EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0632

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 9-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) 2015 FINANSINIAI METAI

COM/2016/0632 final

Briuselis, 2016 09 30

COM(2016) 632 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

9-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP)
2015 FINANSINIAI METAI


Turinys

1.Biudžeto procedūra

1.1.Finansinė programa

1.2.2015 m. biudžeto projektas (BP)

1.3.2015 m. biudžeto priėmimas

1.4.Taisomųjų biudžetų priėmimas

2.Asignavimų valdymas

2.1.Įsipareigojimų asignavimų valdymas

2.1.1EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2.1.2Techninė parama

2.2.Mokėjimų asignavimų valdymas

2.2.1EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2.2.2Techninė parama

3.2015 m. EŽŪFKP biudžeto vykdymas

3.1.Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

3.1.1EŽŪFKP kaimo plėtros programos

3.1.2Techninė parama

3.2.Mokėjimų asignavimų panaudojimas

3.2.1EŽŪFKP kaimo plėtros programos

3.2.2Techninė parama

3.3.Deklaruotų išlaidų analizė pagal kryptis ir (arba) priemones

3.4.EŽŪFKP programų įgyvendinimas. 2007–2013 m. programavimo laikotarpis

1.    Biudžeto procedūra

1.1.    Finansinė programa 

2015 m. kaimo plėtros išlaidos finansuojamos dviejų daugiamečių finansinių programų (DFP) – 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. – lėšomis. 2014–2020 m. finansinė programa nustatyta Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1311/2013. Kaimo plėtrai bei su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai skirtos lėšos, atlikus metinį DFP techninį patikslinimą, pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė. 2014–2020 m. finansinė programa

2 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Dabartinėmis kainomis, mln. EUR

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IŠ VISO

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

Iš jų:

- kaimo plėtrai a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 330

14 333

- su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

44 241

44 263

a) Po 2014 finansinių metų grynojo 351,9 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

b) Po 2015 finansinių metų grynojo 51,6 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

c) Po 2014–2020 finansinių metų grynojo 28 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

d) Po 2015–2020 finansinių metų grynojo 3 577,2 mln. EUR EŽŪGF ir EŽŪFKP tarpusavio perkėlimo (išsamesnė informacija pateikta f pastaboje).

e) Remiantis DFP reglamento (ES) Nr. 1311/2013 19 straipsniu perprogramavus 2014 m. EŽŪFKP asignavimus, iš 2014 m. įsipareigojimų išskaičiuota 8 705 mln. EUR bendra suma buvo lygiomis dalimis paskirstyta 2015 ir 2016 m. įsipareigojimams.

f) a–d pastabose nurodyti perkėlimai kaimo plėtrai (EŽŪFKP): 4 mln. EUR kasmetiniai perkėlimai visu 2014–2020 m. laikotarpiu iš medvilnės sektoriaus (EL) remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 66 straipsnio 1 dalimi, 296,3 mln. EUR, skirtų savanoriškam patikslinimui, perkeltų 2014 finansiniams metams (Jungtinė Karalystė) remiantis Reglamento (EB) Nr. 73/2009 10b straipsniu ir 10c straipsnio 2 dalimi, 51,6 mln. EUR neišmokėtų sumų, perkeltų kiekvienais metais 2014 ir 2015 finansiniams metams (SE ir DE) remiantis Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 ir 136b straipsniais ir 3 577,2 mln. EUR išmokų sumažinimui ir lanksčiam lėšų pervedimui tarp ramsčių remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 straipsnio 2 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi.

1.2.    2015 m. biudžeto projektas (BP)

2014 m. birželio 24 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2015 m. biudžeto projektą (BP).

Biudžeto projekte Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pagal 2007–2013 m. finansinės programos 2 išlaidų kategoriją iš viso skirta 6 144 mln. EUR mokėjimų asignavimų. 2015 m. įsipareigojimų asignavimų nebuvo prašoma, nes senasis programavimo laikotarpis baigėsi 2013 m. Naujojo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio 2015 m. biudžeto projektą sudarė 13 819 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 5 499 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

2 lentelė

2015 m. biudžeto projektas

Biudžeto punktas

Įsipareigojimų asignavimai
(EUR)

Mokėjimų asignavimai
(EUR)

2007–2013

05 04 05 01 (Kaimo plėtros programos)

-

6 143 583 000

05 04 05 02 (Techninė parama veiklai)

-

-

2014–2020

05 04 60 01 (Kaimo plėtros programos)

13 796 873 677

5 478 000 000

05 04 60 02 (Techninė parama veiklai)

22 292 400

20 621 000

2014 m. rugsėjo 2 d. Taryba priėmė poziciją dėl 2015 m. biudžeto projekto, o 2014 m. spalio 22 d. poziciją priėmė Europos Parlamentas. Buvo sušauktas Taikinimo komitetas, tačiau per leidžiamą laikotarpį Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų suderinti nebuvo galima. Kadangi Taikinimo komitetas susitarimo nepasiekė, 2014 m. lapkričio 27 d. Komisija pateikė naują 2015 m. biudžeto projektą. Palyginti su pirminiu biudžeto projektu, naujajame biudžeto projekte mokėjimų asignavimai EŽŪFKP buvo sumažinti 262 mln. EUR. Sumažinti buvo abiejų programavimo laikotarpių asignavimai (senojo laikotarpio – 138 mln. EUR, o naujojo – 124 mln. EUR). Galiausiai 2015 m. biudžetas buvo priimtas 2014 m. gruodžio 17 d., EŽŪFKP mokėjimų asignavimus sumažinus 218 mln. EUR: senojo programavimo laikotarpio – 115 mln. EUR, o naujojo – 103 mln. EUR.

