EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0659

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/659 (2018. gada 12. aprīlis) par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2097

OJ L 110, 30.4.2018, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/659

(2018. gada 12. aprīlis)

par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu un 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (3) un jo īpaši tās 2. panta i) punktu, 12. panta 1., 4. un 5. punktu, 13. panta 2. punktu un 15., 16., 17. un 19. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/156/EK ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu Savienībā. Minētā direktīva nosaka, ka Savienībā var ievest vienīgi zirgu dzimtas dzīvniekus, kuri ir no tādas trešās valsts vai tās teritorijas daļas, kas iekļauta saskaņā ar minēto direktīvu izveidotā trešo valstu sarakstā, un kuriem ir līdzi dots veselības sertifikāts, kas atbilst paraugam, kurš arī izveidots saskaņā ar minēto direktīvu. Veselības sertifikātam ir jāapliecina, ka zirgu dzimtas dzīvnieks atbilst veselības prasībām, kas saskaņā ar minēto direktīvu norādītas attiecīgajā veselības sertifikātā.

(2)

To trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un zirgu dzimtas dzīvnieku sugu spermu, olšūnas un embrijus, kā arī noteiktu šādu trešo valstu reģionalizācija ir jānosaka, pamatojoties uz šo trešo valstu dzīvnieku veselības statusu un balstoties uz trešo valstu un to teritorijas daļu sarakstu, kas dots Komisijas Lēmumā 2004/211/EK (4).

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu šajā regulā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām vajadzētu būt balstītām uz riska novērtējumu. Ir pierādījies, ka princips, pēc kura valstis saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 12. panta 4. punktu iedala veselības zonu grupās atbilstoši kopīgiem riskiem, ir lietderīgs. Taču, tā kā vārds “zonas” zināmā mērā liecina par atrašanos blakus un tā kā noteikti viena veida riski var dominēt vietās, kas atrodas tālu cita no citas, valstis būtu jāiedala noteiktās “sanitārās grupās”.

(4)

Ar Direktīvu 92/65/EEK ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Savienībā. Minētā direktīva nosaka, ka Savienībā drīkst importēt tikai preces, kuras nāk no kādas trešās valsts vai tās daļas, kas ir iekļauta saskaņā ar minēto direktīvu izveidotajā trešo valstu sarakstā, un kurām ir līdzi dots veselības sertifikāts, kas atbilst saskaņā ar minēto direktīvu sastādītam paraugam. Veselības sertifikātam jāapliecina, ka preces nosūtītas no tādiem apstiprinātiem savākšanas un glabāšanas centriem vai ieguves un sagatavošanas grupām, kuri nodrošina vismaz Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļā noteiktajām garantijām līdzvērtīgas garantijas.

(5)

Ar Padomes Direktīvu 2008/73/EK (5) grozītā Direktīva 92/65/EEK ievieš vienkāršotu sarakstu izveides procedūru attiecībā uz tādiem spermas savākšanas un glabāšanas centriem un embriju ieguves un sagatavošanas grupām trešās valstīs, kuru preces atļauts importēt Savienībā. Saraksts ir pieejams Komisijas tīmekļvietnē (6).

(6)

Direktīvas 92/65/EEK D pielikums izvirza noteiktas prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem un reglamentē spermas savākšanas un glabāšanas centru un embriju ieguves brigāžu un sagatavošanas grupu apstiprināšanu, uzraudzību un darbību, kā arī ar detalizētiem nosacījumiem nosaka donordzīvnieku veselības statusu. No tā izriet, ka jāizveido standarta paraugi veselības sertifikātiem, kas paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importam Savienībā.

(7)

Turklāt būtu vajadzīgs tāds regulējums, lai Savienībā varētu importēt esošus preču krājumus, kuras atbilst Direktīvas 92/65/EEK noteikumiem, kas bija spēkā pirms ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 176/2010 (7) ieviestajiem grozījumiem. Tāpēc jādod atsevišķi veselības sertifikāta paraugi, kas paredzēti tādu zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju sūtījumu importam, kuri saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikumu savākti vai iegūti, sagatavoti un glabāti pirms 2010. gada 1. septembra.

(8)

Šādas preces var glabāt ļoti ilgi, tāpēc patlaban nav iespējams noteikt datumu, kad esošie krājumi būs beigušies. Tāpēc nav iespējams noteikt datumu, kad būtu jābeidz izmantot tos veselības sertifikātu paraugus, kas attiecas uz esošajiem krājumiem.

(9)

Lai nodrošinātu preču pilnīgu izsekojamību, šajā regulā būtu jādod veselības sertifikātu paraugi tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas importam Savienībā, kas savākta apstiprinātos spermas savākšanas centros un nosūtīta no apstiprināta spermas glabāšanas centra, lai vai pēdējais minētais būtu vai nebūtu ar citu apstiprinājuma numuru apstiprināta spermas savākšanas centra daļa.

(10)

Turklāt tādu preču sūtījumiem, kuras Savienībā importē no Šveices, ir lietderīgi pievienot veselības sertifikātus, kas izstrādāti saskaņā ar zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai Savienībā izmantotajiem paraugiem, kuri doti Komisijas Lēmumā 2010/470/ES (8), ar pielāgojumiem, kas norādīti 11. pielikuma 2. papildinājuma IX nodaļas B daļas 8. un 9. punktā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, kurš apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2002/309/EK, Euratom (9).

(11)

Zirgu dzimtas dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem, ko uz Savienību nosūta no Kanādas, kā pavaddokumentus var pievienot veselības sertifikātus, kuru paraugi noteikti saskaņā ar Eiropas Kopienas un Kanādas valdības nolīgumu par sanitārajiem pasākumiem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzībai attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem (10), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 1999/201/EK (11).

(12)

Zirgu dzimtas dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem, ko uz Savienību nosūta no Jaunzēlandes, kā pavaddokumentus var pievienot veselības sertifikātus, kuru paraugi noteikti saskaņā ar Eiropas Kopienas un Jaunzēlandes nolīgumu par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem (12), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 97/132/EK (13).

(13)

Lai Savienības tiesību aktus vienkāršotu, ir lietderīgi, ka dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasības, ko piemēro zirgu dzimtas dzīvnieku un zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā, kā arī to trešo valstu un to teritorijas daļu sarakstu, no kurām dalībvalstis drīkst šādus sūtījumus atļaut ievest Savienībā, sagrupē vienā regulā.

(14)

Lai, zirgu dzimtas dzīvniekus pārvadājot no eksportētājas trešās valsts uz Savienību, tiem saglabātos sertificētais veselības statuss, ir jānosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku transportēšanu.

(15)

Būtu jānosaka noteikumi par veselības pārbaužu kvalitāti un vakcinācijas reģistrāciju. Noteikumi būtu jānosaka arī gadījumiem, kur, ievērojot Komisijas Lēmumu 97/794/EK (14) un balstoties uz risku, tiek pārbaudīti paraugi attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām un iegūtie rezultāti atšķiras no nosūtītājas trešās valsts sertificētajiem rezultātiem – ka testu rezultātus attiecīgā gadījumā apstiprina saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 (15) iecelta Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu dzimtas slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu mēris.

(16)

Zirgu virusālā arterīta diagnosticēšanai izmantojamie testi un vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvnieku kategorijas, kurām piemērojamas prasības par pārbaudēm uz zirgu virusālo arterītu, būtu jānosaka atbilstoši Zinātniskās veterinārās komitejas (16) ieteikumiem, kas iekļauti Komisijas Lēmumā 95/329/EEK (17), un jaunākajiem ieteikumiem, kas iekļauti Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa” (2016. gada izdevums) (18) 12.9. nodaļā.

(17)

Būtu jānosaka konkrēts veselības sertifikāta paraugs, kas izmantojams gadījumos, kur dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus caur Savienību tranzītā pārvadā no vienas trešās valsts vai tās teritorijas daļas uz citu trešo valsti vai uz citu tās pašas trešās valsts teritorijas daļu.

(18)

Tādu kontroļu vajadzībām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis vienādi ievieš noteikumus par reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu, reģistrētu zirgu atpakaļievešanu pēc tam, kad tie tikuši uz laiku izvesti, zirgu tranzītu un reģistrētu zirgu pagaidu ievešanas nomaiņu uz pastāvīgu ievešanu, jānosaka konkrētas un papildu prasības par integrētās datorizētas veterinārās sistēmas TRACES izmantošanu, kas paredzēta Komisijas Lēmumos 2003/24/EK (19) un 2004/292/EK (20), sākot ar veterināro pārbaudi ievešanas robežkontroles punktā, kas apstiprināts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (21), līdz vietai, kur notiek izvešana no Savienības.

(19)

Savienības tiesību aktu konsekvences un vienkāršošanas labad to veselības sertifikātu paraugu veidlapām, kas paredzētas zirgu dzimtas dzīvnieku un zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā, būtu jābalstās uz standartparauga veterinārajiem sertifikātiem, kas doti Komisijas Lēmuma 2007/240/EK (22) I pielikumā.

(20)

Būtu jāreglamentē, kā saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 19. panta c) punktu noteikt, ar kādiem nosacījumiem ievešana uz laiku kļūst par pastāvīgu ievešanu, paredzot arī noteikumus par TRACES sistēmā vajadzīgo informāciju un par to, kā apmainīties ar kopējo veterināro ievešanas dokumentu (KVID), kas dots Komisijas Regulas (EK) Nr. 282/2004 (23) I pielikumā.

(21)

Konkrēti dzīvnieku veselības nosacījumi būtu jānosaka reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz trešām valstīm ar mērķi piedalīties zirgu skriešanās sacīkstēs, konkursos un sacensībās vai kultūras pasākumos, kā arī attiecīgie sertifikātu paraugi būtu jādod šīs regulas pielikumā.

(22)

Komisijas Lēmumā 93/444/EEK (24) ir definēta “izvešanas vieta” (“izejas vieta”) un cita starpā izvirzīta prasība, ka uz trešo valsti izvedamiem dzīvniekiem ceļā uz izvešanas vietu ir jābūt līdzi dotam veselības sertifikātam, kas izmantojams vismaz attiecīgās sugas kaušanai paredzēto dzīvnieku tirdzniecībā. Tāpat tajā ir izvirzīta prasība, ka nosūtīšanas vietas kompetentajai iestādei izvešanas vietai jāpaziņo par paredzamo pārvietošanu. Ir jāprecizē, ka izsekojamības labad “izvešanas vietai” jābūt robežkontroles punktam un ka Lēmuma 93/444/EEK 2. panta 1. punktā minētajam veselības sertifikātam vajadzētu būt Direktīvas 2009/156/EK III pielikumā dotajam veselības sertifikātam, arī attiecībā uz pagaidu izvešanai paredzētiem reģistrētiem zirgiem.

