EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022Q0502(01)

Audito Rūmų narių ir buvusių narių elgesio kodeksas

OJ L 128, 2.5.2022, p. 102–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2022/502/oj

2022 5 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/102


Audito Rūmų narių ir buvusių narių elgesio kodeksas

EUROPOS AUDITO RŪMAI (toliau – Audito Rūmai),

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 285, 286 ir 339 straipsnius,

atsižvelgdami į Audito Rūmų darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 3 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalį, ir į Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 81 straipsnio 4 dalį,

kadangi Audito Rūmų nariai, vykdydami savo pareigas Sąjungos bendro intereso labui, turi būti visiškai nepriklausomi, nesiekti gauti ir nepriimti jokios Vyriausybės ar bet kurio kito organo nurodymų ir susilaikyti nuo bet kokios su savo pareigomis nesuderinamos veiklos,

kadangi Audito Rūmų nariai, pradėdami eiti pareigas, iškilmingai pasižada per savo kadenciją ir jai pasibaigus gerbti su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus,

kadangi nariams tenka ypatinga atsakomybė etikos klausimais, nes savo pavyzdžiu jie daro didelę įtaką organizacijos kultūrai ir sąlygų gerai darbo aplinkai sudarymui,

kadangi šiame elgesio kodekse atspindėtos pagrindinės etikos vertybės ir principai, išdėstyti, pavyzdžiui, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos etikos kodekse (130-ajame TAAIS), kaip antai sąžiningumas, nepriklausomumas ir objektyvumas, kompetencija, profesionalus elgesys, konfidencialumas ir skaidrumas,

kadangi 2012 m. vasario 8 d. Audito Rūmų narių elgesio kodeksą būtina peržiūrėti siekiant atsižvelgti į jo taikymo patirtį ir Audito Rūmams siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių etikos normų, kaip tikimasi iš Audito Rūmų narių, ir atsižvelgti į Kroatijos ir Lenkijos aukščiausiųjų audito institucijų 2019 m. parengtos Audito Rūmų etikos sistemos tarpusavio vertinimo ataskaitos išvadas,

kadangi siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir nuoseklumą visos susijusios nuostatos dėl narių etikos pareigų turėtų būti sujungtos į šį elgesio kodeksą, kuris yra sudedamoji Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių dalis,

kadangi Audito Rūmai priėmė politiką dėl tinkamos darbo aplinkos išlaikymo ir kovos su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu,

kadangi tam tikros iš šio elgesio kodekso kylančios Audito Rūmų narių pareigos turėtų būti taikomos buvusiems nariams, kad būtų visapusiškai veiksmingos,

nusprendė priimti šį Audito Rūmų narių ir buvusių narių elgesio kodeksą:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis elgesio kodeksas taikomas Audito Rūmų nariams ir, kai aiškiai nurodoma, buvusiems Audito Rūmų nariams.

I.   VERTYBĖS IR PRINCIPAI

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Nariai laikosi aukščiausių etiško elgesio normų ir savo veiksmais rodo pavyzdį.

2.   Nariai laikosi šių etikos vertybių ir principų: sąžiningumo, nepriklausomumo, objektyvumo, kompetencijos, profesionalaus elgesio, konfidencialumo ir skaidrumo, orumo, įsipareigojimų vykdymo ir lojalumo, ir diskretiškumo bei kolegialumo.

3 straipsnis

Sąžiningumas

1.   Nariai veikia sąžiningai, patikimai, geranoriškai ir tik vadovaudamiesi viešuoju interesu.

2.   Nariai negali priimti dovanų ar gauti panašios naudos, kai jų vertė yra didesnė nei 150 eurų. Nariai taip pat negali leisti, kad trečiosios šalys padengtų akivaizdžiai neproporcingas gyvenimo ar kelionių išlaidas.

3.   Nariai negali priimti užmokesčio už kadencijos metu atliktą bet kokios rūšies išorės veiklą ar paskelbtą kūrinį.

4.   Nariai naudojasi jų dispozicijoje esančia infrastruktūra ir ištekliais, laikydamiesi visų šiuo tikslu nustatytų bendrųjų ir specialiųjų taisyklių, ypač Audito Rūmų sprendimų dėl personalo samdymo darbui narių kabinetuose tvarkos, reprezentacinių ir svečių priėmimo išlaidų ir Audito Rūmų tarnybinių automobilių naudojimo.