1.3.    2015 m. biudžeto priėmimas

2014 m. gruodžio 17 d. patvirtinto 2015 m. biudžeto 05 04 skyriaus EŽŪFKP lėšos – 5 890 mln. EUR mokėjimų asignavimų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu bei 13 819 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 5 272 mln. EUR mokėjimų asignavimų 2014–2020 m. laikotarpiu.3 lentelė

Priimtas 2015 m. biudžetas

Biudžeto punktas

Įsipareigojimų asignavimai
(EUR)

Mokėjimų asignavimai
(EUR)

2007–2013

05 04 05 01 (Kaimo plėtros programos)

-

5 890 339 551

05 04 05 02 (Techninė parama veiklai)

-

-

2014–2020

05 04 60 01 (Kaimo plėtros programos)

13 796 873 677

5 252 192 422

05 04 60 02 (Techninė parama veiklai)

22 292 400

19 770 986

1.4.    Taisomųjų biudžetų priėmimas

2015 m. balandžio 28 d. buvo priimtas taisomasis biudžetas Nr. 1. 2014–2020 m. kaimo plėtros programų įsipareigojimų asignavimai buvo padidinti 4,4 mlrd. EUR atsižvelgiant į 2014 m. EŽŪFKP asignavimų perprogramavimą, pritaikius Reglamento (ES) Nr. 1311/2013 19 straipsnį. 2015 m. spalio 14 d. taisomuoju biudžetu Nr. 7 2014–2020 m. EŽŪFKP techninės paramos eilutės įsipareigojimų asignavimai sumažinti 6,5 mln. EUR.

4 lentelė

2015 m. biudžetas po taisomųjų biudžetų Nr. 1 ir Nr. 7

Biudžeto punktas

Įsipareigojimų asignavimai
(EUR)

Mokėjimų asignavimai
(EUR)

2007–2013

05 04 05 01 (Kaimo plėtros programos)

-

5 890 339 551

05 04 05 02 (Techninė parama veiklai)

-

-

2014-2020

05 04 60 01 (Kaimo plėtros programos)

18 149 536 729

5 252 192 422

05 04 60 02 (Techninė parama veiklai)

15 792 400

19 770 986

2.    Asignavimų valdymas

2.1.    Įsipareigojimų asignavimų valdymas

2.1.1    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

Į 2015 m. biudžetą įsipareigojimų asignavimai EŽŪFKP 2007–2013 m. programoms nebuvo įtraukti.

2014–2020 m. EŽŪFKP 2015 m. patvirtintas biudžetas buvo 13 797 mln. EUR. Taisomuoju biudžetu Nr. 1 skirti papildomi 4 353 mln. Kadangi kaimo plėtros programos buvo patvirtintos vėlai, iš 2014 m. į 2015 m. turėjo būti perkelta 1 970 mln. EUR suma. 2015 m. turimi įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 20 120 mln. EUR.

5 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų valdymas 2015 m. (EŽŪFKP)

Biudžeto punktas

05 04 05 01

(sumos EUR)

Biudžeto punktas

05 04 60 01

(sumos EUR)

Asignavimai 2015 m. pradžioje

-

13 796 873 677

Perkelta iš 2014 m.

-

1 970 095 304

Taisomasis biudžetas Nr. 1

-

4 352 663 052

2015 m. turimi asignavimai

-

20 119 632 033

2015 m. panaudoti asignavimai

-

20 119 632 033

2.1.2    Techninė parama

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad EŽŪFKP Komisijos iniciatyva iki 0,25 % savo metinių lėšų gali panaudoti techninės paramos veiksmams. 2015 m. biudžete šiam tikslui iš pradžių buvo numatyta 22,3 mln. EUR. Taisomuoju biudžetu Nr. 7 ši suma buvo sumažinta 6,5 mln. EUR – biudžete liko 15,8 mln. EUR.

2.2.    Mokėjimų asignavimų valdymas

2.2.1    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

Patvirtintame 2015 m. biudžete mokėjimų asignavimai 2007–2013 m. programoms sudarė 5 890 mln. EUR. Be to, iš 2014 m. perkeltos arba per metus surinktos asignuotosios įplaukos sudarė 310,0 mln. EUR. Metų pradžioje asignavimai buvo sumažinti 4 mln. EUR siekiant sumažinti būtiniausius poreikius, susijusius su žemės ūkio ir kaimo plėtros koordinavimu ir strategija. Per tuos metus biudžeto vykdymo stebėsena ir valstybių narių pateiktų išlaidų prognozių analizė parodė, kad reikia papildomų lėšų. Šis papildomų lėšų trūkumas iš dalies padengtas atlikus perkėlimą iš 2014–2020 m. techninės paramos eilutės (2,1 mln. EUR), panaudojus asignuotąsias įplaukas (287,3 mln. EUR) ir atlikus perkėlimą metų pabaigoje (288,5 mln. EUR). Bendra 2015 m. turimų mokėjimų asignavimų suma buvo 6 487 mln. EUR. Iš šios sumos 22,7 mln. EUR asignuotųjų įplaukų buvo automatiškai perkelti į 2016 m.

Patvirtintame biudžete mokėjimų asignavimai 2014–2020 m. programoms sudarė 5 252 mln. EUR.

6 lentelė

Mokėjimų asignavimų valdymas 2015 m.

