EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0711

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą

/* KOM/2005/0711 galutinis */

52005PC0711

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą /* KOM/2005/0711 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 05.01.2006

KOM(2005) 711 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

PASIūLYMO APLINKYBėS |

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Šis pasiūlymas yra susijęs su 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (toliau – pagrindinis reglamentas), taikymu atliekant tyrimą dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importo. |

Bendrosios aplinkybės Šis pasiūlymas pateikiamas atsižvelgiant į pagrindinio reglamento įgyvendinimą ir yra parengtas remiantis tyrimu, atliktu pagal pagrindiniame reglamente nustatytus esminius procedūrinius reikalavimus. |

Pasiūlymo srityje taikomos nuostatos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1259/2005, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą vyno rūgšties, kurios kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui |

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir tikslais Netaikoma. |

KONSULTACIJOS SU SUINTERESUOTOSIOMIS šALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMAS |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis |

Atliekant tyrimą, su šia procedūra susijusios suinteresuotosios šalys, remdamosi pagrindiniame reglamente numatytomis nuostatomis, turėjo galimybę ginti savo interesus. |

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir jų naudojimas |

Nepriklausomo tyrimo neprireikė. |

Poveikio vertinimas Šis pasiūlymas yra parengtas įgyvendinant pagrindinį reglamentą. Pagrindiniame reglamente nėra numatomas bendras poveikio vertinimas, bet jame yra pateiktas išsamus būtinų įvertinti sąlygų sąrašas. |

TEISINIAI PASIūLYMO ASPEKTAI |

Siūlomų veiksmų santrauka 2004 m. spalio 30 d. Komisija pradėjo antidempingo tyrimą dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importo į Bendriją. 2005 m. liepos 27 d. Reglamentu (EB) Nr. 1259/2005 Komisija įvedė laikinuosius antidempingo muitus šioms importuojamoms prekėms. Pridedamas Tarybos reglamento pasiūlymas yra grindžiamas galutinėmis išvadomis dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Bendrijos intereso, kurios patvirtino laikinąsias išvadas, ir įvedė tam tikrus pakeitimus dempingo skirtumui apskaičiuoti. Todėl Tarybai siūloma priimti pridedamą reglamento pasiūlymą, kuris turėtų būti paskelbtas Oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 28 d. |

Teisinis pagrindas 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004. |

Subsidiarumo principas Pasiūlymas priklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai. Todėl subsidiarumo principas netaikomas. |

Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl šių priežasčių. |

Veiksmų pobūdis yra aprašomas pirmiau minėtame pagrindiniame reglamente, nesuteikiant galimybės taikyti šalies sprendimą. |

Šiam pasiūlymui netaikoma nuoroda į tai, kaip mažinama ir kaip atitinka pasiūlymo tikslą Bendrijai, šalių vyriausybėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms, ekonominės veiklos vykdytojams ir piliečiams tenkanti finansinė ir administracinė našta. |

Pasirinkta priemonė |

Siūloma priemonė: reglamentas. |

Kitos priemonės yra laikomos netinkamomis dėl toliau nurodytos (-ų) priežasties (-čių). Pirmiau minėtame pagrindiniame reglamente nenumatoma alternatyvių galimybių. |

POVEIKIS BIUDžETUI |

Pasiūlymas neturi poveikio Bendrijos biudžetui. |

1. Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių[1] (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A. LAIKINOSIOS PRIEMONĖS

(1) Reglamentu (EB) Nr. 1259/2005[2] (toliau − laikinasis reglamentas) Komisija nustatė laikinąjį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos (toliau − KLR) kilmės importuojamai vyno rūgščiai (toliau − VR), kurios KN kodas šiuo metu yra 2918 12 00.

(2) Primenama, kad dempingo ir žalos tyrimas apėmė laikotarpį nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Siekiant išnagrinėti tendencijas, susijusias su žalos įvertinimu, Komisija išanalizavo duomenis, apimančius laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. (toliau − tiriamasis laikotarpis). Darant išvadas dėl kainų sumažinimo, pardavimo sumažintomis kainomis ir žalos pašalinimo, buvo remiamasi pirmiau minėtuoju TL.

