EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0561

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 7-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2013 FINANSINIAI METAI

/* COM/2014/0561 final */

52014DC0561

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 7-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2013 FINANSINIAI METAI /* COM/2014/0561 final */


TURINYS

1............ BIUDŽETO PROCEDŪRA.. 3

2............ PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS. 5

3............ 2013 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS. 7

4............ PASTABOS DĖL 2013 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMO.. 8

5............ ASIGNUOTŲJŲ ĮPLAUKŲ PANAUDOJIMAS. 10

6............ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠĮ. 11

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4-I priedas 4-II priedas 5 priedas 6 priedas || 2013 m. EŽŪGF biudžeto procedūra EŽŪGF biudžeto dalis 2007–2013 m. ES biudžete EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2013 finansiniai metai EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2013 finansiniai metai. Asignuotosios įplaukos. C4 EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2013 finansiniai metai. Asignuotosios įplaukos. C5 EŽŪGF biudžeto vykdymas pagal straipsnius ir valstybes nares. 2013 finansiniai metai EŽŪGF išlaidų paskirstymo pokyčiai 2007–2013 finansiniais metais

Pastaba: Prie šios ataskaitos pridedamas išsamus Komisijos darbinis dokumentas. Visą šio darbinio dokumento tekstą (anglų kalba) ir pridedamas lenteles (anglų kalba) taip pat bus galima rasti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato „Europa“ svetainėje ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.           BIUDŽETO PROCEDŪRA[1]

1.1.        2013 m. biudžeto procedūra

Remiantis pradiniu 2013 m. biudžeto projektu (BP), įskaitant su juo susijusį taisomąjį raštą, abi biudžeto valdymo institucijos (Taryba ir Europos Parlamentas) negalėjo susitarti dėl bendros pozicijos dėl 2013 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal SESV 314 straipsnio 4–7 dalis. Atitinkamai, pagal SESV 314 straipsnio 8 dalį ir siekdama suderinti abiejų institucijų pozicijas 2012 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė naują 2013 m. BP. 2013 m. biudžetas buvo galiausiai priimtas atsižvelgiant į keletu klausimų Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą kompromisą.

1.2.        Pradinis 2013 m. biudžeto projektas ir taisomasis raštas Nr. 1/2013

2012 m. balandžio 15 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė pradinį 2013 m. biudžeto projektą. Visa Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF) pagal 2007–2013 m. finansinės programos 2 išlaidų kategoriją skirta įsipareigojimų asignavimų suma yra 44 130,3 mln. EUR.

Taryba ir Europos Parlamentas savo pozicijas dėl pradinio 2013 m. biudžeto projekto atitinkamai priėmė 2012 m. liepos 25 d. ir 2012 m. spalio 23 d.; pagal jas EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai atitinkamai sumažinti 335 mln. EUR ir 43,8 mln. EUR.

2012 m. spalio 19 d. Komisija priėmė 2013 m. BP taisomąjį raštą (TR) Nr. 1, kuriame nustatyti 29,8 mln. EUR mažesni EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų reikalavimai, palyginti su pradiniu biudžeto projektu.

1.3.        2013 m. biudžeto tvirtinimas

2012 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė naują 2013 m. biudžeto projektą, kuriame nustatyti 44 056,5 mln. EUR EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų reikalavimai. Pateikus šį naują 2013 m. biudžeto projektą, 2012 m. lapkričio 28–29 d. vyko intensyvūs trišaliai dialogai (Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento). 2012 m. gruodžio 6 d. Taryba sutiko su kompromisiniu dokumentų rinkiniu. Galiausiai 2013 m. biudžetą Europos Parlamentas priėmė 2012 m. gruodžio 12 d. Į biudžetą įtraukti šie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai:

– 43 654,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 43 660 mln. EUR mokėjimų asignavimų žemės ūkio rinkos priemonėms ir tiesioginei pagalbai (05 politikos sritis – Žemės ūkis ir kaimo plėtra).

– 274,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 247,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėms (17 politikos sritis – Sveikatos ir vartotojų apsauga).

– 27,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 26,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų žuvininkystės rinkos priemonėms (11 politikos sritis – Jūrų reikalai ir žuvininkystė).

