Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0177

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 177/2008 ( 2008. gada 20. februāris ), ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93

OJ L 61, 5.3.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 168 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/177/oj

5.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/6


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 177/2008

(2008. gada 20. februāris),

ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (2) noteikts kopējs pamats uzņēmumu reģistru izveidei statistikas vajadzībām ar saskaņotām definīcijām, raksturojumiem, jomu un atjaunināšanas procedūrām. Lai uzņēmumu reģistri turpinātu attīstīties saskaņoti, būtu jāpieņem jauna regula.

(2)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (3) ietvertas lietojamās statistikas vienības definīcijas. Iekšējam tirgum vajadzīga uzlabota statistikas salīdzināmība, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas prasībām. Lai panāktu šo uzlabojumu, būtu jāpieņem kopējas uzņēmumu un citu būtisku statistikas vienību definīcijas un apraksti.

(3)

Ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada 20. decembris) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (4) un Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku (5) izveidots kopējs pamats Kopienas statistikas vākšanai, apkopošanai, nosūtīšanai un novērtēšanai par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm Kopienā. Uzņēmumu reģistri statistikas vajadzībām ir šāda kopēja pamata galvenais elements, un tie nodrošina iespējamību organizēt un koordinēt statistikas apsekojumus, nodrošinot saskaņotu atlases pamatu.

(4)

Uzņēmumu reģistri ir viens elements, kā saskaņot pretrunīgās prasības attiecībā uz aizvien plašāko informācijas klāstu par uzņēmumiem un kā atvieglināt to administratīvo slogu, jo īpaši izmantojot informāciju, kas iekļauta administratīvajās un juridiskajās vienībās, sevišķi attiecībā uz mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas definēti Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (6).

(5)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (7) ir noteikts pamats Kopienas statistikas programmas izveidei un izveidota kopēja statistikas konfidencialitātes sistēma.

(6)

Īpašie noteikumi datu apstrādei saistībā ar Kopienas statistikas programmu neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (8).

(7)

Uzņēmumu reģistri statistikas vajadzībām ir arī galvenais uzņēmumu demogrāfijas avots, jo tajos var izsekot uzņēmumu dibināšanai un slēgšanai, kā arī strukturālajām pārmaiņām ekonomikā pēc koncentrācijas vai dekoncentrācijas, veicot tādas darbības kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana, iekļaušana, nodalīšana un restrukturēšana.

(8)

Uzņēmumu reģistri sniedz pamatinformāciju, kuras vajadzību nosaka politikas lielā ieinteresētība lauku attīstībā ne tikai saistībā ar lauksaimniecību, bet arī ar pieaugošo iesaistīšanos cita veida darbībā, ko neatspoguļo uz produkciju balstīta lauksaimniecības statistika.

(9)

Publiskiem uzņēmumiem ir svarīga loma dalībvalstu ekonomikā. Komisijas Direktīva 80/723/EEK (1980. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību (9) attiecas uz konkrētiem publisko uzņēmumu veidiem. Publiski uzņēmumi un publiskas korporācijas tādēļ būtu jāidentificē uzņēmumu reģistros, un to var izdarīt, veicot institucionālā sektora klasifikāciju.

(10)

Lai noteiktu uzņēmumu grupas, pareizi noteiktu uzņēmumus, noteiktu lielas un sarežģītas vienības un pētītu noteiktu tirgu koncentrācijas līmeni, vajadzīga informācija par kontroles saitēm starp juridiskām vienībām. Informācija par uzņēmumu grupām uzlabo uzņēmumu reģistru kvalitāti, un to var izmantot, lai mazinātu konfidenciālo datu atklāšanas iespējamību. Daži finanšu dati bieži ir nozīmīgāki uzņēmumu grupu vai apakšgrupu līmenī nekā individuāla uzņēmuma līmenī, un tie var būt pieejami vienīgi grupu vai apakšgrupu līmenī. Uzņēmumu grupu reģistrācija vajadzības gadījumā nodrošina tiešus grupas apsekojumus, bet ne grupu uzņēmumu apsekojumus, un tas var ievērojami mazināt atbildes slogu. Lai reģistrētu uzņēmumu grupas, uzņēmumu reģistri būtu papildus jāsaskaņo.

