EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0788

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/92/2018/REV/1

OV L 130, 17/05/2019, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

17.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 130/55


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/788

(2019. gada 17. aprīlis)

par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) tiek izveidota Savienības pilsonība. Savienības pilsoņiem (“pilsoņi”) tiek piešķirtas tiesības nepastarpināti vērsties pie Komisijas un aicināt to iesniegt priekšlikumu Savienības tiesību aktam Līgumu īstenošanai, kas ir līdzīgas tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu un Padomei – ar LESD 241. pantu. Eiropas pilsoņu iniciatīva tādējādi sekmē Savienības demokrātisko darbību, jo tā dod pilsoņiem iespēju piedalīties tās demokrātiskajā un politiskajā dzīvē. Kā tas izriet no LES 11. panta un LESD 24. panta struktūras, Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu jāaplūko saistībā ar citiem līdzekļiem, ar kuriem pilsoņi var likt Savienības iestādēm pievērst uzmanību atsevišķiem jautājumiem un svarīgākie no kuriem ir dialogs ar pārstāvošajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību un apspriešanās ar iesaistītajām pusēm, lūgumraksti un iesniegumi Ombudam.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 211/2011 (4) tika iekļauti noteikumi un procedūras attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un tā tika papildināta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011 (5).

(3)

Komisija 2015. gada 31. marta ziņojumā par Regulas (ES) Nr. 211/2011 piemērošanu minēja vairākas problēmas, kas saistītas ar minētās regulas īstenošanu, un pauda apņemšanos turpināt izvērtēt šo problēmu ietekmi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas instrumenta iedarbīgumu un uzlabot tā darbību.

(4)

Eiropas Parlaments 2015. gada 28. oktobra rezolūcijā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (6) un 2017. gada 26. jūnija patstāvīgā normatīvā ziņojuma projektā (7) aicināja Komisiju pārskatīt Regulu (ES) Nr. 211/2011 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011.

(5)

Šīs regulas mērķis ir organizatoriem un atbalstītājiem pieejamāka, mazāk apgrūtinoša un vieglāk izmantojama Eiropas pilsoņu iniciatīva un stiprināt tās turpmāko darbību īstenošanu, lai tās potenciālu varētu izmantot pilnā mērā kā rīku, ar ko tiek veicinātas debates. Tai būtu arī jāsekmē pēc iespējas lielāka pilsoņu skaita līdzdalība Savienības demokrātiskajā lēmumu pieņemšanas procesā.

(6)

Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas ir nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt efektīviem, pārredzamiem, skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem, viegli pieejamiem personām ar invaliditāti un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem būtu jāpanāk saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem un būtu jānodrošina, ka gadījumā, ja iniciatīvas būs derīgas, Komisija tās pienācīgi izskatīs un uz tām reaģēs.

(7)

Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt kādu iniciatīvu. Minētajam minimālajam vecumam būtu jāatbilst vecumam, no kura pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Lai pastiprinātu gados jauno pilsoņu līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē un līdz ar to pilnā mērā izmantotu Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumenta potenciālu, dalībvalstīm, kuras to uzskata par lietderīgu, vajadzētu būt iespējai par minimālo vecumu, no kura var atbalstīt kādu iniciatīvu, noteikt 16 gadu vecumu un tām attiecīgi par to būtu jāinformē Komisija. Komisijai būtu periodiski jāizvērtē Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbība, tostarp attiecībā uz minimālo vecumu, no kura var iniciatīvas atbalstīt. Dalībvalstis tiek mudinātas apsvērt iespēju saskaņā ar saviem tiesību aktiem par minimālo vecumu noteikt 16 gadu vecumu.

(8)

Saskaņā ar LES 11. panta 4. punktu Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var nākt klajā ar iniciatīvu un aicināt Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstošu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.

(9)

Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, vienlaikus nodrošinot šā instrumenta vienkāršu izmantošanu, kā to dalībvalstu minimālais skaits, kuras ir jāpārstāv šiem pilsoņiem, būtu jānosaka viena ceturtdaļa dalībvalstu.

(10)

Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir pietiekami reprezentatīva un pilsoņiem ir līdzīgi apstākļi iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī lietderīgi katrai no šīm dalībvalstīm noteikt minimālo parakstītāju skaitu. Minētajam minimālajam parakstītāju skaitam, kas nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu.

(11)

Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu iekļaujošāku un atpazīstamāku, organizatori paši saviem popularizēšanas un komunikācijas pasākumiem var izmantot valodas, kas nav Savienības iestāžu oficiālās valodas un kurām visā šo dalībvalstu teritorijā vai to daļā saskaņā ar dalībvalstu konstitucionālo regulējumu ir noteikts oficiāls statuss.

(12)

Lai gan personas dati, kas tiek apstrādāti šīs regulas piemērošanas gaitā, varētu ietvert sensitīvus datus, ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumenta būtību, ir pamatoti paredzēt personas datu sniegšanu iniciatīvas atbalstam un apstrādāt šādus datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai varētu verificēt paziņojumus par atbalstu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

(13)

Lai pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku, Komisijai būtu jāsniedz informācija, palīdzība un praktisks atbalsts pilsoņiem un organizatoru grupām, jo īpaši attiecībā uz tiem šīs regulas aspektiem, kuri ir tās kompetencē. Lai minēto informāciju un palīdzību pastiprinātu, Komisijai būtu jādara pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, ar kuru nodrošina speciālu diskusiju forumu, kā arī neatkarīgu atbalstu, informāciju un juridiskus padomus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Minētajai platformai vajadzētu būt pieejamai pilsoņiem, organizatoru grupām, organizācijām un ārējiem ekspertiem, kuriem ir pieredze Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizēšanā. Platformai vajadzētu būt piekļūstamai personām ar invaliditāti.

(14)

Lai organizatoru grupas varētu pārvaldīt savu iniciatīvu visas procedūras laikā, Komisijai Eiropas pilsoņu iniciatīvas vajadzībām būtu jādara pieejams tiešsaistes reģistrs (“reģistrs”). Lai veidotu izpratni un nodrošinātu pārredzamību par visām iniciatīvām, minētajā reģistrā būtu jāiekļauj publiska tīmekļvietne, kas saturētu vispusīgas ziņas par Eiropas pilsoņu iniciatīvas instrumentu vispār un jaunāko informāciju par atsevišķām iniciatīvām, to statusu un deklarētajiem atbalsta un finansējuma avotiem, pamatojoties uz informāciju, ko iesniegusi organizatoru grupa.

(15)

Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem un informētu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas sniegtu pilsoņiem informāciju un palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šādai informācijai un palīdzībai būtu jo īpaši jāattiecas uz tiem šīs regulas aspektiem, kuru īstenošana ir dalībvalstu valsts iestāžu kompetencē vai kuri attiecas uz piemērojamiem valsts tiesību aktiem un par kuriem minētās iestādes tādējādi vislabāk var informēt pilsoņus un organizatoru grupas un palīdzēt tiem. Attiecīgā gadījumā dalībvalstīm būtu jācenšas panākt sinerģiju ar dienestiem, kas sniedz atbalstu līdzīgu valsts instrumentu izmantošanā. Komisijai, tostarp tās pārstāvībām dalībvalstīs, būtu jānodrošina cieša sadarbība ar dalībvalstu kontaktpunktiem attiecībā uz minētajām informācijas un palīdzības darbībām, tostarp, attiecīgā gadījumā – Savienības līmenī veiktām komunikācijas darbībām.

(16)

Lai varētu sekmīgi sākt un pārvaldīt pilsoņu iniciatīvas, ir nepieciešams organizētas struktūras minimums. Lai veicinātu Savienības mēroga uzdevumu izvirzīšanu un minēto uzdevumu izvērtēšanu, minētā struktūra būtu jāveido kā organizatoru grupa, kurā ietilpst fiziskas personas, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu pārredzamību un raitu un efektīvu saziņu, organizatoru grupai būtu jāizraugās pārstāvis, kas visā procedūras laikā koordinētu sadarbību starp organizatoru grupas dalībniekiem un Savienības iestādēm. Organizatoru grupai vajadzētu būt iespējai saskaņā ar valsts tiesību aktiem dibināt juridisko personu, kas pārvalda iniciatīvu. Minētā juridiskā persona šīs regulas vajadzībām būtu uzskatāma par organizatoru grupu.

(17)

Lai gan atbildība un sodi saistībā ar personas datu apstrādi joprojām tiks regulēti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (8), organizatoru grupai vajadzētu būt solidāri atbildīgai, kā ir noteikts piemērojamajos attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, par ikvienu kaitējumu, ko tās dalībnieki iniciatīvas organizēšanas gaitā nodara ar nelikumīgām darbībām, kuras tiek veiktas ar nodomu vai ir notikušas rupjas neuzmanības dēļ. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka organizatoru grupai var piemērot atbilstošus sodus par šīs regulas pārkāpumiem.

