EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0415

2006/415/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 14. jūnijs ) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2400) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 164, 16.6.2006, p. 51–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 894–903 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 199 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 199 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 21 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/415/oj

16.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 14. jūnijs)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2400)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/415/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (3), – jo īpaši tās 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (4), – jo īpaši tās 66. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa izraisīta mājputnu un putnu infekcijas slimība, kas rada mirstību un traucējumus un var strauji pāraugt epizootijā, nopietni apdraudot dzīvnieku veselību un ievērojami mazinot putnkopības nozares rentabilitāti. Noteiktos apstākļos slimība var apdraudēt arī cilvēku veselību. Pastāv risks, ka slimības izraisītājs var izplatīties citās saimniecībās, savvaļas putnu vidū un no vienas dalībvalsts uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm dzīvu putnu vai to produktu starptautiskā tirdzniecībā.

(2)

Ja paraugā, kas ņemts no mājputniem kādas dalībvalsts teritorijā, tiek atklāts augsti patogēns putnu gripas H5 apakštipa A vīruss un ja līdz neiraminidāzes (N) tipa noteikšanai klīniskā aina un epidemioloģiskie apstākļi ir pamats aizdomām par augsti patogēnu putnu gripu, ko izraisījis augsti patogēns H5N1 apakštipa A gripas vīruss, vai ja ir apstiprinājusies saslimšana ar minētā apakštipa augsti patogēnu putnu gripu, tad skartajai dalībvalstij ir jāpiemēro zināmi aizsardzības pasākumi, lai maksimāli samazinātu slimības izplatīšanās briesmas.

(3)

Tādi aizsardzības pasākumi tika pieņemti ar Komisijas 2006. gada 22. februāra Lēmumu par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu putnu gripu mājputniem Kopienā (5), kas īstenojams papildus pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi Padomes 1992. gada 19. maija Direktīvai 92/40/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (6), it sevišķi attiecībā uz slimības skarto zonu izcelsmes putnu un mājputnu un citu putnu produktu pārvietošanu.

(4)

Direktīvas 92/40/EEK noteiktie pasākumi ir pamatīgi pārskatīti, ievērojot jaunākos zinātniskos uzskatus par putnu gripas izraisīto apdraudējumu dzīvnieku un sabiedrības veselībai, jaunu laboratorisko izmeklējumu un vakcīnu izstrādi, kā arī praktisko pieredzi, kas gūta slimības nesenajos uzliesmojumos Kopienā, kā arī trešās valstīs. Ņemot vērā minēto pārskatīšanu, Direktīva 92/40/EEK tika atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2005/94/EK, kas dalībvalstīm jāiestrādā savos tiesību aktos līdz 2007. gada 1. jūlijam.

(5)

Līdz Direktīvas 2005/94/EK pārņemšanai, ievērojot pašreizējo putnu gripas izplatību Kopienā, bija nepieciešams noteikt pagaidu pasākumus, kas piemērojami saimniecībās, kur ir aizdomas par mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu vidū uzliesmojušu augsti patogēnu putnu gripas vīrusu izraisītu putnu gripu vai kur tā apstiprinājusies.

(6)

Pagaidu pasākumiem, kuri noteikti ar Komisijas Lēmumu 2006/416/EK (7) būtu jādod iespēja dalībvalstīm pieņemt proporcionālus un elastīgus slimības apkarošanas pasākumus, ņemot vērā atšķirīgo apdraudētības pakāpi, ko rada dažādi vīrusa celmi, konkrēto pasākumu paredzamo sociālo un ekonomisko iespaidu uz lauksaimniecību un citām iesaistītajām nozarēm, vienlaikus gādājot par to, lai konkrētajai notikumu gaitai atbilstu vispiemērotākie pasākumi.

(7)

Direktīvas 2005/94/EK pārņemšanai atsevišķās dalībvalstīs virzoties uz priekšu, norādes uz pagaidu pasākumiem jāuzskata par norādēm uz attiecīgajiem Direktīvas 2005/94/EK punktiem.