(11)

Ekonomikas globalizācija aizvien palielinās, un tādēļ pašlaik daļu statistikas ir grūti izveidot. Reģistrējot starptautisku uzņēmumu grupu datus, uzņēmumu reģistri ir pamatlīdzeklis, lai uzlabotu lielu daļu statistikas, kas attiecas uz globalizāciju: starptautiskā preču un pakalpojumu tirdzniecība, maksājumu bilance, tieši ārzemju ieguldījumi, ārvalstu saistītie uzņēmumi, pētniecība, attīstība un jauninājumi, un darba tirgus. Lielākā daļa šīs statistikas attiecas uz visu ekonomiku, tādēļ uzņēmumu reģistriem būtu jāaptver visas ekonomikas nozares.

(12)

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu Padomes Regulā (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (10), nedrīkst atsaukties uz valstu noteikumiem par statistikas konfidencialitāti, lai aizkavētu konfidenciālu statistikas datu nosūtīšanu Kopienas iestādei (Eurostat), ja Kopienas tiesību akts paredz šo datu nosūtīšanu.

(13)

Lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas noteikti šajā regulā, par datu vākšanu dalībvalstīs atbildīgajām valsts iestādēm var būt vajadzīga piekļuve tādiem administratīviem datu avotiem kā reģistri, kas ir nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestāžu, centrālo banku, citu publisku iestāžu rīcībā, kā arī citām datubāzēm, kurās ir informācija par pārrobežu darījumiem un pozīcijām, ja vien šie dati vajadzīgi Kopienas statistikas izveidei.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (11) izveidoja vienotu sistēmu Kopienas attiecīgo statistikas datu apkopošanai, pārsūtīšanai un novērtēšanai.

(15)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (12).

(16)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt lēmumus par mazāko uzņēmumu un tādu uzņēmumu grupu iekļaušanu, kurās ir vienīgi rezidenti, atjaunināt pielikumā iekļauto reģistra pozīciju sarakstu, definīcijas un nepārtrauktības noteikumus, pieņemt kopējus kvalitātes standartus un noteikumus par kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu un pieņemt noteikumus par reģistru atjaunināšanu. Minētie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(17)

Tādēļ Regula (EEK) Nr. 2186/93 būtu jāatceļ.

(18)

Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (13),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šī regula nosaka kopēju pamatu uzņēmumu reģistriem statistikas vajadzībām Kopienā.

Dalībvalstis veido vienu vai vairākus saskaņotus reģistrus statistikas vajadzībām, un tie ir līdzeklis apsekojumu sagatavošanai un koordinācijai, kā arī informācijas avots uzņēmumu un uzņēmumu demogrāfijas statistikas analīzei, administratīvo datu izmantošanai un statistikas vienību noteikšanai un izveidei.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“juridiska vienība”, “uzņēmums”, “vietējā vienība” un “uzņēmumu grupa” ir definēta Regulas (EEK) Nr. 696/93 pielikumā;

b)

“valsts iestādes” ir definētas Regulas (EK) Nr. 322/97 2. pantā;

c)

“statistikas nolūki” ir aprakstīti Regulas (EEK) Nr. 1588/90 2. panta 4. punktā;

d)

“starptautiska uzņēmumu grupa” ir uzņēmumu grupa, kurā ir vismaz divi uzņēmumi vai juridiskas vienības, kas atrodas dažādās valstīs;

e)

“atdalīta uzņēmumu grupa” ir starptautiskas uzņēmumu grupas uzņēmumi un juridiskas vienības, kas ir rezidenti vienā un tajā pašā valstī. Tajā var būt tikai viena vienība, ja pārējās vienības nav rezidenti. Uzņēmums var būt atdalīta uzņēmumu grupa vai tās daļa.

