Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1238

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1238 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/2837

OJ L 206, 30.7.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/oj

30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1238

(2016. gada 18. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 19. panta 1., 2., 3. punktu, 4. punkta a) apakšpunktu, 5. punktu un 223. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 64. panta 6. punktu un 66. panta 3. punkta c) un e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) tika aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā izklāstīti jauni noteikumi par valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu. Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus minētajā jomā. Lai nodrošinātu valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā ir noteikts, ka valsts intervence attiecas uz parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzu, nelobītiem rīsiem, svaigu vai atdzesētu liellopu vai teļa gaļu, sviestu un vājpiena pulveri saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem un Komisijas noteiktām papildu prasībām.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pants nosaka, ka privātās uzglabāšanas atbalstu var piešķirt par balto cukuru, olīveļļu, linšķiedru, svaigu vai atdzesētu gaļu, kas iegūta no vismaz 8 mēnešus veciem liellopiem, sviestu, sieru, vājpiena pulveri, cūkgaļu un aitas un kazas gaļu saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem un Komisijas noteiktām papildu prasībām.

(4)

Lai vienkāršotu ar valsts intervences shēmu un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu saistītos pārvaldības un kontroles mehānismus un uzlabotu to iedarbīgumu, ir jānosaka kopīgi noteikumi attiecībā uz visiem atbilstīgajiem produktiem.

(5)

Lai atvieglotu pārvaldību un kontroli, valsts intervences shēmā un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmā parasti jāatļauj piedalīties vienīgi tirgus dalībniekiem, kas dalībvalstī veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti kā PVN maksātāji.

(6)

Lai nodrošinātu iedarbīgu olīveļļas un cukura ražošanas kontroli, tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības saņemt privātas uzglabāšanas atbalstu, jāizpilda papildu nosacījumi.

(7)

Ņemot vērā to, ka produkti, uz kuriem attiecas valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta pasākumi, ir dažādi no ražošanas vai ražas ievākšanas un uzglabāšanas prasību viedokļa, ir jāparedz īpaši atbilstības nosacījumi attiecībā uz katru produktu. Lai tirgus dalībniekiem dotu laiku pielāgoties jaunajai shēmai, daži nosacījumi būtu jāpiemēro labībai un rīsiem tikai no 2017./2018. tirdzniecības gada.

(8)

Lai garantētu piedāvājumu vai pieteikumu nopietnību un nodrošinātu pasākuma vēlamo ietekmi uz tirgu gan gadījumā, kad notiek intervences iepirkumi, pārdošana un realizācija saskaņā ar shēmu vistrūcīgāko personu atbalstam Savienībā, gan privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā, būtu jānosaka prasības par nodrošinājuma iemaksāšanu.

(9)

Būtu jāparedz noteikumi par nodrošinājuma atmaksāšanu un ieturēšanu gadījumā, kad notiek intervences iepirkumi, pārdošana un realizācija saskaņā ar shēmu vistrūcīgāko personu atbalstam Savienībā, un privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā.

(10)

Īstenojot pārdošanu saskaņā ar intervences shēmu, konkursa procedūra var pareizi noritēt tikai tad, ja tiek iesniegti īsti piedāvājumi. Lai sasniegtu šo mērķi, būtu jānosaka prasība atmaksāt nodrošinājumu, ja pārdošanas cena ir samaksāta norādītajā termiņā.

(11)

Lai nodrošinātu iespējami vienkāršu un efektīvu valsts intervences shēmas darbību visā Savienībā attiecībā uz atbilstīgu produktu iepirkšanu, no vienas puses, un maksājumu aģentūru pārņemto produktu tālākpārdošanu, no otras puses, uzglabāšanas vietām būtu jāatbilst konkrētiem nosacījumiem.

(12)

Ir jānosaka, ka maksājumu aģentūras, kas dalībvalstīs ir atbildīgas par valsts intervenci saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (4), nodrošina uzglabāšanas vietām piemērojamo nosacījumu izpildi.

(13)

Gadījumā, ja iepērkamās liellopu gaļas daudzums pārsniedz dalībvalstī pieejamo saldētavu ietilpību, ir jāparedz iespēja dalībvalstij izmantot saldētavas citā dalībvalstī.

(14)

Lai nodrošinātu efektīvu privātās uzglabāšanas atbalsta pārvaldību, būtu jānosaka īpaši noteikumi attiecībā uz privātās uzglabāšanas atbalsta maksājumiem.

(15)

Ievērojot to, ka šīs regulas mērķis un arī tā īstenošanas akta mērķis, kurš jāpieņem attiecībā uz valsts intervenci un privātu uzglabāšanu, ir vienkāršot noteikumus, kas piemērojami produktiem, uz kuriem attiecas valsts intervence un privātās uzglabāšanas atbalsts, un pielāgot tos jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 1370/2013 (5), šai regulai būtu jāaizstāj noteikumi, kuri ietverti Komisijas Regulās (EEK) Nr. 3427/87 (6), (EEK) Nr. 2351/91 (7), (EK) Nr. 720/2008 (8), (EK) Nr. 826/2008 (9), (EK) Nr. 1130/2009 (10), (ES) Nr. 1272/2009 (11) un (ES) Nr. 807/2010 (12). Skaidrības labad minētās regulas būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IEVADNOTEIKUMS

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz šādiem aspektiem:

a)

minētās regulas 11. pantā uzskaitīto produktu iepirkšana valsts intervencē un to pārdošana; un

b)

privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršana par produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas 17. pantā.

II NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2. pants

Tirgus dalībnieku atbilstība

1.   Tirgus dalībniekiem jāveic uzņēmējdarbība un jābūt reģistrētiem kā PVN maksātājiem Savienībā, lai iesniegtu:

a)

piedāvājumu valsts intervencē esošo produktu iepirkšanai vai pārdošanai vai

b)

piedāvājumu vai pieteikumu iepriekš noteiktam privātās uzglabāšanas atbalstam.

2.   Piedāvājumus par liellopu gaļas iepirkšanu var iesniegt tikai šādi 1. punktā minētie tirgus dalībnieki:

a)

liellopu kautuves, kas apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (13) 4. pantu;

b)

mājlopu vai gaļas tirgošanas uzņēmumi, kas minētajās kautuvēs veic kaušanu uz sava rēķina.