(18)

Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz iniciatīvām un novērstu situāciju, kad paraksti tiek vākti par iniciatīvu, kura neatbilst Līgumos un šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisijai iniciatīvas, kas atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, būtu jāreģistrē pirms paziņojumu par atbalstu no pilsoņiem vākšanas uzsākšanas. Komisijai, veicot reģistrāciju, būtu pilnībā jāievēro pienākums sniegt pamatojumu saskaņā ar LESD 296. panta otro daļu un vispārējais labas pārvaldības princips, kā ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā.

(19)

Lai padarītu Eiropas pilsoņu iniciatīvu efektīvu un pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem, un lai nodrošinātu, ka tiek reģistrēts cik vien iespējams liels iniciatīvu skaits, ir lietderīgi iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai viena vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji ar noteikumu, ka iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas apmēru, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas apmēru un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi attiecībā uz iniciatīvas reģistrācijas apmēru. Komisijai būtu pietiekami izsmeļoši jāinformē organizatoru grupa par iemesliem tās lēmumam iniciatīvu nereģistrēt vai to reģistrēt tikai daļēji, un par visiem iespējamajiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas tai ir pieejami.

(20)

Paziņojumi par kādas iniciatīvas atbalstu būtu jāvāc konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu, ka iniciatīva nezaudē savu nozīmīgumu, vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir visā Savienībā vākt paziņojumus par atbalstu, minētajam termiņam nevajadzētu būt ilgākam par 12 mēnešiem no organizatoru grupas noteikta vākšanas posma sākumdatuma. Organizatoru grupai vajadzētu būt iespējai izvēlēties vākšanas posma sākumdatumu sešu mēnešu laikā pēc iniciatīvas reģistrācijas. Organizatoru grupai Komisija par izvēlēto datumu būtu jāinformē ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šā datuma. Lai nodrošinātu koordināciju ar dalībvalstu iestādēm, Komisijai būtu jāinformē dalībvalstis par organizatoru grupas paziņoto dienu.

(21)

Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu organizatoriem un pilsoņiem pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu, Komisijai būtu jāizveido un jāekspluatē centralizēta sistēma paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē. Minētajai sistēmai vajadzētu būt bez maksas pieejamai organizatoru grupām, un tajā būtu jāiekļauj nepieciešamie tehniskie elementi, kas dod iespēju veikt vākšanu tiešsaistē, ieskaitot mitināšanu un programmatūru, kā arī piekļūstamības elementi, ar kuriem nodrošina, ka iniciatīvas var atbalstīt arī pilsoņi ar invaliditāti. Minētā sistēma būtu jāizveido un jāuztur saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai iniciatīvas atbalstīt tiešsaistē vai papīra formātā, sniedzot tikai šīs regulas III pielikumā minētos personas datus. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par to, vai tās vēlas tikt iekļautas attiecīgi III pielikuma A vai B daļā. Pilsoņiem, kas Eiropas pilsoņu iniciatīvas vajadzībām izmanto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, vajadzētu būt iespējai atbalstīt iniciatīvu tiešsaistē, izmantojot paziņotos elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai parakstoties ar elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 (10) izpratnē. Šajā sakarā Komisijai un dalībvalstīm būtu jāievieš attiecīgi tehniskie elementi, kas paredzēti minētajā regulā. Pilsoņi paziņojumu par atbalstu varētu parakstīt tikai vienreiz.

(23)

Lai atvieglotu jaunās centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmas ieviešanu, organizatoru grupai arī turpmāk vajadzētu būt iespējai izveidot savu vākšanas tiešsaistes sistēmu un vākt paziņojumus par atbalstu, izmantojot šo sistēmu attiecībā uz tādām iniciatīvām, kas saskaņā ar šo regulu ir reģistrētas līdz 2022. gada 31. decembrim. Organizatoru grupai attiecībā uz ikvienu iniciatīvu būtu jāizmanto atsevišķa individuāla vākšanas tiešsaistes sistēma. Organizatoru grupas izveidotām un ekspluatētām individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām vajadzētu būt atbilstošiem tehniskiem un drošības elementiem, lai varētu nodrošināt, ka visā procedūras gaitā dati tiek droši savākti, uzglabāti un nosūtīti. Minētajā nolūkā Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā detalizētas tehniskās specifikācijas par individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām. Komisija vajadzētu būt iespējai konsultēties ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), kura Savienības iestādēm palīdz izstrādāt un īstenot politikas, kas saistītas ar tīklu un informāciju sistēmu drošību.

(24)

Ir lietderīgi, ka dalībvalstis, pirms tiek vākti paziņojumi par atbalstu, pārbauda organizatoru grupas izveidoto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām un izsniedz dokumentu, kas apliecina šādu atbilstību. Individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšana būtu jāveic tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tiek glabāti dati, kas vākti, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu. Neskarot valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, dalībvalstīm būtu jāizraugās valsts kompetentā iestāde, kas atbildīga par sistēmu sertificēšanu. Dalībvalstīm būtu savstarpēji jāatzīst sertifikāti, kurus izsniegušas to kompetentās iestādes.

(25)

Ja par iniciatīvu ir saņemti nepieciešamie parakstītāju paziņojumi par atbalstu, ikvienai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par tādu paziņojumu par atbalstu verificēšanu un sertificēšanu, kurus parakstījuši tās valstspiederīgie, lai varētu novērtēt, vai ir sasniegts nepieciešamais minimālais to parakstītāju skaits, kuriem ir tiesības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Ņemot vērā nepieciešamību mazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, šāda verificēšana būtu jāveic, balstoties uz atbilstīgām pārbaudēm, kurās varētu izmantot gadījumizlases. Dalībvalstīm būtu jāizsniedz dokuments, kas apliecina saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu.

(26)

Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvā aplūkotajiem jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta nepieciešamais parakstītāju skaits un kas atbilst pārējām šīs regulas prasībām, tiek iesniegta Komisijai, organizatoru grupai vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar minēto iniciatīvu Savienības mēroga atklātā uzklausīšanā. Eiropas Parlamentam atklātā uzklausīšana būtu jāorganizē trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai. Eiropas Parlamentam būtu jānodrošina attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru un ekspertu, interešu līdzsvarota pārstāvība. Komisijai vajadzētu būt pārstāvētai atbilstīgā līmenī. Padomei, citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, kā arī ieinteresētajām personām vajadzētu būt iespējai piedalīties uzklausīšanā, lai nodrošinātu tās vispusību un sekmētu tās nozīmību no publisko interešu viedokļa.

(27)

Eiropas Parlamentam kā iestādei, kurā pilsoņi ir nepastarpināti pārstāvēti Savienības līmenī, vajadzētu būt tiesīgam novērtēt derīgai iniciatīvai sniegto atbalstu pēc tās iesniegšanas un atklātās uzklausīšanas par to. Eiropas Parlamentam papildus tam vajadzētu būt tiesīgam novērtēt darbības, kuras Komisija ir veikusi, reaģējot uz iniciatīvu, un kuras ir izklāstītas paziņojumā.

(28)

Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, ir nepieciešams, lai Komisija derīgu iniciatīvu pārbaudītu un reaģētu uz to. Tādēļ Komisijai sešu mēnešu laikā no iniciatīvas saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu jāizskaidro savu plānoto pasākumu iemesli, tostarp tas, vai tā iesniegs Savienības tiesību akta priekšlikumu, reaģējot uz iniciatīvu, un tāpat tai būtu jāizskaidro iemesli, ja tā neparedz nekādu rīcību. Komisijai iniciatīvas būtu jāizskata saskaņā ar vispārējo labas pārvaldības principu, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā.

(29)

Lai nodrošinātu sava finansējuma un atbalsta pārredzamību, organizatoru grupai laikā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai, būtu jāsniedz regulāri atjaunināta un izsmeļoša informācija par savu iniciatīvu finansējuma un atbalsta avotiem. Šī informācija būtu jāpublisko reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē. Organizatoru grupas deklarācijā par finansējuma un atbalsta avotiem būtu jāiekļauj informācija par finansiālo atbalstu, kas pārsniedz 500 EUR par sponsoru, kā arī par organizācijām, kas brīvprātīgi palīdz organizatoru grupai, ja šāds atbalsts nav izsakāms ekonomiskos skaitļos. Vienībām, it īpaši organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas paušanu, vajadzētu būt iespējai iniciatīvas sekmēt, sniegt tām finansējumu un tās atbalstīt, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un nosacījumiem.

