Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0177

2009/177/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 31. oktobris ), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 6264) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 63, 7.3.2009, p. 15–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 283 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/177/oj

7.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 31. oktobris),

ar ko ievieš Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 6264)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/177/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1) un jo īpaši tās 44. panta 1. punkta pirmo daļu, 44. panta 2. punkta pirmo daļu, 44. panta 3. punktu, 49. panta 1. punktu, 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 50. panta 3. punktu, 51. panta 2. punktu, 59. panta 2. punktu un 61. panta 3. punktu, kā arī tās 64. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2006/88/EK nosaka obligātos akvakultūras dzīvnieku slimību profilakses pasākumus, kas paredzēti kompetento iestāžu, akvakultūru nozares uzņēmēju un citu ar šo nozari saistītu personu informētības un sagatavotības uzlabošanai, kā arī obligātos kontroles pasākumus, kas jāpiemēro, ja rodas aizdomas par noteiktām ūdensdzīvnieku slimībām vai rodas šādu slimību uzliesmojums. Šī direktīva no 2008. gada 1. augusta atceļ un aizstāj Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (2),

(2)

Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkts nosaka, ka, ja dalībvalsts, par ko nav zināms, vai tajā ir sastopama viena vai vairākas IV pielikuma II daļā uzskaitītās neeksotiskās slimības, taču kas nav pasludināta par vienas vai vairāku tādu slimību neskartu, izstrādā uzraudzības programmu, lai iegūtu slimības neskartas teritorijas statusu attiecībā uz vienu vai vairākām slimībām, tā iesniedz šo programmu apstiprināšanai saskaņā ar regulatīvo procedūru.

(3)

Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkts arī nosaka, ka, ja uzraudzības programma ir paredzēta atsevišķiem iecirkņiem un zonām, kas aptver mazāk par 75 % no dalībvalsts teritorijas, un zonu vai iecirkni veido ūdens sateces baseins, kas nav kopīgs ar citu dalībvalsti vai trešo valsti, ievēro citu procedūru, kā norādīts Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 2. punktā, tai skaitā iesniedz paraugu veidlapas Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai (“Komiteja”).

(4)

Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 2. punkts nosaka, ka, ja dalībvalsts, par ko zināms, ka tajā ir sastopama viena vai vairākas IV pielikuma II daļā minētās neeksotiskās slimības, izstrādā izskaušanas programmu vienai vai vairākām slimībām, tā iesniedz minēto programmu apstiprināšanai saskaņā ar regulatīvo procedūru.

(5)

Ja dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 1. punktu vēlas iegūt slimības neskartas teritorijas statusu attiecībā uz vienu vai vairākām minētās direktīvas IV pielikuma II daļā uzskaitītajām neeksotiskajām slimībām, tā iesniedz pierādījumus, lai atbilstīgi regulatīvajai procedūrai tā tiktu pasludināta par slimības neskartu teritoriju.

(6)

Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 1. punkts nosaka, ka dalībvalsts var pasludināt savā teritorijā esošu zonu vai iecirkni par vienas vai vairāku IV pielikuma II daļā uzskaitīto neeksotisko slimību neskartu, ievērojot zināmus nosacījumus. Dalībvalsts, kas sagatavo šādu paziņojumu, iesniedz to Komitejai atbilstoši šā panta 2. punktā izklāstītajai procedūrai.

(7)

Turklāt Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 3. punkts nosaka, ka, ja šī zona vai iecirknis veido vairāk nekā 75 % no dalībvalsts teritorijas vai arī šo zonu vai iecirkni veido ūdens sateces baseins, kas ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai trešo valsti, šīs direktīvas 50. panta 2. punktā minēto kārtību aizstāj ar regulatīvo procedūru.

(8)

Nepieciešams izstrādāt detalizētus noteikumus, kas precizē, kādos gadījumos uzraudzības programmas un paziņojumi par slimības neskartas teritorijas statusu jāapstiprina atbilstīgi regulatīvajai procedūrai.

(9)

Jāizveido saraksti, kuros uzskaitītas dalībvalstis, zonas vai iecirkņi, uz ko attiecas uzraudzības vai izskaušanas programmas, kuras tiek apstiprinātas atbilstīgi regulatīvajai procedūrai, vai kam ir apstiprināts slimības neskartas teritorijas statuss.

(10)

Jāizstrādā veidlapu paraugi, ko izmantot uzraudzības programmu iesniegšanai apstiprināšanai un šādu programmu paziņošanai. Jāizveido arī veidlapas paraugs dalībvalstīm, ko izmantot, lai ziņotu par noteiktu izskaušanas programmu un uzraudzības programmu attīstību. Turklāt jāizstrādā veidlapas paraugs, ko izmantot, iesniedzot slimības neskartas teritorijas statusa pieteikumu apstiprināšanai un pasludinot šādu statusu.