3. pants

Darbības joma

1.   Saskaņā ar definīcijām 2. pantā un ievērojot šajā pantā noteiktos ierobežojumus, reģistros iekļauj:

a)

visus uzņēmumus, kas veic saimniecisko darbību, kura ietekmē nacionālo kopproduktu (NKP), un to vietējās vienības;

b)

juridiskas vienības, kas ir šajos uzņēmumos;

c)

atdalītas uzņēmumu grupas un starptautiskas uzņēmumu grupas; un

d)

uzņēmumu grupas, kurās ir vienīgi rezidenti.

2.   Pirmās daļas prasība tomēr neattiecas uz mājsaimniecībām, ciktāl tās ražo preces un pakalpojumus pašu patēriņam vai iznomā pašu īpašumu.

3.   Uzņēmumu reģistru vajadzībām par uzņēmumiem uzskata vietējās vienības, kas nav atsevišķas juridiskas vienības (filiāles), kas ir atkarīgas no ārzemju uzņēmumiem un ko saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (1995), kura izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (14), un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Nacionālo kontu sistēmu (1993) klasificē kā kvazikapitālsabiedrības.

4.   Uzņēmumu grupas var noteikt, izmantojot kontroles saites starp to juridiskām vienībām. Uzņēmumu grupu noteikšanai lieto kontroles definīciju, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikuma 2.26. punktā.

5.   Šī regula attiecas vienīgi uz tām vienībām, kas pilnībā vai daļēji veic saimniecisko darbību. Saimnieciskā darbība ir jebkura darbība, kas ietver preču un pakalpojumu piedāvāšanu konkrētajā tirgū. Uzņēmumu reģistru vajadzībām pakalpojumus, ko nepiedāvā tirgū un kas ietekmē nacionālo kopproduktu, kā arī tiešu un netiešu aktīvu juridisko vienību ietveršanu uzskata par saimniecisko darbību. Ekonomiski neaktīvas juridiskas vienības ir daļa no uzņēmuma vienīgi kopā ar ekonomiski aktīvām juridiskām vienībām.

6.   Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus un kuri attiecas uz to, ciktāl uzņēmumus, kur nodarbināts mazāk nekā pusslodzes darbinieks, un uzņēmumu grupas, kur ir vienīgi rezidenti un kam nav statistiskas nozīmes dalībvalstīs, iekļauj reģistros, un saistībā ar vienību definīciju atbilstoši lauksaimniecības statistikas vienībām, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. pants

Datu avoti

1.   Ievērojot 6. pantā minētos kvalitātes nosacījumus, dalībvalstis var vākt informāciju, kura vajadzīga saskaņā ar šo regulu, izmantojot visus avotus, ko tās uzskata par piemērotiem. Valsts iestādēm to kompetences jomā ir atļauts statistikas vajadzībām vākt administratīvos un juridisko reģistros iekļautu informāciju, uz kuru attiecas šī regula.

2.   Ja vajadzīgos datus nevar savākt par samērīgu samaksu, valsts iestādes var lietot statistiskā novērtējuma procedūras, vienlaikus nodrošinot pietiekamu precizitāti un kvalitāti.

5. pants

Reģistros iekļaujamais raksturojums

1.   Reģistros iekļautajām vienībām piešķir identifikācijas numuru un iekļauj pielikumā precizēto raksturojošo informāciju.

2.   Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un kuri attiecas uz raksturojumā iekļaujamo pozīciju saraksta atjaunināšanu un noteikumiem par pozīcijām un nepārtrauktību, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. pants

Kvalitātes standarti un ziņojumi

1.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu uzņēmumu reģistru kvalitāti.