(30)

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, Komisijai būtu reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē jādara pieejama saziņas veidlapa, lai pilsoņi varētu iesniegt sūdzību par tās informācijas pilnīgumu un pareizību, kuru par finansējuma un atbalsta avotiem ir deklarējušas organizatoru grupas. Komisijai vajadzētu būt tiesībām organizatoru grupai pieprasīt jebkādu papildinformāciju par sūdzībām un nepieciešamības gadījumā reģistrā atjaunināt informāciju par deklarētajiem finansējuma un atbalsta avotiem.

(31)

Personas datu apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēro Regulu (ES) 2016/679. Šajā ziņā tiesiskās noteiktības labad ir lietderīgi precizēt, ka organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā juridiskā persona, kas izveidota iniciatīvas pārvaldības nolūkā, un dalībvalstu kompetentās iestādes ir uzskatāmas par datu pārzini Regulas (ES) 2016/679 izpratnē attiecībā uz personas datu apstrādi, kad tās vāc paziņojumus par atbalstu un iegūst e-pasta adreses un datus par iniciatīvu sponsoriem, un to dara paziņojumu par atbalstu verificēšanas un sertificēšanas nolūkā, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti kādas iniciatīvas vajadzībām. Rīkojoties datu pārziņa statusā, organizatoru grupas pārstāvim vai attiecīgā gadījumā juridiskajai personai, kas izveidota iniciatīvas pārvaldības nolūkā, un dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāveic visi pasākumi, lai pienācīgi izpildītu Regulā (ES) 2016/679 noteiktos pienākumus, piemēram, tos, kuri saistīti ar apstrādes likumību un apstrādes darbību drošību, informācijas sniegšanu un datu subjektu tiesībām.

(32)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (11) piemēro personas datu apstrādei, ko, piemērojot šo regulu, veic Komisija. Ir lietderīgi precizēt, ka Komisija ir uzskatāma par datu pārzini Regulas (ES) 2018/1725 izpratnē saistībā ar personas datu apstrādi reģistrā, tiešsaistes sadarbības platformā, centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā un iegūstot e-pasta adreses. Centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma, kas organizatoru grupām ļauj vākt paziņojumus par atbalstu to iniciatīvām tiešsaistē, būtu jāizveido un jāekspluatē Komisijai saskaņā ar šo regulu. Komisijai un organizatoru grupas pārstāvjiem vai attiecīgā gadījumā juridiskajai personai, kas izveidota iniciatīvas pārvaldības nolūkā, vajadzētu būt kopīgiem pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 izpratnē attiecībā uz personas datu apstrādi centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā.

(33)

Lai veicinātu pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs, Komisijai būtu jāveido sabiedrības izpratne par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jo īpaši izmantojot digitālās tehnoloģijas un sociālos medijus un veicot darbības, ar kurām popularizē Savienības pilsonību un pilsoņu tiesības. Eiropas Parlamentam būtu jāsekmē Komisijas komunikācijas darbības.

(34)

Lai sekmētu saziņu ar parakstītājiem un informētu viņus par turpmākām darbībām, kuras veic, reaģējot uz iniciatīvu, Komisijai un organizatoru grupai vajadzētu būt spējīgām saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem iegūt parakstītāju e-pasta adreses. E-pasta adrešu iegūšanai vajadzētu būt brīvprātīgai izvēlei un atkarīgai no parakstītāju nepārprotamas piekrišanas. E-pasta adreses nevajadzētu iegūt paziņojuma par atbalstu veidlapas ietvaros, un potenciāliem parakstītājiem vajadzētu būt informētiem par to, ka viņu tiesības atbalstīt iniciatīvu nav atkarīgas no viņu piekrišanas viņu e-pasta adreses iegūšanai.

(35)

Lai pielāgotu šo regulu turpmākām vajadzībām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas pielikumu grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (12). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(36)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, it īpaši attiecībā uz vākšanas tiešsaistes sistēmu tehnisko specifikāciju noteikšanu saskaņā ar šo regulu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (13).

(37)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu pamatmērķa – sekmēt pilsoņu iespēju piedalīties Savienības demokrātiskajā un politiskajā dzīvē – sasniegšanai ir vajadzīgs un ir lietderīgi paredzēt noteikumus attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(38)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(39)

Tiesiskās noteiktības un skaidrības labad Regula (ES) Nr. 211/2011 būtu jāatceļ.

(40)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (14) 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2017. gada 19. decembrī sniedza oficiālus komentārus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās procedūras un nosacījumi attiecībā uz iniciatīvu, ar ko Komisija tiek aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka Līgumu īstenošanas vajadzībām ir nepieciešams Savienības tiesību akts (“Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb “iniciatīva”).

2. pants

Tiesības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu

1.   Ikvienam Savienības pilsonim, kurš ir sasniedzis vismaz vecumu, no kura viņam ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ir tiesības atbalstīt iniciatīvu, parakstot paziņojumu par atbalstu, kā paredzēts šajā regulā.

Dalībvalstis var noteikt minimālo vecumu – 16 gadi –, no kura personai saskaņā ar dalībvalstu valsts tiesību aktiem ir tiesības atbalstīt iniciatīvu, un šādā gadījumā tās attiecīgi informē Komisiju.

2.   Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka personas ar invaliditāti var izmantot savas tiesības atbalstīt iniciatīvas un tāpat kā citi pilsoņi var piekļūt visiem attiecīgajiem informācijas avotiem par iniciatīvām.

3. pants

Nepieciešamais parakstītāju skaits

1.   Iniciatīva ir derīga, ja:

a)

tā ir guvusi atbalstu no vismaz viena miljona Savienības pilsoņu saskaņā ar 2. panta 1. punktu (“parakstītāji”) no vismaz vienas ceturtdaļas dalībvalstu; un

b)

vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits iniciatīvas reģistrācijas brīdī ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas ir norādīts I pielikumā un kas atbilst katrā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām ikvienu parakstītāju ieskaita tā valstspiederības dalībvalstī neatkarīgi no vietas, kurā parakstītājs ir parakstījis paziņojumu par atbalstu.

4. pants

Komisijas un dalībvalstu sniegtā informācija un atbalsts

1.   Komisija sniedz pilsoņiem un organizatoru grupām viegli pieejamu un visaptverošu informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tostarp norādot viņiem uz attiecīgajiem informācijas un palīdzības avotiem.

Komisija dara publiski pieejamu ceļvedi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu visās oficiālajās Savienības iestāžu valodās gan tiešsaistē, gan papīra formātā.

2.   Komisija bez maksas dara pieejamu Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sadarbības platformu.

Platforma nodrošina praktiskus un juridiskus padomus un diskusiju forumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kurā pilsoņi, organizatoru grupas, ieinteresētās personas, nevalstiskās organizācijas, eksperti un citas Savienības iestādes un struktūras, kas vēlas līdzdarboties, var apmainīties ar informāciju un paraugpraksi.

Platforma ir piekļūstama personām ar invaliditāti.

Platformas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

3.   Komisija dara pieejamu tiešsaistes reģistru, kas organizatoru grupām dod iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu.

Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

Komisija, darot pieejamu organizatoru grupas iesniegto informāciju, reģistru regulāri atjaunina.

4.   Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura, tostarp tās pielikuma, tulkojumu visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās II pielikumā noteiktajos termiņos, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu.

Organizatoru grupa var papildus nodrošināt papildinformācijas par iniciatīvu un, ja tāds pastāv, arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta tulkojumus visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās. Par minētajiem tulkojumiem atbildīga ir organizatoru grupa. Organizatoru grupas nodrošināto tulkojumu saturs atbilst iniciatīvai, kas ir iesniegta saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

Komisija nodrošina saskaņā ar 6. punkta 2. punkta iesniegtās informācijas un saskaņā ar šo punktu iesniegto tulkojumu publiskošanu reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē.

5.   Komisija izstrādā datņu apmaiņas pakalpojumu, ar ko paziņojumus par atbalstu saskaņā ar 12. pantu nosūta dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un bez maksas dara to pieejamu organizatoru grupām.

6.   Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kuros bez maksas sniedz informāciju un palīdz organizatoru grupām saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem.

II NODAĻA

PROCESUĀLI NOTEIKUMI

5. pants

Organizatoru grupa

1.   Iniciatīvu sagatavo un pārvalda vismaz septiņu fizisku personu grupa (“organizatoru grupa”). Minētajā minimālajā skaitā neieskaita Eiropas Parlamenta deputātus.

2.   Par organizatoru grupas dalībniekiem var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši vecumu, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un iniciatīvas reģistrācijas brīdī grupā iekļauj vismaz septiņu dažādu dalībvalstu iedzīvotājus.

