02008R0340 — LT — 15.07.2018 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2008

2008 m. balandžio 16 d.

dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 107 2008.4.17, p. 6)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 254/2013 2013 m. kovo 20 d.

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2014 2014 m. vasario 27 d.

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/864 2015 m. birželio 4 d.

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/895 2018 m. birželio 22 d.

  L 160

1

25.6.2018
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2008

2008 m. balandžio 16 d.

dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)I

SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytas Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) renkamų mokesčių dydis ir mokėjimo taisyklės, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1) MVĮ – tai mikro, mažosios ar vidutinio dydžio įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

2) vidutinės įmonės – tai vidutinio dydžio įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

3) mažosios įmonės – tai mažos įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

4) mikro įmonės – tai mikroįmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB.II

SKYRIUS

MOKESČIAI

3 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią cheminės medžiagos registraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius.

Tačiau mokesčiai nerenkami už cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registraciją, jei registracijos dokumentacijoje pateikta visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, kaip nustatyta to reglamento 74 straipsnio 2 dalyje.

2.  Jei cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registracijos dokumentacijoje pateikta ne visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta šio reglamento I priede.

Agentūra renka mokestį už bet kokią cheminės medžiagos, kurios kiekis yra 10 tonų ar daugiau, registraciją, kaip nustatyta I priede.

3.  Jei registracijos dokumentacija teikiama bendrai, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, kaip nustatyta I priede.

Tačiau jei registruotojas atskirai pateikia dalį reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunkčius, Agentūra iš šio registruotojo renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento I priede.

4.  Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta I priedo 2 lentelėje.

5.  Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

Tačiau sąskaitos faktūros už preliminariai užregistruotos cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją, Agentūrai pateiktą per dviejų mėnesių laikotarpiu iki atitinkamos registracijos termino, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 23 straipsnyje, apmokamos per 30 dienų nuo tos datos, kurią Agentūra pateikė sąskaitą faktūrą registruotojui.

6.  Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą. Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, registracijos dokumentacija atmetama.

▼M1

7.  Jei registracijos dokumentacija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję iki registracijos dokumentacijos atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

▼B

4 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos registraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį.

Tačiau mokesčiai nerenkami už gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registraciją, jei registracijos dokumentacijoje pateikta visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, kaip nustatyta to reglamento 74 straipsnio 2 dalyje.

Mokesčiai pagal šį straipsnį taikomi tik gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų arba gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registracijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį. Šio reglamento 3 straipsnyje nustatyti mokesčiai taikomi tuo atveju, kai registruojamos tarpinės cheminės medžiagos, apie kurias reikia pateikti informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnyje.

2.  Jei gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registracijos dokumentacijoje pateikta ne visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

Agentūra renka mokestį už 10 tonų ar didesnio kiekio gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos registraciją, kaip nustatyta II priede.

3.  Jei registracijos dokumentacija teikiama bendrai, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

Tačiau jei registruotojas atskirai pateikia dalį reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalies c ir d punktus arba 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, Agentūra iš šio registruotojo renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

4.  Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje.

5.  Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

Tačiau sąskaitos faktūros už preliminariai užregistruotos cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją, Agentūrai pateiktą dviejų mėnesių laikotarpiu iki atitinkamos registracijos termino, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 23 straipsnyje, apmokamos per 30 dienų nuo tos datos, kurią Agentūra pateikė sąskaitą faktūrą registruotojui.

6.  Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą. Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, registracijos dokumentacija atmetama.

▼M1

7.  Jei registracijos dokumentacija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję iki registracijos dokumentacijos atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

▼B

5 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį.