2.   Dalībvalstis Komisijai (Eurostat) pēc pieprasījuma sniedz ziņojumu par uzņēmumu reģistru kvalitāti (turpmāk – “kvalitātes ziņojumi”).

3.   Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šī regulas elementus, to papildinot, un kuri attiecas uz kopējiem kvalitātes standartiem, kā arī kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un ņemot vērā datu vākšanas izmaksas.

4.   Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par ievērojamākajām metodikas vai citām pārmaiņām, kas varētu ietekmēt uzņēmumu reģistru kvalitāti, tiklīdz tās kļūst zināmas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad šādas pārmaiņas stājušās spēkā.

5.   Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot statistikas sistēmas izmaksām, uzņēmumu apgrūtinājumam un ieguvumiem.

7. pants

Ieteikumu rokasgrāmata

Komisija publicē ieteikumu rokasgrāmatu par uzņēmumu reģistriem. Rokasgrāmatu atjaunina ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

8. pants

Grafiks un regularitāte

1.   Ierakstus un svītrojumus reģistrā atjaunina vismaz reizi gadā.

2.   Atjaunināšanas regularitāte ir atkarīga no vienības veida, konkrētā rādītāja, vienības lieluma un avota, ko parasti lieto atjaunināšanai.

3.   Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un kuri attiecas uz atjaunināšanas noteikumiem, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.   Dalībvalstis ik gadu veido kopiju, kas atspoguļo reģistra stāvokli gada beigās, un analīzes vajadzībām glabā šo kopiju vismaz 30 gadus.

9. pants

Ziņojumu nosūtīšana

1.   Dalībvalstis veic reģistru statistisko analīzi un nosūta informāciju Komisijai (Eurostat), ievērojot formātu un procedūru, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma nosūta Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs.

10. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa starp dalībvalstīm

Dalībvalstu attiecīgās iestādes vienīgi statistikas nolūkos un saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem drīkst apmainīties ar konfidenciālajiem datiem, ja šāda apmaiņa vajadzīga, lai nodrošinātu kvalitatīvu informāciju par starptautiskām uzņēmumu grupām Eiropas Savienībā. Valstu centrālās bankas var piedalīties šādā apmaiņā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

11. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm

1.   Valstu iestādes Komisijai (Eurostat) nosūta individuālus datus par starptautiskām uzņēmumu grupām un vienībām, kas tās veido, kā noteikts pielikumā, lai vienīgi statistikas nolūkos sniegtu informāciju par starptautiskām grupām Eiropas Savienībā.

2.   Lai nodrošinātu datu konsekventu reģistrāciju tikai statistikas nolūkos, Komisija (Eurostat) nosūta katras dalībvalsts attiecīgajām valstu iestādēm datus par starptautisku uzņēmumu grupu, tostarp par tajā esošajām vienībām, ja vismaz viena vienība no šīs grupas atrodas minētajā dalībvalstī.

3.   Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo pantu nosūtītos datus izmanto tikai statistikas nolūkos, formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus un procedūru individuālo vienību datu nosūtīšanai uz Komisiju (Eurostat) un datu par starptautiskām uzņēmumu grupām nosūtīšanai uz attiecīgām valstu iestādēm pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

12. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām

1.   Šīs regulas vajadzībām konfidenciālu datu apmaiņa var notikt vienīgi statistikas mērķiem starp Komisiju (Eurostat) un valstu centrālajām bankām, kā arī starp Komisiju (Eurostat) un Eiropas Centrālo banku, ja šī apmaiņa notiek, lai nodrošinātu informācijas par starptautiskām uzņēmumu grupām Eiropas Savienībā kvalitāti, un ja apmaiņu skaidri atļauj attiecīgā valsts iestāde.