3.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā pieteikties vai iesniegt piedāvājumus var tikai šādi 1. punktā minētie tirgus dalībnieki:

a)

olīveļļas nozarē – tirgus dalībnieki, kas atbilst VII pielikuma prasībām;

b)

cukura nozarē – tirgus dalībnieki, kas ir cukura ražotāji.

3. pants

Produktu atbilstība

1.   Produktiem jābūt ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti, un tiem jāatbilst Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteiktajām prasībām.

2.   Iepirkšanas gadījumā produktiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas:

a)

labībai – šīs regulas I pielikumā;

b)

rīsiem – šīs regulas II pielikumā;

c)

liellopu gaļai – šīs regulas III pielikumā;

d)

sviestam – šīs regulas IV pielikuma I un II daļā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 (14) 21. pantā;

e)

vājpiena pulverim – šīs regulas V pielikuma I un II daļā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 21. pantā.

Turklāt sviestam un vājpiena pulverim jābūt ražotiem uzņēmumā, kas apstiprināts saskaņā ar attiecīgi šīs regulas IV pielikuma III daļu vai V pielikuma III daļu.

3.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā produktiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas šīs regulas VI pielikumā.

4. pants

Nodrošinājums

Tirgus dalībnieki iemaksā nodrošinājumu attiecīgajai maksājumu aģentūrai saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) Nr. 907/2014 IV nodaļas 2. iedaļu, kad tie:

a)

iesniedz piedāvājumu intervences produktu iepirkšanai vai pārdošanai vai šādu produktu realizācijai atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 16. panta 2. punktu;

b)

iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu privātās uzglabāšanas atbalstam, ja vien īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka atbalsta summu, kā minēts Regulā (ES) 2016/1240, nav paredzēts citādi.

5. pants

Nodrošinājuma atmaksāšana un ieturēšana

1.   Šīs regulas 4. pantā paredzēto nodrošinājumu atmaksā, ja piedāvājumu vai pieteikumu atzīst par nepieņemamu vai ja tas nav izraudzīts.

2.   Intervences iepirkšanas gadījumā nodrošinājumu atmaksā, kad:

a)

tirgus dalībnieks ir piegādājis norādīto daudzumu līdz galīgajam datumam, kas noteikts piegādes rīkojumā, kurš minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 17. pantā; un

b)

ir konstatēta produktu atbilstība šīs regulas 3. pantā minētajām produktu atbilstības prasībām; vai

c)

tiek piemērots piešķīruma koeficients, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Minētajā gadījumā atmaksātā nodrošinājuma summa atbilst daudzumam, kas nav pieņemts; vai

d)

tirgus dalībnieks, kuram piemēro piešķīruma koeficientu, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piedāvājumu atsauc.

3.   Intervences produktu pārdošanas gadījumā nodrošinājumu atmaksā:

a)

neizraudzītajiem tirgus dalībniekiem – kad pieņemts lēmums, kurš minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 32. panta 1. punktā vai 36. panta 2. punktā;

b)

izraudzītajiem tirgus dalībniekiem – attiecībā uz daudzumiem, par kuriem veikts maksājums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 35. pantu;

c)

kad ir izpildītas saistības, kas attiecas uz produktu realizāciju atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām.

4.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā nodrošinājumu atmaksā, kad:

a)

tiek piemērots piešķīruma koeficients, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 43. panta 2. punkta pirmajā daļā. Minētajā gadījumā atmaksātā nodrošinājuma summa atbilst daudzumam, kas nav pieņemts;

b)

piedāvājumu atsauc tāpēc, ka ir noteikts piešķīruma koeficients, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 43. panta 2. punkta otrajā daļā;

c)

ir izpildītas līgumsaistības attiecībā uz līgumā noteikto daudzumu.

5.   Minēto nodrošinājumu ietur, ja piedāvājumu vai pieteikumu:

a)

atsauc tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar piešķīruma koeficienta noteikšanu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai 43. panta 2. punktu; vai

b)

pēc iesniegšanas groza.

6.   Intervences iepirkšanas gadījumā nodrošinājumu ietur:

a)

ja produkti neatbilst 3. pantā minētajām prasībām – attiecībā uz daudzumiem, kas nav pieņemti;

b)

ja tirgus dalībnieks – izņemot nepārvaramas varas gadījumus – nav piegādājis produktus piegādes rīkojumā noteiktajā galīgajā piegādes termiņā, tad nodrošinājumu ietur proporcionāli nepiegādātajiem daudzumiem un atceļ vēl nepiegādāto daudzumu iepirkšanu.

Tomēr labības, rīsu un liellopu gaļas gadījumā, ja faktiski piegādātais un pieņemtais daudzums ir mazāks nekā piegādes rīkojumā norādītais daudzums, tad nodrošinājumu atmaksā pilnā apjomā, ja starpība nav lielāka par 5 %.

7.   Intervences produktu pārdošanas gadījumā, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, nodrošinājumu ietur:

a)

attiecībā uz daudzumiem, par kuriem nav veikts maksājums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 35. pantu, un šo daudzumu pārdošanu atceļ;

b)

kad ir izpildītas saistības, kas attiecas uz produktu realizāciju atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām.

8.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā nodrošinājumu ietur, kad:

a)

uzglabāšanai nodod mazāk par 95 % no daudzumiem, kas norādīti piedāvājumā vai pieteikumā, saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 52. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

uzglabāšanā patur mazāk nekā procentuālo līgumisko daudzumu, kas minēts 8. panta 1. punktā, arī attiecībā uz cukuru, ko tirgus dalībnieka izraudzītajās tvertnēs nefasētu uzglabā tādu laikposmu, kas noteikts īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu;

c)

nav ievērots Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 47. panta 1. punktā minētais termiņš produktu nodošanai glabāšanā;

d)

pārbaudes, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV sadaļas I nodaļā, liecina, ka uzglabātie produkti neatbilst šīs regulas 3. pantā minētajām kvalitātes prasībām;

e)

nav ievērota prasība, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 53. panta 3. punktā.

III NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR VALSTS INTERVENCI

6. pants

Intervences produktu uzglabāšanas vietas

1.   Maksājumu aģentūras nodrošina, ka intervences produktu uzglabāšanas vietas (“uzglabāšanas vietas”) ir piemērotas iepirkto produktu uzglabāšanai un to saglabāšanai labā stāvoklī, arī piemērotā uzglabāšanas temperatūrā, un atbilst 7. pantā minētajām prasībām.

2.   Laikposmos, kad notiek intervences iepirkšana, maksājumu aģentūras publicē un atjaunina informāciju par to teritorijā pieejamām uzglabāšanas vietām.

7. pants

Prasības uzglabāšanas vietām

1.   Katra uzglabāšanas vieta atbilst šādām prasībām:

a)

tās rīcībā ir tehniskais aprīkojums, kas vajadzīgs produktu pārņemšanai;

b)

tajā pastāv iespēja izņemt produktu daudzumus no glabāšanas, lai iekļautos izņemšanas termiņā, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 37. panta 2. punktā;

c)

labības, rīsu, sviesta un vājpiena pulvera gadījumā tai ir minimālā uzglabāšanas ietilpība, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 3. panta 1. punktā.

2.   Maksājumu aģentūras var noteikt tehniskos standartus uzglabāšanas vietām, un tās veic visus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu uzglabāšanā nodoto produktu pareizu uzglabāšanu.

3.   Liellopu gaļas nozarē uzglabāšanas vietas nodrošina:

a)

pārņemto un atkauloto liemeņu, pusliemeņu un ceturtdaļās sadalītu liemeņu uzglabāšanu;

b)

visas atkaulotās gaļas sasaldēšanu bez tālākas pārstrādes.

Tomēr, ja atkaulošana nav konkursa procedūras nosacījums, uzglabāšanas vieta nodrošina neatkaulotas gaļas pārņemšanu.

Ja uzglabāšanas vietas sadalīšanas cehs un refrižerators ir saistīti ar kautuvi vai tirgus dalībnieku, maksājumu aģentūra veic atbilstošās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka intervencei nodoto liellopu gaļu apstrādā un uzglabā saskaņā ar šo regulu.

Saldētavās, kas atrodas dalībvalstī, kuras jurisdikcijā atrodas maksājumu aģentūra, ir iespēja vismaz trīs mēnešus tehniski apmierinošos apstākļos uzglabāt visu maksājumu aģentūras nodoto liellopu gaļu.

Tomēr, ja saldētavu ietilpība dalībvalstī nav pietiekama nodotās liellopu gaļas uzglabāšanai, attiecīgā maksājumu aģentūra var nodrošināt šādas liellopu gaļas uzglabāšanu citā dalībvalstī un par to attiecīgi informēt Komisiju.

IV NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU

8. pants

Privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksa

1.   Privātās uzglabāšanas atbalstu izmaksā par līgumisko daudzumu, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums ir vismaz 99 % no līgumiskā daudzuma.

Tomēr attiecībā uz turpmāk minētajiem produktiem atbalstu maksā par līgumisko daudzumu, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums ir vismaz 97 % no līgumiskā daudzuma:

a)

cukurs, kas tiek glabāts atsevišķi no cita cukura, kurš atrodas tirgus dalībnieka izraudzītajā tvertnē;

b)

olīveļļa;

c)

linšķiedra;

d)

liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas un kazas gaļa, ja līgumiskais daudzums attiecas uz svaigu gaļu, ko pieņem glabāšanā noliktavā;

e)

siers;

f)

vājpiena pulveris “lielos maisos”, kā minēts VI pielikuma VI daļas c) punktā.

2.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums – arī attiecībā uz cukuru, kas tiek uzglabāts tirgus dalībnieka izraudzītajā tvertnē nefasēts, – ir mazāks par 1. punktā minēto procentuālo līgumisko daudzumu, atbalstu nemaksā. Tomēr attiecībā uz sieru, ja maksājumu aģentūra uzskata, ka attiecīgais siers ir dabiski zaudējis masu uzglabāšanas laikā, šis masas zudums nav par iemeslu atbalsta samazinājumam vai nodrošinājuma ieturēšanai.

3.   Atbalstu izmaksā tikai tad, ja līgumiskais uzglabāšanas periods ir saskaņā ar uzglabāšanas periodu, kas noteikts īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka atbalsta summu.

4.   Ja uzglabāšanas vai izņemšanas laikā veiktās pārbaudes atklāj, ka produktiem ir bojājumi, atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem nemaksā. Uzglabātās partijas atlikums, par kuru joprojām pienākas atbalsts, nav mazāks par minimālo daudzumu, kas paredzēts īstenošanas regulā par konkursa procedūras izsludināšanu vai atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu.

Tādu pašu noteikumu piemēro, ja uzglabātās partijas/sērijas daļa ir bojāta un to izņem no uzglabāšanas pirms minimālā uzglabāšanas perioda beigām vai pirms pirmā datuma, kad atļautas izņemšanas darbības, ja šāds datums ir paredzēts īstenošanas regulā par konkursa procedūras izsludināšanu vai atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu.

Bojātos produktus neiekļauj 1. punktā minētā uzglabātā daudzuma aprēķinā.

5.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja attiecībā uz kopējo uzglabāto daudzumu tirgus dalībnieks neievēro līgumiskās uzglabāšanas perioda beigu termiņu, kas ir noteikts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 48. panta 2. punktu, atbalstu par attiecīgo līgumu samazina par 10 % par katru neizpildes kalendāro dienu.

Tomēr šis samazinājums nepārsniedz 100 % no atbalsta.

6.   Privātās uzglabāšanas atbalstu par attiecīgo līgumu nemaksā, ja netiek izpildīta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 53. panta 3. punktā noteiktā prasība.

V NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis saskaņā ar sīki izstrādātajiem nosacījumiem, kas izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V sadaļas I nodaļā, paziņo Komisijai apstiprinātās maksājumu aģentūras un daudzumus.

10. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

Atceļ Regulu (EEK) Nr. 3427/87, (EEK) Nr. 2351/91, (EK) Nr. 720/2008, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 un (ES) Nr. 807/2010.

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 56. panta 3. un 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 826/2008 III pielikuma A daļu turpina piemērot, līdz kļūst piemērojami tiesību akti, ar ko aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (15).

