EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0891

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011

C/2017/1528

OJ L 138, 25.5.2017, p. 4–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj

25.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/891

2017 m. kovo 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 37 straipsnio a punkto i, ii, iii ir vi papunkčius, b ir c punktus, d punkto i, iii–vi, viii, x, xi ir xii papunkčius ir e punkto i papunktį, 173 straipsnio 1 dalies b, c, d ir f–j punktus, 181 straipsnio 2 dalį, 223 straipsnio 2 dalies a punktą ir 231 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 1 dalį ir 64 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 (3) pakeitusiame Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 išdėstytos naujos taisyklės, taikomos vaisiams bei daržovėms ir perdirbtiems vaisiams bei daržovėms. Be to, juo Komisija įgaliojama priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Šie aktai turėtų pakeisti atitinkamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 (4) nuostatas;

(2)

siekiant stiprinti vaisių ir daržovių gamintojų derybinę galią ir palaikyti teisingesnį pridėtinės vertės paskirstymą tiekimo grandinėje, reikėtų skatinti gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą. Tai turėtų būti pasiekta atsižvelgiant į nacionalines teisines ir administracines struktūras;

(3)

reikėtų nustatyti nuostatas dėl gamintojų organizacijų pripažinimo, susijusio su prašomais produktais. Kai prašoma tik su perdirbti skirtais produktais susijusio pripažinimo, turėtų būti užtikrinama, kad tie produktai iš tiesų bus pristatyti perdirbti. Gamintojų organizacijoms reikėtų turėti struktūras, kurių reikia siekiant užtikrinti jų veikimą. Be to, veiklos programos įgyvendinimo tikslais reikėtų reikalauti, kad gamintojų organizacijos pasiektų mažiausią parduodamos produkcijos vertę, kurią turėtų nustatyti valstybė narė siekdama užtikrinti gautos paramos veiksmingumą ir taip padėdama stiprinti vaisių ir daržovių gamintojų derybinę galią;

(4)

norint padėti pasiekti vaisių ir daržovių sektoriuje taikomos tvarkos tikslus ir užtikrinti darnų bei veiksmingą gamintojų organizacijų darbą, gamintojų organizacijos turi būti stabilios. Todėl turėtų būti nustatytas trumpiausias narystės gamintojų organizacijoje laikotarpis. Valstybėms narėms reikėtų leisti pačioms nustatyti išankstinio pranešimo laikotarpius ir datas, nuo kurių gali įsigalioti narystės atsisakymas;

(5)

jei gamintojų organizacijai suteiktas pripažinimas susijęs su produktu, kuriam gaminti būtinas apsirūpinimas techninėmis priemonėmis, jai turėtų būti leista tomis priemonėmis apsirūpinti per savo narius, patronuojamąsias įmones, gamintojų organizacijų asociaciją, kuriai ji priklauso, arba naudojantis užsakomosiomis paslaugomis;

(6)

pagrindinė ir svarbiausia gamintojų organizacijos veikla turėtų būti susijusi su pasiūlos koncentravimu ir savo produktų tiekimu rinkai siekiant sustiprinti vaisių ir daržovių gamintojų derybinę galią ir pasiekti teisingesnį gaunamos naudos pasiskirstymą tiekimo grandinėje. Tačiau gamintojų organizacijoms reikėtų leisti dalyvauti ir kitoje komercinėje arba nekomercinėje veikloje. Reikėtų skatinti gamintojų organizacijų bendradarbiavimą, todėl gamintojų organizacijoms turėtų būti leista vaisius ir daržoves pirkti tik iš kitos pripažintos gamintojų organizacijos, jei į šios produkcijos vertę nebūtų atsižvelgiama nei skaičiuojant su pagrindine veikla, nei su kita veikla susijusios parduodamos produkcijos vertę;