Katrai iniciatīvai Komisija publicē reģistrā organizatoru grupas visu dalībnieku vārdus saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

3.   Organizatoru grupa izraugās divas personas no savu dalībnieku vidus, kuras darbojas kā pārstāvis un attiecīgi viņa vietnieks, kuras visas procedūras gaitā ir atbildīgas par sadarbību starp organizatoru grupu un Savienības iestādēm un kuras ir pilnvarotas rīkoties organizatoru grupas vārdā (“kontaktpersonas”).

Organizatoru grupa var arī izraudzīties ne vairāk kā divas citas fiziskas personas, kas izraudzītas no savu dalībnieku vidus vai ārpus tā un kuras tiek pilnvarotas rīkoties kontaktpersonu vārdā, lai visā procedūras gaitā koordinētu sadarbību ar Savienības iestādēm.

4.   Organizatoru grupa visā procedūras gaitā informē Komisiju par izmaiņām tās sastāvā un sniedz pienācīgus pierādījumus par to, ka ir izpildītas1. un 2. punktā noteiktās prasības. Paziņojuma par atbalstu veidlapā norāda izmaiņas organizatoru grupas sastāvā, un visā procedūras gaitā reģistrā atstāj pieejamus organizatoru grupas pašreizējo un bijušo dalībnieku vārdus.

5.   Neskarot organizatoru grupas pārstāvja kā datu pārziņa atbildību saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 82. panta 2. punktu, organizatoru grupas dalībnieki saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem ir solidāri atbildīgi par kaitējumu, kas iniciatīvas organizēšanas gaitā nodarīts ar nelikumīgām darbībām, kuras veiktas ar nodomu vai notikušas rupjas neuzmanības dēļ.

6.   Neskarot Regulas (ES) 2016/679 84. pantā paredzētos sodus, dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem organizatoru grupas dalībniekiem var noteikt iedarbīgus, samērīgus un atturošus sodus par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un konkrētāk par:

a)

nepatiesām ziņām;

b)

datu krāpniecisku izmantošanu.

7.   Ja konkrētas iniciatīvas pārvaldības nolūkā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir izveidota juridiska persona, minētā juridiskā persona attiecīgi šā panta 5. un 6. punkta, 6. panta 2. un 4.–7. punkta, 7.–19. panta un II–VII pielikuma vajadzībām ir uzskatāma par organizatoru grupu vai tās dalībniekiem, ja vien organizatoru grupas dalībnieks, kas izraudzīts par tās pārstāvi, ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā.

6. pants

Reģistrācija

1.   Paziņojumus par atbalstu kādai iniciatīvai var vākt vienīgi pēc tam, kad Komisija iniciatīvu ir reģistrējusi.

2.   Organizatoru grupa reģistrācijas pieteikumu Komisijai iesniedz, izmantojot reģistru.

Iesniedzot pieteikumu, organizatoru grupa arī:

a)

nosūta II pielikumā minēto informāciju vienā no Savienības iestāžu oficiālajām valodām;

b)

norāda septiņus dalībniekus, kuri ņemami vērā 5. panta 1. un 2. punkta vajadzībām, ja organizatoru grupa sastāv no vairāk nekā septiņiem dalībniekiem;

c)

attiecīgā gadījumā norāda, ka izveidota 5. panta 7. punktā minētā juridiskā persona.

Neskarot 5. un 6. punktu, Komisija par reģistrācijas pieteikumu lemj divu mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas.

3.   Komisija reģistrē iniciatīvu, ja:

a)

organizatoru grupa ir sniegusi pienācīgus pierādījumus par to, ka tā atbilst prasībām, kas noteiktas 5. panta 1. un 2. punktā, un ir izraudzījusies kontaktpersonas saskaņā ar 5. panta 3. punkta pirmo daļu;

b)

situācijā, kas minēta 5. panta 7. punktā, juridiskā persona ir izveidota ar konkrētu nolūku pārvaldīt iniciatīvu un organizatoru grupas dalībnieks, kurš izraudzīts par tās pārstāvi, ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā;

c)

neviena iniciatīvas daļa acīmredzami nepārsniedz Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

d)

iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva;

e)

iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā nedz Savienības vērtībām, kas ir izklāstītas LES 2. pantā, nedz Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētajām tiesībām.

Lai noteiktu, vai ir izpildītas šā punkta pirmās daļas a)–e) apakšpunktā izklāstītās prasības, Komisija novērtē informāciju, ko organizatori snieguši saskaņā ar 2. punktu.

Ja nav izpildīta viena vai vairākas no prasībām, kas izklāstītas šā punkta pirmās daļas a)–e) apakšpunktā, Komisija, neskarot 4. un 5. punktu, atsaka iniciatīvas reģistrāciju.

4.   Ja tā uzskata, ka ir izpildītas 3. punkta pirmās daļas a), b), d) un e) apakšpunktā noteiktās prasības, bet 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā noteiktās prasības nav izpildītas, Komisija viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas informē organizatoru grupu par savu novērtējumu un tā iemesliem.

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa divu mēnešu laikā pēc Komisijas novērtējuma un tā iemeslu saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un iesniedz grozījumus, ja tādi pastāv, sākotnējai iniciatīvai.

Ja organizatoru grupa saskaņā ar šā punkta otro daļu groza vai atstāj nemainīgu savu sākotnējo iniciatīvu, Komisija:

a)

reģistrē iniciatīvu, ja ir izpildītas 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā noteiktās prasības;

b)

daļēji reģistrē iniciatīvu, ja iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

c)

pretējā gadījumā iniciatīvas reģistrāciju atsaka.

Komisija par pieteikumu lemj viena mēneša laikā pēc šā punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas no organizatoru grupas.

5.   Iniciatīvu, kas reģistrēta, padara publiski pieejamu reģistrā.

Ja Komisija iniciatīvu reģistrē daļēji, tā reģistrā publicē informāciju par iniciatīvas reģistrācijas apmēru.

Šādā gadījumā, organizatoru grupa nodrošina, ka potenciālie parakstītāji ir informēti par iniciatīvas reģistrācijas apmēru un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi attiecībā uz reģistrācijas apmēru.

6.   Komisija reģistrē iniciatīvu, piešķirot tai vienotu reģistrācijas numuru, un par to informē organizatoru grupu.

7.   Ja Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā ar 4. punktu, tā norāda sava lēmuma iemeslus un informē organizatoru grupu. Komisija informē organizatoru grupu arī par visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas tai ir pieejami.

Komisija reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē dara publiski pieejamus visus lēmumus par reģistrācijas pieteikumiem, kurus tā pieņēmusi saskaņā ar šo pantu.

8.   Komisija informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju par iniciatīvas reģistrāciju.

7. pants

Iniciatīvas atsaukšana

Jebkurā laikā pirms iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 13. pantu organizatoru grupa var atsaukt iniciatīvu, kas reģistrēta saskaņā ar 6. pantu. Šādu atsaukšanu publicē reģistrā.

8. pants

Vākšanas posms

1.   Neskarot 11. panta 6. punktu, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (“vākšanas posms”). Šim datumam ir jābūt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Organizatoru grupa Komisiju par izvēlēto datumu informē ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šā datuma.

Ja vākšanas posmā organizatoru grupa vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms ir beidzies vākšanas posms, tā par minēto nodomu informē Komisiju vismaz 10 darbdienas pirms jaunā datuma, kurš ir izvēlēts vākšanas posma beigām.

Komisija informē dalībvalstis par pirmajā daļā minēto datumu.

2.   Komisija reģistrā norāda vākšanas posma sākuma un beigu datumu.

3.   Komisija izbeidz 10. pantā minētās centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmas darbību, un organizatoru grupa izbeidz 11. pantā minētās individuālas vākšanas tiešsaistes sistēmas darbību dienā, kurā beidzas vākšanas posms.

9. pants

Paziņojumu par atbalstu vākšanas procedūra

1.   Paziņojumus par atbalstu var parakstīt tiešsaistē vai papīra formātā.

2.   Paziņojumu par atbalstu vākšanai var izmantot vienīgi veidlapas, kuras atbilst III pielikumā ietvertajiem paraugiem.

Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu, organizatoru grupa aizpilda veidlapas, kā izklāstīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas ietverta reģistrā.

Ja organizatoru grupa izvēlas paziņojumus par atbalstu vākt tiešsaistē, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta 10. pantā, Komisija ir atbildīga par atbilstošu veidlapu nodrošināšanu saskaņā ar III pielikumu.

Ja iniciatīva reģistrēta daļēji saskaņā ar 6. panta 4. punktu, III pielikumā ietvertās veidlapas, kā arī attiecīgā gadījumā centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma un individuāla vākšanas tiešsaistes sistēma atspoguļo iniciatīvas reģistrācijas apmēru. Paziņojuma par atbalstu veidlapas var pielāgot vākšanai tiešsaistē vai papīra formātā.

