EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0561

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 7. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU 2013. FINANŠU GADS

/* COM/2014/0561 final */

52014DC0561

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 7. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU 2013. FINANŠU GADS /* COM/2014/0561 final */


SATURS

1............ BUDŽETA PROCEDŪRA.. 3

2............ KASES STĀVOKLIS UN APROPRIĀCIJU PĀRVALDĪBA.. 6

3............ ELGF 2013. GADA BUDŽETA IZPILDE.. 8

4............ PIEZĪMES PAR 2013. GADA ELGF BUDŽETA IZPILDI. 9

5............ PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZPILDE.. 11

6............ IEDALĪJUMS PA IZDEVUMU VEIDIEM... 12

1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums 4.I pielikums 4.II pielikums 5. pielikums 6. pielikums || ELGF apropriāciju budžeta procedūra 2013. gadam ELGF budžeta daļa ES budžetā 2007.–2013. gadā ELGF budžeta izpildes analīze — 2013. finanšu gads ELGF budžeta izpildes analīze — 2013. finanšu gads. piešķirtie ieņēmumi. C4 ELGF budžeta izpildes analīze — 2013. finanšu gads. piešķirtie ieņēmumi. C5 Budžeta izpilde pa pantiem un dalībvalstīm — 2013. finanšu gads ELGF izdevumu iedalījuma izmaiņas laika posmā no 2007. līdz 2013. finanšu gadam

Piezīme: Šim ziņojumam pievienots plašāks Komisijas darba dokuments. Pilns šā darba dokumenta teksts (angļu valodā) un pielikuma tabulas (angļu valodā) būs pieejamas arī Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta Europa tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.           BUDŽETA PROCEDŪRA[1]

1.1.        2013. gada budžeta procedūra

Pamatojoties uz sākotnējo 2013. gada budžeta projektu (BP), tostarp ar to saistīto grozījumu vēstuli, abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes (Padome un Eiropas Parlaments) nevarēja vienoties par kopēju nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. gada vispārējo budžetu saskaņā ar LESD 314. panta 4. līdz 7. punktu. Tāpēc Komisija, cenšoties samierināt abas iestādes, saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu 2012. gada 23. novembrī iesniedza jaunu 2013. gada BP. Visbeidzot 2013. gada budžets tika pieņemts, kad starp Eiropas Parlamentu un Padomi tika panākts kompromiss par vairākiem elementiem.

1.2.        Sākotnējais 2013. gada budžeta projekts un Grozījumu vēstule Nr. 1/2013

Sākotnējo 2013. gada budžeta projektu Komisija pieņēma un iesniedza budžeta lēmējinstitūcijai 2012. gada 15. aprīlī. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF) ierosināto saistību apropriāciju kopsumma 2007.–2013. gada finanšu shēmas 2. pozīcijā bija EUR 44 130,3 miljoni.

Padome un Eiropas Parlaments savu nostāju par sākotnējo 2013. gada budžeta projektu pieņēma attiecīgi 2012. gada 25. jūlijā un 2012. gada 23. oktobrī, samazinot saistību apropriācijas ELGF attiecīgi par EUR 335 miljoniem un EUR 43,8 miljoniem.

Komisija 2012. gada 19. oktobrī pieņēma 2013. gada BP Grozījumu vēstuli (GV) Nr. 1, nosakot, ka ELGF vajadzīgais saistību apropriāciju apjoms ir par EUR 29,8 miljoniem mazāks nekā sākotnējā budžeta projektā.

1.3.        2013. gada budžeta pieņemšana

Komisija 2012. gada 23. novembrī iesniedza jaunu budžeta projektu 2013. gadam, nosakot, ka ELGF vajadzīgais saistību apropriāciju apjoms ir EUR 44 056,5 miljoni. No 2012. gada 28. līdz 29. novembrim pēc iepazīstināšanas ar šā jaunā budžeta projektu 2013. gadam notika intensīvas trialoga sarunas starp trīs pusēm — Komisiju, Padomi un Eiropas Parlamentu. Padome 2012. gada 6. decembrī vienojās par kompromisa paketi. Visbeidzot Eiropas Parlaments 2012. gada 12. decembrī pieņēma 2013. gada budžetu. Budžetā iekļautas šādas saistību apropriācijas un maksājumu apropriācijas:

– saistību apropriācijas EUR 43 654,7 miljoni un maksājumu apropriācijas EUR 43 660 miljoni lauksaimniecības tirgus pasākumiem un tiešajiem atbalstiem (5. politikas joma "Lauksaimniecība un lauku attīstība");

– saistību apropriācijas EUR 274,7 miljoni un maksājumu apropriācijas EUR 247,3 miljoni veterinārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem (17. politikas joma "Veselība un patērētāju aizsardzība");

– saistību apropriācijas EUR 27,2 miljoni un maksājumu apropriācijas EUR 26,9 miljoni zivsaimniecības nozares tirgiem (11. politikas joma "Jūrlietas un zivsaimniecība politika").

ELGF budžeta kopējās saistību apropriācijas ir EUR 43 956,5 miljoni un maksājumu apropriācijas — EUR 43 934,2 miljoni. Atšķirība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām rodas tāpēc, ka dažiem Komisijas tieši īstenotiem pasākumiem izmanto diferencētas apropriācijas. Šie pasākumi attiecas galvenokārt uz lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem, lauksaimniecības politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem, kā arī zivsaimniecības un veterinārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem.

Konkrēti, no balsojumā apstiprinātajām ELGF saistību apropriācijām 5. politikas jomai EUR 43 654,7 miljonu apmērā EUR 2 771,4 miljoni tika paredzēti tirgus pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 02. nodaļa, EUR 40 931,9 miljoni tika paredzēti tiešā atbalsta pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 03. nodaļa, EUR 84,9 miljoni tika paredzēti lauksaimniecības izdevumu revīzijai, uz kuru attiecas 05 07. nodaļa, un EUR 27,3 miljoni tika paredzēti lauksaimniecības politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 08. nodaļa. 

Sīkāku informāciju skatīt 1. pielikumā.

1.4.        ELGF piešķirtie ieņēmumi[2]

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu 34. pantu ieņēmumus, kas radušies finansiālu korekciju rezultātā, pamatojoties uz atbilstības pārbaužu lēmumiem, no pārkāpumiem un no piena nodevas, uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem ELGF izdevumu finansēšanai. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtos ieņēmumus var izmantot, lai finansētu visus ELGF izdevumus. Ja daļu no šiem ieņēmumiem neizmanto, tos automātiski pārnes uz nākamo budžeta gadu.

2013. gada budžeta sastādīšanas laikā aplēsa ieņēmumus, kurus paredzēts iekasēt 2013. budžeta gada laikā, kā arī summu, kuru bija paredzēts pārnest no 2012. budžeta gada uz 2013. budžeta gadu. Summa saskaņā ar šīm aplēsēm veidoja EUR 1 533 miljonus, un budžeta lēmējinstitūcija ņēma to vērā, pieņemot 2013. gada budžetu. Konkrēti:

– ieņēmumus no atbilstības pārbaudēs noteiktajām korekcijām un no pārkāpumiem aplēsa attiecīgi EUR 389 miljonu un EUR 161 miljona apmērā, bet ieņēmumus no piena nodevas — EUR 78 miljonu apmērā. Tādējādi piešķirto ieņēmumu kopsummu, ko paredzēja iekasēt 2013. budžeta gada laikā, aplēsa EUR 628 miljonu apmērā;

– piešķirto ieņēmumu apjomu, ko paredzēja pārnest no 2012. budžeta gada uz 2013. budžeta gadu, aplēsa EUR 905 miljonu apmērā.

Komisija 2013. gada budžetā šos sākotnēji aplēstos piešķirtos ieņēmumus EUR 1 533 miljonu apmērā piešķīra divām shēmām. Konkrēti:

– EUR 500 miljonus piešķīra ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē, un

– EUR 1 033 miljonus piešķīra vienotā maksājuma shēmai (tiešā atbalsta pasākumiem).