5.   Audito Rūmų nariai savo kabinetų darbuotojus pasirenka atsižvelgdami į pareigų sudėtingumą, reikalingą profesinį profilį ir į poreikį užmegzti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus nario ir kabineto narių santykius. Sutuoktiniai, partneriai ir tiesioginiai šeimos nariai Audito Rūmų narių kabinetuose dirbti negali.

4 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   Nariai yra nepriklausomi nuo aplinkybių ar įtakos, kurios kelia pavojų arba būti laikomos kaip keliančios pavojų jų profesinei nuovokai.

2.   Nariai nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų ar kurios nors Vyriausybės ar bet kurio kito viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

3.   Nariai išlaiko nepriklausomumą nuo politinės įtakos. Visų pirma jie negali eiti jokių politinių pareigų.

4.   Narių ryšiai su interesų grupėmis turi būti suderinami su reikalavimu išsaugoti narių nepriklausomumą.

5 straipsnis

Objektyvumas

1.   Nariai veikia nešališkai ir objektyviai.

2.   Nariai vengia bet kokios situacijos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas arba kuri galėtų būti objektyviai suvokiama kaip kelianti interesų konfliktą. Interesų konfliktas kyla tada, kai asmeninis interesas gali daryti įtaką nepriklausomam nario pareigų vykdymui. Asmeniniai interesai, be kita ko, apima bet kokią galimą naudą ar pranašumą patiems nariams, jų sutuoktiniams, partneriams ar tiesioginiams šeimos nariams.

6 straipsnis

Kompetencija

Nariai plėtoja ir palaiko su jų pareigomis susijusias žinias bei įgūdžius ir veikia laikydamiesi taikytinų standartų ir deramo rūpestingumo.

7 straipsnis

Profesionalus elgesys

1.   Nariai laikosi Sutartyse ir antrinės teisės aktuose nustatytų taikytinų taisyklių, taip pat Audito Rūmų nustatytų taikytinų taisyklių. Jie vengia bet kokio elgesio, kuriuo gali būti diskredituojami Audito Rūmai.

2.   Audito Rūmų nariai suvokia savo pareigų ir atsakomybės svarbą; rodydami pavyzdį jie atsižvelgia į savo pareigų viešą pobūdį ir elgiasi taip, kad palaikytų ir stiprintų visuomenės pasitikėjimą Audito Rūmais.

8 straipsnis

Konfidencialumas ir skaidrumas

1.   Nariai užtikrina Audito Rūmų veiklos konfidencialumą. Jie neatskleidžia konfidencialios informacijos, dėl kurios taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį, kaip nurodyta SESV 339 straipsnyje.

2.   Nariai yra atsakingi už tai, kad visi įslaptinti, konfidencialūs ar neskelbtini dokumentai ir informacija, su kuriais jie ar jų kabineto nariai susipažino vykdydami savo pareigas, būtų tinkamai tvarkomi.

3.   Nariai asmeniniais tikslais, nei dėl savęs, nei dėl kitų, nenaudoja jokios informacijos, kuri jiems yra prieinama dėl jų oficialių pareigų ir kuri nėra pateikta plačiajai visuomenei.

4.   Nariai turėtų atsižvelgti į tai, kad jų viešojoje tarnyboje būtina užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę visuomenei. Jie turėtų rasti pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti skaidrumą ir konfidencialumą.

9 straipsnis

Orumas

1.   Nariai oriai eina savo pareigas ir savo nuomonės jokiomis priemonėmis nereiškia taip, kad tai neigiamai paveiktų visuomenės nuomonę.

2.   Nariai elgiasi mandagiai ir pagarbiai. Jie turi nustatyti ir palaikyti tokią darbo aplinką, kurioje būtų atgrasoma nuo bet kokio elgesio, kuriuo gali būti pažemintas asmens orumas.

10 straipsnis

Įsipareigojimų vykdymas ir lojalumas

1.   Audito Rūmų nariai pasišvenčia savo įgaliojimų vykdymui. Jie gyvena ten, kur yra Audito Rūmų būstinė.

2.   Jie dalyvauja Audito Rūmų, taip pat kolegijų ir komitetų, kuriems jie priklauso, posėdžiuose pagal Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių 6 straipsnį.