Tačiau Agentūra nerenka mokesčio šiais registracijos dokumentacijos atnaujinimo atvejais:

a) didesnis kiekio tonomis lygis keičiamas mažesniu;

b) mažesnis kiekio tonomis lygis keičiamas didesniu, jei registruotojas anksčiau sumokėjo mokestį už didesnį kiekį tonomis;

c) keičiamas registruotojo statusas ar tapatybė, jei dėl to nesikeičia juridinio asmens statusas;

d) keičiama cheminės medžiagos sudėtis;

e) pateikiama informacija apie naują naudojimo būdą įskaitant nerekomenduotinus naudojimo būdus;

f) pateikiama informacija apie naują cheminės medžiagos keliamą riziką;

g) keičiant cheminės medžiagos klasifikaciją ir ženklinimą;

h) keičiama cheminės saugos ataskaita;

i) keičiamos saugaus naudojimo rekomendacijos;

j) pranešama, kad turi būti atliekamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IX arba X priede nurodytas bandymas;

k) pateikiamas prašymas, kad anksčiau buvusi konfidenciali informacija taptų vieša.

2.  Agentūra renka mokestį už kiekio tonomis lygio atnaujinimą, kaip nustatyta III priedo 1 ir 2 lentelėse.

Už kitus atnaujinimus Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta III priedo 3 ir 4 lentelėse.

▼M1

Keičiant registracijos dokumentacijoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija Agentūra renka mokestį už atnaujinamos informacijos vienetą, kaip nustatyta III priedo 3 ir 4 lentelėse.

Atnaujinant tyrimų santraukas arba išsamias tyrimų santraukas Agentūra renka mokestį už kiekvieną tyrimų santrauką ar išsamią tyrimų santrauką, kuri yra atnaujinama.

▼B

3.  Jei prašoma atnaujinti bendrai teikiamą registracijos dokumentaciją, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, teikiančio atnaujinimą, kaip nustatyta III priede.

Tačiau jei dalis reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunkčius, 17 straipsnio 2 dalies c ir d punktus arba 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktus teikiama atskirai, Agentūra renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento III priede.

4.  Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta III priede.

Tačiau tais atvejais, kai atnaujinant registracijos dokumentaciją keičiama registruotojo tapatybė, MVĮ skirtas mažesnis mokestis taikomas tik tuo atveju, jei naujasis subjektas yra MVĮ.

5.  Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

6.  Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnio 1 dalies c punktą atnaujinama kiekio tonomis lygio informacija, toks atnaujinti yra atmetamas.

▼M1

Kitais atnaujinimo atvejais, jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, Agentūra registracijos dokumentacijos atnaujinimą atmeta. Kai pareiškėjas to prašo, Agentūra pratęsia antrą terminą, jeigu prašymas dėl pratęsimo pateikiamas iki antro termino pabaigos. Jei mokėjimas neįvykdomas iki pratęsto termino pabaigos, Agentūra registracijos dokumentacijos atnaujinimą atmeta.

7.  Jei registracijos dokumentacijos atnaujinimas buvo atmestas dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo registracijos dokumentacijos atnaujinimu susiję iki registracijos dokumentacijos atnaujinimo atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

▼B

6 straipsnis

Mokesčiai už prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokį prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį.

2.  Agentūra renka mokestį už kiekvieną informacijos vienetą, dėl kurio pateiktas prašymas, kaip nustatyta IV priede.

Jei prašymas susijęs su tyrimų santraukomis arba išsamiomis tyrimų santraukomis, Agentūra renka mokestį už kiekvieną tyrimų santrauką ar išsamią tyrimų santrauką, dėl kurios pateiktas prašymas.

▼M1

3.  Jei teikiamas prašymas, susijęs su bendrai teikiama registracijos dokumentacija, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip išdėstyta IV priede. Jei prašymą teikia pagrindinis registruotojas, Agentūra renka sumažintą mokestį tik iš pagrindinio registruotojo, kaip išdėstyta IV priede.