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu budžeta lēmējinstitūcija nobalsoja par apropriācijām šīm divām shēmām attiecīgi EUR 267 miljonu un EUR 30 635 miljonu apmērā. Nobalsoto apropriāciju summa un iepriekš minētie piešķirtie ieņēmumi atbilst aplēstajai pieejamo apropriāciju kopsummai, no kuras EUR 767 miljoni pieprasīti ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē, bet EUR 31 668 miljoni — vienotā maksājuma shēmai.

1.5.        ELGF budžeta daļa kopējā ES budžetā

ELGF galīgā budžeta (saistību apropriāciju) daļa kopējā ES budžetā katram gadam laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam norādīta 2. pielikumā.

2.           KASES STĀVOKLIS UN APROPRIĀCIJU PĀRVALDĪBA

2.1.        Apropriāciju pārvaldība

2.1.1.     2013. finanšu gadā pieejamās apropriācijas

EUR ||

Budžeta izdevumu daļa (1) || Saistību apropriācijas || Maksājumu apropriācijas || Budžeta ieņēmumu daļa (PI) (2) || Prognozes

1. Sākotnējās ELGF apropriācijas, no tām: || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Atbilstības pārbaude || 389 000 000

1.a. Apropriācijas saskaņā ar dalītu pārvaldību || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Pārkāpumi || 161 000 000

1.b. Apropriācijas saskaņā ar tiešu pārvaldību (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. Papildu nodeva no piena ražotājiem || 78 000 000

2. Budžeta grozījumi || || || Kopējā PI prognoze || 628 000 000

3. Pārvietojumi uz ELGF/pārvietojumi no ELGF gada laikā || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. ELGF galīgās apropriācijas, no tām: || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4.a. Apropriācijas saskaņā ar dalītu pārvaldību || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4.b. Apropriācijas saskaņā ar tiešu pārvaldību || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

(1)    2013. gada budžetā iekļautās apropriācijas pēc tam, kad atskaitīti paredzētie piešķirtie ieņēmumi, kas jāiekasē 2013. gadā, un ieņēmumi, kas pārnesti no 2012. uz 2013. gadu saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 14. pantu. (2)    PI: piešķirtie ieņēmumi, kas jāiekasē. Ieņēmumu summas nav norādītas ieņēmumu postenī (p.m.)[3], bet prognozētā summa ir norādīta budžeta piezīmēs. (3)    Aptuveni 79 % saistību apropriāciju attiecas uz veterināru un fitosanitāru pasākumu izdevumiem 17. darbības jomā ("Veselība un patērētāju aizsardzība"). Atlikusī daļa attiecas uz stratēģijas un koordinācijas izdevumiem 5. politikas jomā "Lauksaimniecība un lauku attīstība" (13 %) un zivsaimniecības nozares tirgu izdevumiem 11. politikas jomā "Jūrlietas un zivsaimniecība" (8 %).

2.1.2.     2013. finanšu gadā pieejamo apropriāciju izpilde

EUR

|| Saistību apropriāciju izpilde || Maksājumu apropriāciju izpilde

Dalīta pārvaldība (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Tieši pārvaldīti izdevumi || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Kopā || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

(1) Saistību summas. Saistības un maksājumi mīnus piešķirtie ieņēmumi attiecībā uz dalītu pārvaldību: EUR 44 132 955 071,43.

Faktiski izmantotā saistību apropriāciju summa 2013. finanšu gadā bija EUR 45 302 138 611,82, bet faktiski izmantotā maksājumu apropriāciju summa bija EUR 45 273 998 260,57.

2.1.3.     Nobalsoto apropriāciju budžeta izpilde — Komisijas izdevumi, uz kuriem attiecas centralizēta tieša pārvaldība

EUR ||

Tieši pārvaldīti izdevumi || Saistību apropriācijas || Atceltās saistības || Maksājumu apropriācijas || Pārnesumi uz 2014. gadu (2)

Apropriācijas (C1) (1) || 338 354 160,00 || — || 311 068 995,90 || —

Izpilde (C1) || 332 522 151,49 || — || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Anulētās apropriācijas || 5 832 008,51 || — || 3 911 831,14 || —

(1) C1 apzīmē budžeta nobalsotās apropriācijas. Šī summa ietver pārvietojumus uz/no ELGF: EUR -7 594 450,00 saistību apropriācijām un EUR -12 519 715,10 maksājumu apropriācijām. (2) Pārnesumi uz 2014. gadu attiecas tikai uz nediferencētām apropriācijām. Attiecībā uz 11. un 17. sadaļas budžeta posteņiem summas, kas palikušas pāri no 2013. gada budžeta izpildes, tika pārnestas uz budžeta posteņiem, kas ietilpst finanšu pozīcijā 2 (kas neskar ELGF) un attiecīgi finanšu pozīcijā 3.

