EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0615

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 615/2014 ( 2014. gada 6. jūnijs ), ar ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 īstenošanas noteikumus attiecībā uz darba programmām olīveļļas un galda olīvu nozares atbalstam

OJ L 168, 7.6.2014, p. 95–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/615/oj

7.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/95


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 615/2014

(2014. gada 6. jūnijs),

ar ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 īstenošanas noteikumus attiecībā uz darba programmām olīveļļas un galda olīvu nozares atbalstam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 57. panta 2. punktu, 58. panta 4. punktu, 62. panta 2. punktu, 63. panta 5. punktu, 64. panta 7. punktu un 66. panta 4. punktu.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (2), un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 ir paredzēti noteikumi attiecībā uz programmām olīveļļas un galda olīvu nozares atbalstam. Lai nodrošinātu ar minēto regulu izveidotā jaunā tiesiskā regulējuma labu darbību un vienādu piemērošanu, Komisijai tika piešķirtas tiesības pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka tā piemērošanai nepieciešamos pasākumus attiecībā uz minētajām darba programmām. Šie noteikumi aizstās tos noteikumus, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 867/2008, kas aizstāta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 611/2014 (3).

(2)

Lai ražotājas dalībvalstis varētu īstenot olīveļļas un galda olīvu nozares atbalsta sistēmas pārvaldību, būtu jānosaka procedūras attiecībā uz darba programmām un to grozījumiem, Savienības finansējuma, tostarp avansa maksājumu, izmaksāšanu, iesniedzamo nodrošinājumu summām, pārbaudēm, pārbaužu ziņojumiem, labojumiem un sankcijām pārkāpumu un nolaidības gadījumu dēļ darba programmu piemērošanā.

(3)

Lai dalībvalsts varētu pareizi izmantot pieejamo finansējumu, ir jāparedz ikgadējā procedūra turpmākajam gadam apstiprināto darba programmu grozīšanai, lai ņemtu vērā iespējamās pienācīgi pamatotās izmaiņas sākotnējos nosacījumos. Dalībvalstīm jābūt arī iespējai paredzēt nosacījumus, kas vajadzīgi, lai grozītu darba programmu saturu un budžetu, nepārsniedzot ikgadējos apjomus, ko ražotājas dalībvalstis ir ieturējušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 2. punktu. Darba programmas grozījumu gadījumā un lai darba programmu piemērošana būtu elastīga, ir lietderīgi noteikt pieteikuma iesniegšanas beigu datumu.

(4)

Lai olīvu nozares atbalsta saņēmējorganizācijas varētu uzsākt darba programmu savlaicīgu īstenošanu, jāparedz, ka tās, iesniedzot nodrošinājumu, atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1306/2013, var saņemt maksimālo avansu 90 % apmērā no Savienības ieguldījuma, kas katram attiecīgajam gadam paredzēts apstiprinātajā darba programmā. Būtu jānosaka šā avansa izmaksāšanas kārtība.

(5)

Būtu jānosaka, ka finansējuma pieteikumu dalībvalsts maksājumu aģentūrai atbilstīgi precīzam grafikam iesniedz atzītas ražotāju organizācijas, atzītas ražotāju organizāciju apvienības un atzītas starpnozaru organizācijas (turpmāk “saņēmējorganizācijas”). Tāpat arī būtu jāparedz, ka šis pieteikums jāsagatavo atbilstīgi dalībvalsts kompetentās iestādes sniegtajam paraugam, un tam jāpievieno darba programmu īstenošanu un veikto izdevumu apliecinoši dokumenti. Būtu jānosaka, ka dalībvalsts maksājumu aģentūra iemaksā finansējumu un atbrīvo nodrošinājumu pēc visas darba programmas pabeigšanas, apliecinošo dokumentu pārbaudes un kontrolēm.

(6)

Lai labi pārvaldītu darba programmas, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jānosaka uz vietas veicamo saņēmējorganizāciju grupas pārbaužu plāns, pamatojoties uz riska analīzi, un jāpārbauda, ka nosacījumi attiecībā uz Savienības finansējuma piešķiršanu ir izpildīti. Būtu jāparedz, ka visas pārbaudes uz vietas jāatspoguļo detalizētā pārbaudes ziņojumā. Attiecībā uz izdarītajiem pārkāpumiem dalībvalstīm būtu arī jānosaka piemērots labojumu un sankciju režīms, ar kuru tiek atgūta jebkura nepamatoti samaksātā summa, kurai vajadzības gadījumā pieskaita procentus.

