Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 668/2014

2014 m. birželio 13 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 11 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, 19 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 22 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, 44 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, 51 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą, 53 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 54 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 buvo panaikinti ir pakeisti 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (2) ir 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (3). Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų veikimą įsigaliojus naujai teisinei sistemai, tokiais aktais reikėtų priimti tam tikras taisykles. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti pakeistos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos 2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1898/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos įgyvendinimo taisykles (4), ir 2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1216/2007, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių įgyvendinimo taisykles (5). Šie reglamentai panaikinti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 664/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 papildomas nuostatomis dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių Sąjungos simbolių nustatymo bei tam tikromis gavimo šaltinių taisyklėmis, tam tikromis procedūrinėmis taisyklėmis ir tam tikromis papildomomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis (6);

(2)

turėtų būti nustatytos konkrečios taisyklės, reglamentuojančios kalbinių rašmenų vartojimą saugomoje kilmės vietos nuorodoje, saugomoje geografinėje nuorodoje ir garantuoto tradicinio gaminio nuorodoje bei kartu su garantuotu tradiciniu gaminiu pateikiamo teiginio vertimuose, siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojai ir vartotojai visose valstybėse narėse galėtų perskaityti ir suprasti tokius pavadinimus ir teiginius;

(3)

saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų geografinė vietovė produkto specifikacijoje turėtų būti apibrėžta išsamiai ir tiksliai, kad būtų išvengta dviprasmybės ir kad gamintojai, kompetentingos institucijos bei kontrolės įstaigos galėtų remtis neabejotinais ir patikimais duomenimis;

(4)

turėtų būti nustatytas įpareigojimas išsamias pašarų kilmės ir kokybės taisykles įtraukti į gyvūninių produktų, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, specifikacijas, kad būtų užtikrinta vienoda produkto kokybė ir suderinti taisyklių rengimo būdai;

(5)

į produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikaciją turėtų būti įtrauktos priemonės, kurių imamasi siekiant užtikrinti, kad produktas būtų kilęs iš apibrėžtos geografinės vietovės, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies d punkte. Tos priemonės turėtų būti aiškios ir išsamios, kad būtų galima atsekti produktą, žaliavas, pašarus ir kitus dalykus, gaunamus iš apibrėžtos geografinės vietovės;

(6)

reikia apibrėžti, kokiais atvejais, teikiant skirtingų produktų pavadinimo registravimo paraišką ar pakeitimo paraišką, produktai tuo pačiu registruotu pavadinimu yra laikytini skirtingais produktais. Kad registruotas pavadinimas nebūtų naudojamas prekiaujant produktais, neatitinkančiais Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų, taikomų kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms nuorodoms, turėtų būti įrodyta, kad kiekvienas paraiškoje nurodytas skirtingas produktas atitinka registracijos reikalavimus;

(7)

tai, kad žemės ūkio arba maisto produktas yra pakuojamas ar kad jo pateikimo operacijos, pavyzdžiui, pjaustymas ar trynimas, yra atliekamos tik apibrėžtoje geografinėje vietovėje, riboja laisvą prekių judėjimą ir laisvę teikti paslaugas. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, tokie apribojimai gali būti taikomi tik jeigu jie yra būtini, proporcingi ir padedantys išsaugoti geografinės nuorodos ar kilmės vietos nuorodos reputaciją. Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies e punkte, reikia pagrįsti konkrečiam produktui taikomus apribojimus;

(8)

kad sistema veiktų sklandžiai, reikėtų apibrėžti paraiškų teikimo, prieštaravimo, pakeitimo ir panaikinimo procedūras;

(9)

kad procedūros būtų vienodos ir veiksmingos, reikėtų pateikti registravimo paraiškų, prieštaravimo pareiškimų, pakeitimo paraiškų bei panaikinimo prašymų formas ir formas, susijusias su pavadinimų, įregistruotų iki 2006 m. kovo 31 d., bendrųjų dokumentų skelbimu;

(10)

siekiant teisinio tikrumo reikėtų aiškiai apibrėžti registravimo paraiškos ir pakeitimo paraiškos pateikimo datų nustatymo kriterijus;

(11)

siekiant labiau supaprastinti procesą ir atsižvelgti į standartizacijos poreikius, turėtų būti apribota bendrųjų dokumentų apimtis;

(12)

atsižvelgiant į standartizacijos poreikius, reikėtų priimti konkrečias produkto ir gamybos metodo aprašymo taisykles. Kad būtų galima paprastai ir greitai išnagrinėti pavadinimo registravimo paraišką ar pakeitimo paraišką, produkto ir gamybos metodo aprašymuose turėtų būti pateikiami tik svarbūs ir palyginami elementai. Reikėtų vengti pasikartojimų, netiesioginių reikalavimų ir nereikalingų dalių;