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 I pielikuma II daļu, IX daļas IV tabulu un XI daļas h) punktu turpina piemērot līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Regulu (ES) Nr. 1272/2009 turpina piemērot piedāvājumiem, kas saņemti saskaņā ar minēto regulu pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Regulu (EK) Nr. 826/2008 turpina piemērot piedāvājumiem vai pieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar minēto regulu pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2016. gada 1. oktobra. Tomēr attiecībā uz iepirkšanu valsts intervencē I pielikuma II daļu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(6)  Komisijas 1987. gada 16. novembra Regula (EEK) Nr. 3427/87, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus intervencei rīsu tirgū (OV L 326, 17.11.1987., 25. lpp.).

(7)  Komisijas 1991. gada 30. jūlija Regula (EEK) Nr. 2351/91, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kurus piemēro intervences aģentūru rīcībā esošo rīsu iepirkšanai pārtikas atbalsta piegādei (OV L 214, 2.8.1991., 51. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 720/2008, kas izklāsta kopīgus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 par intervences aģentūras vai maksājumu aģentūras iepirktu produktu glabāšanu un pārvietošanu (Kodificēta versija) (OV L 198, 26.7.2008., 17. lpp.).

(9)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 24. novembra Regula (EK) Nr. 1130/2009, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus intervences produktu izmantošanas un/vai galamērķa pārbaudei (OV L 310, 25.11.2009., 5. lpp.).

(11)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2010. gada 14. septembra Regula (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (OV L 242, 15.9.2010., 9. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(14)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 71. lpp.).

(15)  Komisijas 2009. gada 31. Augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

LABĪBAS IEPIRKŠANA

I DAĻA

Labības atbilstības kritēriji

1.

Šīs regulas 3. pantā minētās prasības attiecībā uz labību ir jo īpaši šādas:

a)

labībai ir attiecīgā tipiskā krāsa;

b)

labībai visos tās attīstības posmos nav neraksturīgās smaržas, un tajā nav dzīvu kaitēkļu (tostarp ērču);

c)

labība atbilst II daļā noteiktajam kvalitātes prasību minimumam; un

d)

piesārņojuma līmenis, arī radioaktīvā piesārņojuma līmenis, nepārsniedz Savienības tiesību aktos atļauto maksimālo pieļaujamo līmeni.

2.

Maksimālais pieļaujamais piesārņojuma līmenis, kas minēts 1. punkta d) apakšpunktā, ir šāds:

a)

parastajiem kviešiem un cietajiem kviešiem – līmenis, kas atļauts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 315/93 (1), ieskaitot prasības attiecībā uz fusarium toksīnu koncentrāciju parastajos kviešos un cietajos kviešos, kas noteiktas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1881/2006 (2) pielikuma 2.4. līdz 2.7. punktā;

b)

miežiem un kukurūzai – līmenis, kas noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/32/EK (3).

3.

Dalībvalstis veic piesārņotāju, tostarp radioaktīvā piesārņojuma, līmeņu kontroli, balstoties uz riska analīzi, it īpaši ņemot vērā tirgus dalībnieka sniegto informāciju un tā saistības noteikto standartu ievērošanā, it sevišķi ņemot vērā analīžu rezultātus.

Turklāt, ja analīzes liecina, ka parasto kviešu partijas Zelenija indekss ir 22–30, ko šiem kviešiem uzskata par pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti, jāatzīst, ka no tiem gatavotā mīkla nav lipīga un ir apstrādājama automatizētās ierīcēs.

II DAĻA

Kvalitātes prasību minimums, kas minēts I daļā

 

Cietie kvieši

Parastie kvieši

Mieži

Kukurūza

A.

Maksimālais mitruma saturs

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Maksimālais daudzums vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Salūzuši graudi

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Graudu piemaisījumi

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Piemaisījumi, kas nav plankumaini graudi

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

sačokurojušies graudi

X

X

X

n. p.

b)

citi graudaugi

3 %

X

5 %

X

c)

kaitēkļu bojāti graudi

X

X

X

X

d)

graudi ar izbalējušu dīgli

X

X

n. p.

n. p.

e)

kaltēšanas laikā pārkarsēti graudi

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Plankumaini graudi

3,5 %

n. p.

n. p.

n. p.

3.

Sadīguši graudi

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Dažādi piemaisījumi

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

to skaitā:

 

 

 

 

a)

svešas izcelsmes sēklas:

 

 

 

 

kaitīgas

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

citādas

X

X

X

X

b)

bojāti graudi:

 

 

 

 

graudi, kas bojāti pašsakaršanas laikā vai pārkarsējot kaltēšanas laikā

0,05 %

0,05 %

X

X

ar fuzariozi inficēti graudi

1,5 %

X

X

X

citādi

X

X

X

X

c)

svešas izcelsmes sastāvdaļas

X

X

X

X

d)

sēnalas (kukurūzai: vālīšu seržu paliekas)

X

X

X

X

e)

melnie graudi

0,05 %

0,05 %

n. p.

n. p.

f)

puvuši graudi

X

X

n. p.

n. p.

g)

dzīvnieku izcelsmes piemaisījumi

X

X

X

X

C.

To graudu maksimālais procentuālais daudzums, kuri pilnībā vai daļēji zaudējuši stiklainību

27 %

n. p.

n. p.

n. p.

D.

Minimālais īpatnējais svars (kg/hl)

78

73

62

n. p.

E.

Minimālais proteīnu saturs (**)

11,5 %

11,0 %

n. p.

n. p.

F.

Hagberga krišanas skaitļa minimālā vērtība (sekundēs)

220

220

n. p.

n. p.

G.

Zelenija indeksa minimālā vērtība (ml)

n. p.

22

n. p.

n. p.

“X”

norāda, ka analīze jāveic, bet pieļaujamais daudzums nav norādīts, taču rezultāts jāņem vērā, lai nepārsniegtu tabulas 2. un 4. punktā norādītos pieļaujamos daudzumus.

“n.p.”

nav piemērojams, analīzi veikt nav vajadzīgs.

Vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība, ir definētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 I pielikuma I daļā.

Pamatlabības graudus un citas labības graudus, kas ir bojāti vai puvuši, klasificē kā “dažādus piemaisījumus” arī tad, ja tiem ir citā kategorijā ietilpstoši bojājumi.


