EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1260

Padomes Regula (ES) Nr. 1260/2012 ( 2012. gada 17. decembris ), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, ciktāl tas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību

OJ L 361, 31.12.2012, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1260/oj

31.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 361/89


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1260/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, ciktāl tas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 118. panta otro daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/167/ES (2011. gada 10. marts), ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi (1),

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu 2011/167/ES Beļģijai, Bulgārijai, Čehijas Republikai, Dānijai, Vācijai, Igaunijai, Īrijai, Grieķijai, Francijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Ungārijai, Maltai, Nīderlandei, Austrijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei (turpmāk “iesaistītās dalībvalstis”) tika atļauts savā starpā izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi (2), pēc patenta īpašnieka pieprasījuma noteiktiem Eiropas patentiem, kurus saskaņā ar 1973. gada 5. oktobra Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu, kas grozīta 1991. gada 17. decembrī un 2000. gada 29. novembrī (turpmāk “EPK”) noteikumiem un procedūru piešķīrusi Eiropas Patentu iestāde (turpmāk “EPI”), vajadzētu noteikt vienotu spēku iesaistītajās dalībvalstīs.

(3)

Tulkošanas kārtība Eiropas patentiem, kam ir vienots spēks iesaistītajās dalībvalstīs (turpmāk “vienota spēka Eiropas patents”), saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 118. panta otro daļu būtu jānosaka ar atsevišķu regulu.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 2011/167/ES vienota spēka Eiropas patentu tulkošanas kārtībai vajadzētu būt vienkāršai un ekonomiski izdevīgai. Tai būtu jāatbilst tulkošanas kārtībai, kas paredzēta priekšlikumā Padomes regulai par Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību, ar kuru Komisija nāca klajā 2010. gada 30. jūnijā, ietverot kompromisa elementus, kurus prezidentūra ierosināja 2010. gada novembrī un kuri guva plašu Padomes atbalstu.

(5)

Šādai tulkošanas kārtībai būtu jānodrošina juridiskā noteiktība un jāveicina inovācijas un jo īpaši jāpalīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tai būtu jāpadara piekļuve vienota spēka Eiropas patentam un patentu sistēmai kopumā vieglāka, lētāka un juridiski droša.

(6)

Tā kā par Eiropas patentu piešķiršanu atbild EPI, vienota spēka Eiropas patenta tulkošanas kārtība būtu jāveido uz pašreizējās EPI procedūras pamata. Minētās kārtības mērķis būtu panākt vajadzīgo līdzsvaru starp uzņēmēju un sabiedrības interesēm procedūru izmaksu un tehniskās informācijas pieejamības ziņā.

(7)

Neskarot pārejas kārtību, ja vienota spēka Eiropas patenta specifikācija ir jau publicēta saskaņā ar EPK 14. panta 6. punktu, papildu tulkojumi nebūtu vajadzīgi. EPK 14. panta 6. punktā ir paredzēts, ka Eiropas patenta specifikāciju publicē EPI lietvedības valodā un tā ietver pretenziju tulkojumu divās pārējās EPI oficiālajās valodās.

(8)

Ja rodas strīds attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentu, ir likumīgi prasīt, lai patenta īpašnieks pēc iespējamā pārkāpēja pieprasījuma nodrošinātu patenta pilnu tulkojumu tās iesaistītās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā noticis iespējamais pārkāpums, vai tās iesaistītās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā ir iespējamā pārkāpēja dzīvesvieta. Tāpat patenta īpašniekam pēc tās tiesas pieprasījuma, kas iesaistītajās dalībvalstīs ir kompetenta izskatīt strīdus, kas attiecas uz vienota spēka Eiropas patentu, būtu jānodrošina patenta pilns tulkojums minētās tiesas tiesvedības valodā. Šādi tulkojumi nebūtu jāveic automatizēti, un to izmaksas būtu jāsedz patenta īpašniekam.

(9)

Ja rodas strīds attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzību, strīdu iztiesājošai tiesai būtu jāņem vērā tas, ka iespējamais pārkāpējs, pirms tam ir sniegts tulkojums tā valodā, varētu būt rīkojies godprātīgi un, iespējams, nav zinājis vai, iespējams, tam nav bijis pamatota iemesla zināt, ka tas ir pārkāpis patentu. Kompetentajai tiesai būtu jāizvērtē katra atsevišķa gadījuma apstākļi un inter alia būtu jāņem vērā, vai iespējamais pārkāpējs ir MVU, kas darbojas tikai vietējā līmenī, EPI lietvedības valoda un – pārejas periodā – tulkojums, kas iesniegts kopā ar vienota spēka pieprasījumu.