▼B

4.  Jei prašymą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta IV priedo 2 lentelėje.

5.  Prašymo priėmimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už prašymo pateikimą renkamą mokestį.

7 straipsnis

Mokesčiai už pranešimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį

1.  Agentūra renka šio reglamento V priedo 1 lentelėje nurodytą mokestį už bet kokį pranešimą dėl bendrosios prievolės registruoti išimties, vykdant produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą (toliau – PTTP), suteikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį.

Jei pranešimą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta V priedo 1 lentelėje.

2.  Agentūra renka šio reglamento V priedo 2 lentelėje nurodytą mokestį už prašymą pratęsti bendrosios prievolės registruoti išimtį, vykdant PTTP, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį.

Jei prašymą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta V priedo 2 lentelėje.

3.  Pagal 1 dalį nustatyti mokesčiai sumokami per 7 kalendorines dienas nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą pranešimą teikiančiam gamintojui, importuotojui ar gaminių gamintojui.

Pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą gamintojui, importuotojui ar gaminių gamintojui, prašančiam suteikti pratęsimą.

4.  Jei mokėjimas neįvykdomas iki 3 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, pranešimas arba prašymas pratęsti atmetami.

▼M1

5.  Jei pranešimas arba prašymas pratęsti buvo atmestas dėl to, kad gamintojas, importuotojas ar gaminių gamintojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo pranešimu ar prašymu pratęsti susiję iki pranešimo ar prašymo pratęsti atmetimo sumokėti mokesčiai asmeniui, teikiančiam pranešimą ar prašymą, negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

▼B

8 straipsnis

Mokesčiai už paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią paraišką cheminės medžiagos autorizacijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį.

▼M4

2.  Agentūra renka bazinį mokestį už bet kokią paraišką cheminės medžiagos autorizacijai gauti, kaip nustatyta VI priede. Bazinis mokestis taikomas paraiškai vienos cheminės medžiagos ir vieno naudojimo būdo autorizacijai gauti.

Agentūra renka papildomą mokestį, kaip nustatyta šio reglamento VI priede, už kiekvieną paraiškoje nurodytą papildomą naudojimo būdą ir kiekvieną papildomą cheminę medžiagą, atitinkančią Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 1.5 skirsnyje nustatytą cheminių medžiagų grupės apibrėžtį. Jei paraišką autorizacijai gauti teikia daugiau nei vienas pareiškėjas, nerenkamas joks papildomas mokestis.

Jei bendrą paraišką autorizacijai gauti teikiantys pareiškėjai yra skirtingo dydžio, už tą paraišką renkamas didžiausias bet kuriam iš pareiškėjų taikomas mokestis.

Jei pateikiama bendra paraiška autorizacijai gauti, pareiškėjai deda visas pastangas, kad sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuodami, visų pirma MVĮ atžvilgiu, pasidalytų mokestį.

Agentūra išduoda vieną sąskaitą faktūrą, kuri apima bazinį mokestį ir bet kokius taikomus papildomus mokesčius.

▼B

3.  Jei paraišką pateikia vidutinė įmonė arba dvi ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra vidutinė įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 2 lentelėje.

Jei paraišką pateikia mažoji įmonė arba dvi ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra mažoji įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 3 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau mikro įmonių, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 4 lentelėje.

4.  Paraiškos gavimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už paraišką autorizacijai gauti renkamą mokestį.

9 straipsnis

Mokesčiai už autorizacijų peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį

1.  Kaip nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokį peržiūros ataskaitos pateikimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį.

▼M4

2.  Agentūra renka bazinį mokestį už bet kokios peržiūros ataskaitos pateikimą, kaip nustatyta VII priede. Bazinis mokestis taikomas pateiktai peržiūros ataskaitai apie vieną cheminę medžiagą ir vieną naudojimo būdą.

Agentūra renka papildomą mokestį, kaip nustatyta šio reglamento VII priede, už kiekvieną peržiūros ataskaitoje nurodytą papildomą naudojimo būdą ir kiekvieną papildomą cheminę medžiagą, atitinkančią Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 1.5 skirsnyje nustatytą cheminių medžiagų grupės apibrėžtį. Jei peržiūros ataskaitą teikia daugiau nei viena šalis, nerenkamas joks papildomas mokestis.

