EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1482 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Izraēlas Valsts izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1482

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Izraēlas Valsts izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ko Izraēlas Valsts izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ko Izraēlas Valsts izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Izraēlas Valsts 2021. gada 19. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir Ramzor. Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Pēc Izraēlas Valsts pieprasījuma Komisija 2021. gada 6. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāti, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātos, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tās ir vakcīnas Comirnaty un Spikevax.

(6)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(7)

Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(8)

Izraēlas Valsts arī informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas sertifikātu un atsakās no ceļošanas ierobežojumiem cilvēkiem, kuri vakcinēti ar vakcīnām, kuras ir saņēmušas ES mēroga apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004.

(9)

Izraēlas Valsts turklāt informēja Komisiju, ka tā akceptē dalībvalstu un EEZ valstu izdotos Covid-19 nukleīnskābes amplifikācijas testu (NAAT), (piemēram, polimerāzes ķēdes reakcijas, RT-PCR) sertifikātus. Tomēr Izraēlas Valsts norāda, ka visiem ceļotājiem, tostarp tiem, kuriem ir vietējie testu rezultāti, pēc nosēšanās ir atkārtoti jāveic NAAT (piemēram, RT-PCR) tests, norādot, ka pirmslidojuma tests neatceļ nekādus citus ceļošanas ierobežojumus, izņemot tos, kas ir nepieciešami, lai būtu iespējams iekāpt lidmašīnā. Turklāt Izraēla neakceptē ātros antigēna testus.

(10)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Izraēlas Valstī verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(11)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(13)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Izraēlas Valstij vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(14)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(15)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Izraēlas Valsti ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātus, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Izraēlas Valsts ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top