(8)

Tomēr, ievērojot īpašās slimības briesmas un epidemioloģisko situāciju augsti patogēnas putnu gripas aspektā un ņemot vērā smagās sekas, kas slimībai var būt tautsaimniecībā, sevišķi tad, ja tā piemeklē blīvi apdzīvotus putnkopības rajonus, ir jāpatur spēkā daži papildu pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Lēmumu 2006/135/EK. Šo pasākumu mērķim ir jābūt pastiprināt vietējos kontroles pasākumus, reģionalizēt skarto dalībvalsti, nošķirot teritorijas skarto daļu no neskartās, un pārliecināt putnkopības nozari un tirdzniecības partnerus par to produktu nekaitīgumu, kuri nāk no slimības neskartās daļas.

(9)

Lēmumā 2006/135/EK paredzētie pasākumi saskaņojami ar Lēmumā 2006/416/EK galīgais variants noteiktajiem pasākumiem, un tālab ir lietderīgi skaidrības un konsekvences dēļ Lēmumu 2006/135/EK atcelt un nomainīt ar šo lēmumu, kas patur spēkā tikai papildu kontroles pasākumus, kuri attiecas uz konkrēto slimības izplatību saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu.

(10)

Apzinoties saslimšanas briesmu atšķirības augsti patogēnas putnu gripas uzliesmojuma gadījumā, skartajai dalībvalstij ciešā sadarbībā ar Komisiju būtu jāizveido augsta riska apgabals un zema riska apgabals, kas nošķirami no teritorijas neskartās daļas.

(11)

Ja tā vajag epidemioloģiskās situācijas dēļ, ir jāveic pasākumi, kas ir atbilstīgi apgabaliem, kurus skāris īpaši patogēnās putnu gripas uzliesmojums vai kuros ir aizdomas par šādu uzliesmojumu, jo īpaši, šā lēmuma I pielikumā aprakstot šos apgabalus un pastāvīgi atjauninot šo aprakstu atkarībā no situācijas saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Direktīvas 90/425/EEK 10. panta 3. vai 4. punktā un Direktīvas 89/662/EEK 9. panta 3. vai 4. punktā.

(12)

Slimības skartajos apgabalos ir jāveic pasākumi, kas noteikti Komisijas 2005. gada 19. oktobra Lēmumā 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (8).

(13)

Konsekvences labad ir lietderīgi šā lēmuma vajadzībās izmantot vairākas definīcijas, kas minētas Direktīvā 2005/94/EK, Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīvā 90/539/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (9), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (10).

(14)

Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (11), ir noteiktas apstiprinātas iestādes, institūti un centri, kā arī paraugs apliecībai, kas jāpievieno, pārvietojot dzīvniekus vai šo dzīvnieku gametas no vienas apstiprinātas struktūras uz kādu citu struktūru citā dalībvalstī. Jāparedz atkāpe no pārvadāšanas ierobežojumiem attiecībā uz putniem, kas ir ceļā no vai uz iestādēm, institūtiem un centriem, kuri ir apstiprināti saskaņā ar minēto direktīvu.

(15)

Ar zināmiem nosacījumiem ir jāatļauj inkubējamu olu pārvadāšana no aizsardzības zonām. Inkubējamu olu sūtīšana uz citām valstīm atļaujama, ja tiek izpildīti Direktīvā 2005/94/EK minētie nosacījumi. Tādos gadījumos dzīvnieku veselības apliecībās, kas paredzētas saskaņā ar Direktīvu 90/539/EEK, iekļaujama norāde uz šo lēmumu.

(16)

Ar zināmiem nosacījumiem ir jāatļauj savvaļas medījamo putnu gaļas, maltās gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu nosūtīšana no aizsardzības zonas, izpildot prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004 un Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (12).

(17)

Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvā 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (13), noteikti konkrēti veidi, kā apstrādāt gaļu no ierobežojumu zonām, lai gaļas izmantošana būtu droša, ir paredzēta iespēja ieviest īpašu atšķirības zīmi un noteikta atšķirības zīme gaļai, kuru nav atļauts laist tirgū dzīvnieku veselības ierobežojumu dēļ. Ir lietderīgi atļaut nosūtīt no aizsardzības zonām gaļas produktus, kuriem ir minētajā direktīvā minētais veselības marķējums, kā arī atbilstīgi minētajai direktīvai apstrādātus gaļas produktus.

