02008R0340 — LV — 15.07.2018 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 340/2008

(2008. gada 16. aprīlis)

par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 107, 17.4.2008., 6. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 254/2013 (2013. gada 20. marts),

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 211/2014 (2014. gada 27. februāris),

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/864 (2015. gada 4. jūnijs),

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/895 (2018. gada 22. jūnijs),

  L 160

1

25.6.2018
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 340/2008

(2008. gada 16. aprīlis)

par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)I

NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras (turpmāk tekstā “aģentūra”) iekasējamo maksājumu apjomu un maksājumu veikšanas kārtību, kā to paredz Regula (EK) Nr. 1907/2006.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “MVU” ir mikro, mazie un vidējie uzņēmumi Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

2) “vidējais uzņēmums” ir vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

3) “mazais uzņēmums” ir mazais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

4) “mikrouzņēmums” ir mikrouzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē.II

NODAĻA

MAKSĀJUMI

3. pants

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6., 7. vai 11. pantu

1.  Aģentūra iekasē šā panta 2., 3. un 4. punktā paredzētos maksājumus par jebkuru vielas reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6., 7. vai 11. pantu.

Tomēr par vielas reģistrāciju daudzumā no 1 līdz 10 tonnām nav jāmaksā, ja reģistrācijas pieteikumā ietverta visa Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā paredzētā informācija, kā noteikts minētās regulas 74. panta 2. punktā.

2.  Ja pieteikums vielas reģistrācijai daudzumā no 1 līdz 10 tonnām neietver visu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā paredzēto informāciju, aģentūra iekasē maksājumus, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

Aģentūra iekasē maksājumus par jebkuras vielas reģistrāciju, kuras daudzums pārsniedz 10 tonnu, kā noteikts I pielikumā.

3.  Kopīgas informācijas iesniegšanas gadījumā aģentūra no katra reģistrētāja iekasē samazinātu maksājumu, kā noteikts I pielikumā.

Tomēr, ja reģistrētājs iesniedz daļu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā minētās attiecīgās informācijas atsevišķi, aģentūra iekasē no šā reģistrētāja maksājumu par individuālu informācijas iesniegšanu, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

4.  Ja reģistrētājs ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU), aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā.

5.  No 1. līdz 4. punktam minētie maksājumi veicami 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi reģistrētājam rēķinu.

Tomēr rēķini par vielas reģistrāciju, kas ir reģistrēta iepriekš, ko aģentūrai iesniedz divus mēnešus pirms Regulas (EK) Nr. 1907/2006 23. pantā paredzētā attiecīgā reģistrācijas termiņa, jāapmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi reģistrētājam attiecīgo rēķinu.

6.  Ja maksājums netiek veikts pirms 5. punktā paredzētā termiņā beigām, aģentūra nosaka nākamo maksājuma veikšanas termiņu. Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, reģistrācija tiek noraidīta.

▼M1

7.  Ja reģistrācija noraidīta tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo reģistrāciju pirms tās noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.

▼B

4. pants

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punktu, 18. panta 2. vai 3. punktu vai 19. pantu

1.  Aģentūra iekasē šā panta 2., 3. un 4. punktā paredzētos maksājumus par jebkādu ražotnē uz vietas izolētu vai transportētu starpproduktu reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punktu, 18. panta 2. vai 3. punktu vai 19. pantu.

Tomēr par uz vietas izolēta vai transportēta starpprodukta reģistrāciju daudzumā no 1 līdz 10 tonnām nav jāmaksā, ja reģistrācijas pieteikumā ietverta visa Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā paredzētā informācija, kā noteikts minētās regulas 74. panta 2. punktā.

Šajā pantā minētie maksājumi attiecas tikai uz ražotnē uz vietas izolēta vai transportēta starpprodukta reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punktu, 18. panta 2. vai 3. punktu vai 19. pantu. Attiecībā uz to starpproduktu reģistrāciju, kuriem nepieciešams iesniegt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. pantā minēto informāciju, piemēro šīs regulas 3. pantā noteikto maksu.

2.  Ja pieteikums ražotnē uz vietas izolēta vai transportēta starpprodukta reģistrācijai daudzumā no 1 līdz 10 tonnām neietver visu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā paredzēto informāciju, aģentūra iekasē maksājumus, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

Par jebkuru ražotnē uz vietas izolēta vai transportēta starpprodukta reģistrāciju daudzumā, kas pārsniedz 10 tonnu, aģentūra iekasē maksājumus, kā noteikts II pielikumā.

3.  Kopīgas iesniegšanas gadījumā aģentūra no katra reģistrētāja iekasē samazinātu maksājumu, kā noteikts II pielikumā.

Tomēr, ja reģistrētājs atsevišķi iesniedz daļu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā vai 18. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētās attiecīgās informācijas, aģentūra iekasē no šā reģistrētāja maksājumu par individuālu informācijas iesniegšanu, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

4.  Ja reģistrētājs ir MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā noteikts II pielikuma 2. tabulā.

5.  No 1. līdz 4. punktam minētie maksājumi veicami 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi reģistrētājam attiecīgo rēķinu.