Tieši pārvaldītiem izdevumiem 2013. gada budžetā tika paredzētas saistību apropriācijas EUR 338,4 miljonu apmērā. 2013. gadā tika piešķirti EUR 332,5 miljoni. Šo apropriāciju atlikums EUR 5,8 miljonu apmērā tika anulēts. Uz izdevumiem, kas saistīti ar 17. politikas jomu “Veterinārie un fitosanitārie pasākumi”, attiecas 79 % saistību apropriāciju. Pārējās apropriācijas attiecas uz 5. politikas jomu "Lauksaimniecība un lauku attīstība" (13 %) un 11. politikas jomu "Zivsaimniecība" (8 %).

Lielākā daļa ELGF saistību apropriāciju Komisijas izdevumiem, uz kuriem attiecas tieša pārvaldība, ir diferencētās apropriācijas. Automātiskais pārnesums uz 2014. gadu, kas attiecas tikai uz nediferencētām apropriācijām, sasniedza EUR 13,1 miljonu.

2.2.        Mēneša maksājumi

2.2.1.     Mēneša maksājumi dalībvalstīm saskaņā ar dalītu pārvaldību

2.2.1.1.  Mēneša maksājumi, kuru pamatā ir veiktie izdevumi

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu[4] 15. pantā paredzēts, ka "Komisija mēneša maksājumus veic par izdevumiem, ko dalībvalstu akreditētie maksātāji veikuši pārskata mēnesī". Mēneša maksājumus attiecīgajai dalībvalstij izmaksā ne vēlāk kā otrā mēneša trešajā darbdienā pēc mēneša, kurā veikti izdevumi.

Mēneša maksājumi ir jau veikto neto izdevumu atmaksa (pēc ieņēmumu atskaitīšanas), un tie ir pieejami, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajām ikmēneša deklarācijām[5]. Mēneša izdevumu un ieņēmumu grāmatojumus pārbauda un labo, ņemot vērā detalizētu deklarāciju[6]. Turklāt šos maksājumus uzskatīs par galīgiem, kad Komisija būs veikusi pārbaudes saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanas procedūru.

Dalībvalstu maksājumus, kas veikti no 2012. gada 16. oktobra līdz 2013. gada 15. oktobrim, sedz, izmantojot mēneša maksājumu sistēmu. Atlikušos maksājumus ierobežotam pasākumu skaitam Komisija izdara tieši.

2013. finanšu gadā kopējā mēneša maksājumu neto summa pēc grāmatojumu noskaidrošanas atskaitīšanas un citām korekcijām bija EUR 44 132 955 071,43.

2.2.1.2.  Lēmumi par mēneša maksājumiem par 2013. gadu

Attiecībā uz 2013. finanšu gadu Komisija pieņēma divpadsmit lēmumus par mēneša maksājumiem. Turklāt 2013. gada decembrī tika pieņemts lēmums par papildu mēneša maksājumiem, jau iepriekš piešķirtos maksājumus pielāgojot kopējiem attiecīgā gada izdevumiem.

3.           ELGF 2013. GADA BUDŽETA IZPILDE

3.1.        ELGF budžeta apropriāciju izlietojums

Budžets tika izpildīts EUR 45 302,1 miljona apmērā. Izdevumi tika segti ar budžeta sākotnējām apropriācijām un izmantojot 5. politikas jomā "Lauksaimniecība un lauku attīstība" piešķirtos ieņēmumus, ko veido visa summa EUR 1 245,6 miljonu apmērā, kas pārgrāmatota no 2012. gada, un daļa no piešķirtajiem ieņēmumiem, kas iekasēti 2013. gadā — EUR 118,7 miljoni no kopsummas EUR 829 miljoniem. 