2.   Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo pantu nosūtītos datus izmanto vienīgi statistikas nolūkos, formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus un procedūru datu par starptautiskām uzņēmumu grupām nosūtīšanai uz valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālo banku pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

13. pants

Konfidencialitāte un piekļuve identificējamiem datiem

1.   Komisija (Eurostat), valstu iestādes, valstu centrālās bankas un Eiropas Centrālā banka, saņemot konfidenciālus datus saskaņā ar 10., 11. un 12. pantu, rīkojas ar šo informāciju kā ar konfidenciālu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 322/97.

2.   Šīs regulas vajadzībām un neskarot Regulas (EK) Nr. 322/97 14. pantu, konfidenciālu datu nosūtīšanu starp valstu iestādēm un Komisiju (Eurostat) var veikt tiktāl, ciktāl šāda nosūtīšana ir vajadzīga Kopienas attiecīgās statistikas apkopošanai. Jebkuru citu datu nosūtīšanai ir jāsaņem skaidra atļauja no valsts iestādes, kas ir savākusi attiecīgos datus.

14. pants

Pārejas periods un atkāpes

Ja uzņēmumu reģistrā jāveic ievērojami pielāgojumi, Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma var piešķirt atkāpi uz pārejas periodu, kas nepārsniedz 2010. gada 25. martu.

Attiecībā uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, valsts pārvaldi un aizsardzību, obligāto sociālo apdrošināšanu un papildu datiem par uzņēmumu grupām Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma pārejas periodā, kas nepārsniedz 2013. gada 25. martu, var atļaut atkāpes.

15. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Turpmāk norādītos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

vismazāko uzņēmumu un uzņēmu grupu, kurās ir vienīgi rezidenti, iekļaušana, kā paredzēts 3. panta 6. punktā;

b)

pielikumā iekļautā reģistra pozīciju saraksta atjaunināšana, to definīcijas un nepārtrauktības noteikumi, kā paredzēts 5. pantā, ņemot vērā principu, ka ieguvumi no šādas atjaunināšanas ir lielāki nekā izdevumi, un principu, ka dalībvalstīm vai uzņēmumiem papildus vajadzīgie resursi ir samērīgi;

c)

kopēju kvalitātes standartu, kā arī noteikumu par kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu noteikšana, kā paredzēts 6. panta 3. punktā; un

d)

reģistru atjaunināšanas noteikumi, kā paredzēts 8. panta 3. punktā.

2.   Pasākumus, kas attiecas uz turpmāk norādītajiem jautājumiem, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. pantā minēto regulatīvo procedūru:

a)

reģistru statistiskajā analīzē iegūtās informācijas nosūtīšana, kā paredzēts 9. pantā;

b)

individuālo vienību datu nosūtīšana starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm par starptautiskajām uzņēmumu grupām, kā paredzēts 11. pantā; un

c)

datu nosūtīšana starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām par starptautiskajām uzņēmumu grupām, kā paredzēts 12. pantā.

16. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

17. pants

Atcelšana

Ar šo Regula (EEK) Nr. 2186/93 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 20. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 1. jūnija Atzinums (OV C 298 E, 8.12.2006., 127. lpp.), Padomes 2007. gada 21. maija Kopējā nostāja (OV C 193 E, 21.8.2007., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. oktobra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), un Padomes 2008. gada 21. janvāra Lēmums.

(2)  OV L 196, 5.8.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(4)  OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006.

(6)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

(7)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(8)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(9)  OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/81/EK (OV L 312, 29.11.2005., 47. lpp.).

(10)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(11)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 602/2006 (OV L 106, 19.4.2006., 10. lpp.).

(12)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(13)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(14)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1392/2007 (OV L 324, 10.12.2007., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Uzņēmumu reģistros, grupējot pēc vienībām, iekļauj šādu informāciju. Ja informāciju var gūt no citas(-ām) vienības(-ām), tā nav jāglabā atsevišķi par katru vienību.

Pozīcijās bez piezīmes informācija jāiekļauj obligāti, pozīcijās ar piezīmi “ja pieejams” – jāiekļauj obligāti, ja vienība dalībvalstī ir pieejama, un pozīcijās ar piezīmi “pēc izvēles” – ieteicams iekļaut.

