EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0031

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/31/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 96, 29/03/2014, p. 107–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/107


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/31/ES

(2014. gada 26. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis) par neautomātiskiem svariem (3) ir būtiski grozīta (4). Tā kā ir jāizdara turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (5), nosaka atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijas noteikumus, paredz tirgus uzraudzības sistēmu produktiem un sistēmu trešo valstu produktu kontrolei, kā arī nosaka vispārīgus principus attiecībā uz CE zīmi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (6) ir noteikti kopēji principi un atsauces noteikumi, kurus domāts piemērot saistībā ar nozaru tiesību aktiem, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu minēto tiesību aktu pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Tādēļ Direktīva 2009/23/EK būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

(4)

Šī direktīva attiecas uz neautomātiskajiem svariem, kuri ir jauni Savienības tirgū brīdī, kad tie tiek laisti šajā tirgū; tas nozīmē, ka tie ir vai nu jauni neautomātiskie svari, ko izgatavojis ražotājs, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai arī jauni vai lietoti neautomātiskie svari, kas importēti no trešās valsts.

(5)

Dalībvalstīm būtu jāuzņemas pienākums pasargāt sabiedrību no nepareiziem svēršanas darbību rezultātiem, ko iegūst, noteiktiem mērķiem izmantojot neautomātiskos svarus.

(6)

Šī direktīva būtu jāpiemēro visu veidu piegādei, tostarp tālpārdošanai.

(7)

Lai nodrošinātu augstu to sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, uz kurām attiecas šī direktīva, kā arī lai garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par neautomātisko svaru atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(8)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tie dara pieejamus tirgū tikai tādus neautomātiskos svarus, kas atbilst šai direktīvai. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja uzdevumiem piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(9)

Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un galalietotāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

(10)

Tā kā ražotājs sīki pārzina konstruēšanas un ražošanas procesu, viņš var vislabāk veikt atbilstības novērtēšanas procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam.

(11)

Jānodrošina, lai neautomātiskie svari no trešām valstīm, kuri nokļūst Savienības tirgū, atbilstu šai direktīvai un jo īpaši lai ražotāji šiem neautomātiskajiem svariem būtu veikuši pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai neautomātiskie svari, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām, un ka tie nelaiž tirgū neautomātiskos svarus, kuri šādām prasībām neatbilst vai kuri rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, ka ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un ka neautomātisko svaru marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

(12)

Laižot neautomātiskos svarus tirgū, katram importētājam uz neautomātiskajiem svariem būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai. Būtu jāparedz izņēmumi, tostarp gadījumiem, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai tikai uz neautomātiskajiem svariem norādītu savu nosaukumu un adresi.

(13)

Izplatītājs dara neautomātiskos svarus pieejamus tirgū pēc tam, kad ražotājs vai importētājs ir tos laidis tirgū, un izplatītājam būtu jārīkojas pietiekami piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka viņa apiešanās ar neautomātiskajiem svariem nelabvēlīgi neietekmē minēto svaru atbilstību.

(14)

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū neautomātiskos svarus ar savu nosaukumu vai preču zīmi, vai izmaina neautomātiskos svarus tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(15)

Izplatītāji un importētāji ir cieši saistīti ar tirgu, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt sagatavotiem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem.

(16)

Nodrošinot neautomātisko svaru izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas neatbilstīgus neautomātiskos svarus darījuši pieejamus tirgū. Glabājot informāciju, kas šajā direktīvā prasīta citu uzņēmēju identifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji šādu informāciju atjaunina par citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir piegādājuši neautomātiskos svarus vai kuriem tie ir piegādājuši neautomātiskos svarus.

(17)

Šajā direktīvā būtu jānosaka tikai pamatprasības attiecībā uz metroloģiju un veiktspēju saistībā ar neautomātiskiem svariem. Lai varētu vieglāk novērtēt atbilstību šajā direktīvā paredzētajām metroloģijas un veiktspējas pamatprasībām, jāparedz pieņēmums par to neautomātisko svaru atbilstību, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju (7), ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas, jo īpaši attiecībā uz metroloģiskajām īpašībām, kā arī projekta un konstrukcijas īpašībām.

(18)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti tikai daļēji atbilst šīs direktīvas prasībām.

(19)

Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību lietotājiem un trešām personām, vajadzīgs novērtējums par atbilstību attiecīgajiem metroloģiskajiem un tehniskajiem noteikumiem.

(20)

Lai uzņēmēji varētu pierādīt un kompetentās iestādes nodrošināt, ka neautomātiskie svari, kas ir darīti pieejami tirgū, atbilst pamatprasībām, jāparedz atbilstības novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK paredzēti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kas ietver procedūras pieaugošā stingrības pakāpē, kuras ir proporcionālas apdraudējuma līmenim un nepieciešamajam drošuma līmenim. Lai nodrošinātu saskaņotību starp nozarēm un izvairītos no ad hoc gadījumiem, atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minētajiem moduļiem.

(21)

Ražotājiem būtu jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, kur sniedz saskaņā ar šo direktīvu prasīto informāciju par neautomātisko svaru atbilstību šīs direktīvas un pārējo attiecīgo Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

(22)

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkiem, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt dokumentācija, kurā iekļautas atbilstīgas atsevišķās atbilstības deklarācijas.

(23)

CE zīme un metroloģiskais papildmarķējums, kas norāda neautomātisko svaru atbilstību, ir redzamais rezultāts veselam procesam, kas plašākā nozīmē ietver arī atbilstības novērtēšanu. Vispārīgie principi, kas reglamentē CE zīmi un tās saistību ar citiem marķējumiem, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 765/2008. Šajā direktīvā būtu jānosaka CE zīmes un metroloģiskā papildmarķējuma uzlikšanas noteikumi.

(24)

Šajā direktīvā noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras paredz to atbilstības novērtēšanas struktūru iesaistīšanos, kuras dalībvalstis paziņojušas Komisijai.

(25)

Pieredze liecina, ka Direktīvā 2009/23/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai tās paziņotu Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu paziņoto struktūru vienlīdz augsta līmeņa darbību visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos. Tādēļ jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai varētu sniegt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(26)

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, būtu jāpieņem, ka tā atbilst atbilstīgajām prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā.

(27)

Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir arī svarīgi noteikt prasības paziņojošajām iestādēm un citām struktūrām, kas piedalās paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā.

(28)

Šajā direktīvā izveidotā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008. Akreditācija ir svarīgs līdzeklis, kā verificēt atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, tāpēc tā arī būtu jāizmanto paziņošanā.

(29)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzamā akreditācija, kas nodrošina atbilstības sertifikātu vajadzīgo uzticamību, valstu publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci. Tomēr valstu iestādes var uzskatīt, ka tām ir piemēroti līdzekļi, ar ko pašām veikt minēto novērtēšanu. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu citu valsts iestāžu veiktās novērtēšanas pienācīgu ticamības līmeni, valsts iestādēm būtu jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm vajadzīgie dokumentārie pierādījumi, ka izvērtētās atbilstības novērtēšanas struktūras atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām.

(30)

Atbilstības novērtēšanas struktūras bieži piešķir apakšlīgumus par kādām to darbības daļām saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams tirgū laižamajiem neautomātiskajiem svariem, ir ļoti svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi atbilstu tādām pašām prasībām, kādām paziņotās struktūras. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru uzraudzība attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi.

(31)

Jāpalielina paziņošanas procedūras efektivitāte un pārredzamība, un jo īpaši tā jāpielāgo jaunajām tehnoloģijām, lai paziņošanu varētu veikt elektroniski.

(32)

Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā paziņotās struktūras.

(33)

Konkurētspējai ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot lieku apgrūtinājumu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

(34)

Dalībvalstīm būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neautomātiskos svarus var laist tirgū tikai tad, ja tie, pareizi uzglabāti un izmantoti paredzētajam nolūkam vai izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, neapdraud cilvēku veselību un drošību. Būtu jāuzskata, ka neautomātiskie svari neatbilst šajā direktīvā noteiktajām pamatprasībām tikai tādos izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izmantošana varētu rasties likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultātā.

(35)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz neautomātiskiem svariem, uz kuriem attiecas šī direktīva. Šai direktīvai nevajadzētu kavēt dalībvalstis no kompetento iestāžu izvēles šo uzdevumu veikšanai.

(36)

Direktīvā 2009/23/EK jau ir paredzēta drošības procedūra, kas ļauj Komisijai pārbaudīt, vai ir pamatots dalībvalsts veikts pasākums attiecībā uz neautomātiskiem svariem, kurus tā uzskata par neatbilstīgiem. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, jāuzlabo esošā drošības procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai tajā izmantotu dalībvalstīm pieejamās zināšanas.

(37)

Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz neautomātiskajiem svariem, kas rada apdraudējumu sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva. Tai būtu arī jāļauj tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādiem neautomātiskajiem svariem.

(38)

Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstības iemesls var būt saskaņotā standarta trūkumi.

(39)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (8).

(40)

Būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, lai pieņemtu īstenošanas aktus, ar kuriem paziņojušajai dalībvalstij prasa veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus attiecībā uz paziņotajām struktūrām, kas vairs neatbilst paziņošanas prasībām.

