stati Membri, pajjiżi terzi jew entitajiet oħra, dment li tali kontribuzzjoni tkun trasparenti, tkun identifikata b'mod ċar fil-baġit u ma tikkompromettix l-indipendenza u l-imparzjalità tal-Aġenzija.

3.   In-nefqa tal-Aġenzija għandha tinkludi l-persunal, u l-ispejjeż amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

4.   Id-dħul u n-nefqa għandhom jinżammu f'bilanċ.

5.   Kull sena, il-Bord ta' Tmexxija, fuq il-bażi ta' abbozz imfassal mid-Direttur Eżekuttiv f'konformità mal-prinċipju ta' baġitjar ibbażat fuq l-attività, għandu jipproduċi dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa għall-Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara. Dik id-dikjarazzjoni tal-estimi, li għandha tinkludi abbozz ta' tabella tal-persunal, għandha tintbagħat mill-Bord ta' Tmexxija lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar.

6.   Id-dikjarazzjoni tal-estimi għandha tintbagħat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien mal-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

7.   Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Unjoni l-estimi li hija tqis meħtieġa għat-tabella tal-persunal u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jiġi impost fuq il-baġit ġenerali, li hija għandha tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 314 TFUE, flimkien ma' deskrizzjoni ta' kwalunkwe differenza bejn id-dikjarazzjoni tal-estimi tal-Aġenzija u s-sussidju li għandu jiġi impost fuq il-baġit ġenerali u ġustifikazzjoni għaliha.

8.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jawtorizzaw l-approprjazzjonijiet għall-kontribuzzjoni lill-Aġenzija. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw it-tabella tal-persunal tal-Aġenzija.

9.   Il-baġit għandu jiġi adottat mill-Bord ta' Tmexxija, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri bid-dritt tal-vot. Il-baġit tal-Aġenzija għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Fejn ikun xieraq, huwa għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

10.   Għal kull proġett relatat mal-proprjetà li probabbilment ikollu implikazzjonijiet sinifikanti għall-baġit tal-Aġenzija, għandu japplika l-Artikolu 203 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25).

Artikolu 65

Implimentazzjoni u kontroll tal-baġit

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

2.   Sal-1 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Aġenzija għandu jikkomunika l-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni flimkien ma' rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għal dik is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet proviżorji tal-istituzzjonijiet u l-korpi deċentralizzati f'konformità mal-Artikolu 147 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

3.   Sal-31 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien ma' rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għal dik is-sena finanzjarja. Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja għandu jintbagħat ukoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Qorti tal-Awdituri għandha teżamina dawk il-kontijiet f'konformità mal-Artikolu 287 TFUE. Hija għandha tippubblika rapport dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija kull sena.

4.   Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija, taħt l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jħejji l-kontijiet finali tal-Aġenzija. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jissottomettihom lill-Bord ta' Tmexxija għall-opinjoni tiegħu.

5.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu joħroġ opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Aġenzija.

6.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jibgħat, sal-1 ta' Lulju wara kull sena finanzjarja, il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord ta' Tmexxija.

7.   Il-kontijiet finali tal-Aġenzija għandhom jiġu ppubblikati.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha sat-30 ta' Settembru wara kull sena finanzjarja. Huwa għandu jibgħat ukoll dik it-tweġiba lill-Bord ta' Tmexxija u lill-Kummissjoni.

9.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, l-informazzjoni meħtieġa kollha għall-applikazzjoni mingħajr xkiel tal-proċedura ta' kwittanza għas-sena finanzjarja inkwistjoni, b'konformità mal-Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

10.   Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, għandu jagħti, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

Artikolu 66

Regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija għandhom jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija wara li tkun ġiet ikkonsultata l-Kummissjoni. Huma ma jistgħux jiddevjaw mir-Regolament Delegat (UE) Nru 1271/2013 sakemm tali devjazzjoni ma tkunx speċifikament meħtieġa għall-operazzjoni tal-Aġenzija u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel għaliha.