Jei bendrą peržiūros ataskaitą teikiantys subjektai yra skirtingo dydžio, už tą pateikimą renkamas didžiausias bet kuriam iš pareiškėjų taikomas mokestis.

Jei pateikiama bendra peržiūros ataskaita, autorizacijos turėtojai deda visas pastangas, kad sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuodami, visų pirma MVĮ atžvilgiu, pasidalytų mokestį.

Agentūra išduoda vieną sąskaitą faktūrą, kuri apima bazinį mokestį ir bet kokius taikomus papildomus mokesčius.

▼B

3.  Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra vidutinė įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 2 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra mažoji įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 3 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau mikro įmonių, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 4 lentelėje.

4.  Peržiūros ataskaitos pateikimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už peržiūros ataskaitos pateikimą renkamą mokestį.

10 straipsnis

Mokesčiai už skundus dėl Agentūros sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį

1.  Agentūra renka šio reglamento VIII priede nustatytą mokestį už kiekvieną pateiktą skundą dėl Agentūros sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį.

2.  Jei skundą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta VIII priedo 2 lentelėje.

3.  Jei apeliacinė komisija mano, kad skundas yra nepriimtinas, mokestis negrąžinamas.

4.  Agentūra grąžina pagal šio straipsnio 1 dalį sumokėtą mokestį, jei Agentūros vykdomasis direktorius pataiso sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 1 dalį arba jei skundas išsprendžiamas jį pateikusio asmens naudai.

5.  Laikoma, kad apeliacinė komisija skundo negavo, kol Agentūrai nesumokėtas atitinkamas mokestis.

11 straipsnis

Kiti mokesčiai

1.  Mokestis gali būti renkamas už šalies prašymu Agentūros suteiktas administracines ir technines paslaugas, kurioms netaikomas kitas mokestis, nustatytas šiuo reglamentu. Mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į darbo krūvį.

Tačiau mokesčiai nerenkami už pagalbą, kurią teikia jos pagalbos tarnyba ir už pagalbą valstybėms narėms, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 77 straipsnio 2 dalies h ir i punktuose.

Agentūros vykdomasis direktorius gali nuspręsti nerinkti mokesčio iš tarptautinių organizacijų ar šalių, kurios prašo agentūros pagalbos.

2.  Mokesčiai už administracines paslaugas sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą.

3.  Jei mokėjimas neįvykdomas iki 2 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, Agentūra atmeta pateiktą prašymą.

4.  Jei sutartyje nesusitariama kitaip, mokesčiai už technines paslaugas sumokami prieš suteikiant paslaugą.

5.  Paslaugų ir mokesčių klasifikaciją rengia Agentūros valdančioji taryba ir ją tvirtina gavusi teigiamą Komisijos nuomonę.

12 straipsnis

Vieninteliai atstovai

Paskirtojo vienintelio atstovo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 8 straipsnyje, atveju vertinimas, ar sumažinimas taikomas MVĮ, atliekamas remiantis ne Bendrijos gamintojo, preparato ruošėjo ar gaminio gamintojo, kurį atstovauja tas vienintelis atstovas atitinkamame sandoryje, darbuotojų skaičiumi, apyvarta ir balanso informacija, įskaitant atitinkamą informaciją iš su ne Bendrijos gamintoju, preparato ruošėju ar gaminio gamintoju susijusių ir bendradarbiaujančių bendrovių pagal Rekomendaciją 2003/361/EB.

13 straipsnis

Sumažinimas ir atleidimas nuo mokesčio

1.  Fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį pagal 3–10 straipsnius, apie tai Agentūrą informuoja teikdamas registracijos dokumentaciją, registracijos dokumentacijos atnaujinimą, pranešimą, paraišką, peržiūros ataskaitą ar skundą, už kurių pateikimą reikia mokėti mokestį.