(11)

Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Lēmuma 2008/425/EK, ar ko nosaka standarta prasības attiecībā uz tām valsts programmām konkrētu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolēšanai un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniedz, lai saņemtu Kopienas finansējumu (3), V pielikumā ir ietverta sīka izmaksu analīze programmām, kuru realizēšanai dalībvalsts vēlas saņemt finansiālu atbalstu. Kopienas tiesību aktu konsekvences labad veidlapas paraugam, kas paredzēts izskaušanas programmu iesniegšanai apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK, jāatbilst šajā pielikumā iekļautajam paraugam.

(12)

Lai izvērtētu, kā darbojas apstiprinātās uzraudzības programmas un apstiprinātās izskaušanas programmas, kuras nefinansē Kopiena, reizi gadā no dalībvalstīm nepieciešams saņemt informāciju. Šā iemesla dēļ Komisijai katru gadu jāiesniedz ziņojums. Tā kā uz izskaušanas programmām, kuras finansē Kopiena, attiecas Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmums 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (4), dalībvalstis ziņo par šo programmu tehniskajiem un finansiālajiem jautājumiem atbilstoši šim lēmumam.

(13)

Komisijai un citām dalībvalstīm jābūt iespējai elektroniskā veidā piekļūt uzraudzības programmu paziņojumiem un paziņojumiem par slimības neskartas teritorijas statusu, ko dalībvalstis iesniedz Komitejai. Internetā izvietota informācijas vietne ir tehniski visvieglākais risinājums, jo tā nodrošina ērtu piekļuvi šādiem paziņojumiem.

(14)

Saskaņā ar Direktīvu 91/67/EEK turpmāk minētie lēmumi apstiprināja slimības neskartas zonas, zivju audzētavas un programmas, kas paredzētas slimības neskartas teritorijas statusa iegūšanai: Komisijas 2002. gada 22. aprīļa Lēmums 2002/308/EK, ar ko izveido apstiprināto zonu un apstiprināto saimniecību sarakstu attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) vai infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), vai abām šīm slimībām (5), Komisijas 2002. gada 18. aprīļa Lēmums 2002/300/EK, ar kuru izveido apstiprināto zonu sarakstu attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens  (6), Komisijas 2003. gada 28. augusta Lēmums 2003/634/EK, ar ko apstiprina programmas par apstiprinātu zonu statusu un apstiprinātu saimniecību statusu iegūšanu neapstiprinātās zonās saistībā ar zivju vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) (7), kā arī Komisijas 1994. gada 25. oktobra Lēmums 94/722/EK, ar ko apstiprina Francijas iesniegto programmu attiecībā uz bonamiozi un marteiliozi (8).

(15)

Direktīvā 2006/88/EK noteiktie slimības neskartas teritorijas statusa kritēriji attiecībā uz visas dalībvalsts teritorijas, kontinentālo zonu un audzētavu apstiprināšanu neapstiprinātās zonās ir identiski Direktīvā 91/67/EEK noteiktajiem kritērijiem.

(16)

Tādējādi apstiprinātas kontinentālās zonas un audzētavas saskaņā ar Direktīvu 91/67/EEK nav jāpaziņo Komitejai saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK. Tās jāiekļauj arī zonu un iecirkņu sarakstā, kam var piekļūt internetā, kā ir noteikts šajā lēmumā.

(17)

Tomēr Direktīvā 2006/88/EK nav definēts piekrastes zonas jēdziens. Tādēļ zonas, kurām apstiprināts slimības neskartas piekrastes zonas statuss saskaņā ar Direktīvu 91/67/EEK, dalībvalstīm jāizvērtē atkārtoti, un saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK jāiesniedz jauns pieteikums vai, ja nepieciešams, jauns paziņojums.

(18)

Tādēļ Lēmums 2002/300/EK un Lēmums 2002/308/EK jāatceļ no 2009. gada 1. augusta, tādējādi dodot dalībvalstīm pietiekami daudz laika jaunu paziņojumu vai pieteikumu iesniegšanai attiecībā uz šīm piekrastes zonām.

(19)

Direktīvā 91/67/EEK nav norādītas atšķirības starp uzraudzības un izskaušanas programmām. Tomēr, tā kā prasības, kas attiecas uz šīm programmām, ir identiskas, jāuzskata, ka saskaņā ar Lēmumu 2003/634/EK un Lēmumu 94/772/EK apstiprinātās programmas atbilst Direktīvai 2006/88/EK. Lai noteiktu, kuras no šīm programmām jāuzskata par uzraudzības vai par izskaušanas programmām un kuras jāiekļauj atbilstošos sarakstos, kas noteikti šajā lēmumā, dalībvalstīm līdz 2009. gada 30. aprīlim jāsniedz Komisijai informācija par šīm programmām.