Tomēr rēķini par vielas reģistrāciju, kas ir reģistrēta iepriekš, ko aģentūrai iesniedz divus mēnešus pirms Regulas (EK) Nr. 1907/2006 23. pantā paredzētā attiecīgā reģistrācijas termiņa, jāapmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi reģistrētājam attiecīgo rēķinu.

6.  Ja maksājums netiek veikts pirms 5. punktā minētā termiņa beigām, aģentūra nosaka nākamo maksājuma veikšanas termiņu. Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, reģistrācija tiek noraidīta.

▼M1

7.  Ja reģistrācija noraidīta tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo reģistrāciju pirms tās noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.

▼B

5. pants

Maksājumi par reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 22. pantu

1.  Aģentūra iekasē šā panta 2., 3. un 4. punktā paredzētos maksājumus par reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 22. pantu.

Tomēr aģentūra neiekasē maksājumus par šādiem reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem:

a) tonnāžas maiņa no augstāka uz zemāku diapazonu;

b) tonnāžas maiņa no zemāka uz augstāku diapazonu, ja reģistrētājs iepriekš veicis maksājumu par šo augstāko tonnāžas diapazonu;

c) izmaiņas reģistrētāja statusā vai identitātē ar nosacījumu, ja reģistrētājs nemaina juridiskās personas statusu;

d) izmaiņas vielas sastāvā;

e) informācija par jauniem lietošanas veidiem, ieskaitot nevēlamos lietošanas veidus;

f) informācija par jauniem ar attiecīgo vielu saistītiem riskiem;

g) izmaiņas vielas klasificēšanā un marķēšanā;

h) izmaiņas ķīmiskās drošības pārskatā;

i) izmaiņas norādījumos par drošu lietošanu;

j) paziņojums par Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IX vai X pielikumā uzskaitītās testēšanas nepieciešamību;

k) pieprasījums nodrošināt piekļuvi iepriekš par konfidenciālu atzītai informācijai.

2.  Aģentūra iekasē maksu par atjauninājumiem tonnāžas diapazonā, kā izklāstīts III pielikuma 1. un 2. tabulā.

Par citiem atjauninājumiem aģentūra iekasē maksājumus, kā izklāstīts III pielikuma 3. un 4. tabulā.

▼M1

Ja tiek veiktas izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā minētās informācijas piekļuves nosacījumos, Aģentūra iekasē maksu par katru atjaunināto vienību, kā noteikts III pielikuma 3. un 4. tabulā.

Ja atjauninājumi attiecas uz izpētes kopsavilkumiem vai koncentrētiem izpētes kopsavilkumiem, Aģentūra iekasē maksu par katru atjaunināto izpētes kopsavilkumu vai koncentrētu izpētes kopsavilkumu.

▼B

3.  Ja kopīgas informācijas iesniegšanas gadījumā informāciju atjaunina, aģentūra no katra reģistrētāja, kas iesniedz informāciju, iekasē samazinātu maksājumu, kā izklāstīts III pielikumā.

Tomēr, ja daļa Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā, 17. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā vai 18. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētās būtiskās informācijas ir iesniegta individuāli, aģentūra iekasē maksājumu par individuālu informācijas iesniegšanu, kā izklāstīts šīs regulas III pielikumā.

4.  Ja reģistrētājs ir MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā izklāstīts III pielikumā.

Tomēr, ja atjauninājumi saistīti ar izmaiņām reģistrētāja datos, uz MVU attiecināmais samazinājums ir piemērojams tikai tādā gadījumā, ja jaunais uzņēmums ir MVU.

5.  No 1. līdz 4. punktam minētie maksājumi veicami 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi reģistrētājam rēķinu.

6.  Ja maksājums netiek veikts pirms 5. punktā minētā termiņā beigām, aģentūra nosaka nākamo maksājuma veikšanas termiņu.

Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, tad gadījumā, ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 22. panta 1. punkta c) apakšpunktu iesniegtie atjauninājumi saistīti ar tonnāžas diapazonu, tie tiek noraidīti.

▼M1

Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, tad citu atjauninājumu gadījumā aģentūra šādu atjauninājumu noraida. Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma aģentūra pagarina otro termiņu ar noteikumu, ka pagarinājuma pieprasījums tiek iesniegts pirms otrā termiņa beigām. Ja maksājums netiek veikts pirms pagarinātā termiņa beigām, aģentūra atjauninājumu noraida.

7.  Ja atjauninājums noraidīts tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo atjauninājumu pirms tā noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.