Regulas III pielikumu nepiemēro, ja pilsoņi atbalstu kādai iniciatīvai pauž tiešsaistē, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas minēta 10. pantā, un savus paziņotos elektroniskās identifikācijas līdzekļus Regulas (ES) Nr. 910/2014 izpratnē, kā minēts šīs regulas 10. panta 4. punktā. Pilsoņi sniedz ziņas par savu valstspiederību, un dalībvalstis pieņem datu kopas minimumu attiecībā uz fizisku personu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1501 (15).

3.   Personai, kas paraksta paziņojumu par atbalstu, ir pienākums sniegt tikai personas datus, kas minēti III pielikumā.

4.   Dalībvalstis līdz 2019. gada 30. jūnijam informē Komisiju par to, vai tās vēlas tikt iekļautas attiecīgi III pielikuma A vai B daļā. Dalībvalstis, kas vēlas tikt iekļautas III pielikuma B daļā, norāda tajā minētos personas identifikācijas (dokumenta) numura veidu(-us).

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim III pielikumā ietvertās veidlapas publisko reģistrā.

Dalībvalsts, kas iekļauta vienā no III pielikuma daļām, var Komisijai prasīt, lai to pārceļ uz citu III pielikuma daļu. Tā iesniedz Komisijai savu pieprasījumu vismaz sešus mēnešus pirms datuma, kurā sāks piemērot jauno veidlapu.

5.   Organizatoru grupa ir atbildīga par paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem papīra formātā.

6.   Ikviena persona paziņojumu par atbalstu konkrētai iniciatīvai var parakstīt tikai vienreiz.

7.   Organizatoru grupa vākšanas posmā vismaz vienreiz divos mēnešos informē Komisiju par katrā dalībvalstī savākto paziņojumu par atbalstu skaitu, bet trīs mēnešu laikā pēc vākšanas posma beigām – par to galīgo skaitu, lai publicētu reģistrā.

Ja nepieciešamais paziņojumu par atbalstu skaits nav sasniegts vai ja organizatoru grupa trīs mēnešu laikā pēc vākšanas posma beigām nav attiecīgi reaģējusi, Komisija iniciatīvu izbeidz un publicē reģistrā attiecīgu informāciju.

10. pants

Centralizēta vākšanas tiešsaistes sistēma

1.   Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un no minētā datuma ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu.

Centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmas izveides un ekspluatācijas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmas izmantošana ir bez maksas.

Centralizētajai vākšanas tiešsaistes sistēmai nodrošina piekļuvi arī personām ar invaliditāti.

Datus, kas iegūti, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā uz serveriem, kurus Komisija dara pieejamus šīm vajadzībām.

Centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma dod iespēju augšupielādēt paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā.

2.   Attiecībā uz ikvienu iniciatīvu Komisija nodrošina, ka saskaņā ar 8. pantu noteiktajā vākšanas posmā paziņojumus par atbalstu ir iespējams vākt, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu.

3.   Vēlākais 10 darbdienas pirms vākšanas posma sākuma organizatoru grupa informē Komisiju par to, vai tā vēlas izmantot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, un par to, vai tā vēlas augšupielādēt paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā.

Ja organizatoru grupa vēlas augšupielādēt paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā, tā ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vākšanas posma beigām augšupielādē visus paziņojumus par atbalstu, kas savākti drukātā formā, un informē par to Komisiju.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

pilsoņi var atbalstīt iniciatīvas tiešsaistē, izmantojot paziņojumus par atbalstu un paziņotus elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai parakstot paziņojumu par atbalstu ar elektronisko parakstu Regulas (ES) Nr. 910/2014 izpratnē;

b)

tiek atzīts Komisijas eIDAS mezgls, kas izstrādāts Regulas (ES) Nr. 910/2014 un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1501 ietvaros.

5.   Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām par turpmākiem centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmas pilnveidošanas pasākumiem un uzlabojumiem, lai ņemtu vērā viņu paustos ieteikumus un bažas.

11. pants

Individuālās vākšanas tiešsaistes sistēmas

1.   Ja organizatoru grupa neizmanto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, tā tiešsaistē var vākt paziņojumus par atbalstu vairākās vai visās dalībvalstīs, izmantojot citu atsevišķu vākšanas tiešsaistes sistēmu (“individuālā vākšanas tiešsaistes sistēma”).

Datus, kurus vāc, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā dalībvalsts teritorijā.

2.   Organizatoru grupa nodrošina, ka individuālā vākšanas tiešsaistes sistēma visā vākšanas posmā atbilst prasībām, kas noteiktas šā panta 4. punktā un 18. panta 3. punktā.

3.   Pēc iniciatīvas reģistrācijas un pirms vākšanas posma sākuma organizatoru grupa, neskarot valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras, kas paredzētas Regulas (ES) 2016/679 VI nodaļā, lūdz tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tiks glabāti dati, kuri savākti, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu, apliecināt, ka minētā sistēma atbilst šā panta 4. punktā noteiktajām prasībām.

Ja individuāla vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst šā panta 4. punktā noteiktajām prasībām, kompetentā iestāde izsniedz sertifikātu saskaņā ar IV pielikumā ietverto paraugu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma. Organizatoru grupa nodrošina minētā sertifikāta kopijas publisku pieejamību tīmekļvietnē, kas tiek izmantota individuālās vākšanas tiešsaistes sistēmas vajadzībām.

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtos sertifikātus.

4.   Individuālās vākšanas tiešsaistes sistēmas aprīko ar pienācīgiem drošības un tehniskiem elementiem, lai visā vākšanas posmā nodrošinātu, ka:

a)

vienīgi fiziskas personas var parakstīt paziņojumu par atbalstu;

b)

par iniciatīvu sniegtā informācija atbilst reģistrā publicētajai informācijai;

c)

dati no parakstītājiem tiek vākti saskaņā ar III pielikumu;

d)

parakstītāju sniegtie dati tiek droši savākti un uzglabāti.

5.   Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz tehniskās specifikācijas šā panta 4. punkta īstenošanas vajadzībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 22. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija var konsultēties ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) par to, kā izstrādāt pirmajā daļā minētās tehniskās specifikācijas.

6.   Ja paziņojumi par atbalstu tiek vākti, izmantojot individuālu vākšanas tiešsaistes sistēmu, vākšanas posms var sākties vienīgi tad, kad attiecībā uz minēto sistēmu ir izsniegts 3. punktā minētais sertifikāts.

7.   Šo pantu piemēro tikai iniciatīvām, kas saskaņā ar 6. pantu reģistrētas līdz 2022. gada 31. decembrim.

12. pants

Dalībvalstu veikta paziņojumu par atbalstu verificēšana un sertificēšana

1.   Katra dalībvalsts verificē un sertificē to, ka paziņojumi par atbalstu, kurus parakstījuši tās valstspiederīgie, atbilst šīs regulas normām (“atbildīgā dalībvalsts”).

2.   Trīs mēnešu laikā pēc vākšanas posma beigām, neskarot šā panta 3. punktu, organizatoru grupa iesniedz paziņojumus par atbalstu, kuri savākti tiešsaistē vai papīra formātā, atbildīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas minētas 20. panta 2. punktā.

Organizatoru grupa paziņojumus par atbalstu kompetentajām iestādēm iesniedz tikai tad, ja ir sasniegts 3. pantā noteiktais minimālais parakstītāju skaits.

Paziņojumus par atbalstu katrai kompetentajai iestādei atbildīgajā dalībvalstī iesniedz tikai vienreiz, izmantojot V pielikumā ietverto veidlapu.

Paziņojumus par atbalstu, kas savākti tiešsaistē, iesniedz saskaņā ar elektronisku shēmu, ko publiskojusi Komisija.

Paziņojumus par atbalstu, kas savākti papīra formātā, un paziņojumus, kuri savākti tiešsaistē, izmantojot individuālu vākšanas tiešsaistes sistēmu, iesniedz atsevišķi.

3.   Komisija paziņojumus par atbalstu, kas savākti tiešsaistē, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, un tos, kuri savākti papīra formātā un augšupielādēti saskaņā ar 10. panta 3. punkta otro daļu, iesniedz atbildīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei, tiklīdz organizatoru grupa V pielikumā pieejamo veidlapu ir iesniegusi atbildīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Ja organizatoru grupa ir savākusi paziņojumus par atbalstu, izmantojot individuālu vākšanas tiešsaistes sistēmu, tā var lūgt Komisiju, lai tā šos paziņojumus par atbalstu iesniegtu atbildīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Komisija iesniedz paziņojumus par atbalstu saskaņā ar šā panta 2. punkta otro līdz ceturto daļu, izmantojot 4. panta 5. punktā minēto datņu apmaiņas pakalpojumu.

