EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0432

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/432 (2021. gada 1. marts), ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/1198 par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus (ECB/2021/7)

OJ L 86, 12.3.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; Atcelts ar 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/432/oj

12.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2021/432

(2021. gada 1. marts),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/1198 par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus (ECB/2021/7)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (2), un jo īpaši tās 21. pantu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/1198 (3) nacionālajām kompetentajām iestādēm tiek prasīts sniegt Eiropas Centrālajai bankai (ECB) noteiktu nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu finansējuma plānus un tiek noteiktas saskaņotas procedūras šādu plānu iesniegšanai ECB.

(2)

Lai nodrošinātu konsekventu, efektīvu un lietderīgu uzraudzības praksi un atvieglotu finansēšanas plānu iesniegšanu, Lēmums (ES) 2017/1198 paredz, ka finansēšanas plāni jāsniedz saskaņā ar saskaņotām veidnēm un definīcijām, kas minētas finansēšanas plāna veidnē, kura pievienota Eiropas Banku iestādes (EBI) Pamatnostādnēm par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar ESRK/2012/2 Ieteikumu A4 (EBA/GL/2014/04) (4).

(3)

EBI pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar ESRK/2012/2 Ieteikumu A4 (EBA/GL/2014/04) ar 2020. gada 31. decembra atceltas un aizstātas ar EBI Pamatnostādnēm par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2) (5) (tālāk tekstā – “EBI 2019. gada pamatnostādnes”).

(4)

Nolūkā veikt uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu, ECB attiecīgos gadījumos tiek uzskatīta par kompetento iestādi vai norīkoto iestādi iesaistītajās dalībvalstīs, kā to nosaka Savienības tiesību akti. Tāpēc ECB ir viens no EBI 2019. gada pamatnostādņu adresātiem.

(5)

EBI lēmumā par kompetento iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem EBI (EBA/DC/2020/334) (6), ar ko atceļ EBI 2015. gada 23. septembra lēmumu (EBA/DC/2015/130), noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāiesniedz dati par visu to kredītiestāžu finansēšanas plāniem, kuras ir to uzraudzības kompetencē, saskaņā ar EBI 2019. gada pamatnostādnēm. Turklāt minētajā EBI lēmumā visas kredītiestādes klasificētas kā “dalībvalsts lielākās iestādes”, vai “mazākās iestādes”, lai noteiktu datumus, kuros kompetentajām iestādēm jāiesniedz EBI pieprasītie dati. ECB būtu jāņem vērā šīs klasifikācijas.

(6)

Lai to, kā nacionālās kompetentās iestādes ECB sniedz kredītiestāžu finansēšanas plānus, saskaņotu ar jaunākajām saskaņotajām definīcijām un veidnēm EBI 2019. gada pamatnostādnēs un nodrošinātu atbilstību EBI Lēmumam EBA/DC/2020/334, Lēmums (ES) 2017/1198 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā (ES) 2017/1198 (ECB/2017/21)

Lēmumu (ES) 2017/1198 (ECB/2017/21) groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

“3. pants

Finansējuma plānu sniegšanas prasības

1.   Nacionālās kompetentās iestādes ECB iesniedz EBI Pamatnostādnēm par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2) (*1) (tālāk tekstā – “EBI 2019. gada pamatnostādnes”) atbilstošus finansējuma plānus šādu kredītiestāžu, kas iedibinātas to attiecīgajās iesaistītajās dalībvalstīs, finansējuma plānus:

a)

nozīmīgu kredītiestāžu augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs konsolidētus plānus;

b)

nozīmīgu kredītiestāžu, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, individuālus plānus;

c)

tādu mazāk nozīmīgu kredītiestāžu plānus, kuru finansējuma plānus attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde vāc saskaņā ar EBI 2019. gada pamatnostādnēm.

2.   Nacionālās kompetentās iestādes, kuras vāc tādu nozīmīgo kredītiestāžu finansējuma plānus, kas nav minētas 1. punkta a) un b) apakšpunktā, sniedz šos plānus ECB, ja tie atbilst EBI 2019. gada pamatnostādnēm.

3.   Finansējuma plānus iesniedz ECB, ievērojot saskaņotos norādījumus un veidnes, kas minētas EBI 2019. gada pamatnostādnēs. Finansējuma plāniem ir iepriekšējā gada 31. decembra pārskatu sniegšanas atsauces datums.

Ja saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem kredītiestādēm savu finanšu informāciju atļauts sniegt, pamatojoties uz pārskata gada beigām, kas atšķiras no kalendārā gada beigām, par pārskata atsauces datumu uzskata pēdējo pieejamo pārskata gada beigu datumu.

(*1)  EBA/GL/2019/05. Pieejamas EBI interneta vietnē.”;"

2)

ar šādu pantu aizstāj 4. pantu:

“4. pants

Nosūtīšanas datumi

1.   Attiecīgās nacionālās kompetentās iestādes līdz plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika (CET) 10. darbdienā pēc 15. marta iesniedz ECB šādu kredītiestāžu finansēšanas plānus:

a)

3. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto kredītiestāžu finansēšanas plāni;

b)

3. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 2. punktā noradīto kredītiestāžu finansēšanas plāni, ja tie iekļauti dalībvalsts lielāko iestāžu sarakstā, ko EBI publicējusi saskaņā ar EBI Lēmuma EBA/DC/2020/334 (*2) 2. panta 6. punktu.

2.   Visu to kredītiestāžu finansēšanas plānus, kas nav norādītas 1. punktā, attiecīgās nacionālās kompetentās iestādes iesniedz ECB līdz plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika (CET) 25. darbdienā pēc 15. marta.

(*2)  Pieejams EBI interneta vietnē.”;"

3)

ar šādu punktu aizstāj 5. panta 1. punktu:

“1.   Nacionālās kompetentās iestādes kontrolē un novērtē to datu kvalitāti un uzticamību, kuri tiek sniegti ECB. Nacionālās kompetentās iestādes piemēro attiecīgos pārbaudes noteikumus, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI. Nacionālās kompetentās iestādes arī veic datu kvalitātes papildu pārbaudes, kuras sadarbībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm nosaka ECB.”;

4)

ar šādu punktu aizstāj 7. panta 1. punktu:

“1.   Nacionālās kompetentās iestādes šajā lēmumā norādītos datus sniedz, izmantojot piemējamo eXtensible Business Reporting Language taksonomiju, lai nodrošinātu vienveidīgu tehnisko formātu datu sniegšanai saskaņā ar EBI 2019. gada pamatnostādnēm.”;

5)

iekļauj šādu 8.a pantu:

“8.a pants

Pirmais plānu sniegšanas atsauces datums 2021. gadā

Pirmais atsauces datums plānu sniegšanai 2021. gadā saskaņā ar 3. pantu ir 2020. gada 31. decembris. Piemēro 3. panta 3. punkta otro daļu.”

2. pants

Nobeiguma noteikumi

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 1. martā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1198 (2017. gada 27. jūnijs) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus (ECB/2017/21) (OV L 172, 5.7.2017., 32. lpp).

(4)  Pieejams EBI interneta vietnē.

(5)  EBA/GL/2019/05.

(6)  Pieejams EBI interneta vietnē.


Top