▼B

6. pants

Maksājumi par pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu

1.  Aģentūra iekasē šā panta 2., 3. un 4. punktā paredzētos maksājumus par jebkādu pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu.

2.  Aģentūra iekasē maksājumus par katru pozīciju, attiecībā uz kuru izdarīts pieprasījums, kā noteikts IV pielikumā.

Ja pieprasījums izdarīts attiecībā uz izpētes kopsavilkumiem vai koncentrētiem izpētes kopsavilkumiem, aģentūra iekasē maksājumus par katru izpētes kopsavilkumu vai koncentrētu izpētes kopsavilkumu, saistībā ar ko izdarīts attiecīgais pieprasījums.

▼M1

3.  Ja pieprasījums attiecas uz kopīgas informācijas iesniegšanas gadījumu, aģentūra iekasē samazinātu maksu, kā noteikts IV pielikumā. Ja pieprasījumu iesniedz galvenais reģistrētājs, tad aģentūra samazinātu maksājumu iekasē tikai no viņa, kā noteikts IV pielikumā.

▼B

4.  Ja pieprasījumu iesniedz MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksu, kā izklāstīts IV pielikuma 2. tabulā.

5.  Par pieprasījuma saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā aģentūra saņem par attiecīgo pieprasījumu noteikto maksājumu.

7. pants

Maksājumi par paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. pantu

1.  Aģentūra iekasē maksu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikuma 1. tabulā, par jebkādu paziņojumu, kas sniegts saistībā ar atbrīvojumu no vispārēja pienākuma reģistrēt uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (turpmāk tekstā “PPORD”) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. pantam.

Ja paziņojumu sniedz MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā izklāstīts V pielikuma 1. tabulā.

2.  Aģentūra iekasē maksu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikuma 2. tabulā, par jebkuru pieprasījumu pagarināt termiņu atbrīvojumam no vispārēja pienākuma reģistrēt PPORD atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. pantam.

Ja paziņojumu sniedz MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā izklāstīts V pielikuma 2. tabulā.

3.  Maksājumi, kas minēti 1. punktā, jāveic septiņu kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi rēķinu tam ražotājam, importētājam vai izstrādājumu izgatavotājam, kas iesniedzis attiecīgo paziņojumu.

Šā panta 2. punktā minētie maksājumi jāveic 30 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi rēķinu tam ražotājam, importētājam vai izstrādājumu izgatavotājam, kas iesniedzis attiecīgo pagarinājuma pieprasījumu.

4.  Ja maksājums netiek veikts pirms 3. punktā minētā termiņā beigām, aģentūra nosaka nākamo maksājuma veikšanas termiņu.

Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, paziņojums par atbrīvojumu vai pieprasījums par atbrīvojuma termiņa pagarinājumu tiek noraidīts.

▼M1

5.  Ja paziņojums par atbrīvojumu vai pieprasījums par atbrīvojuma termiņa pagarinājumu ir noraidīts tāpēc, ka ražotājs, importētājus vai izstrādājumu izgatavotājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo paziņojumu par atbrīvojumu vai pieprasījumu par atbrīvojuma termiņa pagarinājumu pirms to noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti tās personas kontā, kas iesniegusi attiecīgo paziņojumu vai pieprasījumu.

▼B

8. pants

Maksājumi par licences pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. pantu

1.  Aģentūra iekasē maksu, kā paredzēts šā panta 2. un 3. punktā, par jebkādu pieteikumu vielas licencēšanai, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. pantu.

▼M4

2.  Par katru vielas licences pieteikumu Aģentūra iekasē pamatmaksu, kas noteikta VI pielikumā. Pamatmaksa maksājama par pieteikumu uz vienas vielas un viena lietošanas veida licenci.

Aģentūra iekasē papildmaksu, kas noteikta šīs regulas VI pielikumā, par katru nākamo lietošanas veidu un katru nākamo vielu, kura atbilst vielu grupas definīcijai, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikuma 1. iedaļas 5. punktā, un kura iekļauta pieteikumā. Ja licences pieteikumu iesniedzis vairāk nekā viens pieteikuma iesniedzējs, papildmaksu neiekasē.

Ja kopīga licences pieteikuma iesniedzēji ir dažāda lieluma, par pieteikumu iekasē lielāko maksu, kas piemērojama kādam no šiem pieteikuma iesniedzējiem.

Ja tiek iesniegts kopīgs licences pieteikums, pieteikuma iesniedzēji dara visu iespējamo, lai maksu sadalītu taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, īpaši attiecībā uz MVU.

Aģentūra izraksta vienu rēķinu, kurā iekļauj pamatmaksu un visas piemērojamās papildmaksas.

▼B

3.  Ja pieteikumu iesniedzis tikai vidējais uzņēmums vai divi vai vairāki MVU, no kuriem lielākais ir vidējais uzņēmums, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā izklāstīts VI pielikuma 2. tabulā.