(7)

nors pagrindinė gamintojų organizacijos veikla yra koncentruoti jos narių produktų, su kuriais susijęs jos pripažinimas, pasiūlą ir teikti juos rinkai, kai kuriais atvejais nariams gamintojams reikėtų leisti parduoti tam tikrą produkcijos procentinę dalį ne per gamintojų organizaciją, jei gamintojų organizacija tai leidžia ir jei laikomasi valstybės narės ir gamintojų organizacijos sąlygų. Visa pardavimo ne per gamintojų organizaciją procentinė dalis neturėtų viršyti didžiausios ribos;

(8)

reikėtų parengti išsamesnes nuostatas dėl užsakomųjų paslaugų, kai veikla užsakoma atlikti subjektams, kurie glaudžiai susiję su gamintojų organizacijomis;

(9)

siekiant palengvinti pasiūlos koncentraciją, reikėtų skatinti esamas gamintojų organizacijas jungtis į naujas organizacijas, nustatant tokių susijungusių organizacijų veiklos programų sujungimo taisykles;

(10)

laikantis principų, pagal kuriuos gamintojų organizaciją turi būti įkurta pačių gamintojų iniciatyva ir jų pačių kruopščiai tikrinama, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti sąlygas, kuriomis kiti fiziniai ar juridiniai asmenys gali būti priimti gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos nariais;

(11)

siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijos iš tiesų atstovautų mažiausiam gamintojų skaičiui, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad narių, kurie pagamina didžiąją dalį gamintojų organizacijos produkcijos arba turi didžiąją dalį jos akcijų ar kapitalo, mažuma negalėtų neleistinai dominuoti jos valdyme ir veikloje. Kai subjektai iki pripažinimo gamintojų organizacija yra teisinės formos, pagal kurią demokratinė atskaitomybė numatyta nacionalinės teisės aktuose, demokratinė atskaitomybė jau užtikrinta. Kitais atvejais valstybės narės turėtų nustatyti didžiausią balsavimo teisių nuošimtį ar akcijų paketo dalį ir atlikti atitinkamas patikras;

(12)

turėtų būti nustatytos gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų ir tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimo ir veikimo taisyklės. Siekiant nuoseklumo jos turėtų būti kuo panašesnės į gamintojų organizacijoms nustatytas taisykles;

(13)

kad naudotis veiklos programų paramos schema būtų lengviau, reikėtų aiškiai apibrėžti gamintojų organizacijų parduodamos produkcijos vertę ir nustatyti taisykles, į kuriuos produktus galima atsižvelgti ir kuriame prekybos etape turi būti apskaičiuota produkcijos vertė. Kontrolės tikslais ir siekiant supaprastinimo, apskaičiuojant perdirbti skirtų vaisių ir daržovių vertę tikslinga naudoti fiksuotą dydį. Apskaičiuojant tą fiksuotą dydį reikėtų remtis pagrindinio produkto, t. y. perdirbti skirtų vaisų ir daržovių, verte ir prie jos pridėti tik tos veiklos, kuri nėra tikroji perdirbimo veikla, vertę. Kadangi įvairių produktų grupių vaisių ir daržovių, reikalingų perdirbtiems vaisiams ir daržovėms gaminti, kiekis labai skiriasi, į tuos skirtumus turėtų būti atsižvelgiama nustatant taikytinus fiksuotus dydžius. Perdirbti skirtų vaisių ir daržovių, kurie perdirbami į perdirbtas aromatines žoles ir maltą papriką, atveju, kai reikia apskaičiuoti perdirbti skirtų vaisių ir daržovių vertę, taip pat tikslinga naudoti fiksuotą dydį, kuris grindžiamas tik pagrindinio produkto verte. Parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo metodas turėtų sušvelninti metinių svyravimų arba duomenų nepakankamumo poveikį ir padėti išvengti dvigubo įskaičiavimo, ypač tarpvalstybinių gamintojų organizacijų ir jų asociacijų atveju. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui schema, gamintojų organizacijoms programos laikotarpiu paprastai neturėtų būti leidžiama keisti referencinio laikotarpio nustatymo metodikos;