KAPITOLU 11

PERSUNAL

Artikolu 67

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, u r-regoli adottati bi ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jagħtu effett lil dawk ir-Regolamenti tal-Persunal, għandhom japplikaw għall-persunal tal-Aġenzija.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-punt (j) tal-Artikolu 51(1) ta' dan ir-Regolament, ir-regoli ta' implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni biex jagħtu effett lir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, inklużi d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni, għandhom japplikaw b'mod analogu għall-Aġenzija, f'konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

3.   L-Aġenzija għandha tieħu l-miżuri amministrattivi adegwati, fost l-oħrajn permezz ta' taħriġ u strateġiji ta' prevenzjoni, biex torganizza s-servizzi tagħha b'tali mod li jiġi evitat kull konflitt ta' interess.

Artikolu 68

Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju tal-Aġenzija skont il-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija fuq il-bażi ta' mertu, ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati, u għarfien u esperjenza rilevanti tas-settur tat-trasport, minn lista ta' mill-inqas tliet kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni tal-avviż ta' post battal f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u postijiet oħra, kif ikun xieraq. Qabel ma tittieħed id-deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija, l-osservatur imsemmi fil-punt (x) tal-Artikolu 51(1) għandu jirrapporta dwar il-proċedura.

Għall-finijiet li jiġi konkluż il-kuntratt ta' ingaġġ tad-Direttur Eżekuttiv, l-Aġenzija għandha tkun rappreżentata mill-president tal-Bord tat-Tmexxija.

Qabel jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord ta' Tmexxija jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb għal mistoqsijiet magħmula mill-membri tiegħu.

3.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Sal-aħħar ta' dak il-perijodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija.

4.   Il-Bord ta' Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tieħu kont tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn ħames snin.

5.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma lill-Parlament Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. Fi żmien xahar qabel kwalunkwe tali estensjoni, id-Direttur Eżekuttiv jista' jiġi mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u biex iwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlu l-membri tiegħu.

6.   Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura oħra tal-għażla għall-istess kariga wara t-tali estensjoni tal-mandat.

7.   Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitneħħa mill-kariga biss b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni jew ta' terz mill-membri tiegħu.

Artikolu 69

Esperti nazzjonali sekondati u persunal ieħor

L-Aġenzija tista' tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati jew persunal ieħor li ma jkunx impjegat mill-Aġenzija skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra.

Mingħajr preġudizzju għar-regoli stabbiliti fid-Deċiżjoni rilevanti tal-Kummissjoni dwar l-issekondar minn esperti nazzjonali, li japplikaw għall-Aġenzija, il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar l-issekondar għall-Aġenzija minn esperti nazzjonali, inkluż regoli dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' konflitti ta' interess u dwar restrizzjonijiet rilevanti għal każijiet li fihom l-indipendenza u l-imparzjalità tal-esperti nazzjonali tista' tiġi kompromessa.

KAPITOLU 12

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 70

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-Aġenzija u l-persunal tagħha.

Artikolu 71

Ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u l-kondizzjonijiet operattivi

1.   Fejn l-arranġamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li għandha tiġi provduta lill-Aġenzija mill-Istat Membru ospitanti u l-faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli minn dak l-Istat Membru flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli f'dak l-Istat Membru għad-Direttur Eżekuttiv, il-membri tal-Bord ta' Tmexxija, il-persunal tal-Aġenzija u l-membri tal-familji tagħhom ikunu għadhom mhumiex fis-seħħ jew għadhom mhux previsti fi ftehim bil-miktub, għandu jiġi konkluż ftehim bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru ospitanti dwar dawn l-elementi kollha, f'konformità mal-ordni ġuridiku tal-Istat Membru ospitanti, u wara l-approvazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija u sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2017. Dak il-ftehim jista' jieħu l-forma ta' ftehim dwar il-kwartieri ġenerali.

2.   L-Istat Membru ospitanti għandu jipprovdi l-aħjar kondizzjonijiet possibbli biex jiżgura l-funzjonament korrett tal-Aġenzija, inklużi skejjel multilingwi u b'orjentazzjoni Ewropea u kollegamenti xierqa tat-trasport.