(23)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāatceļ Komisijas Lēmumi 92/260/EEK (25), 93/195/EEK (26), 93/196/EEK (27), 93/197/EEK (28), 94/699/EK (29), 95/329/EK, 2003/13/EK (30), 2004/177/EK (31), 2004/211/EK, 2010/57/ES (32) un 2010/471/ES (33).

(24)

Lai komersantiem dotu iespēju pielāgoties jaunajiem noteikumiem, kas noteikti šajā regulā, ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, kurā dalībvalstīm jāatļauj Savienībā ievest tādus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, kas atbilst pirms šīs regulas piemērošanas dienas izmantojamo veselības sertifikātu paraugu nosacījumiem.

(25)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. SADAĻA

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula iedibina tādu trešo valstu un to teritorijas daļu sarakstu, no kurām ir atļauts Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumus.

Tajā ir noteiktas arī dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasības, kas piemērojamas šiem sūtījumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“reģionalizācija”

ir tas, ka oficiāli tiek atzīta ģeogrāfiski precīzi norobežota trešās valsts teritorijas daļa, kur atrodas zirgu dzimtas dzīvnieku subpopulācija, kurai ir stingri noteikts veselības statuss attiecībā uz vienu vai vairākām konkrētām slimībām, un uz ko attiecas atbilstoši uzraudzības, slimību kontroles un biodrošības pasākumi;

b)

“identifikācijas dokuments”

ir dokuments, ko var izmantot, lai pierādītu zirgu dzimtas dzīvnieka identitāti, un kas ietver vismaz šādu informāciju:

i)

dzīvnieka apraksts un tā pazīmju pieraksts, kas attēlots visaptverošā kontūrzīmējumā;

ii)

norāde uz specifiskām pazīmēm, īpašībām vai identificējošām pazīmēm, kas izveido nepārprotamu saikni starp dzīvnieku un dokumentu;

iii)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 (34) I pielikuma I iedaļas A daļas 1., 2., 3. un 6.–10. punktā un B daļas 12.–18. punktā noteiktā informācija;

c)

“reģistrēts zirgs”

ir Equus caballus sugas dzīvnieks, kurš ir reģistrēts, kā noteikts Padomes Direktīvā 90/427/EEK (35), un kuru identificē, izmantojot identifikācijas dokumentu, ko izsniegusi:

i)

tāda ciltslietu pārraudzības iestāde vai kāda cita kompetenta iestāde šo dzīvnieku izcelsmes valstī, kas pārvalda ciltsgrāmatu vai šo dzīvnieku šķirnes reģistru; vai

ii)

kāda starptautiska konkursu, sacensību un sacīkšu zirgu organizācija vai asociācija;

d)

“ievešana”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju pārvietošana uz kādu no teritorijām, kas norādītas Padomes Direktīvas 97/78/EK (36) I pielikuma sarakstā;

e)

“ievešanas veids”

ir attiecīgi pagaidu ievešana, atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, imports un tranzīts;

f)

“pagaidu ievešana”

ir tāda reģistrēta zirga statuss, kura izcelsme ir trešā valsts un kurš ir ievests Savienības teritorijā uz laikposmu, kas ir mazāks nekā 90 dienas;

g)

“pagaidu izvešana”

ir reģistrēta zirga pārvietošana ārpus Savienības uz laiku, kas ir mazāks nekā 90 dienas;

h)

“atpakaļievešana”

ir reģistrēta zirga pārvietošana no trešās valsts uz Savienību pēc pagaidu izvešanas no Savienības;

i)

“imports”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījuma ievešana Savienībā uz nenoteiktu laiku;

j)

“tranzīts”

ir, izmantojot sauszemes, dzelzceļa vai ūdensceļu transportu, pa Savienības teritoriju no vienas trešās valsts uz citu vai no vienas trešās valsts teritorijas daļas uz citu tās pašas trešās valsts teritorijas daļu pārvietot zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumus;

k)

“robežkontroles punkts”

ir jebkurš tāds pārbaudes postenis [punkts] saskaņā ar definīciju Direktīvas 91/496/EEK 2. panta 2. punkta f) apakšpunktā un Direktīvas 97/78/EK 2. panta 2. punkta g) apakšpunktā, kurš ir apstiprināts attiecīgajai precei saskaņā ar Lēmumu 2009/821/EK;

l)

“zirgu dzimtas dzīvnieku kategorija”

ir attiecīgi reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki un pavairošanai un nodarbināšanai [nobarošanai] paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. pantā, un reģistrēti zirgi;

m)

“olšūnas”

ir ooģenēzes haploīdie posmi, tostarp sekundārie oocīti un olšūnas;

n)

“operators”

ir jebkura fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas viens vai vairāki no šajā regulā paredzētajiem noteikumiem un kura ir atbildīga par zirgu dzimtas dzīvniekiem vai to reproduktīvajiem produktiem;

o)

“izolācija”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku nošķiršana no citiem dzīvniekiem uz noteiktu periodu, lai, kamēr dzīvnieki veterinārās iestādes uzraudzībā tiek novēroti un attiecīgā gadījumā testēti un ārstēti, nepieļautu pārnešanu, kas notiek, tieši vai netieši saskaroties ar noteiktu patogēnu vai patogēniem;

p)

“karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku izolēšana telpās, kurās darbība noris saskaņā ar īpašiem biodrošības noteikumiem veterinārās iestādes kontrolē;

q)

“pret vektoriem aizsargāta karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku karantīna:

i)

kas notiek īpaši paredzētās telpās, kuras:

ir aizsargātas pret attiecīgo vektoru iekļūšanu,

ir iekļautas sistēmā, kuru veido vektoru uzraudzība telpās un pasākumi, kas ierobežo attiecīgo vektoru klātbūtni telpu tuvumā;

ii)

kurā var ietilpt karantinētā dzīvnieka treniņi oficiālā uzraudzībā, kuri notiek tādā dienas laikā, kad ir maza vektoru klātbūtne, turklāt jāizmanto insekticīdi un kukaiņu repelenti, un, ja iespējams, ķermeņa apsegs;

r)

“pret vektoriem droša karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku karantīna noslēgtā ēkā:

kas ir aprīkota ar pozitīva spiediena ventilāciju un filtrētu gaisa ieplūdi,

kur var iekļūt tikai caur dubultdurvju ieejas un izejas sistēmu (37),

kuras iekšpusē tiek izmantota slimību vektoru uzraudzības sistēma,

kur zirgu karantinēšana un transportēšana uz iekraušanas vietu notiek, ievērojot noteikumus “Ekspluatācijas standartkārtība”, ieskaitot rezerves un signalizācijas sistēmas aprakstus;

s)

TRACES

ir integrēta datorizēta veterinārā sistēma, kas paredzēta Lēmumos 2003/24/EK un 2004/292/EK.

2. SADAĻA

Trešo valstu un to teritorijas daļu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus

3. pants

Trešo valstu un to teritorijas daļu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvniekus

1.   Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvniekus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē minētajām trešām valstīm vai, ja Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar I pielikuma norādījumiem atļauj šādi:

a)

reģistrētu zirgu pagaidu ievešana – kā norādīts I pielikuma tabulas 6. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas izstrādāts saskaņā ar II pielikuma 1. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;

b)

zirgu dzimtas dzīvnieku tranzīts – kā norādīts I pielikuma tabulas 15. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas izstrādāts saskaņā ar II pielikuma 1. daļas B sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;

c)

reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc to pagaidu izvešanas uz konkursiem, sacensībām, sacīkstēm vai kultūras pasākumiem – kā norādīts I pielikuma tabulas 7. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas izstrādāts saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A vai B sadaļā doto attiecīgo veselības sertifikāta paraugu;

d)

reģistrētu zirgu imports – kā norādīts I pielikuma tabulas 8. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar II pielikuma 3. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;

e)

kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu imports – kā norādīts I pielikuma tabulas 9. ailē, pievienojot veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar II pielikuma 3. daļas B sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;

f)

reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un pavairošanai un nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku imports – kā norādīts I pielikuma tabulas 10. ailē, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar II pielikuma 3. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu.

2.   Nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajiem nosacījumiem vai laika ierobežojumiem, kas attiecīgajai valstij ir norādīti I pielikuma tabulas 16. ailē.

4. pants

Trešās valstis un to teritorijas daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku spermu

Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē norādītajām trešām valstīm vai, ja Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar minētās tabulas 11., 12. un 13. aili atļauj, ja sūtījums atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tas ir nosūtīts no spermas savākšanas vai glabāšanas centra; šis centrs ir norādīts sarakstā saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

b)

tam ir pievienots veselības sertifikāts; šis sertifikāts ir aizpildīts saskaņā ar attiecīgo III pielikuma 1. daļā doto paraugu.

5. pants

Trešās valstis un to teritorijas daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnas un embrijus

Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē norādītajām trešām valstīm vai, ja Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar minētās tabulas 14. aili atļauj, ja sūtījums atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tas ir embriju savākšanas brigādes vai sagatavošanas grupas nosūtīts; šī brigāde vai grupa ir norādīta sarakstā saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

b)

tam ir pievienots veselības sertifikāts; šis sertifikāts ir aizpildīts saskaņā ar attiecīgo III pielikuma 2. daļā doto paraugu.

3. SADAĻA

Vispārīgās prasības zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumu ievešanai Savienībā

6. pants

Sertifikācija

1.   Šīs regulas 3., 4. un 5. pantā paredzētos veselības sertifikātus izstrādā un izdod saskaņā ar:

a)

piemērojamām papildu garantijām vai nosacījumiem, kas norādīti I pielikuma tabulas 16. ailē;

b)

paskaidrojumiem, kas sniegti attiecīgi II pielikuma 4. daļā un III pielikuma 3. daļā.

2.   Ja ir izveidotas Savienības līmeņa saskaņotas procedūras, šā panta 1. punkta nosacījumi neaizliedz izmantot elektronisko sertifikāciju vai citu norunātu sistēmu.