B. TOLESNĖ PROCEDŪRA

(3) Nustačius laikinąjį antidempingo muitą importuojamai KLR kilmės VR, kai kurios suinteresuotosios šalys raštu pateikė savo pastabas.

(4) Komisija toliau rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo būtina galutinėms išvadoms. Nustačius laikinąsias priemones, Komisija atliko tolesnius patikrinimus, iš esmės siekdama patikrinti normaliosios vertės nustatymą, šių bendrovių patalpose:

a) KLR eksportuojantys gamintojai

- Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, KLR.

- Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, KLR.

- Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, KLR.

(5) Visoms šalims buvo pranešta apie visus esminius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis buvo ketinama rekomenduoti galutinį antidempingo muitą ir sumų, gaunamų taikant laikinąjį muitą, galutinį surinkimą. Joms taip pat buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo pateikti su šiuo informacijos paskelbimu susijusias pastabas.

(6) Į žodžiu ir raštu pateiktas suinteresuotųjų šalių pastabas buvo atsižvelgta ir galutinės išvados tam tikrais atvejais buvo atitinkamai pakeistos.

C. TIRIAMA PREKĖ IR PANAŠI PREKĖ

(7) Tiriama prekė yra vyno rūgštis, kurios KN kodas šiuo metu yra 2918 12 00. Tiriama prekė yra naudojama vyne, gėrimuose ir maisto prieduose, kaip antipirenas gipse ir daugelyje kitų produktų. Produktas gali būti gaunamas iš šalutinių vyno gamybos produktų, kaip visų Bendrijos gamintojų atveju, arba cheminės sintezės būdu iš naftos chemijos junginių, kaip visų KLR eksportuojančių gamintojų atveju.

(8) Du importuotojai pareiškė, kad reikėtų atskirti maistinę arba farmacinę VR rūšį, t. y. Bendrijos pramonės gaminamą natūralią VR nuo sintetinės VR rūšies, kuri yra techninės (ne maistinės) paskirties. Jie taip pat teigė, kad pastaroji neturėtų būti įtraukta į tyrimą, kadangi, skirtingai negu VR, kurią gamina Bendrijos pramonė, techninė rūšis negali būti skirta žmonėms vartoti.

(9) Vienas importuotojas taip pat pažymėjo, kad Bendrijos pramonės gaminama VR ir iš KLR importuojama VR yra gaunamos visiškai skirtingų gamybos procesų metu ir tik natūrali VR gali būti naudojama vyno gamybai. Šis importuotojas taip pat teigė, kad tam tikras VR tipas, kurį ji importavo, buvo pritaikytas vieno konkretaus naudotojo poreikiams ir kiti naudotojai negalėjo jo naudoti. Todėl šis importuotojas tvirtino, kad šis VR tipas ir Bendrijos pramonės gaminamas VR tipas nėra panašios prekės.

(10) Nors pripažįstama, kad esama skirtingų VR tipų, kurie nėra vienodai tinkami taikyti visoms vartojimo paskirtims, tyrimas patvirtino, kad visi šie VR tipai pasižymi tomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis. Dėl vartojimo pažymėtina, kad vyno gamybai, kuri sudaro apie 25 % rinkos, gali būti naudojama tik natūrali vyno rūgštis. Tačiau likusiems 75 %, įskaitant tam tikrus produktus, skirtus žmonėms vartoti, gali būti naudojama tiek natūrali, tiek sintetinėVR, todėl jos viena su kita konkuruoja. Taip pat pažymėtina, kad apibrėžiant panašią prekę netinka naudotis gamybos procesų apibrėžimais.

(11) Kadangi jokių kitų pastabų apie tiriamą prekę ir panašią prekę negauta, patvirtinamos laikinojo reglamento 11–13 konstatuojamosios dalys.