Biudžete numatyta bendra EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų suma siekė 43 956,5 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų – 43 934,2 mln. EUR. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas susidaro dėl to, kad tam tikroms priemonėms, kurias tiesiogiai įgyvendina Komisija, naudojami diferencijuotieji asignavimai. Šios priemonės daugiausia susijusios su žemės ūkio produktų skatinimu, politikos strategija ir žemės ūkio koordinavimo priemonėmis, taip pat žuvininkyste ir veterinarijos bei fitosanitarijos priemonėmis.

Iš patvirtintų EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų 05 politikos sričiai (iš viso 43 654,7 mln. EUR) 2 771,4 mln. EUR buvo numatyta rinkos priemonėms pagal 05 02 skyrių, 40 931,9 mln. EUR – tiesioginei pagalbai pagal 05 03 skyrių, 84,9 mln. EUR – žemės ūkio išlaidų auditui pagal 05 07 skyrių ir 27,3 mln. EUR – politikos strategijai ir koordinavimui pagal 05 08 skyrių. 

Išsamesnė informacija pateikta 1 priede.

1.4.        EŽŪGF asignuotosios įplaukos[2]

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 34 straipsniu, įplaukos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sąskaitų atitikties patvirtinimo sprendimus, įplaukos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir įplaukos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos asignuotosiomis įplaukomis EŽŪGF išlaidoms padengti. Pagal šias taisykles asignuotosios įplaukos gali būti naudojamos bet kokioms EŽŪGF išlaidoms padengti. Nepanaudota tokių įplaukų dalis bus automatiškai perkelta į kitus biudžetinius metus.

Sudarant 2013 m. biudžetą, buvo apskaičiuotos 2013 biudžetiniais metais planuojamos surinkti įplaukos ir suma, numatoma perkelti iš 2012 biudžetinių metų į 2013 biudžetinius metus. Bendra sąmatos suma buvo 1 533 mln. EUR – į šią sumą atsižvelgta biudžeto valdymo institucijai priimant 2013 m. biudžetą. T. y.:

– numatytos įplaukos dėl klaidų ištaisymo, susijusio su atitikties patvirtinimu, ir pažeidimų atitinkamai yra 389 mln. EUR ir 161 mln. EUR, o numatytos įplaukos iš pieno mokesčio – 78 mln. EUR. Taigi, bendra 2013 biudžetiniais metais numatyta surinkti asignuotųjų įplaukų suma – 628 mln. EUR.

– apskaičiuota, kad iš 2012 biudžetinių metų į 2013 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 905 mln. EUR asignuotųjų įplaukų.

Šias 2013 m. biudžete numatytas 1 533 mln. EUR asignuotąsias įplaukas Komisija skyrė dviem schemoms. T. y.:

– 500 mln. EUR skirta gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir

– 1 033 mln. EUR – bendrosios išmokos schemai (tiesioginė pagalba).

Biudžeto valdymo institucija pagal Komisijos pasiūlymus šioms dviem schemoms galiausiai patvirtino atitinkamai 267 mln. EUR ir 30 635 mln. EUR asignavimus. Pirmiau minėtų patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų įplaukų suma atitinka bendrą 767 mln. EUR numatytų asignavimų gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir 31 668 mln. EUR bendrosios išmokos schemai įvertį.

1.5.        EŽŪGF biudžeto dalis visame ES biudžete

EŽŪGF galutinio biudžeto dalis (įsipareigojimų asignavimai) visame ES 2007–2013 m. laikotarpio biudžete nurodyta 2 priede (nurodyta kiekvienų metų dalis).