7. pants

Veselības sertifikātu derīguma termiņš

1.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka apstiprinātā robežkontroles punktā sūtījums nonāk ne vēlāk kā 10 dienas pēc tā sertificēšanas nosūtītājā trešā valstī; robežkontroles postenim jābūt pilnvarotam saņemt attiecīgo sūtījumu.

2.   Ja zirgu dzimtas dzīvniekus transportē ar jūras transportu, 1. punktā minētais 10 dienu laikposms tiek pagarināts par jūras ceļojuma laiku.

4. SADAĻA

Transportēšanas prasības zirgu dzimtas dzīvnieku ievešanai Savienībā

8. pants

Vispārīgās dzīvnieku veselības prasības

1.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka minēto dzīvnieku transportēšanā ir ievērotas šādas prasības:

a)

zirgu dzimtas dzīvnieki tiek pārvadāti ar transportlīdzekli, ar ko pārvadā tikai zirgu dzimtas dzīvniekus, kuru galamērķis ir Savienība vai kuriem ir līdzi dots tranzītam nepieciešamais veselības sertifikāts;

b)

zirgu dzimtas dzīvnieki tiek pārvadāti ar transportlīdzekli, ar ko pārvadā tikai tādus zirgu dzimtas dzīvniekus, kuriem ir tāds pats sertificētais veselības statuss, izņemot gadījumus, kur īpašās dzīvnieku veselības prasības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļas A un B sadaļā un 3. daļas A sadaļā, atļauj citādi;

c)

zirgu dzimtas dzīvnieki tiek ar sauszemes vai dzelzceļa transportu pārvadāti vai pārdzīti pa trešo valsti vai tās teritorijas daļu, no kuras atļauta vismaz vienas kategorijas zirgu dzimtas dzīvnieku vismaz viena veida ievešana.

2.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka ir ievērotas šādas prasības:

a)

krātiņi, konteineri, steliņģi vai boksi un transportlīdzekļi vai to transporta nodalījumi, kuros zirgu dzimtas dzīvnieki tiks pārvadāti, pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti, izmantojot nosūtītājā valstī oficiāli atzītu dezinfekcijas līdzekli;

b)

transportlīdzeklis, ko izmanto transportēšanai pa ceļu vai dzelzceļu, ir konstruēts, uzbūvēts un ekspluatēts tā, lai paredzamā ceļojuma laikā no tā neizkļūtu izkārnījumi, urīns un barība;

c)

ir veikti pasākumi, kas dzīvniekus aizsargā pret vektoriem, kuri ir kukaiņi, šādos ar kādu no turpmāk nosauktajām slimībām saistītos gadījumos:

i)

ja nosūtītājā vai tranzīta trešā valstī ir konstatēts Āfrikas zirgu mēris vai Venecuēlas zirgu encefalomielīts;

ii)

ja ir konstatēta viena vai vairākas vektoru izraisītas slimības – izņemot zirgu infekciozo anēmiju –, kas norādītas 11. panta 1. punkta sarakstā, un ja zirgu dzimtas dzīvnieki pret minēto patogēnu nav imūni vai vakcinēti.

Šā apakšpunkta i) punktā minēto slimību gadījumā aizsardzība pret vektoriem ietver tādus pasākumus kā tīklu izvietošana ap krātiņiem, konteineriem, steliņģiem vai boksiem, piespiedu ventilācija un transporta nodalījuma durvju aizdarīšana, izņemot dzīvnieku iekraušanas, izkraušanas vai kopšanas laiku.

3.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka šie zirgu dzimtas dzīvnieki ceļojuma laikā tiek izkrauti tikai tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, no kuras saskaņā ar I pielikumu zirgu dzimtas dzīvniekus ir atļauts ievest Savienībā.

9. pants

Īpašas dzīvnieku veselības prasības pārvadāšanai ar gaisa transportu

1.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts Savienībā ievest ar gaisa transportu, nodrošina, ka ir ievērotas šādas prasības:

a)

tūlīt pēc lidaparāta durvju aizvēršanas krātiņi, konteineri vai boksi un apkārtējā gaisa telpa transporta nodalījumā ir apstrādāti ar attiecīgu kukaiņu repelentu, to kombinējot ar insekticīdu;

b)

lidaparāta kapteinis aizpilda un paraksta deklarāciju, kas dota V pielikuma 1. daļā.

2.   Atkāpjoties no 8. panta 3. punkta, dalībvalsts pēc par sūtījumu atbildīgā operatora lūguma var atļaut, ka sūtījumu no viena lidaparāta uz citu pārkrauj kādā I pielikuma sarakstā neiekļautā valstī, ja ir izpildītas šādas prasības:

a)

minētā pārkraušana notiek vienas lidostas vienas un tās pašas muitas iestādes zonā oficiāla veterinārārsta vai atbildīgās muitas amatpersonas tiešā uzraudzībā;

b)

pārkraušanas laikā zirgu dzimtas dzīvnieki ir aizsargāti pret vektoriem, kuri ir kukaiņi un pārnēsā slimības, ko var pārnest uz zirgu dzimtas dzīvniekiem;

c)

minētie zirgu dzimtas dzīvnieki nenonāk saskarē ar tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības statuss;

d)

attiecībā uz turpmākajā ceļā izmantojamo lidaparātu ir veikti šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie pasākumi;

e)

atbilstību 1. punkta a) apakšpunkta un šā punkta a), b) un c) apakšpunkta nosacījumiem oficiālais veterinārārsts vai atbildīgā muitas amatpersona apliecina Pārkraušanas manifestā, kas sagatavots saskaņā ar V pielikuma 3. daļā doto paraugu.

10. pants

Īpašas dzīvnieku veselības prasības pārvadāšanai ar jūras transportu

1.   Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts Savienībā ievest ar jūras transportu, nodrošina, ka ir ievērotas šādas prasības:

a)

minētajam kuģim ir plānots doties tieši uz ostu Savienībā, nepiestājot tādas trešās valsts vai tās teritorijas daļas ostā, kura nav iekļauta I pielikumā dotajā sarakstā;

b)

tūlīt pēc nodalījuma aizvēršanas krātiņi, konteineri vai steliņģi un apkārtējā gaisa telpa transporta nodalījumā ir apstrādāti ar attiecīgu kukaiņu repelentu, to kombinējot ar insekticīdu;

c)

kuģa kapteinis aizpilda un paraksta V pielikuma 2. daļā doto deklarāciju.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts var atļaut, ka sūtījumu no viena kuģa uz citu pārkrauj kādā I pielikuma sarakstā neiekļautā valstī, ja:

a)

minēto pārkraušanu veic vienas ostas vienas un tās pašas muitas iestādes zonā oficiāla veterinārārsta vai atbildīgās muitas amatpersonas tiešā uzraudzībā;

b)

pārkraušanas laikā zirgu dzimtas dzīvnieki ir aizsargāti pret vektoriem, kuri ir kukaiņi un pārnēsā slimības, ko var pārnest uz zirgu dzimtas dzīvniekiem;

c)

minētie zirgu dzimtas dzīvnieki nenonāk saskarē ar tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības statuss;

d)

atbilstību 1. punkta b) apakšpunkta un šā punkta a), b) un c) apakšpunkta nosacījumiem oficiālais veterinārārsts vai atbildīgā muitas amatpersona apliecina Pārkraušanas manifestā, kas sagatavots saskaņā ar V pielikuma 3. daļā doto paraugu.

5. SADAĻA

Vispārīgas prasības attiecībā uz pārbaudi un vakcināciju zirgu dzimtas dzīvniekiem, kurus paredzēts ievest Savienībā, un zirgu dzimtas donordzīvniekiem, kuru spermu, olšūnas vai embrijus paredzēts ievest Savienībā

11. pants

Vispārīgas prasības laboratoriskai testēšanai, kas nepieciešama, lai sertificētu zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījumus, kas paredzēti ievešanai Savienībā

1.   Tādu zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju, ko paredzēts ievest Savienībā, nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka II un III pielikumā dotajos veselības sertifikātos paredzētie laboratorijas testi uz zirgu ļaunajiem ienāšiem, vaislas sērgu, zirgu infekciozo anēmiju, Venecuēlas zirgu encefalomielītu, zirgu encefalomielītu (rietumu un austrumu), Japānas encefalītu, Rietumnīlas drudzi, vezikulāro stomatītu, zirgu virusālo arterītu un ķēvju kontagiozo metrītu atbilst vismaz tādām jutīguma un specifiskuma prasībām, kas attiecīgajai slimībai noteiktas Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” jaunākā izdevuma 2.5. iedaļas attiecīgajā nodaļā.

2.   Zirgu dzimtas dzīvnieku, kuru galamērķis ir Savienība, nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka II pielikumā dotajos veselības sertifikātos paredzētie laboratorijas testi uz Āfrikas zirgu mēri tiek veikti saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK IV pielikumu.

3.   Tādu zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju, kuru galamērķis ir Savienība, nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina šādu prasību ievērošanu:

a)

šā panta 1. un 2. punktā noteiktos testus veic laboratorija, ko apstiprinājusi nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde;

b)

paraugu ņemšanas dati un testa rezultāti ir deklarēti, balstoties uz sertificējošajam oficiālajam veterinārārstam iesniegto laboratorijas pārskatu un ievērojot prasības, kas noteiktas veselības sertifikātā, kurš attiecīgajam sūtījumam atbilst II vai III pielikumā.

12. pants

Testēšana, ierodoties Savienībā

1.   Ierašanās dalībvalsts kompetentā iestāde gādā, ka tad, ja minētajā dalībvalstī vai tās uzdevumā veikta testa rezultāti neatbilst eksportēšanai uz Savienību paredzētā veselības sertifikātā apliecinātajiem rezultātiem, testu atkārto valsts references laboratorija, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 882/2004 (38) 4. panta 1. punktu iecelta kā specializējusies attiecīgajai slimībai; ierašanās dalībvalstī vai tās uzdevumā veiktajam testam jābūt izdarītam ar paraugu, kurš ņemts saskaņā ar Lēmuma 97/794/EK 4. pantu; minētais veselības sertifikāts atbilst šīs regulas II vai III pielikuma paraugam un ir dots līdzi attiecīgajam zirgu dzimtas dzīvniekam vai tā spermai, olšūnām vai embrijam.

