Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014JC0042

Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

/* JOIN/2014/042 final - 2014/0357 (NLE) */

52014JC0042

Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu /* JOIN/2014/042 final - 2014/0357 (NLE) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

(1) Ar Padomes 2012. gada 23. marta Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/413/KĀDP.

(2) 2014. gada .... decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2014/.../KĀDP, ar ko līdz 2015. gada 30. jūnijam pagarina 20. panta 14. punktā paredzēto atkāpi, kura attiecas uz darbībām un darījumiem, ko veic attiecībā uz sarakstā iekļautajām vienībām, ciktāl tas nepieciešams saistību izpildei, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāra noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāra noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai vienībām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

(3) Ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu minēto pagarinājumu.

(4) Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisija ierosina attiecīgi grozīt Regulu (ES) Nr. 267/2012.

2014/0357 (NLE)

Kopīgs priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP[1],

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)       Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012[2] tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/413/KĀDP.

(2)       2014. gada .... decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2014/.../KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2010/413/KĀDP un kas paredz līdz 2015. gada 30. jūnijam pagarināt 20. panta 14. punktā paredzēto atkāpi, kura attiecas uz darbībām un darījumiem, ko veic attiecībā uz sarakstā iekļautajām vienībām, ciktāl tas nepieciešams saistību izpildei, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāra noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāra noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai vienībām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

(3)       Šis pasākums ir Līguma darbības jomā, un tādēļ tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulējošas darbības, jo īpaši – lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(4)       Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 267/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 267/2012 28.a panta b) punktā vārdus “līdz 2014. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2015. gada 30. jūnijam”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

                                                                       Padomes vārdā —

                                                                       priekšsēdētājs

[1]               OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.

[2]               Padomes Regula (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.).

Top