(14)

gamintojų organizacijos gali turėti akcijų ar kapitalo patronuojamosiose įmonėse, kurios padeda didinti jų narių produkcijos pridėtinę vertę. Reikėtų nustatyti tokios parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo taisykles. Tokių patronuojamųjų įmonių pagrindinė veikla turėtų būti tokia pati kaip ir gamintojų organizacijos;

(15)

siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos naudojimą, reikėtų nustatyti veiklos fondų ir narių finansinių įnašų valdymo ir buhalterinės apskaitos taisykles, kurios turėtų būti kuo lankstesnės, su sąlyga, kad visi gamintojai galėtų pasinaudoti veiklos fondu ir demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus dėl jo lėšų naudojimo;

(16)

reikėtų priimti nuostatas dėl nacionalinės tvarių programų strategijos ir nacionalinės aplinkosaugos veiksmų programos taikymo srities bei struktūros. Reikėtų siekti kuo geriau paskirstyti finansinius išteklius ir gerinti strategijos kokybę. Taip pat reikėtų priimti nuostatas, kad būtų išvengta dvigubo to paties veiksmo finansavimo pagal kitas paramos schemas, tokias kaip kaimo plėtros ar pardavimo skatinimo programos;

(17)

siekiant finansinio saugumo ir teisinio tikrumo, reikėtų sudaryti operacijų ir išlaidų, kurios negali būti padengtos, sąrašą ir nebaigtinį operacijų, kurios gali būti įtrauktos į veiklos programas, sąrašą. Reikėtų priimti nuostatas dėl finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų, fiksuotų dydžių, fiksuotųjų vieneto įkainių ir investicijų. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnyje nustatyta keletas veiklos programų tikslų, įskaitant su produktais, kurie gaminami ir švieži, ir perdirbti, susijusius tikslus. Siekiant užtikrinti, kad tie tikslai būtų pasiekti, tikslinga nustatyti sąlygas, kuriomis veiksmai, susiję su vaisių ir daržovių perdirbimu į perdirbtus vaisius ir daržoves, atitiktų paramos reikalavimus. Atskiruose ūkiuose vykdytų investicijų klausimu reikėtų priimti nuostatas dėl likutinės vertės susigrąžinimo tais atvejais, kai narys išstoja iš gamintojų organizacijos;

(18)

nors gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programoms taikomos tokios pat taisyklės kaip ir gamintojų organizacijų veiklos programoms, kai kurie reikalavimai turėtų būti taikomi gamintojų organizacijų narių lygmeniu;

(19)

kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai įvertinti informaciją ir į veiklos programas įtrauktinas arba neįtrauktinas priemones ir veiksmus, reikėtų nustatyti veiklos programų pateikimo ir patvirtinimo tvarką, įskaitant terminus. Kadangi programos administruojamos metiniais laikotarpiais, reikėtų numatyti, kad iki tam tikros datos nepatvirtintos programos atidedamos vieniems metams;

(20)

turėtų būti nustatyta vėlesnių metų veiklos programų dalinio pakeitimo tvarka, kad programos galėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į visas naujas sąlygas, kurių iš pradžių, pateikiant programas, nebuvo galima numatyti. Be to, turėtų būti numatyta galimybė programos vykdymo metais keisti priemones ir veiklos fondo sumas. Siekiant užtikrinti, kad išliktų patvirtintų programų bendrieji tikslai, visiems tokiems pakeitimams turėtų būti taikomos tam tikros valstybių narių nustatytinos ribos ir sąlygos, be kita ko, apie pakeitimus reikėtų privalomai informuoti kompetentingas institucijas;

(21)

siekiant išvengti su grynųjų pinigų srautais susijusių sunkumų, gamintojų organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti išankstinių išmokų su tinkamais užstatais sistema. Jei būtų nutraukta veiklos programa ar atšauktas pripažinimas, nesvarbu, savo noru ar privalomai, arba gamintojų organizacija būtų likviduota, reikia užtikrinti, kad tikslai, dėl kurių buvo išmokėta pagalba, būtų pasiekti; priešingu atveju išmokėta pagalba turėtų būti sugrąžinta į Europos žemės ūkio garantijų fondą;