2.           PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

2.1.        Asignavimų valdymas

2.1.1.     2013 finansinių metų asignavimai

EUR ||

Biudžeto  išlaidų skirsnis (1) || Įsipareigojimų asignavimai || Mokėjimų asignavimai || Biudžeto įplaukų skirsnis (AĮ) (2) || Prognozės

1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių: || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Atitikties patvirtinimas || 389 000 000

1a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Pažeidimai || 161 000 000

1b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. Papildomas pieno gamintojų mokestis || 78 000 000

2. Taisomasis biudžetas || || || Visa numatomų AP suma || 628 000 000

3. Pervedimai į (iš) EŽŪGF per metus || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių: || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

(1)    Į 2013 m. biudžetą įtraukti asignavimai, atskaičius 2013 m. numatytas gauti asignuotąsias įplaukas ir asignuotąsias įplaukas, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 14 straipsnį perkeltos iš 2012 į 2013 m. (2)    AĮ: asignuotosios įplaukos, kurias numatoma surinkti. Į biudžeto įplaukų eilutę (p.m.)[3] neįrašytos jokios įplaukos, tačiau biudžeto pastabose nurodoma prognozuojama suma. (3)    79 % įsipareigojimų asignavimų susiję su veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėmis pagal 17 politikos sritį – Sveikatos ir vartotojų apsauga. Kiti įsipareigojimai yra susiję su politikos strategijos ir koordinavimo išlaidomis pagal 05 politikos sritį – Žemės ūkis ir kaimo plėtra (13 %) ir žuvininkystės rinkomis pagal 11 politikos sritį – Jūrų reikalai ir žuvininkystė (8 %).

2.1.2.     Turimų 2013 finansinių metų asignavimų biudžeto vykdymas

EUR

|| Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas || Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Pasidalijamasis valdymas (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Iš viso || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

 (1) Įsipareigotos skirti sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus gautas asignuotąsias įplaukas, skirtas pasidalijamajam valdymui – 44 132 955 071,43 EUR.

2013 finansiniais metais faktinė panaudotų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 45 302 138 611,82 EUR, o faktinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma – 45 273 998 260,57 EUR.

2.1.3.     Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

EUR ||

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu || Įsipareigojimų asignavimai || Įsipareigojimų panaikinimas || Mokėjimų asignavimai || Perkėlimas į 2014 m. (2)

Asignavimai (C1) (1) || 338 354 160,00 || - || 311 068 995,90 || -

Vykdymas (C1) || 332 522 151,49 || - || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Panaikinti asignavimai || 5 832 008,51 || - || 3 911 831,14 || -

(1) C1 – patvirtinti biudžeto asignavimai. Ši suma apima pervedimus į (iš) EŽŪGF: 7 594 450,00 EUR įsipareigojimų asignavimų ir -12 519 715,10 EUR mokėjimų asignavimų. (2) Perkėlimas į 2014 m. susijęs tik su nediferencijuotaisiais asignavimais. 11 ir 17 antraštinių dalių biudžeto punktų atveju sumos, likusios po 2013 m. biudžeto vykdymo, buvo perkeltos į biudžeto punktus, kurie priklauso atitinkamai 2 (ne EŽŪGF) ir 3 išlaidų kategorijoms.    

2013 m. biudžete numatyta 338,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu. 332,5 mln. EUR suma skirta 2013 m. Likusi šių asignavimų dalis – 5,8 mln. EUR – panaikinta. 79 % įsipareigojimų asignavimų susiję su 17 politikos sritimi – Veterinarijos ir fitosanitarijos priemonės. Likusi dalis paskirstyta 05 politikos sričiai – Žemės ūkis ir kaimo plėtra (13 %) ir 11 politikos sričiai – Žuvininkystė (8 %).

Dauguma EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų Komisijos išlaidomis, susijusioms su tiesioginiu valdymu, yra diferencijuotieji asignavimai. Į 2014 m. automatiškai perkelta 13,1 mln. EUR – tai tik nediferencijuotieji asignavimai.

2.2.        Mėnesinės išmokos

2.2.1.     Valstybėms narėms skirtos mėnesinės išmokos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas

2.2.1.1.  Mėnesinės išmokos išlaidoms padengti

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo[4] 15 straipsnyje nustatyta, kad „Komisija išmoka mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį padaro valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei narei išmokamos ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išlaidos buvo patirtos, trečią darbo dieną.

Mėnesinėmis išmokomis kompensuojamos jau patirtos grynosios išlaidos (atskaičius įplaukas); išmokos pervedamos remiantis kas mėnesį valstybių narių pateikiamomis deklaracijomis[5]. Kas mėnesį registruojamos išlaidos ir įplaukos tikrinamos ir koreguojamos remiantis išsamia deklaracija[6]. Be to, šios išmokos tampa galutinėmis tik po to, kai Komisija atlieka patikrinimus pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Nuo 2012 m. spalio 16 d. iki 2013 m. spalio 15 d. valstybių narių sumokėtoms sumoms padengti taikoma mėnesinių išmokų sistema. Likusias išmokas pagal keletą konkrečių priemonių tiesiogiai išmoka Komisija.