(EUR)

2007–2013 m. EŽŪFKP

Biudžeto punktas 05 04 05 01

Asignavimai 2015 m. pradžioje

5 890 339 551

Perkėlimas būtiniausiems poreikiams

-4 000 000

Iš 2014 m. perkeltos asignuotosios įplaukos

68 843 782

2015 m. surinktos asignuotosios įplaukos

241 194 023

Perkėlimai iš 2014–2020 m. EŽŪFKP techninės paramos eilutės

2 134 784

Perkėlimas metų pabaigoje

288 483 924

2015 m. turimi asignavimai

6 486 996 064

2015 m. panaudoti asignavimai

6 464 298 560

2014–2020 m. EŽŪFKP

Biudžeto punktas 05 04 60 01

2015 m. turimi asignavimai

5 252 192 422

2015 m. panaudoti asignavimai

5 252 192 422

2.2.2    Techninė parama

2015 m. biudžete mokėjimų asignavimai sudarė iš viso 19,8 mln. EUR. Be to, 0,2 mln. EUR buvo perkelti iš 2014 m. siekiant patenkinti 2007–2013 m. poreikius, įtrauktus į punktą 05 04 05 02. Bendra mokėjimų suma buvo 8,9 mln. EUR, o 8,8 mln. EUR buvo perskirstyti atliekant vidinius perkėlimus siekiant padidinti 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programų biudžetus.

3.    2015 m. EŽŪFKP biudžeto vykdymas

3.1.    Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

3.1.1    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2015 m. įsipareigojimų asignavimų buvo turima tik 2014–2020 m. EŽŪFKP programoms, jie sudarė iš viso 20 120 mln. EUR. Visa suma buvo paskirta. 7 lentelėje nurodytos kiekvienai valstybei narei skirtos biudžeto lėšos, nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013, su pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 (t. y. įskaitant perprogramavimą), iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos sumos ir 2015 m. skirtos sumos.

7 lentelė

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 (su pakeitimais), palyginti su 2015 m. pabaigoje skirtomis sumomis

Biudžeto punktas 05 04 60 01

(eurais)

VN

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013
2015 m. skirtos lėšos

2015 m. įsipareigojimams finansuoti perkeltos sumos

2015 m. skirtos sumos

a)

b)

(c=a+b)

AT

559 329 914

559 329 914

BE

97 243 257

40 855 562

138 098 819

BG

502 807 341

502 807 341

CY

28 341 472

28 341 472

CZ

470 143 771

470 143 771

DE

1 498 240 410

429 631 210

1 927 871 620

DK

90 168 920

90 168 920

EE

103 651 030

103 626 144

207 277 174

ES

1 780 169 908

1 780 169 908

FI

336 933 734

2 918 336

339 852 070

FR

2 336 138 618

4 353 019

2 340 491 637

GR

907 059 608

907 059 608

HR

448 426 250

448 426 250

HU

742 851 235

742 851 235

IE

469 633 941

469 633 941

IT

2 223 480 180

2 223 480 180

LT

230 412 316

230 392 975

460 805 291

LU

21 385 468

21 385 468

LV

150 968 424

138 327 376

289 295 800

MT

20 905 107

20 905 107

NL

87 003 509

87 118 078

174 121 587

PL

1 175 590 560

1 175 590 560

PT

577 895 019

67 508 413

645 403 432

RO

1 723 260 662

1 723 260 662

SE

386 944 025

386 944 025

SI

119 006 876

118 678 072

237 684 948

SK

213 101 979

271 154 575

484 256 554

UK

848 443 195

475 531 544

1 323 974 739

Iš viso

18 149 536 729

1 970 095 304

20 119 632 033

3.1.2    Techninė parama

8 lentelėje parodytas techninei paramai finansuoti turimų įsipareigojimų asignavimų panaudojimas 2015 m. Didžiausia dalis susijusi su Europos kaimo plėtros tinklu.


8 lentelė

Techninė parama. Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Biudžeto punktas 05 04 60 02

(eurais)

Apibūdinimas

Skirta suma

Europos kaimo plėtros tinklas

5 199 163

Europos inovacijų partnerystė

2 567 966

Informacinės technologijos

2 381 032

Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas

1 845 650

Renginiai

366 780

Auditas ir kontrolė

159 900

Iš viso

12 520 491

3.2.    Mokėjimų asignavimų panaudojimas

3.2.1    EŽŪFKP kaimo plėtros programos

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu visi biudžete turimi įsipareigojimų asignavimai (5 890 mln. EUR) buvo panaudoti, išskyrus anksčiau tais metais perkeltus 4 mln. EUR. Papildomi 577,9 mln. EUR mokėjimai buvo atlikti panaudojant techninės paramos asignavimus, asignuotąsias įplaukas ir perkėlimą metų pabaigoje. 2015 m. pabaigoje EŽŪFKP 2007–2013 m. programoms išmokėta iš viso 6 464 mln. EUR suma. Vis dėlto 2015 m. pabaigoje buvo neišmokėti 223 mln. EUR, kuriuos reikėjo išmokėti 2016 m. pradžioje panaudojant 2016 m. mokėjimų asignavimus. Didelė šių neišmokėtų lėšų dalis buvo numatyta 2016 m. biudžete.

Visi 2014–2020 m. programavimo laikotarpio mokėjimų asignavimai (5 252 mln. EUR) buvo panaudoti – 1 945 mln. EUR buvo panaudoti išankstiniam finansavimui. 2015 m. pabaigoje buvo neišmokėti 462 mln. EUR. Šios lėšos buvo išmokėtos 2016 m. pradžioje panaudojant 2016 m. mokėjimų asignavimus. 2016 m. biudžete numatyta didelė šių neišmokėtų lėšų dalis.9 lentelėje nurodytos 2015 m. išmokėtos sumos pagal deklaravimo laikotarpius.