Ja pieteikumu iesniedzis tikai mazais uzņēmums vai divi vai vairāki MVU, no kuriem lielākais ir mazais uzņēmums, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā izklāstīts VI pielikuma 3. tabulā.

Ja pieteikumu iesniedzis tikai viens vai vairāki mikrouzņēmumi, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā noteikts VI pielikuma 4. tabulā.

4.  Par licences pieteikuma saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā aģentūra saņem par attiecīgo pieteikumu noteikto maksājumu.

9. pants

Maksājumi par licenču pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 61. pantu

1.  Aģentūra iekasē maksu, kā paredzēts šā panta 2. un 3. punktā, par jebkādu pārskata ziņojumu iesniegšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 61. pantu.

▼M4

2.  Par katra pārskata ziņojuma iesniegšanu Aģentūra iekasē pamatmaksu, kas noteikta VII pielikumā. Pamatmaksa maksājama par pārskata ziņojumu, kas iesniegts par vienu vielu un vienu lietošanas veidu.

Aģentūra iekasē papildmaksu, kas noteikta šīs regulas VII pielikumā, par katru nākamo lietošanas veidu un katru nākamo vielu, kura atbilst vielu grupas definīcijai, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikuma 1. iedaļas 5. punktā, un kura iekļauta pārskata ziņojumā. Ja pārskata ziņojumu iesniedzis vairāk nekā viens pieteikuma iesniedzējs, papildmaksu neiekasē.

Ja kopīga pārskata ziņojuma iesniedzēji ir dažāda lieluma, par pārskata ziņojuma iesniegšanu iekasē lielāko maksu, kas piemērojama kādam no šiem pieteikuma iesniedzējiem.

Ja tiek iesniegts kopīgs pārskata ziņojums, licences turētāji dara visu iespējamo, lai maksu sadalītu taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, īpaši attiecībā uz MVU.

Aģentūra izraksta vienu rēķinu, kurā iekļauj pamatmaksu un visas piemērojamās papildmaksas.

▼B

3.  Ja pieteikumu iesniedzis tikai vidējais uzņēmums vai divi vai vairāki MVU, no kuriem lielākais ir vidējais uzņēmums, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā izklāstīts VII pielikuma 2. tabulā.

Ja licences pieteikumu iesniedzis tikai mazais uzņēmums vai divi vai vairāki MVU, no kuriem lielākais ir mazais uzņēmums, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā izklāstīts VII pielikuma 3. tabulā.

Ja licences pieteikumu iesniedzis tikai viens vai vairāki mikrouzņēmumi, aģentūra iekasē samazinātu pamatmaksu un samazinātu papildmaksu, kā izklāstīts VII pielikuma 4. tabulā.

4.  Par pārskata ziņojuma saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā aģentūra saņem par pārskata ziņojuma iesniegšanu noteikto maksājumu.

10. pants

Maksājumi par apelācijām, kas iesniegtas pret aģentūras lēmumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. pantu

1.  Aģentūra iekasē maksu, kā izklāstīts šīs regulas VIII pielikumā, par jebkādu apelāciju pret aģentūras lēmumu, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. pantu.

2.  Ja apelācijas iesniedzējs ir MVU, aģentūra iekasē samazinātu maksu, kā izklāstīts VIII pielikuma 2. tabulā.

3.  Ja apelācijas padome apelāciju uzskata par nepieņemamu, attiecīgais maksājums netiek atmaksāts.

4.  Aģentūra atmaksā saskaņā ar šā panta 1. punktu veiktos maksājumus, ja aģentūras izpilddirektors labo pieņemto lēmumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 93. panta 1. punktam vai ja apelācijas izskatīšanas rezultātā tiek pieņemts apelācijas iesniedzējam labvēlīgs lēmums.

5.  Apelācija tiek uzskatīta par saņemtu apelācijas padomē tikai pēc tam, kad aģentūra iekasējusi attiecīgos maksājumus.

11. pants

Citi maksājumi

1.  Maksa var tikt iekasēta par administratīviem un tehniskiem pakalpojumiem, ko aģentūra veic pēc iesniedzēja pieprasījuma un kas nav iekļauti citos šajā regulā paredzētajos maksājumos. Maksājuma apjomu nosaka, pamatojoties uz veicamā darba apjomu.

Tomēr nekādi maksājumi netiek iekasēti par aģentūras palīdzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par atbalstu dalībvalstīm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 77. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktā.

Aģentūras izpilddirektors var pieņemt lēmumu neiekasēt maksājumus no starptautiskām organizācijām vai valstīm, kas lūgušas aģentūras palīdzību.

2.  Maksājumi par administratīvajiem pakalpojumiem veicami 30 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad aģentūra iesniegusi attiecīgo rēķinu.