2.   Ja pēc 1. punktā noteikto pasākumu veikšanas tiek konstatēts, ka saskaņā ar Lēmuma 97/794/EK 4. pantu veiktajām atbilstības pārbaudēm nav pārliecinoša iznākuma, 1. punktā minētā kompetentā iestāde gādā, ka 1. punktā minētajam paraugam galīga testēšana tiek veikta šādā veidā:

a)

uz Āfrikas zirgu mēri – Eiropas Savienības references laboratorijā, kas kā specializējusies uz Āfrikas zirgu mēri iecelta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/35/EEK (39);

b)

uz 11. panta 1. punktā minētajām slimībām – tādā Eiropas Savienības references laboratorijā, kura saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 180/2008 iecelta kā specializējusies uz zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām, kas nav Āfrikas zirgu mēris.

13. pants

Vakcīnu lietošana un vakcinācijas reģistrēšana

1.   Kompetentā iestāde trešā valstī, kas nosūta zirgu dzimtas dzīvniekus vai to spermu, olšūnas vai embrijus, kuru galamērķis ir Savienība, nodrošina, ka vakcinācija, kuru apliecina jebkurš no II vai III pielikumā dotajiem sertifikātiem, tiek veikta:

a)

saskaņā ar ražotāja norādījumiem vai nacionālajiem tiesību aktiem atkarībā no tā, kuri ir stingrāki;

b)

izmantojot licencētu vakcīnu, kas atbilst vismaz tādām drošuma, sterilitātes un iedarbīguma prasībām, kuras attiecīgajai vakcīnai noteiktas Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas rokasgrāmatas” jaunākajā redakcijā.

2.   Ja trešās valsts kompetentā iestāde apliecina, ka pozitīvs laboratorijas rezultāts seroloģiskā testā uz Āfrikas zirgu mēri ir saistīts ar iepriekšēju vakcināciju, minēto vakcināciju dokumentē zirgu dzimtas dzīvniekam līdzi dotajā identifikācijas dokumentā, ja tāds ir.

14. pants

Prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku virusālo arterītu

1.   Nekastrētam vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvniekam, kas paredzēts ievešanai Savienībā, izņemot tos, kas minēti IV pielikuma 1. punkta sarakstā, izdara zirgu virusālā arterīta testus, lai pārliecinātos, ka to sperma ir brīva no zirgu virusālā arterīta.

2.   Vakcinēšanu pret zirgu virusālo arterītu, arī testus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu, izdara oficiāla veterinārārsta uzraudzībā.

3.   Derīgu vakcināciju pret zirgu virusālo arterītu pierāda zirgu dzimtas dzīvniekam līdzi dotā dokumentā, ja tāds ir, apliecināta nepārtraukta vēsture, kuru veido sākotnējs vakcinācijas kurss un regulāra revakcinācija; sākotnējais kurss atbilst kādam no IV pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem vakcinēšanas protokoliem; revakcinācija atbilst ražotāja ieteikumiem un ir veikta ar ne mazāk kā 12 mēnešu starplaikiem.

6. SADAĻA

Ievešanai Savienībā paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācija

15. pants

Ievešanai Savienībā paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācija

1.   Ievešanai Savienībā paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki ir individuāli identificēti, lai starp dzīvnieku un tā sertificēto veselības statusu būtu nodrošināta nepārprotama atbilstība.

Šī identifikācija:

a)

vai nu atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 14. panta prasībām; vai

b)

sniedz vismaz minētās regulas I pielikuma 1. daļas I sadaļas A daļas 1., 2., 3. un 6.–10. punktā un B daļas 12.–18. punktā noteikto informāciju.

2.   Kaušanai paredzētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas importējami Savienībā, marķē individuāli ar elektronisku transponderi vai krotāliju, kuru numuru reģistrē veselības sertifikātā, kas dots līdzi dzīvniekiem transportēšanas laikā.

3.   Kaušanai paredzētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas importējami Savienībā, uz kreisā priekšējā naga ir skaidri un nedzēšami jāiededzina burts “S”, kura lielums ir vismaz puse no naga sieniņas garuma, un tas darāms šādos gadījumos:

a)

ja tie ir, atkāpjoties no 2. punkta, individuāli marķēti ar veselības sertifikātā norādītu alternatīvu paņēmienu, un šādā gadījumā dzīvnieki ir nosūtāmi uz galamērķa kautuvi saskaņā ar 21. panta a) punktu;

b)

ja tie ir paredzēti nosūtīšanai uz galamērķa kautuvi saskaņā ar 21. panta b) punktu.

7. SADAĻA

Īpašas dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu ievešanu Savienībā

16. pants

Pasākumi, ko veic kompetentās iestādes, lai nodrošinātu uz laiku ievestu reģistrētu zirgu izsekojamību

1.   Ja ir konstatēta atbilstība ievešanas nosacījumiem, kompetentā iestāde robežkontroles punktā:

a)

saglabā 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta kopiju;

b)

ar TRACES starpniecību informē attiecīgo kompetento iestādi vai – pēc vajadzības – izvešanas robežkontroles punktu par reģistrēta zirga ievešanu uz laiku, un konkrēti norāda:

i)

kompetento iestādi galamērķī, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 282/2004 I pielikumā dotā kopējā veterinārā ievešanas dokumenta (KVID) I.6. blokā;

ii)

izvešanas robežkontroles punktu, kuru reģistrēta zirga īpašnieks vai tā pārstāvis, aizpildot KVID I.24. bloku, norāda deklarācijā, kas pievienota 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam;

iii)

kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par pagaidu uzturēšanās vietām, kuras reģistrēta zirga īpašnieks vai tā pārstāvis ir norādījis deklarācijā, kas pievienota 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam;

c)

piegādā operatoram vismaz vienu KVID izdruku; KVID ir 1. punkta b) apakšpunktā minētais KVID; operators 1. punkta b) apakšpunktā minētā KVID I.7. blokā ir norādīts kā “par sūtījumu atbildīgais operators”.

2.   Ja reģistrēts zirgs pagaidu uzturēšanās laikā ir jāpārvieto no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, nosūtīšanas vietas kompetentā iestāde:

a)

ja ir izpildīti Direktīvas 2009/156/EK 4. un 5. pantā noteiktie dzīvnieku veselības nosacījumi, saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK III pielikumu izdod veselības sertifikātu vai nu individuālam reģistrētam zirgam, vai tādu reģistrētu zirgu sūtījumam, kuriem ir viena un tā pati izcelsme un viens un tas pats galamērķis, un minētā sertifikāta I.6. blokā ieraksta atsauci uz katra sūtījumā ietilpstoša īslaicīgi ievesta zirga veselības sertifikātu, kas minēts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un atsauci uz KVID, kas minēts 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā;

b)

ar TRACES starpniecību informē galamērķa kompetento iestādi par reģistrēta zirga pārvietošanu uz minēto dalībvalsti un pieprasa, aizpildot 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID III daļu, apstiprināt ierašanos;

c)

operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu; operators ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;

d)

padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts operatoram saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar šā punkta c) apakšpunktu.

3.   Galamērķa kompetentā iestāde, kas minēta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā un 2. punkta b) apakšpunktā, ar TRACES starpniecību apstiprina reģistrēta zirga ierašanos un reģistrē veiktās pārbaudes, aizpildot KVID III daļu.

4.   Pagaidu ievešanas noslēgumā 1. punkta b) apakšpunkta i) vai iii) punktā minētā kompetentā iestāde, kas uz laiku ievesto reģistrēto zirgu sertificē izcelsmes trešai valstij vai citai trešai valstij:

a)

ar TRACES starpniecību, aizpildot 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID III daļu, izvešanas robežkontroles punktu informē par to, ka uz laiku ievestais reģistrētais zirgs tiek no Savienības izvests;

b)

operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu; operators ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;

c)

ja izvešanas robežkontroles punkts atrodas citā dalībvalstī:

i)

saskaņā ar Lēmumu 93/444/EEK vai nu individuālam reģistrētam zirgam, vai arī tādu reģistrētu zirgu sūtījumam, kuriem ir viena un tā pati izcelsme un viens un tas pats galamērķis, izdod sertifikātu; izdotais sertifikāts atbilst Direktīvas 2009/156/EK III pielikumam;

ii)

iepriekš i) punktā minētā sertifikāta I.6. blokā ievada atsauci uz katra sūtījumā ietilpstošā uz laiku ievestā reģistrētā zirga veselības sertifikātu un atsauci uz KVID; reģistrētā zirga veselības sertifikāts ir 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais sertifikāts, un KVID ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.

5.   Izvešanas robežkontroles punkts, kas minēts 4. punkta a) apakšpunktā, reģistrētā zirga pagaidu ievešanas beigas dokumentē, attiecīgi aizpildot KVID III daļu.

6.   Ja mazāk kā 90 dienas pēc 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID izdošanas dienas reģistrēta zirga pagaidu ievešana nav atbilstoši 5. punktam pabeigta, ievešanas robežkontroles punktam un šajā pantā minētajām kompetentajām iestādēm ar TRACES starpniecību automātiski nosūta brīdinājumu, kas ir aktīvs līdz brīdim, kad minētās kompetentās iestādes noteikušas reģistrētā zirga statusu.

17. pants

Operatora pienākumi attiecībā uz reģistrētu zirgu, kas ievests uz laiku

1.   Operators, kas norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā un kas atbildīgs par reģistrētu zirgu, kurš Savienībā ievests uz laiku, nodrošina, ka tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a)

reģistrētajam zirgam visā pagaidu ievešanas laikā ir līdzi dots 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta oriģināls un KVID, ko izdevis ievešanas Savienībā robežkontroles punkts;

b)

reģistrētais zirgs paliek attiecīgajā dalībvalstī un telpās, kas norādītas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam pievienotajā deklarācijā;

c)

ja reģistrētais zirgs jāpārvieto uz citu dalībvalsti, tam ir veselības sertifikāts saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK III pielikumu un grozītais KVID, ko piegādājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 16. panta 2. punktu;

d)

visas agrāk izdotas KVID izdrukas ir nodotas kompetentajai iestādei, lai tās tiktu atzītas par nederīgām vai atsauktas;

e)

reģistrēto zirgu no Savienības robežkontroles punkta, kas norādīts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā veselības sertifikātā, izved ne vēlāk kā 89 dienas pēc dienas, kad notikusi ievešana Savienībā un kas ir norādīta attiecīgajā KVID.