2013 finansiniais metais pervesta bendra grynoji mėnesinių išmokų suma, atskaičius su atitikties patvirtinimu ir kitais klaidų ištaisymais susijusias sumas, sudarė 44 132 955 071,43 EUR.

2.2.1.2.  Sprendimai dėl 2013 m. mėnesinių išmokų

Komisija priėmė dvylika su 2013 finansiniais metais susijusių sprendimų dėl mėnesinių išmokų. Be to, 2013 m. gruodžio mėn. priimtas sprendimas dėl papildomos mėnesinės išmokos, kuria koreguojamos visos iš tų metų biudžeto nuskaitytinoms išlaidoms padengti skirtos išmokos.

3.           2013 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.        EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimas

Iš biudžeto panaudota 45 302,1 mln. EUR. Šios išlaidos padengtos pradiniais biudžeto asignavimais ir panaudojant visą iš 2012 m. perkeltą asignuotųjų įplaukų 05 politikos sričiai – Žemės ūkis ir kaimo plėtra – sumą (1 245,6 mln. EUR) ir dalį 2013 m. gautų asignuotųjų įplaukų (118,7 mln. EUR iš visos 829 mln. EUR sumos). 

Pagal 05 politikos sritį – Žemės ūkis ir kaimo plėtra – išlaidos rinkos priemonėms sudarė 3 193,2 mln. EUR, o tiesioginei pagalbai – 41 658,3 mln. EUR. Su tam tikromis rinkos priemonėmis ir tiesiogine pagalba susijusios išlaidos viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus ir buvo iš dalies padengtos perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų ir iš dalies panaudojant EŽŪGF biudžetui asignuotas įplaukas. 

Be to, minėta visa biudžeto vykdymo suma apima 32,2 mln. EUR išlaidas (įsipareigojimų asignavimai) 11 politikos sričiai – Žuvininkystės rinkos priemonės – ir 265,9 mln. EUR išlaidas (įsipareigojimų asignavimai) 17 politikos sričiai –Veterinarijos ir fitosanitarijos priemonės.

Biudžeto vykdymo duomenys pagal politikos sritis pateikti 3 priede.

5 priede išlaidos išskirstytos pagal išlaidas rinkos priemonėms, pagal tiesiogines išmokas ir pagal atliktą žemės ūkio išlaidų auditą atskirai kiekvienam straipsniui ir valstybei narei.

4.           PASTABOS DĖL 2013 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMO

Toliau pateikiamos 3 priedo duomenimis pagrįstos trumpos pastabos dėl 2013 m. EŽŪGF biudžeto asignavimų įgyvendinimo ir 2013 m. asignuotųjų įplaukų panaudojimo.

4.1.        05 02 skyrius. Intervencijos žemės ūkio rinkose

4.1.1.     Įvadas

Bendra šio biudžeto skyriaus išmokų suma siekė 3 193,2 mln. EUR; jos buvo finansuojamos iš 2 771,4 mln. EUR patvirtintų biudžeto asignavimų ir 532,5 mln. EUR asignuotųjų įplaukų, kurios buvo panaudotos vaisių ir daržovių sektoriuje patirtoms išlaidoms padengti (NB: išsamūs duomenys apie šį sektorių pateikti 4.1.3 punkte), ir iš 162,7 mln EUR vertės asignavimų perkėlimo iš kitų EŽŪGF biudžeto dalių.Likusioji 2013 m. surinktų asignuotųjų įplaukų suma, kuri yra 710,2 mln. EUR, buvo perkelta į 2014 m. Turimi nepanaudoti biudžeto asignavimai pagal atskirus punktus buvo perkelti į kitus biudžeto punktus siekiant padengti papildomas išlaidas pagal poreikį.

