EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0620

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/620 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2449

OJ L 131, 16.4.2021, p. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

16.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/78


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/620

(2021. gada 15. aprīlis),

ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu, 36. panta 4. punktu un 37. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 iedibina jaunu regulējumu attiecībā uz tādu slimību profilaksi un kontroli, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai cilvēku. Konkrētāk, Regula (ES) 2016/429 nosaka slimībspecifiskus noteikumus attiecībā uz slimībām, kas saskaņā ar tās 5. panta 1. punktu norādītas sarakstā (sarakstā norādītās slimības), bet tās 9. pants paredz, kā šos noteikumus piemēro dažādām sarakstā norādīto slimību kategorijām. Regula (ES) 2016/429 arī paredz, ka dalībvalstis iedibina obligātās izskaušanas programmas attiecībā uz 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajām sarakstā norādītajām slimībām un fakultatīvās izskaušanas programmas attiecībā uz 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām sarakstā norādītajām slimībām, kā arī paredz, ka šādas programmas apstiprina Komisija. Turklāt regula paredz, ka Komisija apstiprina dalībvalstu vai to zonu vai nodalījumu statusu “brīvs no slimības” vai “neveic vakcināciju” attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītajām slimībām, kā minēts Regulas (ES) 2016/429 9. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1882 (2) definē sarakstā norādīto slimību kategorijas – no A līdz E kategorijai –, kā arī paredz, ka sarakstā norādīto slimību profilakses un kontroles noteikumi, kas minēti Regulas (ES) 2016/429 9. panta 1. punktā, piemērojami tikai tādu sarakstā norādīto slimību kategorijām attiecībā uz sarakstā norādītām sugām un sugu grupām, uz kurām ir atsauce minētās regulas pielikumā sniegtajā tabulā. Šajā regulā būtu jānosaka noteikumi attiecībā uz A, B un C kategorijas slimībām.

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 par sarakstā norādītajām slimībām uzskata šādas slimības: Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcija, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (MTBC) infekcija, trakumsērgas vīrusa (RABV) infekcija, govju enzootiskā leikoze (EBL), infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcija (BTV infekcija), govju virusālā diareja (BVD), govju infekciozais rinotraheīts/infekciozais pustulozais vulvovaginīts (IBR/IPV), Aujeski slimības vīrusa (ADV) infekcija, Varroa spp. invāzija, Ņūkāslas slimības vīrusa infekcija, augsti patogēniskās putnu gripas (HPAI) infekcija, virusālā hemorāģiskā septicēmija (VHS), infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN), lašu infekciozās anēmijas vīrusa, kura genoma izteikti polimorfiskajā reģionā ir delēcijas (ISAV ar delēciju HPR), infekcija, Marteilia refringens infekcija, Bonamia exitiosa infekcija, Bonamia ostreae infekcija un balto plankumu sindroma vīrusa (WSSV) infekcija. Visas minētās sarakstā norādītās slimības atbilst A, B vai C kategorijas slimību definīcijām, kas noteiktas Īstenošanas regulā (ES) 2018/1882, un ir pienācīgi norādītas sarakstā minētās īstenošanas regulas pielikumā.

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (3) papildina Regulā (ES) 2016/429 paredzētos noteikumus par izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām sauszemes dzīvnieku, ūdensdzīvnieku un citu dzīvnieku slimībām. Konkrētāk, Deleģētā regula (ES) 2020/689 iedibina kritērijus, pēc kuriem dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem piešķir statusu “brīvs no slimības”, kā arī nosaka prasības, uz kuru pamata dalībvalstīs vai to zonās vai nodalījumos apstiprina izskaušanas programmas.

(5)

Regulas (ES) 2020/689 85. pants paredz, ka gadījumos, kad dalībvalstīm vai to zonām attiecībā uz C kategorijas slimībām ir pirms minētās regulas piemērošanas dienas apstiprināta izskaušanas vai uzraudzības programma, tad uzskata, ka sešus gadus no minētās regulas piemērošanas dienas tām ir saskaņā ar minēto regulu apstiprināta izskaušanas programma. Līdz ar to minētais ierobežojums būtu jānorāda attiecīgajos šīs regulas pielikumos.