(13)

siekiant teisinio tikrumo reikėtų nustatyti prieštaravimo procedūros galutinius terminus ir apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma tokių terminų pradžios data;

(14)

siekiant skaidrumo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalį skelbtina informacija, susijusi su pakeitimo paraiškomis ir panaikinimo prašymais, turėtų būti išsami;

(15)

siekiant racionalizavimo ir supaprastinimo, elektroninė forma turėtų būti vienintelė priimtina ryšio priemonė perduodant paraiškas, informaciją ir dokumentus;

(16)

reikėtų nustatyti simbolių ir nuorodų naudojimo ant parduodamų produktų, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos arba garantuoti tradiciniai gaminiai, taisykles, įskaitant taisykles dėl tinkamų vartoti kalbinių redakcijų;

(17)

reikėtų išaiškinti registruotų pavadinimų kartu su simboliais, nuorodomis ar atitinkamomis santrumpomis, naudojimo taisykles, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 3 bei 6 dalyse ir 23 straipsnio 3 dalyje;

(18)

siekiant užtikrinti vienodą nuorodų, santrumpų ir simbolių apsaugą ir didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas, reikėtų nustatyti produktų, pagamintų pagal atitinkamą kokybės sistemą, atveju taikomų nuorodų, santrumpų ir simbolių naudojimo visuomenės informavimo ar reklamos priemonėse taisykles;

(19)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir teisinį tikrumą, reikėtų priimti taisykles, reglamentuojančias saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių registro turinį ir formą;

(20)

šiuo reglamentu numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio produktų kokybės politikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimui taikomos specialiosios taisyklės

1.   Saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos ar garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas registruojamas originaliais rašmenimis. Jeigu originalūs rašmenys yra ne lotyniški, transkripcija lotyniškais rašmenimis registruojama kartu su pavadinimu originaliais rašmenimis.

2.   Jeigu kartu su garantuoto tradicinio gaminio pavadinimu pateikiamas Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 18 straipsnio 3 dalyje nurodytas teiginys ir tas teiginys verstinas į kitas oficialiąsias kalbas, tokie vertimai įtraukiami į produkto specifikaciją.

2 straipsnis

Geografinės vietovės apibrėžtis

Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos geografinė vietovė apibrėžiama tiksliai, kad būtų išvengta dviprasmybės, nurodant, kiek įmanoma, fizines ar administracines ribas.

3 straipsnis

Pašarams taikomos specialiosios taisyklės

Į gyvūninio produkto, kurio pavadinimas įregistruotas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, specifikaciją įtraukiamos išsamios pašarų kilmės ir kokybės taisyklės.

4 straipsnis

Kilmės įrodymas

1.   Produkto su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijoje nurodomos procedūros, kurias veiklos vykdytojai turi taikyti, kad būtų pateiktas kilmės įrodymas, susijęs su produktu, žaliavomis, pašarais ir kitais dalykais, kurie pagal produkto specifikaciją turi būti kilę iš apibrėžtos geografinės vietovės.

2.   Veiklos vykdytojai turi galėti nustatyti:

a)

visų gautų žaliavų ir (arba) produktų siuntų tiekėją, kiekį ir kilmę;

b)

tiekiamų produktų gavėją, kiekį ir paskirties vietą;

c)

kiekvienos a punkte minimos gautos siuntos ir kiekvienos b punkte minimos tiekiamos siuntos sąsają.

5 straipsnis

Kelių skirtingų produktų apibūdinimas

Jei pavadinimo registravimo paraiškoje ar pakeitimo paraiškoje apibūdinami keli skirtingi produktai, turintys teisę būti vadinami tuo pavadinimu, reikia atskirai įrodyti kiekvieno tokio produkto atitiktį registracijos reikalavimams.

Šiame straipsnyje „skirtingi produktai“ yra produktai tuo pačiu registruotu pavadinimu, diferencijuojami juos tiekiant rinkai arba vartotojų laikomi skirtingais produktais.

6 straipsnis

Registravimo paraiškų procedūriniai reikalavimai

1.   Saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos bendrajame dokumente, nurodytame Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 straipsnio 1 dalies c punkte, pateikiama šio reglamento I priede prašoma informacija. Jis parengiamas remiantis tame priede nustatyta forma. Jis turi būti glaustas ir ne ilgesnis kaip 2 500 žodžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus.

Bendrajame dokumente pateikiama nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją turi nurodyti į siūlomą produkto specifikacijos redakciją.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnyje nurodytoje garantuoto tradicinio gaminio specifikacijoje pateikiama šio reglamento II priede prašoma informacija. Ji parengiama remiantis tame priede nustatyta forma.

3.   Paraiškos pateikimo data yra ta diena, kurią paraiška pateikiama Komisijai elektroniniu būdu. Komisija išsiunčia patvirtinimą, kad paraiška gauta.