3.   Palaikydami lojalumą jie nuolat padeda Audito Rūmams vykdyti savo prerogatyvas.

11 straipsnis

Diskretiškumas ir kolegialumas

1.   Vykdydami veiklą ir reikšdami savo nuomonę institucijoje ir už jos ribų, nariai laikosi jų pareigas atitinkančio santūrumo.

2.   Nariai bet kokiomis aplinkybėmis laikosi Audito Rūmų veiklos kolegialumo principo ir Audito Rūmų priimtų sprendimų bei prisiima už juos kolektyvinę atsakomybę. Tačiau, jei nariai mano, kad šiais sprendimais jiems padaryta žala, jie gali pasinaudoti Europos Sąjungos teisės aktuose numatytomis teisinėmis priemonėmis.

3.   Nedarant poveikio pirmininko atsakomybei už išorės santykius, nariai turi teisę už Audito Rūmų ribų pristatyti ir komentuoti ataskaitas, nuomones ir informaciją, kurias Audito Rūmai nusprendė paviešinti, laikydamiesi 4 dalyje nustatytų sąlygų.

4.   Už Audito Rūmų ribų nariai susilaiko nuo bet kokių komentarų:

a)

kuriais sukeltų abejonių dėl Audito Rūmų priimto sprendimo;

b)

kuriais galėtų būti pakenkta Audito Rūmų reputacijai;

c)

kurie galėtų būti suprasti kaip Audito Rūmų pozicija institucijos kompetencijai nepriskirtais klausimais arba kuriais Audito Rūmai nėra priėmę pozicijos; arba

d)

kuriais Audito Rūmai galėtų būti įtraukti į konfliktą, net ir jiems baigus tarnybą.

12 straipsnis

Išorės veikla

1.   Nariai nevykdo jokios su Audito Rūmų veikla nesusijusios profesinės veiklos, taip pat jokios kitos atlygintinos ar neatlygintinos išorės veiklos, nesuderinamos su jų pareigomis, kaip nurodyta SESV 286 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

2.   Pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas nariams gali būti leista eiti neatlygintinas pareigas teisės, mokslo, kultūros, meno, socialiniuose, sporto arba labdaros fonduose ar panašiose organizacijose arba mokslo įstaigose. Tokios pareigos – tai pareigos, kurias einantis asmuo neužima jokio vadovaujamo posto, neturi joje jokių galių priimti sprendimus, neprisiima už jos veiklą jokios atsakomybės ir niekaip jos nekontroliuoja, bet joje atlieka tik reprezentacinį ar patariamąjį vaidmenį. Fondas ar panaši organizacija – tai ne pelno organizacija ar asociacija, vykdanti viešojo inetereso veiklą pirmiau minėtose srityse. Nariai vengia bet kokio einant šias pareigas galinčio kilti interesų konflikto arba situacijos, kuri galėtų būti objektyviai suvokiama kaip interesų konfliktas, ypač tuo atveju, kai atitinkama organizacija gauna kokį nors finansavimą iš ES biudžeto.

3.   Laikydamiesi 2 ir 10 straipsnių, nariai gali vykdyti šią išorės veiklą:

a)

skaityti Europos integracijai, teisinės valstybės principui ar etikai propaguoti skirtas paskaitas, sakyti kalbas ar dalyvauti konferencijose be užmokesčio, o jeigu užmokestis skiriamas, jis turi būti organizatoriaus tiesiogiai sumokėtas nario nuožiūra pasirinktai labdaros organizacijai;

b)

leisti knygas ar rašyti straipsnius, jeigu visas autorinis atlyginimas už paskelbtus kūrinius, susijusius su nario pareigomis, tiesiogiai sumokamas nario nuožiūrai pasirinktai labdaros organizacijai.

4.   Išorės veikla negali:

a)

pažeisti Audito Rūmų nešališkumo;

b)

sukelti interesų konflikto arba situacijos, kuri gali būti objektyviai suvokiama kaip interesų konfliktas;

c)

atimti pernelyg daug laiko, vertinant visos nario išorės veiklos bendrą poveikį;

d)

duoti nariui kokios nors piniginės naudos.

13 straipsnis

Narių įsipareigojimai baigus tarnybą

1.   Baigę tarnybą buvę nariai gerbia su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus, kurie toliau galioja pasibaigus jų kadencijai, ypač pareigą elgtis sąžiningai ir diskretiškai sutinkant eiti tam tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą naudą, kaip nurodyta SESV 286 straipsnio 4 dalyje, ir šiame elgesio kodekse nurodytus įsipareigojimus.