D. DEMPINGAS

1. Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(12) Suinteresuotosioms šalims nepateikus jokių pastabų dėl RER suteikimo, patvirtinamos galutinės laikinojo reglamento 14–17 konstatuojamųjų dalių išvados.

2. Normalioji vertė

(13) Po laikinosios išvados paskelbimo nebuvo gauta jokių pastabų dėl normaliosios vertės nustatymo metodų. Todėl patvirtinamos laikinojo reglamento 18–34 konstatuojamųjų dalių galutinės išvados.

3. Eksporto kaina

(14) Kadangi jokių kitų pastabų dėl eksporto kainų nepateikta, patvirtinamos laikinojo reglamento 35 konstatuojamojoje dalyje pateiktos galutinės išvados.

4. Palyginimas

(15) Suinteresuotosioms šalims nepateikus jokių pastabų dėl normaliosios vertės ir eksporto kainų palyginimo, patvirtinamos laikinojo reglamento 36–37 konstatuojamųjų dalių galutinės išvados.

5. Dempingo skirtumas

a) Bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems buvo suteiktas RER

(16) Du eksportuojantys gamintojai pateikė pretenzijas dėl išsamių skaičiavimų, kurie buvo atlikti siekiant įvertinti nustatyto laikinojo dempingo skirtumo lygį. Šios pastabos buvo apsvarstytos atsižvelgiant į atnaujintus duomenis, gautus patikrinimų metu, kaip nurodyta šio reglamento 4 konstatuojamojoje dalyje. Be to, buvo ištaisytos kai kurios skaičiavimo klaidos.

(17) Dėl šių priežasčių galutinis svertinis vidutinis dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos prie Bendrijos sienos, nesumokėjus muito, procentu, yra šis:

Bendrovė | Galutinis dempingo skirtumas |

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou | 0,3 % |

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City | 10,1 % |

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai. | 4,7 % |

b) Visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams

(18) Po laikinosios išvados paskelbimo nebuvo gauta jokių pastabų dėl dempingo skirtumo apskaičiavimo metodų visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams. Todėl laikinasis visos šalies dempingo lygis − 34,9 % CIF prie Bendrijos pasienio kainos − yra galutinai patvirtinamas.

E. ŽALA

1. Bendrijos produkcija

(19) Negavus jokių pastabų dėl Bendrijos produkcijos, patvirtinamos laikinojo reglamento 43–44 konstatuojamosios dalys.

2. Bendrijos pramonės apibrėžimas

(20) Vienas importuotojas pareiškė, kad Bendrijos gamintojai, kurie iš pradžių buvo skundo pateikėjai, nutraukė gamybą, ir paprašė Komisijos patikrinti, ar tyrimas yra pakankamai remiamas pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 4 dalį.

(21) Šiuo atžvilgiu tyrimo metu buvo patvirtinta, kad skundą remiantys gamintojai sudaro daugiau nei 95 % įvertintos Bendrijos produkcijos tyrimo laikotarpiu. Todėl pagrindinio reglamento 5 straipsnio 4 dalies reikalavimai yra įvykdyti.

(22) Negavus jokių kitų pastabų dėl Bendrijos pramonės apibrėžimo, patvirtinama laikinojo reglamento 45 konstatuojamoji dalis.

3. Vartojimas Bendrijoje

(23) Negavus jokių kitų pastabų dėl vartojimo Bendrijoje, patvirtinama laikinojo reglamento 46 konstatuojamoji dalis.

4. Importas iš tiriamos šalies į Bendriją

(24) Kadangi jokių pastabų dėl importo iš tiriamos šalies negauta, patvirtinamos laikinojo reglamento 47–52 konstatuojamosios dalys.

5. Bendrijos pramonės padėtis

(25) Vienas importuotojas (naudotojas) ir vienas eksportuotojas paprieštaravo laikinojo reglamento analizei, grindžiamai argumentu, kad kai kurie EB gamintojai nutraukė gamybą, ir todėl vertinant Bendrijos pramonės padėtį į juos nereikėtų atsižvelgti.

