EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0207

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/207 (2022. gada 15. februāris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jordānijas Hāšimītu Karalistes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/978

OJ L 34, 16.2.2022, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/207/oj

16.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/207

(2022. gada 15. februāris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jordānijas Hāšimītu Karalistes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Jordānijas Hāšimītu Karaliste 2021. gada 5. septembrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir COVID-19 Vaccination Certificate. Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kurš ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, kurus Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu COVID-19 Vaccination Certificate, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā noteiktie dati.

(4)

Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas un nukleīnskābes amplifikācijas testa sertifikātus, kurus dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Jordānijas Hāšimītu Karalistes pieprasījuma Komisija 2021. gada 10. decembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, ko izdevusi Jordānijas Hāšimītu Karaliste, atbilst sistēmai COVID-19 Vaccination Certificate, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, kurus Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu COVID-19 Vaccination Certificate, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik šīs vakcīnas ir Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-corV un Sputnik V.

(7)

Jordānijas Hāšimītu Karaliste arī informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus testa sertifikātus nukleīnskābes amplifikācijas testiem un ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju par to, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Bez tam Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Jordānijā verificē sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, kurus Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu COVID-19 Vaccination Certificate, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, kurus Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu COVID-19 Vaccination Certificate, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Jordānijas Hāšimītu Karalistei vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Lai iespējami drīz Jordānijas Hāšimītu Karalisti savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas sertifikātus, kurus Jordānijas Hāšimītu Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu COVID-19 Vaccination Certificate, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Jordānijas Hāšimītu Karaliste ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 15. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top