Artikolu 72

Responsabbiltà

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Aġenzija għandha tkun irregolata mil-liġi applikabbli għall-kuntratt inkwistjoni.

2.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni biex tiġġudika skont kwalunkwe klawsola ta' arbitraġġ li jkun hemm f'kuntratt konkluż mill-Aġenzija.

3.   Fil-każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Aġenzija għandha, f'konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat mid-dipartimenti tagħha jew mill-persunal tagħha fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom.

4.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni f'tilwim li jirrigwarda l-kumpens għad-dannu msemmi fil-paragrafu 3.

5.   Ir-responsabbiltà personali tal-persunal tagħha lejn l-Aġenzija għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra li japplikaw għalihom.

Artikolu 73

Kooperazzjoni ma' korpi ġudizzjarji nazzjonali

Fil-każ ta' proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali li jinvolvu l-Aġenzija minħabba li l-Aġenzija tkun eżerċitat il-kompiti tagħha f'konformità mal-Artikolu 19 u l-Artikolu 21(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u 10(6) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-Aġenzija u l-persunal tagħha għandhom jikkooperaw mingħajr dewmien bla bżonn mal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali kompetenti. Il-proċeduri xierqa li għandhom jiġu applikati f'tali sitwazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti mill-Bord tat-Tmexxija f'konformità mal-punt (v) tal-Artikolu 51(1).

Artikolu 74

Arranġamenti lingwistiċi

1.   Ir-Regolament Nru 1 għandu japplika għall-Aġenzija. Jekk ikun meħtieġ, il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta regoli adegwati għall-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament.

Fuq it-talba ta' membru tal-Bord ta' Tmexxija, id-deċiżjoni f'dak ir-rigward għandha tittieħed b'unanimità.

2.   Is-servizzi ta' traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Aġenzija għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 75

Parteċipazzjoni minn pajjiżi terzi fil-ħidma tal-Aġenzija

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44, l-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi terzi, b'mod partikolari mill-pajjiżi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi fil-Politika tat-tkabbir u l-pajjiżi tal-EFTA li kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li bihom il-pajjiżi konċernati jkunu adottaw u jkunu qegħdin japplikaw il-liġi tal-Unjoni, jew il-miżuri nazzjonali ekwivalenti, fil-qasam kopert minn dan ir-Regolament, f'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 218 TFUE.

2.   F'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1, għandhom isiru arranġamenti bejn l-Aġenzija u l-pajjiżi terzi kkonċernati li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi terzi fil-ħidma tal-Aġenzija, b'mod partikolari n-natura u l-firxa ta' tali parteċipazzjoni. Dawk l-arranġamenti għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u tal-persunal. Huma jistgħu jipprevedu rappreżentanza tal-pajjiżi terzi kkonċernati, mingħajr id-dritt tal-vot, fil-Bord ta' Tmexxija.

L-Aġenzija għandha tiffirma l-arranġamenti wara li tkun irċeviet il-qbil tal-Kummissjoni u tal-Bord ta' Tmexxija.

Artikolu 76

Kooperazzjoni ma' awtoritajiet u korpi nazzjonali

1.   L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jikkonkludu ftehimiet ta' kooperazzjoni b'rabta mal-implimentazzjoni tal-Artikoli 14, 20 u 21, filwaqt li jittieħed kont tal-punt (t) tal-Artikolu 51(1).

2.   Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni jistgħu jkunu ftehimiet speċifiċi jew ta' qafas, u jistgħu jinvolvu awtorità nazzjonali tas-sikurezza waħda jew aktar. Huma għandhom jinkludu deskrizzjoni speċifika tal-kompiti u l-kondizzjonijiet għal riżultati tanġibbli, jistabbilixxu l-limiti ta' żmien li japplikaw għall-konsenja tagħhom, u jiddeterminaw il-mod li bih it-tariffi pagabbli mill-applikanti jitqassmu bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza. Tali tqassim għandu jieħu kont tal-mudell qafas imsemmi fil-punt (u) tal-Artikolu 51(1).