(1)  Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.).

(*)  no tiem ne vairāk par 3 % piemaisījumu, kas nav ar fuzariozi inficēti graudi.

(**)  izteikts procentos no sausnas.


II PIELIKUMS

RĪSU IEPIRKŠANA

I DAĻA

Nelobītu rīsu atbilstības kritēriji

1.

Šīs regulas 3. pantā minētās prasības rīsiem jo īpaši ir šādas:

a)

nelobītiem rīsiem nav smaržas, un tajos nav dzīvu kukaiņu;

b)

mitruma saturs nepārsniedz 14,5 %;

c)

iznākums pēc pārstrādes nav mazāks par pieciem punktiem salīdzinājumā ar II daļā norādīto pamatiznākumu;

d)

dažādu piemaisījumu procentuālais daudzums, citu šķirņu rīsu graudu procentuālais daudzums un to graudu procentuālais daudzums, kas neatbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma A daļā noteiktajai standarta kvalitātei, katram rīsu veidam nepārsniedz maksimālo procentuālo daudzumu, kas noteikts šā pielikuma III daļā;

e)

radioaktīvā piesārņojuma līmenis nepārsniedz Savienības tiesību aktos noteiktos atļautos maksimālos līmeņus.

2.

Šajā pielikumā “dažādi piemaisījumi” nozīmē svešķermeņus, kas nav rīsi.

II DAĻA

Pārstrādes iznākuma kritēriji

Pārstrādes pamatiznākums

Šķirnes nosaukums

Veselo graudu iznākums (%)

Kopējais iznākums (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nenosauktas šķirnes

64

72

III DAĻA

Maksimālais procentuālais daudzums

Graudu bojājumu veids

Apaļgraudu rīsi

KN kods 1006 10 92

Vidējgraudu un garengraudu A tipa rīsi

KN kods 1006 10 94 un 1006 10 96

Garengraudu B tipa rīsi

KN kods 1006 10 98

Krītaini graudi

6

4

4

Sarkansvītroti graudi

10

5

5

Iekrāsoti un plankumaini graudi

4

2,75

2,75

Dzintarkrāsas graudi

1

0,50

0,50

Dzelteni graudi

0,175

0,175

0,175

Dažādi piemaisījumi

1

1

1

Citu šķirņu rīsu graudi

5

5

5


III PIELIKUMS

LIELLOPU GAĻAS IEPIRKŠANA

I DAĻA

Liellopu gaļas atbilstības kritēriji

1.

Drīkst iepirkt svaigus vai atdzesētus liemeņus, pusliemeņus un ceturtdaļās sadalītus liemeņus (KN kods 0201), kā uzskaitīts šā pielikuma II daļā un kuri ietilpst šādās Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļā definētajās kategorijās:

a)

tādu nekastrētu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 12 mēnešus, bet nepārsniedz 24 mēnešus (A kategorija);

b)

tādu kastrētu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 12 mēnešus (C kategorija);

c)

tādu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 8 mēnešus, bet nepārsniedz 12 mēnešus (Z kategorija).

2.

Šīs daļas 1. punktā minētos produktus drīkst iepirkt tikai ar šādiem nosacījumiem:

a)

dzīvnieki ir nokauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (1);

b)

dzīvnieku liemeņi ir klasificēti, noformēti un identificēti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1249/2008 (2);

c)

produkti ir marķēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 (3);

d)

produkti iegūti no dzīvniekiem, kas nokauti ne agrāk kā pirms sešām dienām un ne vēlāk kā pirms divām dienām.

II DAĻA

Produktu klasifikācija

Šajā daļā Z kategorija attiecas tikai uz vīriešu kārtas dzīvniekiem, kas aprakstīti I daļas 1. punkta c) apakšpunktā.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

KIPRA

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.).

(2)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.).


IV PIELIKUMS

SVIESTA IEPIRKŠANA

I DAĻA

Sviesta atbilstības kritēriji

1.

Maksājumu aģentūra iepērk tikai sviestu, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā, šā pielikuma šīs daļas 2.–6. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļā.

2.

Maksājumu aģentūra pārbauda sviesta kvalitāti, izmantojot metodes, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 4. pantā, un pamatojoties uz paraugiem, kuri ņemti saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma I daļā izklāstītajiem noteikumiem. Tomēr maksājumu aģentūras ar Komisijas rakstisku piekrišanu var izveidot pašpārbaudes sistēmu savā uzraudzībā attiecībā uz dažām kvalitātes prasībām un dažiem apstiprinātiem uzņēmumiem.

3.

Sviesta radioaktīvā piesārņojuma līmenis nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētajā situācijā.

4.

Sviestam jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā maksājumu aģentūra saņēmusi piedāvājumu pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – 31 dienas laikā, pirms beidzas konkursa apakšperiods.

5.

Ja sviestu piedāvā intervencei dalībvalstī, kas nav tā ražotājvalsts, to iepērkot, jāuzrāda ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts.

Sertifikātu uzrāda pircējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 35 dienas pēc dienas, kad saņemts piedāvājums vai kad beidzies konkursa termiņš, un tajā ir informācija, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļas 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un apstiprinājums, ka sviests ir ražots apstiprinātā Savienības uzņēmumā tieši un tikai no pasterizēta krējuma Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punkta nozīmē.

6.

Ja ražotāja dalībvalsts ir veikusi 2. punktā minētās pārbaudes, 5. punktā minētajā sertifikātā iekļauj arī šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir sviests, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punkta prasībām. Tādā gadījumā iepakojumu marķē ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde. Sertifikātā norāda etiķetes numuru.

II DAĻA

Sastāva prasības un kvalitātes īpašības

Sviests ir cieta, galvenokārt “ūdens eļļā” veida emulsija, ar turpmāk norādītajiem sastāva un kvalitātes rādītājiem.