(6)

Regulas (ES) 2016/429 280. pants paredz noteikumus par to, kādos gadījumos saglabājams spēkā esošs dalībvalstu vai to zonu vai nodalījumu statuss “brīvs no slimības” vai apstiprinātās izskaušanas un uzraudzības programmas noteiktu sarakstā norādīto slimību sakarā, ja minētais statuss un programmas ir apstiprināti ar Komisijas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvu 64/432/EEK (4), 91/68/EEK (5), 92/65/EEK (6), 2005/94/EK (7), 2006/88/EK (8) vai 2009/158/EK (9). Turklāt Deleģētās regulas (ES) 2020/689 84. un 85. pants šajā sakarā papildina Regulas (ES) 2016/429 noteikumus, nosakot pārejas pasākumus attiecībā uz spēkā esošiem slimībbrīvuma statusiem un spēkā esošām apstiprinātām izskaušanas un uzraudzības programmām šo sarakstā norādīto slimību sakarā.

(7)

Vienkāršošanas un pārredzamības labad spēkā esošos slimībbrīvo dalībvalstu, zonu un nodalījumu sarakstus un spēkā esošās apstiprinātās izskaušanas un uzraudzības programmas, kas aprakstītas Komisijas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 280. pantā minētajām direktīvām, un noteiktās direktīvās, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 84. un 85. pantā, šajā regulā būtu jāaizstāj ar šīs regulas pielikumos esošajiem sarakstiem.

(8)

Attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām Deleģētā regula (ES) 2020/689 paredz noteikumus par pirmreizēju statusa “brīvs no slimības” apstiprināšanu dalībvalstīm, to zonām vai nodalījumiem, uz ko tādējādi neattiecas Regulas (ES) 2016/429 280. pants. Minētais nosacījums ir spēkā attiecībā uz trakumsērgas vīrusa (RABV) infekciju, infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju (BTV infekciju), govju virusālo diareju (BVD) vai Bonamia exitiosa infekciju. Vairākas dalībvalstis Komisijai ir iesniegušas pieteikumus, šo sarakstā norādīto slimību sakarā lūdzot tām apstiprināt statusu “brīva no slimības”. Pēc Komisijas veiktā novērtējuma šie pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 II daļas 4. nodaļas 1. un 2. iedaļā, kura paredz noteikumus statusa “brīvs no slimības” piešķiršanai dalībvalstīm, to zonām vai nodalījumiem. Tāpēc šīm dalībvalstīm vai to attiecīgajām zonām vai nodalījumiem būtu jāpiešķir statuss “brīvs no slimības”, kā arī tās attiecīgi būtu jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(9)

Attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām Deleģētā regula (ES) 2020/689 paredz noteikumus par izskaušanas programmu apstiprināšanu tādās dalībvalstīs, to zonās vai nodalījumos, uz ko neattiecas Regulas (ES) 2016/429 280. pants. Šis nosacījums ir spēkā attiecībā uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (MTBC) infekciju, trakumsērgas vīrusa (RABV) infekciju, govju enzootisko leikozi (EBL), infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju (BTV infekciju), govju virusālo diareju (BVD) vai Bonamia exitiosa infekciju. Vairākas dalībvalstis Komisijai ir iesniegušas pieteikumus, lūdzot apstiprināt to izskaušanas programmas attiecībā uz šīm sarakstā norādītajām slimībām. Pēc Komisijas veiktā novērtējuma šie pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 II daļas 2. un 3. nodaļā, kura paredz kritērijus, kas jāizpilda, lai iegūtu attiecīgi sauszemes dzīvnieku un ūdensdzīvnieku A, B un C kategorijas slimību izskaušanas programmu apstiprinājumu. Tāpēc attiecīgās izskaušanas programmas būtu jāapstiprina, un dalībvalstis vai to zonas vai nodalījumi būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(10)

Attiecībā uz dažām sarakstā norādītām slimībām Komisija vēl nav saņēmusi dalībvalstu pieteikumus piešķirt tām statusu “brīva no slimības” vai apstiprināt to slimību izskaušanas programmas, vai arī to novērtējums vēl nav pabeigts. Ja šādi pieteikumi tiks saņemti vai tiks pabeigta novērtēšana, attiecīgās dalībvalstis, zonas vai nodalījumus drīkst norādīt šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(11)