9 lentelė

2015 m. EŽŪFKP kaimo plėtros programoms išmokėtos sumos (mln. EUR)

2007–2013

2014-2020

 

Punktas 05 04 05 01

Punktas 05 04 60 01

Iki 2014 m. IV ketvirčio pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

2,08

-

2014 m. IV ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

3 985,15

818,18

2015 m. I ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

1 045,92

810,43

2015 m. II ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

809,27

1 280,04

2015 m. III ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma

621,87

398,30

2014–2020 m. išankstinio finansavimo suma

0,00

1 945,25

Iš viso 2015 m.

6 464,30

5 252,19

Toliau pateiktoje diagramoje parodytas mėnesinis mokėjimų asignavimų panaudojimas per metus (2015 m. sausio–gruodžio mėn.).

1 diagrama

10a ir 10b lentelėse 2015 finansiniais metais Komisijos išmokėtos sumos suskirstytos pagal valstybes nares ir pagal deklaravimo laikotarpius.

10 a lentelė

2015 01 01–2015 12 31 faktiniai mokėjimai

2007–2013 m. EŽŪFKP. Biudžeto punktas 05 04 05 01 (eurais)

VN

Iki 2014 m. IV ketvirčio

2014 m. IV ketvirtis

2015 m. I ketvirtis

2015 m. II ketvirtis

2015 m. III ketvirtis

Iš viso

BE

 

1 694 050

1 056 900

2 609 070

 

5 360 020

BG

294 046

236 318 435

25 736 473

42 602 808

99 558 664

404 510 426

CY

 

9 530 654

5 208 307

2 067 221

1 474 246

18 280 429

DE

 

235 588 057

25 872 235

20 096 549

6 330 891

287 887 731

DK

 

26 046 915

18 590 881

11 905 900

4 183 878

60 727 573

ES

18 561

582 164 052

94 073 366

139 691 713

137 387 200

953 334 892

FR

 

136 557 869

59 554 263

29 641 236

14 112 065

239 865 433

GR

405 763

269 682 804

48 819 773

27 215 212

32 985 751

379 109 303

HU

 

234 090 677

148 002 282

 

 

382 092 959

IT

1 364 264 

765 795 904

104 439 114

200 203 209

71 544 857

1 143 347 348

LT

 

18 276 608

17 935 424

 

1 903 952

38 115 984

MT

 

4 505 949

786 777

2 541 006

756 998

8 590 730

NL

 

10 583 063

 

 

 

10 583 063

PL

 

597 590 917

385 580 897

187 427 206

 

1 170 599 020

PT

 

18 342 924

5 553 460

4 365 266

2 777 867

31 039 518

RO

 

798 629 707

79 633 176

132 032 601

247 328 834

1 257 624 319

SK

 

21 761 919

8 198 579

 

 

29 960 498

UK

 

17 991 974

16 881 228

6 872 407

1 523 703

43 269 312

Iš viso

2 082 633

3 985 152 478

1 045 923 138

809 271 405

621 868 906

6 464 298 56010 b lentelė

2015 01 01–2015 12 31 faktiniai mokėjimai

2014–2020EAFRD m. EŽŪFKP. Biudžeto punktas 05 04 60 01

 

(eurais)

VN

2014 m. IV ketvirtis

2015 m. I ketvirtis

2015 m. II ketvirtis

2015 m. III ketvirtis

Išankstinis finansavimas

Iš viso

AT

284 992 317

96 213 465

156 122

 

39 375 520

420 737 424

BE

 

12 409 662

45 217 237

3 328 948

12 955 955

73 911 803

BG

 

 

 

 

47 334 339

47 334 339

CY

 

 

 

 

3 967 331

3 967 331

CZ

 

 

184 302 819

3 319 045

46 113 480

233 735 344

DE

13 236 207

144 343 005

100 854 171

12 087 339

171 219 696

441 740 417

DK

 

 

1 025 347

678 813

6 294 007

7 998 168

EE

 

27 613 880

596 956

2 832 080

16 466 831

47 509 747

ES

 

 

3 134 546

9 616 116

207 434 721

220 185 382

FI

310 320 627

2 514 375

36 814 213

32 869 513

24 011 173

406 529 902

FR

 

 

129 178 250

216 183 789

227 696 885

573 058 924

GR

 

 

 

 

141 548 754

141 548 754

HR

 

 

54 069 633

265 601

40 524 450

94 859 683

HU

 

 

 

 

68 613 290

68 613 290

IE

 

 

292 954 816

34 180 723

54 764 804

381 900 343

IT

 

 

 

7 578 868

208 887 615

216 466 483

LT

 

28 493 708

9 135 426

785 089

32 261 765

70 675 988

LU

 

 

12 200 302

9 338

2 011 492

14 221 132

LV

 

49 756 283

1 853 434

1 729 447

21 512 076

74 851 240

MT

 

 

 

 

1 946 538

1 946 538

NL

 

25 547 376

1 428 281

645 996

12 146 107

39 767 761

PL

100 405 931

73 954 934

 

 

85 982 808

260 343 673

PT

109 223 113

13 813 538

60 197 270

43 362 393

47 698 857

274 295 171

RO

 

 

 

 

243 839 892

243 839 892

SE

 

 

140 428 835

294 808

34 911 305

175 634 948

SI

 

 

29 137 393

796 103

16 756 996

46 690 492

SK

 

56 705 005

4 501 672

460 674

30 905 457

92 572 808

UK

 

279 060 319

172 856 524

27 271 274

98 067 330

577 255 447

Iš viso

818 178 194

810 425 550

1 280 043 247

398 295 956

1 945 249 474

5 252 192 422

11 a ir 11 b lentelėse palyginamos kiekvienos valstybės narės 2015 ir 2014 m. EŽŪFKP išmokos. Bendra 2007–2013 m. EŽŪFKP išmokų suma sumažėjo 41 % (6,5 mlrd. EUR, palyginti su 10,9 mlrd. EUR). O 2014–2020 m. EŽŪFKP išmokos itin padidėjo, palyginti su 2014 m. (5,3 mlrd. EUR, palyginti su 0,2 mlrd. EUR) – taip yra todėl, kad 2014 m. buvo patvirtintos tik 9 kaimo plėtros programos.