(10)

Lai atvieglotu piekļuvi vienota spēka Eiropas patentiem, jo īpaši MVU, pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu būt spējai iesniegt savus patenta pieteikumus EPI jebkurā Savienības oficiālajā valodā. Kā papildu pasākums noteiktiem pieteikumu iesniedzējiem, kuri iegūst vienota spēka Eiropas patentus un kuri iesnieguši Eiropas patenta pieteikumu vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas nav EPI oficiālā valoda, un kuru dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā dalībvalstī, būtu papildus jāatlīdzina izmaksas par tulkošanu no patenta pieteikuma valodas EPI lietvedības valodā, papildus pašlaik spēkā esošajiem EPI noteikumiem. Šāda atlīdzināšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantu būtu jāadministrē EPI.

(11)

Lai veicinātu patentu informācijas pieejamību un tehnoloģisko zināšanu izplatīšanu, pēc iespējas drīzāk vajadzētu būt pieejamiem patenta pieteikumu un specifikāciju mašīntulkojumiem visās oficiālajās Savienības valodās. Mašīntulkojumus izstrādā EPI, un tie ir ļoti svarīgs rīks, lai uzlabotu piekļuvi patentu informācijai un plaši izplatītu tehnoloģiskās zināšanas. Savlaicīgi pieejami augstas kvalitātes Eiropas patenta pieteikumu un specifikāciju mašīntulkojumi visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās sniegtu priekšrocības visiem Eiropas patentu sistēmas lietotājiem. Mašīntulkojumi ir viena no Eiropas Savienības nākotnes politikas būtiskākajām sastāvdaļām. Šādi mašīntulkojumi būtu jāizmanto tikai informatīvos nolūkos, un tiem nedrīkstētu būt juridisks spēks.

(12)

Pārejas periodā, līdz kļūst pieejama augstas kvalitātes mašīntulkojumu sistēma visās Savienības oficiālajās valodās, vienota spēka pieprasījumam, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantā, būtu jāpievieno patenta specifikācijas pilns tulkojums angļu valodā, ja EPI lietvedības valoda ir franču vai vācu valoda, vai jebkuras dalībvalsts oficiālajā valodā, kas ir Savienības oficiālā valoda, ja EPI lietvedības valoda ir angļu valoda. Minētā kārtība nodrošinātu, ka pārejas periodā visi vienota spēka Eiropas patenti būtu pieejami angļu valodā, ko parasti izmanto starptautisku tehnoloģisko pētījumu un publikāciju jomā. Turklāt šāda kārtība nodrošinātu, ka attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentiem tulkojumi tiktu publicēti citās iesaistīto dalībvalstu oficiālajās valodās. Šādus tulkojumus nevajadzētu veikt automatizēti, un to augstā kvalitāte palīdzētu uzlabot EPI tulkošanas programmatūru. Tie arī sekmētu informācijas par patentiem izplatīšanu.

(13)

Brīdī, kad top pieejami kvalitatīvi mašīntulkojumi visās Savienības oficiālajās valodās, kuru kvalitāti regulāri un objektīvi novērtē neatkarīgu ekspertu komiteja, kuru iesaistītās dalībvalstis izveidojušas Eiropas Patentu organizācijas satvarā un kurā ir EPI pārstāvji un Eiropas patentu sistēmas lietotāju pārstāvji, pārejas periods būtu jāatceļ. Ņemot vērā tehnoloģiskās attīstības stāvokli, nevar uzskatīt, ka augstas kvalitātes mašīntulkojumu izstrādes maksimālais laikposms pārsniegs 12 gadus. Tādējādi pārejas periodam būtu jābeidzas pēc 12 gadiem, sākot no šīs regulas piemērošanas dienas, ja vien nav nolemts minēto periodu izbeigt agrāk.

(14)

Tā kā vienota spēka Eiropas patentam piemērojamus pamatnoteikumus reglamentē Regulā (ES) Nr. 1257/2012 un papildina šajā regulā izklāstītā tulkošanas kārtība, šī regula būtu jāsāk piemērot no tās pašas dienas kā Regula (ES) Nr. 1257/2012.

(15)

Šī regula neskar nedz saskaņā ar LESD 342. pantu paredzētos noteikumus par valodu lietošanu Savienības iestādēs, nedz arī Padomes Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (3). Šī regula balstās uz EPI valodu režīmu, un nebūtu jāuzskata, ka tā rada īpašu valodu režīmu Savienībā vai rada precedentu ierobežota valodu režīma piemērošanai kādā turpmākā Savienības juridiskā instrumentā.

(16)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, vienota un vienkāršota tulkošanas režīma izveidi vienota spēka Eiropas patentiem – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs regulas mēroga un iedarbības dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus, vajadzības gadījumā izmantojot ciešāku sadarbību, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, kas atļauta ar Lēmumu Nr. 2011/167/ES, ciktāl tas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vienota spēka Eiropas patents” ir Eiropas patents, kam ir vienots spēks iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1257/2012;

b)

“lietvedības valoda” ir EPI izmantotā lietvedības valoda, kā noteikts 14. panta 3. punktā 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu, kas grozīta 1991. gada 17. decembrī un 2000. gada 29. novembrī (turpmāk “EPK”).