Turklāt, kas attiecas uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, nesen kāda dalībvalsts Komisijai iesniedza pieteikumu, kurā lūdza tai attiecībā uz kādu zonu piešķirt statusu “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas”. Pēc Komisijas veiktā novērtējuma šis pieteikums tika atzīts par atbilstošu kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 71. pantā, kurš paredz noteikumus statusa “brīvs no slimības” atzīšanai sakarā ar izskaušanas programmām. Tāpēc šai zonai būtu jāpiešķir statuss “brīva no slimības”, un tā būtu attiecīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(12)

Attiecībā uz putnu gripu Komisijas Regula (EK) Nr. 616/2009 (10), kura tika pieņemta saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK, paredz, ka dalībvalstis apstiprina mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu nodalījumus. Apstiprināto nodalījumu saraksts ir publiski pieejams, un Komisijas tīmekļvietnē ir sniegtas saites uz dalībvalstu uzturētajām informatīvajām tīmekļa lapām. Mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu nodalījumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2009 apstiprināti attiecībā uz putnu gripu, to spēkā esošais statuss “brīvs no slimības” būtu jāsaglabā, kā to paredz Regula (ES) 2016/429, un tie būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(13)

Komisijas Lēmumā 2003/467/EK (11) norādītas dalībvalstis un to reģioni, kam saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK ir piešķirts statuss “brīvs no tuberkulozes”, “brīvs no brucelozes” un “brīvs no EBL”. Šīs dalībvalstis un to reģioni būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(14)

Komisijas Lēmumā 93/52/EEK (12) norādītas dalībvalstis un to reģioni, kam saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK ir piešķirts oficiāls statuss “brīvs no brucelozes (B. melitensis)”. Šīs dalībvalstis un to reģioni būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(15)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2013/503/ES (13) norādītas dalībvalstis vai to teritorijas, kas saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK ir atzītas par brīvām no varrozes. Šīs dalībvalstis vai to teritorijas būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(16)

Komisijas Lēmums 94/963/EK (14) un 95/98/EK (15) Somijai un Zviedrijai piešķir statusu “neveic vakcināciju attiecībā uz Ņūkāslas slimību” saskaņā ar Direktīvu 2009/158/EK. Šīs dalībvalstis būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(17)

Komisijas Lēmumā 2004/558/EK (16) norādīti dalībvalstu reģioni, kam saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK ir statuss “brīvs no IBR”, kā arī dalībvalstu reģioni, kam ir apstiprināta IBR izskaušanas programma. Reģioni ar statusu “brīvs no IBR” būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos, bet reģionos ar apstiprinātām IBR izskaušanas programmām šīs spēkā esošās programmas uz ierobežotu laiku būtu jāsaglabā, kā to paredz Regula (ES) 2020/689, un tie būtu jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarkstos.

(18)

Komisijas Lēmumā 2008/185/EK (17) norādītas dalībvalstis vai to reģioni, kam saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK ir statuss “brīvs no Aujeski slimības”, kā arī reģioni, kam ir apstiprināta Aujeski slimības izskaušanas programma. Šīs dalībvalstis vai to reģioni ar statusu “brīvs no Aujeski slimības” būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos, bet reģionos ar apstiprinātām Aujeski slimības izskaušanas programmām šīs spēkā esošās programmas uz ierobežotu laiku būtu jāsaglabā, kā to paredz Regula (ES) 2020/689, un tie būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarkstos.

(19)

Komisijas Lēmumā 2009/177/EK (18) norādīti tādu dalībvalstu un noteiktu zonu un nodalījumu saraksti, kam attiecībā uz sarakstā norādītām ūdensdzīvnieku slimībām saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK ir statuss “brīvs no slimības” vai kur īsteno apstiprinātas šādu slimību uzraudzības vai izskaušanas programmas. Šo dalībvalstu, zonu un nodalījumu slimībbrīvais statuss būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos, bet apstiprinātās programmas uz ierobežotu laiku būtu jāsaglabā, kā to paredz Regulas (ES) 2020/689 85. pants, un tie būtu pienācīgi jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(20)

Kas attiecas uz sarakstā norādītajām ūdensdzīvnieku slimībām, ir noteiktas slimībbrīvas zonas un nodalījumi, kā arī apstiprinātas uzraudzības programmas, kas Lēmuma 2009/177/EK sarakstā nav norādītas, bet šādu zonu un nodalījumu saraksti saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK ir publiski pieejami dalībvalstu uzturētās informatīvās tīmekļa lapās. Šādām zonām un nodalījumiem statuss “brīvs no slimības” būtu jāsaglabā, bet programmas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/689 85. pantu būtu jāsaglabā uz ierobežotu laiku. Atjaunināta informācija par objektiem, kas atrodas šajās slimībbrīvajās zonās un nodalījumos vai kuros īsteno šādas programmas, ir norādīta publiski pieejamā tīmekļvietnē, kas izveidota un tiek uzturēta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 185. panta 3. punktu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/691 (19) 21. panta 2. punktu.