(18)

Regulā (EK) Nr. 2076/2005 paredzēti pārejas pasākumi, atļaujot izmantot valsts identifikācijas marķējumu lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kurus drīkst tirgot tikai tās dalībvalsts teritorijā, kurā tie ražoti.

(19)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (14), ir atļauts laist tirgū virkni dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, piemēram, želatīnu tehniskām vajadzībām, materiālus farmaceitiskai izmantošanai un citus blakusproduktus ar izcelsmi tādos Kopienas apgabalos, kuros ir spēkā dzīvnieku veselības ierobežojumi, jo šādus produktus uzskata par drošiem īpašo ražošanas, pārstrādes un izmantošanas nosacījumu dēļ, kurus ievērojot, tiek efektīvi inaktivēti iespējamie patogēni un novērsta iespēja saskarties ar dzīvniekiem, kuri ir uzņēmīgi pret slimību.

(20)

Ņemot vērā pasākumus, kas ieviesti pēc H5N1 apakštipa vīrusa ierosinātas īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojuma piemājas saimniecības mājputnu saimē Dānijā, un A un B zonu noteikšanu atbilstoši Lēmuma 2006/135/EK 2. panta 4. punkta b) un c) apakšpunktam, šīs zonas jāatstāj minētā lēmuma pielikuma sarakstā un pēc nesenā H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojuma zosu saimē Ungārijā jānosaka jaunas A un B zonas.

(21)

Lēmums 2006/135/EK tādēļ jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(22)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Lai novērstu putnu gripas izplatīšanos slimības neskartās Kopienas daļās, pārvietojot mājputnus, citus putnus un to produktus, šajā lēmumā paredzēti daži aizsardzības pasākumi, kas jāpiemēro gadījumos, kad mājputnu vidū dalībvalsts teritorijā (turpmāk – “skartā dalībvalsts”) ir konstatēta īpaši patogēna putnu gripa, ko izraisījis A tipa H5 apakštipa gripas vīruss, ja pastāv aizdomas (“aizdomas par uzliesmojumu”) vai apstiprinājies (“uzliesmojums”), ka tā neiraminidāzes tips ir N1.

2.   Šajā lēmumā paredzētie pasākumi jāpiemēro, neierobežojot pasākumus, kas jāveic saskaņā ar Lēmumu 2006/416/EK galīgais variants, ja mājputnu vidū konstatēts augsti patogēnas putnu gripas uzliesmojums.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Direktīvas 2005/94/EK definīcijas. Bez tam piemēro šādas definīcijas:

a)

“inkubējamas olas” ir mājputnu dētas olas inkubācijai, kā noteikts Direktīvas 2005/94/EK 2. panta 4. punktā;

b)

“savvaļas medījamie putni” ir medījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.5. punkta otrajā ievilkumā un, ciktāl runa ir par putnu sugām, 1.7. punktā;

c)

“citi nebrīvē turēti putni” ir putni, kas minēti Direktīvas 2005/94/EEK 2. panta 6. punktā, tostarp:

i)

putnu sugu lolojumdzīvnieki, kā noteikts Regulas Nr. 998/2003 3. panta a) punktā, un

ii)

putni, kas paredzēti apstiprinātām iestādēm, institūtiem vai centriem, kā noteikts Direktīvas 92/65/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

3. pants

A un B apgabals

1.   Apgabals, kas iekļauts pielikuma A daļā (“A apgabals”), klasificējams kā augsta riska apgabals, kas sastāv no aizsardzības un uzraudzības zonām, kuras izveidotas saskaņā ar Lēmuma 2006/416/EK galīgais variants 11. pantu.

2.   Apgabals, kas iekļauts pielikuma B daļā (“B apgabals”), klasificējams kā zema riska apgabals, kurā var pilnīgi vai daļēji ietilpt tālākā ierobežotā zona, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma 2006/416/EK galīgais variants 11. pantu, un kurš norobežo A apgabalu no skartās dalībvalsts neskartās daļas, ja tāda ir noteikta, vai kaimiņvalstīm.