2.  Fizinis arba juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę nemokėti mokesčio pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 74 straipsnio 2 dalį, apie tai Agentūrą informuoja pateikdamas registracijos dokumentaciją.

3.  Agentūra bet kada gali paprašyti įrodymų, kad laikomasi mokesčių sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčių sąlygų.

▼M1

Jeigu įrodymai, kuriuos reikia pateikti Agentūrai, nėra viena iš oficialių Sąjungos kalbų, prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į bet kurią iš tų oficialių kalbų.

▼B

4.  Jei fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį arba būti atleistas nuo mokesčio, negali įrodyti, kad turi teisę mokėti sumažintą mokestį arba jo nemokėti, Agentūra renka visą mokestį ir administravimo mokestį.

Jei fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį, jau yra jį sumokėjęs, bet negali įrodyti, kad turi tam teisę, Agentūra renka skirtumą nuo viso mokesčio ir administravimo mokestį.

11 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.III

SKYRIUS

AGENTŪROS MOKAMAS ATLYGIS

14 straipsnis

Lėšų pervedimas valstybėms narėms

1.  Dalis pagal šį reglamentą surinktų mokesčių pervedami valstybių narių kompetentingoms institucijoms toliau išvardytais atvejais:

a) kai valstybės narės kompetentinga institucija pateikia Agentūrai cheminės medžiagos vertinimo procedūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/200646 straipsnio 4 dalį išvadą;

b) kai kompetentinga institucija yra paskyrusi rizikos vertinimo komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas autorizacijos procedūroje, įskaitant peržiūrą;

c) kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi socialinės ir ekonominės analizės komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas autorizacijos procedūroje, įskaitant peržiūrą;

d) kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi rizikos vertinimo komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas apribojimų procedūroje;

e) kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi socialinės ir ekonominės analizės komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas apribojimų procedūroje;

f) jei reikia, už kitas Agentūros prašymu kompetentingų institucijų atliktas užduotis.

Kai šioje dalyje nurodyti komitetai nusprendžia paskirti dar vieną antrąjį pranešėją, lėšos dalijamos pranešėjui ir antrajam pranešėjui.

2.  Sumą už kiekvieną šio straipsnio 1 dalyje nurodytą užduotį ir didžiausią valstybių narių kompetentingoms institucijoms pervedamų mokesčių dalį bei visas pervedimams atlikti reikalingas priemones nustato Agentūros valdančioji taryba, gavusi palankią Komisijos nuomonę. Nustatydama pervestinas sumas, Agentūros valdančioji taryba laikosi ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 27 straipsnyje. Atsižvelgdama į esamus biudžeto asignavimus ir daugiametes pajamų sąmatas, įskaitant Bendrijos subsidijas, ji taip pat užtikrina, kad Agentūra nuolat turėtų pakankamai finansinių išteklių užduotims vykdyti, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, ir atsižvelgia į valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamo darbo krūvį.

3.  1 dalyje nurodyti pervedimai vykdomi tik po to, kai Agentūrai pateikiama atitinkama ataskaita.

Tačiau Agentūros valdančioji taryba gali nuspręsti leisti išankstinį finansavimą arba mokėti tarpinius išmokėjimus pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 81 straipsnio 1 dalį.

4.  1 dalies b–e punktuose nurodyti lėšų pervedimai yra skirti atlyginti valstybių narių kompetentingoms institucijoms už pranešėjo arba antrojo pranešėjo darbą ir už bet kokią susijusią mokslinę ir techninę pagalbą bei nepažeidžia valstybių narių įsipareigojimų neteikti nurodymų, kurie yra nesuderinami su Agentūros nepriklausomumu.