3. pants

Vienota spēka Eiropas patenta tulkošanas kārtība

1.   Neskarot šīs regulas 4. un 6. pantu, ja Eiropas patenta, kuram ir noteikts vienots spēks, specifikācija jau ir publicēta saskaņā ar EPK 14. panta 6. punktu, papildu tulkojumi nav vajadzīgi.

2.   Vienota spēka pieprasījumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantā, iesniedz lietvedības valodā.

4. pants

Tulkojums strīda gadījumā

1.   Ja rodas strīds saistībā ar vienota spēka Eiropas patenta iespējamu pārkāpumu, patenta īpašnieks pēc iespējamā pārkāpēja pieprasījuma un izvēles nodrošina vienota spēka Eiropas patenta pilnu tulkojumu tās iesaistītās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā noticis iespējamais pārkāpums, vai tās iesaistītās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā ir iespējamā pārkāpēja dzīvesvieta.

2.   Ja rodas strīds saistībā ar vienota spēka Eiropas patentu, patenta īpašnieks tiesvedības laikā pēc tās tiesas pieprasījuma, kas iesaistītajās dalībvalstīs ir kompetenta izskatīt strīdus, kas attiecas uz vienota spēka Eiropas patentiem, nodrošina patenta pilnu tulkojumu minētās tiesas tiesvedības valodā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto tulkojumu izmaksas sedz patenta īpašnieks.

4.   Ja rodas strīds attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzību, strīdu iztiesājošā tiesa izvērtē un, jo īpaši, ja iespējamais pārkāpējs ir MVU, fiziska persona vai bezpeļņas organizācija, universitāte vai publiska pētniecības organizācija, ņem vērā, vai iespējamais pārkāpējs, pirms viņam tika nodrošināts 1. punktā minētais tulkojums, ir rīkojies, nezinot, ka tas pārkāpis vienota spēka Eiropas patentu, vai tam nebija pamatota iemesla to zināt.

5. pants

Kompensācijas shēmas administrēšana

1.   Ņemot vērā to, ka Eiropas patenta pieteikumus atbilstīgi EPK 14. panta 2. punktam var iesniegt jebkurā valodā, iesaistītās dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantu EPK 143. panta nozīmē uztic EPI administrēt kompensācijas shēmu, saskaņā ar kuru pieteikumu iesniedzējiem, kuri EPI iesniedz patenta pieteikumus vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas nav EPI oficiālā valoda, atlīdzina visas tulkošanas izmaksas, nepārsniedzot noteiktu lielumu.

2.   Panta 1. punktā minēto kompensācijas shēmu finansē no Regulas (ES) Nr. 1257/2012 11. pantā minētajām maksām, un tā ir pieejama tikai MVU, fiziskām personām, bezpeļņas organizācijām, universitātēm un publiskām pētniecības organizācijām, kuru dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī.

6. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pārejas periodā, kas sākas ar šīs regulas piemērošanas dienu, vienota spēka pieprasījumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantā, iesniedz kopā ar:

a)

Eiropas patenta specifikācijas pilnu tulkojumu angļu valodā, ja lietvedības valoda ir franču vai vācu valoda; vai

b)

Eiropas patenta specifikācijas pilnu tulkojumu jebkurā citā Savienības oficiālajā valodā, ja lietvedības valoda ir angļu valoda.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantu iesaistītās dalībvalstis EPK 143. panta nozīmē uztic EPI publicēt šā panta 1. punktā minētos tulkojumus, cik drīz vien iespējams pēc Regulas (ES) Nr. 1257/2012 9. pantā minētā vienota spēka pieprasījuma iesniegšanas dienas. Šādiem tulkojumiem nav juridiska spēka, un tos nodrošina tikai informatīvos nolūkos.

3.   Sešus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam katrus divus gadus neatkarīgu ekspertu komiteja objektīvi izvērtē, vai ir pieejami patenta pieteikumu un specifikāciju augstas kvalitātes mašīntulkojumi visās Savienības oficiālajās valodās, kurus izstrādā EPI. Šo ekspertu komiteju izveido iesaistītās dalībvalstis Eiropas Patentu organizācijas satvarā, un tajā ir EPI un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri pārstāv Eiropas patentu sistēmas lietotājus un kurus saskaņā ar EPK 30. panta 3. punktu kā novērotājus uzaicinājusi Eiropas Patentu organizācijas Administratīvā padome.

4.   Pamatojoties uz šā panta 3. punktā minētajiem pirmajiem vērtējumiem un pēc tam reizi divos gados, pamatojoties uz turpmākiem vērtējumiem, Komisija iesniedz ziņojumu Padomei un vajadzības gadījumā izstrādā priekšlikumus par to, ka pārejas periods ir jāizbeidz.

5.   Ja pārejas periodu neizbeidz, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, tad tas beidzas pēc 12 gadiem, skaitot no šīs regulas piemērošanas dienas.

7. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2014. gada 1. janvāra vai no dienas, kurā stājas spēkā Līgums par vienotu patenta tiesu, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 76, 22.3.2011., 53. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(3)  OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp.


Top