4. pants

A un B apgabala noteikšana

1.   Kolīdz ir konstatēts A tipa H5 apakštipa vīrusa izraisīts īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojums vai aizdomas par uzliesmojumu, ja pastāv aizdomas vai apstiprināts, ka vīrusa neiraminidāzes tips ir N1, skartā dalībvalsts nosaka A apgabalu, ievērojot Lēmuma 2006/416/EK galīgais variants 11. pantā izklāstītās tiesiskās prasības, un B apgabalu, ņemot vērā ģeogrāfiskos, administratīvos, ekoloģiskos un epizootiskos faktorus, kas saistās ar putnu gripu, un paziņo par tiem Komisijai, pārējām dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā sabiedrībai.

2.   Komisija sadarbībā ar skarto dalībvalsti izvērtē skartās dalībvalsts noteiktos apgabalus un veic atbilstīgos pasākumus attiecībā uz šiem apgabaliem saskaņā ar Direktīvas 89/662/EEK 9. panta 3. un 4. punktu un Direktīvas 90/425/EEK 10. panta 3. vai 4. punktu.

3.   Gadījumā, ja tiek apstiprināts, ka neiraminidāzes tips atšķiras no N1, skartā dalībvalsts atceļ attiecībā uz attiecīgajiem apgabaliem veiktos pasākumus un dara to zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Komisija sadarbībā ar skarto dalībvalsti veic atbilstīgos pasākumus saskaņā ar Direktīvas 89/662/EEK 9. panta 3. vai 4. punktu un Direktīvas 90/425/EEK 10. panta 3. vai 4. punktu.

4.   Ja mājputniem ir apstiprināts augsti patogēns A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, skartā dalībvalsts:

a)

dara to zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm;

b)

piemēro 5. pantā paredzētos pasākumus:

i)

vismaz 21 dienu aizsardzības zonas gadījumā un 30 dienas uzraudzības zonas gadījumā pēc sākotnējās tīrīšanas un dezinfekcijas slimības perēklī saskaņā ar Lēmuma 2006/416/EK galīgais variants 7. panta 7. punktu, un

ii)

tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā ģeogrāfiskos, administratīvos, ekoloģiskos un epizootiskos faktorus, kas saistās ar putnu gripu, vai

iii)

līdz datumam, kas attiecīgajai dalībvalstij norādīts pielikumā;

c)

pastāvīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visām izmaiņām attiecībā uz A un B apgabaliem.

Komisija sadarbībā ar skarto dalībvalsti veic atbilstīgos pasākumus saskaņā ar Direktīvas 89/662/EEK 9. panta 3. vai 4. punktu un Direktīvas 90/425/EEK 10. panta 3. vai 4. punktu.

5. pants

Vispārējs aizliegums

Papildus mājputnu, citu nebrīvē turētu putnu, to inkubējamo olu un no šiem putniem iegūtu produktu pārvietošanas ierobežojumiem, kas Lēmumā 2006/416/EK galīgais variants noteikti saimniecībām aizsardzības, uzraudzības un tālāku ierobežojumu apgabalos, skartā dalībvalsts nodrošina, ka

a)

dzīvi mājputni un citi nebrīvē turēti putni, izņemot 2. panta c) punkta i) un ii) apakšpunktā minētos putnus, un mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu, izņemot 2. panta c) punkta ii) apakšpunktā minētos putnus, un savvaļas medījamu putnu inkubējamas olas netiek nosūtītas no B apgabala uz skartās dalībvalsts pārējo teritorijas daļu vai, attiecīgi, uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

b)

savvaļas medījamu putnu izcelsmes pārtikā paredzēti produkti netiek nosūtīti no A un B apgabala uz skartās dalībvalsts pārējo teritorijas daļu vai, attiecīgi, uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

c)

dzīvnieku blakusprodukti, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no putnu sugām no A un B apgabala un uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 noteikumi, netiek pārvadāti starp A un B apgabaliem vai nosūtīti no šiem apgabaliem uz skartās dalībvalsts pārējo teritorijas daļu vai, attiecīgi, uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

d)

mājputni vai citi nebrīvē turēti putni netiek savesti vienkopus B apgabalā tādos pasākumos kā gadatirgi, tirgi vai izrādes.

6. pants

Atkāpes attiecībā uz dzīviem putniem un dienu veciem cāļiem

1.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut mājputnu tiešu pārvešanu no saimniecībām B apgabalā uz kompetentās iestādes noteiktām kautuvēm skartajā dalībvalstī vai – pēc vienošanās starp kompetentajām iestādēm – uz noteiktu kautuvi citā dalībvalstī vai trešā valstī.