(21)

Tā kā Lēmumā 93/52/EEK, 94/963/EK, 95/98/EK, 2003/467/EK, 2004/558/EK, 2008/185/EK un 2009/177/EK, Regulā (EK) Nr. 616/2009 un Īstenošanas lēmumā 2013/503/ES sniegtie saraksti tiek aizstāti ar šīs regulas pielikumā sniegtajiem sarakstiem, minētie tiesību akti būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(22)

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (izstāšanās līgums) un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, Regula (ES) 2016/429, kā arī uz to balstītie Komisijas akti pēc izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Šā iemesla dēļ gadījumos, kas skar Ziemeļīriju, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija) būtu jānorāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

(23)

Tā kā Regula (ES) 2016/429 ir piemērojama no 2021. gada 21. aprīļa, arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā datuma.

(24)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula attiecībā uz Regulas (ES) 2016/429 9. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām sarakstā norādītajām dzīvnieku slimībām nosaka īstenošanas noteikumus par statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” piešķiršanu noteiktām dalībvalstīm (20) vai to zonām vai nodalījumiem, kā arī apstiprina sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas.

2.   Šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos norādītas gan dalībvalstis vai to zonas vai nodalījumi, kuru slimībbrīvais statuss vai izskaušanas programmas ir atzītas par apstiprinātām, kā to paredz Regulas (ES) 2016/429 280. pants, gan valstis, kuru slimībbrīvo statusu un izskaušanas programmas pienācīgi apstiprina ar šo regulu, kā arī attiecīgi norāda šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos.

3.   Šīs regulas pielikumos sniegtajos sarakstos norāda:

a)

dalībvalstis vai to zonas vai nodalījumus, kam ir apstiprinātas obligātās izskaušanas programmas B kategorijas slimībām un fakultatīvās slimību izskaušanas programmas C kategorijas slimībām;

b)

dalībvalstis vai to zonas vai nodalījumus, kam ir apstiprināts statuss “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju”;

c)

dalībvalstu nodalījumus, kam ir atzīts statuss “brīvs no slimības”.

2. pants

Brucella abortus , B. melitensis un B. suis infekcija

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas liellopu populācijās”, norādītas I pielikuma I daļas 1. nodaļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas aitu un kazu populācijās”, norādītas I pielikuma I daļas 2. nodaļā.

3.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprinātas obligātās izskaušanas programmas attiecībā uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, norādītas I pielikuma II daļā.

3. pants

Mycobacterium tuberculosis kompleksa ( M. bovis , M. caprae un M. tuberculosis (MTBC )) infekcija

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (Mycobacterium bovis, M. caprae un M. tuberculosis) (MTBC) infekcijas”, norādītas II pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprinātas obligātās izskaušanas programmas attiecībā uz MTBC infekciju, norādītas II pielikuma II daļā.

4. pants

Trakumsērgas vīrusa ( RABV ) infekcija

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no trakumsērgas vīrusa (RABV) infekcijas”, norādītas III pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprinātas obligātās izskaušanas programmas attiecībā uz RABV infekciju, norādītas III pielikuma II daļā.

5. pants

Govju enzootiskā leikoze ( EBL)

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no govju enzootiskās leikozes (EBL)”, norādītas IV pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta fakultatīvā izskaušanas programma attiecībā uz EBL, norādītas IV pielikuma II daļā.

6. pants

Govju infekciozais rinotraheīts / infekciozais pustulozais vulvovaginīts ( IBR/IPV)

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta (IBR/IPV)”, norādītas V pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta fakultatīvā izskaušanas programma attiecībā uz IBR/IPV, norādītas V ielikuma II daļā.

7. pants

Aujeski slimības vīrusa ( ADV ) infekcija

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no Aujeski slimības vīrusa (ADV) infekcijas”, norādītas VI pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta fakultatīvā izskaušanas programma attiecībā uz ADV infekciju, norādītas VI pielikuma II daļā.