11 a lentelė

Išmokos valstybėms narėms. 2015 m., palyginti su 2014 m. 2007–2013 m. EŽŪFKP

(eurais)

 

VN

2014

2015

2015 ir 2014 m. skirtumas

Tarpiniai mokėjimai

Išankstinis finansavimas

Iš viso

Tarpiniai mokėjimai

Išankstinis finansavimas

Iš viso

(eurais)

(%)

AT

244 873 999

0

244 873 999

0

0

0

-244 873 999

-100,00 %

BE

16 628 109

0

16 628 109

5 360 020

0

5 360 020

-11 268 088

-67,77 %

BG

393 750 627

0

393 750 627

404 510 426

0

404 510 426

10 759 799

2,73 %

CY

22 898 351

0

22 898 351

18 280 429

0

18 280 429

-4 617 922

-20,17 %

CZ

283 248 060

0

283 248 060

0

0

0

-283 248 060

-100,00 %

DE

917 307 316

0

917 307 316

287 887 731

0

287 887 731

-629 419 585

-68,62 %

DK

83 307 265

0

83 307 265

60 727 573

0

60 727 573

-22 579 691

-27,10 %

EE

62 135 652

0

62 135 652

0

0

0

-62 135 652

-100,00 %

ES

964 188 641

0

964 188 641

953 334 892

0

953 334 892

-10 853 749

-1,13 %

FI

56 934 909

0

56 934 909

0

0

0

-56 934 909

-100,00 %

FR

798 152 731

0

798 152 731

239 865 433

0

239 865 433

-558 287 298

-69,95 %

GR

549 164 613

0

549 164 613

379 109 303

0

379 109 303

-170 055 310

-30,97 %

HR

0

0

0

0

0

0

0

nėra duomenų

HU

550 351 068

0

550 351 068

382 092 959

0

382 092 959

-168 258 109

-30,57 %

IE

0

0

0

0

0

0

0

nėra duomenų

IT

1 204 033 199

0

1 204 033 199

1 143 347 348

0

1 143 347 348

-60 685 850

-5,04 %

LT

232 381 211

0

232 381 211

38 115 984

0

38 115 984

-194 265 227

-83,60 %

LU

1 287 916

0

1 287 916

0

0

0

-1 287 916

-100,00 %

LV

58 786 443

0

58 786 443

0

0

0

-58 786 443

-100,00 %

MT

11 410 988

0

11 410 988

8 590 730

0

8 590 730

-2 820 258

-24,72 %

NL

111 016 078

0

111 016 078

10 583 063

0

10 583 063

-100 433 015

-90,47 %

PL

1 700 773 103

0

1 700 773 103

1 170 599 020

0

1 170 599 020

-530 174 083

-31,17 %

PT

683 122 011

0

683 122 011

31 039 518

0

31 039 518

-652 082 493

-95,46 %

RO

822 842 472

0

822 842 472

1 257 624 319

0

1 257 624 319

434 781 847

52,84 %

SE

221 274 236

0

221 274 236

0

0

0

-221 274 236

-100,00 %

SI

118 091 451

0

118 091 451

0

0

0

-118 091 451

-100,00 %

SK

148 345 380

0

148 345 380

29 960 498

0

29 960 498

-118 384 881

-79,80 %

UK

691 044 486

0

691 044 486

43 269 312

0

43 269 312

-647 775 173

-93,74 %

Iš viso

10 947 350 314

0

10 947 350 314

6 464 298 560

0

6 464 298 560

-4 483 051 754

-40,95 %

11 b lentelė

Išmokos valstybėms narėms. 2015 m., palyginti su 2014 m. 2014–2020 m. EŽŪFKP

(eurais)

 

VN

2014

2015

2015 ir 2014 m. skirtumas

Tarpiniai mokėjimai

Išankstinis finansavimas

Iš viso

Tarpiniai mokėjimai

Išankstinis finansavimas

Iš viso

(eurais)

(%)