(7)

Lai nodrošinātu darba programmu īstenošanas pārraudzību un to novērtēšanu visā to izpildes periodā, nepieciešams, lai saņēmējorganizācijas izstrādā ziņojumu par savu darbību un to iesniedz attiecīgo dalībvalstu valsts iestādēm. Būtu jāparedz arī šo ziņojumu iesniegšana Komisijai.

(8)

Lai palielinātu olīveļļas un galda olīvu nozares tirgus pārraudzības un administratīvās pārvaldības jomā īstenoto darba programmu kopējo ietekmi, būtu jāparedz iespēja saņēmējorganizācijām un dalībvalstīm veikto pasākumu rezultātus publiskot savās tīmekļa vietnēs.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu tiek noteikta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas kārtība attiecībā uz darba programmu īstenošanu olīveļļas un galda olīvu nozarē, to grozīšana, atbalsta, tostarp avansa maksājumu, izmaksa, piemērojamās procedūras un nodrošinājuma summa, iesniedzot pieteikumu apstiprināt darba programmu un ja tiek izmaksāts atbalsta avansa maksājums.

2. pants

Grozījumi darba programmās

1.   Saskaņā ar procedūru, ko nosaka katra dalībvalsts, saņēmējorganizācija var lūgt izdarīt satura un budžeta grozījumus jau apstiprinātajā darba programmā, ja tādā veidā netiek pārsniegta summa, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 2. punktu paredzēta konkrētajai dalībvalstij.

2.   Katram pieteikumam grozīt darba programmu, tostarp apvienot atšķirīgas darba programmas, pievieno apliecinošus dokumentus, kuros izklāstīti ierosināto grozījumu iemesli, apraksts un sekas. Saņēmējorganizācija pieteikumu iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei vēlākais līdz 31. decembrim gadā pirms darba programmas izpildes gada.

3.   Ja ir apvienojušās saņēmējorganizācijas, kurām pirms tam bijušas atsevišķas darba programmas, tās turpina paralēli pildīt katra savu programmu līdz 1. janvārim nākamajā gadā pēc apvienošanās.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis var atļaut saņēmējorganizācijām, kas ir apvienojušās un kas to lūdz attiecīgi pamatotu iemeslu dēļ, pildīt katrai savu darba programmu, neapvienojot tās.

4.   Darba programmas grozījumi kļūst piemērojami divus mēnešus pēc tam, kad tos saņēmusi par grozījumu pieprasījumu atbildīgā iestāde, izņemot gadījumu, kad kompetentā iestāde uzskata, ka iesniegtie grozījumi neatbilst piemērojamajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā šī iestāde par to informē saņēmējorganizāciju, kas vajadzības gadījumā iesniedz darba programmas pārskatītu redakciju.

5.   Ja Savienības finansējums, ko saņēmusi saņēmējorganizācija, ir mazāks par apstiprinātajā darba programmā paredzēto summu, saņēmējs var pielāgot savu programmu saņemtajam finansējumam. Tas kompetentajai iestādei lūdz šāda darba programmas grozījuma apstiprinājumu.

6.   Atkāpjoties no 2. un 4. punkta, kompetentā iestāde darba programmas īstenošanas laikā var apstiprināt darba programmas pasākuma grozījumus, ja:

a)

saņēmējorganizācija pasākuma grozījumu ir paziņojusi kompetentajai iestādei divus mēnešus pirms attiecīgā pasākuma īstenošanas;

b)

paziņojumam ir pievienoti apliecinošie dokumenti, kuros precizēts ierosināto grozījumu iemesls, veids un ietekme un kuros pierādīts, ka attiecīgais grozījums nemaina programmas sākotnējo mērķi;

c)

finansējums, kas piešķirts attiecīgajai pasākuma jomai, nemainās;

d)

finansējuma sadalījums citiem pasākumiem attiecīgā pasākuma jomā nepārsniedz EUR 40 000.

