EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0045

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

/* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */

52015PC0045

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių /* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO BENDROSIOS APLINKYBĖS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių nustatytas bendras draudimas šiuos produktus pateikti Sąjungos rinkai (toliau – pagrindinis reglamentas). Pagrindiniame reglamente taip pat numatyta bendro draudimo išimtis, taikoma produktams iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės pragyvenimo tikslais (toliau – ČB išimtis). Be to, jame numatytos ir kitos išimtys – leidžiama importuoti produktus iš ruonių, sumedžiotų siekiant vienintelio tikslo – užtikrinti tvarų jūrų išteklių valdymą – ir nesiekiant pelno bei tai darant nekomerciniais tikslais (toliau – JIV išimtis), ir leidžiama minėtus produktus importuoti pavieniais atvejais, kai importuojamos tik keliautojų arba jų šeimos narių asmeninėms reikmėms skirtos prekės. Įgyvendinimo reglamentu, t. y. 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 737/2010, nustatytos išsamios pagrindinio reglamento įgyvendinimo taisyklės (toliau – įgyvendinimo reglamentas).

Abu aktus (toliau – ES produktų iš ruonių reguliavimo tvarka) Kanada ir Norvegija užginčijo Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) pradėdamos ginčus prieš „Europos Bendrijos. Ruonių produkcijos importo ir prekybos ja draudimo priemones“ (DS400 ir DS401).  2014 m. birželio 18 d. PPO ginčų sprendimo taryba (GST) patvirtino kolegijos ir apeliacinio komiteto ataskaitas. PPO ataskaitose daroma išvada, kad produktų iš ruonių draudimas iš esmės gali būti pagrįstas su ruonių gerove susijusiais etikos sumetimais, tačiau nepritariama dviem – ČB ir JIV – išimtims. Nustatyta, kad JIV išimtis yra nepagrįsta, nes galimas komercinės medžioklės ir JIV medžioklės (smulkios ir nesiekiant pelno) masto skirtumas yra nepakankamas tokiam skirstymui pagrįsti. Dėl ČB išimties, kuri iš principo atspindi teisėtą skirstymą, apeliacinis komitetas nusprendė, kad tam tikri jos paskirties ir taikymo elementai yra „savavališka ir nepagrįsta diskriminacija“.

2014 m. liepos 10 d. Europos Sąjunga pranešė GST ketinanti įgyvendinti GST rekomendacijas ir sprendimus šiame ginče taip, kad laikytųsi savo įsipareigojimų PPO.

2014 m. rugsėjo 5 d. Europos Sąjunga, Kanada ir Norvegija sutarė, kad pagrįstas GST rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis yra 16 mėnesių. Taigi šis pagrįstas laikotarpis baigsis 2015 m. spalio 18 d.

Šio teisės akto pasiūlymo tikslas – įgyvendinti su pagrindiniu reglamentu susijusias GST rekomendacijas ir nutarimus. Jis taip pat yra Reglamento (ES) Nr. 737/2010 atitikties minėtiems nutarimams užtikrinimo teisinis pagrindas. JIV išimties problema išsprendžiama ją pašalinant iš pagrindinio reglamento. ČB išimties paskirties ir taikymo problema išsprendžiama šią išimtį pakeičiant: visų pirma jos naudojimas susiejamas su gyvūnų gerovės paisymu ir numatoma, kad gali būti nustatyta produktų iš ruonių pateikimo rinkai riba, jei medžioklės mastas arba kitos aplinkybės verstų manyti, kad medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais. Be to, Europos Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su Kanados ekspertais, rengia būtiną sertifikavimo sistemą, kad Kanados inuitai galėtų pasinaudoti pagal ES produktų iš ruonių reguliavimo tvarką inuitams taikoma išimtimi.

Be to, šia iniciatyva būtina pasinaudoti kaip proga Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 pateiktai nuorodai į reguliavimo procedūrą su tikrinimu suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsniu. Atsižvelgdama į trumpą atitikties PPO sprendimui užtikrinimo terminą ir siekdama, kad teisėkūros institucijos galėtų greitai priimti pasiūlymą, Komisija išimties tvarka šiame pasiūlyme atsižvelgė į Parlamento pasiūlytą dokumento COM (2013)451 (kuris apima ir Reglamento 1007/2009 suderinimą) pakeitimą dėl įgaliojimų delegavimo trukmės.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Poveikio vertinimas nebuvo atliktas, nes šis veiksmas nėra nauja politikos iniciatyva; jis reikalingas tam, kad galiojantys ES teisės aktai atitiktų PPO sprendimą ir taip būtų užtikrinta, kad Sąjunga laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų.  Dėl nedidelių šiuo pasiūlymu padaromų pakeitimų naujas poveikio vertinimas nebuvo reikalingas. Poveikio vertinimas buvo atliktas prieš priimant pagrindinį reglamentą 2009 m.