1.

JURIDISKA VIENĪBA

IDENTIFIKĀCIJA

1.1.

 

Identifikācijas numurs

 

1.2.a

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

 

1.2.b

 

Adrese (arī pasta indekss) visdetalizētākajā formā

 

1.2.c

Pēc izvēles

Tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adrese un informācija, kas vajadzīga, lai varētu veikt elektronisku datu vākšanu

 

1.3.

 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs vai, ja tāda nav, – cits administratīvs identifikācijas numurs

DEMOGRĀFISKĀ STATISTIKA

1.4.

 

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

 

1.5.

 

Diena, no kuras juridiskā vienība vairs nav uzņēmuma daļa (kā noteikts 3.3. punktā)

EKONOMISKA/ STRATIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

1.6.

 

Juridiskā forma

SAITES AR CITIEM REĢISTRIEM

 

 

Norāde uz saistītiem reģistriem, kuros reģistrēta juridiskā vienība un kuros ir informācija, ko var lietot statistikas vajadzībām

 

1.7.a

 

Atsauce uz Kopienas iekšējā tirgus dalībnieku reģistru, kas izveidots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2004 (1), un atsauce uz muitas reģistriem vai ārpuskopienas tirgus dalībnieku reģistru

 

1.7.b

Pēc izvēles

Atsauce uz bilances datiem (vienībām, kas vajadzīgas, lai publicētu pārskatu) un atsauce uz maksājumu bilances reģistru vai ārzemju tiešo ieguldījumu reģistru, un atsauce uz saimniecību reģistru

Papildu informācija par juridiskām vienībām, kuras ir daļa no uzņēmuma, kas pieder pie uzņēmumu grupas:

SAITE AR UZŅĒMUMU GRUPU

1.8.

 

Tās grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās uzņēmumu grupas (4.1. punkts) identifikācijas numurs, pie kuras pieder vienība

 

1.9.

 

Datums, kad notikusi iesaistīšanās grupā, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītajā grupā

 

1.10.

 

Datums, kad notikusi atdalīšanās no grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas

VIENĪBU KONTROLE

 

 

Rezidentu kontroles saiknes var reģistrēt vai nu no augšas uz leju (1.11.a punkts), vai no lejas uz augšu (1.11.b punkts). Katrai vienībai reģistrē tikai pirmo – tiešo vai netiešo – kontroles līmeni (informāciju par visu kontroles ķēdi var iegūt, tos apvienojot)

 

1.11.a

 

Identifikācijas numurs(-i) rezidentei(-ēm) juridiskajai(-ām) vienībai(-ām), ko pārvalda juridiskā vienība

 

1.11.b

 

Identifikācijas numurs rezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību

 

1.12.a

 

Reģistrācijas valsts(-is) un identifikācijas numurs(-i) vai vārds(-i), uzvārds/nosaukums un adrese(-es) nerezidentei(-ēm) juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), ko pārvalda juridiskā vienība

 

1.12.b

Ja pieejams

PVN maksātāja numurs(-i) nerezidentei(-ēm) juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), ko pārvalda juridiskā vienība

 

1.13.a

 

Reģistrācijas valsts un identifikācijas numurs(-i) vai vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību

 

1.13.b

Ja pieejams

PVN maksātāja numurs nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību

ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ VIENĪBĀM

 

Ja pieejams

Rezidentu īpašumtiesības var reģistrēt vai nu no augšas uz leju (1.14.a punkts), vai no lejas uz augšu (1.14.b punkts).