7 straipsnis

Produkto ir gamybos metodo aprašymo specialiosios taisyklės

1.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos registravimo paraiškos bendrajame dokumente produktas aprašomas remiantis įprastomis apibrėžtimis ir standartais.

Pasitelkiant matavimo vienetus ir bendruosius ar techninius lyginamuosius elementus, aprašyme pabrėžiami produkto registruotinu pavadinimu ypatumai, tačiau nenurodomos visiems tos rūšies produktams būdingos techninės savybės ir visiems tos rūšies produktams taikomi atitinkami privalomi teisiniai reikalavimai.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytame garantuoto tradicinio gaminio aprašyme išdėstomos tik savybės, būtinos tam produktui ir jo ypatybėms identifikuoti. Bendrieji įsipareigojimai ir, visų pirma, visiems tos rūšies produktams būdingos techninės savybės ir atitinkami privalomi teisiniai reikalavimai nekartojami.

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytame gamybos metodo aprašyme nurodomas tik naudojamas gamybos metodas. Senieji gamybos metodai nurodomi tik tuo atveju, jei jie tebetaikomi. Aprašomas tik konkretaus produkto gamybos metodas ir tik taip, kad pagal jį būtų galima tam tikrą produktą pagaminti bet kur.

Pagrindinius elementus, kuriais patvirtinamas produkto tradicinis pobūdis, sudaro svarbiausi nepakitę elementai, taip pat tikslios ir patikimos nuorodos.

8 straipsnis

Bendros paraiškos

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą paraišką Komisijai pateikia susijusi valstybė narė arba susijusios trečiosios šalies pareiškėjų grupė tiesiogiai ar per tos trečiosios šalies valdžios institucijas. Į ją įtraukiamas Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 straipsnio 2 dalies c punkte arba 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas visų susijusių valstybių narių pareiškimas. Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 ir 20 straipsniuose išdėstytus reikalavimus vykdo visos valstybės narės ir susijusios trečiosios šalys.

9 straipsnis

Prieštaravimų procedūrinės taisyklės

1.   Pagrįstas prieštaravimo pareiškimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 2 dalį parengiamas remiantis šio reglamento III priede nustatyta forma.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis prasideda tą dieną, kurią suinteresuotosioms šalims elektroniniu būdu išsiunčiamas raginimas susitarti tarpusavyje.

3.   Per vieną mėnesį nuo konsultacijų pabaigos, remiantis šio reglamento IV priede nustatyta forma, pateikiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 5 straipsnyje minimas pranešimas ir informacija, teiktina Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

10 straipsnis

Produkto specifikacijos pakeitimų procedūriniai reikalavimai

1.   Produkto su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos rengiamos remiantis šio reglamento V priede nustatyta forma. Tokios paraiškos užpildomos laikantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Iš dalies pakeistas bendrasis dokumentas parengiamas remiantis šio reglamento I priede pateikta forma. Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją, pateikta iš dalies pakeistame bendrajame dokumente, turi nurodyti į atnaujintą siūlomos produkto specifikacijos redakciją.

Garantuotų tradicinių gaminių specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos rengiamos remiantis šio reglamento VI priede nustatyta forma. Tokios paraiškos užpildomos laikantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 20 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Iš dalies pakeista produkto specifikacija parengiama remiantis šio reglamento II priede pateikta forma.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalį skelbtina informacija apima tinkamai užpildytą paraišką, kaip nurodyta šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto nereikšmingo pakeitimo paraiškos rengiamos remiantis šio reglamento VII priede nustatyta forma.

Kartu su saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų nereikšmingo pakeitimo paraiškomis pateikiamas atnaujintas bendrasis dokumentas (jeigu jis buvo pakeistas), kuris rengiamas remiantis I priede nustatyta forma. Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją, pateikta iš dalies pakeistame bendrajame dokumente, turi nurodyti į atnaujintą siūlomos produkto specifikacijos redakciją.

Kai paraiškas teikia Sąjungos valstybės narės, jos pateikia pareiškimą, kad, jų nuomone, tam tikra paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 sąlygas bei pagal jį priimtas nuostatas, ir nuorodą į paskelbtą atnaujintą produkto specifikaciją. Kai paraiškas teikia trečiosios šalys, susijusi grupė arba trečiosios šalies valdžios institucijos prideda atnaujintą produkto specifikaciją. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 2 dalies penktoje pastraipoje nurodytais atvejais, kai nereikšmingo pakeitimo paraiškas teikia Sąjungos valstybės narės, jose pateikiama nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją, o kai tokias paraiškas teikia trečiosios šalys – atnaujinta produkto specifikacija.