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

· Teisinis pagrindas

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis, kuris buvo pagrindinio reglamento, kuris keičiamas šiuo reglamentu, teisinis pagrindas. SESV 114 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo suderinti. Pagrindinis reglamentas priimtas siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų nacionalinių prekybos produktais iš ruonių reguliavimo priemonių.

· Subsidiarumo ir proporcingumo principai

Pagrindinio reglamento atitiktis PPO ginčų sprendimo tarybos priimtoms rekomendacijoms ir sprendimams gali būti užtikrinta tik pakeičiant pagrindinio reglamento nuostatas, susijusias su ginčijamais aspektais. Pasiūlymas apima tik tai, kas būtina, kad užginčyta priemonė atitiktų PPO taisykles.

· Pasirinkta priemonė

Siūloma priemonė – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas.

Kitos priemonės nebūtų tinkamos, nes reglamentas gali būti keičiamas tik ta pačia priemone, t. y. reglamentu.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas neturi poveikio Europos Sąjungos biudžetui.

5.           NEPRIVALOMI ELEMENTAI

Netaikoma

2015/0028 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009[2] priimtas siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų nacionalinių prekybos produktais iš ruonių reguliavimo priemonių. Tos priemonės priimtos atsižvelgiant į visuomenės moralinį susirūpinimą su ruonių žudymu susijusiais gyvūnų gerovės aspektais ir tuo, kad rinkoje gali būti produktų, gautų iš gyvūnų, kurie buvo nužudyti sukeliant skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą. Toks visuomenės susirūpinimas pagrįstas moksliniais įrodymais, kad specifinėmis sąlygomis, kuriomis vykdoma ruonių medžioklė, iš tiesų humaniško nužudymo metodo nuosekliai ir veiksmingai taikyti ir jo taikymo užtikrinti neįmanoma. Tuo tikslu Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 nustatytas bendras draudimas rinkai pateikti produktus iš ruonių; 

(2)       kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi;

(3)       inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip ir vykdant kitą ruonių medžioklę, neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę kiek įmanoma stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais. Taigi Komisija turėtų galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais;

(4)       Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 taip pat išimties tvarka leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kurie sumedžioti siekiant vienintelio tikslo – užtikrinti tvarų jūrų išteklių valdymą. Nors pripažįstama, kad medžioklė yra svarbi siekiant tvariai valdyti jūrų išteklius, tačiau praktiškai tokią medžioklę gali būti sunku atskirti nuo didelio masto medžioklės, kuri daugiausia vykdoma komerciniais tikslais. Dėl to gali būti nepagrįstai diskriminuojami atitinkami produktai iš ruonių. Todėl tokia išimtis nebeturėtų būti numatyta. Tai nepažeidžia valstybių narių teisės ir toliau reglamentuoti medžioklę, kuria siekiama valdyti jūrų išteklius.

(5)       Kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(6)       todėl Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 iš dalies keičiamas taip:

(1) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Pateikimo rinkai sąlygos

1.         Pateikti rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias sąlygas:

(a) medžioklę vykdė bendruomenė tradiciniais būdais;

(b) medžioklė padeda bendruomenei prasimaitinti ir vykdoma visų pirma ne dėl komercinių priežasčių;

(c) medžioklė vykdoma taip, kad, atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius, kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų skausmas, kančios, baimė ar kitų formų kentėjimas.

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams jų importo metu ar importo vietoje.

2.       Importuoti produktus iš ruonių taip pat leidžiama pavieniais atvejais, kai importuojamos tik keliautojų arba jų šeimos narių asmeninėms reikmėms naudojamos prekės. Tokių prekių pobūdis ir kiekis turi liudyti, kad jos importuojamos ne komerciniais tikslais.

3.       1 ir 2 dalių taikymas neturi trukdyti siekti šio reglamento tikslo.

4.       Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios produktų iš ruonių pateikimo rinkai pagal 1 ir 2 dalis taisyklės.

5.       Jei dėl sumedžiotų ruonių kiekio, produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai pagal 1 dalį, kokybės ar kitų aplinkybių galima daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų, kurie gali būti pateikti rinkai, kiekį.

6.       Komisija parengia technines rekomendacines pastabas, kuriose pateikiamas kombinuotosios nomenklatūros kodų, kurie gali būti priskirti produktams iš ruonių, kuriems taikomas šis straipsnis, preliminarus sąrašas.“

(2) Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.           Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.           Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 3 straipsnyje, Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.           Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.           Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.           Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

(3) 5 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                    Pirmininkas

[1]               OL C […], […], p. […].

[2]               2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).

Top