AT

0

39 375 520

39 375 520

381 361 904

39 375 520

420 737 424

381 361 904

968,53 %

BE

0

0

0

60 955 847

12 955 955

73 911 803

73 911 803

nėra duomenų

BG

0

0

0

0

47 334 339

47 334 339

47 334 339

nėra duomenų

CY

0

0

0

0

3 967 331

3 967 331

3 967 331

nėra duomenų

CZ

0

0

0

187 621 864

46 113 480

233 735 344

233 735 344

nėra duomenų

DE

0

15 994 705

15 994 705

270 520 722

171 219 696

441 740 417

425 745 712

2661,79 %

DK

0

6 294 007

6 294 007

1 704 161

6 294 007

7 998 168

1 704 161

27,08 %

EE

0

0

0

31 042 916

16 466 831

47 509 747

47 509 747

nėra duomenų

ES

0

0

0

12 750 662

207 434 721

220 185 382

220 185 382

nėra duomenų

FI

0

23 596 993

23 596 993

382 518 728

24 011 173

406 529 902

382 932 908

1622,80 %

FR

0

0

0

345 362 039

227 696 885

573 058 924

573 058 924

nėra duomenų

GR

0

0

0

0

141 548 754

141 548 754

141 548 754

nėra duomenų

HR

0

0

0

54 335 233

40 524 450

94 859 683

94 859 683

nėra duomenų

HU

0

0

0

0

68 613 290

68 613 290

68 613 290

nėra duomenų

IE

0

0

0

327 135 539

54 764 804

381 900 343

381 900 343

nėra duomenų

IT

0

0

0

7 578 868

208 887 615

216 466 483

216 466 483

nėra duomenų

LT

0

0

0

38 414 223

32 261 765

70 675 988

70 675 988

nėra duomenų

LU

0

0

0

12 209 640

2 011 492

14 221 132

14 221 132

nėra duomenų

LV

0

0

0

53 339 164

21 512 076

74 851 240

74 851 240

nėra duomenų

MT

0

0

0

0

1 946 538

1 946 538

1 946 538

nėra duomenų

NL

0

0

0

27 621 653

12 146 107

39 767 761

39 767 761

nėra duomenų

PL

0

85 982 808

85 982 808

174 360 865

85 982 808

260 343 673

174 360 865

202,79 %

PT

0

53 745 852

53 745 852

226 596 314

47 698 857

274 295 171

220 549 318

410,36 %

RO

0

0

0

0

243 839 892

243 839 892

243 839 892

nėra duomenų

SE

0

0

0

140 723 643

34 911 305

175 634 948

175 634 948

nėra duomenų

SI

0

0

0

29 933 496

16 756 996

46 690 492

46 690 492

nėra duomenų

SK

0

0

0

61 667 351

30 905 457

92 572 808

92 572 808

nėra duomenų

UK

0

0

0

479 188 117

98 067 330

577 255 447

577 255 447

nėra duomenų

Iš viso

0

224 989 886

224 989 886

3 306 942 948

1 945 249 474

5 252 192 422

5 027 202 536

2 234,41 %

3.2.2    Techninė parama

2015 finansiniais metais nebebuvo skirta mokėjimų asignavimų techninei paramai, susijusiai su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Tačiau 0,2 mln. EUR suma buvo perkelta iš 2014 m.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu mokėjimų asignavimų techninei paramai suma buvo 19,8 mln. EUR. Dalis šių asignavimų (8,8 mln. EUR) buvo perkelti mokėjimų, susijusių su 2007–2013 m. EŽŪFKP 1 tikslo kaimo plėtros programomis, poreikiams patenkinti.

12 lentelėje pateikiami pagal pagrindines veiklas sugrupuoti mokėjimai. Didžiausia dalis susijusi su Europos kaimo plėtros tinklu.

12 lentelė

Techninė parama. Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Apibūdinimas

Sumokėta suma

Biudžeto punktas 05 04 05 02

(eurais)

Informacinės technologijos

154 655

Iš viso 05 04 05 02

154 655

Biudžeto punktas 05 04 60 02

(eurais)

Europos kaimo plėtros tinklas

3 379 803

Europos inovacijų partnerystė 

2 102 856

Informacinės technologijos

1 701 673

Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas

1 156 864

Renginiai

295 482

ES simbolių apsauga

150 000

Iš viso 05 04 06 00 2

8 786 679

Iš viso techninei paramai

8 941 334

3.3.    Deklaruotų išlaidų analizė pagal kryptis ir (arba) priemones

13 a ir 13 b lentelėse nurodyti 2015 m. valstybių narių deklaruoti mokėjimo prašymai pagal kryptis ir (arba) kaimo plėtros priemones 2014 m. (2014 m. IV ketvirtis – 2015 m. III ketvirtis), suvestinės deklaruotų išlaidų sumos nuo programų pradžios, taip pat EŽŪFKP programų finansiniai planai.

2015 m. daugiausia 2007–2013 m. EŽŪFKP išlaidų patirta įgyvendinant 1 krypties priemones (37,1 %), toliau 2 krypties priemones – 31,4 %, 3 krypties priemones – 16,5 % ir 4 krypties priemones – 12,8 %. Palyginti su ankstesniais metais, 2 krypties priemonių išlaidų dalis gerokai sumažėjo, o 1, 3 ir 4 krypčių – padidėjo. Taigi pasitvirtina numatyto kiekvienos krypties faktinių panaudotų lėšų ir programavimo lėšų suderinimo tendencija, nors iki 2015 m. III ketvirčio išlaidų pasiskirstymas vis dar šiek tiek skiriasi nuo finansiniuose planuose numatyto paskirstymo (31,6 %, 46,7 %, 12,6 % ir 5,9 % atitinkamai 1–4 kryptims).

2 krypties priemonių įgyvendinimui daugiausia skirtos metinės išmokos (pvz., agrarinės aplinkosaugos priemonėms), o 1 ir 3 kryptys ir iš dalies 4 kryptis daugiausia yra susijusios su daugiametėmis priemonėmis, dėl kurių reikalingos ilgesnės tvirtinimo ir įgyvendinimo procedūros (pvz., investiciniai projektai).