2.   Jie toliau privalo laikytis 11 straipsnyje nurodytų diskretiškumo ir kolegialumo pareigų jų kadencijos metu vykdytos veiklos atžvilgiu. Pagal SESV 339 straipsnį tarnybą baigę nariai privalo toliau saugoti profesinę paslaptį.

II.   PROCEDŪRINĖS TAISYKLĖS

14 straipsnis

Interesų deklaracija

1.   Nariai interesų deklaraciją pateikia:

a)

ne vėliau kaip per vieną mėnesį pradėję eiti pareigas;

b)

kasmet sausio 31 d.;

c)

bet kuriuo metu, kai reikšmingai pasikeičia deklaruotina informacija (įskaitant naują išorės veiklą, kuriai taikoma 10 dalis); ir

d)

baigdami eiti pareigas.

2.   Šios interesų deklaracijos pateikiamos pirmininkui naudojant šio elgesio kodekso I priede pateiktą formą.

3.   Interesų deklaracija apima punktus, išvardytus šio straipsnio 4–11 dalyse.

4.   Audito Rūmų nariai deklaruoja visus finansinius interesus, turtą ar įsipareigojimus, dėl kurių vykdant pareigas gali kilti interesų konfliktas arba kurie galėtų būti objektyviai suvokiami kaip keliantys interesų konfliktą.

5.   Tai apima asmeninį turtą įmonės kapitale, visų pirma akcijas, ir kitų formų turtą, pavyzdžiui, konvertuojamąsias obligacijas ar investicijų sertifikatus. Investicinių fondų vienetų, kurie nėra tiesiogiai susiję su įmonės kapitalu, deklaruoti nereikia.

6.   Privalo būti deklaruojamas bet koks tiesiogiai ar per nekilnojamojo turto įmonę priklausantis turtas, nurodant jo apytikrę vietą ir pobūdį, išskyrus būstą, skirtą naudoti išimtinai jo savininkui ir jo šeimai. Tai neapima kilnojamojo turto.

7.   Šie įsipareigojimai taikomos sutuoktinių, partnerių (1) ir nepilnamečių vaikų finansiniams interesams, jei jie objektyviai galėtų būti laikomi galinčiais sukelti interesų konfliktą.

8.   Pradėdami eiti pareigas nariai deklaruoja visą profesinę veiklą ir su garbės pareigomis susijusią veiklą, kurią vykdė paskutinius trejus metus.

9.   Kad būtų išvengta bet kokios galimos interesų konflikto rizikos, nariai deklaruoja bet kokią savo sutuoktinių ar partnerių profesinę veiklą (2).

10.   Nariai deklaruoja visą dabartinę išorės veiklą, taip pat apie ją praneša pagal 16 straipsnio 1 dalyje nustatytą specialią procedūrą. Tai neapima išorės veiklos, nurodytos 12 straipsnio 3 dalyje.

11.   Nariai deklaruoja visus jiems suteiktus pasižymėjimo ženklus, premijas ar apdovanojimus.

12.   Nariai yra atsakingi už savo pačių deklaracijas.

13.   Deklaracijas formaliai patikrina Audito Rūmų pirmininkas, padedamas Teisės tarnybos. Pirmininko pateiktą interesų deklaraciją patikrina narys, kuris eina po pirmininko pagal Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnyje nustatytą pirmumo tvarką.

14.   Atlikus patikrinimą ir tinkamai atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą, interesų deklaracijos paskelbiamos Audito Rūmų interneto svetainėje.

15.   Kad būtų išvengta bet kokio galimo interesų konflikto, pirmininkas atsižvelgia į deklaracijas siūlydamas narį į Audito Rūmų kolegiją ar komitetą.

16.   Jei nariai susiduria su į interesų deklaracijos taikymo sritį nepatenkančia situacija, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, jie apie tai praneša Audito Rūmų pirmininkui. Šį klausimą išnagrinėjus Etikos komitetui, jis perduodamas Audito Rūmams, o šie imasi visų priemonių, kurios, jų vertinimu, yra tinkamos.

14a straipsnis

Narių prievolės, susijusios su tam tikrais sutartiniais santykiais

1.   Apie bet kokius ilgalaikius Audito Rūmų narių ir darbuotojų sutartinius santykius, neatsižvelgiant į tai, ar jie susiję su atlygiu, pranešama Etikos komitetui, kuris yra atsakingas už jų nagrinėjimą.