Parametri

Sastāva un kvalitātes rādītāji

Tauki

vismaz 82 %

Ūdens

Ne vairāk kā 16 %

Beztauku sausna

Ne vairāk kā 2 %

Brīvās taukskābes

Ne vairāk kā 1,2 mmol/100 g tauku

Peroksīda skaitlis

Ne vairāk kā 0,3 mekv. skābekļa/1 000  g tauku

Koliformas

Nav konstatējamas 1 gramā

Tauki, kas nav piena tauki

Triglicerīdu analīzē nav nosakāmi

Organoleptiskās īpašības

Vismaz četri punkti no pieciem punktiem par izskatu, garšu un konsistenci

Ūdens dispersija

Vismaz četri punkti

III DAĻA

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā minēto uzņēmumu apstiprināšanas kritēriji

1.

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā minētos uzņēmumus apstiprina tikai tad, ja tie:

a)

ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu un tiem ir attiecīgs tehniskais aprīkojums;

b)

uzņemas tādā formā, kā noteikusi katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veikt pastāvīgu uzskaiti, kurā norāda izejvielu piegādātāju un izcelsmi, iegūtos sviesta daudzumus un valsts intervencei paredzētas katras produktu partijas iepakojumu, identifikāciju un izvešanas datumu;

c)

piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei to saražoto sviestu, ko var piedāvāt intervencei;

d)

apņemas vismaz divas darbdienas iepriekš informēt kompetento iestādi par savu nodomu ražot sviestu valsts intervencei; tomēr dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu.

2.

Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, kompetentās iestādes veic nepieteiktas pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz attiecīgo uzņēmumu intervences sviesta ražošanas grafiku.

Tās veic vismaz:

a)

vienu pārbaudi intervences produkta ražošanas 28 dienu periodā un vismaz vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu uzskaiti, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

ja sviestu ražo intervencei – vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu atbilstību citiem apstiprinājuma nosacījumiem, kas minēti 1. punktā.

3.

Apstiprinājumu atsauc, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 1. punkta a) apakšpunktā. Pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma apstiprinājumu var piešķirt atkal ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem un pēc rūpīgas pārbaudes.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja konstatēts, ka uzņēmums nav izpildījis kādas no saistībām, kas minētas 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, apstiprinājuma darbību pārtrauc uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem atkarībā no pārkāpuma smaguma.

Dalībvalsts nepiemēro minēto apstiprinājuma pārtraukšanu, ja konstatēts, ka pārkāpums nav izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai radies nopietnas nolaidības rezultātā un ka tas ir mazsvarīgs attiecībā uz to pārbaužu iedarbīgumu, kas paredzētas 2. punktā.

4.

Par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 3. punktu, sagatavo pārskatu, kurā norādīts:

a)

pārbaudes datums;

b)

pārbaudes ilgums;

c)

veiktās darbības.

Ziņojumu paraksta atbildīgais inspektors.


V PIELIKUMS

VĀJPIENA PULVERA IEPIRKŠANA

I DAĻA

Vājpiena pulvera atbilstības kritēriji

1.

Maksājumu aģentūra iepērk tikai vājpiena pulveri, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā, šā pielikuma šīs daļas 2.–6. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļā.

2.

Maksājumu aģentūra pārbauda vājpiena pulvera kvalitāti, izmantojot metodes, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 4. pantā, un pamatojoties uz paraugiem, kuri ņemti saskaņā ar minētās regulas V pielikuma I daļā izklāstītajiem noteikumiem. Šīm pārbaudēm jānosaka, vai, izņemot atļautās izejvielas, kas izmantotas olbaltumvielu satura korekcijai, kā minēts Padomes Direktīvas 2001/114/EK (1) I pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā, vājpiena pulverī nav citu produktu, īpaši paniņu vai sūkalu, kā noteikts šā pielikuma II daļā.

Olbaltumvielu satura korekciju, ja tā nepieciešama, veic izejvielā. Olbaltumvielu korekcijai izmanto Savienības izcelsmes izejvielu.

Tomēr maksājumu aģentūras ar Komisijas rakstisku piekrišanu var izveidot pašpārbaudes sistēmu savā uzraudzībā attiecībā uz dažām kvalitātes prasībām un dažiem apstiprinātiem uzņēmumiem.

3.

Vājpiena pulvera radioaktīvā piesārņojuma līmenis nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētajā situācijā.

4.

Vājpiena pulverim jābūt ražotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā maksājumu aģentūra saņēmusi piedāvājumu pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – 31 dienas laikā, pirms beidzas konkursa apakšperiods. Ja tvertnēs, kurās glabā vājpiena pulveri, ir vairāku dienu produkcija, vājpiena pulveris drīkst būt ražots ne vairāk kā trīs nedēļas pirms nedēļas, kurā saņemts piedāvājums pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – četras nedēļas pirms konkursa apakšperioda beigām.

5.

Ja vājpiena pulveri piedāvā intervencei dalībvalstī, kas nav tā ražotājvalsts, to iepērkot, jāuzrāda ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts.

Sertifikātu uzrāda pircējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 35 dienas pēc dienas, kad saņemts piedāvājums vai kad beidzies konkursa termiņš, un tajā ir informācija, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļas 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un apstiprinājums, ka vājpiena pulveris ir ražots no piena apstiprinātā Savienības uzņēmumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktu un ka olbaltumvielu satura korekcija, ja tāda nepieciešama, veikta izejvielā.

6.

Ja ražotāja dalībvalsts ir veikusi 2. punktā minētās pārbaudes, 5. punktā minētajā sertifikātā iekļauj arī šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir vājpiena pulveris, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punkta prasībām. Tādā gadījumā maisi, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 21. panta 2. punktā, jāaizzīmogo ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi ražotājas dalībvalsts kompetentā iestāde. Sertifikātā norāda etiķetes numuru.