(41)

Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz atbilstīgiem neautomātiskajiem svariem, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem.

(42)

Ar šo direktīvu izveidotajai komitejai atbilstīgi iedibinātai praksei var būt noderīga loma, izskatot ar šīs direktīvas piemērošanu saistītus jautājumus, kurus saskaņā ar komitejas reglamentu ierosina vai nu tās priekšsēdētājs, vai dalībvalsts pārstāvis.

(43)

Ja tiek izskatīti jautājumi, kas attiecas uz šo direktīvu, izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai pārkāpumiem, Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam atbilstīgi pastāvošajai praksei būtu jāsaņem pilnīga informācija un dokumentācija un vajadzības gadījumā – uzaicinājums piedalīties šādās sanāksmēs.

(44)

Komisijai ar īstenošanas aktiem, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011 šo aktu īpašā rakstura dēļ, būtu jānosaka, vai dalībvalstu pieņemtie pasākumi attiecībā uz neatbilstīgiem neautomātiskajiem svariem ir pamatoti.

(45)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par to valstu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un būtu jānodrošina minēto noteikumu izpilde. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(46)

Ir jāparedz saprātīgi pārejas pasākumi, kas nodrošinātu tādu neautomātisko svaru pieejamību tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā, kuri pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu, jau ir laisti tirgū saskaņā ar Direktīvu 2009/23/EK, bez nepieciešamības panākt atbilstību papildu produktu prasībām. Tādēļ izplatītājiem vajadzētu varēt piegādāt neautomātiskos svarus, kuri ir laisti tirgū, proti, krājumus, kas jau ir izplatīšanas ķēdē, pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.

(47)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt, lai neautomātiskie svari tirgū atbilstu prasībām, kas paredz augstu to sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, uz kurām attiecas šī direktīva, vienlaikus garantējot iekšējā tirgus darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un iedarbības dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(48)

Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos būtu jāattiecina vienīgi uz tiem noteikumiem, kuri, salīdzinot ar iepriekšējo direktīvu, ir grozījumi pēc būtības. Pienākums transponēt noteikumus, kas nav mainīti, izriet no iepriekšējās direktīvas.

(49)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem V pielikuma B daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1.   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šī direktīva attiecas uz visiem neautomātiskajiem svariem.

2.   Šajā direktīvā nošķir šādas neautomātisko svaru lietošanas kategorijas:

a)

masas noteikšana komercdarījumos;

b)

masas noteikšana, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, sodanaudu, kompensācijas, atlīdzību vai tamlīdzīgus maksājumus;

c)

masas noteikšana normatīvo un administratīvo aktu piemērošanai, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;

d)

masas noteikšana medicīnas praksē, sverot pacientus novērošanas, diagnosticēšanas un ārstniecības vajadzībām;

e)

masas noteikšana farmācijā, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšana analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;

f)

cenas noteikšana atkarībā no masas, tieši tirgojot preces sabiedrībai un veidojot gatavus iepakojumus;

g)

visi citi lietošanas veidi, kas nav uzskaitīti a) līdz f) apakšpunktā.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“svari” ir mērierīce, ko lieto, lai noteiktu ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni. Svarus var lietot arī tam, lai noteiktu citus ar masu saistītus lielumus, daudzumus, parametrus vai īpašības;

2)

“neautomātiskie svari” ir svari, kam svēršanas laikā vajadzīga tos apkalpojošas personas iejaukšanās;

3)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par maksu vai bez maksas neautomātiskos svarus piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

4)

“laist tirgū” nozīmē neautomātiskos svarus pirmo reizi darīt pieejamus Savienības tirgū;

5)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo neautomātiskos svarus vai kas ir projektējusi vai izgatavojusi un laiž minētos neautomātiskos svarus tirgū ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

6)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kas ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvarojumu rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

7)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un laiž Savienības tirgū kādas trešās valsts neautomātiskos svarus;

8)

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara neautomātiskos svarus pieejamus tirgū;

9)

“uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

10)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām neautomātiskajiem svariem ir jāatbilst;

11)

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

12)

“akreditācija” ir akreditācija, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

13)

“valsts akreditācijas struktūra” ir valsts akreditācijas struktūra, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā;

14)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar neautomātiskajiem svariem saistītās pamatprasības, kas noteiktas šajā direktīvā;

15)

“atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un pārbaudi;

16)

“atsaukšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ neautomātiskos svarus, kas jau ir bijuši darīti pieejami galalietotājam;

17)

“izņemšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir novērst, ka neautomātiskie svari no piegādes ķēdes tiek darīti pieejami tirgū;

18)

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus;

19)

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka neautomātiskie svari atbilst piemērojamām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

3. pants

Pieejamība tirgū un nodošana ekspluatācijā

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neautomātiskos svarus var darīt pieejamus tirgū tikai tad, ja tie atbilst šīs direktīvas piemērojamām prasībām.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu neautomātisko svaru nodošanu ekspluatācijā 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ja tie neatbilst piemērojamām šīs direktīvas prasībām.

3.   Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neautomātiskie svari, kurus nodod ekspluatācijā 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, aizvien atbilst piemērojamām šīs direktīvas prasībām.

4. pants

Pamatprasības

Neautomātiskie svari, ko izmanto vai paredz izmantot lietošanas veidiem, kas uzskatīti 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, atbilst I pielikumā uzskaitītajām pamatprasībām.

Ja neautomātiskie svari ietver ierīces, ko neizmanto vai nav paredzēts izmantot lietošanas veidiem, kas uzskaitīti 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, vai neautomātiskie svari ir ar tādām savienoti, pamatprasības uz minētajām ierīcēm neattiecas.

5. pants

Brīva aprite

1.   Dalībvalstis nekavē tādu neautomātisko svaru pieejamību tirgū, kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Dalībvalstis nekavē neautomātisko svaru nodošanu ekspluatācijā lietošanas veidiem, kas uzskaitīti 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, ja šie neautomātiskie svari atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

6. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot tirgū savus neautomātiskos svarus, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji nodrošina, ka tie ir projektēti un izgatavoti saskaņā ar I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   Neautomātiskiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji izstrādā II pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un veic vai ir veikuši attiecīgo 13. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru.

Ja ar šo atbilstības novērtēšanas procedūru ir apliecināts, ka neautomātiskie svari, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, atbilst piemērojamām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu.

3.   Desmit gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū ražotāji glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju par neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem.

4.   Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu atbilstību šai direktīvai. Pienācīgi ņem vērā neautomātisko svaru konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta neautomātisko svaru atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar tādu neautomātisko svaru radīto apdraudējumu, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji veic to neautomātisko svaru paraugu testēšanu, kuri darīti pieejami tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus neautomātiskos svarus un atsauktus neautomātiskos svarus, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

5.   Ražotāji nodrošina, lai uz neautomātiskajiem svariem, kurus tie ir laiduši tirgū, būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits III pielikumā noteiktais identifikācijas elements.

Neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji uzliek III pielikuma 1. punktā paredzētos uzrakstus.

Neautomātiskajiem svariem, ko neparedz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji uzliek III pielikuma 2. punktā paredzētos uzrakstus.

Ja kādos neautomātiskajos svaros, ko paredz izmantot kādam no 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ir ierīces, ko neizmanto vai nav paredzēts izmantot lietošanas veidiem, kas uzskaitīti 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, vai tie ir savienoti ar šādām ierīcēm, ražotājs uz katras šādas ierīces uzliek lietojuma ierobežojuma simbolu, kā paredzēts 18. pantā un III pielikuma 3. punktā.

6.   Ražotāji uz neautomātiskajiem svariem norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.   Ražotāji nodrošina, ka neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ir pievienotas instrukcijas un informācija galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas un informācija, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

8.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, kurus tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu neautomātisko svaru atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja neautomātiskie svari rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi neautomātiskos svarus darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu neautomātisko svaru atbilstību šai direktīvai. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt neautomātiskie svari, kurus viņi laiduši tirgū.

7. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 6. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 6. panta 2. punktā minētais pienākums izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

2.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

a)

10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū glabāt valsts tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

b)

pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma sniegt šai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu neautomātisko svaru atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt neautomātiskie svari, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

8. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgus neautomātiskos svarus.

2.   Pirms tādu neautomātisku svaru laišanas tirgū, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgu atbilstības novērtēšanas procedūru, kas minēta 13. pantā. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, ka neautomātiskajiem svariem ir CE zīme un metroloģiskais papildmarķējums, ka tiem ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, neatbilst I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nelaiž neautomātiskos svarus tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja neautomātiskie svari rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Pirms neautomātiskie svari, ko neparedz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek laisti tirgū, importētāji nodrošina, ka ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punkta prasības.