2.   Nariai su Audito Rūmų darbuotojais nesudaro jokių ilgalaikių nuomos, subnuomos ar paskolų sutarčių.

15 straipsnis

Dovanų ir panašios naudos priėmimas

1.   Jei pagal įprastą diplomatinę praktiką ir etiketo taisykles nariai gauna didesnės nei 150 eurų vertės dovanas ar panašią naudą, jie perduoda jas Generaliniam sekretoriui. Kilus abejonių, jie praneša Generaliniam sekretoriui apie bet kokią vykdant pareigas gautą dovaną, prašydami nustatyti jos vertę.

2.   Audito Rūmų sekretoriatas pildo didesnės nei 150 eurų vertės dovanų ir panašios naudos registrą, nurodydami dovanotojus; registras viešai prieinamas Audito Rūmų interneto svetainėje.

3.   Šis straipsnis netaikomas patvirtintoms tarnybinėms komandiruotėms, kurios apima nario dalyvavimą renginyje, kurio organizatorius padengia tam tikras išlaidas (pavyzdžiui, už kelionę ar viešbutį).

16 straipsnis

Su išorės veikla susiję narių įsipareigojimai

1.   Apie visą išorės veiklą ar deklaruotos veiklos pokyčius nariai nedelsdami praneša Audito Rūmų pirmininkui, naudodami II priede pateiktą formą. Nariai kuo tiksliau apibūdina išorės veiklą pagal kiekvieną iš kriterijų, nurodytų 3 dalyje.

2.   Pirmininkas perduoda tokią išorės veiklos deklaraciją Etikos komitetui, o šis yra atsakingas už jos išnagrinėjimą.

3.   Šiuo tikslu Etikos komitetas vertina visą vykdomą ar prašomą vykdyti išorės veiklą pagal bendruosius kriterijus, nurodytus 12 straipsnio 4 dalyje.

4.   Išimties tvarka pirmininkui pranešama dėl išorės veiklos, nurodytos 12 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose, naudojantis II priede pateikta forma, o ši siunčiama susipažinti Etikos komitetui; Etikos komitetas nuomonės neteikia, nebent mano, kad tai yra būtina.

5.   Veikla, kuri patenka į Audito Rūmų sprendimo dėl Audito Rūmų narių komandiruočių išlaidų taikymo sritį, negali sudaryti išorės veiklos, kaip apibrėžta šio kodekso 12 ir 16 straipsniuose. Nariai gali pateikti tokią informaciją Etikos komitetui tik informavimo tikslu, jei mano, kad informacija yra svarbi. Atitinkamai išorės veikla, dėl kurios pateikta deklaracija pagal šį kodeksą, negali būti kompensuojama pagal Audito Rūmų sprendimą dėl Audito Rūmų narių komandiruočių išlaidų.

17 straipsnis

Narių profesinė veikla baigus tarnybą

1.   Jei Audito Rūmų nariai arba buvę nariai ketina pradėti profesinę veiklą per pirmuosius dvejus metus po to, kai baigė tarnybą, jie iš karto, kai sužino, ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip prieš du mėnesius apie tai praneša Audito Rūmų pirmininkui naudodami III priede pateiktą formą.

2.   Šiame kodekse profesinė veikla – tai bet kokia mokama ar nemokama profesinė veikla. Ji neapima:

a)

sąsajų su Europos Sąjungos veikla neturinčių garbės ir neatlygintinų pareigų politikos, teisės, mokslo, kultūros, meno, socialiniuose, sporto arba labdaros fonduose ar panašiose organizacijose arba mokslo įstaigose;

b)

paprasto turto vienetų ar dalių arba asmeninio ar šeimos turto valdymo veikiant kaip privačiam asmeniui; ir

c)

panašios veiklos.

3.   Pirmininkas perduoda tokią deklaraciją nagrinėti Etikos komitetui. Etikos komitetas išnagrinėja, ar planuojamos veiklos pobūdis yra suderinamas su SESV 286 straipsnio 4 dalimi ir šiuo kodeksu, ar ja nepažeidžiamas Audito Rūmų nešališkumas ir ar nėra interesų konflikto.