II DAĻA

Sastāva prasības un kvalitātes īpašības

Parametri

Sastāva un kvalitātes rādītāji

Olbaltumvielu saturs

Vismaz 34,0 % beztauku sausnā

Tauku saturs

Ne vairāk kā 1,00 %

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 3,5 %

Titrējamais skābums decinormāla nātrija hidroksīda šķīdumā (ml)

Ne vairāk kā 19,5 ml

Laktātu saturs

Ne vairāk kā 150 mg/100 g

Piedevas

Nav

Fosfatāzes tests

Negatīvs, t. i., ne vairāk kā 350 mU fosfatāzes aktivitātes uz litru rekonstituēta piena

Šķīdības koeficients

Ne vairāk kā 0,5 ml (24 °C)

Piedegušo daļiņu rādītājs

Ne vairāk kā 15,0 mg, t. i., B diska minimums

Mikroorganismu saturs

Ne vairāk kā 40 000 uz gramu

Koliformas

Negatīvs 0,1 gramā

Paniņas (2)

Negatīvs (3)

Himozīna sūkalas (4)

Nav

Skābās sūkalas (5)

Nav

Garša un smarža

Tīra

Izskats

Balta vai mazliet dzeltenīga krāsa, bez piemaisījumiem un krāsainām daļiņām

Antibakteriālās vielas

Negatīvs (6)

III DAĻA

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā minēto uzņēmumu apstiprināšanas kritēriji

1.

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā minētos uzņēmumus apstiprina tikai tad, ja tie:

a)

ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu un tiem ir attiecīgs tehniskais aprīkojums;

b)

uzņemas tādā formā, kā noteikusi katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veikt pastāvīgu uzskaiti, kurā norāda izejvielu piegādātāju un izcelsmi, iegūtos vājpiena pulvera, paniņu un sūkalu daudzumus un valsts intervencei paredzētas katras produktu partijas iepakojumu, identifikāciju un izvešanas datumu;

c)

piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei to saražoto vājpiena pulveri, ko var piedāvāt intervencei;

d)

apņemas vismaz divas darbdienas iepriekš informēt kompetento iestādi par savu nodomu ražot vājpiena pulveri valsts intervencei; tomēr dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu.

2.

Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, kompetentās iestādes veic nepieteiktas pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz attiecīgo uzņēmumu intervences vājpiena pulvera ražošanas grafiku.

Tās veic vismaz:

a)

vienu pārbaudi intervences produkta ražošanas 28 dienu periodā un vismaz vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu uzskaiti, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

ja vājpiena pulveri ražo intervencei – vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu atbilstību citiem apstiprinājuma nosacījumiem, kas minēti 1. punktā.

3.

Apstiprinājumu atsauc, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 1. punkta a) apakšpunktā. Pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma apstiprinājumu var piešķirt atkal ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem un pēc rūpīgas pārbaudes.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja konstatēts, ka uzņēmums nav izpildījis kādas no saistībām, kas minētas 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, apstiprinājuma darbību pārtrauc uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem atkarībā no pārkāpuma smaguma.

Dalībvalsts nepiemēro minēto apstiprinājuma pārtraukšanu, ja konstatēts, ka pārkāpums nav izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai radies nopietnas nolaidības rezultātā un ka tas ir mazsvarīgs attiecībā uz to pārbaužu iedarbīgumu, kas paredzētas 2. punktā.

4.

Par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 3. punktu, sagatavo pārskatu, kurā norādīts:

a)

pārbaudes datums;

b)

pārbaudes ilgums;

c)

veiktās darbības.

Ziņojumu paraksta atbildīgais inspektors.


(1)  Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva 2001/114/EK par dažu kategoriju daļēji vai pilnīgi dehidrētu un konservētu pienu, kas paredzēts lietošanai pārtikā (OV L 15, 17.1.2002., 19. lpp.).

(2)  “Paniņas” ir sviesta ražošanas blakusprodukts, ko iegūst, kuļot krējumu un atdalot cietos taukus.

(3)  To, ka nav pievienotas paniņas, var noteikt, vai nu vismaz reizi nedēļā bez iepriekšēja pieteikuma veicot pārbaudi uz vietas ražotnē, vai ar galaprodukta laboratorijas analīzēm, kas uzrāda maksimāli 69,31 mg dipalmitoilfosfatidiletanolamīna (PEDP) uz 100 g.

(4)  “Sūkalas” ir siera vai kazeīna ražošanas blakusprodukts, kuru iegūst skābju apstrādes, himozīna apstrādes un/vai ķīmiski fizikālu procesu rezultātā.

(5)  “Sūkalas” ir siera vai kazeīna ražošanas blakusprodukts, kuru iegūst skābju apstrādes, himozīna apstrādes un/vai ķīmiski fizikālu procesu rezultātā. Maksājumu aģentūra apstiprina izmantojamo metodi.

(6)  Svaigpienam, ko izmanto vājpiena pulvera ražošanai, jāatbilst prasībām, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX iedaļā.


VI PIELIKUMS

KVALITĀTES PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU

Radioaktīvā piesārņojuma līmenis produktos, par kuriem var saņemt privātās uzglabāšanas atbalstu, nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja tāds ir noteikts attiecīgā gadījumā. Produktu radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas ir vajadzīgs konkrētajā situācijā, un nepieciešamajā laikposmā.

I.   Cukurs

Cukurs, par kuru iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu, ir:

a)

baltais cukurs kristāliskā formā, nefasēts vai fasēts lielmaisos (800 kg vai vairāk) ar norādītu tīrsvaru;

b)

ar mitruma saturu, kas nepārsniedz 0,06 %.

Līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām tam ir jābūt saražotam saskaņā ar kvotu, kas noteikta tirdzniecības gadam, kurā iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu, izņemot cukuru, kas ir izņemts no tirgus vai pārnests uz nākamo tirdzniecības gadu.

II.   Linšķiedra

Atbalstu piešķir tikai par garo linšķiedru, kas iegūta, pilnībā atdalot šķiedras no stiebra koksnes daļām, un kas pēc kulstīšanas vidēji ir vismaz 50 cm gara, un ko paralēlos saišķos sakārto kūlīšos, slāņos vai sloksnēs, turklāt minimālais daudzums, par kuru var iesniegt atbalsta saņemšanas pieteikumu vai piedāvājumu, ir 2 000 kg.

Garās linšķiedras uzglabā ķīpās, uz kurām attiecīgā gadījumā var norādīt šādas kodētas ziņas:

a)

ražošanas uzņēmuma identifikācijas numurs un ražošanas dalībvalsts;

b)

uzglabāšanas sākuma datums;

c)

tīrsvars.