8. pants

Govju virusālā diareja ( BVD)

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no govju virusālās diarejas (BVD)”, norādītas VII pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kurām ir apstiprināta fakultatīvā izskaušanas programma attiecībā uz BVD infekciju, norādītas VII pielikuma II daļā.

9. pants

Infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcija ( BTV infekcija)

1.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas (BTV infekcijas)”, norādītas VIII pielikuma I daļā.

2.   Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta fakultatīvā izskaušanas programma attiecībā uz BTV infekciju, norādītas VIII pielikuma II daļā.

10. pants

Varroa spp. invāzija

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “brīva no Varroa spp. invāzijas”, norādītas IX pielikumā.

11. pants

Ņūkāslas slimības vīrusa infekcija

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir statuss “bez vakcinācijas brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas”, norādītas X pielikumā.

12. pants

Augsti patogēniskā putnu gripa ( HPAI)

Dalībvalstu nodalījumi, kas brīvi no HPAI, norādīti XI pielikumā.

13. pants

Virusālā hemorāģiskā septicēmija ( VHS)

1.   Regulas XII pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no virusālās hemorāģiskās septicēmijas (VHS)”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no VHS”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no VHS”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XII pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

14. pants

Infekciozā hematopoētiskā nekroze ( IHN)

1.   Regulas XIII pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no infekciozās hematopoētiskās nekrozes (IHN)”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no IHN”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no IHN”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus dalībvalstī, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XIII pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

15. pants

Lašu infekciozās anēmijas vīrusa, kura genoma izteikti polimorfiskajā reģionā ir delēcijas, infekcija ( ISAV ar delēciju HPR)

1.   Regulas XIV pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no lašu infekciozās anēmijas vīrusa infekcijas, kura genoma izteikti polimorfiskajā reģionā ir delēcijas (ISAV ar delēciju HPR);

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no ISAV ar delēciju HPR”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no ISAV ar delēciju HPR infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XIV pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

16. pants

Marteilia refringens infekcija

1.   Regulas XV pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Marteilia refringens infekcijas”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Marteilia refringens infekcijas”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no Marteilia refringens infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XV pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

17. pants

Bonamia exitiosa infekcija

1.   Regulas XVI pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Bonamia exitiosa infekcijas”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Bonamia exitiosa infekcijas”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no Bonamia exitiosa infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XVI pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

18. pants

Bonamia ostreae infekcija

1.   Regulas XVII pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XVII pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

19. pants

Balto plankumu sindroma vīrusa ( WSSV ) infekcija

1.   Regulas XVIII pielikuma I daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no balto plankumu sindroma vīrusa infekcijas (WSSV)”;

b)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no WSSV infekcijas”; un

c)

zonas vai nodalījumus dalībvalstīs ar statusu “brīva no WSSV infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

2.   Regulas XVIII pielikuma II daļā norāda:

a)

dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju;

b)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju; un

c)

zonas un nodalījumus dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti.

20. pants

Atcelšana

Atceļ šādus tiesību aktus:

Lēmums 93/52/EEK,

Lēmums 94/963/EK,

Lēmums 95/98/EK,

Lēmums 2003/467/EK,

Lēmums 2004/558/EK,

Lēmums 2008/185/EK,

Lēmums 2009/177/EK,

Regula (EK) Nr. 616/2009,

Īstenošanas lēmums 2013/503/ES.

21. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1882 (2018. gada 3. decembris) par dažu slimību profilakses un kontroles noteikumu piemērošanu attiecībā uz sarakstā norādīto slimību kategorijām un ar ko izveido sarakstu ar sugām un sugu grupām, kas rada sarakstā norādīto slimību ievērojamu izplatības risku (OV L 308, 4.12.2018., 21. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 211. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 64/432/EEK (1964. gada 26. jūnijs) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (OV 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 91/68/EEK (1991. gada 28. janvāris) par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(8)  Padomes Direktīva 2006/88/EK (2006. gada 24. oktobris) par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.).

(9)  Padomes Direktīva 2009/158/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.).

(10)  Komisijas Regula (EK) Nr. 616/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 2005/94/EK attiecībā uz mājputnu nodalījumu un citu nebrīvē turētu putnu nodalījumu apstiprināšanu, kas attiecas uz putnu gripu un preventīviem bioloģiskās drošības papildu pasākumiem šādos nodalījumos (OV L 181, 14.7.2009., 16. lpp.).