(20)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. IEDAĻA

UZRAUDZĪBAS PROGRAMMU UN PAZIŅOJUMU PAR SLIMĪBAS NESKARTAS TERITORIJAS STATUSU IESNIEGŠANA APSTIPRINĀŠANAI

1. pants

Nosacījumi uzraudzības programmu iesniegšanai apstiprināšanai

1.   Uzraudzības programmas apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta pirmo daļu iesniedz tikai tad, ja tās aptver:

a)

visu dalībvalsts teritoriju;

b)

iecirkņus vai to grupas, kas aizņem vairāk nekā 75 % no attiecīgās dalībvalsts piekrastes zonas attiecībā uz slimībām, kas skar tikai sālsūdenī dzīvojošās sugas;

c)

zonas un iecirkņus vai to grupas, kas aizņem vairāk nekā 75 % no attiecīgās dalībvalsts kontinentālās zonas attiecībā uz slimībām, kas skar tikai saldūdenī dzīvojošās sugas;

d)

zonas un iecirkņus vai to grupas, kas aizņem vairāk nekā 75 % no attiecīgās dalībvalsts kontinentālās un piekrastes zonas attiecībā uz slimībām, kas skar gan saldūdenī, gan sālsūdenī dzīvojošās sugas;

e)

zonas un iecirkņus, kas sastāv no ūdens sateces baseiniem, kas tiek dalīti ar citu dalībvalsti vai trešo valsti.

2.   Šā lēmuma izpratnē uzskata, ka piekrastes zonas iecirknis vai iecirkņu grupa aizņem vairāk nekā 75 % no dalībvalsts piekrastes zonas, ja tas aizņem vairāk nekā 75 % no krasta līnijas, kas tiek mērīta gar krasta pamatlīniju.

2. pants

Paziņojumu par slimības neskartas teritorijas statusu iesniegšanas apstiprināšanai nosacījumi

Paziņojumus par slimības neskartas teritorijas statusu saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 3. punktu apstiprināšanai iesniedz tikai tad, ja paziņojums atbilst vienam no šā lēmuma 1. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

2. IEDAĻA

SARAKSTI, KUROS NORĀDĪTAS DALĪBVALSTIS, ZONAS UN IECIRKŅI, UZ KO ATTIECAS APSTIPRINĀTĀS UZRAUDZĪBAS UN IZSKAUŠANAS PROGRAMMAS, KĀ ARĪ SLIMĪBAS NESKARTU TERITORIJU SARAKSTI

3. pants

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko attiecas apstiprinātās uzraudzības programmas

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko attiecas apstiprinātās uzraudzības programmas saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta pirmo daļu, ir uzskaitītas šā lēmuma I pielikuma A daļas tabulas otrajā un ceturtajā ailē attiecībā uz šajā tabulā minētajām slimībām.

4. pants

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko attiecas apstiprinātās izskaušanas programmas

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 2. punkta pirmo daļu attiecas apstiprinātās izskaušanas programmas, ir uzskaitītas šā lēmuma I pielikuma B daļas tabulas otrajā un ceturtajā ailē attiecībā uz šajā tabulā minētajām slimībām.

5. pants

Slimības neskartas dalībvalstis, zonas un iecirkņi

Dalībvalstis, kas pasludinātas par slimības neskartām saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 1. punktu, kā arī zonas un iecirkņi, kas pasludināti kā slimības neskarti saskaņā ar minētās direktīvas 50. panta 3. punktu, uzskaitīti šā lēmuma I pielikuma C daļas tabulas otrajā un ceturtajā ailē attiecībā uz šajā tabulā minētajām slimībām.

3. IEDAĻA

VEIDLAPU PARAUGI PAZIŅOJUMU UN PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

6. pants

Veidlapu paraugi uzraudzības programmām

1.   Uzraudzības programmu apstiprināšanas iesniegumi, kā norādīts Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta pirmajā daļā, atbilst šā lēmuma II un III pielikumā iekļautajiem veidlapu paraugiem.

2.   Iesniegumi saistībā ar uzraudzības programmu paziņojumiem, kā norādīts Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta ceturtajā daļā, atbilst šā lēmuma II pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

7. pants

Izskaušanas programmu veidlapu paraugi

Izskaušanas programmu apstiprināšanas iesniegumi, kā norādīts Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 2. punkta pirmajā daļā, atbilst Lēmuma 2008/425/EK V pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

8. pants

Veidlapu paraugi slimības neskartas teritorijas statusa iesniegumiem

1.   Dokumenti, kas iesniedzami saistībā ar slimības neskartas teritorijas statusa apstiprināšanu, kā norādīts Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 1. punktā un 50. panta 3. punktā, atbilst šā lēmuma IV un V pielikumā iekļautajiem veidlapu paraugiem.