Informāciju un dalības slieksni reģistrē tad, ja šāda informācija ir pieejama administratīvos avotos. Ieteicamais slieksnis ir 10 % vai vairāk no tiešā īpašuma

 

1.14.a

Ja pieejams

a)

Identifikācijas numurs(-i) un

b)

daļa (%)

no rezidentes(-u) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kas pieder juridiskai vienībai

 

1.14.b

Ja pieejams

a)

Identifikācijas numurs(-i) un

b)

daļa (%)

no rezidentes(-ēm) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kam pieder juridiskā vienība

 

1.15.

Ja pieejams

a)

Reģistrācijas valsts(-is) un

b)

identifikācijas numurs(-i) vai vārds(-i), uzvārds/nosaukums, adrese(-es) un PVN maksātāja numurs(-i) un

c)

daļa (%)

no rezidentes(-ēm) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kas pieder juridiskajai vienībai

 

1.16.

Ja pieejams

a)

Reģistrācijas valsts(-is) un

b)

identifikācijas numurs(-i) vai vārds(-i), uzvārds/nosaukums, adrese(-es) un PVN maksātāja numurs(-i) un

c)

daļa (%)

no nerezidentes(-ēm) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kam pieder juridiskā vienība

2.

VIETĒJĀ VIENĪBA

IDENTIFIKĀCIJA

2.1.

 

Identifikācijas numurs

 

2.2.a

 

Nosaukums

 

2.2.b

 

Adrese (arī pasta indekss) visdetalizētākajā formā

 

2.2.c

Pēc izvēles

Tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adrese un informācija, kas vajadzīga, lai varētu veikt elektronisku datu vākšanu

 

2.3.

 

Identifikācijas numurs uzņēmumam (3.1. punkts), kam pieder vietējā vienība

DEMOGRĀFISKĀ STATISTIKA

2.4.

 

Datums, kad sākta darbība

 

2.5.

 

Datums, kad galīgi izbeigta darbība

EKONOMISKA/STRATIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

2.6.

 

NACE 4 ciparu pamatdarbības kods

 

2.7.

Ja pieejams

NACE 4 ciparu kods sekundārajām darbībām, ja tādas ir; šis punkts attiecas vienīgi uz vietējām vienībām, uz kurām attiecas apsekojumi

 

2.8.

Ja pieejams

Darbība, ko veic vietējā vienība, kas ir palīgdarbība uzņēmumam, pie kura tā pieder (jā/nē)

 

2.9.

 

Nodarbināto personu skaits

 

2.10.a

 

Algoto darbinieku skaits

 

2.10.b

Ja pieejams

Ar pilnslodzes ekvivalentu izteikts darbinieku skaits

 

2.11.

 

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas kods

SAITES AR CITIEM REĢISTRIEM

2.12.

Ja pieejams

Atsauce uz saistītajiem reģistriem, kuros iekļauta vietējā vienība un kuros ir informācija, ko var izmantot statistikas vajadzībām (ja šādi saistītie reģistri ir)

3.

UZŅĒMUMS

IDENTIFIKĀCIJA

3.1.

 

Identifikācijas numurs

 

3.2.a

 

Nosaukums

 

3.2.b

Pēc izvēles

Pasta adrese, elektroniskā pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese

 

3.3.

 

Identifikācijas numurs juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), kura(-as) veido uzņēmumu

DEMOGRĀFISKĀ STATISTIKA

3.4.

 

Datums, kad sākta darbība

 

3.5.

 

Datums, kad galīgi izbeigta darbība

EKONOMISKA/STRATIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

3.6.

 

NACE 4 ciparu pamatdarbības kods

 

3.7.

Ja pieejams

NACE 4 ciparu kods sekundārajām darbībām, ja tādas ir; šis punkts attiecas vienīgi uz uzņēmumiem, uz kuriem attiecas apsekojumi

 

3.8.