4.   Kai reikia, 3 dalyje nurodyto nagrinėjimo metu Etikos komitetas nustato ir įvertina, ar esama konkrečios ir pagrįstos rizikos pažeisti 3 dalyje nustatytus kriterijus, susijusios su ataskaitomis, kurias rengiant narys veikė kaip narys pranešėjas per paskutinius dvejus nario kadencijos metus. Komitetas taip pat atsižvelgia į ES pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnį dėl laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti.

5.   Jeigu Etikos komitetas įvertina, kad tokia veikla būtų nesuderinama su SESV 286 straipsnio 4 dalimi ir šiuo kodeksu, pirmininkas apie tai praneša buvusiam nariui, o šis privalo atsisakyti tokios veiklos.

6.   Išimties tvarka tais atvejais, kai buvęs narys ketina eiti viešąsias pareigas, interesų konfliktas iš esmės nėra tikėtinas.

III.   ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

18 straipsnis

Etikos komitetas

1.   Audito Rūmai įsteigia Etikos komitetą, kuris nagrinėja bet kokius etinio pobūdžio klausimus, kurie, jo vertinimu, yra susiję su šiame kodekse nustatytais standartais ir Audito Rūmų reputacija, įskaitant tolesnį standartų tobulinimą.

2.   Komiteto sudėtis nustatyta Darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių 33 straipsnyje.

3.   Komitetas iš savo narių išsirenka pirmininką.

4.   Komitetas renkasi komiteto pirmininko prašymu arba gavęs Audito Rūmų pirmininko arba nario prašymą pateikti nuomonę. Komiteto svarstymai yra konfidencialūs.

5.   Komitetas nuomonę priima per 30 dienų nuo konsultacijos prašymo dienos. Komiteto pirmininko pasiūlymu komitetas gali priimti nuomonę taikydamas rašytinę procedūrą. Išimties tvarka, kai konsultacijos paprašyta pagal 17 straipsnį, jis turi pateikti nuomonę kuo greičiau.

6.   Komitetas nuomonę priima balsų dauguma. Jo nuomonės turi būti pagrįstos, kartu nurodant išsiskiriančias nuomones. Tokios nuomonės iš karto pateikiamos nariui ar buvusiam nariui, kuriam komiteto nuomonė gali turėti įtakos, ir perduodamos susipažinti Audito Rūmų pirmininkui.

7.   Tais atvejais, kai komitetas turi svarstyti komiteto nario interesų deklaraciją ar išorės veiklos deklaraciją, tas narys nedalyvauja komiteto darbe sprendžiant šį klausimą ir jį pakeičia pakaitinis komiteto narys.

8.   Etikos komitetas atlieka vaidmenį, kuris jam priskirtas sprendimu, kuriuo išdėstyta Audito Rūmų politika dėl tinkamos darbo aplinkos išlaikymo ir kovos su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu.

9.   Teisės tarnyba padeda Etikos komitetui vykdyti užduotis ir teikia jam sekretoriavimo pagalbą.

10.   Audito Rūmai ir komiteto išorės narys pasirašo sutartį, kurioje nustatomos su jų įgaliojimais susijusios teisės ir pareigos, įskaitant atlygio sumą.

19 straipsnis

Narių, Etikos komiteto ir Audito Rūmų tarpusavio ryšiai

1.   Audito Rūmų pirmininkas ir nariai bei buvę nariai gali kreiptis į Etikos komitetą konsultacijos bet kokiais etikos klausimais, visų pirma susijusiais su šio elgesio kodekso aiškinimu.

2.   Nariai nedelsdami raštu praneša pirmininkui ir atitinkamam seniūnui apie numanomą su Audito Rūmais nesusijusio subjekto daromą nederamą poveikį ar keliamą grėsmę jų nepriklausomumui.

3.   Audito Rūmų nariai ir buvę nariai visapusiškai bendradarbiauja su Etikos komitetu, visų pirma teikdami jo prašomą informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jie turi teisę būti išklausyti.

4.   Narys ar buvęs narys, nesutinkantis su jam nepalankia Etikos komiteto nuomone, per penkias darbo dienas nuo nuomonės gavimo dienos tokio nesutikimo priežastis raštu pateikia pirmininkui, o šis nedelsdamas perduoda klausimą svarstyti Audito Rūmams, kad jie priimtų galutinį sprendimą. Kai klausimas yra susijęs su numatoma veikla pagal 17 straipsnį, Audito Rūmai jį nagrinėja nedelsdami.