(26) Pažymėtina, kad į Komisijos analizę dėl veiksnių, minimų pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, nebuvo įtraukti jokie gamybą nutraukusių bendrovių duomenys. Tokios bendrovės buvo paminėtos laikinajame reglamente tik tiek, kiek tai buvo reikalinga aiškinantis kai kuriuos bendrus rodiklius, pavyzdžiui, rinkos dalis ar visą gamybos pajėgumą. Tai buvo išsamiai paaiškinta tekste, aiškinant kiekvieną rodiklį, siekiant pateikti užbaigtą ir teisingą Bendrijos pramonės padėties vertinimą. Todėl laikoma, kad Bendrijos pramonės padėties analizė buvo atlikta visiškai laikantis pagrindinio reglamento nuostatų.

(27) Negavus jokių kitų pastabų dėl Bendrijos pramonės situacijos, patvirtinamos laikinojo reglamento 53−82 konstatuojamosios dalys.

F. PRIEŽASTINIS RYŠYS

(28) Vienas eksportuotojas pareiškė, kad Bendrijos gamintojai užėmė dominuojančią padėtį rinkoje ir kad Kinijos importas, sudarantis tik 11,5 % rinkos, negalėjo būti pagrindine žalos priežastimi.

(29) KLR eksporto rinkos dalis sudaro apie 11,5−15,8 %, atsižvelgiant į tai, ar remiamasi Eurostato ar Kinijos statistiniais šaltiniais. Net ir tradiciškai 11,5 % sudaranti rinkos dalis negali būti laikoma nežymia, jeigu, kaip paminėta laikinajame reglamente, žalą aiškiai sukėlė augantis spaudimas dėl sparčiai didėjančio importo tokiomis kainomis, kurios žymiai sumažino Bendrijos pramonės kainas. Ar Bendrijos pramonė užėmė dominuojančią padėtį, galiausiai neturi reikšmės, jei yra nustatyta, kad Bendrijos pramonė patyrė žalą ne dėl kokių kitų esminių priežasčių, o dėl importo dempingo kaina. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad nepaisant didesnės rinkos dalies, Bendrijos pramonė negalėjo išvengti didelių nuostolių tiriamuoju laikotarpiu. Tai prieštarauja tvirtinimui, kad ji naudojosi dominuojančia padėtimi. Be to, importas iš trečiųjų šalių užtikrino pakankamą konkurenciją rinkoje.

(30) Kitas eksportuotojas pabrėžė, kad nauja produkcija, kurią į rinką pateikė du neseniai įsisteigę EB gamintojai, turėjo didesnės reikšmės nei padidėjęs importas iš Kinijos, todėl išeitų, kad žalą sau sukėlė pačios Bendrija pramonės bendrovės. Tačiau naujų EB gamintojų kainos atitiko tas, kurios nustatytos, ir jų produkcija buvo mažesnė nei bendrovių, kurios nutraukė gamybą. Dėl šių priežasčių, be importo iš Kinijos, jo patekimu į rinką negalima paaiškinti kainų kritimo, kurį sąlygojo didėjantis vartojimas Bendrijoje.

(31) Kitas eksportuotojas tvirtino, kad Bendrosios žemės ūkio politikos reglamentavimo sistema iškreipia normalias rinkos sąlygas EB gamintojams ir, kad priežastinio ryšio analizėje į tai nebuvo atsižvelgta. Nors šis argumentas buvo išreikštas tik labai bendrais bruožais, pažymėtina, kad Bendra žemės ūkio politika nereglamentuoja VR kainos, o tik nustato minimalias kainas tam tikroms VR gamybos sąnaudoms ir alkoholio pardavimo kainą. Kaip nurodyta laikinojo reglamento 89 konstatuojamojoje dalyje, šie reglamentavimo parametrai aptariamu laikotarpiu išliko nepakitę ir todėl negali būti Bendrijos pramonės padėties pablogėjimo priežastimi. Todėl nekyla abejonių, kad Kinijos importas parduodamas dempingo kaina ir kelia žalą Bendrijos pramonei.