15 straipsnis

Kiti atlygiai

Nustatydama mokėjimų sumas, skirtas atlyginti ekspertams ar papildomai parinktiems komitetų nariams už Agentūrai atliktą darbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 87 straipsnio 3 dalį, Agentūros valdančioji taryba atsižvelgia į atliekamo darbo krūvį ir laikosi ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 27 straipsnyje. Atsižvelgdama į esamus biudžeto asignavimus ir daugiametes pajamų sąmatas, įskaitant Bendrijos subsidijas, ji taip pat užtikrina, kad Agentūra turėtų pakankamų finansinių išteklių užduotims vykdyti, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006.IV

SKYRIUS

MOKĖJIMAI

16 straipsnis

Mokėjimo būdai

1.  Mokesčiai mokami eurais.

2.  Mokėjimai vykdomi tik Agentūrai išdavus sąskaitą faktūrą, išskyrus mokėjimus pagal 10 straipsnį.

3.  Mokėjimai vykdomi pervedant į Agentūros banko sąskaitą.

17 straipsnis

Mokėjimo identifikavimas

1.  Atliekant kiekvieną mokėjimą nuorodos lauke turi būti įrašomas sąskaitos faktūros numeris, išskyrus mokėjimus pagal 10 straipsnį.

Vykdant mokėjimus pagal 10 straipsnį, nuorodos lauke nurodoma skundo teikėjo(-ų) tapatybė ir, jei yra, skundžiamo sprendimo numeris.

2.  Jei mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti, Agentūra nustato laikotarpį, per kurį mokėtojas privalo raštu nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Agentūra negauna pranešimo apie mokėjimo paskirtį iki nustatyto termino pabaigos, mokėjimas laikomas negaliojančiu ir atitinkama suma grąžinama mokėtojui.

18 straipsnis

Mokėjimo data

1.  Mokėjimo įvykdymo data laikoma ta data, kurią visa mokėtina suma pervedama į Agentūros banko sąskaitą.

2.  Mokėjimas laikomas atliktu laiku, jei pateikiama pakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų, kad mokėtojas iki nurodyto termino pabaigos pateikė pavedimą į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

Finansų įstaigos išduotas pavedimo pateikimo patvirtinimas laikomas pakankamu įrodymu. Tačiau jei pervedant reikia naudoti SWIFT elektroninį banko mokėjimo metodą, patvirtinimas, kad pavedimas yra pateiktas, turi būti SWIFT ataskaitos kopijos formos; jis turi būti su antspaudu ir jį turi pasirašyti tinkamai įgaliotas finansų įstaigos pareigūnas.

19 straipsnis

Nepriemoka

1.  Laikoma, kad mokėjimo termino laikytasi tik tuo atveju, jeigu laiku sumokama visa mokesčio suma.

2.  Jei sąskaitoje faktūroje nurodytos kelios operacijos, Agentūra gali visas nepriemokas priskirti bet kuriai iš nurodytų operacijų. Mokėjimų priskyrimo kriterijus nustato Agentūros valdančioji taryba.

20 straipsnis

Permokėtų sumų grąžinimas

1.  Permokėtų mokesčių sumų grąžinimo mokėtojui taisykles nustato Agentūros vykdomasis direktorius; jos skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.

Tačiau jei permokėta suma yra mažesnė nei 100 EUR ir ją permokėjusi šalis nepateikė atskiro prašymo grąžinti, permokėta suma negrąžinama.

2.  Jokių permokėtų sumų negalima užskaityti ateityje atliekant mokėjimus Agentūrai.V

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Laikinoji sąmata

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 96 straipsnio 5 dalį rengdama visų išlaidų ir pajamų sąmatą kitiems finansiniams metams, Agentūros valdančioji taryba įtraukia specialią laikiną iš mokesčių gautų pajamų sąmatą, kuri nėra susijusi su pajamomis iš bet kokių Bendrijos subsidijų.

22 straipsnis

Peržiūra

1.  Šiame reglamente nustatyti mokesčiai perskaičiuojami kasmet atsižvelgiant į infliacijos lygį, kuris nustatomas pagal Europos vartotojų kainų indeksą, kurį Eurostatas skelbia vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 2494/95. Pirmas perskaičiavimas atliekamas iki 2009 m. birželio 1 d.