Kartu su garantuotų tradicinių gaminių nereikšmingo pakeitimo paraiškomis pateikiama atnaujinta produkto specifikacija, parengta remiantis II priede nustatyta forma. Valstybės narės pateikia pareiškimą, kad, jų nuomone, paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 sąlygas ir pagal jį priimtas nuostatas.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą skelbtina informacija apima tinkamai užpildytą paraišką, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje.

3.   Pranešimas Komisijai apie laikiną pakeitimą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, parengiamas remiantis šio reglamento VIII priede nustatyta forma. Kartu su juo pateikiami dokumentai, nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje.

4.   Pakeitimo paraiškos pateikimo data yra ta diena, kurią paraiška pateikiama Komisijai elektroniniu būdu. Komisija išsiunčia patvirtinimą, kad paraiška gauta.

11 straipsnis

Panaikinimas

1.   Prašymas panaikinti registraciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalį parengiamas remiantis šio reglamento IX priede nustatyta forma.

Kartu su panaikinimo prašymais pateikiamas pareiškimas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 8 straipsnio 2 dalies c punkte arba 20 straipsnio 2 dalies b punkte.

2.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalį skelbtina informacija apima tinkamai užpildytą panaikinimo prašymą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

12 straipsnis

Pateikimo priemonės

Paraiškos, informacija ir dokumentai pagal 6, 8, 9, 10, 11 ir 15 straipsnius Komisijai pateikiami elektronine forma.

13 straipsnis

Simbolių ir nuorodų naudojimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 2 straipsnyje nustatyti Sąjungos simboliai yra atgaminami kaip nustatyta šio reglamento X priede.

2.   Simbolyje nuorodos „SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA“, „SAUGOMA GEOGRAFINĖ NUORODA“ ir „GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS“ gali būti naudojamos bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba, kaip nustatyta šio reglamento X priede.

3.   Kai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 ir 23 straipsniuose nurodyti Sąjungos simboliai, nuorodos ar atitinkamos santrumpos pateikiami produkto etiketėje, kartu su jais nurodomas registruotas pavadinimas.

4.   Nuorodos, santrumpos ir simboliai gali būti naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 44 straipsnio 1 dalį visuomenės informavimo ar reklamos priemonėse kokybės sistemos paviešinimo ar registruotų pavadinimų reklamos tikslais.

5.   1 ir 2 dalių neatitinkantys produktai, pateikti rinkai iki įsigaliojant šiam reglamentui, gali likti rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos.

14 straipsnis

Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registras bei Garantuotų tradicinių gaminių registras

1.   Įsigaliojus saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos įregistravimo teisinei priemonei, Komisija į Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukia šiuos duomenis:

a)

įregistruotą (-us) produkto pavadinimą (-us);

b)

produkto klasę pagal šio reglamento XI priedą;

c)

nuorodą į pavadinimo įregistravimo priemonę;

d)

informaciją, kad pavadinimas saugomas kaip geografinė nuoroda ar kaip kilmės vietos nuoroda;

e)

kilmės valstybės (-ių) pavadinimą (-us).

2.   Įsigaliojus garantuoto tradicinio gaminio įregistravimo teisinei priemonei, Komisija į Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą Garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukia šiuos duomenis:

a)

įregistruotą (-us) produkto pavadinimą (-us);

b)

produkto klasę pagal šio reglamento XI priedą;

c)

nuorodą į pavadinimo įregistravimo priemonę;

d)

paraišką pateikusios grupės (-ių) šalies (-ių) pavadinimą;

e)

informaciją, ar sprendime dėl registravimo nurodoma, kad kartu su garantuoto tradicinio gaminio pavadinimu turi būti pateikiamas teiginys, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 18 straipsnio 3 dalyje;

f)

tik paraiškų, gautų iki įsigaliojant Reglamentui (ES) Nr. 1151/2012, atveju – informaciją, ar pavadinimas yra įregistruotas nenustačius išimtinės jo naudojimo teisės.

3.   Komisija, patvirtinusi produkto specifikacijos pakeitimą, dėl kurio reikia keisti į registrus įtrauktą informaciją, įsigaliojus sprendimui dėl pakeitimo, ištrina pradinius duomenis ir įrašo naujus duomenis.

4.   Įsigaliojus panaikinimui, Komisija išbraukia pavadinimą iš atitinkamo registro.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės

Prašymas paskelbti valstybės narės pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 8 straipsnio 1 dalį pateiktą iki 2006 m. kovo 31 d. įregistruotos saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos bendrąjį dokumentą parengiamas remiantis šio reglamento I priede nustatyta forma.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnio 1 dalis taikoma tik toms prieštaravimo procedūroms, kurių atveju šio reglamento įsigaliojimo dieną nėra prasidėjęs Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas trijų mėnesių laikotarpis.