5. politikas jomā "Lauksaimniecība un lauku attīstība" tirgus pasākumu izdevumi sasniedza EUR 3 193,2 miljonus, bet tiešā atbalsta izdevumi — EUR 41 658,3 miljonus. Dažu tirgus pasākumu un tiešā atbalsta izdevumi pārsniedza budžeta nobalsotās apropriācijas, tāpēc tos daļēji sedza ar apropriāciju pārvietojumiem no citiem budžeta posteņiem un daļēji ar ELGF budžetam piešķirtajiem ieņēmumiem. 

Turklāt iepriekš minētajā budžeta izpildes kopsummā ir iekļauti 11. politikas jomas "Zivsaimniecības tirgus pasākumi" izdevumi EUR 32,2 miljonu apmērā (saistību apropriācijas), kā arī 17. politikas jomas "Veterinārie un fitosanitārie pasākumi" izdevumi EUR 265,9 miljonu apmērā (saistību apropriācijas).

Sīkāku informāciju par budžeta izpildi pa darbības jomām sk. 3. pielikumā.

Tirgus pasākumu izdevumu, tiešo maksājumu un lauksaimniecības izdevumu revīzijas iedalījums pa pantiem un dalībvalstīm ir sniegts 5. pielikumā.

4.           PIEZĪMES PAR 2013. GADA ELGF BUDŽETA IZPILDI

Tālāk seko īsas piezīmes par ELGF 2013. gada budžeta apropriāciju izlietojumu, kā arī par 2013. gadā pieejamo piešķirto ieņēmumu izmantojumu, pamatojoties uz 3. pielikumā iekļauto informāciju.

4.1.        05 02. nodaļa. Intervences pasākumi lauksaimniecības tirgos

4.1.1.     Ievads

Kopējie maksājumi no šīs nodaļas budžeta sasniedza EUR 3 193,2 miljonus, un tie tika finansēti no budžetā nobalsotajām apropriācijām, kuru apjoms bija EUR 2 771,4 miljoni, no piešķirtajiem ieņēmumiem EUR 532,5 miljonu apmērā, kuri tika izmantoti augļu un dārzeņu nozarē radušos izdevumu segšanai (NB! Sīkāka informācija par šo nozari dota 4.1.3. punktā), un ar apropriāciju pārvietojumiem no citām ELGF budžeta daļām, kuru apjoms sasniedza EUR 162,7 miljonus. 2013. gadā iekasēto piešķirto ieņēmumu atlikums EUR 710,2 miljonu apmērā tika pārnests uz 2014. gada budžetu. Posteņos, kur budžeta apropriācijas bija nepietiekami iztērētas, pieejamās apropriācijas tika pārvietotas uz citiem budžeta posteņiem, lai segtu papildu izdevumus atbilstoši vajadzībām.

4.1.2.     Pārtikas programmas

2013. gada budžetā pārtikas programmām paredzēto apropriāciju nepietiekama izpilde sasniedza EUR 8,5 miljonus un bija saistīta ar to, ka viena dalībvalsts saskārās ar grūtībām, īstenojot programmu budžeta gada beigās. Jāatzīmē, ka 2013. gads bija pēdējais gads, kad pārtikas programmas tika īstenotas ELGF ietvaros.   

4.1.3.     Augļi un dārzeņi 

Izdevumi šajā nozarē bija EUR 1 138,1 miljons, un pārtēriņa galvenais iemesls bija izdevumi, kas dalībvalstīm radušies, atbalstot ražotāju grupas saistībā ar pagaidu atzīšanu.