4.   Trīs mēnešu laikā pēc paziņojumu par atbalstu saņemšanas kompetentās iestādes tos verificē saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, balstoties uz atbilstošām pārbaudēm, kurās var izmantot gadījumizlases.

Ja paziņojumi par atbalstu, kas savākti tiešsaistē un papīra formātā, tiek iesniegti atsevišķi, šis posms sākas, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi visus paziņojumus par atbalstu.

Paziņojumu par atbalstu, kas savākti papīra formātā, verifikācijai parakstu autentiskuma noteikšana nepieciešama nav.

5.   Balstoties uz veikto verifikāciju, kompetentā iestāde sertificē derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu par attiecīgo dalībvalsti. Šo sertifikātu bez maksas nogādā organizatoru grupai, izmantojot VI pielikumā ietverto paraugu.

Sertifikātā norāda to derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu, kuri savākti papīra formātā un tiešsaistē, tai skaitā tos, kas savākti papīra formātā un augšupielādēti saskaņā ar 10. panta 3. punkta otro daļu.

13. pants

Iesniegšana Komisijai

Trīs mēnešu laikā pēc pēdējā 12. panta 5. punktā paredzētā sertifikāta iegūšanas organizatoru grupa iesniedz iniciatīvu Komisijai.

Organizatoru grupa iesniedz aizpildītu VII pielikumā ietverto veidlapu kopā ar 12. panta 5. punktā minēto sertifikātu kopijām papīra formātā vai elektroniski.

VII pielikumā ietverto veidlapu Komisija publisko reģistrā.

14. pants

Publikācija un atklāta uzklausīšana

1.   Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu ir savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, kā arī valstu parlamentiem.

2.   Trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru grupai tiek nodrošināta iespēja iepazīstināt ar iniciatīvu Eiropas Parlamenta rīkotā atklātā uzklausīšanā.

Eiropas Parlaments atklāto uzklausīšanu organizē savās telpās.

Uzklausīšanā Komisija tiek pārstāvēta atbilstīgā līmenī.

Padomei, citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, valstu parlamentiem un pilsoniskajai sabiedrībai tiek nodrošināta iespēja piedalīties uzklausīšanā.

Eiropas Parlaments nodrošina attiecīgo publisko un privāto interešu līdzsvarotu pārstāvību.

3.   Eiropas Parlaments pēc atklātās uzklausīšanas novērtē iniciatīvai pausto politisko atbalstu.

15. pants

Komisijas novērtējums

1.   Viena mēneša laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas saskaņā ar 13. pantu Komisija atbilstošā līmenī uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvas mērķus.

2.   Sešu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumus, kurus tā plāno veikt, ja tādi ir, un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemeslus.

Ja Komisija paredz veikt pasākumus, reaģējot uz iniciatīvu, tostarp attiecīgā gadījumā pieņemt Savienības tiesību akta vienu vai vairākus priekšlikumus, paziņojumā izklāsta arī minēto pasākumu plānoto grafiku.

Šo paziņojumu tā nosūta organizatoru grupai, kā arī Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un to publisko.

3.   Komisija un organizatoru grupa informē parakstītājus par reakciju uz iniciatīvu saskaņā ar 18. panta 2. un 3. punktu.

Komisija reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē sniedz atjauninātu informāciju par to pasākumu īstenošanu, kas ir izklāstīti paziņojumā, kuru pieņēma, reaģējot uz iniciatīvu.

16. pants

Eiropas Parlamenta pasākumi, kurus veic pēc sekmīgām pilsoņu iniciatīvām

Eiropas Parlaments novērtē pasākumus, kuru Komisija ir veikusi tās paziņojuma, kas minēts 15. panta 2. punktā, rezultātā.

III NODAĻA

CITI NOTEIKUMI

17. pants

Pārredzamība

1.   Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz skaidru, precīzu un visaptverošu informāciju par iniciatīvai sniegtā tā finansējuma avotiem, kas pārsniedz 500 EUR par sponsoru.

Deklarētie finansējuma un atbalsta avoti, tostarp sponsori, un atbilstošās summas ir skaidri identificējamas.

Organizatoru grupa sniedz arī informāciju par organizācijām, kas tai palīdz brīvprātīgi, ja šāds atbalsts nav izsakāms ekonomiskos skaitļos.

Šo informāciju atjaunina vismaz vienreiz divos mēnešos laikposmā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai saskaņā ar 13. pantu. Komisija to dara publiski pieejamu skaidrā un piekļūstamā veidā reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē.

2.   Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai organizatoru grupa sniedz jebkādu papildinformāciju un precizējumu par saskaņā ar šo regulu deklarētā finansējuma un atbalsta avotiem.

3.   Komisija sniedz iespēju pilsoņiem iesniegt sūdzību par tās informācijas pilnīgumu un pareizību, kuru par finansējuma un atbalsta avotiem ir deklarējušas organizatoru grupas, un minētajā sakarā dara publiski pieejamu saziņas veidlapu reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē.

Komisija var organizatoru grupai pieprasīt papildinformāciju par sūdzībām, kas ir saņemtas saskaņā ar šo punktu, un attiecīgā gadījumā reģistrā atjaunināt informāciju par deklarētajiem finansējuma un atbalsta avotiem.

18. pants

Komunikācija

1.   Komisija palielina sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esamību, mērķiem un darbību, izmantojot komunikācijas pasākumus un informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs.

Eiropas Parlaments sekmē Komisijas komunikācijas darbības.

2.   Komunikācijas un informācijas pasākumu vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, ja ir saņemta parakstītāja nepārprotama piekrišana, organizatoru grupa vai Komisija var iegūt viņa e-pasta adresi.

Potenciālie parakstītāji tiek informēti par to, ka viņu tiesības atbalstīt iniciatīvu nav atkarīgas no viņu piekrišanas savas e-pasta adreses iegūšanai.

3.   E-pasta adreses nedrīkst iegūt, izmantojot paziņojuma par atbalstu veidlapu. Tomēr tās drīkst iegūt vienlaikus ar paziņojuma par atbalstu vākšanu, ja vien tās tiek apstrādātas atsevišķi.

19. pants

Personas datu aizsardzība

1.   Organizatoru grupas pārstāvis ir datu pārzinis Regulas (ES) 2016/679 izpratnē attiecībā uz personas datu apstrādi, ja viņš vāc paziņojumus par atbalstu un iegūst e-pasta adreses un datus par iniciatīvu sponsoriem. Ja tiek izveidota šīs regulas 5. panta 7. punktā minētā juridiskā persona, tā ir uzskatāma par datu pārzini.

2.   Kompetentās iestādes, kas ir izraudzītas saskaņā ar šīs regulas 20. panta 2. punktu, ir datu pārziņi Regulas (ES) 2016/679 izpratnē attiecībā uz personas datu apstrādi paziņojumu par atbalstu verificēšanas un sertificēšanas nolūkos.

3.   Komisija ir datu pārzinis Regulas (ES) 2018/1725 izpratnē attiecībā uz personas datu apstrādi reģistrā, tiešsaistes sadarbības platformā, šīs regulas 10. pantā minētajā centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā un e-pasta adrešu iegūšanā.

4.   Personas datus, kas sniegti paziņojumu par atbalstu veidlapās, vāc tādas darbības vajadzībām, kura nepieciešama drošai vākšanai un glabāšanai saskaņā ar 9.–11. pantu, iesniegšanai dalībvalstīm, verificēšanai un sertificēšanai saskaņā ar 12. pantu un nepieciešamām kvalitātes pārbaudēm un statistiskajai analīzei.

5.   Organizatoru grupa un attiecīgā gadījumā Komisija visus paziņojumus par atbalstu, kuri parakstīti iniciatīvas ietvaros, un to kopijas iznīcina ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 13. pantu vai ne vēlāk kā 21 mēneša laikā pēc vākšanas posma sākuma – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Tomēr, ja iniciatīva pēc vākšanas posma sākuma tiek atsaukta, paziņojumus par atbalstu un to kopijas iznīcina ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 7. pantā minētā atsaukuma.

6.   Kompetentā iestāde iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 12. panta 5. punktā minētā sertifikāta izsniegšanas.

7.   Konkrētas iniciatīvas ietvaros paziņojumus par atbalstu un to kopijas var glabāt ilgāk par 5. un 6. punktā noteikto termiņu, ja tas nepieciešams ar attiecīgo iniciatīvu saistīta tiesas vai administratīvā procesa vajadzībām. Tos iznīcina ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kurā minētais process tiek pabeigts ar galīgu nolēmumu.