2.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut mājputnu tiešu pārvešanu no saimniecībām B apgabalā uz saimniecībām, kas atrodas tās pašas dalībvalsts oficiālā kontrolē un kur mājputni paliek vismaz 21 dienu.

3.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut mājputnu tiešu pārvešanu no saimniecībām B apgabalā uz noteiktu saimniecību citā dalībvalstī vai trešā valstī, ja

a)

ir saņemta kompetento iestāžu piekrišana;

b)

noteiktajā saimniecībā netiek turēti nekādi citi mājputni;

c)

noteiktā saimniecība ir pakļauta oficiālai uzraudzībai;

d)

mājputni paliek noteiktajā saimniecībā vismaz 21 dienu.

4.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut dienu vecu cāļu pārvešanu no B apgabalā esoša inkubatora:

a)

uz saimniecībām, kas pakļautas oficiālai kontrolei skartajā dalībvalstī un, vēlams, atrodas ārpus A apgabala;

b)

uz jebkādām saimniecībām, kas, vēlams, atrodas ārpus A apgabala, ja dienu vecie cāļi izšķīlušies no olām, kuras atbilst 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām;

c)

uz jebkādām saimniecībām, kas, vēlams, atrodas ārpus A apgabala, ja dienu vecie cāļi izšķīlušies no olām, kuras iegūtas saimniecībās, kas olu iegūšanas datumā atradušās ārpus A un B apgabala, un kuras vestas dezinficētā iepakojumā.

5.   Dzīvnieku veselības apliecībās, kas pievienotas 1., 2., 3. punkta un 4. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem mājputnu un dienu vecu cāļu sūtījumiem uz citām dalībvalstīm, iekļauj šādu tekstu:

“Šis sūtījums atbilst Komisijas Lēmumā 2006/415/EK galīgais variants noteiktajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem.”

6.   Pārvietošanu atbilstīgi 1., 2., 3. un 4. punktam pakļauj oficiālai kontrolei. To atļauj tikai pēc tam, kad valsts pilnvarots veterinārārsts ir pārliecinājies, ka nav nekādu aizdomu par augsti patogēnu putnu gripu izcelsmes saimniecībā. Izmantojamie transportlīdzekļi pirms un pēc izmantošanas jātīra un jādezinficē.

7. pants

Atkāpes attiecībā uz inkubējamām olām un noteiktām bezpatogēnu (SPF) olām

1.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut nosūtīt inkubējamas olas, kas

a)

iegūtas saimniecībās, kuras olu iegūšanas dienā atradušās B apgabalā, uz noteiktu inkubatoru skartajā dalībvalstī, vai – pēc vienošanās starp kompetentajām iestādēm – uz noteiktu inkubatoru citā dalībvalstī vai trešā valstī;

b)

iegūtas saimniecībās, kuras olu iegūšanas dienā atradušās B apgabalā un kurās attiecībā uz putnu gripu ir iegūts negatīvs rezultāts mājputnu seroloģiskā pārbaudē, kas piemērota, lai ar vismaz 95 % ticamību noteiktu slimības izplatību līdz 5 % gadījumu, uz jebkuru inkubatoru.

2.   Atkāpjoties no 5. panta a) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut nosūtīt zinātniskai, diagnostiskai vai farmaceitiskai izmantošanai inkubējamas olas vai noteiktas bezpatogēnu (SPF) olas, kas iegūtas saimniecībās, kuras olu iegūšanas dienā atradušās A vai B apgabalā, uz noteiktām laboratorijām, institūtiem, farmaceitiskajiem uzņēmumiem vai vakcīnu ražotājiem skartajā dalībvalstī vai – pēc vienošanās starp kompetentajām iestādēm – citā dalībvalstī vai trešā valstī.

3.   Dzīvnieku veselības apliecībās, kas pievienotas 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 2. punktā minētajiem inkubējamu olu sūtījumiem uz citām dalībvalstīm, iekļauj šādu tekstu:

“Šis sūtījums atbilst Komisijas Lēmumā 2006/415/EK galīgais variants noteiktajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem.”