(22)

vaisių ir daržovių produkcija yra neprognozuojama, o produktai greitai genda. NET ir ne per didelis perteklius rinkoje ją gali gerokai sutrikdyti. Reikėtų priimti krizių valdymo ir prevencijos priemonių, susijusių su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytais produktais, aprėpties ir taikymo nuostatas. Šiose taisyklėse turėtų būti numatyta kuo lanksčiau ir greičiau imtis priemonių kilus krizėms, todėl valstybėms narėms ir gamintojų organizacijoms turėtų būti leista pačioms priimti sprendimus. Kita vertus, šios taisyklės turėtų apsaugoti nuo piktnaudžiavimo Sąjungos finansine parama, todėl jose reikėtų numatyti tam tikrų priemonių naudojimo ribas, taip pat ir finansines. Jomis taip pat turėtų būti užtikrinamas tinkamas fitosanitarijos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis;

(23)

reikėtų patvirtinti produktų pašalinimo iš rinkos taisykles, atsižvelgiant į galimą šios priemonės svarbą. Pirmiausia reikėtų nustatyti taisykles, taikytinas sistemai, pagal kurią būtų skiriama didesnė parama už pašalintus iš rinkos vaisius ir daržoves, kuriuos kaip humanitarinę pagalbą nemokamai paskirsto labdaros organizacijos ir tam tikros kitos įstaigos ir institucijos. Siekiant palengvinti nemokamą skirstymą, tikslinga numatyti galimybę leisti labdaros organizacijoms ir įstaigoms prašyti galutinių iš rinkos pašalintų produktų gavėjų sumokėti simbolinį įnašą. Be to, reikėtų nustatyti didžiausius paramos už pašalinimą iš rinkos dydžius, siekiant užtikrinti, kad pašalinimas iš rinkos netaptų nuolatiniu pateikimui rinkai alternatyviu produktų realizavimo būdu. Šiame kontekste tikslinga toliau naudoti bendrus pagrindinių produktų paramos lygius. Reikėtų nustatyti, kad didžiausi paramos už kitus produktus, kurie, remiantis patirtimi, nebuvo per dažnai šalinami iš rinkos, lygiai neviršija kiekvienoje valstybėje narėje užregistruotų kainų vidurkio procentines dalies. Tačiau dėl panašių priežasčių visais atvejais reikėtų nustatyti kiekybinę šalinimo iš rinkos operacijų ribą, taikoma vienam produktui ir vienai gamintojų organizacijai;

(24)

atsižvelgiant į sukauptą patirtį, reikėtų toliau tobulinti neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo arba derliaus nenuėmimo nuostatas. Panašiai reikėtų supaprastinti nuostatas dėl paramos savitarpio fondų steigimo administracinėms ir sodų atsodinimo po privalomo išnaikinimo išlaidoms padengti;

(25)

reikėtų priimti taisykles, taikytinas nacionalinei finansinei paramai, kurią valstybės narės gali suteikti Sąjungos regionuose, kuriuose gamintojų organizacijų steigimosi lygis ypač žemas, ir nustatyti organizacijų steigimosi lygio apskaičiavimo ir žemo organizacijų steigimosi lygio patvirtinimo taisykles. Tos taisyklės turėtų būti grindžiamos šiuo metu taikoma tvarka;

(26)

parama gamintojų grupėms tapo kaimo plėtros politikos dalimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (5), tačiau pranešimų apie gamintojų grupes, sudarytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, teikimo taisyklės, kurių reikia siekiant įgyvendinti pagalbos schemos nuostatas, turėtų būti paliktos šiame reglamente;