8.   Komisija un organizatoru grupa ierakstus par e-pasta adresēm, kas iegūtas saskaņā ar 18. panta 2. punktu, iznīcina attiecīgi ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc iniciatīvas atsaukuma vai 12 mēnešus pēc vākšanas posma beigām vai pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai. Tomēr, ja Komisija savā paziņojumā izklāsta pasākumus, kurus tā plāno veikt saskaņā ar 15. panta 2. punktu, ierakstus par e-pasta adresēm izdzēš ne vēlāk kā trīs gadus pēc paziņojuma publikācijas.

9.   Neskarot Regulā (ES) 2018/1725 paredzētās tiesības, organizatoru grupas dalībnieki ir tiesīgi pieprasīt savu personas datu dzēšanu no reģistra, ja kopš attiecīgās iniciatīvas reģistrācijas dienas ir pagājuši divi gadi.

20. pants

Kompetentās iestādes dalībvalstīs

1.   Regulas 11. panta vajadzībām katra dalībvalsts norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas atbildīgas par 11. panta 3. punktā minētā sertifikāta izsniegšanu.

2.   Regulas 12. panta vajadzībām katra dalībvalsts izraugās vienu kompetento iestādi, kas atbildīga par paziņojumu par atbalstu verifikācijas procesa koordinēšanu un 12. panta 5. punktā minēto sertifikātu izsniegšanu.

3.   Dalībvalstis līdz 2020. gada 1. janvārim nosūta Komisijai to iestāžu nosaukumus un adreses, kuras izraudzītas saskaņā ar 1. un 2. punktu. Tās Komisiju informē arī par minētās informācijas atjaunināšanu.

Komisija saskaņā ar 1. un 2. punktu izraudzīto iestāžu nosaukumus un adreses publisko reģistrā.

21. pants

Informēšana par valstu noteikumiem

1.   Dalībvalstis līdz 2020. gada 1. janvārim informē Komisiju par konkrētajām normām, kuras pieņemtas šīs regulas īstenošanas nolūkā.

2.   Komisija šīs normas publisko reģistrā, izmantojot valodu, kurā attiecīgā dalībvalsts sniegusi 1. punktā minēto informāciju.

IV NODAĻA

DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

22. pants

Komiteju procedūra

1.   Šīs regulas 11. panta 5. punkta īstenošanā Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja tie sniegta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

23. pants

Deleģētās pilnvaras

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumus, ievērojot šīs regulas noteikumu, kas attiecas uz minētajiem pielikumiem, darbības jomu.

24. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 6. jūnija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 23. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Pārskatīšana

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā 2024. gada 1. janvārī un turpmāk ik pēc četriem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Minētajos ziņojumos atspoguļo arī minimālo vecumu, no kura dalībvalstīs var atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Ziņojumus publisko.

26. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 211/2011 atceļ ar 2020. gada 1. janvāri.

Atsauces uz atcelto Regulu (ES) Nr. 211/2011 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

27. pants

Pārejas noteikumi

Regulas (ES) Nr. 211/2011 5. līdz 9. pantu turpina piemērot pēc 2020. gada 1. janvāra tām Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kuras reģistrētas pirms 2020. gada 1. janvāra.

28. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Tomēr 9. panta 4. punktu, 10. pantu, 11. panta 5. punktu un 20.–24. pantu piemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 237, 6.7.2018., 74. lpp.

(2)  OV C 247, 13.7.2018., 62. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 9. aprīļa lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1179/2011 (2011. gada 17. novembris), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas vākšanas tiešsaistes sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (OV L 301, 18.11.2011., 3. lpp.).

(6)  OV C 355, 20.10.2017., 17. lpp.

(7)  2017/2024 (INL).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā (OV L 6, 11.1.2017., 40. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(12)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(15)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1501 (2015. gada 8. septembris) par sadarbspējas sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 12. panta 8. punktu (OV L 235, 9.9.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

MINIMĀLAIS PARAKSTĪTĀJU SKAITS KATRĀ DALĪBVALSTĪ

Beļģija

15 771

Bulgārija

12 767

Čehija

15 771

Dānija

9 763

Vācija

72 096

Igaunija

4 506

Īrija

8 261

Grieķija

15 771

Spānija

40 554

Francija

55 574

Horvātija

8 261

Itālija

54 823

Kipra

4 506

Latvija

6 008

Lietuva

8 261

Luksemburga

4 506

Ungārija

15 771

Malta

4 506

Nīderlande

19 526

Austrija

13 518

Polija

38 301

Portugāle

15 771

Rumānija

24 032

Slovēnija

6 008

Slovākija

9 763

Somija

9 763

Zviedrija

15 020

Apvienotā Karaliste

54 823


II PIELIKUMS

INICIATĪVAS REĢISTRĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA

1.

Iniciatīvas nosaukums; ne vairāk kā 100 rakstzīmju (*1).

2.

Tās iniciatīvas mērķi, attiecībā uz kuriem Komisija tiek aicināta rīkoties; ne vairāk kā 1 100 rakstzīmju bez atstarpēm (vidējais koriģētais lielums attiecībā uz katru valodu (*1)).

Organizatoru grupa var pievienot pielikumu, kurā izklāstīti iniciatīvas priekšmets, mērķi un priekšvēsture; ne vairāk kā 5 000 rakstzīmju bez atstarpēm (vidējais koriģētais lielums attiecībā uz katru valodu (*1)).

Organizatoru grupa var sniegt papildinformāciju par iniciatīvas priekšmetu, mērķiem un priekšvēsturi. Ja organizatoru grupa vēlas, tā var iesniegt arī tiesību akta projektu.

3.

Līgumu noteikumi, kas organizatoru grupas ieskatā attiecas uz ierosināto rīcību.

4.

Organizatoru grupas septiņu dalībnieku, kuri dzīvo septiņās dažādās dalībvalstīs, pilns vārds, uzvārds, pasta adrese, valstspiederība un dzimšanas datums, konkrēti norādot pārstāvi un vietnieku, kā arī viņu e-pasta adreses un tālruņa numurus (1).

Ja pārstāvis un/vai vietnieks nav viens no septiņiem dalībniekiem, kas minēti pirmajā daļā, viņu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese, valstspiederība, dzimšanas datums, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

5.

Dokumenti, kas apliecina katra no 4. punktā minētajiem septiņiem dalībniekiem, kā arī pārstāvja un vietnieka, ja viņu nav starp šiem septiņiem dalībniekiem, pilnu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, valstspiederību un dzimšanas datumu.

6.

Organizatoru grupas pārējo dalībnieku vārdi un uzvārdi.

7.

Situācijā, kas minēta Regulas (ES) 2019/788 5. panta 7. punktā, attiecīgā gadījumā dokumenti, kuri apliecina juridiskās personas izveidi saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ar mērķi pārvaldīt konkrētu iniciatīvu un to, ka organizatoru grupas dalībnieks, kas izraudzīts par tās pārstāvi, ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā.

8.

Visi iniciatīvas atbalsta un finansējuma avoti tās reģistrācijas brīdī.

(*1)  Komisija nodrošina šīs informācijas tulkojumu visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās attiecībā uz visām reģistrētajām iniciatīvām.

(1)  Komisijas tiešsaistes reģistrā tiks publiskoti tikai organizatoru grupas dalībnieku pilni vārdi un uzvārdi, pārstāvja dzīvesvietas valsts vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas nosaukums un juridiskās adreses atrašanās vietas valsts, kontaktpersonu e-pasta adreses un informācija par atbalsta un finansējuma avotiem. Datu subjekti ir tiesīgi iebilst pret viņu personas datu publiskošanu, ja tam ir svarīgs un likumīgs pamatojums, kurš saistīts ar viņu konkrēto stāvokli.


III PIELIKUMS

PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA – A daļa (1)

(dalībvalstīm, kurās nav nepieciešams norādīt personas kodu/personu apliecinoša dokumenta numuru)

Obligāti jāaizpilda visas šīs veidlapas ailes.

IEPRIEKŠ AIZPILDA ORGANIZATORU GRUPA:

1.

Visi šīs veidlapas parakstītāji ir norādītās dalībvalsts pilsoņi:

Katrā sarakstā norādiet tikai vienu dalībvalsti.

2.

Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

3.

Vākšanas posma sākumdatums un beigu datums:

4.

Šīs iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā:

5.

Iniciatīvas nosaukums:

6.

Iniciatīvas mērķi:

7.

Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses:

[Regulas (ES) 2019/788 5. panta 7. punktā minētajā situācijā attiecīgā gadījumā turklāt: juridiskās personas nosaukums un valsts, kurā atrodas tās juridiskā adrese]:

8.

Šīs iniciatīvas tīmekļvietne (ja tāda ir):

DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI:

“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka vēl neesmu atbalstījis šo iniciatīvu.”

