EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Padomes Regula (EEK) Nr. 1536/92 (1992. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka kopējus tirdzniecības standartus tunču un pelamīdu konserviem

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Oficiālais Vēstnesis L 163 , 17/06/1992 Lpp. 0001 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 4 Sējums 4 Lpp. 0093
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 4 Sējums 4 Lpp. 0093


Padomes Regula (EEK) Nr. 1536/92

(1992. gada 9. jūnijs),

ar ko nosaka kopējus tirdzniecības standartus tunču un pelamīdu konserviem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. novembra Regulu (EEK) Nr. 3687/91 par zivsaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Regulā (EEK) Nr. 3687/91 paredzēta iespēja pieņemt kopējus tirdzniecības standartus zivsaimniecības produktiem Kopienā, jo īpaši lai neļautu tirgū nonākt neapmierinošas tirdzniecības kvalitātes produktiem un lai veicinātu tādas tirdzniecības attiecības, kas balstās uz godīgu konkurenci;

tā kā šādu standartu pieņemšana tunču un pelamīdu konserviem varētu uzlabot tunču ražošanas rentabilitāti Kopienā un tā noieta tirgu, kā arī veicināt šo produktu pārdošanu;

tā kā šajā sakarā, jo īpaši lai veicinātu tirgus pārskatāmību, jānorāda, ka attiecīgie produkti jāsagatavo no skaidri noteiktām sugām un tajos jābūt zivs satura minimumam;

tā kā šīs regulas mērķis ir noteikt attiecīgo produktu tirdzniecības apzīmējumu; tā kā tas ne mazākajā mērā neskar to klasifikāciju un tarifu piemērošanu, ievedot Kopienā, jo īpaši piešķirot labvēlības režīmu;

tā kā, lai nodrošinātu skaidrību attiecīgo produktu tirdzniecības aprakstā, būtu jānosaka noformējums, kādā tos tirgo, kā arī jāparedz metode to pārlējuma apzīmēšanai; tā kā šie kritēriji tomēr nedrīkst būt tādi, kas kavētu ieviest tirgū jaunus produktus;

tā kā Padomes 1978. gada 18. decembra Direktīvā 79/112/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu etiķetēm, noformējumu un reklāmu [2] un 1976. gada 20. janvāra Direktīvā 76/211/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz dažu pirmiepakotu produktu sastāvu pēc svara vai tilpuma [3] norādītas ziņas, kas obligāti jānorāda, lai pareizi informētu un aizsargātu patērētājus attiecībā uz iepakojumu saturu; tā kā būtu jānosaka arī tunču un pelamīdu konservu tirdzniecības apraksts attiecībā uz paredzēto tirdzniecības noformējumu vai kulināro sagatavošanu, kā arī vajadzības gadījumā izmantoto pārlējumu; tā kā šo produktu etiķetēs vajadzētu obligāti norādīt zivs saturu kārbā; tā kā tirdzniecības apraksta "dabīgs" nozīmi nevajadzētu definēt;

tā kā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvai 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus par zivsaimniecības produktu ražošanu un laišanu tirgū [4], ir mērķis saskaņot veselības aizsardzības noteikumus, kas jāievēro, tirgojot Kopienas zivsaimniecības produktus, un aizsargāt sabiedrības veselību; tā kā prasības, kas noteiktas šajā tirdzniecības standartā, piemēro, neskarot spēkā esošos veselības aizsardzības noteikumus;

tā kā Komisijai būtu jābūt atbildīgai par jebkuru tehnisku īstenošanas pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Kopienas starptautiskajām saistībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula definē standartu, kas regulē tunču un pelamīdu konservu tirdzniecību Kopienā.

2. pants

1. Tunču un pelamīdu konservu tirdzniecības aprakstu, kas definēts 5. pantā, attiecina tikai uz produktiem, kas atbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) tunču konserviem:

- jāatbilst KN kodiem 16041410 un ex16042070,

- jābūt izgatavotiem vienīgi no vienas no to sugu zivīm, kas uzskaitītas šīs regulas pielikuma I punktā;

2) sagatavotām pelamīdām:

- jāatbilst KN kodiem 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 un ex16042090,

- jābūt sagatavotām vienīgi no vienas no to sugu zivīm, kas uzskaitītas šīs regulas pielikuma II punktā.