4.   Pārvietošanu, kas atļauta atbilstīgi 1. un 2. punktam, pakļauj oficiālai kontrolei. To atļauj tikai pēc tam, kad valsts pilnvarots veterinārārsts ir pārliecinājies, ka nav nekādu aizdomu par augsti patogēnu putnu gripu izcelsmes saimniecībā. Izmantojamie transportlīdzekļi pirms un pēc izmantošanas jātīra un jādezinficē.

8. pants

Atkāpes attiecībā uz savvaļas medījamo putnu gaļu, malto gaļu un mehāniski atdalītu gaļu un gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem no šādas gaļas

1.   Atkāpjoties no 5. panta b) punkta, skartā dalībvalsts var atļaut nodot valsts tirgū svaigu gaļu, malto gaļu, mehāniski atdalītu gaļu un gaļas izstrādājumus vai gaļas produktus no A vai B apgabala izcelsmes savvaļas medījamiem putniem, ja šī gaļa ir marķēta ar Direktīvas 2002/99/EK II pielikumā minēto veselības marķējumu vai ar valsts marķējumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2076/2005 4. pantam.

2.   Atkāpjoties no 5. panta b) punkta, skartā dalībvalsts atļauj nosūtīt:

a)

gaļas produktus, kas ražoti no savvaļas medījamo putnu gaļas ar izcelsmi A vai B apgabalā un ir tikuši pakļauti saistībā ar putnu gripu noteiktajai apstrādei saskaņā ar Direktīvas 2002/99/EK III pielikuma 1. rindas a), b) vai c) punktu;

b)

svaigu savvaļas medījamo putnu gaļu, kuras izcelsme ir ārpus A un B apgabala un kura ražota A un B apgabalā esošos uzņēmumos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IV sadaļu un pārbaudīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma IV sadaļas VIII nodaļu;

c)

malto gaļu, gaļas izstrādājumus, mehāniski atdalītu gaļu un gaļas produktus, kas satur b) apakšpunktā minēto gaļu un ir ražoti A vai B apgabalā esošos uzņēmumos atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V un VI sadaļas noteikumiem.

9. pants

Atkāpes attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem

1.   Atkāpjoties no 5. panta c) punkta, skartā dalībvalsts atļauj:

a)

nosūtīt no A vai B apgabala putnu izcelsmes blakusproduktus, kas

i)

atbilst turpmāk norādītajos Regulas (EK) Nr. 1774/2002 pielikumos vai to daļās izklāstītajiem nosacījumiem:

V pielikums,

VII pielikuma II A), III B), IV A), VI A) un B), VII A), VIII A), IX A) un X A) nodaļa, un

VIII pielikuma II B) nodaļa, III II) A) nodaļa un VII A) 1) a) nodaļa; vai

ii)

tiek vesti atbilstīgi biodrošības pasākumiem, lai izvairītos no vīrusa izplatīšanās, uz noteiktām iekārtām, kas apstiprinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 12.–15. pantu, 17. vai 18. pantu, iznīcināšanai, tālākai pārstrādei vai izmantošanai, kas nodrošina vismaz putnu gripas vīrusa inaktivāciju; vai

iii)

tiek vesti atbilstīgi biodrošības pasākumiem, lai izvairītos no vīrusa izplatīšanās, lietotājiem vai savākšanas centriem, kas pilnvaroti un reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 23. panta 2. punktu, dzīvnieku barošanai pēc apstrādes saskaņā ar minētās regulas IX pielikuma 5. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) ievilkumu, kas nodrošina vismaz putnu gripas vīrusa inaktivāciju;

b)

nosūtīt no B apgabala no mājputniem vai saimniecībās audzētiem medījamiem putniem iegūtas neapstrādātas putnu spalvas vai spalvu daļas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļas A iedaļas 1. punkta a) apakšpunktam;

c)

nosūtīt no A vai B apgabala putnu spalvas vai spalvu daļas, kas iegūtas no mājputniem vai saimniecībās audzētiem medījamiem putniem un kas ir apstrādātas ar tvaika plūsmu vai citu metodi, kura nodrošina, ka tajās nepaliek patogēni.