9 straipsnio 3 dalis taikoma tik toms prieštaravimo procedūroms, kurių atveju šio reglamento įsigaliojimo dieną nėra pasibaigęs Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas trijų mėnesių laikotarpis.

X priedo 2 punkto pirmasis sakinys taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d., nedarant įtakos produktams, kurie iki tos datos jau bus pateikti rinkai.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(3)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(4)  OL L 369, 2006 12 23, p. 1.

(5)  OL L 275, 2007 10 19, p. 3.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.


I PRIEDAS

BENDRASIS DOKUMENTAS

[Įrašykite 1 punkte nurodytą pavadinimą] „…“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

1.   Pavadinimas (-ai) [SKVN arba SGN]

[Įrašykite siūlomą registruoti pavadinimą arba, jei teikiama produkto specifikacijos pakeitimo paraiška arba prašymas paskelbti pagal šio reglamento 15 straipsnį, – registruotą pavadinimą.]

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis [nurodyta XI priede]

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

[Pagrindiniai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti elementai. Remdamiesi įprastomis apibrėžtimis ir standartais aprašykite produktą. Pasitelkdami matavimo vienetus ir bendruosius ar techninius lyginamuosius elementus pabrėžkite produkto ypatumus, tačiau nenurodykite visiems tos rūšies produktams būdingų techninių savybių ir visiems tos rūšies produktams taikomų atitinkamų privalomų teisinių reikalavimų (šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis).]

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

[Jei teikiama SKVN paraiška, patvirtinkite, kad pašarai ir žaliava yra iš tam tikros vietovės. Jeigu pašarai yra ne iš tos vietovės, išsamiai aprašykite išimtinius atvejus ir juos pagrįskite. Tokie išimtiniai atvejai turi neprieštarauti pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 4 dalį priimtoms taisyklėms.

Jei teikiama SGN paraiška, nurodykite žaliavų kokybės reikalavimus arba žaliavų kilmės apribojimus. Visus apribojimus pagrįskite. Tokie apribojimai turi neprieštarauti pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 4 dalį priimtoms taisyklėms ir turi būti pagrįsti to reglamento 7 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu ryšiu.]

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

[Bet kokius apribojimus ir išimtis pagrįskite.]

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

[Jei tokių taisyklių nėra, šio punkto nepildykite. Bet kokius apribojimus pagrįskite atsižvelgdami į konkretų produktą.]

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

[Jei tokių taisyklių nėra, šio punkto nepildykite. Bet kokius apribojimus pagrįskite.]

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

[Jei yra, pridėkite vietovės žemėlapį.]

5.   Ryšys su geografine vietove

[Jei teikiama SKVN paraiška, nurodykite priežastinį produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos, kuriai būdingi tam tikri gamtos ir žmonių nulemti veiksniai, ryšį įskaitant, atitinkamais atvejais, produkto aprašymo ar jo gamybos metodo elementus, kuriais tas ryšys grindžiamas.

Jei teikiama SGN paraiška, nurodykite priežastinį geografinės kilmės ir, jei tinka, tam tikros produkto kokybės, reputacijos ir kitų savybių ryšį.

Aiškiai nurodykite, kuriais konkrečiais veiksniais (produkto reputacija, tam tikra kokybe ar kita savybe) paremtas šis priežastinis ryšys, ir informaciją pateikite atsižvelgdami tik į tuos veiksnius, įskaitant, jei tinka, produkto aprašymo ar jo gamybos metodo elementus, kuriais tas ryšys grindžiamas.]

Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)


II PRIEDAS

GARANTUOTO TRADICINIO GAMINIO SPECIFIKACIJA

[Įrašykite 1 punkte nurodytą pavadinimą] „“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

Valstybė narė arba trečioji šalis

1.   Registruojamas (-i) pavadinimas (-ai)

2.   Produkto rūšis [nurodyta XI priede]

3.   Registravimo pagrindas

3.1.   Produktas

kurio gamybos ar perdirbimo metodas arba sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas,

gaminamas iš tradiciškai naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių.

[Paaiškinkite]

3.2.   Pavadinimas

tradiciškai vartojamas konkrečiam produktui pavadinti,

perteikia produkto tradicinį ar specifinį pobūdį.