(32) Negavus jokių kitų pastabų dėl priežastinio ryšio, patvirtinamos laikinojo reglamento 83–95 konstatuojamosios dalys.

G. BENDRIJOS INTERESAS

(33) Vienas naudotojas iš gipso pramonės teigė, kad VR dalis gipso pramonės gamybos sąnaudose, minimose laikinajame reglamente (mažesnė nei 2 %) yra per maža. Tačiau šis skaičius buvo pagrįstas duomenimis, kuriuos pateikė ta pati bendrovė. Remiantis tais pačiais duomenimis, skaičius turėtų būti šiek tiek didesnis, jei jis išreiškiamas procentus tik tų produktų, kurių sudėtyje yra VR. Kita vertus, kitos dvi gipso grupės nurodė daug mažesnius procentinius duomenis. Tai patvirtino, kad duomenys, naudojami laikinajame reglamente, gali būti laikomi tinkamai pagrįstais.

(34) Be to, primintina, kad pagal Eurostato duomenis gipso produktai, kuriuose kaip antipirenas yra naudojama VR, nepatiria per didelės konkurencijos iš ne EB tiekėjų. Todėl laikinojo reglamento išvada, pagal kurią nedidelis dempingo muitas, taikomas šiam sąnaudų procentui, neturėtų daryti didelės įtakos tų naudotojų pramonės bendrovių sąnaudoms ir konkurencinei padėčiai, yra patvirtinama.

(35) Be to, tas pats naudotojas tvirtino, kad priemonės galėtų sukelti VR trūkumą, kaip, jo tvirtinimu, buvo atsitikę anksčiau. Tačiau nemanoma, kad siūlomais įvairiais individualiais dydžiais bendrovėms, sudarančioms du trečdalius KLR eksporto, taikomi antidempingo muitai neleis KLR tiekėjams patekti į EB rinką.

(36) Vienas naudotojas iš emulsiklių pramonės teigė, kad jų konkurencinei pozicijai kils grėsmė, jei bus priimtos priemonės dėl KLR kilmės VR importo. Šis naudotojas tvirtino, kad dėl techninių pokyčių ne ES gamintojų prekės kelia vis didesnę konkurenciją emulsikliams, ir nustačius priemones, padidėsiančios sąnaudos paveiktų jų konkurencinę padėtį rinkoje. Remdamasi kiekybiniais duomenimis Komisija bandė patikrinti galimą priemonių poveikį šiai naudotojų kategorijai. Tačiau negavus reikšmingų atsakymų į Komisijos klausimyną, ir šiai naudotojų grupei nebendradarbiavus, tai buvo neįmanoma.

(37) Negavus jokių kitų pastabų dėl Bendrijos interesų, patvirtinamos laikinojo reglamento 98–114 konstatuojamosios dalys.

H. GALUTINĖS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

1. Žalai atlyginti reikalingų priemonių dydis

(38) Paskelbus laikinąsias išvadas, Bendrijos pramonės bendrovės pareiškė, kad apskaičiuota nenuostolinga kaina buvo per maža dėl dviejų priežasčių:

- Žaliavų kaina tyrimo laikotarpiu buvo sumažinta, t. y. pramonės bendrovėms pavyko tiekimo sektoriams sukelti tam tikrą spaudimą dėl kainų. Tai pripažįstama laikinojo reglamento 69 konstatuojamojoje dalyje, tiekėjų interesas yra analizuojamas 101−106 konstatuojamosiose dalyse. Tačiau, kaip minėta 89 konstatuojamojoje dalyje, Bendra žemės ūkio politika nustato minimalią žaliavų pirkimo kainą. Be to, pramonės bendrovės nepagrindė savo tvirtinimo ir nepateikė jokių įrodymų, kad žaliavų kainos lygis nėra tvarus ir turėtų būti didesnis nei minimumas. Todėl buvo padaryta išvada, kad argumentas nėra pagrįstas.