4.1.2.     Maisto programos

Nepanaudota asignavimų, 2013 m. biudžete numatytų maisto programoms, dalis sudarė 8,5 mln. EUR ir ji susidarė dėl to, kad biudžetinių metų pabaigoje vienai valstybei narei kilo sunkumų įgyvendinant savo programą. Reikėtų pažymėti, kad 2013 m. buvo paskutiniai metai, kai maisto programos buvo įgyvendinamos EŽŪGF lėšomis.   

4.1.3.     Vaisiai ir daržovės 

Šio sektoriaus išlaidos siekė 1 138,1 mln. EUR ir asignavimai buvo viršyti pirmiausia dėl valstybių narių patirtų išlaidų, skirtų pagalbai gamintojų grupių preliminariam pripažinimui.

Kalbant apie gamintojų organizacijų veiklos fondus, kurių tikslas – finansuoti savo produkcijos kokybės gerinimą, skatinimo bei komercializacijos programas, bendra asignavimų, reikalingų prognozuojamoms atitinkamų valstybių narių išlaidoms padengti, suma siekė 767 mln. EUR. Iš šios sumos biudžeto valdymo institucijos skirtų asignavimų suma sudarė 267 mln. EUR, nes buvo atsižvelgta į numatomas 500 mln. EUR įplaukas, kurios asignuotos šiai programai finansuoti 2013 m. biudžete. Valstybės narės galiausiai turėjo išmokėti 726,8 mln. EUR, o tai buvo mažiau, nei turimi biudžeto asignavimai, daugiausia dėl to, kad antrųjų dalių išmokos 2012 m. patvirtintiems planams buvo mažesnės, nes kai kurios valstybės narės prognozavo, kad patirs daugiau išlaidų, negu patyrė. 

Valstybių narių patirtos išlaidos, skirtos pagalbai gamintojų grupių preliminariam pripažinimui, biudžeto asignavimus viršijo maždaug 90,4 mln. EUR, nes kai kuriose valstybėse narėse schemoje pradėjo dalyvauti labai daug gamintojų grupių.  

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos 2013 m. biudžete liko nepanaudota maždaug 23,3 mln. EUR, daugiausia dėl to, kad tam tikros valstybės narės patyrė mažiau išlaidų, nei buvo numatyta biudžeto asignavimų 2011–2012 m. mokslo metams. Kalbant apie 2012–2013 mokslo metus, kurie prasidėjo 2013 m. rugpjūčio 1 d., iki 2013 biudžetinių metų pabaigos valstybių narių patirtos išlaidos buvo tokios, kaip numatyta 2013 m. biudžete.

4.1.4.     Vynuogių auginimo sektoriaus produktai

Nuo 2009 biudžetinių metų reformuotas vyno sektorius. Dabar pagrindinė likusi šio sektoriaus priemonė – vyno sektoriaus nacionalinės paramos programos. Kalbant apie visas kitas priemones, į 2013 m. biudžetą buvo įtraukti asignavimai, skirti padengti numatytus dar neišmokėtų mokėjimų likučius.

Nacionalinių paramos programų atveju keturios valstybės narės patyrė šiek tiek mažiau išlaidų, palyginti su jų programose numatytomis sumomis. Tačiau visos kitos pagal šią schemą numatytos programos buvo visiškai įgyvendintos, todėl bendras įgyvendinimo lygis buvo daugiau negu 98,1 % 2013 m. numatytų asignavimų.

Be to, valstybės narės patyrė gerokai mažiau išlaidų, nei numatyta biudžete, kad apmokėtų likusias vynmedžių išnaikinimo schemos, kuri baigta 2011 m., sumas, todėl buvo nepanaudota 4,6 mln. EUR biudžeto asignavimų. 

4.1.5.     Pienas ir pieno produktai

Biudžetiniais metais nei nugriebto pieno miltelių, nei sviesto nebuvo supirkta intervenciniam saugojimui.  

Kalbant apie pagalbą privačiam sviesto sandėliavimui, 2013 m. biudžete numatyti asignavimai sudarė 9 mln. EUR, o patirtos išlaidos siekė 7,1 mln. EUR, nes atitinkamo sviesto kiekio vidutinis saugojimo laikas buvo trumpesnis.  