(11)  Komisijas Lēmums 2003/467/EK (2003. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp.).

(12)  Komisijas Lēmums 93/52/EEK (1992. gada 21. decembris), ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības (OV L 13, 21.1.1993., 14. lpp.).

(13)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/503/ES (2013. gada 11. oktobris), ar ko Savienības daļas atzīst par brīvām no bišu varroatozes un noteic papildu garantijas, kuras nepieciešamas attiecībā uz tirdzniecību un importēšanu Savienībā, lai aizsargātu šo daļu statusu “brīva no varroatozes” (OV L 273, 15.10.2013., 38. lpp.).

(14)  Komisijas Lēmums 94/963/EK (1994. gada 28. decembris), ar ko nosaka Somijas kā tādas valsts statusu, kurā nevakcinē pret Ņūkāslas slimību (OV L 371, 31.12.1994., 29. lpp.).

(15)  Komisijas lēmums 95/98/EK (1995. gada 13. marts), ar ko nosaka Zviedrijas kā tādas valsts statusu, kurā nevakcinē pret Ņūkāslas slimību (OV L 75, 4.4.1995., 28. lpp.).

(16)  Komisijas Lēmums 2004/558/EK (2004. gada 15. jūlijs) par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (OV L 249, 23.7.2004., 20. lpp.).

(17)  Komisijas Lēmums 2008/185/EK (2008. gada 21. februāris) par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.).

(18)  Komisijas Lēmums 2009/177/EK (2008. gada 31. oktobris), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu (OV L 63, 7.3.2009., 15. lpp.).

(19)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/691 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par akvakultūras objektiem un ūdensdzīvnieku pārvadātājiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 345. lpp.).

(20)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā regulā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


I PIELIKUMS

BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS UN B. SUIS INFEKCIJA

I DAĻA

Statuss “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas”

1. NODAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas liellopu populācijās”

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Spānija

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Francija

Visa teritorija

Itālija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kipra

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Malta

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Portugāle

Região Algarve: visi distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Rumānija

Visa teritorija

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

2. NODAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas aitu un kazu populācijās”

Dalībvalsts  (*2)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Spānija

Visa teritorija

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Itālija

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi un Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kipra

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Portugāle

Região Autónoma dos Açores

Rumānija

Visa teritorija

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.

(*2)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


II PIELIKUMS

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSA (M. BOVIS, M. CAPRAE UN M. TUBERCULOSIS (MTBC)) INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no MTBC

Dalībvalsts:

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Spānija

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Francija

Visa teritorija

Itālija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Portugāle

Região Algarve: visi distritos

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz MTBC infekciju

Patlaban šādu valstu nav.


III PIELIKUMS

TRAKUMSĒRGAS VĪRUSA (RABV) INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no RABV infekcijas”

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Bulgārija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Grieķija

Visa teritorija

Spānija

Visa pussalas teritorija

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Horvātija

Visa teritorija

Itālija

Visa teritorija

Kipra

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Malta

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Dolnośląskie vojevodiste: visi povjati

Kujawsko-pomorskie vojevodiste: visi povjati

Lubelskie vojevodistes šādi povjati: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubuskie vojevodiste: visi povjati

Łódzkie vojevodiste: visi povjati

Małopolskie vojevodiste: visi povjati

Mazovijas vojevodistes šādi povjati: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opolskie vojevodiste: visi povjati

Podlaskie vojevodiste: visi povjati

Pomorskie vojevodiste: visi povjati

Śląskie vojevodiste: visi povjati

Świętokrzyskie vojevodiste: visi povjati

Warmińsko-mazurskie vojevodiste: visi povjati

Wielkopolskie vojevodiste: visi povjati

Zachodniopomorskie vojevodiste: visi povjati

Portugāle

Visa teritorija

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz RABV infekciju

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


IV PIELIKUMS

GOVJU ENZOOTISKĀ LEIKOZE (EBL)

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no EBL

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Spānija

Visa teritorija

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Itālija

Visa teritorija

Kipra

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Portugāle

Região Algarve: visi distritos

Região Alentejo: visi distritos

Região Centro: visi distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: visi distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz EBL

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


V PIELIKUMS

GOVJU INFEKCIOZAIS RINOTRAHEĪTS / INFEKCIOZAIS PUSTULOZAIS VULVOVAGINĪTS (IBR/IPV)