5.   Audito Rūmams perduotos Etikos komiteto nuomonės sukeliamos pasekmės yra sustabdomos. Audito Rūmai dėl perduoto klausimo duoda laikiną nurodymą, kuris, Audito Rūmų nuomone, yra tinkamas, kol jie priims savo galutinį sprendimą. Atitinkamas narys ar buvęs narys nedelsdamas vykdo tokį Audito Rūmų nurodymą ir galutinį sprendimą.

6.   Audito Rūmų pirmininkas užtikrina, kad į Etikos komiteto nuomones ir dėl jų priimtus Audito Rūmų nurodymus bei sprendimus būtų reaguojama.

7.   Audito Rūmai kasmet priima ataskaitą dėl šio elgesio kodekso taikymo, įskaitant Etikos komiteto darbą. Ji skelbiama Audito Rūmų interneto svetainėje.

20 straipsnis

Bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ir OLAF

Nedarant poveikio atitinkamoms Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatoms, visų pirma Protokolui dėl privilegijų ir imunitetų, ir su jų taikymu susijusiems tekstams, visų pirma Tarybos reglamente (ES) 2017/1939 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (4) nustatytoms procedūrinėms garantijoms, Audito Rūmų nariai visapusiškai bendradarbiauja su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba dėl šių atliekamų tyrimų.

IV.   BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Elgesio kodekso taikymas

1.   Audito Rūmų pirmininkas ir nariai užtikrina, kad šio elgesio kodekso būtų laikomasi ir kad jis būtų tinkamai taikomas, deramai atsižvelgiant į proporcingumo principą. Audito Rūmuose galiojančios vidaus ir išorės kontrolės priemonės taikomos šiame kodekse numatytai veiklai.

2.   Aiškinant šį kodeksą ir nedarant poveikio jo nuostatoms, kuriomis nustatomas išsamus teisių ir pareigų rinkinys, turi būti atsižvelgiama į bet kokią susijusią Europos ir tarptautinę praktiką bei standartus.

22 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis elgesio kodeksas yra sudedamoji Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių dalis, pateikiama kaip jų priedas.

2.   Juo panaikinamas ir pakeičiamas 2022 m. vasario 10 d. Audito Rūmų narių elgesio kodeksas.

3.   Elgesio kodeksas įsigalioja nedelsiant.

4.   Peržiūrėto elgesio kodekso 14 straipsnio 8 dalis netaikoma nariams, kurių kadencija prasidėjo šio kodekso priėmimo metu.

5.   Apie šį elgesio kodeksą pranešama buvusiems nariams, jis siunčiamas susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai ir yra paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2022 m. balandžio 7 d.

Europos Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Pastovus nesantuokinis partneris, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte.

(2)  Ten pat.

(3)  2017 m. spalio 12 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2019/1939, kuriuo dėl papildomų teršalų išmetimo strategijų (TIS), prieigos prie transporto priemonės TPD sistemos informacijos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, išmetamųjų teršalų matavimo šaltojo paleidimo laikotarpiais ir nešiojamųjų išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistemų (NITKMS) naudojimo kietųjų dalelių kiekiui išmatuoti nuostatų taikymo sunkiosioms transporto priemonėms iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(4)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).


I PRIEDAS

INTERESŲ DEKLARACIJA

(pagal 14 straipsnį)

Vardas ir pavardė

I.

Finansiniai interesai, turtas ir įsipareigojimai (elgesio kodekso 14 straipsnio 4 ir 5 dalys)

Nurodykite visus šiuos dalykus, dėl kurių jums vykdant pareigas galėtų kilti interesų konfliktas arba kurie galėtų būti objektyviai laikomi keliančiais interesų konfliktą. Nurodyti dėl kiekvieno intereso:

Intereso rūšis (pavyzdžiui, akcijos, obligacijos, paskolos, kiti interesai ar įsipareigojimai)

Susijęs subjektas (pavyzdžiui, įmonė, bankas, fondas)

Intereso dydis (pavyzdžiui, akcijų skaičius)

 

 

 

II.

Sutuoktinio (-ės), partnerio (-ės) ar nepilnamečių vaikų finansiniai interesai, kurie galėtų būti objektyviai laikomi galinčiais sukelti interesų konfliktą (elgesio kodekso 14 straipsnio 7 dalis)

Nurodykite sutuoktinio (-ės), partnerio (-ės) ar nepilnamečių vaikų vardus ir pavardes, kartu su informacija, reikalaujama pateikti pagal I punktą.