- Buvo pareikšta, kad normalus pelno skirtumas, naudojamas apskaičiuojant žalą, 8 %, buvo per mažas šiam pramonės tipui. Tačiau, atsižvelgus į Bendrijos pramonės bendrovių pelno lygį tyrimo laikotarpiu ir iki į rinką patenkant importui dempingo kaina, šis procentas sudaro atitinkamą skirtumą, atspindintį normalų pelno dydį, kuris galėtų būti gautas neegzistuojant tokiam importui.

(39) Negavus jokių kitų pastabų dėl žalai atlyginti reikalingų priemonių dydžio, patvirtinamos laikinojo reglamento 115–118 konstatuojamosios dalys.

2. Muitų forma ir dydis

(40) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalimi, reikėtų nustatyti galutinį antidempingo muitą, kurio dydis būtų lygus nustatytam dempingo skirtumui, kadangi visiems tiriamiems eksportuojantiems gamintojams nustatytas žalos skirtumas yra didesnis už nustatytą dempingo skirtumą.

(41) Atsižvelgdama į priemonių formą, Bendrijos pramonės bendrovės pareikalavo, kad būtų nustatyta minimali kaina, pagrįsta žalai atlyginti reikalingų priemonių dydžiu. Tačiau, kadangi galutinio antidempingo muito dydis, kaip minėta pirmesnėje konstatuojamojoje dalyje, yra pagrįstas nustatytu dempingo skirtumu, galutinio antidempingo muito ad valorem muitų forma nustatymas yra patvirtinamas.

(42) Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, galutiniai muitai yra tokie:

Bendrovė | Dempingo skirtumas |

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou | De minimis |

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City | 10,1 % |

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai | 4,7 % |

Visos kitos bendrovės | 34,9 % |

(43) Šiame reglamente nurodyti atskiros bendrovės antidempingo muito tarifai buvo nustatyti remiantis šio tyrimo metu išaiškintais faktais. Todėl jos atspindi tyrimo metu nustatytą tų bendrovių buvusią padėtį. Šios muitų normos (kitokios, nei visoje šalyje taikomos muitų normos „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos išimtinai tik toms prekėms, kurias pagamino konkretūs paminėti juridiniai asmenys tiriamoje šalyje. Importuojamoms prekėms, pagamintoms kitų bendrovių, kurių pavadinimai ir adresai konkrečiai nepaminėti šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, šios normos nebus taikomos, ir joms galios muitų normos, taikomos „visoms kitoms bendrovėms“.

(44) Bet koks prašymas taikyti šiuos bendrovėms individualiai nustatytus antidempingo muito dydžius (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įkūrus naują gamybos arba prekybos subjektą) turi būti nedelsiant siunčiamas Komisijai[3], pateikiant jame visą susijusią informaciją, ypač apie bendrovės veiklos (gamybos, vidaus ir eksporto pardavimų) pasikeitimus, susijusius su, pavyzdžiui, šio pavadinimo arba gamybos ir pardavimo subjektų pasikeitimu. Prireikus reglamentas bus atitinkamai iš dalies pakeistas, atnaujinus bendrovių, kurioms taikomi individualūs muitai, sąrašą.

(45) Siekiant užtikrinti tinkamą antidempingo muito taikymą, likutinis muito lygis turėtų būti taikomas ne vien tik nebendradarbiaujantiems eksportuotojams, bet ir toms bendrovėms, kurios per TL nevykdė jokio eksporto. Tačiau pastarosios bendrovės, joms įvykdžius pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje pateiktus reikalavimus, raginamos pateikti prašymą peržiūrai pagal tą straipsnį, kad jų padėtis būtų patikrinta atskirai.