7.   Ja kompetentā iestāde viena mēneša laikā no pasākuma grozījuma paziņošanas neizsaka pamatotus apsvērumus par 6. punktā norādīto nosacījumu neievērošanu, grozījums tiek uzskatīts par apstiprinātu.

3. pants

Avanss

1.   Saņēmējorganizācija, kas iesniegusi Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 7. panta 3. punkta h) apakšpunktā paredzēto pieteikumu, atbilstīgi šā panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem avansā saņem ne vairāk kā 90 % no Savienības ieguldījuma, kas katram attiecīgajam gadam paredzēts apstiprinātajā darba programmā.

2.   Līdz tā mēneša beigām, kas seko pēc mēneša, kura laikā sākas apstiprinātās darba programmas ikgadējā īstenošana, dalībvalsts izmaksā attiecīgajai saņēmējorganizācijai pirmo maksājumu, kura apmērs ir puse no 1. punktā paredzētās summas. Otrais avansa maksājums, kas līdzvērtīgs summas atlikušajai pusei, tiek izmaksāts pēc 3. punktā noteiktās pārbaudes.

3.   Pirms otrās daļas izmaksāšanas dalībvalsts pārbauda, ka avansa maksājuma pirmā daļa faktiski ir iztērēta un attiecīgie pasākumi īstenoti. Dalībvalsts veic šo pārbaudi, pamatojoties uz 9. pantā minēto gada ziņojumu vai uz 7. pantā paredzēto pārbaudi uz vietas.

4. pants

Iesniedzamais nodrošinājums

1.   Lai saņemtu 3. pantā minētos avansa maksājumus, attiecīgajai saņēmējorganizācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 66. panta 1. punktu jāiemaksā nodrošinājums 110 % apmērā no pieprasītā avansa.

2.   Pirms datuma, kas jānosaka dalībvalstij, un vēlākais 31. martā attiecīgās saņēmējorganizācijas var attiecīgajai dalībvalstij iesniegt pieteikumu par 1. punktā minētā nodrošinājuma atbrīvošanu apmērā, kas vienāds ar pirmā maksājuma faktiski izpildīto un dalībvalsts pārbaudīto izdevumu kopsummu. Dalībvalsts nosaka, kādi apliecinošie dokumenti jāpievieno šim pieteikumam, pārbauda tos un atbrīvo attiecīgajiem izdevumiem atbilstošu nodrošinājumu ne vēlāk kā otrā mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

5. pants

Savienības finansējuma iemaksa

1.   Lai Savienība izmaksātu finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 2. punktu, saņēmējorganizācija pirms dienas, kas jānosaka dalībvalstij, un ne vēlāk kā līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko darba programmas izpildes gadam, iesniedz finansējuma pieprasījumu dalībvalsts maksājumu aģentūrai.

Dalībvalsts maksājumu aģentūra var izmaksāt saņēmējorganizācijām katram darba programmas īstenošanas gadam paredzētā Savienības finansējuma atlikumu, iepriekš pārbaudot, pamatojoties uz 9. pantā minēto gada ziņojumu vai uz 7. pantā minēto pārbaudes ziņojumu, vai pasākumi, kas atbilst abām 3. panta 3. punktā minētajām avansa maksājuma daļām, ir faktiski īstenoti.

Neviens Savienības finansējuma pieteikums, kas iesniegts pēc 30. jūnija, netiek pieņemts, un summas, kas iespējami saņemtas kā darba programmu finansējuma avansa maksājums, tiek atmaksātas saskaņā ar 8. pantā paredzēto procedūru.

2.   Pieteikumu Savienības finansējumam sagatavo atbilstīgi dalībvalsts kompetentās iestādes sniegtajam paraugam. Lai pieteikumu pieņemtu, tam jāpievieno šādi dokumenti:

a)

ziņojums, kurā ietverts:

i)

precīzs īstenoto darba programmas posmu apraksts, kas sadalīts pa jomām un pasākumiem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 3. pantā;

ii)

attiecīgā gadījumā – dalībvalsts apstiprinātās darba programmas un faktiski īstenotās darba programmas posmu atšķirību pamatojums un finansiālās sekas;

iii)

īstenotās darba programmas novērtējums, kas veikts, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 6. pantā paredzētajiem rādītājiem;

b)

faktūrrēķini un bankas dokumenti, ar ko pierāda izdevumu apmaksu darba programmas īstenošanas laikposmā;

c)

attiecīgā gadījumā – dokumenti, kas apliecina saņēmējorganizāciju un attiecīgās dalībvalsts finansiālā ieguldījuma faktisku samaksu.