2.   Šā panta 1. punktā minētais operators ir atbildīgs par reģistrētā zirga pārvietošanu tā pagaidu ievešanas laikā Savienībā un, konkrētāk, informē:

a)

kompetento iestādi – par jebkādām pārmaiņām, kas ieviešamas pārvietošanas maršrutā, kurš norādīts veselības sertifikātam pievienotajā deklarācijā; kompetentā iestāde ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā minētā kompetentā iestāde; veselības sertifikāts ir 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais veselības sertifikāts;

b)

izvešanas robežkontroles punktu – par dienu, kad uz laiku ievestais reģistrētais zirgs jāizved no Savienības;

c)

par saimniecību atbildīgo kompetento iestādi, – par reģistrētā zirga nāvi vai zudumu vai par ārkārtas situāciju, piemēram, veselības stāvokli, kura gadījumā veterināra palīdzība ir nepieciešama ilgāk kā 89 pagaidu ievešanas dienas; kompetentā iestāde ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā minētā kompetentā iestāde.

18. pants

Savienībā uz laiku ievesta reģistrēta zirga atpakaļievešana pēc tam, kad tas uz laiku izvests

1.   Attiecībā uz reģistrētiem zirgiem, kas Savienībā ievesti uz laiku, var piešķirt atļauju atpakaļievešanai pēc tam, kad zirgi uz laiku izvesti uz trešo valsti vai trešās valsts teritorijas daļu, lai piedalītos konkrētos konkursos, sacensībās, sacīkstēs vai kultūras pasākumos; trešajai valstij vai trešās valsts teritorijas daļai jābūt tādai, no kuras atpakaļievešana ir atļauta; atpakaļievešanai Savienībā jāizmanto veselības sertifikāti, kuru paraugi noteikti saskaņā ar 20. panta 3. punktu; atpakaļievešanai Savienībā jānotiek periodā, kas ir mazāk nekā 90 dienas pēc dienas, kad izdots 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.

2.   Lai atļautu 1. punktā minēto reģistrēta zirga atpakaļievešanu, 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā minētā kompetentā iestāde, kas izdod pagaidu izvešanas sertifikātu:

a)

piemēro pasākumus, kas paredzēti 16. panta 4. punkta a), b) un attiecīgā gadījumā c) apakšpunktā;

b)

ar TRACES starpniecību informē plānotās atpakaļievešanas robežkontroles punktu, aizpildot KVID III daļu;

c)

operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu; operators ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;

d)

padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

3.   Atpakaļievešanas robežkontroles punkts:

a)

saglabā 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta oriģinālu;

b)

par reģistrēta zirga atpakaļievešanu ar TRACES starpniecību informē:

i)

kompetento iestādi galamērķī, kas paziņots deklarācijā, kura pievienota 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam, vai kas grozīts saskaņā ar 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

ii)

aizpildot d) apakšpunktā minētā KVID I.24. bloku – robežkontroles punktu izvešanas vietā, kas paziņota deklarācijā, kura pievienota 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veterinārajam sertifikātam, vai kas grozīta saskaņā ar 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

c)

aizpildot d) apakšpunktā minētā KVID I.6. bloku, pieprasa, lai galamērķa kompetentā iestāde pārbauda reģistrētā zirga ierašanās patiesumu un attiecīgā gadījumā sniedz ierašanās apstiprinājumu;

d)

piegādā operatoram jauna KVID izdruku, kur ir aizpildīts II.1. bloks, iekļaujot atsauci uz tā iepriekšējā KVID numuru, kas piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un kur II.14. bloks ir aizpildīts termiņā, līdz kuram jānotiek izvešanai no Savienības un kurš norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētajā KVID;

e)

padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts operatoram saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, –saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

4.   Pēc atpakaļievešanas pēc tam, kad uz laiku ievests reģistrēts zirgs ir saskaņā ar 1. punktu uz laiku izvests, uz atlikušo laikposmu, kas nepārsniedz 90 dienas pēc 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID izdošanas dienas, piemēro 16. pantā paredzētos noteikumus.

19. pants

Pagaidu ievešanas konversija uz pastāvīgu ievešanu un reģistrēta zirga nāve vai zudums

1.   Ja operators, kas norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā, kompetentajai iestādei, kas minēta 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) vai iii) punktā vai 16. panta 2. punkta b) apakšpunktā, iesniedzis attiecīgu pieteikumu, dalībvalsts var atļaut reģistrēta zirga ievešanas statusu “Pagaidu ievešana” konvertēt uz statusu “Pastāvīga ievešana”, ja ir izpildītas šādas prasības:

a)

saskaņā ar I pielikumu no attiecīgās trešās valsts vai tās teritorijas daļas ir atļauts reģistrētu zirgu imports;

b)

par pagaidu uzturēšanās vietu atbildīgā kompetentā iestāde atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

minētā kompetentā iestāde ar apmierinošiem rezultātiem veikusi nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstību II pielikuma 3. daļā noteiktajām testēšanas un vakcinācijas prasībām attiecībā uz reģistrētu zirgu importu no attiecīgās trešās valsts vai tās teritorijas daļas;

ii)

minētā kompetentā iestāde ir nodrošinājusi, ka reģistrētais zirgs paliek oficiālā veterinārā uzraudzībā attiecīgajā dalībvalstī, līdz ir pagājuši trīs mēneši kopš KVID norādītās dienas, kad tas ievests Savienībā; KVID ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.

2.   Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde vai robežkontroles punkts, ko šim uzdevumam ir izraudzījusies dalībvalsts:

a)

TRACES sistēmā izbeidz statusu “Pagaidu ievešana”, izraugoties statusu “Maiņa uz pastāvīgu ievešanu” tā KVID III daļā, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

b)

operatoram piegādā jaunu a) apakšpunktā minētā KVID izdruku vai jaunu KVID, kura I.21. blokā ir atzīmēts “Iekšējam tirgum”; operators ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;

c)

padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

d)

padara par nederīgu vai atsauc 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta oriģinālu.

3.   Saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu vai 18. panta 3. punkta b) apakšpunktu izdota KVID I.7. blokā norādītais reģistrētā zirga operators nodrošina, ka konversijas perioda laikā:

a)

tiek veiktas un reģistrētas regulāras veterinārārsta vizītes, kurās pārbauda, vai reģistrētajam zirgam nav iespējamu infekciju slimību klīnisko pazīmju;

b)

tiek saglabāti ieraksti par reģistrētā zirga un zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanu saimniecībā, kur dzīvnieks tiek turēts, un ārpus tās;

c)

tiek veiktas muitas procedūras, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 15. pantā;

d)

saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 15. panta 1. punktu tiek iesniegts pieteikums uz identifikācijas dokumenta izdošanu vai esoša identifikācijas dokumenta pielāgošanu.

4.   Savienībā uz laiku ievesta reģistrēta zirga nāves vai zuduma gadījumā, ja attiecīgā dalībvalsts tā prasa, kompetentā iestāde, kuras teritorijā nāve vai zudums notikuši, ciešā sadarbībā ar robežkontroles punktu:

a)

TRACES sistēmā izbeidz statusu “Pagaidu ievešana”, KVID III daļā izraugoties ierakstu “Bojāeja/zudums”; KVID ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā vai 18. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētais KVID;

b)

padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

20. pants

Īpaši dzīvnieku veselības nosacījumi attiecībā uz reģistrētu zirgu atpakaļievešanu pēc to pagaidu izvešanas dalībai konkursos, sacensībās, sacīkstēs un kultūras pasākumos

1.   Dalībvalstis atļauj reģistrētu zirgu atpakaļievešanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

reģistrētais zirgs ārpus Savienības ir turēts ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien saskaņā ar 3. punktu nav īpaši noteikts cits laiks;

b)

reģistrētais zirgs nav nedz turēts tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, nedz ar sauszemes transportu tranzītā pārvietots pa tādu trešo valsti vai tās teritorijas daļu, kas nav iekļauta tajā pašā sanitārajā grupā kā trešā valsts vai tās teritorijas daļa, kurā oficiālais veterinārārsts saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A sadaļu ir parakstījis veselības sertifikātu;

c)

pagaidu izvešanai paredzēts veselības sertifikāts, ko parakstījis oficiālais veterinārārsts izcelsmes dalībvalstī, vai tā apliecināta kopija tiek pēc pieprasījuma uzrādīts atpakaļievešanas Savienībā robežkontroles punktā.

2.   Kompetentā iestāde, kas sertificē kādu reģistrētu zirgu pagaidu izvešanai uz trešo valsti, nodrošina, ka, piemērojot Lēmuma 93/444/EEK 2. panta 1. punktu, līdz izvešanas vietai, kas atrodas kādā citā dalībvalstī, reģistrētam zirgam ir līdzi dots Direktīvas 2009/156/EK III pielikumam atbilstošs veselības sertifikāts.

3.   Atpakaļievešanai pēc tam, kad reģistrētiem zirgiem, kas piedalās konkrētos konkursos, sacensībās, sacīkstēs vai kultūras pasākumos, bijusi par 30 dienām ilgāka pagaidu izvešana, piemēro īpašas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas attiecīgajos II pielikuma 2. daļas B sadaļā doto veselības sertifikātu paraugos un attiecināmas uz minēto pasākumu.

4.   KVID I.7. blokā norādītais par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka pagaidu izvešanas laikā reģistrētais zirgs nav nedz turēts tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, nedz ar sauszemes transportu tranzītā pārvietots pa tādu trešo valsti vai tās teritorijas daļu, kas nav iekļauta tajā pašā sanitārajā grupā kā trešā valsts vai tās teritorijas daļa, kurā oficiālais veterinārārsts saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A sadaļu ir parakstījis veselības sertifikātu.

21. pants

Īpaši dzīvnieku veselības nosacījumi attiecībā uz kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu

Šīs regulas 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā norādītā KVID I.7. blokā norādītais kaušanai paredzēto zirgu dzimtas dzīvnieku operators nodrošina, ka pēc pārbaudēm, kas veiktas ievešanas Savienībā robežkontroles punktā, dzīvnieki:

a)

ir bez kavēšanās un nonākšanas saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības statuss, vai nu tieši pārvesti uz galamērķa kautuvi, kur tie 72 stundās pēc ierašanās kautuvē tiek nokauti; vai

b)

kā norādīts šīs regulas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā veselības sertifikātā, ir pārvietoti cauri vienotam atestētam tirgum vai Direktīvas 2009/156/EK 7. panta 1. punktā minētajam šķirošanas centram, no kurienes tie pēc tirgus ir saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem, kas nodrošina izsekojamību, izvedami tieši uz kautuvi nokaušanai, cik drīz vien iespējams, taču ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā kopš ievešanas Savienībā, nepieļaujot saskari ar tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir cits veselības statuss.

8. SADAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

22. pants

Pārejas noteikumi

Pārejas periodā līdz 2018. gada 31. decembrim dalībvalstis atļauj Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumus, kam līdzi doti veselības sertifikāti, kas sastādīti saskaņā ar to veselības sertifikātu paraugiem, kuri piemērojami pirms šīs regulas piemērošanas dienas, kas norādīta 24. panta otrajā daļā.

23. pants

Atcelšana

Atceļ Lēmumus 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK, 93/197/EEK, 94/699/EK, 95/329/EK, 2003/13/EK, 2004/177/EK, 2004/211/EK, 2010/57/ES un 2010/471/ES.

Atsauces uz minētajiem lēmumiem lasa kā atsauces uz šo regulu.

24. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. oktobra.

Tās 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu, 2. punkta b), c) un d) apakšpunktu, 3. punktu, 4. punkta a) un b) apakšpunktu un 5. punktu, kā arī 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.

(4)  Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (OV L 219, 14.8.2008., 40. lpp.).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Komisijas 2010. gada 2. marta Regula (ES) Nr. 176/2010, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK D pielikumu attiecībā uz spermas savākšanas un glabāšanas centriem, embriju ieguves brigādēm un sagatavošanas grupām, un nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas, aitu ģints un kazu ģints donordzīvniekiem un uz šo sugu spermas, olšūnu un embriju apstrādi (OV L 52, 3.3.2010., 14. lpp.).

(8)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/470/ES, ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 15. lpp.).

(9)  Padomes un – attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību – arī Komisijas 2002. gada 4. aprīļa Lēmums 2002/309/EK, Euratom, par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.).

(10)  OV L 71, 18.3.1999., 3. lpp.

(11)  Padomes 1998. gada 14. decembra Lēmums 1999/201/EK par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par sanitārajiem pasākumiem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzībai attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem (OV L 71, 18.3.1999., 1. lpp.).

(12)  OV L 57, 26.2.1997., 5. lpp.

(13)  Padomes 1996. gada 17. decembra Lēmums 97/132/EK par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi attiecībā uz tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem piemērojamajiem sanitārajiem pasākumiem (OV L 57, 26.2.1997., 4. lpp.).

(14)  Komisijas 1997. gada 12. novembra Lēmums 97/794/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/496/EEK piemērošanai attiecībā uz veterinārajām pārbaudēm dzīviem dzīvniekiem, kas importējami no trešām valstīm (OV L 323, 26.11.1997., 31. lpp.).

(15)  Komisijas 2008. gada 28. februāra Regula (EK) Nr. 180/2008 par Kopienas references laboratoriju zirgu slimībām, izņemot Āfrikas zirgu mēri, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (OV L 56, 29.2.2008., 4. lpp.).

(16)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis, 1994. gada 12. decembris, VI/4994/94 – 4. redakcija.

(17)  Komisijas 1995. gada 25. jūlija Lēmums 95/329/EK, kas nosaka vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvnieku kategorijas, uz kurām attiecas prasības par vīrusarterītu, kas noteiktas Padomes Direktīvas 90/426/EEK 15. panta b) apakšpunkta ii) daļā (OV L 191, 12.8.1995., 36. lpp.).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Komisijas 2002. gada 30. decembra Lēmums 2003/24/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas izveidi (OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp.).

(20)  Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmums 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.).

(21)  Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmums 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.).

(22)  Komisijas 2007. gada 16. aprīļa Lēmums 2007/240/EK, ar ko izveido jaunas veterinārās apliecības dzīvu dzīvnieku, spermas, embriju, olšūnu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Kopienā saskaņā ar Lēmumu 79/542/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK, 93/197/EEK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK un 2006/168/EK (OV L 104, 21.4.2007., 37. lpp.).

(23)  Komisijas 2004. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 282/2004, ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentu (OV L 49, 19.2.2004., 11. lpp.).

(24)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Lēmums 93/444/EEK par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kuri paredzēti izvešanai uz trešām valstīm (OV L 208, 19.8.1993., 34. lpp.).

(25)  Komisijas 1992. gada 10. aprīļa Lēmums 92/260/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju saistībā ar reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu (OV L 130, 15.5.1992., 67. lpp.).

(26)  Komisijas 1993. gada 2. februāra Lēmums 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.).

(27)  Komisijas 1993. gada 5. februāra Lēmums 93/196/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju attiecībā uz nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu (OV L 86, 6.4.1993., 7. lpp.).

(28)  Komisijas 1993. gada 5. februāra Lēmums 93/197/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu, kā arī vaislai un gaļas ieguvei paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam (OV L 86, 6.4.1993., 16. lpp.).

(29)  Komisijas 1994. gada 19. oktobra Lēmums 94/699/EK, ar ko nosaka retākas identitātes un fiziskās pārbaudes noteiktu zirgu dzimtas dzīvnieku pagaidu ievešanai no Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas un atceļ Lēmumu 93/321/EEK (OV L 280, 29.10.1994., 88. lpp.).

(30)  Komisijas 2003. gada 10. janvāra Lēmums 2003/13/EK par tādu zirgu pagaidu ievešanu, kas piedalīsies jāšanas pasākumos olimpisko spēļu priekšsacīkstēs Grieķijā 2003. gadā (OV L 7, 11.1.2003., 86. lpp.).

(31)  Komisijas 2004. gada 20. februāra Lēmums 2004/177/EK par tādu zirgu pagaidu ievešanu, kas piedalīsies jāšanas pasākumos olimpisko spēļu priekšsacīkstēs Grieķijā 2004. gadā (OV L 55, 24.2.2004., 64. lpp.).

(32)  Komisijas 2010. gada 3. februāra Lēmums 2010/57/ES, ar ko nosaka veselības garantijas attiecībā uz tādu zirgu dzimtas dzīvnieku tranzītu, kurus transportē caur teritorijām, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas 97/78/EK I pielikumā (OV L 32, 4.2.2010., 9. lpp.).

(33)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/471/ES par zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Savienībā attiecībā uz spermas savākšanas un glabāšanas centriem, embriju ieguves un sagatavošanas grupām un sertifikācijas prasībām (OV L 228, 31.8.2010., 52. lpp.).

(34)  Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (OV L 59, 3.3.2015., 1. lpp.).

(35)  Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem (OV L 224, 18.8.1990., 55. lpp.).

(36)  Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(39)  Padomes 1992. gada 29. aprīļa Direktīva 92/35/EEK, ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai (OV L 157, 10.6.1992., 19. lpp.).


I PIELIKUMS

TĀDU TREŠO VALSTU  (1) UN TO TERITORIJAS DAĻU  (2) SARAKSTS, NO KURĀM IR ATĻAUTA ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU UN TO SPERMAS, OLŠŪNU UN EMBRIJU IEVEŠANA SAVIENĪBĀ

ISO kods

Trešā valsts

Trešās valsts teritorijas daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas apraksts

SG

TA

Atpakaļievešana

Ievešana

Ievešana

Tranzīts

Īpaši nosacījumi

RH

RH

RH

ES

RE + EBP

SPERMA

O/E

Zirgu dzimtas dzīvnieki

 

RH

RE

EBP

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentīna

AR-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Austrālija

AU-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbadosa

BB-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahreina

BH-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudu Salas

BM-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolīvija

BO-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brazīlija

BR-0

Visa valsts

 

 

BR-1

Štati:

Riugrandi du Sula, Santakatarina, Matugrosu du Sula, Federālais distrikts un Riodežaneiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Baltkrievija

BY-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanāda

CA-0

Visa valsts

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Šveice (1)

CH-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Čīle

CL-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Ķīna

CN-0

Visa valsts

 

 

CN-1

No zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvā zona Guandunas provinces Guandžou pašvaldības Conghua pilsētā, ietverot biodrošā autoceļa koridoru no Guandžou un Honkongas lidostas un uz tām (papildu informāciju sk. 1. BLOKĀ)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Pasaules čempionāta norises vieta Expo 2010 autostāvvietā Nr. 15 un ceļš līdz Šanhajas Pudongas starptautiskajai lidostai Pudongas Jaunā apgabala ziemeļu daļā un Šanhajas aglomerācijas Minhang apgabala austrumu daļā (sīkāku informāciju sk. 1. BLOKĀ)

G

X

 

Tikai ar II pielikuma 2. daļas B iedaļas 1. nodaļā paredzēto sertifikātu.

CR

Kostarika

CR-0

Visa valsts

 

 

CR-1

Sanhosē aglomerācija

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

Visa valsts

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Alžīrija

DZ-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Ēģipte

EG-0

Visa valsts

 

 

 

EG-1

No zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīva zona, kas izveidota Ēģiptes Bruņoto spēku Veterinārajā slimnīcā (El Nasr Road, iepretim Al Ahly sporta klubam) Kairā, un automaģistrāles savienojums ar Kairas Starptautisko lidostu (sīkāku informāciju sk. 2. BLOKĀ).

E

X

X

X

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grenlande

GL-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Honkonga

HK-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

IL

Izraēla (3)

IL-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islande (5)

IS-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamaika

JM-0

Visa valsts

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordānija

JO-0

Visa valsts

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japāna

JP-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgizstāna

KG-0

Visa valsts

 

 

KG-1

Isikula apgabals

B

X

 

X

 

KR

Korejas Republika

KR-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuveita

KW-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

 

LB

Libāna

LB-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

 

MA

Maroka

MA-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Melnkalne

ME-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

MK-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Makao

MO-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malaizija

MY-0

Visa valsts

 

 

MY-1

Pussala

G

X

X

X

 

X

 

MU

Maurīcija

MU-0

Visa valsts

E

X

X

 

MX

Meksika

MX-0

Visa valsts

C

 

 

 

 

MX-1

Mehiko aglomerācija

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai ar II pielikuma 2. daļas B iedaļas 1. nodaļā paredzēto sertifikātu.