2.   Iesniegumi saistībā ar paziņojumu par slimības neskartu zonu vai iecirkņu statusu, kā minēts Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 2. punktā, atbilst šā lēmuma IV un V pielikumā iekļautajiem veidlapu paraugiem.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja slimības neskartas teritorijas statuss tiek panākts saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu, b) apakšpunktu vai V pielikuma I daļas 1. punktu, dalībvalstīm nav jāiesniedz šā lēmuma V pielikumā iekļautie veidlapu paraugi.

4. IEDAĻA

PRASĪBAS ZIŅOJUMU SNIEGŠANAI UN INTERNETĀ IZVIETOJAMAI INFORMĀCIJAI

9. pants

Ziņojumu sniegšana

Katru gadu ne vēlāk kā 30. aprīlī dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par:

a)

uzraudzības programmām, kas apstiprinātas saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta pirmo daļu;

b)

izskaušanas programmām, kuras nefinansē Kopiena un kuras ir apstiprinātas saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punkta pirmo daļu.

Ziņojumu izstrādā atbilstoši šā lēmuma VI pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

10. pants

Internetā izvietojamās informācijas lapas

1.   Dalībvalstis izveido un atjaunina informācijas vietnes internetā, lai:

a)

Komisija un citas dalībvalstis varētu piekļūt Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgai komitejai (“Komiteja”) iesniegtajiem uzraudzības programmu paziņojumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. punkta ceturto daļu un 50. panta 2. punktu;

b)

Komisija un citas dalībvalstis varētu piekļūt Komitejai iesniegtajiem paziņojumiem par slimības neskartas teritorijas statusu saskaņā ar minētās direktīvas 50. panta 2. punktu;

c)

publiski būtu pieejams saraksts ar zonām un iecirkņiem, kuros darbojas apstiprināta uzraudzības programma vai kuri pasludināti par slimības neskartiem saskaņā ar minētās direktīvas 50. panta 2. punktu.

2.   Tiklīdz dalībvalstis interneta informācijas vietnēs publicē paziņojumus, kas minēti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, tās nekavējoties par to informē Komisiju.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai interneta informācijas vietņu adreses, kā norādīts 1. punktā.

5. IEDAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

11. pants

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz slimības neskartām zonām

1.   Kontinentālās zonas, kas atbilstoši Lēmumam 2002/308/EK atzītas par apstiprinātām attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) un kas uzskaitītas šā lēmuma I pielikumā, uzskata par zonām, kas atbilst slimības neskartu zonu prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2006/88/EK V pielikumā.

2.   Zivju audzētavas, kuras atbilstoši Lēmumam 2002/308/EK atzītas par apstiprinātām attiecībā uz VHS un IHN un kuras uzskaitītas šā lēmuma II pielikumā, uzskata par iecirkņiem, kas atbilst slimības neskartu iecirkņu prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2006/88/EK V pielikumā.

3.   Kontinentālās zonas un zivju audzētavas, kas minētas šā panta 1. un 2. punktā, iekļauj zonu un iecirkņu sarakstā, kas izveidots saskaņā ar 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

4.   Atkāpjoties no Direktīvas 2006/88/EK 50. panta 2. punkta, dalībvalstīm nav jāiesniedz paziņojumi Komitejai attiecībā uz kontinentālām zonām un zivju audzētavām, kas minētas šā panta 1. un 2. punktā.

12. pants

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz apstiprinātām programmām

1.   Atkāpjoties no Direktīvas 2006/88/EK 44. panta, dalībvalstīm nav jāiesniedz apstiprināšanai uzraudzības un izskaušanas programmas, kas tika apstiprinātas, lai iegūtu apstiprinātas zonas statusu attiecībā uz:

a)

VHS un IHN saskaņā ar Lēmumu 2003/634/EK;

b)

bonamiozi un marteiliozi saskaņā ar Lēmumu 94/722/EK.

2.   Ne vēlāk kā 2009. gada 30. aprīlī attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par 1. punktā minētajām programmām, kurā obligāti iekļauj šādu informāciju:

a)

informāciju par programmu ģeogrāfiskajām robežām;

b)

informāciju par iepriekšējiem četriem programmu ieviešanas gadiem, kā paredz VI pielikums.

6. IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Atcelšana

No 2009. gada 1. augusta atceļ Lēmumu 2002/300/EK un Lēmumu 2002/308/EK.

14. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. novembra.

15. Pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 159, 18.6.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(5)  OV L 106, 23.4.2002., 28. lpp.

(6)  OV L 103, 19.4.2002., 24. lpp.

(7)  OV L 220, 3.9.2003., 8. lpp.