2. Vienā kārbā nedrīkst sajaukt dažādas sugas.

Tomēr kulinārijas pusfabrikātos, kuros izmantota tunču vai pelamīdu gaļa un izzudusi tās muskuļu struktūra, var iekļaut citu zivju gaļu, kas apstrādāta tādā pašā veidā, ar noteikumu, ka vismaz 25 % neto svara veido tunči vai pelamīdas vai to abu maisījums.

3. pants

1. Ja kāds no turpmāk minētajiem produkta tirdzniecības noformējuma veidiem veido daļu no 5. pantā minētā darījumu apraksta, tiem jāatbilst turpmāk minētajām definīcijām:

i) masīvs: muskulatūra ir griezta šķērsām un tiek piedāvāta kā vesels gabals, ko veido viena porcija vai kas atveidota kā kompakts vairāku gaļas porciju savienojums.

Tiek pieļauti slāņi 18 % apmērā no zivju svara.

Ja muskulatūra tiek konservēta jēla, slāņu klātbūtne tomēr ir aizliegta; zivs fragmentus var pievienot kā piesvērumu;

ii) gabali: gaļas fragmenti, kuru pamata muskuļu struktūra ir saglabāta un kuru īsākā mala nav mazāka par 1,2 cm.

Pieļaujams slāņu daudzums — līdz 30 % no zivju svara;

iii) filejas:

a) gareniskas muskuļu sloksnes, kas ņemtas no muskulatūras, kura atrodas paralēli mugurkaulam;

b) muskuļu sloksnes no vēdera sienas; šajā gadījumā fileju var arī raksturot kā vēdera daļas fileju;

iv) slāņi: gaļas fragmenti, kuru sākotnējā muskuļu struktūra ir saglabāta un kuri ir neviendabīga izmēra;

v) sarīvēti/sasmalcināti tunči: atsevišķas vienāda izmēra gaļas daļiņas, kas neveido pastu.

2. Jebkāds cits uzrādīšanas veids, izņemot tos, kas minēti 1. punktā, vai citi kulinārijas pusfabrikāti ir atļauti ar noteikumu, ka tie ir skaidri norādīti tirdzniecības aprakstā.

4. pants

Ja pievienotā informācija iekļauta tirdzniecības aprakstā kā tā būtiska sastāvdaļa, tai jāatbilst turpmāk minētajiem noteikumiem:

- "olīveļļā" jāattiecina tikai uz produktiem, kuros izmantota tikai olīveļļa, izslēdzot jebkādu sajaukumu ar citām eļļām,

- "dabīgs" jālieto tikai attiecībā uz produktiem, kur izmantota dabīgā sula (šķidrums, kas izplūst no zivs tās gatavošanas laikā), sāls šķīdums vai ūdens ar iespējamu augu, garšvielu vai dabīgu aromatizētāju piedevu, kā definēts Direktīvā 88/388/EEK [5],

- "augu eļļā" jālieto tikai attiecībā uz produktiem, kur tiek lietota rafinēta augu eļļa, vai nu kāda eļļa atsevišķa, vai to maisījums,

- ja lietots kāds cits pārlējums, tas būtu jāidentificē skaidri un precīzi, lietojot tā parasto tirdzniecības nosaukumu.

5. pants

1. Nekādi neskarot Direktīvu 79/112/EEK un 76/211/EEK noteikumus, tirdzniecības aprakstam uz tunču un pelamīdu fasējuma jānorāda:

a) noformējumiem, kas minēti 3. panta 1. punktā:

- zivs veidu (tunči vai pelamīdas),

- noformējumu, kurā zivs tiek pārdota, lietojot atbilstīgu aprakstu, kā minēts 3. pantā; tomēr 3. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem noformējumiem šis noteikums nav obligāts,

- lietotā pārlējuma aprakstu, ievērojot 4. pantā paredzētos nosacījumus;

b) noformējumiem, kas minēti 3. panta 2. punktā:

- zivs veidu (tunči vai pelamīdas),

- precīzu kulinārijas pusfabrikāta raksturojumu.