3.   Ikviens finansējuma pieteikums, kurā nav ievēroti 1. un 2. punktā paredzētie nosacījumi, tiek uzskatīts par nepieņemamu un noraidīts. Attiecīgā saņēmējorganizācija var iesniegt jaunu finansējuma pieteikumu, pievienojot apliecinošus dokumentus un trūkstošos elementus termiņā, kas jānosaka dalībvalstij.

4.   Ikviens pieteikums attiecībā uz tādiem izdevumiem par īstenotajiem pasākumiem, kuri segti vairāk nekā divus mēnešus pēc darba programmas īstenošanas perioda beigām, tiek noraidīts.

5.   Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc finansējuma pieteikuma un 2. punktā minēto apliecinošo dokumentu iesniegšanas un pēc apliecinošo dokumentu izvērtēšanas un 6. pantā minēto pārbaužu veikšanas dalībvalsts izmaksā paredzēto Savienības finansējumu un attiecīgā gadījumā atbrīvo 4. pantā minēto nodrošinājumu. Nodrošinājumu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 7. panta 3. punkta g) apakšpunktā, atbrīvo pēc visas darba programmas īstenošanas, apliecinošo dokumentu izvērtēšanas un 6. pantā minēto pārbaužu veikšanas.

6. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Dalībvalstis pārbauda to, vai tiek ievēroti Savienības finansējuma piešķiršanas nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz šādiem aspektiem:

a)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152., 154., 156., 157. un 158. pantā minēto saņēmēju atzīšanas nosacījumu ievērošana;

b)

apstiprināto darba programmu, jo īpaši ieguldījumu un pakalpojumu pasākumu, īstenošana;

c)

faktiski veiktie izdevumi salīdzinājumā ar pieprasīto finansējumu un attiecīgo olīvu nozares tirgus dalībnieku finansiālo ieguldījumu.

2.   Dalībvalsts kompetentās iestādes īsteno darba programmu kontroles plānu attiecībā uz saņēmējorganizāciju grupu, kas atlasīta, pamatojoties uz riska analīzi, un kurā gadā iekļauti vismaz 30 % Savienības finansējuma saņēmējorganizāciju atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantam. Atlase tiek veikta tādā veidā, lai:

a)

visas ražotāju organizācijas un to apvienības tiktu kontrolētas uz vietas vismaz vienu reizi apstiprinātās darba programmas īstenošanas gaitā pēc avansa maksājuma izmaksas un pirms Savienības finansējuma galīgās iemaksas;

b)

visas starpnozaru organizācijas tiktu pārbaudītas katras apstiprinātās darba programmas izpildes gada laikā. Ja gada laikā tās ir saņēmušas avansa maksājumu, pārbaude notiek pēc šā avansa maksājuma iemaksas datuma.

Ja pārbaudē atklāj pārkāpumus, kompetentā iestāde attiecīgā gada laikā veic papildu pārbaudes un palielina to saņēmējorganizāciju skaitu, kuras pārbaudīs nākamajā gadā.

3.   Kompetentā iestāde nosaka, kurās saņēmējorganizācijās jāveic pārbaudes, pamatojoties uz riska analīzi, kas balstīta uz šādiem kritērijiem:

a)

apstiprinātās darba programmas finansējuma apmēru;

b)

saistībā ar darba programmu finansēto pasākumu veidu;

c)

darba programmu īstenošanas pakāpi;

d)

iepriekšējo pārbaužu uz vietas secinājumiem vai pārbaudēm, kas veiktas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. panta 4. punktā un 158. panta 5. punktā minētās atzīšanas procedūras gaitā;

e)

citiem riska kritērijiem, kas jānosaka dalībvalstīm.