(27)

reikėtų patvirtinti nuostatas dėl pranešimų, kurie būtini šiam reglamentui įgyvendinti, tipo, formos ir teikimo priemonių. Tose nuostatose turėtų būti numatyti gamintojų ir gamintojų organizacijų pranešimai valstybėms narėms ir valstybių narių pranešimai Komisijai. Sukaupta duomenų registravimo patirtis leidžia šiek tiek supaprastinti nuostatas dėl prašomų duomenų kiekio ir dažnumo;

(28)

turėtų būti priimtos nuostatos dėl tinkamos vykdomų programų ir schemų stebėsenos bei vertinimo, kad šių programų ir schemų ekonomiškumą ir veiksmingumą galėtų įvertinti ir gamintojų organizacijos, ir valstybės narės. Įmanoma sumažinti esamų reikalavimų skaičių ir išsamumą nepakeičiant vertinimo kokybės;

(29)

reikėtų nustatyti priemones dėl tinkamų administracinių nuobaudų, taikytinų nustačius pažeidimus. Šios priemonės turėtų apimti tiek Sąjungos lygmeniu taikomas specifines patikras ir administracines nuobaudas, tiek papildomas nacionalines patikras ir administracines nuobaudas;

(30)

reikėtų priimti procedūrines nuostatas dėl sąlygų, kuriomis vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir tarpšakinių organizacijų nustatytų taisyklių taikymo sritis galėtų būti išplėsta į ją įtraukiant visus konkrečioje ekonominėje zonoje įsisteigusius gamintojus. Kai produkcija parduodama nenuskinta, turėtų būti aiškiai nustatyta, kurios taisyklės turėtų būti taikomos atitinkamai gamintojams ir pirkėjams;

(31)

turėtų būti patvirtintos vaisių ir daržovių įvežimo kainų sistemos taikymo taisyklės. Kadangi dauguma greitai gendančių vaisių ir daržovių tiekiama siuntomis, atsiranda tam tikrų sunkumų nustatant jų vertę. Reikėtų nustatyti galimus įvežimo kainos, pagal kurią importuojami produktai klasifikuojami Bendrajame muitų tarife, apskaičiavimo metodus. Siekiant užtikrinti, kad sistema būtų taikoma tinkamai, taip pat reikėtų numatyti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų pateikiama garantija;

(32)

siekiant užtikrinti, kad reikiama informacija laiku ir tvarkingai pasiektų Komisiją, reikėtų priimti pranešimų apie importuotų produktų kainas ir kiekį nuostatas. Reikėtų nustatyti pranešimų apie force majeure atvejus taisykles, kad būtų galima šalinti tokios padėties padarinius;

(33)

aiškumo ir teisinio tikrumo sumetimais reikėtų išbraukti šiuo deleguotuoju reglamentu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/892 (6) pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatas. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl prekybos standartų turėtų išlikti tol, kol nebus pakeistos. Su gamintojų grupėmis, sudarytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, tiesiogiai susijusios nuostatos turėtų būti išsaugotos, o kai kurie kiti netiesiogiai su jais susiję straipsniai turėtų būti taikomi iki jų pripažinimo plano įgyvendinimo ir jų pripažinimo gamintojų organizacija pabaigos;

(34)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo ankstesnių reikalavimų prie naujų, reikėtų priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas. Gamintojų organizacijoms reikėtų suteikti galimybę baigti vykdomas veiklos programas laikantis ankstesnių taisyklių;

(35)

šis reglamentas turėtų įsigalioti septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būti taikomas nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu papildomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, nurodytų to reglamento 1 straipsnio 2 dalies i ir j punktuose, išskyrus prekybos standartus, ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų.