[Paaiškinkite]

4.   Aprašymas

4.1.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas, įskaitant pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines ar organoleptines savybes, kuriomis grindžiamas to produkto specifinis pobūdis (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

4.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, gamybos metodo, kurio privalo laikytis gamintojai, įskaitant, jei tinka, naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių rūšį bei savybes, ir paruošimo metodo aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

4.3.   Pagrindinių produkto tradicinį pobūdį lemiančių elementų aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)


III PRIEDAS

PAGRĮSTAS PRIEŠTARAVIMO PAREIŠKIMAS

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

GTG

1.   Produkto pavadinimas

[Paskelbtas Oficialiajame leidinyje (OL)]

2.   Oficiali nuoroda

[Paskelbta Oficialiajame leidinyje (OL)]

Nuorodos numeris:

Paskelbimo OL data:

3.   Kontaktiniai duomenys

Asmuo ryšiams:

Kreipinys (ponas, ponia...): …

Vardas ir pavardė: …

Grupė/organizacija/individualus asmuo:

Arba nacionalinė valdžios institucija:

 

Padalinys:

Adresas:

Telefonas: + …

E. paštas:

4.   Prieštaravimo pagrindas

Prieštaravimo dėl SKVN ar SGN atveju:

nesilaikoma Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų,

pavadinimo įregistravimas prieštarautų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 6 straipsnio 2 daliai (augalo ar gyvūno veislės pavadinimas),

pavadinimo įregistravimas prieštarautų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 6 straipsnio 3 daliai (pavadinimas – visiškas arba dalinis homonimas),

pavadinimo įregistravimas prieštarautų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 6 straipsnio 4 daliai (esamas prekės ženklas),

pavadinimo įregistravimas keltų pavojų pavadinimų, prekių ženklų arba produktų gyvavimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 10 straipsnio 1 dalies c punkte,

siūlomas registruoti pavadinimas yra bendrinis (turi būti pateikti išsamūs duomenys, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 10 straipsnio 1 dalies d punkte).

Prieštaravimo dėl GTG atveju:

nesilaikoma Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 18 straipsnyje nustatytų sąlygų,

pavadinimo įregistravimas būtų nesuderinamas su Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 sąlygomis (Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 21 straipsnio 1 dalies a punktas),

siūlomas registruoti pavadinimas yra teisėtai vartojamas, gerai žinomas ir ekonomiškai reikšmingas kitiems panašiems žemės ūkio arba maisto produktams (Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 21 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.   Prieštaravimo pareiškime pateiktini išsamūs duomenys

Nurodykite tinkamai pagrįstas priežastis ir pagrįskite prieštaravimą.

Išaiškinkite teisėtą prieštaravimo interesą; jei prieštaravimo pareiškimą teikia nacionalinės valdžios institucijos, toks išaiškinimas nebūtinas. Prieštaravimo pareiškimas turėtų būti patvirtintas parašu, jame turėtų būti nurodyta data.


IV PRIEDAS

PRANEŠIMAS APIE KONSULTACIJŲ, VYKUSIŲ PAGAL PRIEŠTARAVIMO PROCEDŪRĄ, PABAIGĄ

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

GTG

1.   Produkto pavadinimas

[Paskelbtas Oficialiajame leidinyje (OL)]

2.   Oficiali nuoroda [paskelbta oficialiajame leidinyje (OL)]

Nuorodos numeris:

Paskelbimo OL data:

3.   Konsultacijų rezultatai

3.1.   Susitarimas buvo pasiektas su šiuo (šiais) prieštaravimo pareiškėju (-ais):

[Pridėkite raštų, kuriais patvirtinamas susitarimas ir visi tą susitarimą lėmę veiksniai, kopijas (Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 5 straipsnis]

3.2.   Susitarimas nebuvo pasiektas su šiuo (šiais) prieštaravimo pareiškėju (-ais):

[Pateikite Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 3 dalies antros pastraipos paskutiniame sakinyje nurodytą informaciją]

4.   Produkto specifikacija ir bendrasis dokumentas

4.1.   Produkto specifikacija buvo iš dalies pakeista

… Taip (1)

… Ne

4.2.   Bendrasis dokumentas buvo iš dalies pakeistas (tik SKVN ir SGN atveju)

… Taip (2)

… Ne

5.   Data ir parašas

[Vardas ir pavardė]

[Padalinys/organizacija]

[Adresas:]

[Telefonas:+]

[E. paštas:]


(1)  Jei atsakėte „Taip“, pridėkite pakeitimų aprašymus ir iš dalies pakeistą produkto specifikaciją.

(2)  Jei atsakėte „Taip“, pridėkite atnaujinto dokumento kopiją.


V PRIEDAS

Produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiška

Pakeitimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

[Registruotas pavadinimas] „…“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

[Nurodykite pakeitimą siūlančios grupės pavadinimą, adresą, telefoną, e. pašto adresą (trečiųjų šalių paraiškose taip pat nurodykite valdžios institucijų arba, jei taikoma, įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimus ir adresus). Taip pat išaiškinkite teisėtą pareiškėjų grupės interesą].

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos Antraštinė (-ės) dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos metodas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita [patikslinkite]

4.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis (arba lygiavertis) dokumentas nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

[Pagal kiekvieną 3 punkte pažymėtą antraštinę dalį išsamiai aprašykite kiekvieną pakeitimą ir nurodykite konkrečias jo priežastis. Kiekvieno pakeitimo atveju pirminė produkto specifikacija ir, kai tinka, pirminis bendrasis dokumentas turi būti išsamiai lyginami su siūlomomis pakeistomis redakcijomis. Pakeitimo paraiška turi būti savarankiškas dokumentas. Šiame punkte pateikiama informacija turi būti išsami (Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos)].