4.   Par pārbaudēm uz vietas iepriekš nebrīdina. Tomēr, lai atvieglotu pārbaužu praktisko organizēšanu, pārbaudāmajai saņēmējorganizācijai var paziņot par pārbaudi ne agrāk kā 48 stundas iepriekš.

5.   Katras pārbaudes uz vietas ilgums atbilst apstiprinātās darba programmas īstenošanas pakāpei un izdevumiem, kas radušies attiecībā uz investīcijām un pakalpojumiem.

7. pants

Pārbaudes ziņojumi

Par katru pārbaudi uz vietas, kas minēta 6. pantā, sagatavo detalizētu pārbaudes ziņojumu, jo īpaši norādot:

a)

pārbaudes datumu un ilgumu;

b)

klātesošo personu sarakstu;

c)

pārbaudīto faktūrrēķinu sarakstu;

d)

atsauces uz faktūrrēķiniem, kas atlasīti iepirkumu vai pārdošanas reģistrā un PVN reģistrā, kurā ir reģistrēti atlasītie faktūrrēķini;

e)

bankas dokumentus, kas apliecina atlasīto summu samaksu;

f)

jau īstenotos pasākumus, par kuriem uz vietas veikta īpaša analīze;

g)

pārbaudes rezultātus.

8. pants

Nepamatoti maksājumi un sankcijas

1.   Gadījumā, ja Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. un 158. pantā minētās atzīšanas atsaukšana notikusi tāpēc, ka saņēmējorganizācija nav tīši vai rupjas nolaidības dēļ izpildījusi savus pienākumus, saņēmējorganizācijai tiek atņemtas tiesības saņemt Savienības finansējumu visai darba programmai.

2.   Ja pasākums nav īstenots saskaņā ar darba programmu, saņēmējorganizācija zaudē tiesības saņemt finansējumu attiecīgajam pasākumam.

3.   Ja vēlāk noskaidrojas, ka par konkrētu pasākumu, kas īstenots saskaņā ar apstiprinātu darba programmu, nav bijis tiesību saņemt finansējumu, dalībvalsts var pieņemt lēmumu izmaksāt paredzēto finansējumu vai neveikt jau samaksāto summu atgūšanu ar nosacījumu, ka šāds lēmums ir atļauts līdzīgos gadījumos, kas finansēti no valsts budžeta, un ka saņēmējorganizācija nav darbojusies nolaidīgi vai ar tīšu nodomu.

4.   Rupjas nolaidības vai nepatiesu paziņojumu gadījumā saņēmējorganizācijai tiek atņemtas tiesības saņemt:

a)

publisko finansējumu visai darba programmai; un

b)

Savienības finansējumu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantam turpmāko triju gadu laikā pēc perioda, par kuru pārkāpums ticis atklāts.

5.   Ja finansējums ir izslēgts atbilstīgi 1., 2. un 4. punktam, kompetentā iestāde piedzen publiskā atbalsta summu, kas saņēmējorganizācijai jau ir iemaksāta.

6.   Atbilstīgi 5. punktam piedzītajām summām, kas attiecas uz Savienības ieguldījumu, attiecīgā gadījumā pieskaita procentus, kas aprēķināti, pamatojoties uz:

a)

laikposmu starp attiecīgās summas izmaksu un saņēmēja veikto atlīdzināšanu;

b)

likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām, kas ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un kas ir spēkā dienā, kad veikts nepamatotais maksājums, palielinot šo likmi par trim procentu punktiem.

7.   Summas, kas attiecas uz Savienības finansējumu un kas atgūtas saistībā ar šo pantu, samaksā maksājumu aģentūrai un atskaita no izdevumiem, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds.

9. pants

Saņēmējorganizāciju pārskati

1.   Saņēmējorganizācijas kompetentajām valsts iestādēm līdz katra gada 1. maijam iesniedz gada ziņojumu par darba programmu īstenošanu iepriekšējā īstenošanas gadā. Šajos pārskatos sniedz ziņas par:

a)

darba programmas posmiem, kuri jau ir īstenoti vai kurus patlaban īsteno;

b)

galvenajiem grozījumiem darba programmās;

c)

jau sasniegto rezultātu novērtējumu, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 7. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

Darba programmas īstenošanas pēdējā gadā pirmajā daļā minētos pārskatus aizstāj ar nobeiguma ziņojumu.