Tačiau šio reglamento II antraštinė dalis taikoma tik vaisių ir daržovių sektoriaus produktams, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte, ir tik perdirbti skirtiems tokiems produktams.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS

I SKYRIUS

Reikalavimai ir pripažinimas

1 skirsnis

Apibrėžtys

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje antraštinėje dalyje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

gamintojas – tai ūkininkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (7) 4 straipsnio 1 dalies a punkte, gaminantis vaisius ir daržoves, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte, ir tokius produktus, skirtus tik perdirbti;

b)

narys gamintojas – gamintojas arba iš gamintojų sudarytas teisinis subjektas, kuris yra gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos narys;

c)

patronuojamoji įmonė – įmonė, kurioje vienai ar daugiau gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų priklauso akcijų arba įstatinio kapitalo ir kuri padeda siekti tų organizacijų arba asociacijų tikslų;

d)

tarpvalstybinė gamintojų organizacija – organizacija, kuriai priklausantys gamintojai bent vieną iš ūkių turi kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra organizacijos pagrindinė buveinė;

e)

tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija – gamintojų organizacijų asociacija, kurios bent viena iš asocijuotųjų organizacijų yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra asociacijos pagrindinė buveinė;

f)

priemonė – tai:

i)

gamybos planavimo veiksmai, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą;

ii)

produktų, šviežių ar perdirbtų, kokybės gerinimo ar išsaugojimo veiksmai, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą;

iii)

veiksmai, kuriais siekiama didinti produktų komercinę vertę ir gerinti pardavimą, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą, šviežių ar perdirbtų produktų pardavimo skatinimas ir komunikacijos veikla, išskyrus pardavimo skatinimo ir komunikacijos veiklą, kuriai taikomas vi punktas;

iv)

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės gamybos veiksmai, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą;

v)

mokymo ir geriausios patirties mainų veiksmai, išskyrus mokymą, kuriam taikomas vi punktas, konsultavimo paslaugų prieinamumo rėmimo veiksmai ir techninė pagalba;

vi)

bet kuri iš krizių prevencijos ir valdymo priemonių, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipoje;

vii)

aplinkosaugos veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalyje, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą;

viii)

kiti veiksmai, įskaitant investicijas į ilgalaikį turtą, išskyrus i–vii punktuose nurodytą turtą, atitinkantį vieną ar daugiau Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų ar išdėstytų tikslų;

g)

veiksmas – tam tikra veikla ar priemonė, kuria siekiama prisidėti prie vieno ar kelių Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų ar išdėstytų tikslų įgyvendinimo;

h)

investicijos į ilgalaikį turtą – materialiojo turto įsigijimas, kuriuo siekiama prisidėti prie vieno ar kelių Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų ar išdėstytų tikslų įgyvendinimo;

i)

šalutinis produktas – ruošiant vaisių ar daržovių produktą gaunamas produktas, kuris turi teigiamos ekonominės vertės, tačiau nėra pagrindinis numatytas gamybos produktas;

j)

ruošimas – tokia vaisių ir daržovių paruošimo veikla kaip valymas, pjaustymas, lupimas, apipjaustymas ir džiovinimas, jų neperdirbant;

k)

tarpšakinis pagrindas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies b punkte, yra veikla siekiant vieno ar kelių to reglamento 157 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų tikslų, kurią valstybė narė patvirtino ir kurią bendrai valdo gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija ir dar bent vienas maisto perdirbimo arba paskirstymo grandinės dalyvis;

l)

pradinis rodiklis – rodiklis, kuris rodo esamą būklę ar tendenciją programavimo laikotarpio pradžioje ir gali suteikti naudingos informacijos:

i)

nagrinėjant pradinę padėtį, kad būtų galima parengti nacionalinę tvarių veiklos programų strategiją ar veiklos programą;

ii)

kuria būtų galima remtis vertinant nacionalinės strategijos ar veiklos programos rezultatus ir poveikį; arba

iii)

aiškinant nacionalinės strategijos ar veiklos programos rezultatus ir poveikį;

m)

specialios išlaidos – tai papildomos išlaidos, apskaičiuojamos kaip faktiškai patirtų ir įprastinių išlaidų skirtumas, ir dėl veiksmo prarastos pajamos, neįskaitant papildomų pajamų ir sutaupytų išlaidų.