3.  Ja maksājums netiek veikts pirms 2. punktā minētā termiņa beigām, aģentūra nosaka nākamo maksājuma veikšanas termiņu.

Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, aģentūra noraida pieprasījumu.

4.  Ja turpretim attiecīgs līgums nav noslēgts, tad maksājumi par tehniska rakstura konsultācijām jāveic pirms pakalpojumu sniegšanas.

5.  Maksājumu klasifikāciju izstrādā aģentūras valde, un tā tiek pieņemta pēc labvēlīga Komisijas atzinuma saņemšanas.

12. pants

Vienīgais pārstāvis

Vienīgā pārstāvja gadījumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 8. pantā, novērtējumu par to, vai MVU jāpiemēro samazināti maksājumi, veic, ņemot vērā ārpus Kopienas ražotāja, preparāta sintezētāja vai izstrādājuma izgatavotāja darbinieku skaitu, apgrozījumu un bilances datus, kuru attiecīgajā darījumā pārstāv šis vienīgais pārstāvis, tostarp ņemot vērā attiecīgo informāciju no ārpus Kopienas ražotāja, preparāta sintezētāja vai izstrādājuma izgatavotāja saistītajiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK.

13. pants

Samazināti maksājumi un atbrīvošana no maksājumiem

1.  Fiziska vai juridiska persona, kura apgalvo, ka atbilstīgi 3. līdz 10. pantam tai ir tiesības uz samazinātiem maksājumiem, par to informē aģentūru, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, atjaunojot reģistrāciju, pieprasījumu, paziņojumu, pieteikumu, ziņojumu vai apelāciju, saistībā ar ko būtu veicams maksājums.

2.  Fiziska vai juridiska persona, kura apgalvo, ka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 74. panta 2. punktam tai ir tiesības uz atbrīvojumu no maksājumu veikšanas, par to informē aģentūru reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī.

3.  Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt pierādījumus tam, ka pastāv attiecīgie nosacījumi samazinātiem maksājumiem vai atbrīvojuma no maksājumu veikšanas piemērošanai.

▼M1

Ja aģentūrai iesniegtie pierādījumi nav vienā no Savienības oficiālajām valodām, tiem pievieno apstiprinātu tulkojumu jebkurā no šīm oficiālajām valodām.

▼B

4.  Ja fiziska vai juridiska persona, kas apgalvo, ka tai ir tiesības uz samazinātiem maksājumiem vai atbrīvojumu no maksājumu veikšanas, nevar pierādīt, ka tai ir tiesības uz šādu samazinājumu vai atbrīvojumu, aģentūra iekasē maksājumus pilnā apmērā, kā arī administratīvos maksājumus.

Ja fiziska vai juridiska persona, kas ir apgalvojusi, ka tai ir tiesības uz samazinātiem maksājumiem, jau ir veikusi samazinātus maksājumus, bet nevar pierādīt, ka tai ir tiesības uz šādu samazinājumu, aģentūra iekasē starpību starp pilna apmēra maksājumu un jau veikto maksājumu, kā arī administratīvos maksājumus.

11. panta 2., 3. un 5. punktu piemēro mutatis mutandis.III

NODAĻA

AĢENTŪRAS IZMAKSĀTĀ ATLĪDZĪBA

14. pants

Līdzekļu pārskaitījumi dalībvalstīm

1.  Daļa saskaņā ar šo regulu iekasēto maksājumu tiek pārskaitīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm šādos gadījumos:

a) ja dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo aģentūrai savus secinājumus par vielas izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 46. panta 4. punktu;

b) ja kompetentā iestāde ir iecēlusi Risku novērtēšanas komitejas locekli, kas darbojas kā referents licencēšanas procedūras ietvaros, tajā skaitā pārskatot izsniegtās licences;

c) ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir iecēlusi Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas locekli, kas darbojas kā referents licencēšanas procedūras ietvaros, tajā skaitā pārskatot izsniegtās licences;

d) ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir iecēlusi Risku novērtēšanas komitejas locekli, kas darbojas kā referents ierobežošanas procedūras ietvaros;

e) ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir iecēlusi Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas locekli, kas darbojas kā referents ierobežošanas procedūras ietvaros;

f) ja vajadzīgs, par citiem uzdevumiem, ko pēc aģentūras pieprasījuma ir veikušas kompetentās iestādes.

Ja šajā punktā minētās komitejas nolemj iecelt līdzreferentu, līdzekļu pārskaitījums tiek sadalīts starp referentu un līdzreferentu.