2.   Nobeiguma ziņojums ir attiecīgās darba programmas novērtējums, un tajā iekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

pārskatu, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 7. panta 3. punkta f) apakšpunktā paredzētajiem rādītājiem un citiem attiecīgiem kritērijiem, un kurā izklāstīts, kādā apmērā ir sasniegti programmās izvirzītie mērķi;

b)

pārskatu, kurā paskaidroti grozījumi darba programmā;

c)

attiecīgā gadījumā – norādi uz faktoriem, kas jāņem vērā, sagatavojot nākamo darba programmu.

3.   Datus, kas savākti, un pētījumus, kas veikti, īstenojot Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos pasākumus, pēc attiecīgā pasākuma pabeigšanas publicē saņēmējorganizācijas tīmekļa vietnē.

10. pants

Dalībvalstu paziņojumi

1.   Pirms jaunas trīsgadu darba programmas sākuma un vēlākais līdz tā gada 31. janvārim, kas ir nākamais pēc iepriekšējās programmas pabeigšanas, kompetentās iestādes paziņo Komisijai valsts pasākumus šīs regulas īstenošanai, jo īpaši pasākumus, kuri attiecas uz:

a)

saņēmējorganizāciju atzīšanas nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152., 156. un 157. pantā;

b)

papildu nosacījumiem, ar kuriem precizē pasākumus, par ko ir tiesības saņemt Savienības finansējumu, kas noteikti, piemērojot Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 3. panta 3. punktu;

c)

Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām pamatnostādnēm un prioritātēm olīvu ražošanas nozarē un minētās deleģētās regulas 7. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem efektivitātes rādītājiem;

d)

šīs regulas 2. panta 3. punktā minēto termiņu;

e)

šīs regulas 3. pantā minētās avansu sistēmas kārtību un attiecīgā gadījumā valsts finansējuma izmaksāšanas sistēmu;

f)

šīs regulas 6. pantā paredzēto pārbaužu piemērošanu un 8. pantā paredzētajām sankcijām un korekcijām.

2.   Ne vēlāk kā katra apstiprināto darba programmu īstenošanas gada 1. maijā dalībvalstis nosūta Komisijai datus par:

a)

darba programmām un to specifiku, iedalot programmas atbilstīgi saņēmējorganizāciju kategorijām, pasākumu jomām un reģionālajiem apgabaliem;

b)

katrai darba programmai piešķirtā finansējuma summu;

c)

Savienības finansējumam paredzēto grafiku pa budžeta gadiem visam darba programmu periodam.

3.   Ne vēlāk kā katra apstiprināto darba programmu īstenošanas gada 20. oktobrī dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

a)

finansēto darba programmu, finansējuma saņēmēju skaits, olīvu biržu platība, olīveļļas spiestuvju, pārstrādes uzņēmumu skaits un attiecīgās olīveļļas un galda olīvu daudzumi;

b)

katrā atsevišķā jomā īstenoto pasākumu apraksts;

c)

atšķirības starp plānotajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem, kā arī šo atšķirību ietekme uz izdevumu apmēru;

d)

darba programmu novērtēšana un izvērtēšana, ņemot vērā cita starpā novērtējumu, kas minēts 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā;

e)

statistika par pārbaudēm un ziņojumi par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 6. un 7. pantu, un sankcijām vai korekcijām, kas piemērotas saskaņā ar 8. pantu;

f)

izdevumi, sadalīti atbilstīgi pa darba programmām un pasākumu jomām, kā arī Savienības, valsts un saņēmējorganizāciju finansiālie ieguldījumi.

4.   Šajā regulā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 792/2009 (4) minētajiem noteikumiem.

5.   Datus, kas savākti, un pētījumus, kas veikti, īstenojot Deleģētās regulas (ES) Nr. 611/2014 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos pasākumus, dalībvalstu kompetentās iestādes publicē savās tīmekļa vietnēs pēc attiecīgo pasākumu pabeigšanas.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 611/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz atbalsta programmām olīveļļas un galda olīvu nozarei (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 55. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


Top