Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Regoli aktar effettivi dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza bejn il-fruntieri tal-UE

Regoli aktar effettivi dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza bejn il-fruntieri tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) 2015/848 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

 • Dan għandu l-għan li jiżgura l-amministrazzjoni effiċjenti tal-proċedimenti ta’ insolvenza li jinvolvu individwu jew negozju b’attivitajiet kummerċjali jew interessi finanzjarji f’pajjiż tal-Unjoni Ewropea (UE) li mhuwiex dak li normalment ikunu bbażati fih.
 • Dan jifformula mill-ġdid u jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 1346/2000.

PUNTI EWLENIN

 • Ir-regolament jistipula regoli komuni għall-UE kollha biex jiġi stabbilit:
  • liema qorti għandha l-ġurisdizzjoni biex tiftaħ kawża ta’ insolvenza;
  • il-liġi nazzjonali applikabbli;
  • ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni tal-qorti meta kumpanija, negozjant jew individwu jsiru insolventi.
 • Dan ma japplikax għad-Danimarka.

Sitwazzjonijiet applikabbli

Ir-regolament japplika għall-proċedimenti li jinkludu l-kredituri kollha tad-debitur jew parti sinifikanti minnhom, li huma bbażati fuq il-liġijiet dwar l-insolvenza u li fihom, għall-fini ta’ salvataġġ, aġġustament tad-dejn, riorganizzazzjoni jew likwidazzjoni:

 • 1.

  debitur ikun tilef l-assi kollha tiegħu jew parti minnhom u jkun inħatar speċjalist fil-qasam tal-insolvenza, bħal likwidatur;

 • 2.

  l-assi u l-affarijiet ta’ debitur ikunu soġġetti għall-kontroll jew għas-sorveljanza ta’ qorti; jew

 • 3.
  il-proċedimenti jkunu twaqqfu sabiex ikunu jistgħu jsiru negozjati bejn id-debitur u l-kredituri tiegħu. Din is-sitwazzjoni hija applikabbli biss jekk
  • issir fil-kuntest tal-proċedimenti li għandhom l-għan li jipproteġu l-korp ġenerali tal-kredituri;
  • in-negozjati jfallu, f’liema każ issegwi waħda miż-żewġ tipi ta’ proċedimenti elenkati hawn fuq.

Ir-regolament ikopri “proċedimenti ta’ insolvenza” preventivi disponibbli fil-liġi nazzjonali li jistgħu jitnedew fi stadju bikri sabiex jittejbu l-possibbiltajiet li jiġi salvat in-negozju. Dawn il-proċedimenti huma elenkati fl-Anness A. Dan ikopri wkoll firxa akbar ta’ proċedimenti ta’ insolvenza personali.

Ġurisdizzjoni

 • Il-proċedimenti jsiru fil-qrati tal-pajjiż tal-UE fejn huma ċċentrati l-interessi ewlenin tad-debitur. Dan huwa preżunt li jfisser:
  • il-post tal-uffiċċju rreġistrat, fil-każ ta’ kumpanija jew persuna ġuridika;
  • il-post prinċipali tan-negozju, fil-każ ta’ individwu li jmexxi negozju jew attività professjonali;
  • il-post fejn normalment jgħixu, fil-każ ta’ kwalunkwe individwu ieħor.
 • Dawn il-preżunzjonijiet ma japplikawx jekk il-post ikun inbidel f’ċertu perjodu qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • Jekk id-debitur ikollu l-post tal-operat f’pajjiż tal-UE differenti minn dak fejn huma ċċentrati l-interessi ewlenin tad-debitur, dak il-pajjiż tal-UE jista’ jiftaħ ukoll proċedimenti ta’ insolvenza kontra d-debitur. Madankollu, dawn il-“proċedimenti sekondarji” huma limitati għall-assi miżmuma f’dak il-pajjiż.
 • Ir-regolament itejjeb il-possibbiltajiet li l-kumpaniji jiġu salvati billi jiġi evitat li jinfetħu proċedimenti sekondarji paralleli, fejn l-interessi tal-kredituri lokali jiġu ggarantiti b’mod ieħor.

Liġi applikabbli

B’mod ġenerali, il-liġi applikabbli hija dik tal-pajjiż li fih isiru l-proċedimenti. Dik il-liġi tirregola l-kundizzjonijiet għall-ftuħ u l-għeluq tal-proċedimenti u t-twettiq tagħhom. Din tinkludi d-determinazzjoni:

 • tad-debituri li tista’ titressaq kawża kontrihom;
 • tal-assi li jifformaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza;
 • tad-drittijiet tal-kredituri wara li l-każ ikun ingħalaq;
 • ta’ min għandu jġarrab il-kostijiet u l-ispejjeż tal-proċedimenti.

Ir-rikonoxximent u l-infurzar

Ladarba sentenza li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza f’pajjiż wieħed tal-UE ssir effettiva, din għandha tiġi rikonoxxuta fil-pajjiżi l-oħra kollha tal-UE bl-istess effett.

Reġistri ta’ insolvenza

Sabiex jiġi żgurat aħjar li l-kredituri u l-qrati jirċievu informazzjoni rilevanti u biex jiġi evitat li jinfetħu proċedimenti paralleli, il-pajjiżi tal-UE huma mitluba jippubblikaw informazzjoni rilevanti dwar il-kawżi ta’ insolvenza transkonfinali f’reġistru online aċċessibbli għall-pubbliku. Dawn ir-reġistri se jkunu konnessi ma’ xulxin permezz tal-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, f’konformità mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data.

Proċedimenti ta’ insolvenza tal-gruppi

Ir-regolament joħloq approċċ speċifiku biex jindirizza l-insolvenza tal-membri ta’ grupp ta’ kumpaniji. Dan jinkludi:

 • regoli li jirrikjedu lid-diversi prattikanti fl-insolvenza u lill-qrati involuti biex jikkooperaw u jikkomunikaw ma’ xulxin;
 • drittijiet limitati għal dawk li jippreżentaw ruħhom bħala prattikanti fl-insolvenza fil-proċedimenti li jikkonċernaw membru ieħor tal-istess grupp;
 • sistema speċifika għall-koordinazzjoni tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-istess grupp ta’ kumpaniji (“proċedimenti ta’ koordinazzjoni tal-gruppi”).

Emendi għall-Annessi

Ir-regolament ġie emendat darbtejn:

 • Ir-Regolament (UE) 2017/353 issostitwixxa l-Anness A (lista ta’ proċeduri ta’ insolvenza) u l-Anness B (lista ta’ prattikanti fl-insolvenza) tar-Regolament (UE) 2015/848 b’listi ġodda li jqisu l-informazzjoni mogħtija mill-Polonja.
 • Ir-Regolament (UE) 2018/946 jissostitwixxi l-Annessi A u B wara n-notifiki ta’ tibdil li waslu mill-Belġju, mill-Bulgarija, mill-Kroazja, mil-Latvja u mill-Portugall.

MINN META BEDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mis-26 ta’ Ġunju 2017. Ir-Regolament (UE) 2015/848 irreveda u ssostitwixxa r-Regolament (KE) Nru 1346/2000 (u l-emendi sussegwenti tiegħu).

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (riformulazzjoni) (ĠU L 141, 5.6.2015, pp. 19-72)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) 2015/848 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENT RELATAT

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1105 tat-12 ta’ Ġunju 2017 li jistabbilixxi l-formoli msemmija fir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedimenti ta’ insolvenza (ĠU L 160, 22.6.2017, pp. 1-26)

l-aħħar aġġornament 08.04.2019

Fuq