III.

Nekilnojamasis turtas (elgesio kodekso 14 straipsnio 6 dalis)

Bet koks tiesiogiai ar per nekilnojamojo turto įmonę priklausantis turtas, jo apytikrė vieta ir pobūdis (1) . Turto vertės nurodyti nereikia.

IV.

Ankstesnė veikla (elgesio kodekso 14 straipsnio 8 dalis) (2)

Nurodykite pareigų pobūdį, organizacijos pavadinimą ir jos tikslą/vykdomą veiklą.

V.

Dabartinė išorės veikla (elgesio kodekso 14 straipsnio 10 dalis) (3) (4)

Nurodykite kiekvienos veiklos pavadinimą, pobūdį ir tikslą.

VI.

Sutuoktinio (-ės) ar partnerio (-ės) profesinė veikla (elgesio kodekso 14 straipsnio 9 dalis)

VII.

Pasižymėjimo ženklai, premijos ir apdovanojimai ir kita susijusi informacija (elgesio kodekso 14 straipsnio 11 dalis)

Patvirtinu, kad pirmiau pateikta informacija yra teisinga.

Data:

Parašas:

Ši deklaracija bus paskelbta viešai pagal šio kodekso 14 straipsnio 14 dalį.


(1)  Kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje, tai neapima „būsto, skirto naudoti išimtinai jo savininkui ir jo šeimai“.

(2)  Deklaraciją pagal šią dalį turi pateikti nauji nariai pradėdami savo pirmąją kadenciją. Atnaujinant deklaraciją ši dalis turi būti nukopijuojama nedarant pakeitimų. Deklaracijos pagal šią dalį nereikia teikti nariams, pradedantiems dar vieną (antrąją arba trečiąją) šešerių metų kadenciją, jei jų įgaliojimai nenutrūksta.

(3)  12 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyta išorės veikla čia nėra deklaruojama ir jai taikoma 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

(4)  Jeigu neseniai pradėjote savo pirmąją kadenciją ir viena ar daugiau jūsų išorės veiklų vis dar yra nagrinėjama pagal jūsų deklaraciją, pateiktą pagal 16 straipsnį, jūs vis tiek privalote išsamiai jas nurodyti ir pateikti tokią pastabą: „Šią išorės veiklą šiuo metu nagrinėja Audito Rūmų Etikos komitetas.“ Kai procedūra pagal 16 straipsnio 3 dalį bus baigta, prašome pateikti patikslintą interesų deklaraciją, nurodant šios procedūros pasekmes.


II PRIEDAS

IŠORĖS VEIKLOS DEKLARACIJA

(pagal 12 ir 16 straipsnius)

Vardas ir pavardė

Išorės veiklos pavadinimas:

Aprašymas:

Kuo tiksliau apibūdinkite veiklą ir pridėkite susijusius dokumentus.

Informacija:

Pateikite informaciją, kurį leistų vertinimo tikslais nustatyti, ar veikla:

a)

nepažeidžia Audito Rūmų nešališkumo;

b)

nesukelia interesų konflikto;

c)

neatima pernelyg daug laiko (tiek atskirai, tiek atsižvelgiant į suminę išorės veiklą);

d)

neduoda jums kokios nors piniginės naudos.

Numatoma išorės veiklos data:

Nurodykite visas trečiųjų šalių padengtas kelionės ar gyvenimo išlaidas:

Patvirtinu, kad pirmiau pateikta informacija yra teisinga.

Data:

Parašas:


III PRIEDAS

PROFESINĖS VEIKLOS DEKLARACIJA

(pagal 17 straipsnį (1))

Vardas ir pavardė:

Planuojama profesinė veikla:

Aprašymas:

Kuo išsamiau ir tiksliau apibūdinkite profesinę veiklą ir pridėkite susijusius dokumentus.

Informacija:

Pateikite informaciją, kuri leistų vertinimo tikslais nustatyti, ar profesinė veikla:

a)

nepažeidžia Audito Rūmų nešališkumo;

b)

nesukelia interesų konflikto;

Numatoma profesinė veiklos pradžios data:

Patvirtinu, kad pirmiau pateikta informacija yra teisinga.

Data:

Parašas:


(1)  Atkreipkite dėmesį į tai, kad 17 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytos veiklos, kuriai taikoma išimtis, deklaruoti nereikia.


Top