2.  Pārskaitījuma summas par katru no šā panta 1. punktā minētajiem uzdevumiem un maksimālo dalībvalstu kompetentajām iestādēm pārskaitāmo iekasēto maksājumu daļu, kā arī pārskaitījumu veikšanas kārtību nosaka aģentūras valde pēc tam, kad saņemts labvēlīgs Komisijas atzinums. Nosakot pārskaitāmās summas, aģentūras valde ievēro ekonomijas, efektivitātes un iedarbīguma principus, kā definēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 27. pantā. Valde nodrošina arī to, lai aģentūras rīcībā paliktu pietiekami finanšu resursi, kas nepieciešami Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzēto uzdevumu veikšanai, ņemot vērā esošos budžeta asignējumus un nākamajiem gadiem prognozētos ieņēmumus, ieskaitot Kopienas subsīdijas, turklāt jāņem vērā dalībvalstu kompetento iestāžu veicamā darba apjoms.

3.  Šā panta 1. punktā paredzētos pārskaitījumus veic tikai pēc tam, kad aģentūrai iesniegti atbilstošie ziņojumi.

Tomēr aģentūras valde var lemt par iepriekšēju finansējumu vai starpposma maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 81. panta 1. punktu.

4.  Šā panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā minētie pārskaitījumi paredzēti, lai atlīdzinātu dalībvalstu kompetentajām iestādēm par referentu vai līdzreferentu darbu un par attiecīgo zinātniskā un tehniskā atbalsta iestāžu darbu un nekādi neierobežo dalībvalstu pienākumu nesniegt tādus norādījumus, kas nav savienojami ar aģentūras neatkarību.

15. pants

Cita atlīdzība

Nosakot ekspertu vai komiteju līdziecelto locekļu atlīdzības apmēru par aģentūras uzdevumā veikto darbu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 87. panta 3. punktu, aģentūras valde ievēro attiecīgā darba apjomu un ekonomijas, efektivitātes un iedarbīguma principus, kā tie definēti Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 27. pantā. Valde nodrošina arī to, ka aģentūras rīcībā paliek pietiekami finanšu resursi, kas nepieciešami Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteikto uzdevumu veikšanai, ņemot vērā esošos budžeta asignējumus un nākamajiem gadiem prognozētos ieņēmumus, ieskaitot Kopienas subsīdijas.IV

NODAĻA

MAKSĀJUMI

16. pants

Maksājumu veikšanas kārtība

1.  Maksājumus veic euro.

2.  Maksājumus veic tikai pēc tam, kad aģentūra izrakstījusi rēķinu, izņemot 10. pantā paredzētos maksājumus.

3.  Maksājumus veic ar pārskaitījumu uz aģentūras bankas kontu.

17. pants

Maksājuma identifikācija

1.  Katra maksājuma dokumenta atsauces laukā jānorāda rēķina numurs, izņemot 10. pantā paredzētos maksājumus.

Maksājumos, ko veic atbilstīgi 10. pantam, atsauces laukā jānorāda apelācijas iesniedzēja identitāte un, ja pieejams, lēmuma numurs, ko pārsūdz.

2.  Ja maksājuma mērķis nevar tikt identificēts, aģentūra nosaka termiņu, līdz kuram maksātājam rakstiski jāpaziņo par maksājuma mērķi. Ja aģentūra noteiktajā termiņā nesaņem paziņojumu par attiecīgā maksājuma mērķi, maksājums tiek uzskatīts par nederīgu un attiecīgā summa atmaksāta maksātājam.

18. pants

Maksājuma datums

1.  Par maksājuma datumu tiek uzskatīts datums, kurā attiecīgais maksājums pilnā apmērā ieskaitīts aģentūras bankas kontā.

2.  Maksājums tiek uzskatīts par laikus veiktu, ja tiek iesniegti pietiekami dokumentāri pierādījumi tam, ka maksātājs noteiktā termiņa ietvaros devis rīkojumu pārskaitīt attiecīgo summu uz rēķinā norādīto bankas kontu.

Par pietiekamu pierādījumu tiek uzskatīts finanšu institūcijas izsniegts pārskaitījuma uzdevums. Tomēr, ja pārskaitījuma veikšanai izmanto elektronisko bankas maksājumu sistēmu SWIFT, pierādījuma dokumentu, kas apliecina, ka pārveduma uzdevums ir izpildīts, noformē kā SWIFT ziņojuma kopiju, ko apzīmogo un paraksta pienācīgi pilnvarota finanšu institūcijas amatpersona.

19. pants

Nepilnīgi veikti maksājumi

1.  Maksājuma termiņš tiek uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja attiecīgais maksājums noteiktajā termiņā veikts pilnā apmērā.

2.  Ja rēķins attiecas uz vairākiem darījumiem, aģentūra jebkuru nepilnīgi veiktu maksājumu var attiecināt uz jebkuru no šiem darījumiem. Maksājumu attiecināšanas kritērijus nosaka aģentūras valde.