3.   Importētāji uz neautomātiskajiem svariem norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Ja norāžu izvietošanai ir jāatver iepakojums, tās var norādīt uz iepakojuma un neautomātiskajiem svariem pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Importētāji nodrošina, ka neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ir pievienotas instrukcijas un informācija galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

5.   Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par neautomātiskiem svariem, ko paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, to uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

6.   Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar tādu neautomātisko svaru radīto apdraudējumu, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, importētāji veic tirgū pieejamo neautomātisko svaru paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus neautomātiskos svarus un atsauktus neautomātiskos svarus, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, kurus tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu neautomātisko svaru atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja neautomātiskie svari rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi neautomātiskos svarus darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.   Attiecībā uz neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, importētāji 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarācijas kopiju un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu neautomātisko svaru atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada neautomātiskie svari, kurus viņi ir laiduši tirgū.

9. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot neautomātiskos svarus pieejamus tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Pirms neautomātiskie svari, ko paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek darīti pieejami tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka neautomātiskajiem svariem ir CE zīme un metroloģiskais papildmarķējums, ka tiem ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, kā arī instrukcijas un informācija tās dalībvalsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā neautomātiskie svari tiks darīti pieejami tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 3. punkta prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, neatbilst I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nedara neautomātiskos svarus pieejamus tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja neautomātiskie svari rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Pirms neautomātiskie svari, ko neparedz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek darīti pieejami tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka ražotājs un importētājs ir izpildījis attiecīgi 6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 3. punkta prasības.

3.   Izplatītāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par neautomātiskiem svariem, ko paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, to uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, kurus tie ir darījuši pieejamus tirgū, neatbilst šīs direktīvas prasībām, pārliecinās, ka ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu neautomātisko svaru atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja neautomātiskie svari rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi neautomātiskos svarus minētajam nolūkam ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu neautomātisko svaru atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada neautomātiskie svari, kurus viņi ir darījuši pieejamus tirgū.

10. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū neautomātiskos svarus ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistus neautomātiskos svarus tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai, viņu šajā direktīvā uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 6. pants.

11. pants

Uzņēmēju identifikācija

Neautomātiskajiem svariem, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma norāda šādu informāciju:

a)

visus uzņēmējus, kuri tie piegādājuši neautomātiskos svarus;

b)

visus uzņēmējus, kuriem tie piegādājuši neautomātiskos svarus.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad neautomātiskie svari tiem ir piegādāti, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši neautomātiskos svarus.

3.   NODAĻA

NEAUTOMĀTISKO SVARU ATBILSTĪBA

12. pants

Pieņēmums par neautomātisko svaru atbilstību

Neautomātiskos svarus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

13. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Lai novērtētu neautomātisko svaru atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, ražotājs izmanto vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

a)

B moduli, kas izklāstīts II pielikuma 1. punktā, tad vai nu D moduli, kas izklāstīts II pielikuma 2. punktā, vai F moduli, kas izklāstīts II pielikuma 4. punktā.

B modulis tomēr nav obligāts neautomātiskajiem svariem, kuros neizmanto elektroniskas ierīces un kuru slodzes mērīšanas ierīcē nav izmantota atspere uzliktā smaguma līdzsvarošanai. Tiem neautomātiskajiem svariem, uz kuriem neattiecina B moduli, piemēro D1 moduli, kas izklāstīts II pielikuma 3. punktā, vai F1 moduli, kas izklāstīts II pielikuma 5. punktā;

b)

G moduli, kas izklāstīts II pielikuma 6. punktā.

2.   Dokumentus un korespondenci, kas attiecas uz 1. punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, sagatavo vienā no tās dalībvalsts valsts valodām, kurā šīs procedūras veic, vai valodā, kas ir pieņemama struktūrai, kura paziņota saskaņā ar 19. pantu.

14. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta atbilstība I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir IV pielikumā sniegtā parauga struktūra, tajā ir II pielikumā dotajos attiecīgajos moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā neautomātiskos svarus laiž vai dara pieejamus tirgū.

3.   Ja uz neautomātiskajiem svariem attiecas vairāk nekā viens Savienības tiesību akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības tiesību aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

4.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par neautomātisko svaru atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

15. pants

Atbilstības marķējums

Par neautomātisko svaru, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, atbilstību šai direktīvai norāda tā CE zīme un metroloģiskais papildmarķējums uz neautomātiskajiem svariem, kā norādīts 16. pantā.

16. pants

CE zīmes un metroloģiskā papildmarķējuma vispārējie principi

1.   Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

2.   Metroloģiskais papildmarķējums ir lielais burts “M” un marķējuma piestiprināšanas gada divi pēdējie cipari, kas atrodas taisnstūra iekšpusē. Taisnstūra augstums ir vienāds ar CE zīmes augstumu.

3.   Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā izklāstītos vispārējos principus pēc analoģijas piemēro metroloģiskajam papildmarķējumam.

17. pants

CE zīmes, metroloģiskā papildmarķējuma un citu marķējumu uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek neautomātiskajiem svariem vai to datu plāksnītei.

2.   CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu uzliek pirms neautomātisko svaru laišanas tirgū.

3.   Metroloģiskais papildmarķējums ir tūlīt aiz CE zīmes.

4.   Aiz CE zīmes un metroloģiskā papildmarķējuma ir paziņotās struktūras vai struktūru identifikācijas numurs(-i), ja šī/šīs struktūra(-as) piedalās ražošanas kontroles posmā, kā izklāstīts II pielikumā.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra, vai pēc tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

5.   Aiz CE zīmes, metroloģiskā papildmarķējuma un paziņotās(-o) struktūras(-u) identifikācijas numura(-iem) var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

6.   Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

18. pants

Ierobežota lietojuma simbols

Simbolu, kas minēts 6. panta 5. punkta ceturtajā daļā un noteikts III pielikuma 3. punktā, ierīcēm uzliek skaidri saskatāmi un neizdzēšami.

4.   NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

19. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu.

20. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 25. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu struktūrai, kura nav valsts iestāde, šī struktūra ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 21. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņotāja iestāde uzņemas pilnu atbildību par uzdevumiem, ko veic 3. punktā minētā struktūra.

21. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošo iestādi izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.   Paziņojošā iestāde ir veidota un darbojas tā, lai nodrošinātu tās darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņojošā iestāde ir veidota tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.   Paziņojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņojošajai iestādei ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

22. pants

Paziņojošo iestāžu pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru uzraudzības procedūrām savā valstī, kā arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

23. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.   Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai neautomātiskajiem svariem, kurus tā novērtē.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo neautomātisko svaru projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, montāžā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo neautomātisko svaru projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī minēto pušu pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtētos neautomātiskos svarus, kas ir nepieciešami atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādus neautomātiskos svarus personīgām vajadzībām.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo neautomātisko svaru projektēšanu, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai to meitasuzņēmumu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti II pielikumā un saistībā ar kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un neautomātisko svaru veidiem un kategorijām, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir nepieciešamie:

a)

darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b)

to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un šo procedūru reproducējamības iespēju. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, kurus tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c)

procedūras to darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās neautomātisko svaru tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu, par kuru atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota;

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c)

atbilstīgas zināšanas un sapratne par I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, piemērojamiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un valstu tiesību aktos;

d)

spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus, uz kuriem attiecas II pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kas to īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

24. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 23. pantā izklāstītajām prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

25. pants

Paziņoto struktūru meitasuzņēmumi un apakšlīgumu slēgšana

1.   Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums atbilst 23. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai meitasuzņēmumu darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par darbībām var slēgt apakšlīgumu vai tās var veikt meitasuzņēmums tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras glabā paziņojošajai iestādei pieejamus attiecīgos dokumentus par apakšlīguma slēdzēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtēšanu un to veikto darbu saskaņā ar II pielikumu.

26. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļus un neautomātiskos svarus, vienus vai vairākus, par ko struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 23. panta prasībām.

3.   Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā paziņojošajai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 23. panta prasībām.

27. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras atbilst 23. panta prasībām.

2.   Tās paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem, attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem, vieniem vai vairākiem, un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.   Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 26. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 23. panta prasībām.

5.   Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā no paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Šajā direktīvā tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru.

6.   Paziņojošā iestāde paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

28. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu šādu numuru arī tad, ja struktūra ir paziņota atbilstīgi vairākiem Savienības tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kuras paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp identifikācijas numurus, kas tām piešķirti, un darbības, kuru veikšanai tās paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

29. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 23. panta prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

30. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju pastāvīgi izpildīt prasības un pienākumus, kuri uz to attiecas.

2.   Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņojuma pamatojumu vai paziņotās struktūras kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, lai visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, tiktu apstrādāta kā konfidenciāla informācija.

4.   Ja Komisija pārliecinās, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst tās paziņošanas prasībām, tā pieņem īstenošanas aktu, pieprasot paziņojušajai dalībvalstij veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp paziņošanas atsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 41. panta 2. punktā.

31. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar II pielikumā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu uzņēmējiem. Atbilstības novērtēšanas struktūras veic savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās neautomātisko svaru tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai neautomātiskie svari atbilstu šai direktīvai.

3.   Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis I pielikumā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un neizsniedz atbilstības sertifikātu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā struktūra konstatē, ka neautomātiskie svari vairs neatbilst prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē sertifikātu.

5.   Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātus.

32. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzība

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras lēmumiem.