Attiecībā uz ražotāju organizāciju darbības fondiem, kuru mērķis ir finansēt savas ražošanas kvalitātes uzlabošanas, veicināšanas un komercializācijas programmas, kopējās aplēstās nepieciešamās summas, kas segtu prognozējamos attiecīgajās dalībvalstīs radušos izdevumus, sasniedza EUR 767 miljonus. No šīs kopsummas budžeta lēmējinstitūcija piešķīra apropriācijas EUR 267 miljonu apmērā, jo tā ņēma vērā aplēstos ieņēmumus EUR 500 miljonu apmērā, kas 2013. gada budžetā tika piešķirti šīs shēmas finansēšanai. Dalībvalstu maksājumi galu galā sasniedza EUR 726,8 miljonu, kas bija mazāk, salīdzinot ar budžetā pieejamajām apropriācijām, galvenokārt tāpēc, ka maksājumu otrā daļa 2012. gadā apstiprinātajiem plāniem bija mazāka, jo dažas dalībvalstis bija pārāk augstu novērtējušas savu izdevumu prognozes. 

Izdevumi, kas dalībvalstīm radušies ražotāju grupu atbalstam saistībā ar pagaidu atzīšanu, pārsniedza budžeta apropriācijas par aptuveni EUR 90,4 miljoniem tādu ražotāju grupu lielā skaita dēļ, kuras dažās dalībvalstīs ir iesaistījušās šajās shēmās.  

Skolu apgādei ar augļiem paredzētajai shēmai 2013. gada budžeta nepietiekama izpilde sasniedza aptuveni EUR 23,3 miljonus — galvenokārt tāpēc, ka dažām dalībvalstīm radušies izdevumi bija mazāki nekā tām paredzētais budžeta piešķīrums 2011./12. mācību gadam. Attiecībā uz 2012./2013. mācību gadu, kas sākās 2013. gada 1. augustā, izdevumi, kas radušies dalībvalstīm līdz 2013. budžeta gada beigām, bija tieši tādi, kā paredzēts 2013. gada budžetā.

4.1.4.     Vīnkopības nozares produkti

Vīna nozare tika reformēta, sākot no 2009. budžeta gada. Pašlaik galvenais pasākums, kas atlicis šajā nozarē, ir valsts atbalsta programmas vīna nozarē. Visu citu pasākumu gadījumā 2013. gada budžets ietvēra apropriācijas, kas paredzētas, lai segtu vēl nenokārtoto maksājumu aplēstos atlikumus.

Attiecībā uz valsts atbalsta programmām četrām dalībvalstīm radās nedaudz mazāki izdevumi nekā to programmās paredzētās summas. Tomēr visas citas saskaņā ar šo shēmu paredzētās programmas tika pilnībā izpildītas, tādējādi kopumā tika iztērēts 98,1 % no paredzētajām 2013. gada apropriācijām.

Turklāt saistībā ar vīnogulāju izaršanas shēmu, kas noslēdzās 2011. gadā, dalībvalstu izdevumi par neapmaksāto atlikumu samaksu arī bija ievērojami mazāki, tādējādi budžeta apropriāciju nepietiekama izpilde sasniedza aptuveni EUR 4,6 miljonus. 

4.1.5.     Piens un piena produkti

Budžeta gada laikā intervencē vājpiena pulveris un sviests netika iepirkts.

Sviesta privātas uzglabāšanas atbalstam 2013. gada budžetā paredzēto apropriāciju apjoms bija EUR 9 miljonu apmērā, savukārt izdevumi sasniedza EUR 7,1 miljonu sakarā ar to, ka attiecīgā sviesta daudzumam bija īsāks vidējais uzglabāšanas laiks.  

Skolām paredzētā piena daudzumi, kas sadalīti pa gandrīz visām attiecīgajām dalībvalstīm, bija zemāki par daudzumiem, kas tika atstāti 2013. gada budžetā, tādējādi izraisot attiecīgo apropriāciju nepietiekamu izpildi aptuveni EUR 10,8 miljonu apmērā.

4.1.6.     Liellopu un teļa gaļa

Izdevumi šajā nozarē sasniedza EUR 6,5 miljonus sakarā ar eksporta kompensāciju maksājumiem par liellopu un teļa gaļu un dzīviem dzīvniekiem, salīdzinot ar 2013. gada budžeta apropriācijām EUR 7,1 miljona apmērā par šiem maksājumiem, tādējādi radot vispārēju nepietiekamu izpildi aptuveni EUR 0,6 miljonu apmērā.  