▼M1

2.  Komisija taip pat reguliariai peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į reikšmingą informaciją, susijusią su Agentūros pajamų ir išlaidų prognozėmis. Iki 2015 m. sausio 31 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir, jei reikia, jį keičia, visų pirma atsižvelgdama į Agentūros sąnaudas bei susijusias valstybių narių kompetentingų institucijų teikiamų paslaugų išlaidas.

▼B

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 739 EUR

1 304 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

4 674 EUR

3 506 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

12 501 EUR

9 376 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

33 699 EUR

25 274 EUR2 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Labai maža įmonė

(Teikiant atskirai)

Labai maža įmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR
II PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis

1 739 EUR

1 304 EUR2 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Labai maža įmonė

(Teikiant atskirai)

Labai maža įmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR
III PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 10–100 kiekio tonomis lygiu

2 935 EUR

2 201 EUR

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

10 762 EUR

8 071 EUR

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

31 960 EUR

23 970 EUR

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

7 827 EUR

5 870 EUR

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

29 025 EUR

21 768 EUR

Keičiant 100–1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000  kiekio tonomis lygiu

21 198 EUR

15 898 EUR2 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Labai maža įmonė

(Teikiant atskirai)

Labai maža įmonė

(Teikiant bendrai)

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 10–100 kiekio tonomis lygiu

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Keičiant 100–1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR3 lentelė

Mokesčiai už kitus atnaujinimus

Atnaujinimo rūšis

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 631 EUR

Atnaujinimo rūšis

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Keičiant paraiškoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija:

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

4 892 EUR

3 669 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 631 EUR

1 223 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

4 892 EUR

3 669 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

3 261 EUR

2 446 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR4 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kitus atnaujinimus

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

Mažoji įmonė

Labai maža įmonė

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Labai maža įmonė

(Teikiant atskirai)

Labai maža įmonė

(Teikiant bendrai)

Keičiant paraiškoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija:

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
IV PRIEDAS

Mokesčiai už prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

4 892 EUR

3 669 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 631 EUR

1 223 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

4 892 EUR

3 669 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

3 261 EUR

2 446 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 631 EUR

1 223 EUR2 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Labai maža įmonė

(Teikiant atskirai)

Labai maža įmonė

(Teikiant bendrai)

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
V PRIEDAS

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį1 lentelė

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP

Standartinis mokestis

544 EUR

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

353 EUR

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

190 EUR

Sumažintas mokestis labai mažoms įmonėms

27 EUR2 lentelė

Mokesčiai už PTTP išimties pratęsimą

Standartinis mokestis

1 087 EUR

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

707 EUR

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

380 EUR

Sumažintas mokestis labai mažoms įmonėms

54 EUR

▼M4
VI PRIEDAS

Mokesčiai už paraiškas autorizacijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

54 100 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 820 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

48 690 EUR2 lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

40 575 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

8 115 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

36 518 EUR3 lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

24 345 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

4 869 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

21 911 EUR4 lentelė

Sumažinti mokesčiai labai mažoms įmonėms

Bazinis mokestis

5 410 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 082 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

4 869 EUR
VII PRIEDAS

Mokesčiai už autorizacijos peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

54 100 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 820 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

48 690 EUR2 lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

40 575 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

8 115 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

36 518 EUR3 lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

24 345 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

4 869 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

21 911 EUR4 lentelė

Sumažinti mokesčiai labai mažoms įmonėms

Bazinis mokestis

5 410 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 082 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

4 869 EUR

▼M3
VIII PRIEDAS

Mokesčiai už skundus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį1 lentelė

Standartiniai mokesčiai

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

2 392 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

4 783 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

7 175 EUR2 lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

1 794 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

3 587 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

5 381 EUR