2.   Skartā dalībvalsts nodrošina, ka šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem ir pievienots Regulas (EK) Nr. 1774/2002 II pielikuma X nodaļai atbilstīgs tirdzniecības dokuments, kura 6.1. punktā attiecībā uz produktiem, kas minēti šā panta 1. punkta c) apakšpunktā, norādīts, ka šie produkti apstrādāti ar tvaika plūsmu vai citu metodi, kura nodrošina, ka tajos nepaliek patogēni.

Tomēr šāds tirdzniecības dokuments nav vajadzīgs attiecībā uz apstrādātām dekoratīvām spalvām, apstrādātām spalvām, ko ceļotāji ved līdzi personiskām vajadzībām, vai apstrādātu spalvu sūtījumiem privātpersonām nerūpnieciskām vajadzībām.

10. pants

Pārvietošanas nosacījumi

1.   Ja saskaņā ar šā lēmuma 6., 7., 8. vai 9. pantu atļauj pārvietot dzīvniekus vai to izcelsmes produktus, uz kuriem attiecas šis lēmums, atļauja balstās uz kompetentās iestādes veiktā riska novērtējuma labvēlīgiem rezultātiem, un tiek veikti visi atbilstīgie biodrošības pasākumi, lai nepieļautu putnu gripas izplatīšanos.

2.   Ja saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, piemērojot pamatotus nosacījumus vai ierobežojumus, atļauj nosūtīt, pārvietot vai pārvadāt šā panta 1. punktā minētos produktus, to ieguve, apstrāde, uzglabāšana un pārvadāšana jāveic, neapdraudot dzīvnieku veselības statusu citiem produktiem, kas atbilst visām dzīvnieku veselības prasībām tirdzniecībai, laišanai tirgū un izvešanai uz trešām valstīm.

11. pants

Atbilstība un informēšana

Visas dalībvalstis nekavējoties pieņem un publicē pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šā lēmuma prasībām. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Skartā dalībvalsts piemēro minētos pasākumus, tiklīdz tai rodas pamatotas aizdomas par augsti patogēnu putnu gripas vīrusa apakštipu H5N1 mājputnu vidū.

Skartā dalībvalsts regulāri sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm nepieciešamo informāciju par slimības epidemioloģiju, un, ja vajadzīgs, par papildu kontroles un uzraudzības pasākumiem un veiktajām sabiedrības informēšanas kampaņām.

12. pants

Derīgums

Šo lēmumu piemēro līdz 2007. gada 30. jūnijam.

13. pants

Atcelšana

Lēmums 2006/135/EK tiek atcelts.

14. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 590/2006 (OV L 104, 13.4.2006., 8. lpp.).

(4)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 52, 23.2.2006., 41. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/384/EK (OV L 148, 2.6.2006., 53. lpp.).

(6)  OV L 167, 22.6.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  Sk. šo 61 lpp. OV.

(8)  OV L 274, 20.10.2005., 105. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/855/EK (OV L 316, 2.12.2005., 21. lpp.).

(9)  OV L 303, 31.10.1990., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(10)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(11)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 321. lpp.).

(12)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005.

(13)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(14)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 208/2006 (OV L 36, 8.2.2006., 25. lpp.).


PIELIKUMS

A   DAĻA

A apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4. p. 4. pk. b) apakšpk.

Kods (ja zināms)

Nosaukums

DK

DĀNIJA

 

Funen apgabalā šādās pašvaldībās:

 

ÅRSLEV

 

KERTEMINDE

 

LANGESKOV

 

MUNKEBO

 

NYBORG

 

ODENSE

 

ØRBÆK

 

OTTERUP

 

RINGE

 

RYSLINGE

 

ULLERSLEV

28.6.2006.

HU

UNGĀRIJA

 

Bács-Kiskun apgabalā šādās pašvaldībās:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

9.7.2006.

 

Csongrád apgabalā šādās pašvaldībās:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

9.7.2006.

B   DAĻA

B apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4. p. 4. pk. b) apakšpk.

Kods (ja zināms)

Nosaukums

DK

DĀNIJA

ADNS

Apgabals:

28.6.2006.

00700

FUNEN

HU

UNGĀRIJA

ADNS

Apgabali:

9.7.2006.

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD


Top