33. pants

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

c)

informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšlīgumu slēgšanu – pēc pieprasījuma.

2.   Paziņotās struktūras sniedz pārējām struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tiem pašiem neautomātiskajiem svariem, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un – pēc pieprasījuma – pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

34. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

35. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares vai starpnozaru paziņoto struktūru grupas vai grupu veidā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas vai grupu darbā.

5.   NODAĻA

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO NEAUTOMĀTISKO SVARU KONTROLE, KURUS IEVED SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

36. pants

Savienības tirgus uzraudzība un to neautomātisko svaru kontrole, kurus ieved Savienības tirgū

Neautomātiskajiem svariem, uz kuriem attiecas šīs direktīvas 1. pants, piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

37. pants

Procedūra darbībām ar neautomātiskajiem svariem, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka neautomātiskie svari, uz kuriem attiecas šī direktīva, rada apdraudējumu sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, uz ko attiecas šī direktīva, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka neautomātiskie svari neatbilst šīs direktīvas prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgo uzņēmēju veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu neautomātisko svaru atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam tos izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam.

3.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.

4.   Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka neautomātiskie svari tiek darīti pieejami valsts tirgū, izņemti no tirgus vai atsaukti.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgo neautomātisko svaru identificēšanai, datus par neautomātisko svaru izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

a)

neautomātisko svaru neatbilstība šajā direktīvā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem; vai

b)

trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgo neautomātisko svaru neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, neautomātisko svaru izņemšana no tirgus.

38. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 37. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā ar Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgo neautomātisko svaru izņemšanu no tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts minēto pasākumu atceļ.

3.   Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un neautomātisko svaru neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos standartos, kas minēti šīs direktīvas 37. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

39. pants

Atbilstīgi neautomātiskie svari, kuri rada apdraudējumu

1.   Ja dalībvalsts pēc 37. panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan neautomātiskie svari atbilst šīs direktīvas prasībām, tie apdraud sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgie neautomātiskie svari, kad tie tiek laisti tirgū, vairs nerada šādu apdraudējumu, lai proporcionāli apdraudējumam tos izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktajā pienācīgajā termiņā.

2.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.

3.   Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus attiecīgo neautomātisko svaru identificēšanai, datus par to izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstīgus pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 41. panta 3. punktā.

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

40. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 37. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

CE zīme vai metroloģiskais papildmarķējums ir uzlikts, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs direktīvas 17. pantu;

b)

CE zīme vai metroloģiskais papildmarķējums nav uzlikts;

c)

uzraksti, kas paredzēti 6. panta 5. punktā, nav uzlikti vai ir uzlikti, pārkāpjot 6. panta 5. punktu;

d)

paziņotās struktūras identifikācijas numurs ir uzlikts, pārkāpjot 17. pantu, ja minētā struktūra ir iesaistīta ražošanas kontroles posmā, vai tas nav uzlikts;

e)

nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

f)

ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

g)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

h)

informācija, kas minēta 6. panta 6. punktā vai 8. panta 3. punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;

i)

nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 6. vai 8. pantā.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu neautomātiskos svarus darīt pieejamus tirgū vai nodrošinātu to atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

6.   NODAĻA

KOMITEJA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

41. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Neautomātisko svaru komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

4.   Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.

Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

42. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā var paredzēt kriminālsodu.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

43. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis nekavē tādu neautomātisko svaru pieejamību tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā, uz kuriem attiecas Direktīva 2009/23/EK, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām un kuri tika laisti tirgū pirms 2016. gada 20. aprīļa.

Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Direktīvu 2009/23/EK, ir derīgi saskaņā ar šo direktīvu.

44. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2016. gada 19. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta 3. līdz 19. punkta, 6. līdz 17. panta, 19. līdz 43. panta un II, III un IV pielikuma prasības. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai dara zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 20. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tajos ietver arī paziņojumu, ka atsauces spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktos uz direktīvu, kas atcelta ar šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais paziņojums.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

45. pants

Atcelšana

Direktīvu 2009/23/EK, kurā grozījumi izdarīti ar tiesību aktu, kas minēts šīs direktīvas V pielikuma A daļā, atceļ no 2016. gada 20. aprīļa, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem V pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

46. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs direktīvas 1. pantu, 2. panta 1. un 2. punktu, 3., 4., 5. un 18. pantu un I, V un VI pielikumu piemēro no 2016. gada 20. aprīļa.

47. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2014. gada 26. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 181, 21.6.2012., 105. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 5. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 20 februāra lēmums.

(3)  OV L 122, 16.5.2009., 6. lpp. Ar Direktīvu 2009/23/EK tiek kodificēta Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīva 90/384/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātiskiem svariem (OV L 189, 20.7.1990., 1. lpp.).

(4)  Skatīt V pielikuma A daļu.

(5)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(6)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(7)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(8)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

PAMATPRASĪBAS

Izmantota terminoloģija, ko lieto Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas organizācija.

Iepriekšēja piebilde

Ja neautomātiskie svari aprīkoti vai savienoti ar vairāk nekā vienu indikācijas ierīci vai printeri, ko izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tām ierīcēm, kas atkārto svēršanas rezultātus un nevar ietekmēt pareizu neautomātisko svaru darbību, nav jāatbilst pamatprasībām, ja svēršanas rezultātus pareizi un neizdzēšami drukā vai reģistrē neautomātisko svaru daļa, kas atbilst pamatprasībām, un ja rezultāti pieejami abām svēršanā ieinteresētajām pusēm. Neautomātiskiem svariem, ko izmanto, tieši tirgojot preces sabiedrībai, un ierīcēm, ar ko rezultātus drukā vai parāda pārdevējam un klientam, tomēr jāatbilst pamatprasībām.

Metroloģiskās prasības

1.   Masas mērvienības

Lieto masas mērvienības, kas ir likumīgas mērvienības Padomes Direktīvas 80/181/EEK (1979. gada 20. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām (1) nozīmē.

Ja ievērots šis nosacījums, pieļaujamas šādas mērvienības:

a)

SI mērvienības: kilograms, mikrograms, miligrams, grams, tonna;

b)

angļu masas mērvienība: Trojas unce dārgmetālu svēršanai;

c)

citas mērvienības, kas nav SI sistēmā: metriskais karāts dārgakmeņu svēršanai.

Neautomātiskajiem svariem, kuros izmanto iepriekšminēto angļu masas mērvienību, attiecīgās turpmāk norādītās pamatprasības pārvērš minētajā angļu mērvienībā ar vienkāršu interpolāciju.

2.   Precizitātes kategorijas

2.1.   Noteiktas šādas precizitātes kategorijas:

a)

sevišķa precizitāte – I;

b)

augsta precizitāte – II;

c)

vidēja precizitāte – III;

d)

parasta precizitāte – IIII.

Šo kategoriju specifikācijas norādītas 1. tabulā.

1.   tabula

Precizitātes kategorijas

Kategorija

Verificēšanas iedaļas vērtība (e)

Minimālā robeža (Min)

Verificēšanas iedaļu skaits

Formula

 

 

minimālā vērtība

minimālā vērtība

maksimālā vērtība

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

Pārvadājumu tarifu noteikšanas vajadzībām minimālo robežu II un III kategorijas neautomātiskajiem svariem samazina līdz 5 e.

2.2.   Iedaļas vērtība

2.2.1.

Faktiskā iedaļas vērtība (d) un verificēšanas iedaļas vērtība (e) ir šādā formā:

1 × 10k, 2 × 10k vai 5 × 10k masas mērvienības,

kur k ir vesels skaitlis vai nulle.

2.2.2.

Visiem neautomātiskajiem svariem, kam nav rezultātu parādīšanas palīgierīces:

d = e.

2.2.3.

Neautomātiskajiem svariem ar rezultātu parādīšanas palīgierīci piemēro šādus nosacījumus:

 

Formula;

 

d < e ≤ 10 d.

Minētos nosacījumus nepiemēro I kategorijas neautomātiskajiem svariem, kuriem d < 10–4 g, jo tiem e = 10–3 g.

3.   Klasifikācija

3.1.   Neautomātiskie svari ar vienu svēršanas diapazonu

Neautomātiskie svari, kas aprīkoti ar rezultātu parādīšanas palīgierīci, pieder I vai II kategorijai. Šiem neautomātiskajiem svariem minimālās robežas mazāko vērtību šajās divās kategorijās iegūst, 1. tabulas 3. ailē verificēšanas iedaļas vērtību (e) aizstājot ar faktisko iedaļas vērtību (d).

Ja d < 10–4 g, I kategorijas maksimālā robeža var būt mazāka nekā 50 000 e.

3.2.   Neautomātiskie svari ar vairākiem svēršanas diapazoniem

Vairāki svēršanas diapazoni ir pieļaujami ar noteikumu, ka tie skaidri norādīti uz neautomātiskajiem svariem. Katru atsevišķo svēršanas diapazonu klasificē saskaņā ar 3.1. punktu. Ja svēršanas diapazoni ir dažādās precizitātes kategorijās, neautomātiskajiem svariem jāatbilst stingrākajām prasībām, kas attiecas uz precizitātes kategorijām, kurās ir svēršanas diapazoni.