Galutinis laikinųjų muitų surinkimas

(46) Atsižvelgiant į nustatyto dempingo skirtumo dydį ir į Bendrijos pramonės bendrovėms padarytos materialinės žalos mastą, manoma, kad būtina galutinai surinkti sumas, gau tas taikant laikinąjį antidempingo muitą, nustatytą laikinuoju reglamentu, t. y. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1259/2005, taikant galutinai nustatyto muito dydį. Jeigu galutinis muitus yra mažesnis nei laikinasis muitas, sumos, kurios laikinai buvo surinktos didesnės nei galutinė antidempingo muito norma, yra grąžinamos.

(47) Siekiant sumažinti įsipareigojimų nesilaikymą, atsiradusį dėl didelio muitų sumų skirtumo, manoma, kad norint užtikrinti tinkamą antidempingo muitų taikymą, reikia nustatyti specialias priemones. Specialios priemonės yra šios:

(48) Valstybių narių muitinei pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti šio reglamento priede nurodytus reikalavimus. Jei minėta sąskaita nepateikiama, turi būti taikomas likutinis antidempingo muitas, kaip ir kitiems eksportuotojams.

(49) Be to, Komisija stebės eksporto srautus ir tikrins atitinkamą KN kodą VR druskai ir esteriams. Jeigu vienos iš bendrovių, kuriai taikomos mažesnės individualios muito normos, eksportas smarkiai padidėja, arba jeigu importas, deklaruotas pagal atitinkamą KN kodą druskoms ir esteriams, ypač padidėja, jai taikomos individualios priemonės bus laikomos nepakankamomis, kad galėtų neutralizuoti nustatytą žalą sukeliantį dempingą. Taigi, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, ir esant būtiniems veiksniams, gali inicijuoti tarpinę peržiūrą. Šioje peržiūroje galima inter alia išnagrinėti, ar būtina panaikinti individualias muito normas ir įvesti visai šaliai taikomą muitą.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu įvedamas laikinasis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgščiai, kurios KN kodas yra 2918 12 00.

2. Laikinojo antidempingo muito dydis taikytinas grynajai franko kainai prie Bendrijos sienos, prieš sumokant muitą, yra toks:

Bendrovė | Antidempingo muitas | TARIC papildomas kodas |

Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Kinijos Liaudies Respublika | 0,0 % | A687 |

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Kinijos Liaudies Respublika | 10,1 % | A688 |

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Kinijos Liaudies Respublika | 4,7 % | A689 |

Visos kitos bendrovės | 34,9 % | A999 |

3. 2 dalyje minėtoms bendrovėms nustatytų individualių muito normų taikymas yra sąlyginis, pateikus valstybių narių muitinei galiojančią komercinę sąskaitą faktūrą, atitinkančią priede numatytus reikalavimus. Jeigu tokia sąskaita nepateikiama, taikoma visoms kitoms bendrovėms taikytina muito norma.

4. Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos muitams galiojančios nuostatos.

2 straipsnis

Sumos, gaunamos taikant laikinuosius muitus pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1259/2005 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties, kurios kodas pagal KN yra 2918 12 00, galutinai surenkamos pagal toliau nustatytas taisykles. Surinktos sumos, kurios yra didesnės nei galutiniai antidempingo muitai, turi būti grąžinamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, […]

Tarybos vardu

Pirmininkas

PRIEDAS

Šio reglamento 1 straipsnio 3 dalyje minimoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta bendrovės pareigūno pasirašyta deklaracija, pateikiama tokia forma:

1. Prekybinę sąskaitą išdavusio bendrovės pareigūno vardas, pavardė ir pareigos:

2. Toliau pateikiamas patvirtinimas: „Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad į šią sąskaitą įrašyta tiesiogiai į Europos bendriją eksportuojama [šalis] [bendrovės pavadinimas ir adresas] pagaminta vyno rūgštis [papildomas TARIC kodas] parduodama tokia [apimtimi]. Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.”

Data ir parašas

[1] OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB)Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

[2] OL L 200, 2005 7 30, p. 73.

[3] European Commission

Directorate-General for Trade

Direction B, office J-79 5/16

1049 Brussels/Belgium.

Top