3.   Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni jistgħu jinkludu wkoll arranġamenti speċifiċi ta' kooperazzjoni fil-każ ta' netwerks li jkunu jeħtieġu għarfien espert speċifiku għal raġunijiet ġeografiċi jew storiċi, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi għall-applikant. Fejn tali netwerks ikunu iżolati mill-bqija tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, tali ftehimiet speċifiċi ta' kooperazzjoni jistgħu jinkludu l-possibbiltà ta' kuntrattar ta' kompiti lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti tas-sikurezza meta dan ikun meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-allokazzjoni effiċjenti u proporzjonali tar-riżorsi.

4.   Fil-każ ta' dawk l-Istati Membri li n-netwerks ferrovjarji tagħhom għandhom distanza bejn il-binarji li hija differenti minn dik tan-netwerk ferrovjarju prinċipali fl-Unjoni u li li jikkondividu rekwiżiti tekniċi u operattivi identiċi ma' pajjiżi terzi ġirien, ftehim ta' kooperazzjoni multilaterali għandu jinvolvi lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza konċernati kollha f'dawk l-Istati Membri kif previst fl-Artikolu 21(15) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 11(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

5.   Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom ikunu fis-seħħ qabel ma l-Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha f'konformità mal-Artikolu 83(4).

6.   L-Aġenzija tista' tikkonkludi ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' awtoritajiet nazzjonali oħra u korpi kompetenti fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Artikoli 14, 20 u 21.

7.   Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà globali tal-Aġenzija għat-twettiq tal-kompiti tagħha kif previst fl-Artikoli 14, 20 u 21.

8.   L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jaħdmu flimkien u jikkondividu prattiki tajbin fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/797 u d-Direttiva (UE) 2016/798.

Artikolu 77

Trasparenza

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26) għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Aġenzija.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta miżuri prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 sas-16 ta' Ġunju 2017.

Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-suġġett ta' lment quddiem l-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikoli 228 u 263 TFUE rispettivament.

2.   L-Aġenzija għandha tippubblika r-rakkomandazzjonijiet, l-opinjonijiet, l-istudji, ir-rapporti u l-eżiti ta' valutazzjonijiet tal-impatt tagħha fuq is-sit elettroniku tagħha, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 u wara li l-materjal kunfidenzjali kollu jkun tneħħa minnhom.

3.   L-Aġenzija għandha tippubblika d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-istruttura tat-tmexxija u amministrattiva tal-Aġenzija elenkati fl-Artikolu 46.

L-ipproċessar tad-data personali mill-Aġenzija għandu jkun suġġett għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27).

4.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta l-miżuri biex jiżgura li l-Aġenzija tipprovdi informazzjoni effiċjenti, faċli biex tintuża u aċċessibbli faċilment fis-sit elettroniku tagħha dwar il-proċessi ta' interoperabbiltà u sikurezza ferrovjarja u dwar dokumenti ferrovjarji rilevanti oħra.

Artikolu 78

Regoli tas-sikurezza għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata jew sensittiva

L-Aġenzija għandha tapplika l-prinċipji li jinsabu fir-regoli tas-sikurezza tal-Kummissjoni għall-protezzjoni tal-Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni Ewropea (European Union Classified Information/EUCI) u tal-informazzjoni sensittiva mhux klassifikata, kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 (28). Dan għandu jkopri, fost l-oħrajn, dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-ipproċessar u l-ħażna ta' tali informazzjoni.

Artikolu 79

Ġlieda kontra l-frodi

1.   Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra skont ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 l-Aġenzija għandha sas-16 ta' Diċembru 2016 taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet interni mill-OLAF u tadotta d-dispożizzjonijiet xierqa applikabbli għall-impjegati kollha tal-Aġenzija, bl-użu tal-mudell li jinsab fl-Anness għal dak il-Ftehim.

2.   Il-Qorti tal-Awdituri għandu jkollha s-setgħa ta' awditu, abbażi ta' dokumenti u ta' żjarat fuq il-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni mingħand l-Aġenzija.