NO

Norvēģija (5)

NO-1

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Omāna

OM-0

Visa valsts

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Visa valsts

 

 

PE-1

Limas apgabals

D

X

X

X

 

X

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

Visa valsts

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paragvaja

PY-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Katara

QA-0

Visa valsts

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbija (6)

RS-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Krievija

RU-0

Visa valsts

 

 

RU-1

Kaļiņingradas, Arhangeļskas, Vologdas, Murmanskas, Ļeņingradas, Novgorodas, Pleskavas, Brjanskas, Vladimiras, Ivanovas, Tveras, Kalugas, Kostromas, Maskavas, Orlas, Rjazaņas, Smoļenskas, Tulas, Jaroslavļas, Ņižņijnovgorodas, Kirovas, Belgorodas, Voroņežas, Kurskas, Ļipeckas, Tambovas, Astrahaņas, Volgogradas, Penzas, Saratovas, Uļjanovskas, Rostovas, Orenburgas, Permas un Kurgānas apgabals

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Stavropoles un Krasnodaras apgabals

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Karēlijas, Marijelas, Mordvijas, Čuvašijas, Kalmikijas, Tatarstānas, Dagestānas, Kabardas-Balkārijas, Ziemeļosetijas, Ingušijas un Karačajas-Čerkesijas Republika

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saūda Arābija

SA-0

Visa valsts

 

 

SA-1

Visa valsts, izņemot SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Aizsargzonas un uzraudzības zonas Džizānā, Asīrā un Nedžrānā, kas aprakstītas 3. BLOKĀ

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūra

SG-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

TH

Taizeme

TH-0

Visa valsts

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunisija

TN-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turcija

TR-0

Visa valsts

 

 

TR-1

Ankaras, Edirnes, Stambulas, Izmiras, Kirklareli un Tekirdāgas province (ils)

E

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Urugvaja

UY-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

 

 

ZA-1

Keiptaunas aglomerācija (papildu informāciju sk. 4. BLOKĀ)

F

 

Komisijas Lēmums 2008/698/EK

I PIELIKUMĀ IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI

Dzīvnieks/produkts

Kategorijas/nosacījumi

RH

Reģistrēti zirgi, kas definēti šīs regulas 2. panta c) punktā.

ES

Kaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta d) punktā.

RE

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta c) punktā.

EBP

Vaislai [pavairošanai] un nodarbināšanai [nobarošanai] paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta e) punktā.

SPERMA

No zirgu dzimtas dzīvniekiem saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktu savākta sperma.

O/E

No zirgu dzimtas dzīvniekiem saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktu savāktas vai sagatavotas olšūnas un embriji.


Ailes

Informācija / preces apraksts

Nepieciešamais veselības sertifikāts

1.–4.

Teritorijas apraksts

Nav attiecināms

5.

Sanitārā grupa

Nav attiecināms

6.

Reģistrētu zirgu pagaidu ievešana

II PIELIKUMA 1. daļas A sadaļa

7.

Skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas

II PIELIKUMA 2. daļas A sadaļa

II PIELIKUMA 2. daļas B sadaļas 1. nodaļa

II PIELIKUMA 2. daļas B sadaļas 2. nodaļa

8.

Reģistrētu zirgu imports

II PIELIKUMA 3. daļas A sadaļa

9.

Kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku imports

II PIELIKUMA 3. daļas B sadaļa

10.

Reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un vaislai un nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku imports

II PIELIKUMA 3. daļas A sadaļa

11.

No reģistrētiem zirgiem savāktas spermas imports

III pielikuma 1. daļas A sadaļa

III pielikuma 1. daļas B sadaļa

III pielikuma 1. daļas C sadaļa

III pielikuma 1. daļas D sadaļa

12.

No reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem savāktas spermas imports

III pielikuma 1. daļas A sadaļa

III pielikuma 1. daļas B sadaļa

III pielikuma 1. daļas C sadaļa

III pielikuma 1. daļas D sadaļa

13.

No vaislai un nodarbināšanai paredzētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem savāktas spermas imports

III pielikuma 1. daļas A sadaļa

III pielikuma 1. daļas B sadaļa

III pielikuma 1. daļas C sadaļa

III pielikuma 1. daļas D sadaļa

14.

Zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju ievešana

III pielikuma 2. daļas A sadaļa

III pielikuma 2. daļas B sadaļa

15.

Zirgu dzimtas dzīvnieki tranzītā

II PIELIKUMA 1. daļas B sadaļa

16.

Atsauce uz īpašiem nosacījumiem/papildu garantijām

Nav attiecināms

Bloki

X

Ievešana atļauta

Ievešana nav atļauta

Sanitārās grupas

Sanitārā grupa

Īpašas dzīvnieku veselības garantijas, kas nepieciešamas zirgu dzimtas dzīvnieku ievešanai Savienībā

A

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts

B

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga

C

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu encefalomielīts (austrumu un rietumu), vezikulārais stomatīts

D

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, zirgu encefalomielīts (austrumu un rietumu), Venecuēlas zirgu encefalomielīts, vezikulārais stomatīts

E

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, Āfrikas zirgu mēris

F

zirgu infekciozā anēmija, vaislas sērga, Āfrikas zirgu mēris

G

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, Japānas encefalomielīts

1. BLOKS

CN

Ķīna

CN-1

Īpašā no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvā zona, kas atrodas Guandunas provincē un kam ir šādas robežas:

centrālā zona

:

jāšanas pasākumu norises vieta Reshui Village, Conghua pilsētas Lingkou Town ar tādu apkārtējo apgabalu piecu km rādiusā, ko kontrolē ceļu kontroles punkts uz valsts autoceļa Nr. 105;

uzraudzības zona

:

visi Conghua pilsētas administratīvi teritoriālie iedalījumi, kas aptver centrālo zonu un aizņem 2 009 km2 lielu platību;

aizsargzona

:

šādu tuvējo administratīvi teritoriālo iedalījumu ārējās robežas, kas aptver uzraudzības zonu:

Baiyun rajons, Conghua pilsētas Luogang rajons,

Guandžou pilsētas Huadu rajons,

Zengcheng pilsēta,

Qingyuan pilsētas Qingcheng rajona administratīvi teritoriālie iedalījumi,

Fogang novads,

Xinfeng novads,

Longmen novads;

biodrošā autoceļa koridors

:

no jāšanas pasākumu norises vietas centrālajā zonā uz Guandžou Baiyun starptautisko lidostu, braucot pa valsts autoceļu Nr. 105, Jiebei autoceļu, lidostas ātrgaitas automaģistrāli, ietverot attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem slēgto zonu viena km rādiusā ap Baiyun starptautisko lidostu Guandžou pilsētā;

no jāšanas pasākumu norises vietas centrālajā zonā uz Shenzhen Huanggang ostu uz Ķīnas un Honkongas robežas, braucot pa valsts autoceļu Nr. 105, Jiebei autoceļu, ziemeļu apļa ātrgaitas automaģistrāli Nr. 2 (No. 2 north ring expressway) un Guang-Shen autoceļu ar zirgu dzimtas dzīvniekiem slēgto zonu autoceļa abās pusēs vismaz viena km platumā;

pirmsievešanas karantīna

:

karantīnas telpas aizsargzonā, ko izraudzījušās kompetentās iestādes, lai zirgu dzimtas dzīvniekus no citām Ķīnas daļām sagatavotu ievešanai no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvajā zonā.

CN

Ķīna

CN-2

Zonas robežu noteikšana Šanhajas aglomerācijā:

rietumu robeža

:

no Huangpu upes grīvas ziemeļos līdz Dazhi upes sazarojumam;

dienvidu robeža

:

no Huangpu upes sazarojuma līdz Dazhi upes grīvai austrumos;

ziemeļu un austrumu robeža

:

krasta līnija.


2. BLOKS

EG

Ēģipte

EG-1

Aptuveni 0,1 km2 liela no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīva zona (EDFZ), kas izveidota ap Ēģiptes Bruņoto spēku Veterināro slimnīcu (El-Nasr Road iepretim Al Ahly sporta klubam) Kairas austrumu nomalē (koordinātas: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), un 10 km garš automaģistrāles savienojums (El-Nasr Road un Airport Road) ar Kairas Starptautisko lidostu.

a)

EDFZ robežas:

no El Nasr Road krustojuma ar El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (koordinātas: 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) pa El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road aptuveni 500 m uz ziemeļiem līdz pirmajam krustojumam ar Passage Inside Armed Forces (tālāk – Passage), pa labi un pa Passage aptuveni 100 m uz austrumiem, atkal pa labi un pa Passage aptuveni 150 m uz dienvidiem, pa kreisi un pa Passage aptuveni 300 m uz austrumiem, pa labi un pa Passage aptuveni 100 m uz dienvidiem līdz El-Nasr Road, pa labi un pa El-Nasr Road 300 m uz dienvidrietumiem līdz El-Nasr Road krustojuma ar Hassan Ma'moon Road pretējai pusei, pa labi un pa Passage 100 m uz ziemeļiem, pa kreisi un pa Passage 120 m uz rietumiem, pa kreisi un pa Passage 200 m uz dienvidiem, pa labi un pa El-Nasr Road 100 m uz rietumiem līdz El-Nasr Road krustojumam ar El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Pirmseksporta karantīnas zonas robežas EDFZ teritorijā:

no punkta iepretī El-Nasr Road krustojumam ar Hassan Ma'moon Road pa Passage 100 m uz ziemeļiem, pa labi un pa Passage 250 m uz austrumiem, pa labi un pa Passage 50 m uz dienvidiem līdz El-Nasr Road, pa labi un pa El-Nasr Road 300 m uz dienvidrietumiem līdz El-Nasr Road krustojuma ar Hassan Ma'moon Road pretējai pusei.


3. BLOKS

SA

Saūda Arābija

SA-1

Apstiprinātie karantīnas punkti:

1.

Rijādas lidosta

2.

Karaļa Abdulaziza hipodroms (Janadrijah)

 

 

SA-2

Tādu aizsargzonu un uzraudzības zonu robežas, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktu:

1.

Džizānas province

aizsargzona: visa province, izņemot tās daļu uz ziemeļiem no Šukaikas autoceļu kontroles punkta uz 5. autoceļa un uz ziemeļiem no 10. autoceļa,

uzraudzības zona: provinces daļa uz ziemeļiem no autoceļa kontroles punkta Šukaikā uz 5. autoceļa, kuru kontrolē autoceļa kontroles punkts Kahmā, un uz ziemeļiem no 10. autoceļa.

2.