Visi vārdi

Uzvārdi

DZĪVESVIETA (2)

(iela, numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts)

Dzimšanas datums

Datums

Paraksts (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par privātumu (4) attiecībā uz papīra formātā vai ar individuālu vākšanas tiešsaistes sistēmu savāktajiem paziņojumiem par atbalstu:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoru grupai nodrošināt piekļuvi jūsu personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

 

Jūsu datus organizatoru grupa glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas.

 

Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 

Iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar to var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.

 

Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā.

 

Ar tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.

Paziņojums par privātumu attiecībā uz paziņojumiem par atbalstu, kas savākti, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 un Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt Eiropas Komisijai un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvim vai attiecīgā gadījumā tās izveidotajai juridiskai personai piekļuvi jūsu personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu.

 

Jūsu datus Eiropas Komisija glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas.

 

Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 

Eiropas Komisija un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir kopīgi pārziņi Regulas (ES) 2018/1725 un Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar tiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.

 

Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā.

 

Ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu personas datus, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.

PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA – B daļa (5)

(dalībvalstīm, kurās jānorāda personas kods/personu apliecinoša dokumenta numurs)

Obligāti jāaizpilda visas šīs veidlapas ailes.

IEPRIEKŠ AIZPILDA ORGANIZATORU GRUPA:

1.

Visi šīs veidlapas parakstītāji ir norādītās dalībvalsts pilsoņi:

Katrā sarakstā norādiet tikai vienu dalībvalsti.

Skatīt Eiropas Komisijas Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietni attiecībā uz personas kodiem/personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens.

2.

Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

3.

Vākšanas posma sākumdatums un beigu datums:

4.

Šīs iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā:

5.

Iniciatīvas nosaukums:

6.

Iniciatīvas mērķi:

7.

Reģistrēto kontaktpersonu vārds, uzvārds un e-pasta adrese:

[Regulas (ES) 2019/788 5. panta 7. punktā minētajā situācijā attiecīgā gadījumā turklāt: juridiskās personas nosaukums un valsts, kurā atrodas tās juridiskā adrese]:

8.

Šīs iniciatīvas tīmekļvietne (ja tāda ir):

DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI:

“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka vēl neesmu atbalstījis šo iniciatīvu.”

Visi vārdi

Uzvārdi

PERSONAS KODS / PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA NUMURS

Personas identifikācijas numura vai dokumenta veids

Datums

PARAKSTS (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par privātumu (7) attiecībā uz papīra formātā vai ar individuālu vākšanas tiešsaistes sistēmu savāktajiem paziņojumiem par atbalstu:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoru grupai nodrošināt piekļuvi jūsu personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

 

Jūsu datus organizatoru grupa glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas.

 

Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 

Iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar to var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.

 

Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā.

 

Ar tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.

Paziņojums par privātumu attiecībā uz paziņojumiem par atbalstu, kas savākti, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 un Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt Eiropas Komisijai un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvim vai attiecīgā gadījumā tās izveidotajai juridiskai personai piekļuvi jūsu personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu.

 

Jūsu datus Eiropas Komisija glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas.

 

Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 

Eiropas Komisija un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir kopīgi pārziņi Regulas (ES) 2018/1725 un Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar tiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.

 

Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā.

 

Ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu personas datus, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.


(1)  Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatoru grupa var izmantot divpusēju lapu. Lai centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā augšupielādētu paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā, izmanto kodu, ko piešķīrusi Eiropas Komisija.

(2)  Vācijas valstspiederīgie, kuri pastāvīgi uzturas ārpus valsts, tikai tad, ja viņi savā atbildīgajā Vācijas diplomātiskajā ārvalstu pārstāvniecībā ir reģistrējuši savu pašreizējo pastāvīgo dzīvesvietu.

(3)  Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta tiešsaistē, izmantojot Regulas (ES) 2019/788 10. pantā minēto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu vai minētas regulas 11. pantā minēto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu.

(4)  Atkarībā no paziņojumu vākšanas veida izmanto tikai vienu no divām ierosinātajām paziņojuma par privātumu redakcijām.

(5)  Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatoru grupa var izmantot divpusēju lapu. Lai centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā augšupielādētu paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā, izmanto kodu, ko piešķīrusi Eiropas Komisija.

(6)  Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta tiešsaistē, izmantojot Regulas (ES) 2019/788 10. pantā minēto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu vai minētās regulas 11. pantā minēto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu.

(7)  Atkarībā no paziņojumu vākšanas veida izmanto tikai vienu no divām ierosinātajām paziņojuma par privātumu redakcijām.


IV PIELIKUMS

SERTIFIKĀTS, KAS APSTIPRINA VĀKŠANAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS ATBILSTĪBU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2019/788 (2019. GADA 17. APRĪLIS) PAR EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVU

… (dalībvalsts nosaukums) … (kompetentās iestādes nosaukums) ar šo apliecina, ka individuālā vākšanas tiešsaistes sistēma … (tīmekļvietnes adrese), ko izmanto paziņojumu par atbalstu … (iniciatīvas nosaukums) ar reģistrācijas numuru … (iniciatīvas reģistrācijas numurs) vākšanai, atbilst attiecīgajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu noteikumiem.

Datums, paraksts un kompetentās iestādes oficiālais zīmogs:


V PIELIKUMS

VEIDLAPA PAZIŅOJUMU PAR ATBALSTU IESNIEGŠANAI DALĪBVALSTU KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

1.

Kontaktpersonu (organizatoru grupas pārstāvja un vietnieka) vai juridiskās personas, kas pārvalda iniciatīvu, un tās pārstāvja pilni vārdi, uzvārdi, attiecīgā gadījumā – nosaukums, pasta adreses un e-pasta adreses:

2.

Iniciatīvas nosaukums:

3.

Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

4.

Reģistrācijas datums:

5.

To parakstītāju skaits, kuri ir (dalībvalsts nosaukums) valstspiederīgie:

6.

Savākto paziņojumu par atbalstu kopējais skaits:

7.

To dalībvalstu skaits, kurās ir sasniegta robežvērtība:

8.

Pielikumi:

(Pievieno visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti no parakstītājiem, kuri ir attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie.

Attiecīgā gadījumā pievieno attiecīgo sertifikātu par individuālās vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.)

9.

Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza un ka paziņojumi par atbalstu ir savākti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 9. pantu.

10.

Datums un vienas kontaktpersonas (pārstāvja/vietnieka (1)) vai juridiskās personas pārstāvja paraksts:

(1)  Lieko svītrot.


VI PIELIKUMS

SERTIFIKĀTS, KAS APSTIPRINA … (DALĪBVALSTS NOSAUKUMS) SAVĀKTO DERĪGO PAZIŅOJUMU PAR ATBALSTU SKAITU

… (dalībvalsts nosaukums) … (kompetentās iestādes nosaukums) pēc nepieciešamās verifikācijas veikšanas, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 12. pantā, ar šo apstiprina, ka … (derīgo paziņojumu par atbalstu skaits) paziņojumi par atbalstu iniciatīvai, kurai piešķirts reģistrācijas numurs … (iniciatīvas reģistrācijas numurs), ir derīgi saskaņā ar minētās regulas noteikumiem.

Datums, paraksts un oficiālais zīmogs


VII PIELIKUMS

VEIDLAPA INICIATĪVAS IESNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

1.

Iniciatīvas nosaukums:

2.

Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

3.

Reģistrācijas datums:

4.

Saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits (jābūt vismaz vienam miljonam):

5.

Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kontaktpersonu (organizatoru grupas pārstāvja un vietnieka) (1) vai juridiskās personas, kas pārvalda iniciatīvu, un tās pārstāvja pilni vārdi, uzvārdi, attiecīgā gadījumā – nosaukums, pasta adreses un e-pasta adreses:

7.

Norādīt visus iniciatīvas vajadzībām saņemtā atbalsta un finansējuma avotus, kā arī finansiālā atbalsta apmēru kas saņemts līdz iesniegšanas brīdim.

8.

Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza un ka ir ievērotas visas attiecīgās procedūras un nosacījumi, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Datums un vienas kontaktpersonas (pārstāvja/vietnieka (2)) vai juridiskās personas pārstāvja paraksts:

9.

Pielikumi: (Pievienojiet visus sertifikātus)

(1)  Komisijas tiešsaistes reģistrā tiks publiskoti tikai organizatoru grupas dalībnieku pilni vārdi un uzvārdi, pārstāvja dzīvesvietas valsts vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas nosaukums un juridiskās adreses atrašanās vietas valsts, kontaktpersonu e-pasta adreses un informācija par atbalsta un finansējuma avotiem. Datu subjekti ir tiesīgi iebilst pret viņu personas datu publiskošanu, ja tam ir svarīgs un likumīgs pamatojums, kurš saistīts ar viņu konkrēto stāvokli.

(2)  Lieko svītrot.


Top