3.3.   Vairākiedaļu neautomātiskie svari

3.3.1.

Neautomātiskajiem svariem ar vienu svēršanas diapazonu var būt vairāki atsevišķi svēršanas diapazoni (vairākiedaļu svari).

Vairākiedaļu neautomātiskos svarus neaprīko ar rezultātu parādīšanas papildierīci.

3.3.2.

Katru vairākiedaļu neautomātisko svaru atsevišķo svēršanas diapazonu i definē, izmantojot:

tā verificēšanas iedaļas vērtību ei

ar e(i + 1) > ei

tā maksimālo robežu Maxi

ar Maxr = Max

tā minimālo robežu Mini

ar Mini = Max(i – 1)

un Min1 = Min

kur:

i

=

1, 2, … r

i

=

atsevišķā svēršanas diapazona numurs

r

=

kopējais atsevišķo svēršanas diapazonu skaits

Visas svēršanas robežas neatkarīgi no jebkuras lietotās taras svara vērtības attiecas uz neto svaru.

3.3.3.

Atsevišķos svēršanas diapazonus klasificē atbilstīgi 2. tabulai. Visi atsevišķie svēršanas diapazoni ir vienā precizitātes kategorijā, un tā ir neautomātisko svaru precizitātes kategorija.

2.   tabula

Vairākiedaļu neautomātiskie svari

i

=

1, 2, … r

i

=

atsevišķā svēršanas diapazona numurs

r

=

kopējais atsevišķo svēršanas diapazonu skaits

Kategorija

Verificēšanas iedaļas vērtība (e)

Minimālā robeža (Min)

Verificēšanas iedaļu skaits

minimālā vērtība

minimālā vērtība (2)

Formula

maksimālā vērtība

Formula

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Precizitāte

4.1.

Īstenojot 13. pantā noteiktās procedūras, rādījuma kļūda nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo rādījumu kļūdu, kas parādīta 3. tabulā. Ja rezultātus parāda ciparu formā, rādījuma kļūdu koriģē, ņemot vērā noapaļojuma kļūdu.

Maksimāli pieļaujamās kļūdas attiecas uz neto vērtību un taras vērtību visiem iespējamiem smagumiem, izņemot uzstādītas taras vērtību.

3.   tabula

Maksimāli pieļaujamās kļūdas

Slodze

Maksimāli pieļaujamā kļūda

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IIII kategorija

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Maksimāli pieļaujamās kļūdas lietošanā ir divreiz lielākas nekā pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas 4.1. punktā.

5.   Svēršanas rezultātiem, ko iegūst ar kādiem neautomātiskajiem svariem, jābūt atkārtojamiem, un reproducējamiem, lietojot citas rezultātu parādīšanas ierīces un citas līdzsvarošanas metodes.

Svēršanas rezultātiem jābūt pietiekami nejūtīgiem pret slodzes stāvokļa izmaiņām uz slodzes paliktņa.

6.   Neautomātiskie svari reaģē uz nelielām svara izmaiņām.

7.   Lielumi, kas ietekmē svēršanu, un laiks

7.1.

II, III un IIII kategorijas neautomātiskajiem svariem, kurus iespējams novietot slīpi, jābūt pietiekami nejutīgiem pret slīpumu, kāds tiem var būt parastos uzstādīšanas apstākļos.

7.2.

Neautomātiskajiem svariem jāatbilst metroloģiskajām prasībām ražotāja noteiktā temperatūras diapazonā. Šis diapazons ir vismaz:

a)

I kategorijas neautomātiskajiem svariem: 5 °C;

b)

II kategorijas neautomātiskajiem svariem: 15 °C;

c)

III un IIII kategorijas neautomātiskajiem svariem: 30 °C.

Ja ražotājs to nav norādījis, piemēro temperatūras diapazonu no – 10 °C līdz + 40 °C.

7.3.

Neautomātiskajiem svariem, ko darbina no tīkla elektropadeves, jāatbilst metroloģiskajām prasībām, ja elektropadeve ir parastu svārstību robežās.

Neautomātiskajiem svariem, ko darbina no baterijas, jāuzrāda sprieguma samazināšanās zem minimālās noteiktās vērtības un šādos apstākļos vai nu jāturpina darboties pareizi, vai automātiski jāizslēdzas.

7.4.

Elektroniski neautomātiskie svari, izņemot tos I un II kategorijas neautomātiskos svarus, kuriem e ir mazāks nekā 1 g, atbilst metroloģiskajām prasībām augsta gaisa relatīvā mitruma apstākļos pie to temperatūras diapazona augšējās robežas.

7.5.

II, III vai IIII kategorijas neautomātisko svaru noslogošanai uz ilgu laiku jārada tikai niecīga ietekme uz smaguma rādījumu vai uz nulles rādījumu tūlīt pēc smaguma noņemšanas.

7.6.

Citos apstākļos neautomātiskie svari vai nu turpina darboties pareizi, vai automātiski izslēdzas.

Uzbūve un konstrukcija

8.   Vispārīgas prasības

8.1.

Neautomātisko svaru uzbūvei un konstrukcijai jābūt tādai, lai neautomātiskie svari saglabātu metroloģiskās īpašības, ja tos uzstāda un lieto pareizi un paredzētajos apstākļos. Tiem jāparāda masas vērtība.

8.2.

Elektroniski neautomātiskie svari, kad tie pakļauti traucējumiem, nedrīkst parādīt nozīmīgas kļūmes, vai tiem automātiski tās jāatklāj un jānorāda.

Automātiski atklājot nozīmīgu kļūmi, elektroniskiem neautomātiskajiem svariem jāraida optisks vai akustisks signāls, līdz lietotājs veic koriģējošas darbības vai kļūme pazūd.

8.3.

Prasības, kas noteiktas 8.1. un 8.2. punktā, pastāvīgi jāizpilda tik ilgu laiku, kas uzskatāms par normālu šādu neautomātisko svaru lietošanas laiku.

Elektroniskajiem ciparu neautomātiskajiem svariem pastāvīgi jāveic pietiekama kontrole pār pareizu mērīšanas procesa darbību, pār rezultātu parādīšanas spēju, kā arī pār visu datu glabāšanu un datu pārraidīšanu.

Automātiski atklājot nozīmīgu ilgstošu kļūdu, elektroniskiem neautomātiskajiem svariem jāraida optisks vai akustisks signāls, līdz lietotājs veic koriģējošas darbības vai kļūme pazūd.

8.4.

Ja elektroniskiem neautomātiskajiem svariem ar piemērotu saskarni ir pievienotas ārējas ierīces, tas nedrīkst negatīvi ietekmēt svaru metroloģiskos raksturojumus.

8.5.

Neautomātiskajiem svariem nedrīkst būt tādu īpašību, kas var veicināt to ļaunprātīgu izmantošanu, turklāt iespējām tos nejauši izmantot nepareizi jābūt minimālām. Daļas, ko lietotājs nedrīkst nomontēt vai regulēt, jānodrošina pret šādām darbībām.

8.6.

Neautomātiskajiem svariem jābūt projektētiem tā, lai viegli varētu veikt šajā direktīvā paredzētās obligātās pārbaudes.

9.   Svēršanas rezultātu un citu svara vērtību rādījumi

Svēršanas rezultātu un citu svara vērtību rādījumiem jābūt precīziem, nepārprotamiem un nemaldinošiem, un rezultātu parādīšanas ierīcei jābūt tādai, lai parastos lietošanas apstākļos rezultātus varētu viegli nolasīt.

Šā pielikuma 1. punktā minēto mērvienību nosaukumi un simboli atbilst Direktīvas 80/181/EEK noteikumiem, papildinot ar metriskā karāta simbolu “ct”.

Neautomātiskie svari nedrīkst parādīt vairāk kā maksimālo robežu (Max), kam pieskaitīti 9 e.

Rezultātu parādīšanas papildierīce ir atļauta tikai rezultātu parādīšanai decimāldaļās pa labi no komata. Rezultātu parādīšanas paplašinātājierīci var izmanot tikai īslaicīgi, un tās darbība nedrīkst ietekmēt rezultātu drukāšanu.

Papildrādījumus var parādīt ar noteikumu, ka tos nevar sajaukt ar pamatrādījumiem.

10.   Svēršanas rezultātu un citu svara vērtību izdrukāšana

Rezultātu izdrukām jābūt pareizām, viegli identificējamām un nepārprotamām. Drukai jābūt skaidrai, salasāmai, neizdzēšamai un jāsaglabājas ilgu laiku.

11.   Līmeņošana

Vajadzības gadījumā neautomātiskie svari jāaprīko ar līmeņošanas ierīci un līmeņa indikatoru, kas ir pietiekami jutīgs, lai varētu pareizi uzstādīt neautomātiskos svarus.

12.   Nulles uzstāde

Neautomātiskos svarus var aprīkot ar nulles uzstādes ierīcēm. Šo ierīču darbībai jārada precīza nulles uzstāde, un tā nedrīkst izraisīt mērīšanas rezultātu neprecizitāti.