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no IBR/IPV

Dalībvalsts:

Teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Itālija

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Austrija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IBR/IPV

Dalībvalsts:

Teritorija

Sākotnējā apstiprinājuma datums, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/689 15. panta 2. punktā

Beļģija

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

2021. gada 21. aprīlis

Itālija

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

2021. gada 21. aprīlis

Luksemburga

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis


VI PIELIKUMS

AUJESKI SLIMĪBAS VĪRUSS (ADV)

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no ADV infekcijas”

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Francija

Šādi departamenti: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Itālija

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kipra

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Podlases vojevodistes šādi povjati: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ADV infekciju

Dalībvalsts

Teritorija

Sākotnējā apstiprinājuma datums, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/689 15. panta 2. punktā

Spānija

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis

Itālija

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

2021. gada 21. aprīlis

Lietuva

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis

Polija

Dolnośląskie vojevodiste: visi povjati

Kujawsko-Pomorskie vojevodiste: visi povjati

Lubelskie vojevodiste: visi povjati

Lubušas vojevodiste: visi povjati

Lódzkie vojevodiste: visi povjati

Małopolskie vojevodiste: visi povjati

Mazowieckie vojevodiste: visi povjati

Opolskie vojevodiste: visi povjati

Podkarpackie vojevodiste: visi povjati

Podlaskie vojevodistes šādi povjati: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorskie vojevodiste: visi povjati

Sląskie vojevodiste: visi povjati

Swiętokrzyskie vojevodiste: visi povjati

Warmińsko-mazurskie vojevodiste: visi povjati

Wielkopolskie vojevodiste: visi povjati

Zachodniopomorskie vojevodiste: visi povjati

2021. gada 21. aprīlis

Portugāle

Visa pussalas teritorija

2021. gada 21. aprīlis


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


VII PIELIKUMS

GOVJU VIRUSĀLĀ DIAREJA (BVD)

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no BVD infekcijas”

Patlaban šādu valstu nav.

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz BVD

Patlaban šādu valstu nav.


VIII PIELIKUMS

INFEKCIOZĀ KATARĀLĀ DRUDŽA (BTV) INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no BTV infekcijas”

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Spānija

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almería province

Córdoba provinces šādi reģioni: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Granada provinces šādi reģioni: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Huelva provinces šadi reģioni: Aracena (Sierra Oriental) un Cortegana (Sierra Occidental)

Jaén province

Sevilla provinces šāds reģions: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

Huesca provinces šādi reģioni: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera un Bujaraloz reģioni; šādas Ayerbe pašvaldības: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla un La Sotonera; šādas Barbastro pašvaldības: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis un Torres de Alcanadre; šādas Castejón de Sos pašvaldības: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles un Montanuy; šādas Graus pašvaldības: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp un Viacamp y Litera; šādas Huesca pašvaldības: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced un Vicién

Teruel province

Zaragoza provinces šādi reģioni: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza un Zuera reģions; šādas pašvaldības Ayerbe reģionā: Murillo de Gállego un Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra šādi reģioni: Tafalla un Tudela reģioni; šādas pašvaldības Estella reģionā: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta un Zuñiga; šādas pašvaldības Sangüesa reģionā: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza un Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

Álav provinces šādas pašvaldības: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia un Zuia

Comunidad Autónoma de Valencia

Itālija

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Latvija

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis vai to zonas, kam ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz BTV infekciju

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


IX PIELIKUMS

VARROA SPP. INVĀZIJA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “brīva no Varroa spp. invāzijas”

Dalībvalsts:

Teritorija

Portugāle

Korvu sala

Grasjosas sala

Sanžoržes sala

Santamarijas sala

Sanmigelas sala

Terseiras sala

Somija

Ālandu Salas


X PIELIKUMS

ŅŪKĀSLAS SLIMĪBAS VĪRUSA INFEKCIJA

Dalībvalstis vai to zonas ar statusu “bez vakcinācijas brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas”

Dalībvalsts

Teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija


XI PIELIKUMS

AUGSTI PATOGĒNISKĀ PUTNU GRIPA (HPAI)

Nodalījumi, kas ir brīvi no HPAI

Dalībvalsts

Nosaukums

Francija

Nodalījums ISA Bretagne, kas ietver objektus ar kodiem EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 un 22295000.

Nodalījums SASSO Sabres, kas ietver objektu ar kodu EDE 40246082.