(8)  OV L 288, 9.11.1994., 47. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko attiecas apstiprinātās uzraudzības programmas

Slimība

Dalībvalsts

Kods

Uzraudzības programmas zonas ģeogrāfiskās robežas (dalībvalstis, zonas vai iecirkņi)

Virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

 

 

 

Infekcioza hematopoētiskā nekroze (IHN)

 

 

 

Koi herpesvīruss (KHV)

 

 

 

Lašu infekciozā anēmija (ISA)

 

 

 

Marteilia refringens infekcija

 

 

 

Bonamia ostreae infekcija

 

 

 

White spot slimība

 

 

 


B   DAĻA

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, uz ko attiecas apstiprinātās izskaušanas programmas

Slimība

Dalībvalsts

Kods

Izskaušanas programmas zonas ģeogrāfiskās robežas (dalībvalstis, zonas vai iecirkņi)

Virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

 

 

 

Infekcioza hematopoētiskā nekroze (IHN)

 

 

 

Koi herpesvīruss (KHV)

 

 

 

Lašu infekciozā anēmija (ISA)

 

 

 

Marteilia refringens infekcija

 

 

 

Bonamia ostreae infekcija

 

 

 

White spot slimība

 

 

 


C   DAĻA

Dalībvalstis, zonas un iecirkņi, kas pasludināti par slimības neskartām teritorijām

Slimība

Dalībvalsts

Kods

Slimības neskartās zonas ģeogrāfiskās robežas (dalībvalstis, zonas vai iecirkņi)

Virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

Dānija

DK

Ūdens sateces baseini un piekrastes zonas:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Īrija

IE

Visas kontinentālās un piekrastes zonas tās teritorijā, izņemot:

1)

Cape Clear salu.

Kipra

CY

Visas kontinentālās zonas tās teritorijā

Somija

FI

Visas kontinentālās un piekrastes zonas tās teritorijā, izņemot:

1)

Åland provinci;

2)

Uusikaupunki, Pyhäranta un Rauma pašvaldības.

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

UK

Visas kontinentālās un piekrastes zonas tās teritorijā, izņemot:

1)

Ouse upes sateces baseinus no to iztekām līdz to parastajai plūdmaiņas robežai pie Naburn Lock un Weir un

2)

buferzonas, ko veido Humber Estuary no parastās plūdmaiņas robežas pie Barmby Barrage, Naburn Lock un Weir, dzelzceļa tilta pie Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir un Long Sandall Lock līdz iedomātai līnijai, kas novilkta uz ziemeļiem no mola pie Whitgift.

Visas kontinentālās un piekrastes zonas Ziemeļīrijā, Gērnsijā, Menas salā un Džērsijā.

Infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN)

Dānija

DK

Visa teritorija

Īrija

IE

Visa teritorija

Kipra

CY

Visas kontinentālās zonas tās teritorijā

Somija

FI

Visa teritorija

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

UK

Visas kontinentālās un piekrastes zonas Lielbritānijā, Ziemeļīrijā, Gērnsijā, Menas salā un Džērsijā.

Koi herpesvīruss (KHV)

 

 

 

Lašu infekciozā anēmija (ISA)

Beļģija

BE

Visa teritorija

Bulgārija

BG

Visa teritorija

Čehija

CZ

Visa teritorija

Dānija

DK

Visa teritorija

Vācija

DE

Visa teritorija

Igaunija

EE

Visa teritorija

Īrija

IE

Visa teritorija

Grieķija

EL

Visa teritorija

Spānija

ES

Visa teritorija

Francija

FR

Visa teritorija

Itālija

IT

Visa teritorija

Kipra

CY

Visa teritorija

Latvija

LV

Visa teritorija

Lietuva

LT

Visa teritorija

Luksemburga

LU

Visa teritorija

Ungārija

HU

Visa teritorija

Malta

MT

Visa teritorija

Nīderlande

NL

Visa teritorija

Austrija

AT

Visa teritorija

Polija

PL

Visa teritorija

Portugāle

PT

Visa teritorija

Rumānija

RO

Visa teritorija

Slovēnija

SI

Visa teritorija

Slovākija

SK

Visa teritorija

Somija

FI

Visa teritorija

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

UK

Visa teritorija

Marteilia refringens infekcija

Īrija

IE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

UK

Visa Lielbritānijas, Ziemeļīrijas, Gērnsijas, Hermas un Menas salas piekrastes līnija.

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija.

Visa Gērnsijas un Hermas piekrastes līnija.

Džērsijas piekrastes zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tiešā piekrastes zona starp vidējo paisuma līniju Džērsijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džērsijas salā. Teritorija atrodas Normandijas un Bretaņas līcī Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekrastes līnija.