4.2.        05 03. nodaļa. Tiešie atbalsti

2013. gada budžetā nobalsoto šīs nodaļas apropriāciju apjoms bija EUR 40 931,9 miljoni, savukārt maksājumi sasniedza aptuveni EUR 41 658,3 miljonus. Daļu no vienotā maksājuma shēmas bija paredzēts finansēt ar piešķirtajiem ieņēmumiem, tādējādi radot šo acīmredzamo izpildes pārsniegumu, kas daļēji tika segts ar šiem ieņēmumiem un daļēji — ar nobalsoto apropriāciju pārvietojumu no citiem budžeta posteņiem.

4.3.        05 07. nodaļa. Lauksaimniecības izdevumu revīzija

4.3.1.     05 07 01. pants. Lauksaimniecības izdevumu kontrole

Šis pants attiecas uz pasākumiem, kurus veic, lai pastiprinātu uz vietas veikto kontroļu līdzekļus un uzlabotu pārbaudes sistēmas, ar kurām ierobežot Savienības budžetam kaitīgo krāpšanas un pārkāpumu risku. Tas arī ietver summas, kas ELGF budžetam piešķirtas no korekcijām, pamatojoties uz grāmatojumu noskaidrošanas procedūru un avansu samazināšanas/apturēšanas kārtību.

Eiropas Savienība tieši finansēja pasākumus, galvenokārt, lai iegādātos satelītattēlus integrētajā administrācijas un kontroles sistēmā (IAKS), piešķirot visu summu EUR 6,8 miljonu apmērā, kas 2013. gada budžetā paredzēta uzraudzības un preventīvajiem pasākumiem — Eiropas Savienības veiktajiem tiešajiem maksājumiem.

Iepriekšējo gadu grāmatojumu noskaidrošanai Komisija, pretēji sagaidāmajām negatīvajām korekcijām, izdarīja vispārējas pozitīvas korekcijas dalībvalstīm aptuveni EUR 3,4 miljonu apmērā, ieskaitot negatīvas korekcijas, kas tika noteiktas dalībvalstīm saskaņā ar sankcijām par maksājumu termiņu neievērošanu. 2013. gada budžets ietvēra apropriācijas EUR -200 miljonu apmērā negatīvajām grāmatojumu noskaidrošanas korekcijām. Komisija slēdza šo kontu, pārvietojot nobalsotās apropriācijas EUR 203,6 miljonu apmērā no citiem budžeta posteņiem.

Iepriekšējo gadu grāmatojumu atbilstības pārbaužu korekcijām budžeta lēmējinstitūcija piešķīra apropriācijas EUR 108,3 miljonu apmērā iepriekšējo gadu pozitīvām atbilstības pārbaužu korekcijām šajā postenī. Tomēr 2013. gadā Komisija pieņēma lēmumus, kas saistīti ar pozitīvām korekcijām dalībvalstu labā aptuveni EUR 109,1 miljona apmērā. No tā izrietošā pārpilde EUR 0,8 miljonu apmērā tika finansēta ar pārvietojumu no citiem budžeta posteņiem.

5.           PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZPILDE

5.1.        ELGF piešķirtie ieņēmumi

Piešķirto ieņēmumu summa, kas faktiski tika pārnesta no 2012. uz 2013. gadu, bija EUR 1 245,6 miljoni, ieskaitot Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda atlikumu, un tā tika pilnībā izmantota, lai finansētu 2013. budžeta gada izdevumus saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu. Kā parādīts 4.II pielikumā, ar šo summu tika segti izdevumi EUR 143,5 miljonu apmērā ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē un izdevumi EUR 1 102,2 miljonu apmērā saistībā ar vienotā maksājuma shēmu.

Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem, kas iekasēti 2013. gadā, 4.I pielikumā norādīts, ka šie ieņēmumi sasniedza aptuveni EUR 829 miljonus un to avots bija:

– atbilstības pārbaudes procedūras korekcijas, kas sasniedza aptuveni EUR 593,6 miljonus;

– ieņēmumi no pārkāpumiem, kas sasniedza aptuveni EUR 155,1 miljonu;

– piena nodevas maksājumi aptuveni EUR 80,2 miljonu apmērā.