3.   L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 883/2013 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (29), bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm xi frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' għotja jew kuntratt iffinanzjati mill-Aġenzija.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, il-kuntratti, il-ftehimiet ta' għotja u d-deċiżjonijiet ta' għotja tal-Aġenzija għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li jagħtu espliċitament is-setgħa lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF sabiex iwettqu tali verifiki u investigazzjonijiet, f'konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom.

KAPITOLU 13

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 80

Atti ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw tariffi u imposti

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, abbażi tal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3, atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw:

(a)

it-tariffi u l-imposti pagabbli lill-Aġenzija, b'mod partikolari b'applikazzjoni tal-Artikoli 14, 20, 21 u 22; u

(b)

il-kondizzjonijiet ta' pagament.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

2.   Għandhom jitħallsu tariffi u imposti għal:

(a)

il-ħruġ u t-tiġdid ta' awtorizzazzjonijiet tat-tqegħid fis-suq ta' vetturi u tipi ta' vetturi;

(b)

ħruġ u tiġdid ta' ċertifikati ta' sikurezza uniċi;

(c)

il-forniment ta' servizzi; it-tariffi u imposti pagabbli f'dan ir-rigward għandhom jirriflettu l-ispiża attwali ta' kull forniment individwali;

(d)

il-ħruġ ta' deċiżjonijiet għall-approvazzjoni f'konformità mal-Artikolu 19) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

It-tariffi u l-imposti jistgħu jiġu imposti għall-ipproċessar ta' appelli.

It-tariffi u l-imposti kollha għandhom ikunu espressi, u pagabbli, fil-munita euro.

It-tariffi u l-imposti għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti, ġust u uniformi, filwaqt li jittieħed kont tal-kompetittività tas-settur ferrovjarju Ewropew. Huma ma għandhomx iwasslu għall-impożizzjoni ta' piżijiet finanzjarji bla bżonn fuq l-applikanti. Il-ħtiġijiet speċifiċi ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju, li jinkludu l-possibbiltà li l-pagamenti jinqasmu f'diversi rati u fażijiet, għandhom jiġu kkunsidrati, kif xieraq.

It-tariffa biex toħroġ id-deċiżjoni għall-approvazzjoni għandha tkun stabbilita b'mod proporzjonat, b'kont meħud tal-istadji differenti tal-proċess ta' awtorizzazzjoni għal proġetti ta' maġenb il-binarji tal-ERTMS u l-ammont meħtieġ għal kull wieħed mill-istadji. It-tqassim tat-tariffi għandu jiġi identifikat b'mod ċar fil-kontijiet.

Għandhom jiġu stabbiliti skadenzi raġonevoli għall-ħlas ta' tariffi u imposti, b'kont meħud tal-iskadenzi għall-proċeduri previsti fl-Artikoli 19 u 21 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

3.   L-ammont tat-tariffi u l-imposti għandu jiġi stabbilit f'tali livell li jiżgura li d-dħul fir-rigward tagħhom ikun suffiċjenti biex ikopri l-ispiża kollha tas-servizzi provduti, inklużi l-ispejjeż rilevanti li jirriżultaw mill-kompiti assenjati lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, f'konformità mal-Artikolu 76(2) u (3). In-nefqa kollha tal-Aġenzija attribwita lill-persunal involut fl-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, inkluża l-kontribuzzjoni pro-rata ta' min iħaddem lill-iskema tal-pensjoni, għandha tkun riflessa b'mod partikolari f'dik l-ispiża. Jekk żbilanċ sinifikanti li jirriżulta mill-għoti tas-servizzi koperti bit-tariffi u l-imposti jsir rikorrenti, il-livell ta' dawk it-tariffi u l-imposti għandu jiġi rivedut. Dawk it-tariffi u l-imposti għandhom ikunu dħul assenjat għall-Aġenzija.

Meta jiġu stabbiliti l-livelli tat-tariffi u l-imposti, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra:

(a)

il-qasam ta' operazzjoni ta' ċertifikati;

(b)

il-qasam tal-użu tal-awtorizzazzjonijiet; u

(c)

it-tip u l-firxa tal-operazzjonijiet ferrovjarji.