2015 m. daugiausia 2014–2020 m. EŽŪFKP išlaidų patirta įgyvendinant 13 priemonę (Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių) ir 10 priemonę (Agrarinė aplinkosauga ir klimatas).13 a lentelė

2015 m. EŽŪFKP deklaruotos išlaidos (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis) ir visų išlaidų suvestinė suma (2006 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis),

palyginti su finansiniais planais. 2007–2013 m. EŽŪFKP

 

2015 m. deklaruotos išlaidos (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis)

Deklaruotų išlaidų suvestinė suma (2006 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis)

2007–2013 m. finansiniai planai

EŽŪFKP kryptis ir (arba) priemonė

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

111 Profesinis mokymas ir informavimas

132,1

1,2 %

787,1

0,9 %

902,3

0,9 %

112 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas

540,1

5,0 %

2 922,5

3,3 %

3 310,8

3,4 %

113 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

200,5

1,9 %

2 587,4

2,9 %

2 593,8

2,7 %

114 Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

18,4

0,2 %

129,6

0,1 %

139,4

0,1 %

115 Valdymo, pagalbos ir ... kūrimas

1,7

0,0 %

30,5

0,0 %

33,8

0,0 %

121 Žemės ūkio valdų modernizavimas

1 447,5

13,4 %

11 037,0

12,4 %

11 828,7

12,2 %

122 Ekonominės miškų vertės didinimas

46,8

0,4 %

302,2

0,3 %

324,1

0,3 %

123 Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas

583,8

5,4 %

4 094,6

4,6 %

4 643,0

4,8 %

124 Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus

47,1

0,4 %

205,6

0,2 %

252,5

0,3 %

125 Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūra

722,3

6,7 %

3 840,2

4,3 %

4 366,9

4,5 %

126 Žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas

135,0

1,3 %

612,1

0,7 %

652,9

0,7 %

131 Bendrijos teisės aktais pagrįstų standartų laikymasis

0,2

0,0 %

62,0

0,1 %

64,1

0,1 %

132 Ūkininkų dalyvavimas maisto kokybės programose

8,6

0,1 %

88,3

0,1 %

99,4

0,1 %

133 Informavimas ir skatinimas

26,6

0,2 %

116,5

0,1 %

131,3

0,1 %

141 Pusiau natūrinis ūkininkavimas

50,3

0,5 %

744,1

0,8 %

792,2

0,8 %

142 Gamintojų grupės

36,9

0,3 %

224,4

0,3 %

250,7

0,3 %

143 Tiesioginės išmokos (BG ir RO)

0,6

0,0 %

9,5

0,0 %

15,7

0,0 %

144 Restruktūrizuojamos valdos

1,0

0,0 %

180,7

0,2 %

190,0

0,2 %

1 kryptis

3 999,3

37,1 %

27 974,1

31,5 %

30 591,8

31,6 %

211 Išmokos ūkininkams dėl nepalankių gamtos sąlygų …

331,2

3,1 %

7 210,0

8,1 %

7 128,0

7,4 %

212 Išmokos ūkininkams nepalankiose ūkininkauti vietovėse ...

462,3

4,3 %

7 593,5

8,6 %

8 062,5

8,3 %

213 „Natura 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios...

44,0

0,4 %

254,3

0,3 %

272,6

0,3 %

214 Agrarinės aplinkosaugos išmokos

1 618,9

15,0 %

23 155,2

26,1 %

23 845,5

24,6 %

215 Gyvūnų gerovės išmokos

258,1

2,4 %

899,9

1,0 %

1 040,6

1,1 %

216 Negamybinės investicijos

120,9

1,1 %

580,8

0,7 %

656,4

0,7 %

221 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku pirmą kartą

133,2

1,2 %

1 543,7

1,7 %

1 584,4

1,6 %

222 Pirmasis agrarinės miškininkystės sistemų sukūrimas ...

0,4

0,0 %

1,2

0,0 %

2,5

0,0 %

223 Pirmasis ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

22,2

0,2 %

160,6

0,2 %

176,1

0,2 %

224 „Natura 2000“ išmokos

12,7

0,1 %

62,5

0,1 %

69,6

0,1 %

225 Miškų aplinkosaugos išmokos

8,0

0,1 %

62,0

0,1 %

79,4

0,1 %

226 Miškininkystės potencialo atkūrimas ir...

248,0

2,3 %

1 393,3

1,6 %

1 603,3

1,7 %

227 Negamybinės investicijos

119,1

1,1 %

623,5

0,7 %

738,5

0,8 %

2 kryptis

3 379,04

31,4 %

43 540,65

49,1 %

45 259,23

46,7 %

311 Skatinimas užsiimti ne žemės ūkio veikla

137,3

1,3 %

1 004,1

1,1 %

1 110,5

1,1 %

312 Verslo kūrimas ir plėtra

224,9

2,1 %

1 318,9

1,5 %

1 570,0

1,6 %

313 Turizmo veiklos skatinimas

168,5

1,6 %

791,9

0,9 %

1 112,0

1,1 %

321 Pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo …

673,8

6,3 %

3 160,9

3,6 %

3 745,6

3,9 %

322 Kaimo atnaujinimas ir plėtra

332,9

3,1 %

3 035,2

3,4 %

3 327,0

3,4 %

323 Kaimo paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas

206,3

1,9 %

1 069,1

1,2 %

1 194,2

1,2 %

331 Mokymas ir informavimas

17,6

0,2 %

89,5

0,1 %

96,4

0,1 %

341 Įgūdžių įgijimas, pritaikymas ir įgyvendinimas

12,6

0,1 %

96,1

0,1 %

101,0

0,1 %

3 kryptis

1 773,85

16,5 %

10 565,8

11,9 %

12 256,8

12,6 %

411 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas...

140,0

1,3 %

391,3

0,4 %

505,2

0,5 %

412 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas...

16,6

0,2 %

51,4

0,1 %

73,8

0,1 %

413 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas...