Nodalījums SASSO Soulitré, kas ietver objektu ar kodu EDE 72341105.

Nīderlande

Verbeek’s poultry international B.V. ar apstiprinājuma numuru 1122.

Institut de selection animale B.V. ar apstiprinājuma numuru 2338.

Cobb Europe B.V. ar apstiprinājuma numuru 2951.


XII PIELIKUMS

VIRUSĀLĀ HEMORĀĢISKĀ SEPTICĒMIJA (VHS)

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no VHS”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no VHS”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no VHS”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Dānija

Visa kontinentālā teritorija

Īrija

Visa teritorija

Kipra

Visa kontinentālā teritorija

Somija

Visa teritorija, izņemot Ālandes provinci

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz VHS, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts

Teritorija

Sākotnējā apstiprinājuma datums, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/689 49. panta 2. punktā

Igaunija

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


XIII PIELIKUMS

INFEKCIOZĀ HEMATOPOĒTISKĀ NEKROZE (IHN)

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no IHN”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no IHN”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no IHN”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Dānija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Kipra

Visa kontinentālā teritorija

Somija

Visa teritorija, izņemot piekrastes iecirkni, kas atrodas Ii, Kuivaniemi, un šādi sateces baseini: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi zona un 4.41 Pielinen zona

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz IHN, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts

Teritorija

Sākotnējā apstiprinājuma datums, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/689 49. panta 2. punktā

Igaunija

Visa teritorija

2021. gada 21. aprīlis


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


XIV PIELIKUMS

LAŠU INFEKCIOZĀS ANĒMIJAS VĪRUSA, KURA GENOMA IZTEIKTI POLIMORFISKAJĀ REĢIONĀ IR DELĒCIJAS, INFEKCIJA (ISAV AR DELĒCIJU HPR)

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no ISAV ar delēciju HPR”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no ISAV ar delēciju HPR”,

un zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no ISAV ar delēciju HPR infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Beļģija

Visa teritorija

Bulgārija

Visa teritorija

Čehija

Visa teritorija

Dānija

Visa teritorija

Vācija

Visa teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa teritorija

Grieķija

Visa teritorija

Spānija

Visa teritorija

Francija

Visa teritorija

Horvātija

Visa teritorija

Itālija

Visa teritorija

Kipra

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Luksemburga

Visa teritorija

Ungārija

Visa teritorija

Malta

Visa teritorija

Nīderlande

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Polija

Visa teritorija

Portugāle

Visa teritorija

Rumānija

Visa teritorija

Slovēnija

Visa teritorija

Slovākija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Ziemeļīrija

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz ISAV ar delēciju HPR, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


XV PIELIKUMS

MARTEILIA REFRINGENS INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Marteilia refringens infekcijas”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Marteilia refringens infekcijas”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no Marteilia refringens infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts  (*1)

Teritorija

Īrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot Belfast Lough un Dundrum Bay.

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Marteilia refringens infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


XVI PIELIKUMS

BONAMIA EXITIOSA INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Bonamia exitiosa infekcijas”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Bonamia exitiosa infekcijas”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts

Teritorija

Igaunija

Visa teritorija

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia exitiosa infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.


XVII PIELIKUMS

BONAMIA OSTREAE INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no Bonamia ostreae infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Dalībvalsts (*1)

Teritorija

Igaunija

Visa teritorija

Īrija

Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; un Kilkieran Bay.

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot: Lough Foyle un Strangford Lough.

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz Bonamia ostreae infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


XVIII PIELIKUMS

BALTO PLANKUMU SINDROMA VĪRUSA (WSSV) INFEKCIJA

I DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir statuss “brīva no WSSV infekcijas”,

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir statuss “brīva no WSSV infekcijas”, un

zonas vai nodalījumi dalībvalstīs ar statusu “brīva no WSSV infekcijas”, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.

II DAĻA

Dalībvalstis, kuru visai teritorijai ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju,

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurās vairāk nekā 75 % dalībvalsts teritorijas ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju, un

zonas un nodalījumi dalībvalstīs, kurām ir apstiprināta izskaušanas programma attiecībā uz WSSV infekciju, ja ūdens sateces baseins, kas apgādā dalībvalsts attiecīgās zonas vai nodalījumus, ir kopīgs ar citu dalībvalsti vai kādu trešo valsti

Patlaban šādu valstu nav.


Top