Kalbant apie pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą, beveik visų atitinkamų valstybių narių išplatintas kiekis buvo mažesnis, nei numatyta 2013 m. biudžete, todėl buvo nepanaudota maždaug 10,8 mln. EUR atitinkamų asignavimų.

4.1.6.     Jautiena ir veršiena

Šio sektoriaus išlaidos eksporto gražinamųjų išmokų už jautieną ir veršieną ir gyvus gyvulius mokėjimui siekė 6,5 mln. EUR, palyginti su šiems mokėjimams skirtais 7,1 mln. EUR 2013 m. biudžeto asignavimais, taigi, iš viso liko nepanaudota apie 0,6 mln. EUR.   

4.2.        05 03 skyrius. Tiesioginė pagalba

2013 m. biudžete patvirtinti asignavimai pagal šį skyrių sudarė 40 931,9 mln. EUR, o išmokos apytiksliai – 41 658,3 mln. EUR. Dalį bendrosios išmokos schemos išlaidų jau buvo numatyta padengti iš asignuotųjų įplaukų – tai ir lėmė šį akivaizdų asignavimų panaudojimo perviršį, kuris buvo iš dalies padengtas šiomis įplaukomis ir iš dalies asignavimais, perkeltais iš kitų biudžeto punktų.

4.3.        05 07 skyrius. Žemės ūkio išlaidų auditas

4.3.1.     05 07 01 straipsnis. Žemės ūkio išlaidų kontrolė

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, kurių imtasi siekiant sustiprinti patikrų vietoje priemones ir pagerinti patikrinimo sistemas, kad būtų apribota sukčiavimo ir pažeidimų, dėl kurių nukenčia Sąjungos biudžetas, rizika. Į jį taip pat įtrauktos sumos, kurios į EŽŪGF biudžetą įrašytos atlikus klaidų ištaisymą remiantis sąskaitų atitikties patvirtinimo procedūra ir išankstinių mokėjimų sumažinimo ir (arba) sustabdymo procedūra.

Europos Sąjunga tiesiogiai finansavo priemones, daugiausia susijusias su palydovinių nuotraukų įsigijimu pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), skirdama visą 2013 m. biudžete numatytą sumą – 6,8 mln. EUR. – punktui „Stebėsena ir prevencinės priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos“.

Kalbant apie ankstesnių metų sąskaitų atitikties patvirtinimą ir priešingai, nei numatytas neigiamas klaidų ištaisymas, Komisija padarė iš esmės teigiamą klaidų ištaisymą valstybėms narėms, kuris sudarė apie 3,4 mln. EUR, įskaitant neigiamą klaidų ištaisymą valstybėms narėms dėl baudų už mokėjimo terminų nesilaikymą.  Į 2013 m. biudžetą įtraukti 200 mln. EUR vertės asignavimai, skirti dėl sąskaitų patvirtinimo neigiamų klaidų ištaisymų. Komisija uždarė šią sąskaitą perkeldama 203,6 mln. EUR patvirtintų asignavimų iš kitų biudžeto punktų.

Kalbant apie ankstesnių metų sąskaitų atitikties patvirtinimą, biudžeto valdymo institucija skyrė 108,3 mln. EUR vertės asignavimus, susijusius su ankstesnių metų teigiamu atitikties patvirtinimo klaidų ištaisymu pagal šį punktą. Vis dėl to 2013 m. Komisija  priėmė sprendimus dėl teigiamų klaidų ištaisymų valstybių narių naudai, kurių suma sudarė apie 109,1 mln. EUR. Dėl to susidaręs 0,8 mln. EUR perviršis buvo finansuotas pervedus iš kitų biudžeto punktų.

5.           ASIGNUOTŲJŲ ĮPLAUKŲ PANAUDOJIMAS

5.1.        EŽŪGF asignuotosios įplaukos

Iš 2012 į 2013 m. faktiškai buvo perkelta 1 245,6 mln. EUR asignuotųjų įplaukų, įskaitant Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo likutį, ir jos visos buvo panaudotos 2013 biudžetinių metų išlaidoms padengti pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį. Kaip nurodyta 4-II priede, iš šios sumos padengtos 143,5 mln. EUR išlaidos gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisų ir daržovių sektoriuje ir 1 102,2 mln. EUR išlaidos bendrosios išmokos schemai.