13.   Tarēšanas ierīces un taras svara uzstādes ierīces

Neautomātiskajiem svariem var būt viena vai vairākas tarēšanas ierīces un viena taras svara uzstādes ierīce. Taras ierīcēm jānodrošina precīza nulles rādījuma uzstādīšana un pareiza neto svara noteikšana. Taras svara uzstādes ierīces darbībai jānodrošina pareiza aprēķinātās neto vērtības noteikšana.

14.   Neautomātiskie svari tiešajai preču tirgošanai sabiedrībai, kuru maksimālā robeža nepārsniedz 100 kg: papildu prasības

Neautomātiskie svari tiešajai preču tirgošanai sabiedrībai uzrāda visu pamatinformāciju par svēršanas operāciju un, ja ir ierīces, kas parāda cenu, tās skaidri parāda pircējam cenu par pirkumu.

Maksājamai cenai, ja to parāda, jābūt precīzai.

Neautomātiskie svari, kas aprēķina cenu, rāda pamatrādījumus tik ilgi, lai pircējs tos spētu pienācīgi izlasīt.

Neautomātiskie svari, kas aprēķina cenu, var veikt citas darbības līdztekus atsevišķas preces nosvēršanai un cenas aprēķināšanai vienīgi tad, ja visus rādījumus, kas saistīti ar visiem darījumiem, izdrukā skaidri, nepārprotami un atbilstīgi uz pircējam paredzētā čeka vai etiķetes.

Neautomātiskajiem svariem jābūt aprīkotiem tā, lai tie nedz tieši, nedz netieši neizraisītu rādījumus, kas ir grūti saprotami vai pārprotami.

Neautomātiskajiem svariem jāaizsargā pircēji no kļūdainiem tirdzniecības darījumiem, ko izraisa to nepareiza darbība.

Rezultātu parādīšanas papildierīces un parādīšanas paplašinātājierīces nav atļautas.

Papildu ierīces ir atļautas vienīgi tad, ja tās nevar izraisīt ļaunprātīgu izmantošanu.

Neautomātiskajiem svariem, kas ir līdzīgi tādiem svariem, ko parasti izmanto tiešai preču tirgošanai sabiedrībai, bet kuri neatbilst šīs iedaļas prasībām, ekrāna tuvumā jābūt neizdzēšamam marķējumam “Aizliegts tieši pārdot sabiedrībai”.

15.   Neautomātiskie svari cenas etiķetes izdrukai

Ciktāl šīs prasības piemērojamas attiecīgajiem neautomātiskajiem svariem, neautomātiskajiem svariem cenas etiķetes izdrukai jāatbilst prasībām, kas izvirzītas tādiem neautomātiskajiem svariem tiešai pārdošanai sabiedrībai, kuri aprēķina cenu. Cenas etiķetes izdrukāšana nav iespējama, ja svars ir mazāks par minimālo.


(1)  OV L 39, 15.2.1980., 40. lpp.

(2)  Ja i = r, piemēro attiecīgo 1. tabulas aili, e aizvietojot ar er.


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS

1.   B modulis. ES tipa pārbaude

1.1.

ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā struktūra pārbauda neautomātisko svaru tehnisko projektu un pārliecinās un apliecina, ka šo neautomātisko svaru tehniskais projekts atbilst tām šīs direktīvas prasībām, kuras uz to attiecas.

1.2.

ES tipa pārbaudi var veikt kādā no šādiem veidiem:

pārbauda pabeigtus neautomātiskos svarus (produkcijas tipu), kas ir reprezentatīvs paredzamās produkcijas paraugs,

novērtē instrumenta atbilstību tehniskajam projektam, izmantojot 1.3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, kā arī pārbauda vienu vai vairākas būtiskas produkta, kas ir reprezentatīvs paredzamās produkcijas paraugs, detaļas (produkcijas tipa un projekta tipa kombināciju),

novērtē instrumenta atbilstību tehniskajam projektam, pārbaudot 1.3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus bez paša parauga pārbaudes (projekta tips).

1.3.

Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt neautomātisko svaru atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver neautomātisko svaru projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

i)

vispārīgs neautomātisko svaru apraksts;

ii)

skiču projekts, rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmu izvietojumi;

iii)

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un neautomātisko svaru darbības izpratnei;

iv)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

v)

veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

vi)

testu ziņojumi;

d)

paraugi, kas ir reprezentatīvi paredzētās produkcijas paraugi. Paziņotā struktūra var pieprasīt papildu paraugus, ja tie vajadzīgi, lai veiktu testa programmu;

e)

pierādījumi, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Šajos apstiprinošajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

1.4.

Paziņotā struktūra:

attiecībā uz neautomātiskajiem svariem:

1.4.1.

pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu neautomātisko svaru tehniskā projekta atbilstību;

attiecībā uz paraugu(-iem):

1.4.2.

pārliecinās, ka paraugs(-i) ir izgatavots(-i) saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un nosaka tos elementus, kas projektēti saskaņā ar attiecīgo saskaņoto standartu piemērojamajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas projektēti saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām;

1.4.3.

veic atbilstīgas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad ražotājs izvēlējies piemērot attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētos risinājumus, tie piemēroti pareizi;

1.4.4.

veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētie risinājumi, ražotāja izvēlētie risinājumi piemērot citas attiecīgas tehniskās specifikācijas atbilst attiecīgajām šīs direktīvas pamatprasībām;

1.4.5.

vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi.

1.5.

Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 1.4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošām iestādēm, paziņotā struktūra pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

1.6.

Ja tips atbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz konkrētajiem neautomātiskajiem svariem, paziņotā struktūra izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto neautomātisko svaru atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs 10 gadus no izdošanas dienas, un to var vairākkārt pagarināt par 10 gadiem. Ja notiek būtiskas pārmaiņas neautomātisko svaru konstrukcijā, piemēram, jaunas tehnoloģijas izmantošanas dēļ, ES tipa pārbaudes sertifikāta derīgumu var ierobežot līdz diviem gadiem un pagarināt par trim gadiem.

Ja tips neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

1.7.

Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju. Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt instrumenta atbilstību šīs direktīvas drošuma pamatprasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

1.8.

Katra paziņotā struktūra informē paziņojošo iestādi par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, kurus tas ir izsniedzis vai atsaucis, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

1.9.

Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamas valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

1.10.

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 1.3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 1.7. un 1.9. punktā, ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

2.   D modulis. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu

2.1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2.2. un 2.5. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka neautomātiskie svari atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

2.2.   Izgatavošana

Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo neautomātisko svaru ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts 2.3. punktā, un viņš ir pakļauts 2.4. punktā noteiktajai uzraudzībai.

2.3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

2.3.1.

Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai struktūrai pieteikumu novērtēt attiecīgo neautomātisko svaru kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

visu attiecīgo informāciju par paredzamo neautomātisko svaru kategoriju;

d)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju; un

e)

tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu, un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

2.3.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina neautomātisko svaru atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju.

Tajā jo īpaši atbilstīgi apraksta:

a)

kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

b)

attiecīgās izgatavošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus, kā arī izmantojamās sistemātiskās darbības;

c)

pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, un biežumu, kādā tos veic;

d)

datus par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. tml.;

e)

līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

2.3.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 2.3.2. punkta prasībām.

Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām saskaņotā standarta specifikācijām.

Papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam revīzijas grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās produkta jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par piemērojamajām šīs direktīvas prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata 2.3.1. punkta e) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šīs direktīvas atbilstīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt neautomātisko svaru atbilstību minētajām prasībām.

Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

2.3.4.

Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

2.3.5.

Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Paziņotā struktūra novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas 2.3.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

2.4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

2.4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

2.4.2.

Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. tml.

2.4.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

2.4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā struktūra iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

2.5.   Atbilstības marķējums un ES atbilstības deklarācija

2.5.1.

Ražotājs uzliek šajā direktīvā paredzēto CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu un uz 2.3.1. punktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katriem atsevišķiem neautomātiskajiem svariem, kuri atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

2.5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra neautomātisko svaru modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē neautomātisko svaru modeli, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

2.6.   Ražotājs 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū glabā pieejamu valsts iestādēm:

a)

2.3.1. punktā minēto dokumentāciju;

b)

informāciju par 2.3.5. punktā minētajām apstiprinātajām izmaiņām;

c)

2.3.5., 2.4.3. un 2.4.4. punktā minētos paziņotās struktūras lēmumus un ziņojumus.

2.7.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu tās paziņojošajai iestādei tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

2.8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 2.3.1., 2.3.5., 2.5. un 2.6. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt viņa pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

3.   D1 modulis. Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana

3.1.   Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 3.2., 3.4. un 3.7. punktā noteiktās saistības, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgie neautomātiskie svari atbilst šīs direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

3.2.   Tehniskā dokumentācija

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija dara iespējamu neautomātisko svaru atbilstības attiecīgajām prasībām novērtēšanu un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver neautomātisko svaru projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

a)

vispārīgs neautomātisko svaru apraksts;

b)

skiču projekts, rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmu izvietojumi;

c)

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un neautomātisko svaru darbības izpratnei;

d)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e)

veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

f)

testu ziņojumi.