III.   Gaļa

Atbalstu piešķir tikai par:

a)

liellopu gaļu, kas klasificēta saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 1249/2008 (1) paredzēto Savienības skalu liemeņu klasifikācijai un kas identificēta saskaņā ar minētās regulas 6. panta 3. punktu;

b)

tādu jēru liemeņiem un to izcirtņiem, kas ir jaunāki par 12 mēnešiem;

c)

tādu dzīvnieku gaļu, kas ir audzēti Savienībā vismaz trīs mēnešus (liellopu gaļas gadījumā) vai divus mēnešus (cūkgaļas un aitas un kazas gaļas gadījumā) un kas nokauti ne agrāk ka 10 dienas pirms nodošanas uzglabāšanā. Ja cūkas ir nokautas pirms divu mēnešu vecuma, gaļai jābūt iegūtai no dzīvniekiem, kas ir audzēti Savienībā kopš dzimšanas;

d)

gaļu no dzīvniekiem, kas ir nokauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004;

e)

gaļu no dzīvniekiem, kam nav īpašību, kuru dēļ to gaļa nebūtu piemērota uzglabāšanai un turpmākai izmantošanai;

f)

gaļu no dzīvniekiem, kas nav nokauti ārkārtas pasākumu rezultātā;

g)

svaigu gaļu un saldētu gaļu.

IV.   Sviests

Atbalstu piešķir tikai par sviestu, kurš:

a)

ir ar minimālo piena tauku saturu 80 % no masas, maksimālo beztauku sausnas saturu 2 % no masas un maksimālo ūdens saturu 16 % no masas;

b)

ir ražots 60 dienu laikā pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Uz sviesta iepakojuma jābūt norādītam tīrsvaram. Turklāt piemērojami sviesta iepakošanas noteikumi, kuri izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļā, izņemot pienākumu pievienot norādi “saldkrējuma”, ja sviesta pH līmenis ir 6,2 vai vairāk.

Atbilstību izcelsmes prasībām var pamatot ar pierādījumu, ka sviests ticis ražots uzņēmumā, kas ir apstiprināts saskaņā ar šīs regulas IV pielikuma III daļas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, vai ar citu piemērotu pierādījumu, ko izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.

Ja sviests ir ražots dalībvalstī, kas nav uzglabāšanas līguma noslēgšanas dalībvalsts, ražošanas dalībvalsts sniedz palīdzību, kādu var lūgt dalībvalsts, kurā noslēdz uzglabāšanas līgumu, lai pārbaudītu produkta izcelsmi.

V.   Siers

Atbalstu var piešķirt tikai par sieru ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN), kura minimālais vecums dienā, kad sākas uzglabāšanas līguma darbība, atbilst nogatavināšanas laikam, kas paredzēts specifikācijā, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (2) 7. pantā attiecībā uz konkrēto sieru, kādu to tirgos pēc līgumā paredzētās uzglabāšanas, kura paildzina siera nogatavināšanas laiku un šādi vairo siera vērtību.

Ja nogatavināšanas laiks nav noteikts produkta specifikācijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. pantā, tad siera minimālais vecums uzglabāšanas līguma darbības sākuma dienā atbilst jebkuram nogatavināšanās laikam, kas palīdz vairot siera vērtību.

Turklāt siers atbilst šādām prasībām:

a)

tas neizdzēšami marķēts ar norādi par ražošanas uzņēmumu un izgatavošanas dienas datumu, turklāt norādi atļauts kodēt;

b)

tas tiek uzglabāts kā vesels siers ražošanas dalībvalstī, kurā tas drīkst būt apzīmēts ar ACVN vai AĢIN saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012; un

c)

par to nav agrāk slēgts uzglabāšanas līgums.

Noliktavas pārzinis veic uzskaiti reģistrācijas žurnālā, kurā dienā, kad sieru nodod uzglabāšanā, reģistrē šā punkta trešās daļas a) apakšpunktā minētās ziņas.

VI.   Vājpiena pulveris

Atbalstu piešķir tikai par vājpiena pulveri:

a)

kurš satur ne vairāk kā 1,5 % tauku un 5 % ūdens un kura olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir vismaz 34 %;

b)

kurš ir izgatavots 60 dienu laikā pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienas;

c)

kuru uzglabā maisos ar 25 kg tīrsvaru vai lielmaisos, kuru svars nepārsniedz 1 500 kg.

Uz maisiem norāda tīrsvaru. Turklāt piemērojami vājpiena pulvera piegādes un iepakošanas noteikumi, kuri izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļas 2. un 3. punktā, izņemot pienākumu maisus marķēt ar norādi “strūklas vājpiena pulveris”.

Atbilstību izcelsmes prasībām var pamatot ar pierādījumu, ka vājpiena pulveris ticis ražots uzņēmumā, kas ir apstiprināts saskaņā ar šīs regulas V pielikuma III daļas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, vai ar citu piemērotu pierādījumu, ko izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.

Ja vājpiena pulveris ir ražots dalībvalstī, kas nav uzglabāšanas līguma noslēgšanas dalībvalsts, ražošanas dalībvalsts sniedz palīdzību, kādu var lūgt dalībvalsts, kurā noslēdz uzglabāšanas līgumu, lai pārbaudītu produkta izcelsmi.


(1)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).


VII PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS PIEMĒROJAMI TIRGUS DALĪBNIEKIEM, KURI IESNIEDZ PIEDĀVĀJUMU VAI PIETEIKUMU PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTA SAŅEMŠANAI OLĪVEĻĻAS NOZARĒ

Olīveļļas tirgus dalībnieki ietilpst vienā no šādām kategorijām:

a)

ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienība, kas ir atzīta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts spēkā esošajiem tiesību aktiem;

b)

olīveļļas spiestuve, kas atbilst attiecīgās dalībvalsts noteiktajām prasībām;

c)

olīveļļas fasēšanas uzņēmums, kas atbilst attiecīgās dalībvalsts noteiktajām prasībām.

Ja olīveļļas tirgus dalībnieks neizpilda pienākumus, kas noteikti šajā regulā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 (1), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 (2) vai (ES) Nr. 1308/2013, tas nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu vai pieteikumu privātās uzglabāšanas atbalsta saņemšanai divpadsmit mēnešus no dienas, kurā novērsti neatbilstības cēloņi.

Šādi pasākumi netiks piemēroti gadījumos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā, vai gadījumos, kad neatbilstības raksturs nav nopietns.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).


Top