VI PRIEDAS

Garantuoto tradicinio gaminio specifikacijos reikšmingo pakeitimo Paraiška

Pakeitimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

[Registruotas pavadinimas] „“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Grupės pavadinimas:

Adresas:

Telefonas: +

E. paštas:

Išaiškinkite pakeitimą siūlančios grupės teisėtą interesą.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos antraštinė (-ės) dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Gamybos metodas

Kita [patikslinkite]

4.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

[Pagal kiekvieną 3 punkte pažymėtą antraštinę dalį išsamiai aprašykite kiekvieną pakeitimą ir nurodykite konkrečias jo priežastis. Kiekvieno pakeitimo atveju pirminė produkto specifikacija turi būti išsamiai palyginama su siūloma pakeista redakcija. Pakeitimo paraiška turi būti savarankiškas dokumentas. Šiame punkte pateikiama informacija turi būti išsami (Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos)].


VII PRIEDAS

NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

[Registruotas pavadinimas] „…“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

GTG

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

[Nurodykite pakeitimą siūlančios grupės pavadinimą, adresą, telefoną ir e. pašto adresą (trečiųjų šalių paraiškose dėl SKVN ir SGN taip pat nurodykite valdžios institucijų arba, jei yra, įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimus ir adresus). Taip pat išaiškinkite teisėtą pareiškėjų grupės interesą].

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos antraštinė (-ės) dalis (-ys)

Produkto aprašymas

Kilmės įrodymas

Gamybos metodas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita [patikslinkite]

4.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento.

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, dėl kurio reikia keisti paskelbtą bendrąjį dokumentą.

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis dokumentas (arba jam lygiavertis) nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

[Pagal kiekvieną 3 punkte pažymėtą antraštinę dalį išsamiai aprašykite kiekvieną keitimą ir nurodykite konkrečias jo priežastis. Kiekvieno pakeitimo atveju pirminė produkto specifikacija ir, jei tinka, pirminis bendrasis dokumentas turi būti išsamiai palyginami su siūlomomis pakeistomis redakcijomis. Taip pat aiškiai pagrįskite, kodėl pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią ir (arba) ketvirtą pastraipą pakeitimas laikytinas nereikšmingu. Nereikšmingo pakeitimo paraiška turi būti savarankiškas dokumentas (Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa)].

6.   Atnaujinta produkto specifikacija (tik SKVN ir SGN atveju)

[Tik atvejais, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) Nr. aaa/2014 6 straipsnio 2 dalies penktoje pastraipoje:

a)

jeigu paraiškas teikia valstybės narės, įrašykite nuorodą į paskelbtą atnaujintą produkto specifikaciją;

b)

jeigu paraiškas teikia trečiosios šalys, įtraukite atnaujintą produkto specifikaciją.]


VIII PRIEDAS

PRANEŠIMAS APIE LAIKINĄ PAKEITIMĄ

Pranešimas apie laikiną pakeitimą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

[Registruotas pavadinimas] „“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

[Pažymėkite vieną variantą X]

SKVN

SGN

GTG

1.   Valstybė narė arba trečioji šalis

2.   Pakeitimas (-ai)

[Nurodykite laikinai keičiamą produkto specifikacijos antraštinę dalį. Išsamiai aprašykite kiekvieną patvirtintą laikiną pakeitimą ir nurodykite jo priežastis, įskaitant poveikio, kurį tas pakeitimas turi reikalavimams ir kriterijams, pagal kuriuos produktas priskiriamas tam tikrai kokybės sistemai (Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 bei 2 dalys ir 18 straipsnio 1 bei 2 dalis, atitinkamai taikomos SKVN, SGN ir GTG), aprašymą ir vertinimą. Taip pat išsamiai aprašykite priemones (sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės, oficialus gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų pripažinimas), kuriomis grindžiami laikini pakeitimai, ir nurodykite jų priežastis. Taip pat aprašykite tų priemonių ir patvirtinto laikino pakeitimo ryšį.]