2 skirsnis

Pripažinimo kriterijai ir kiti reikalavimai

3 straipsnis

Gamintojų organizacijų teisinis statusas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines teisines ir administracines struktūras, apibrėžia teisinius subjektus, kurie gali pateikti paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnį. Kai tinka, jos taip pat priima nuostatas dėl aiškiai apibrėžtų teisinių subjektų dalių, kurios gali pateikti paraišką dėl pripažinimo pagal tą straipsnį. Valstybės narės gali priimti papildomas taisykles dėl gamintojų organizacijų pripažinimo ir dėl teisinių subjektų, kurie gali pateikti paraišką dėl pripažinimo gamintojų organizacijomis.

4 straipsnis

Produktai, patenkantys į taikymo sritį

1.   Valstybės narės gamintojų organizacijoms suteikia pripažinimą, susijusį su pripažinimo paraiškoje nurodytu produktu ar produktų grupe.

2.   Valstybės narės gamintojų organizacijoms suteikia tik su perdirbti skirtais produktais ar produktų grupėmis susijusį pripažinimą, jei gamintojų organizacijos gali užtikrinti, kad tokie produktai pristatomi perdirbti pagal tiekimo sutarčių sistemą ar kitu būdu.

5 straipsnis

Mažiausias narių skaičius

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies b punktą, valstybės narės nustato mažiausią narių skaičių.

Nustatydamos mažiausią gamintojų organizacijos narių skaičių, valstybės narės gali numatyti, kad tais atvejais, kai paraišką dėl pripažinimo pateikusį asmenį visiškai ar iš dalies sudaro nariai, kurie patys yra teisiniai subjektai arba aiškiai apibrėžtos teisinių subjektų, kurias sudaro gamintojai, dalys, mažiausias gamintojų skaičius gali būti apskaičiuotas remiantis gamintojų, asocijuotų su kiekvienu teisiniu subjektu ar aiškiai apibrėžtomis teisinių subjektų dalimis, skaičiumi.

6 straipsnis

Trumpiausias narystės laikotarpis

1.   Trumpiausias gamintojo narystės laikotarpis yra vieni metai.

2.   Apie narystės atsisakymą gamintojų organizacijai pranešama raštu. Valstybės narės nustato išankstinio pranešimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai, ir datą, nuo kurios įsigalioja narystės atsisakymas.

7 straipsnis

Gamintojų organizacijų struktūra ir veikla

Valstybės narės tikrina, ar gamintojų organizacijos turi reikiamą personalą, infrastruktūrą ir įrangą, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152, 154 ir 160 straipsniuose, ir užtikrintų savo esminių funkcijų vykdymą, visų pirma susijusių su:

a)

žiniomis apie jų narių produkciją;

b)

narių produkcijos surinkimo, rūšiavimo, sandėliavimo ir pakavimo techninėmis priemonėmis;

c)

prekyba savo narių produkcija;

d)

prekybos ir biudžeto valdymu; ir

e)

centralizuota išlaidomis grindžiama apskaita ir sąskaitų faktūrų išrašymo sistema pagal nacionalinę teisę.

8 straipsnis

Tinkamos parduoti produkcijos vertė arba kiekis

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies b punktą tinkamos parduoti produkcijos vertė ar kiekis nustatomi tokiais pat principais, kuriais pagal šio reglamento 22 ir 23 straipsnius nustatoma parduodamos produkcijos vertė.

2.   Kai 1 dalies taikymo reikmėms nepakanka ankstesnių duomenų apie nario parduodamą produkciją, parduoti tinkamos produkcijos vertė laikoma lygia per 12 iš eilės einančių mėnesių parduotos produkcijos tikrajai vertei. Tie 12 mėnesių turi būti trejų metų laikotarpyje iki metų, kuriais pateikta pripažinimo paraiška.