Artikolu 81

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet paragrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 82

Evalwazzjoni u reviżjoni

1.   Mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2020 u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tikkummissjona evalwazzjoni sabiex tivvaluta, b'mod partikolari, l-impatt, l-effettività u l-effiċjenza tal-Aġenzija u l-prattiċi ta' ħidma tagħha, filwaqt li tieħu kont tal-ħidma rilevanti kollha tal-Qorti tal-Awdituri kif ukoll tal-fehmiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet interessati rilevanti, inklużi l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza, ir-rappreżentanti tas-settur ferrovjarju, is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. L-evalwazzjoni għandha tindirizza, b'mod partikolari, kwalunkwe ħtieġa li jiġi emendat il-mandat tal-Aġenzija u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe emenda bħal din.

2.   Sas-16 ta' Ġunju 2023, sabiex jiġi identifikat jekk huwiex meħtieġ xi titjib, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-funzjonament tas-sistema doppja għall-awtorizzazzjoni ta' vetturi u ċertifikazzjoni ta' sikurezza, il-punt uniku ta' kuntatt relatat magħha u l-implimentazzjoni armonizzata tal-ERTMS fl-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport ta' evalwazzjoni flimkien mal-konklużjonijiet tagħha dwaru lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Bord ta' Tmexxija. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni għandhom isiru pubbliċi.

4.   Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, għandu jkun hemm ukoll valutazzjoni tar-riżultati miksuba mill-Aġenzija, wara li jitqiesu l-objettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha.

Artikolu 83

Dispożizzjonijiet transitorji

1.   L-Aġenzija tieħu post u ssegwi lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 881/2004 fir-rigward tas-sjieda, il-ftehimiet, l-obbligi legali, il-kuntratti tal-impjiegi, l-impenji finanzjarji u r-responsabbiltajiet kollha.

2.   B'deroga mill-Artikolu 47, il-membri tal-Bord ta' Tmexxija maħtura skont ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 qabel il-15 ta' Ġunju 2016 għandhom jibqgħu fil-kariga bħala membri tal-Bord ta' Tmexxija sad-data ta' skadenza tal-mandat tagħhom, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull Stat Membru li jaħtar rappreżentant ġdid.

B'deroga mill-Artikolu 54, id-Direttur Eżekuttiv maħtur f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 881/2004 għandu jibqa' fil-kariga sad-data ta' skadenza tal-mandat tiegħu jew tagħha.

3.   B'deroga mill-Artikolu 67, il-kuntratti kollha ta' impjieg li jkunu fis-seħħ fil-15 ta' Ġunju 2016 għandhom jiġu onorati sad-data ta' skadenza tagħhom.

4.   L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti ta' ċertifikazzjoni u awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 14, 20 u 21 u l-kompiti msemmija fl-Artikolu 22 mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019, soġġett għall-Artikolu 54(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u l-Artikolu 31(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

Artikolu 84

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 85

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta' Mejju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)  ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Frar 2014 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-10 ta' Diċembru 2015 (ĠU C 56, 12.2.2016, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzji tal-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija) (ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44).

(5)  Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1).

(6)  Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ir-Regolament tal-Aġenzija) (ĠU L 164, 30.4.2004, p. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja (Ara paġna 44 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(8)  Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar is-sikurezza ferrovjarja (Riformulazzjoni) (Ara paġna 102 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(9)  Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).

(10)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar regolament finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42).

(11)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(12)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(13)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(14)  Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51).

(15)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE tal-20 ta' Mejju 1998 dwar l-istabbiliment ta' Kumitati ta' Djalogu Settorjali biex iġibu 'l quddiem id-djalogu bejn is-sħab soċjali fuq livell Ewropew (ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27).

(16)  Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32).

(17)  Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

(18)  Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 22).

(19)  Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(20)  Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51).

(21)  Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32).

(22)  Ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 14).

(23)  Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill tad-29 ta' Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Ufficjali u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Ufficjali Ohra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi mizuri specjali temporanjament applikabbli ghal ufficjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).

(24)  Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw fil-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958, p. 385).

(25)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(26)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u l-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(27)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(28)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(29)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


Top