1 034,3

9,6 %

3 520,6

4,0 %

4 059,9

4,2 %

421 Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas

57,9

0,5 %

131,7

0,1 %

189,9

0,2 %

431 Vietos veiklos grupės veikla, įgūdžių įgijimas...

126,6

1,2 %

826,8

0,9 %

928,6

1,0 %

4 kryptis

1 375,3

12,8 %

4 921,8

5,5 %

5 757,4

5,9 %

511 Techninė parama

247,4

2,3 %

1 301,1

1,5 %

1 531,1

1,6 %

611 Tiesioginės išmokos (BG ir RO)

-0,2

0,0 %

436,4

0,5 %

1 531,1

1,6 %

Bendra suma

10 774,6

100,0 %

88 739,9

100,0 %

95 833,8

100,0 %

13 b lentelė

2014 m. EŽŪFKP deklaruotos išlaidos (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis) ir visų išlaidų suvestinė suma (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis),

palyginti su finansiniais planais. 2014–2020 m. EŽŪFKP

 

2015 m. deklaruotos išlaidos (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis)

Deklaruotų išlaidų suvestinė suma (2014 m. IV ketvirtis–2015 m. III ketvirtis)

2014–2020 m. finansiniai planai

EŽŪFKP priemonės

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

01 priemonė

Žinių perdavimas ir informavimo veikla

1,6

0,0 %

1,6

0,0 %

1 158

1,2 %

02 priemonė

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

0,7

0,0 %

0,7

0,0 %

885

0,9 %

03 priemonė

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

1,7

0,0 %

1,7

0,0 %

381

0,4 %

04 priemonė

Investicijos į materialųjį turtą

219,7

5,8 %

219,7

5,8 %

22 483

22,7 %

05 priemonė

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

15,1

0,4 %

15,1

0,4 %

956

1,0 %

06 priemonė

Ūkio ir verslo plėtra

71,4

1,9 %

71,4

1,9 %

7 315

7,4 %

07 priemonė

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

2,9

0,1 %

2,9

0,1 %

6 652

6,7 %

08 priemonė

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

80,6

2,1 %

80,6

2,1 %

4 610

4,7 %

09 priemonė

Gamintojų grupių ir organizacijų steigimas

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

477

0,5 %

10 priemonė

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

1 364,3

36,2 %

1 364,3

36,2 %

16 335

16,5 %

11 priemonė

Ekologinis ūkininkavimas

216,0

5,7 %

216,0

5,7 %

6 290

6,4 %

12 priemonė

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

34,7

0,9 %

34,7

0,9 %

575

0,6 %

13 priemonė

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

1 540,0

40,9 %

1 540,0

40,9 %

16 149

16,3 %

14 priemonė

Gyvūnų gerovė

49,0

1,3 %

49,0

1,3 %

1 401

1,4 %

15 priemonė

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

2,6

0,1 %

2,6

0,1 %

281

0,3 %

16 priemonė

Bendradarbiavimas

1,2

0,0 %

1,2

0,0 %

1 708

1,7 %

17 priemonė

Rizikos valdymas

5,2

0,1 %

5,2

0,1 %

1 706

1,7 %

18 priemonė

Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų Kroatijoje finansavimas

54,6

1,4 %

54,6

1,4 %

112

0,1 %

19 priemonė

Parama vietos plėtrai pagal iniciatyvą LEADER (bendruomenės inicijuota vietos plėtra – BIVP)

9,0

0,2 %

9,0

0,2 %

6 878

7,0 %

20 priemonė

Valstybių narių techninė parama

18,3

0,5 %

18,3

0,5 %

1 990

2,0 %

113 priemonė

Ankstyvas išėjimas į pensiją

80,7

2,1 %

80,7

2,1 %

615

0,6 %

131 priemonė

Bendrijos teisės aktais pagrįstų standartų laikymasis

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0

0,0 %

341 priemonė

Įgūdžių įgijimas, aktyvus pritaikymas ir įgyvendinimas

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0

0,0 %

Bendra suma

 

3 769

100,0 %

3 769

100,0 %

98 958

100,0 %

*Valstybės narės išlaidų deklaracijas teikia kas ketvirtį. Tačiau n metais IV ketvirčio deklaracijos teikiamos n+1 metų sausio mėn. Taigi atitinkamos Komisijos kompensacijos valstybėms narėms n metais atliekamos nuo n-1 metų IV ketvirčio iki n metų III ketvirčio.

3.4.    EŽŪFKP programų įgyvendinimas. 2007–2013 m. programavimo laikotarpis

2 diagramoje pavaizduotas 2007–2013 m. kaimo plėtros programų finansinio įgyvendinimo lygis kiekvienoje valstybėje narėje: mokėjimai nuo programavimo laikotarpio pradžios iki 2015 m., įskaitant 2015 m. IV ketvirtį, kurio išlaidos kompensuojamos 2016 finansiniais metais, palyginti su finansiniame plane numatytais 2007–2013 m. įsipareigojimais. Kadangi 2013 m. buvo paskutiniai įsipareigojimų priėmimo metai, įgyvendinimo lygis prilygsta įsisavinimo lygiui (mokėjimai, atlikti nuo programavimo laikotarpio pradžios, palyginti su visais 2007–2013 m. asignavimais). Visų EŽŪFKP programų finansinio įgyvendinimo vidurkis yra 95 %.

Iš 2 diagramos matyti, kad beveik visos valstybės narės panaudojo daugiau kaip 95 % 2007–2013 m. įsipareigojimų asignavimų.

Taikant N+2 taisyklę iki 2015 m. pabaigos teko panaikinti įsipareigojimų, kurių bendra suma yra 410,4 mln. EUR. Ši suma susijusi su 2008, 2009, 2010, 2011 ir 2012 m.

Top