 

Nodarbināto personu skaits

 

3.9.a

 

Algoto darbinieku skaits

 

3.9.b

Pēc izvēles

Ar pilnslodzes ekvivalentu izteikts darbinieku skaits

 

3.10.a

 

Apgrozījums, izņemot gadījumus, kas paredzēti 3.10.b punktā

 

3.10.b

Pēc izvēles

Apgrozījums attiecībā uz lauksaimniecību, medniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, valsts pārvaldi, aizsardzību, obligāto sociālo apdrošināšanu, privātām mājsaimniecībām ar algotām personām un eksteritoriālām organizācijām

 

3.11.

 

Institucionālais sektors un apakšsektors atbilstīgi Eiropas kontu sistēmai

Papildu informācija par uzņēmumiem, kas pieder pie uzņēmumu grupas:

SAITE AR UZŅĒMUMU GRUPU

3.12.

Identifikācijas numurs rezidentu/atdalītajai uzņēmumu grupai (4.1. punkts), pie kuras pieder uzņēmums

4.

UZŅĒMUMU GRUPA

IDENTIFIKĀCIJA

4.1.

 

Grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas identifikācijas numurs

 

4.2.a

 

Grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas nosaukums

 

4.2.b

Pēc izvēles

Rezidentu/atdalītās grupas galvenā biroja pasta adrese, elektroniska pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese

 

4.3.

Daļēji atkarībā no pieejamības

Grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs (identifikācijas numurs juridiskajai vienībai, kas ir galvenā rezidentu grupā).

Atkarībā no pieejamības, ja kontroles vienība ir fiziska persona, kas nav tirgus dalībnieks, informāciju reģistrē tad, ja tā ir pieejama administratīvos avotos

 

4.4.

 

Uzņēmumu grupas veids

1.

Grupa, kurā ir vienīgi rezidenti

2.

Vietējā līmenī kontrolēta atdalīta grupa

3.

Ārzemēs kontrolēta atdalīta grupa

DEMOGRĀFISKĀ STATISTIKA

4.5.

 

Datums, kad izveidota rezidentu/atdalītā uzņēmumu grupa

 

4.6.

 

Datums, kad likvidēta uzņēmumu grupa, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītā uzņēmumu grupa

EKONOMISKA/STRATIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

4.7.

 

Grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas NACE 2 ciparu pamatdarbības kods

 

4.8.

Pēc izvēles

Grupas, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītās grupas NACE 2 ciparu sekundārās darbības kods

 

4.9.

 

Nodarbināto personu skaits grupā, kurā ir vienīgi rezidenti/atdalītajā grupā

 

4.10.

Pēc izvēles

Konsolidētais apgrozījums

Papildu informācija par starptautiskajām uzņēmumu grupām (4.4. punktā norādītais 2. un 3. veids):

Reģistrēt 4.11. un 4.12.a punktā paredzētos rādītājus nav obligāti, kamēr nav konstatēts, ka nosūtīta 11. pantā paredzētā informācija par starptautiskajām grupām.

IDENTIFIKĀCIJA

4.11.

 

Globālās grupas identifikācijas numurs

 

4.12.a

 

Globālās grupas nosaukums

 

4.12.b

Pēc izvēles

Globālās grupas reģistrācijas valsts, pasta adrese, elektroniskā pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese

 

4.13.a

 

Globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs, ja grupas galvenā vienība ir rezidents (identifikācijas numurs juridiskajai vienībai, kas ir galvenā grupā). Ja globālās grupas galvenā vienība nav rezidents, norāda reģistrācijas valsti

 

4.13.b

Pēc izvēles

Globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs vai vārds/nosaukums un adrese nerezidenta gadījumā

EKONOMISKA/STRATIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

4.14.

Pēc izvēles

Visā pasaulē nodarbināto personu skaits

 

4.15.

Pēc izvēles

Konsolidētais apgrozījums pasaulē

 

4.16.

Pēc izvēles

Valsts, kurā atrodas centrs, kur pieņem pasaules mēroga lēmumus

 

4.17.

Pēc izvēles

Valstis, kurās atrodas uzņēmumi vai vietējās vienības


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.).


Top