Remiantis 4-I priede pateiktais duomenimis, 2013 m. surinktos asignuotosios įplaukos sudarė apie 829 mln. EUR ir jos gautos:

– po atitikties patvirtinimo procedūrų atlikus klaidų ištaisymą – apie 593,6 mln. EUR;

– susigrąžinus sumas dėl pažeidimų – apie 155,1 mln. EUR;

– iš surinkto pieno mokesčio – apie 80,2 mln. EUR.

Dalis 2013 m. surinktų asignuotųjų įplaukų (118,7 mln. EUR) buvo panaudota tais metais vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondų patirtoms išlaidoms padengti.

2013 m. surinktų asignuotųjų įplaukų likutis – 710,2 mln. EUR – buvo automatiškai perkeltas į 2014 m. biudžetą, siekiant finansuoti tų metų biudžeto poreikius.

Išsami informacija pateikiama 4-I ir 4-II prieduose.

6.           PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠĮ

Visa EŽŪGF išlaidų suma – 45 302,1 mln. EUR. Toliau šios išlaidos paskirstytos į pagrindines ataskaitines kategorijas, nurodant kiekvienos kategorijos išlaidų procentinę dalį bendroje 2013 m. EŽŪGF išlaidų sumoje.

Sandėliavimas

Išlaidos sandėliavimui sudarė 25,1 mln. EUR, t. y. 0,06 % visų išlaidų. Ši suma daugiausia atspindi išlaidas, patirtas privačiam sviesto ir alyvuogių aliejaus sandėliavimui.

Eksporto grąžinamosios išmokos

Išlaidos eksporto grąžinamosioms išmokoms sudarė 62,4 mln. EUR, t. y. 0,1 % bendros išlaidų sumos, ir daugiausia susijusios su jautiena, paukštiena, kiauliena ir į I priedą neįtrauktais produktais.

Kitos rinkos priemonės

Be išlaidų sandėliavimui ir eksporto grąžinamosioms išmokoms kitos rinkos priemonių išlaidos sudarė 3 217.2 mln. EUR, tai yra 7,1 % visų metinių išlaidų. Šiai kategorijai priklauso išlaidos, daugiausia susijusios su maisto programomis, alyvuogių aliejumi, vaisiais ir daržovėmis, vynu, tekstilės augalais, POSEI, apyniais, pienu ir pieno produktais, jautiena ir veršiena, kiauliena bei bitininkystės produktais. Į šias išlaidas įtraukti kiti nedideli mokesčiai; jos taip pat apima klaidų ištaisymą dėl sąskaitų patvirtinimo.

Tiesioginės išmokos

Išlaidos tiesioginėms išmokoms sudarė 41 658,3 mln. EUR, t. y. 92 % visų išlaidų.

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

Šias išlaidas – 340,2 mln. EUR (įsipareigojimų asignavimų), t. y. 0,8 % visų išlaidų – tiesiogiai sumokėjo Komisija; jos daugiausia apėmė išlaidas, susijusias su veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėmis, taip pat su ūkių apskaita, ūkių struktūros tyrimais, informacija apie BŽŪP ir kt.

Kaimo plėtra naudojant buvusio EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšas

Šioms programoms įsipareigojimų asignavimai nebegali būti skiriami. Valstybės narės uždaro šias programas ir susigrąžina nepagrįstai išmokėtas sumas. Galutinė grynoji pagal šį straipsnį susigrąžinta suma – apie 1 mln. EUR.

Duomenys apie išlaidų paskirstymo pagal rūšį pokyčius 2007–2013 m. laikotarpiu pateikiami 6 priede.

[1]               Ši procedūra apibūdinta 1 priede.

[2]               Šios sumos neįtrauktos į biudžeto įplaukų eilutes (670 straipsnis – EŽŪGF asignuotosios įplaukos), tačiau jos minimos biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.

[3]               p.m. „pour mémoire“.

[4]               OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

[5]               Valstybės narės šias mėnesio išlaidų deklaracijas pateikia N+1 mėnesio 10-ą dieną.

[6]               Valstybės narės, naudodamosi 104 lentele, išsamias deklaracijas kas mėnesį siunčia N+1 mėnesio 20-ą dieną.

Top