Bonamia ostreae infekcija

Īrija

IE

Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot:

1)

Korkas ostu;

2)

Golvejas līci;

3)

Balinakilas līci;

4)

Klū līci;

5)

Ačilas zundu;

6)

Laumora, Bleksoda līci;

7)

Foila līci;

8)

Svilli līci.

Apvienotā Karaliste

UK

Visa Lielbritānijas piekrastes līnija, izņemot:

1)

Kornvolas pussalas dienvidu krastu no Lizarda līdz Stārta zemesragam;

2)

Dorsetas, Hempšīras un Saseksas krastu no Portlandes zemesraga līdz Selsijas zemesragam;

3)

teritoriju gar Ziemeļkentas un Eseksas krastu no Ziemeļforlandes līdz Felikstovai;

4)

teritoriju dienvidrietumu Velsā gar krastu no Wooltack Point līdz St. Govan’s Head, ieskaitot Milford Haven un austrumu un rietumu Cleddau upes paisuma un bēguma ūdeņus;

5)

teritoriju, kurā ir Loch Sunart ūdeņi uz austrumiem no līnijas, kas novilkta dienvidu–dienvidaustrumu virzienā no Maclean’s Nose galējā ziemeļu gala uz Auliston Point;

6)

teritoriju, kurā ir West Loch Tarbert uz ziemeļaustrumiem no līnijas, kas novilkta dienvidaustrumu virzienā no Ardpatrick Point NR 734578 uz North Dunskeig Bay NR 752568.

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot:

1)

Foila līci.

Visa Gērnsijas, Hermas un Menas salas piekrastes līnija.

Džērsijas piekrastes zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tiešais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džērsijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džērsijas salā. Zona atrodas Normandijas un Bretaņas līcī Lamanša dienvidu daļā.

White spot slimība

 

 

 


II PIELIKUMS

Uzraudzības programmu apstiprināšanas iesniegumu un paziņojumu paraugs

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

A   DAĻA

Saistībā ar uzraudzības programmu apstiprināšanu iesniedzamās informācijas paraugs attiecībā uz epidemioloģisko situāciju/slimības attīstību pēdējos četros gados (viena tabula katram īstenošanas gadam)

1.   Dati par dzīvnieku pārbaudēm

Dalībvalsts, zona vai iecirknis (1)

 

Slimība:

 

Gads:


Audzētava vai gliemju audzēšanas zona (2)

Paraugu ņemšanas reižu skaits

Klīnisko inspekciju skaits

Ūdens temperatūra paraugu ņemšanas/inspekcijas laikā

Sugas paraugu ņemšanas procesā

Sugas, no kurām paņemti paraugi

Dzīvnieku skaits, no kuriem paņemti paraugi (kopā un pa sugām)

Pārbaužu skaits

Pozitīvs rezultāts laboratorijā veiktā pārbaudē

Pozitīvs rezultāts, veicot klīnisku inspekciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

Kopā


2.   Dati par pārbaudēm audzētavās vai audzēšanas zonās

 

Slimība:

 

Gads:


Dalībvalsts, zona vai iecirknis (3)

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits (4)

Programmā ietverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits

Pārbaudīto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (5)

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (6)

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (7)

Depopulēto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits

Depopulēto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Aizvāktie un likvidētie dzīvnieki (8)

Mērķa rādītāji

Aptverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Izplatība periodā audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu sastopamība

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DAĻA

Saistībā ar uzraudzības programmu iesniegšanu apstiprināšanai iesniedzamās informācijas paraugs attiecībā uz mērķiem (viena tabula katram īstenošanas gadam)

1.   Mērķi saistībā ar dzīvnieku pārbaudīšanu

Dalībvalsts, zona vai iecirknis (9)

 

Slimība:

 

Gads:


Audzētava vai gliemju audzēšanas zona (10)

Paraugu ņemšanas reižu skaits

Klīnisko inspekciju skaits

Ūdens temperatūra paraugu ņemšanas/ inspekcijas laikā

Sugas paraugu ņemšanas procesā

Sugas, no kurām paņemti paraugi

Dzīvnieku skaits, no kuriem paņemti paraugi (kopā un pa sugām)

Pārbaužu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 


2.   Audzētavās vai audzēšanas zonās veikto pārbaužu mērķi

 

Slimība:

 

Gads:


Dalībvalsts, zona vai iecirknis (11)

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits (12)

Programmā ietverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits, ko paredzēts pārbaudīt (13)

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu paredzamais skaits (14)

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu paredzamais skaits (15)

Depopulējamo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu paredzamais skaits

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums, kurās paredzama depopulācija

Mērķa rādītāji

Aptverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu paredzamais procentuālais daudzums

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Paredzamā izplatība periodā audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Paredzamā audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu sastopamība

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(2)  Ja audzētavu/gliemju audzēšanas zonu skaits ir neliels vai ja visā dalībvalstī vai tās daļās neatrodas neviena audzētava/gliemju audzēšanas zona vai iecirknis, uz ko attiecas pieteikums, un tādējādi paraugus ņem no savvaļas populācijas, ir jānorāda paraugu ņemšanas vietas ģeogrāfiskais stāvoklis.