Asīras province

aizsargzona: provinces daļa, ko norobežo 10. autoceļš, starp Derbu, Abhu un Kamismušaitu uz ziemeļiem, izņemot jāšanas sporta klubus attiecīgajās gaisa un militārajās bāzēs, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo 15. autoceļš, kas Kamismušaitu caur Džarašu, Utfahu un Dhahrandžanubu savieno ar Nedžrānas provinces robežu, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo autoceļš no Utfahas caur Faidu uz Badrdžanubu (Nedžrānas provincē),

uzraudzības zona: jāšanas sporta klubi attiecīgajās gaisa un militārajās bāzēs, provinces daļa starp aizsargzonas robežu un 209. autoceļu no Šukaikas līdz 211. ceļa kontrolpunktam Muhajilā, provinces daļa starp 10. autoceļa kontrolpunktu uz dienvidiem no Abhas, Abhas pilsētu un ceļa kontrolpunktu Balasmēru 65 km attālumā no Abhas uz 15. autoceļa uz ziemeļiem, provinces daļa starp Kamismušaitu un ceļa kontrolpunktu 90 km attālumā no Abhas uz 255. autoceļa virzienā uz Samaku un ceļa kontrolpunktu Jarā, 90 km attālumā no Abhas uz 10. autoceļa virzienā uz Rijādu, un provinces daļa uz dienvidiem no virtuālās līnijas starp ceļa kontrolpunktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu, kas atrodas uz 177. autoceļa, līdz Nedžrānas provinces robežai.

3.

Nedžrānas province

aizsargzona: provinces daļa, ko norobežo autoceļš no Utfahas (Asīras province) līdz Badr Džanubai un līdz Sebtai un no Sebtas gar Vadi Habuna līdz krustojumam ar 177. autoceļu starp Nedžrānu un Rijādu uz ziemeļiem, bet no šā krustojuma pa 177. autoceļu uz dienvidiem līdz krustojumam ar 15. autoceļu no Nedžrānas līdz Šarūrai, un provinces daļa uz dienvidiem no 15. autoceļa starp Nedžrānu un robežu ar Jemenu,

uzraudzības zona: provinces daļa uz dienvidiem no līnijas starp autoceļu kontroles punktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu uz 177. autoceļa no robežas ar Nedžrānas provinci līdz autoceļu kontroles punktam Hašmgurābā, 80 km no Nedžrānas, un uz rietumiem no 175. autoceļa virzienā uz Šaruru.


4. BLOKS

ZA

Dienvidāfrika

ZA-1

Apstiprinātie karantīnas punkti:

1.

Kenilvortas karantīnas punkts

Keiptaunas aglomerācijas teritorijas norobežojums (ZA-1):

ziemeļu robeža

:

Blaauwberg Road (M14);

austrumu robeža

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway un M5 Highway;

dienvidu robeža

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive līdz Newslands Forestry station un pāri Echo Gorge of Table Mountain līdz Camps Bay;

rietumu robeža

:

krasta josla no Camps Bay līdz Blaauwberg Road.


(1)  Neskarot konkrētas sertifikācijas prasības, kas noteiktas Padomes un Komisijas Lēmumā 2002/309/EK, Euratom.

(2)  Ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piemērojama oficiāla reģionalizācija.

(3)  Turpmāk uzskatīta par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzalemi un pārējo Rietumkrastu.

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienošanās notiks pēc pašlaik notiekošajām sarunām Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Neskarot konkrētas sertifikācijas prasības, kas noteiktas Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.) 17. pantā.

(6)  Izņemot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.


II PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTU PARAUGI UN DEKLARĀCIJU PARAUGI DZĪVU ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ

1. DAĻA

Pagaidu ievešana un tranzīts

A sadaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai Savienībā mazāk nekā uz 90 dienām

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

B sadaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku tranzītam Savienībā no vienas trešās valsts vai tās teritorijas daļas uz citu trešo valsti vai uz citu tās pašas trešās valsts teritorijas daļu

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

2. DAĻA

Atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas

A sadaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs reģistrētu zirgu atpakaļievešanai Savienībā zirgu skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem pēc tam, kad tiem bijusi pagaidu izvešana mazāk nekā uz 30 dienām

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

B sadaļa

Veselības sertifikātu paraugi un deklarāciju paraugi, kas attiecināmi uz reģistrētu zirgu atpakaļievešanu Savienībā pēc to pagaidu izvešanas dalībai konkrētās sacensībās vai skriešanās sacīkstēs

1. nodaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs, kas attiecināms uz konkursiem vai sacensībām paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešanu Savienībā pēc tam, kad tie uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, izvesti dalībai jāšanas sporta pasākumos, kuri organizēti Fédération Equestre Internationale (FEI) aizbildnībā

(olimpisko spēļu priekšsacīkstes, olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles, Pasaules Jāšanas sporta spēles, Āzijas Jāšanas sporta spēles, Amerikas Jāšanas sporta spēles, Apvienoto Arābu Emirātu Izturības pasaules kauss)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

2. nodaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs, kas attiecināms uz tādu reģistrētu konkursu vai sacīkšu zirgu atpakaļievešanu Savienībā, kuri uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, bijuši izvesti, lai piedalītos konkrētās zirgu skriešanās sacīkstēs Austrālijā, Kanādā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Apvienotajos Arābu Emirātos vai Katarā

(starptautiskās grupas/klases sanāksmes, Japānas kauss, Melburnas kauss, Dubaijas zirgu skriešanās sacīkšu pasaules kauss, Honkongas starptautiskās zirgu skriešanās sacīkstes)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

3. DAĻA

Ievešana

A sadaļa

Veselības sertifikāta paraugi un deklarācijas paraugs individuālu reģistrētu zirgu, reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku vai vaislai un nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam Savienībā

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

B sadaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs kaušanai paredzētu zirgu dzimtas mājdzīvnieku sūtījumu importam Savienībā

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

4. DAĻA

Paskaidrojumi par sertifikāciju

Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU SPERMAS, OLŠŪNU UN EMBRIJU IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ

1. DAĻA

Veselības sertifikāta paraugs spermas importam

A sadaļa

1. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumu importam, kas pēc 2014. gada 30. septembra savākta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

B sadaļa

2. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumiem, kas pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra savākta, apstrādāta un/vai glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010. gada 31. augusta nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

C sadaļa

3. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumiem, kas pirms 2010. gada 1. septembra savākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010. gada 31. augusta nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

D sadaļa

4. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumiem, kas pēc 2014. gada 30. septembra savākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK, un tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumiem, kas pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra vai pirms 2010. gada 1. septembra savākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010. gada 31. augusta nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

2. DAĻA

Veselības sertifikāta paraugs olšūnu un embriju importam

A sadaļa

1. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētu tādu zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumiem, kuri pēc 2014. gada 30. septembra iegūti vai sagatavoti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un kurus nosūtījusi apstiprināta embriju ieguves brigāde vai sagatavošanas grupa, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes grupa

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

B sadaļa

2. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādu zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju krājumu sūtījumiem, kuri pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra savākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un kurus pēc 2010. gada 31. augusta nosūtījusi apstiprināta embriju savākšanas vai ieguves grupa, kas ir olšūnu un embriju izcelsmes vieta

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

3. DAĻA

Paskaidrojumi par sertifikāciju

Image Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

VĪRIŠĶĀS KĀRTAS ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU KATEGORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2009/156/EK 15. PANTA b) PUNKTA ii) APAKŠPUNKTU IR PIEMĒROJAMI NOSACĪJUMI PAR ZIRGU VIRUSĀLO ARTERĪTU

1.

Direktīvas 2009/156/EK 15. panta b) punkta ii) apakšpunktā noteiktā prasība par virusālo arterītu attiecas uz nekastrētiem vīrišķās kārtas zirgu dzimtas dzīvniekiem, izņemot:

a)

zirgu dzimtas dzīvniekus, kas vakcinēti pret zirgu virusālo arterītu oficiālā uzraudzībā, izmantojot vakcīnu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar vienu no šādiem protokoliem:

i)

zirgu dzimtas dzīvniekus vakcinē izolācijas laikā, kas ilgst vismaz 28 dienas pēc tam, kad tie testēti vai nu ar seruma neitralizācijas testu uz zirgu virusālo arterītu, izmantojot asins paraugu, kas ņemts ne agrāk kā pēc septiņām dienām kopš izolācijas sākuma, un seruma atšķaidījumā 1 pret 4 iegūstot negatīvu rezultātu, vai ar vīrusa izolēšanas testu, izmantojot alikvotu no visas spermas, kas iegūta ne agrāk kā pēc septiņām dienām kopš izolācijas sākuma, un iegūstot negatīvu rezultātu, un 21 dienu pēc vakcinēšanas tie turēti nošķirti no citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;

ii)

zirgu dzimtas dzīvniekus vakcinē 180 līdz 270 dienu vecumā pēc tam, kad tiem veikts vīrusa neitralizācijas tests uz EVA, seruma atšķaidījumā 1 pret 4 iegūstot negatīvu rezultātu, vai, izmantojot divus asins paraugus, kas ņemti ar vismaz 14 dienu starplaiku, iegūti stabili vai sarūkoši titri. Zirgu dzimtas dzīvnieki 21 dienu pēc vakcinēšanas jānošķir no citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;

b)

zirgu dzimtas dzīvniekus, kas jaunāki par 180 dienām;

c)

zirgu dzimtas dzīvniekus, kas paredzēti kaušanai un tiek sūtīti tieši uz kautuvi.

2.

Testu veic oficiālā veterinārā uzraudzībā, testu, testa rezultātu un vakcinācijas faktu oficiālā veterinārā uzraudzībā sertificējot. Vakcināciju veic ar regulāriem starplaikiem atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Ir jāreģistrē apstiprinātās vakcīnas partijas numuri, detalizēta informācija par vakcināciju un revakcināciju, kā arī seroloģisku testu vai ierosinātāja identifikācijas testu rezultāti, ja tādi ir identifikācijas dokumentā (pasē) un ir sertificēšanas vajadzībām pieejami.

3.

Attiecībā uz pierādījumu, ka spermā nav zirgu arterīta vīrusa, par 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētajam vīrusa izolācijas testam līdzvērtīgu ir uzskatāma Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa” 12.9.2. panta 4. punkta a) apakšpunktā aprakstītā testa pārošana.


V PIELIKUMS

DEKLARĀCIJAS PARAUGS

1. DAĻA

Gaisa kuģa kapteiņa deklarācija

Image Teksts attēlu

2. DAĻA

Kuģa kapteiņa deklarācija

Image Teksts attēlu

3. DAĻA

Pārkraušanas manifesta paraugs

Image Teksts attēlu