3.3.   Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju pieejamu attiecīgajām valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

3.4.   Izgatavošana

Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo neautomātisko svaru ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts 3.5. punktā, un viņš ir pakļauts 3.6. punktā noteiktajai uzraudzībai.

3.5.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.5.1.

Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai struktūrai pieteikumu novērtēt attiecīgo neautomātisko svaru kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

visu atbilstīgo informāciju par neautomātisko svaru paredzēto kategoriju;

d)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

e)

3.2. punktā minēto tehnisko dokumentāciju.

3.5.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina neautomātisko svaru atbilstību tām šīs direktīvas prasībām, kuras uz tiem attiecas.

Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju.

Tajā jo īpaši atbilstīgi apraksta:

a)

kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

b)

attiecīgās izgatavošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus, kā arī izmantojamās sistemātiskās darbības;

c)

pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī biežumu, kādā tos veic;

d)

datus par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. tml.;

e)

līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

3.5.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.5.2. punktā minētajām prasībām.

Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām saskaņotā standarta specifikācijām.

Papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam revīzijas grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās produkta jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par piemērojamajām šīs direktīvas prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata 3.2. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt attiecīgās šīs direktīvas prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt neautomātisko svaru atbilstību minētajām prasībām.

Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

3.5.4.

Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

3.5.5.

Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Paziņotā struktūra novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas 3.5.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

3.6.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

3.6.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

3.6.2.

Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

3.2. punktā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. tml.

3.6.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

3.6.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā drīkst veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā struktūra iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

3.7.   Atbilstības marķējums un ES atbilstības deklarācija

3.7.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu, kas paredzēts šajā direktīvā, un uz 3.5.1. punktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katriem atsevišķiem neautomātiskajiem svariem, kuri atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

3.7.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra neautomātisko svaru modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē neautomātisko svaru modeli, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

3.8.   Ražotājs 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū glabā pieejamu valsts iestādēm:

a)

3.5.1. punktā minēto dokumentāciju;

b)

informāciju par 3.5.5. punktā minētajām apstiprinātajām izmaiņām;

c)

paziņotās struktūras lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.5.5., 3.6.3. un 3.6.4. punktā.

3.9.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu tās paziņojošajai iestādei tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

3.10.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. un 3.8. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt viņa pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

4.   F modulis. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu

4.1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 4.2. un 4.5. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgie neautomātiskie svari, uz kuriem attiecas 4.3. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

4.2.   Izgatavošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto neautomātisko svaru atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

4.3.   Verificēšana

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic vajadzībās pārbaudes un testus, lai pārliecinātos par neautomātisko svaru atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Pārbaudes un testus, kas ļauj pārbaudīt neautomātisko svaru atbilstību attiecīgajām prasībām, veic, pārbaudot un testējot katrus neautomātiskos svarus, kā norādīts 4.4. punktā.

4.4.   Atbilstības verificēšana, pārbaudot un testējot katrus neautomātiskos svarus

4.4.1.

Atsevišķi pārbauda katrus neautomātiskos svarus un veic atbilstīgos testus, kas norādīti attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os), un/vai līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Ja nav šāda saskaņotā standarta, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

4.4.2.

Paziņotā struktūra, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru katriem apstiprinātajiem neautomātiskajiem svariem vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

Ražotājs glabā atbilstības sertifikātus pieejamus valsts iestādēm inspekcijai 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

4.5.   Atbilstības marķējums un ES atbilstības deklarācija

4.5.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu, kas paredzēts šajā direktīvā, un uz 4.3. punktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katriem atsevišķiem neautomātiskajiem svariem, kuri atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

4.5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra neautomātisko svaru modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē neautomātisko svaru modeli, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

Ja 4.3. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs neautomātiskajiem svariem var uzlikt arī paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

4.6.   Ja paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs paziņotās struktūras identifikācijas numuru neautomātiskajiem svariem var uzlikt izgatavošanas procesā.

4.7.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var nepildīt 4.2. punktā noteiktos ražotāja pienākumus.

5.   F1 modulis. Atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu

5.1.   Atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 5.2., 5.3. un 5.6. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgie neautomātiskie svari, uz kuriem attiecas 5.4. punkta noteikumi, atbilst šīs direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

5.2.   Tehniskā dokumentācija

5.2.1.

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija dara iespējamu neautomātisko svaru atbilstības attiecīgajām prasībām novērtēšanu un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver neautomātisko svaru projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

a)

vispārīgs neautomātisko svaru apraksts;

b)

skiču projekts, rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmu izvietojumi;

c)

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un neautomātisko svaru darbības izpratnei;

d)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e)

veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

f)

testu ziņojumi.

5.2.2.

Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju pieejamu attiecīgajām valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

5.3.   Izgatavošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto neautomātisko svaru atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

5.4.   Verificēšana

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic vajadzīgās pārbaudes un testus, lai pārliecinātos par neautomātisko svaru atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Pārbaudes un testus, kas ļauj pārbaudīt atbilstību minētajām prasībām, veic, pārbaudot un testējot katrus neautomātiskos svarus, kā norādīts 5.5. punktā.

5.5.   Atbilstības verificēšana, pārbaudot un testējot katrus neautomātiskos svarus

5.5.1.

Atsevišķi pārbauda katrus neautomātiskos svarus un veic atbilstīgos testus, kas norādīti attiecīgajos saskaņotajos standartos, un/vai līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu atbilstību prasībām, kuras uz tiem attiecas. Ja šāda saskaņotā standarta nav, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

5.5.2.

Paziņotā struktūra izsniedz atbilstības sertifikātu par veiktajām pārbaudēm un testiem un uzliek savu identifikācijas numuru katriem apstiprinātajiem neautomātiskajiem svariem vai kontrolē tā uzlikšanu.

Ražotājs glabā atbilstības sertifikātus pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

5.6.   Atbilstības marķējums un ES atbilstības deklarācija

5.6.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu, kas paredzēts šajā direktīvā, un uz 5.4. punktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katriem atsevišķiem neautomātiskajiem svariem, kuri atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

5.6.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra neautomātisko svaru modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē neautomātisko svaru modeli, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

Ja 5.5. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs neautomātiskajiem svariem var uzlikt arī paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

5.7.   Ja paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs paziņotās struktūras identifikācijas numuru neautomātiskajiem svariem var uzlikt izgatavošanas procesā.

5.8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var nepildīt 5.2.1. un 5.3. punktā noteiktos ražotāja pienākumus.

6.   G modulis. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu

6.1.   Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar ko ražotājs izpilda 6.2., 6.3. un 6.5. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgie neautomātiskie svari, uz kuriem attiecas 6.4. punkta noteikumi, atbilst šīs direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

6.2.   Tehniskā dokumentācija

6.2.1.

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju un dara to pieejamu 6.4. punktā minētajai paziņotajai struktūrai. Dokumentācija dara iespējamu neautomātisko svaru atbilstības attiecīgajām prasībām novērtēšanu un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver neautomātisko svaru projektēšanu, izgatavošanu un darbību.

Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

a)

vispārīgs neautomātisko svaru apraksts;

b)

skiču projekts, rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmu izvietojumi;

c)

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un neautomātisko svaru darbības izpratnei;

d)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e)

veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

f)

testu ziņojumi.

6.2.2.

Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju pieejamu attiecīgajām valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

6.3.   Izgatavošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto neautomātisko svaru atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

6.4.   Verificēšana

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic vajadzīgās pārbaudes un testus, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos, un/vai līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par neautomātisko svaru atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, vai nodrošina to veikšanu. Ja nav šāda saskaņotā standarta, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

Paziņotā struktūra, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajiem neautomātiskajiem svariem vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

Ražotājs glabā atbilstības sertifikātus pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū.

6.5.   Atbilstības marķējums un ES atbilstības deklarācija

6.5.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu, kas paredzēts šajā direktīvā, un uz 6.4. punktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katriem neautomātiskajiem svariem, kuri atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

6.5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē neautomātiskos svarus, kuriem tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

6.6.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 6.2.2. un 6.5. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

7.   Vispārīgi noteikumi

7.1.

Atbilstības novērtēšanu saskaņā ar D, D1, F, F1 un G moduli var veikt ražotāja rūpnīcā vai jebkurā citā vietā, ja neautomātiskie svari nav jāizjauc tāpēc, lai pārvestu līdz lietošanas vietai, un ja lietošanas vietā neautomātiskie svari nav jāsamontē pirms lietošanas sākšanas vai nav jāveic citi uzstādīšanas darbi, kas var ietekmēt neautomātisko svaru darbību, un ja ir ievērots smaguma spēka vērtība lietošanas vietā vai arī neautomātisko svaru darbību neietekmē smaguma spēka izmaiņas. Visos citos gadījumos to veic neautomātisko svaru lietošanas vietā.

7.2.

Ja neautomātisko svaru darbību ietekmē smaguma spēka izmaiņas, 7.1. punktā minētās procedūras var veikt divos posmos, turklāt otrajā posmā ietver visas pārbaudes un testus, kuru iznākums ir atkarīgs no smaguma spēka, bet pirmajā posmā visas pārējās pārbaudes un testus. Otro posmu veic neautomātisko svaru lietošanas vietā. Ja dalībvalsts savā teritorijā noteikusi smaguma spēka zonas, frāzi “neautomātisko svaru lietošanas vietā” var lasīt kā “neautomātisko svaru lietošanas smaguma spēka zonā”.