IX PRIEDAS

PANAIKINIMO PRAŠYMAS

Panaikinimo prašymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalį

[Registruotas pavadinimas] „…“

ES Nr. [tik ES reikmėms]

[Pažymėkite vieną variantą X]

SGN

SKVN

GTG

1.   Įregistruotas pavadinimas, kurį prašoma panaikinti

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

3.   Produkto rūšis [nurodyta XI priede]

4.   Panaikinimo prašymą teikiantis asmuo arba įstaiga

[Nurodykite panaikinimo prašančio fizinio ar juridinio asmens ar gamintojų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalyje, vardą, pavardę ar pavadinimą, adresą, telefoną ir e. pašto adresą (trečiųjų šalių prašymuose dėl SKVN ir SGN taip pat pateikite valdžios institucijų arba, jei taikoma, įstaigų, tikrinančių, kaip laikomasi produkto specifikacijos reikalavimų, pavadinimus ir adresus). Taip pat išaiškinkite teisėtą panaikinimo prašančio fizinio ar juridinio asmens interesą].

5.   Panaikinimo pobūdis ir susijusios priežastys

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pagal a punktą.

[Išsamiai nurodykite priežastis ir, jei tinka, pateikite pavadinimo registracijos panaikinimo įrodymus pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą].

Pagal b punktą.

[Išsamiai nurodykite priežastis ir, jei tinka, pateikite pavadinimo registracijos panaikinimo įrodymus pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą].

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

[Išsamiai nurodykite priežastis ir, jei tinka, pateikite pavadinimo registracijos panaikinimo įrodymus pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą].


X PRIEDAS

SKVN, SGN IR GTG SĄJUNGOS SIMBOLIŲ IR NUORODŲ ATGAMINIMAS

1.   Spalvoti Sąjungos simboliai

Gali būti naudojamos tiesioginės spalvos (Pantone) arba keturių spalvų procesas. Standartinės spalvos nurodomos toliau.

Sąjungos simboliai Pantone spalvomis:

Image Image Image Image Image Image

Sąjungos simboliai taikant keturių spalvų procesą:

Image Image Image Image Image Image

Kontrastas fono spalvoms

Jeigu spalvotas simbolis naudojamas spalviniame fone ir todėl jį sunku įžiūrėti, aplink simbolį turėtų būti apibrėžiamas išorinis apskritimas, kad būtų didesnis kontrastas fono spalvoms:

Image Image Image

2.   Nespalvoti Sąjungos simboliai:

Nespalvotus simbolius leidžiama naudoti tik tada, kai ant pakuotės naudojami tiktai juodi ir balti dažai.

Nespalvoti Sąjungos simboliai atgaminami taip:

Image Image Image

Nespalvotų Sąjungos simbolių negatyvinis atvaizdas

Jeigu pakuotės ar etiketės fono spalva yra tamsi, gali būti naudojamas negatyvinis simbolių atvaizdas:

Image Image Image

3.   Spausdinimas

Tekstas turi būti spausdinamas didžiosiomis raidėmis Times Roman šriftu.

4.   Sumažinimas

Minimalus Sąjungos simbolių skersmuo yra ne mažesnis kaip 15 mm, tačiau jei pakuotės ar produktai yra maži, jį galima sumažinti iki 10 mm.

5.   Terminas „Saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir jo santrumpa ES kalbomis

ES kalba | Terminas | Santrumpa |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   Terminas „Saugoma geografinė nuoroda“ ir jo santrumpa ES kalbomis

ES kalba | Terminas | Santrumpa |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   Terminas „Garantuotas tradicinis gaminys“ ir jo santrumpa ES kalbomis

ES kalba | Terminas | Santrumpa |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


XI PRIEDAS

PRODUKTŲ KLASIFIKAVIMAS

1.   Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai

1.1 klasė. Šviežia mėsa (ir subproduktai)

1.2 klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

1.3 klasė. Sūriai

1.4 klasė. Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)

1.5 klasė. Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

1.6 klasė. Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

1.7 klasė. Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai

1.8 klasė. Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

2.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priede nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai

I.   Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

2.1 klasė. Alus

2.2 klasė. Šokoladas ir jo produktai

2.3 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

2.4 klasė. Gėrimai, pagaminti iš augalų ekstraktų

2.5 klasė. Tešlos gaminiai

2.6. klasė. Druska

2.7 klasė. Natūralūs lipai ir dervos

2.8 klasė. Garstyčių tyrė

2.9 klasė. Šienas

2.10 klasė. Eteriniai aliejai

2.11 klasė. Kamštiena

2.12 klasė. Košenilis

2.13 klasė. Gėlės ir dekoratyviniai augalai

2.14 klasė. Medvilnė

2.15 klasė. Vilna

2.16 klasė. Vytelės

2.17 klasė. Brukti linai

2.18 klasė. Oda

2.19 klasė. Kailiai

2.20 klasė. Plunksnos

II.   Garantuoti tradiciniai gaminiai

2.21 klasė. Paruošti vartoti patiekalai

2.22 klasė. Alus

2.23 klasė. Šokoladas ir jo produktai

2.24 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

2.25 klasė. Gėrimai, pagaminti iš augalų ekstraktų

2.26 klasė. Tešlos gaminiai

2.27 klasė. Druska


Top