20. pants

Pārāk lielā apmērā veiktu maksājumu atmaksa

1.  Kārtību, kādā maksātājam tiek atmaksāti pārāk lielā apmērā veikti maksājumi, nosaka aģentūras izpilddirektors, un tā tiek publicēta aģentūras tīmekļa vietnē.

Tomēr, ja pārāk lielā apmērā samaksātā summa ir mazāka par EUR 100 un maksātājs nav īpaši pieprasījis tās atmaksu, šī pārāk lielā apmērā samaksātā summa netiek atmaksāta.

2.  Pārāk lielā ampērā samaksātās summas nevar izmantot, lai samazinātu nākamos aģentūrai veicamos maksājumus.V

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Provizoriskā tāme

Aģentūras valde, sagatavojot nākamā finanšu gada izdevumu un ieņēmumu tāmi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 96. panta 5. punktu, iekļauj tajā speciālu provizorisku to ieņēmumu tāmi, kurus paredzēts gūt no iekasētajiem maksājumiem, nodalot tos no jebkādiem ieņēmumiem no Kopienas subsīdijām.

22. pants

Pārskatīšana

1.  Šajā regulā paredzētos maksājumus katru gadu pārskata, ņemot vērā inflācijas rādītāju, kas aprēķināts, izmantojot Eiropas patēriņa cenu indeksu, kā to atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2494/95 publicējis Eurostat. Pirmo pārskatīšanu veic līdz 2009. gada 1. jūnijam.

▼M1

2.  Komisija arī regulāri pārskata šo regulu, ņemot vērā būtisku informāciju, kas kļūst pieejama saistībā ar tās pamatā esošajiem pieņēmumiem par paredzamajiem aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem. Komisija līdz 2015. gada 31. janvārim pārskata šo regulu, lai vajadzības gadījumā to grozītu, konkrētāk, ņemot vērā aģentūras izmaksas un ar dalībvalstu kompetento iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem saistītās izmaksas.

▼B

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
I PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6., 7. vai 11. pantu1. tabula

Standarta maksa

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Maksa par vielu apjomā no 1 līdz 10 tonnām

EUR 1 739

EUR 1 304

Maksa par vielu apjomā no 10 līdz 100 tonnām

EUR 4 674

EUR 3 506

Maksa par vielu apjomā no 100 līdz 1 000  tonnām

EUR 12 501

EUR 9 376

Maksa par vielu apjomā virs 1 000  tonnām

EUR 33 699

EUR 25 2742. tabula

Samazināta maksa MVU

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Maksa par vielu apjomā no 1 līdz 10 tonnām

EUR 1 131

EUR 848

EUR 609

EUR 457

EUR 87

EUR 65

Maksa par vielu apjomā no 10 līdz 100 tonnām

EUR 3 038

EUR 2 279

EUR 1 636

EUR 1 227

EUR 234

EUR 175

Maksa par vielu apjomā no 100 līdz 1 000  tonnām

EUR 8 126

EUR 6 094

EUR 4 375

EUR 3 282

EUR 625

EUR 469

Maksa par vielu apjomā virs 1 000  tonnām

EUR 21 904

EUR 16 428

EUR 11 795

EUR 8 846

EUR 1 685

EUR 1 264
II PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punktu, 18. panta 2. un 3. punktu vai 19. pantu1. tabula

Standarta maksa

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Maksa

EUR 1 739

EUR 1 3042. tabula

Samazināta maksa MVU

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Maksa

EUR 1 131

EUR 848

EUR 609

EUR 457

EUR 87

EUR 65
III PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 22. pantu1. tabula

Standarta maksa par tonnāžas diapazona atjauninājumiem

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

No 1–10 tonnu diapazona uz 10–100 tonnu diapazonu

EUR 2 935

EUR 2 201

No 1–10 tonnu diapazona uz 100–1 000  tonnu diapazonu

EUR 10 762

EUR 8 071

No 1–10 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 31 960

EUR 23 970

No 10–100 tonnu diapazona uz 100–1 000  tonnu diapazonu

EUR 7 827

EUR 5 870

No 10–100 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 29 025

EUR 21 768

No 100–1 000  tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 21 198

EUR 15 8982. tabula

Samazināta maksa MVU par tonnāžas diapazona atjauninājumiem

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

No 1–10 tonnu diapazona uz 10–100 tonnu diapazonu

EUR 1 908

EUR 1 431

EUR 1 027

EUR 770

EUR 147

EUR 110

No 1–10 tonnu diapazona uz 100–1 000  tonnu diapazonu

EUR 6 995

EUR 5 246

EUR 3 767

EUR 2 825

EUR 538

EUR 404

No 1–10 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 20 774

EUR 15 580

EUR 11 186

EUR 8 389

EUR 1 598

EUR 1 198

No 10–100 tonnu diapazona uz 100–1 000  tonnu diapazonu

EUR 5 087

EUR 3 816

EUR 2 739

EUR 2 055

EUR 391

EUR 294

No 10–100 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 18 866

EUR 14 150

EUR 10 159

EUR 7 619

EUR 1 451

EUR 1 088

No 100–1 000  tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000  tonnām

EUR 13 779

EUR 10 334

EUR 7 419

EUR 5 564

EUR 1 060

EUR 7953. tabula

Maksa par citiem atjauninājumiem

Atjauninājuma veids

Reģistrētāja datu maiņa, kas saistīta ar juridiskās personas maiņu

EUR 1 631

Atjauninājuma veids

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Izmaiņas reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas piekļuves nosacījumos