7.2.1.

Ja ražotājs ir izvēlējies kādu no 7.1. punktā minētajām procedūrām izpildīt divos posmos un ja katrā no šiem posmiem iesaistītās puses ir citas, pie neautomātiskajiem svariem, kuriem procedūras pirmais posms ir izpildīts, jāpiestiprina attiecīgajā posmā iesaistītās paziņotās struktūras identifikācijas numurs.

7.2.2.

Puse, kas izpildījusi procedūras pirmo posmu, katriem neautomātiskajiem svariem piešķir sertifikātu, kurā ir neautomātisko svaru identifikācijai un izdarīto pārbaužu un testu sīkam aprakstam vajadzīgie dati.

Puse, kas izpilda procedūras otro posmu, izdara tās pārbaudes un testus, kuri vēl nav izdarīti.

Ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, pēc pieprasījuma, jānodrošina paziņotās struktūras atbilstības sertifikātu uzrādīšana.

7.2.3.

Ražotājs, kas izvēlējies pirmajā posmā izmantot D vai D1 moduli, otrajā posmā var vai nu izmantot to pašu procedūru, vai nolemt turpināt otro posmu, attiecīgi izmantojot F vai F moduli.

7.2.4.

CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu kopā ar tās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kura piedalījās otrajā posmā, pie neautomātiskajiem svariem piestiprina, pabeidzot otro posmu.


III PIELIKUMS

UZRAKSTI

1.   Neautomātiskie svari, ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem

1.1.

Uz minētajiem neautomātiskajiem svariem ir redzami, salasāmi un neizdzēšami šādi uzraksti:

i)

attiecīgā gadījumā ES tipa pārbaudes sertifikāta numurs;

ii)

ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme;

iii)

precizitātes kategorija, kuru norobežo ovāls vai divas horizontālas līnijas, kas savienotas ar diviem puslokiem;

iv)

maksimālā robeža šādā formā: Max …;

v)

minimālā robeža šādā formā: Min …;

vi)

verificēšanas iedaļas vērtība šādā formā e =…;

vii)

tipa, partijas vai sērijas numurs;

un vajadzības gadījumā:

viii)

neautomātiskajiem svariem, kas sastāv no atdalītām savstarpēji saistītām vienībām identifikācijas zīme uz katras vienības;

ix)

iedaļas vērtība, ja tā atšķiras no e, šādā formā: d = …;

x)

taras pieskaitīšanas maksimālā robeža šādā formā: T = + …;

xi)

taras atskaitīšanas maksimālā robeža, ja tā atšķiras no Max, šādā formā: T = – …;

xii)

taras iedaļas vērtība, ja tā atšķiras no d, šādā formā: dT = …;

xiii)

maksimālā pieļaujamā slodze, ja tā atšķiras no Max, šādā formā: Lim …;

xiv)

īpašās temperatūras robežas šādā formā: … °C/… °C;

xv)

pārnesuma attiecība starp slodzes uztvērēju un slodzi.

1.2.

Uz minētajiem neautomātiskajiem svariem jābūt pietiekamai vietai, lai varētu uzlikt atbilstības marķējumu un/vai uzrakstus. Tiem jābūt tādiem, lai būtu neiespējami noņemt atbilstības marķējumu un uzrakstus, tos nesabojājot, un lai atbilstības marķējums un uzraksti ir redzami, kad neautomātiskie svari atrodas parastajā darba stāvoklī.

1.3.

Ja izmanto informācijas plāksnīti, jābūt iespējai to aizzīmogot, ja vien tā nav tāda, ka ir neiespējami to noņemt nesalaužot. Ja informācijas plāksnīte ir aizzīmogojama, jābūt iespējai uz tās uzlikt kontrolatzīmi.

1.4.

Uzrakstiem Max, Min, e un d jābūt arī rezultātu parādīšanas ierīces tuvumā, ja vien tie jau nav tur izvietoti.

1.5.

Uz katras slodzes mērīšanas ierīces, kas ir savienota vai ko var savienot ar vienu vai vairākiem slodzes uztvērēju, jābūt attiecīgiem uzrakstiem, kas atbilst konkrētajam slodzes uztvērējam.

2.   Uz neautomātiskajiem svariem, ko neparedz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, redzami, salasāmi un neizdzēšami norāda:

ražotāja nosaukumu, reģistrēto komercnosaukums vai reģistrēto preču zīmi;

maksimālo robežu šādā formā: Max ….

Uz minētajiem neautomātiskajiem svariem nav atbilstības marķējuma, kā paredzēts šajā direktīvā.

3.   Lietojuma ierobežojuma simbols, kas minēts 18. pantā

Lietojuma ierobežojuma simbolu veido ar melnu krāsu uzdrukāts lielais burts “M” uz sarkana kvadrātiska laukuma vismaz 25 mm × 25 mm lielumā, ko krusto divas diagonālas svītras.


IV PIELIKUMS

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Neautomātisko svaru modelis/neautomātiskie svari (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):

2.

Ražotāja un attiecīgā gadījumā viņa pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

3.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

4.

Deklarācijas priekšmets (neautomātisko svaru identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību; ja tas nepieciešams neautomātisko svaru identificēšanai, var iekļaut attēlu):

5.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

6.

Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

7.

Paziņotā iestāde … (nosaukums, numurs)… ir veikusi … (darbības apraksts)… un izdevusi sertifikātu:

8.

Papildu informācija:

Parakstīts šādas personas vārdā:

(izdošanas vieta un datums):

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts):


(1)  Ražotājam atbilstības deklarācijai nav obligāti jāpiešķir numurs.


V PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tajā veikto grozījumu

(minēta 45. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK

(OV L 122, 16.5.2009., 6. lpp.).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012

(OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

Tikai 27. panta 1. punkta i) apakšpunkts

B   DAĻA

Termiņi to direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanas dienas, kuras izklāstītas Direktīvas 2009/23/EK VII pielikuma B daļā

(minēti 45. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Piemērošanas diena

90/384/EEK

1992. gada 30. jūnijs

1993. gada 1. janvāris (1)

93/68/EEK

1994. gada 30. jūnijs

1995. gada 1. janvāris (2)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 90/384/EEK 15. panta 3. punktu, dalībvalstis tomēr 10 gadus no dienas, kurā tās piemēro 1. punktā minētos noteikumus par transponēšanu valsts tiesību aktos, atļauj laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā svarus, kas atbilst noteikumiem, kuri bija spēkā pirms 1993. gada 1. janvāra.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 93/68/EEK 14. panta 2. punktu: “Līdz 1997. gada 1. janvārim dalībvalstis ļauj laist tirgū un nodot ekspluatācijā ražojumus, kas atbilst marķējuma noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 1995. gada 1. janvārim.”


VI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 2009/23/EK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta ievaddaļa

1. panta 2. punkta ievaddaļa

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

1. panta 2. punkta d) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta v) punkts

1. panta 2. punkta e) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta vi) punkts

1. panta 2. punkta f) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta g) apakšpunkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 3. līdz 19. punkts

3. pants

3. panta 1. un 2. punkts

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

7. pants

8. pants

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

11. pants

12. pants

9. panta 1. punkta ievaddaļa

13. panta 1. punkta ievaddaļa

9. panta 1. punkta a) apakšpunkts

13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

9. panta 1. punkta b) apakšpunkts

13. panta 1. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts

10. pants

11. pants

12. pants

14. pants

15. pants

16. pants

17. panta 1. līdz 5. punkts

17. panta 6. punkts

13. panta pirmais teikums

6. panta 5. punkta ceturtā daļa

13. panta otrais teikums

18. pants

19. pants

20. pants

21. pants

22. pants

23. pants

24. pants

25. pants

26. pants

27. pants

28. pants

29. pants

30. pants

31. pants

32. pants

33. pants

34. pants

35. pants

36. pants

37. pants

38. pants

39. pants

40. pants

41. pants

42. pants

14. pants

3. panta 3. punkts

15. pants

43. pants

44. panta 1. punkts

16. pants

44. panta 2. punkts

17. pants

45. pants

18. pants

46. panta pirmā daļa

46. panta otrā daļa

19. pants

47. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums, 1. punkts

II pielikums, 1. punkts

II pielikums, 2. punkts

II pielikums, 2. punkts

II pielikums, 3. punkts

II pielikums, 3. punkts

II pielikums, 4. punkts

II pielikums, 5. punkts

II pielikums, 4. punkts

II pielikums, 6. punkts

II pielikums, 5. punkts

II pielikums, 7. punkts

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

V pielikums

VIII pielikums

VI pielikums


EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un tiktāl cik īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē tiek apspriesti sanāksmēs komitejās, tās var uzskatīt par „komitoloģijas komitejām” nozīmē, kas noteikta I pielikumā Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām. Tādējādi uz komiteju sanāksmēm attiecas pielikumā Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 15. punkta noteikumi gadījumos, kad un tiktāl cik tiek apspriesti citi jautājumi.


Top