(3)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(4)  Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(5)  Pārbaudes līdzekļi, lai attiecīgajai slimībai programmas ietvaros veiktu pārbaudi audzētavas/gliemju audzēšanas zonas līmenī ar nolūku uzlabot audzētavas/gliemju audzēšanas zonas veselības stāvokli. Šajā ailē audzētavu/gliemju audzēšanas zonu nedrīkst pieskaitīt divreiz, pat ja tā pārbaudīta vairāk nekā vienu reizi.

(6)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas ar vismaz vienu pozitīvu dzīvnieku laika periodā neatkarīgi no audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās veikto pārbaužu skaita.

(7)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuru veselības stāvoklis atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK III pielikuma A daļai pagājušajā ziņošanas periodā bija I, II, III vai IV kategorija, bet kurām šā atsauces perioda laikā bija vismaz viens pozitīvs dzīvnieks ar konkrēto slimību.

Ja programmas iesniegtas pirms 2008. gada 1. augusta, audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuras iepriekšējā periodā nebija pozitīvas attiecībā uz konkrēto slimību un kurām šajā periodā ir vismaz viens pozitīvs dzīvnieks.

(8)  Dzīvnieki × 1 000 vai aizvākto un likvidēto dzīvnieku kopējā masa.

(9)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(10)  Ja audzētavu/gliemju audzēšanas zonu skaits ir neliels vai ja visā dalībvalstī vai tās daļās neatrodas neviena audzētava/gliemju audzēšanas zona vai iecirknis, uz ko attiecas pieteikums, un tādējādi paraugus ņem no savvaļas populācijas, ir jānorāda paraugu ņemšanas vietas ģeogrāfiskais stāvoklis.

(11)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(12)  Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(13)  Pārbaudes līdzekļi, lai attiecīgajai slimībai programmas ietvaros veiktu pārbaudi audzētavas/gliemju audzēšanas zonas līmenī ar nolūku uzlabot audzētavas/gliemju audzēšanas zonas veselības stāvokli. Šajā ailē audzētavu/gliemju audzēšanas zonu nedrīkst pieskaitīt divreiz, pat ja tā pārbaudīta vairāk nekā vienu reizi.

(14)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas ar vismaz vienu pozitīvu dzīvnieku laika periodā neatkarīgi no audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās veikto pārbaužu skaita.

(15)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuru veselības stāvoklis atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK III pielikuma A daļai pagājušajā ziņošanas periodā bija I, II, III vai IV kategorija, bet kurām šā atsauces perioda laikā bija vismaz viens pozitīvs dzīvnieks ar attiecīgo slimību.


IV PIELIKUMS

Iesnieguma paraugs pieteikumam un paziņojumam par slimības neskartas teritorijas statusu

Image

Image

Image

Image


V PIELIKUMS

Saistībā ar pieteikumu un paziņojumu par slimības neskartas teritorijas statusu iesniedzamās informācijas paraugs (viena tabula katram īstenošanas gadam)

1.   Dati par dzīvnieku pārbaudēm

Dalībvalsts, zona vai iecirknis (1)

 

Slimība:

 

Gads:


Audzētava vai gliemju audzēšanas zona (2)

Paraugu ņemšanas reižu skaits

Klīnisko pārbaužu skaits

Ūdens temperatūra paraugu ņemšanas/inspekcijas laikā

Sugas paraugu ņemšanas procesā

Sugas, no kurām paņemti paraugi

Dzīvnieku skaits, no kuriem paņemti paraugi (kopā un pa sugām)

Pārbaužu skaits

Pozitīvs rezultāts laboratorijā veiktā pārbaudē

Pozitīvs rezultāts, veicot klīnisku inspekciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

Kopā


2.   Dati par pārbaudēm audzētavās vai audzēšanas zonās

 

Slimība:

 

Gads:


Dalībvalsts, zona vai iecirknis (3)

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits (4)

Programmā ietverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits

Pārbaudīto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (5)

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (6)

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (7)

Depopulēto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits

Depopulēto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Aizvāktie un likvidētie dzīvnieki (8)

Mērķa rādītāji

Aptverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Izplatība periodā audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās

Jauno pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu sastopamība

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts IV pielikuma 7. punktā.

(2)  Ja audzētavu/gliemju audzēšanas zonu skaits ir neliels vai ja visā dalībvalstī vai tās daļās neatrodas neviena audzētava/gliemju audzēšanas zona vai iecirknis, uz ko attiecas programma vai paziņojums, un tādējādi paraugus ņem no savvaļas populācijām, ir jānorāda paraugu ņemšanas vietas ģeogrāfiskais stāvoklis.