Daļa no piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 2013. gadā iekasēti EUR 118,7 miljonu apmērā, tika izmantoti, lai segtu izdevumus, kas gada laikā radušies ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē.

2013. gadā iekasēto piešķirto ieņēmumu atlikums EUR 710,2 miljonu apmērā tika automātiski pārnests uz 2014. gada budžetu, lai finansētu minētā gada budžeta vajadzības.

Sīkāku informāciju sk. 4.I un 4.II pielikumā.

6.           IEDALĪJUMS PA IZDEVUMU VEIDIEM

ELGF izdevumu kopsumma ir EUR 45 302,1 miljons. Turpmāk šie izdevumi raksturoti, iedalot tos pa galvenajām ziņojumu sniegšanas kategorijām, kā arī norādot procentuālo īpatsvaru, ko tie veido kopējos ELGF 2013. gada izdevumos.

Uzglabāšana

Uzglabāšanas izdevumi sasniedza EUR 25,1 miljonu, t.i., 0,06 % no kopējiem izdevumiem. Šo summu galvenokārt veido izdevumi, kas radušies saistībā ar sviesta un olīveļļas privātu uzglabāšanu.

Eksporta kompensācijas

Izdevumi par eksporta kompensācijām sasniedza EUR 62,4 miljonus, t.i., 0,1 % no kopējiem izdevumiem; šie izdevumi attiecās galvenokārt uz liellopu gaļu, mājputniem, cūkgaļu, I pielikumā neiekļautajiem produktiem.

Citi tirgus pasākumi

Papildus uzglabāšanas izdevumiem un eksporta kompensācijām citu tirgus pasākumu izdevumi sasniedza EUR 3 217,2 miljonus, t.i., 7,1 % no gada kopējiem izdevumiem. Šajā kategorijā ir iekļauti izdevumi, kuri galvenokārt attiecās uz pārtikas programmām, olīveļļu, augļiem un dārzeņiem, vīnu, tekstilaugiem, POSEI un apiņiem, pienu un piena produktiem, liellopu un teļa gaļu, cūkgaļu un biškopības produktiem. Šajos izdevumos iekļautas arī citas nelielas summas un grāmatojumu noskaidrošanas korekcijas.

Tiešie maksājumi

Tiešo maksājumu izdevumi sasniedza EUR 41 658,3 miljonus, t.i., 92 % no kopējiem izdevumiem.

Izdevumi, uz kuriem attiecas tieša pārvaldība

Šos izdevumus, kuru apjoms sasniedza EUR 340,2 miljonus (saistību apropriācijās), t.i., 0,8 % no kopējiem izdevumiem, Komisija apmaksāja tieši, un tie galvenokārt attiecās uz izdevumiem, kas saistīti ar veterināriem un fitosanitāriem pasākumiem, kā arī uz lauku saimniecību grāmatvedību, lauku saimniecību struktūras pārskatiem, informāciju par KLP utt.

Bijušās ELVGF Garantiju nodaļas finansētā lauku attīstība

Šīm programmām vairs nevar noteikt saistību apropriācijas. Tagad dalībvalstis slēdz šīs programmas un atgūst nepamatoti izmaksātās summas. Galīgā neto atgūtā summa saskaņā ar šo pantu ir aptuveni EUR 1 000 000.

Pārmaiņas šajā iedalījumā pa izdevumu veidiem laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam ir atainotas 6. pielikumā.

[1]               Šī procedūra ir aprakstīta 1. pielikumā.

[2]               Šīs summas neiekļauj budžeta ieņēmumu pozīcijās (670. pants par ELGF piešķirtajiem ieņēmumiem), taču tās tiek norādītas budžeta piezīmēs par šo pantu.

[3]               p.m. — pro memoria (pielikts atgādinājums).

[4]               OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

[5]               Šīs mēneša izdevumu deklarācijas dalībvalstis nosūta N+1 mēneša 10. datumā.

[6]               Dalībvalstis (izmantojot 104. tabulu) reizi mēnesī nosūta detalizētās deklarācijas N+1 mēneša 20. datumā.

Top