Vielas tīrības pakāpe un/vai tās piemaisījumu vai piedevu identitāte

EUR 4 892

EUR 3 669

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 631

EUR 1 223

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 4 892

EUR 3 669

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 3 261

EUR 2 446

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 631

EUR 1 223

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 631

EUR 1 223

IUPAC nosaukums vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un izstrādei vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 631

EUR 1 2234. tabula

Samazināta maksa MVU par citiem atjauninājumiem

Atjauninājuma veids

Vidējais uzņēmums

Mazais uzņēmums

Mikrouzņēmums

Reģistrētāja datu maiņa, kas saistīta ar juridiskās personas maiņu

EUR 1 060

EUR 571

EUR 82

Atjauninājuma veids

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Izmaiņas reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas piekļuves nosacījumos

Vielas tīrības pakāpe un/vai tās piemaisījumu vai piedevu identitāte

EUR 3 180

EUR 2 385

EUR 1 712

EUR 1 284

EUR 245

EUR 183

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 3 180

EUR 2 385

EUR 1 712

EUR 1 284

EUR 245

EUR 183

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 2 120

EUR 1 590

EUR 1 141

EUR 856

EUR 163

EUR 122

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

IUPAC nosaukums vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un izstrādei vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61
IV PIELIKUMS

Maksājumi par pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu1. tabula

Standarta maksa

Informācija, par kuru iesniegts lūgums ievērot konfidencialitāti

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Vielas tīrības pakāpe un/vai tās piemaisījumu vai piedevu identitāte

EUR 4 892

EUR 3 669

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 631

EUR 1 223

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 4 892

EUR 3 669

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 3 261

EUR 2 446

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 631

EUR 1 223

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 631

EUR 1 223

IUPAC nosaukums vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un izstrādei vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 631

EUR 1 2232. tabula

Samazināta maksa MVU

Informācija, par kuru iesniegts lūgums ievērot konfidencialitāti

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Vielas tīrības pakāpe un/vai tās piemaisījumu vai piedevu identitāte

EUR 3 180

EUR 2 385

EUR 1 712

EUR 1 284

EUR 245

EUR 183

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 3 180

EUR 2 385

EUR 1 712

EUR 1 284

EUR 245

EUR 183

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 2 120

EUR 1 590

EUR 1 141

EUR 856

EUR 163

EUR 122

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61

IUPAC nosaukums vielām, kasminētasRegulas(EK)Nr.1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un izstrādei vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 060

EUR 795

EUR 571

EUR 428

EUR 82

EUR 61
V PIELIKUMS

Maksājumi par PPORD paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. pantu1. tabula

Maksa par PPORD paziņojumiem

Standarta maksa

EUR 544

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

EUR 353

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

EUR 190

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

EUR 272. tabula

Maksa par termiņa pagarinājumu atbrīvojumam no pienākuma reģistrēt PPORD

Standarta maksa

EUR 1 087

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

EUR 707

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

EUR 380

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

EUR 54

▼M4
VI PIELIKUMS

Maksājumi par licences pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. pantu1. tabula

Standarta maksa

Pamatmaksa

EUR 54 100

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 10 820

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 48 6902. tabula

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 40 575

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 8 115

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 36 5183. tabula

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 24 345

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 4 869

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 21 9114. tabula

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 5 410

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 1 082

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 4 869
VII PIELIKUMS

Maksājumi par licences pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 61. pantu1. tabula

Standarta maksa

Pamatmaksa

EUR 54 100

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 10 820

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 48 6902. tabula

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 40 575

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 8 115

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 36 5183. tabula

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 24 345

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 4 869

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 21 9114. tabula

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 5 410

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 1 082

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 4 869

▼M3
VIII PIELIKUMS

Maksājumi par apelācijām, kas iesniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. pantu1. tabula

Standarta maksa

Apelācija pret lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar:

Maksa

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. vai 20. pantu

EUR 2 392

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 27. vai 30. pantu

EUR 4 783

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 51. pantu

EUR 7 1752. tabula

Samazināta maksa MVU

Apelācija pret lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar:

Maksa

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. vai 20. pantu

EUR 1 794

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 27. vai 30. pantu

EUR 3 587

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 51. pantu

EUR 5 381