EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Efektīvāki noteikumi attiecībā uz maksātnespējas procedūrām pārrobežu situācijās ES

Efektīvāki noteikumi attiecībā uz maksātnespējas procedūrām pārrobežu situācijās ES

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2015/848 — maksātnespējas procedūras

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir nodrošināt efektīvu tādu maksātnespējas procedūru pārvaldību, kurās iesaistītas privātpersonas vai uzņēmumi, kuru darījumdarbība vai finanšu interešu centrs atrodas citā Eiropas Savienības (ES) valstī, kas nav to pastāvīgās uzturēšanās valsts.
 • Ar to pārstrādā un aizstāj Regulu (EK) Nr. 1346/2000.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regulā ir izklāstīti ES mēroga noteikumi, lai noteiktu:
  • tiesu, kuras piekritībā ir sākt maksātnespējas lietu;
  • piemērojamos valsts tiesību aktus;
  • ka tiesas nolēmums par sabiedrības, komersanta vai privātpersonas maksātnespēju ir atzīstams.
 • Šī regula neattiecas uz Dāniju.

Situācijas, kurās regula tiek piemērota

Regulu piemēro procedūrām, kurās ir iesaistīti visi parādnieka kreditori vai ievērojama to daļa, kuras pamatojas uz maksātnespēju reglamentējošiem tiesību aktiem un kurās glābšanas, parāda korekcijas, reorganizācijas vai likvidācijas nolūkā:

 • 1.

  parādnieks ir pilnībā vai daļēji zaudējis savus aktīvus un ir iecelts maksātnespējas procesa administrators, piemēram, likvidators;

 • 2.

  parādnieka aktīvus un darījumus kontrolē vai uzrauga tiesa;

 • 3.
  procedūra ir apturēta, lai ļautu veikt sarunas starp parādnieku un tā kreditoriem. Šāda situācija ir pieļaujama tikai tad, ja:
  • tā tiek nodrošināta tādu procedūru kontekstā, kuru mērķis ir aizsargāt kreditoru kopumu;
  • vienošanās netiek panākta, un šādā gadījumā tiek īstenota viena no divām iepriekš minētajām procedūrām.

Regula attiecas arī uz valstu tiesību aktos paredzētajām “preventīvajām” maksātnespējas procedūrām, kuras var uzsākt agrīnā posmā nolūkā palielināt izredzes glābt uzņēmumu. Šīs procedūras ir uzskaitītas regulas A pielikumā. Regula attiecas arī uz plašu fizisko personu maksātnespējas procedūru loku.

Jurisdikcija

 • Procedūras tiek veiktas tās ES valsts tiesās, kuras teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs. Par galveno interešu centru uzskata:
  • juridisko adresi — sabiedrības vai juridiskas personas gadījumā;
  • galveno darījumdarbības vietu — gadījumā, ja fiziska persona veic darījumdarbību vai profesionālo darbību;
  • pastāvīgo dzīvesvietu — jebkuras citas fiziskas personas gadījumā.
 • Šīs prezumpcijas nav spēkā, ja noteiktā laikposmā pirms maksātnespējas procedūru uzsākšanas galveno interešu centra atrašanās vieta ir mainījusies.
 • Ja parādnieka darbības vieta atrodas citā ES valstī, kas nav parādnieka galveno interešu centra atrašanās vieta, tad arī šī ES valsts var uzsākt pret parādnieku vērstas maksātnespējas procedūras. Taču šādas “sekundārās procedūras” var attiecināt tikai uz šajā valstī esošajiem aktīviem.
 • Šī regula palielina izredzes glābt uzņēmumus, novēršot paralēlu sekundāro procedūru sākšanu, tādējādi garantējot vietējo kreditoru interešu ievērošanu.

Piemērojamie tiesību akti

Piemērojamie tiesību akti parasti ir tās valsts tiesību akti, kurā ir sākta procedūra. Minētie tiesību akti paredz nosacījumus procedūru sākšanai, to izpildei un izbeigšanai. Tie nosaka:

 • pret kuriem parādniekiem var celt prasību tiesā;
 • aktīvus, kas veido daļu no maksātnespējīgā parādnieka mantas;
 • kreditoru tiesības pēc lietas izbeigšanas;
 • to, kurš sedz procedūras izmaksas un izdevumus.

Atzīšana un izpilde

Kad nolēmums, ar ko sāk maksātnespējas procedūru, ir stājies spēkā vienā ES valstī, tas ar tādu pašu juridisko spēku ir jāatzīst visās citās ES valstīs.

Maksātnespējas reģistri

Lai nodrošinātu, ka kreditori un tiesas saņem visu attiecīgo informāciju, un novērstu paralēlu procedūru sākšanu, ES valstīm pārrobežu maksātnespējas gadījumos ir pienākums publicēt attiecīgo informāciju publiski pieejamā tiešsaistes reģistrā. Šie reģistri ir savstarpēji savienoti, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, atbilstoši ES datu aizsardzības noteikumiem.

Sabiedrību grupas maksātnespējas procedūra

Ar šo regulu izveido īpašu tiesisko regulējumu attiecībā uz sabiedrību grupas dalībnieku maksātnespēju. Tas ietver:

 • noteikumus, kas dažādiem iesaistītajiem maksātnespējas procesa administratoriem un tiesām uzliek pienākumu sadarboties un sazināties savā starpā;
 • ierobežotas maksātnespējas procesa administratora tiesības iesaistīties maksātnespējas procedūrā, kas attiecas uz citu tās pašas grupas dalībnieku;
 • īpašu sistēmu to maksātnespējas procedūru koordinācijai, kas attiecas uz vienas sabiedrību grupas dalībniekiem (“grupas koordinācijas procedūra”).

Pielikumu grozījumi

Regula ir grozīta divas reizes:

 • ar Regulu (ES) 2017/353 aizstāja Regulas (ES) 2015/848 A pielikumu (maksātnespējas procedūru saraksts) un B pielikumu (maksātnespējas procesa administratoru saraksts) ar jauniem sarakstiem, ņemot vērā Polijas sniegto informāciju.
 • ar Regulu (ES) 2018/946 aizstāja A un B pielikumu pēc izmaiņu paziņojumu saņemšanas no Beļģijas, Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas un Portugāles.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 26. jūnija. Ar Regulu (ES) 2015/848 tika pārskatīta un aizstāta Regula (EK) Nr. 1346/2000 (un tās turpmākie grozījumi).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) (OV L 141, 5.6.2015., 19.–72. lpp.)

Regulas (ES) 2015/848 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1105 (2017. gada 12. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām minētās veidlapas (OV L 160, 22.6.2017., 1.–26. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.04.2019

Augša