(3)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts IV pielikuma 7. punktā.

(4)  Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kā noteikts IV pielikuma 7. punktā.

(5)  Pārbaudes līdzekļi, lai attiecīgajai slimībai paredzētās programmas ietvaros veiktu pārbaudi audzētavas/gliemju audzēšanas zonas līmenī ar nolūku uzlabot audzētavas/gliemju audzēšanas zonas veselības stāvokli. Šajā ailē audzētavu/gliemju audzēšanas zonu nedrīkst pieskaitīt divreiz, pat ja tā pārbaudīta vairāk nekā vienu reizi.

(6)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas ar vismaz vienu pozitīvu dzīvnieku laika periodā neatkarīgi no audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās veikto pārbaužu skaita.

(7)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuru veselības stāvoklis atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK III pielikuma A daļai pagājušajā ziņošanas periodā bija I, II, III vai IV kategorija, bet kurām šā atsauces perioda laikā bija vismaz viens pozitīvs dzīvnieks ar konkrēto slimību.

Ja programmas iesniegtas pirms 2008. gada 1. augusta, audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuras iepriekšējā periodā nebija pozitīvas attiecībā uz konkrēto slimību un kurām šajā periodā ir vismaz viens pozitīvs dzīvnieks.

(8)  Dzīvnieki × 1 000 vai aizvākto un likvidēto dzīvnieku kopējā masa.


VI PIELIKUMS

ZIŅOJUMA PARAUGS

1.   Ziņojums par dzīvnieku pārbaudēm

Dalībvalsts, zona vai iecirknis (1)

 

Slimība:

 

Gads:


Audzētava vai gliemju audzēšanas zona (2)

Paraugu ņemšanas reižu skaits

Klīnisko inspekciju skaits

Ūdens temperatūra paraugu ņemšanas/inspekcijas laikā

Sugas paraugu ņemšanas procesā

Sugas, no kurām paņemti paraugi

Dzīvnieku skaits, no kuriem paņemti paraugi (kopā un pa sugām)

Pārbaužu skaits

Pozitīvs rezultāts laboratorijā veiktā pārbaudē

Pozitīvs rezultāts, veicot klīnisku inspekciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

Kopā


2.   Ziņošana par audzētavās vai audzēšanas zonās veiktajām pārbaudēm

 

Slimība:

 

Gads:


Dalībvalsts, zona vai iecirknis (3)

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits (4)

Programmā ietverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits

Pārbaudīto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (5)

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (6)

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits (7)

Depopulēto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu skaits

Depopulēto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Aizvāktie un likvidētie dzīvnieki (8)

Mērķa rādītāji

Aptverto audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Izplatība periodā audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās

Jaunatklāto pozitīvo audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu procentuālais daudzums

Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu sastopamība

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(2)  Ja audzētavu/gliemju audzēšanas zonu skaits ir neliels vai ja visā dalībvalstī vai tās daļās neatrodas neviena audzētava/gliemju audzēšanas zona vai iecirknis, uz ko attiecas programma, un tādējādi paraugus ņem no savvaļas populācijām, ir jānorāda paraugu ņemšanas vietas ģeogrāfiskais stāvoklis.

(3)  Dalībvalsts, zona vai iecirknis, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(4)  Audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu kopskaits dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kā noteikts II pielikuma 6. punktā.

(5)  Pārbaudes līdzekļi, lai attiecīgajai slimībai programmas ietvaros veiktu pārbaudi audzētavas/gliemju audzēšanas zonas līmenī ar nolūku uzlabot audzētavas/gliemju audzēšanas zonas veselības stāvokli. Šajā ailē audzētavu/gliemju audzēšanas zonu nedrīkst pieskaitīt divreiz, pat ja tā pārbaudīta vairāk nekā vienu reizi.

(6)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas ar vismaz vienu pozitīvu dzīvnieku laika periodā neatkarīgi no audzētavās vai gliemju audzēšanas zonās veikto pārbaužu skaita.

(7)  Audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuru veselības stāvoklis pagājušajā ziņošanas periodā bija vai nu I kategorija, II, kategorija, III kategorija, vai IV kategorija, atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK III pielikuma A daļai, bet kurām šā atsauces perioda laikā bija vismaz viens pozitīvs dzīvnieks ar konkrēto slimību.

Ja programmas iesniegtas pirms 2008. gada 1. augusta, audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas, kuras iepriekšējā periodā nebija pozitīvas attiecībā uz konkrēto slimību un kurām šajā periodā ir vismaz viens pozitīvs dzīvnieks

(8)  Dzīvnieki × 1 000 vai aizvākto un likvidēto dzīvnieku kopējā masa.


Top