2. Konservētu tunču un pelamīdu tirdzniecības aprakstos, kas attiecīgi definēti 2. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, nekādos apstākļos nedrīkst apvienot vārdus "tuncis" un "pelamīda".

3. Neskarot 2. pantu un šā panta 2. punktu, ja ir konstatēta tirdzniecības lietošana, izmantoto zivju veids (tunči vai pelamīdas), kā arī garšvielas var uzrādīt tirdzniecības aprakstā ar nosaukumu, kas parasti tiek lietots dalībvalstī, kurā produktus tirgo.

4. Tirdzniecības aprakstu "dabīgs" var lietots tikai attiecībā uz tirgotajiem konserviem noformējumos, kas minēti 3. panta 1. punkta i) līdz iii) apakšpunktā, tādā pārlējumā, kas aprakstīts 4. panta otrajā ievilkumā.

6. pants

Neskarot Kopienas noteikumus, kas minēti Direktīvas 79/112/EEK 7. un 8. pantā, proporcionālajām attiecībām starp zivju svaru kārbā pēc sterilizācijas un neto svaru, izteiktu gramos, jābūt vismaz:

a) noformējumiem, kas minēti 3. panta 1. punktā:

- 70 % ar 4. panta otrajā atkāpē minēto pārlējumu,

- 65 % ar citiem pārlējumiem;

b) 25 % 3. panta 2. punktā minētajiem noformējumiem vai kulinārijas pusfabrikātiem.

7. pants

Šajā regulā paredzētos noteikumus piemēro, neskarot noteikumus, kas paredzēti Direktīvā 91/493/EEK.

8. pants

Kā tas pieprasīts, Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3796/81 36. pantā minēto procedūru veic attiecīgos pasākumus šīs regulas piemērošanai.

9. pants

1. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1993. gada 1. janvāra.

2. Krājumā esošos produktus, kam etiķetes uzliktas pirms 1993. gada 1. janvāra, var tirgot līdz minimālajam derīguma laikam, kas norādīts uz to iesaiņojuma.

3. Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta, tunču un pelamīdu konservus, kam tirdzniecības aprakstā ir apvienoti termini "tuncis" un "pelamīda", var tirgot trīs gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1992. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Eduardo de Azevedo Soares

[1] OV L 354, 23.12.1991., 1. lpp.

[2] OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 91/72/EEK (OV L 42, 16.12.1991., 27. lpp.).

[3] OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 78/891/EEK (OV L 311, 4.11.1978., 21. lpp.).

[4] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[5] OV L 184, 22.6.1988., 61. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

SUGAS, KAS MINĒTAS 2. PANTĀ

I. TUNZIVIS.

1. Thunnus ģints sugas:

a) garspuru tunzivs jeb albakora (Thunnus alalunga);

b) dzeltenspuru tunzivs (Thunnus (neothunnus) albacores);

c) dienvidu zilā tunzivs (Thunnus thynnus);

d) lielacu tunzivs (Thunnus (parathunnus) obesus);

e) citas Thunnus ģints sugas.

2. Svītrainā tunzivs.

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).

II. PELAMĪDAS

1. Sarda ģints sugas:

a) Atlantijas pelamīda (Sarda sarda);

b) Klusā okeāna (Čīles) pelamīda (Sarda chiliensis);

c) austrumu pelamīda (Sarda orientalis);

d) citas Sarda ģints sugas.

2. Euthynnus ģints sugas, izņemot sugu Euthynnus (Katsuwonus) pelamis:

a) Atlantijas mazā plankumotā tunzivs (Euthynnus alleteratus);

b) Klusā okeāna mazā plankumotā tunzivs (Euthynnus affinis);

c) mazā melni svītrotā tunzivs (Euthynnus lineatus);

d) citas Euthynnus ģints sugas.

3. Auxis ģints sugas:

a) makreļtunzivs (auksīda) (Auxis thazard);

b) skumbrijtunzivs (Auxis Rochei).

--------------------------------------------------

Top