9 straipsnis

Mažiausia parduodamos produkcijos vertė

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies b punktą, valstybės narės, be mažiausio narių skaičiaus, nustato veiklos programą įgyvendinančios gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos mažiausią vertę.

10 straipsnis

Aprūpinimas techninėmis priemonėmis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies c punktą ir šio reglamento 7 straipsnio b punktą, gamintojų organizacija, kuriai suteiktas pripažinimas susijęs su produktu, kuriam gaminti būtinas apsirūpinimas techninėmis priemonėmis, yra laikoma įvykdžiusia su tuo susijusį savo įsipareigojimą, jei tinkamą techninių priemonių lygį ji užtikrina pati, per savo narius ar patronuojamąsias įmones, gamintojų organizacijų asociaciją, kuriai ji priklauso, arba naudodamasi užsakomosiomis paslaugomis.

11 straipsnis

Pagrindinė gamintojų organizacijų veikla

1.   Pagrindinė gamintojų organizacijos veikla turi būti susijusi su jos narių produktų, su kuriais susijęs jai suteiktas pripažinimas, pasiūlos koncentravimu ir tiekimu rinkai.

Pirmoje pastraipoje nurodytą tiekimą rinkai vykdo gamintojų organizacija arba, užsakomųjų paslaugų atveju, kaip nurodyta 13 straipsnyje, jis vyksta gamintojų organizacijai kontroliuojant. Produkto tiekimą rinkai, be kita ko, sudaro sprendimas, koks ir kaip produktas turi būti parduodamas ir, išskyrus pardavimą per aukcioną, derybos dėl jo kiekio ir kainos.

Registruojamus duomenis, įskaitant apskaitos dokumentus, iš kurių matyti, kad gamintojų organizacijos koncentravo savo narių produktų, su kuriais susijęs joms suteiktas pripažinimas, pasiūlą ir juos tiekė rinkai, gamintojų organizacijos saugo bent penkerius metus.

2.   Gamintojų organizacija gali parduoti gamintojų organizacijai arba gamintojų organizacijų asociacijai nepriklausančių gamintojų produktus, jei jai suteiktas pripažinimas susijęs su tais produktais ir jei tokios veiklos ekonominė vertė mažesnė už jos parduodamos produkcijos vertę, apskaičiuotą pagal 22 straipsnį.

3.   Tiesiogiai iš kitos gamintojų organizacijos perkamų vaisių ir daržovių, taip pat produktų, su kuriais nėra susijęs gamintojų organizacijai suteiktas pripažinimas, pardavimas nelaikomas gamintojų organizacijos veiklos dalimi.

4.   Jei taikoma 22 straipsnio 8 dalis, šio straipsnio 2 dalis atitinkamoms patronuojamosioms įmonėms taikoma mutatis mutandis.

12 straipsnis

Produkcijos pardavimas ne per gamintojų organizaciją

1.   Gamintojų organizacijai leidžiant, nariai gamintojai, laikydamiesi valstybių narių ir gamintojų organizacijos nustatytų sąlygų, gali:

a)

parduoti produktus tiesiogiai ar už savo ūkio ribų vartotojams jų asmeninėms reikmėms;

b)

patys arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti nedidelius, palyginti su savo organizacijos parduodamos produkcijos apimtimis, atitinkamų produktų kiekius;

c)

savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurie dėl savo savybių į atitinkamos gamintojų organizacijos komercinės veiklos sritį paprastai nepatenka.

2.   Bet kurios nario gamintojo produkcijos, parduodamos ne per gamintojų organizaciją, procentinis dydis neviršija 25 % apimties arba vertės. Tačiau valstybės narės gali nustatyti žemesnį procentinį dydį. Tačiau, parduodant produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (8), arba kai nariai gamintojai parduoda savo produkciją per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją, valstybės narės gali padidinti tą procentinį dydį iki 40 %.

13 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

1.   Veikla, kurią valstybė narė pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 155 straipsnį gali leisti vykdyti naudojantis užsakomosiomis paslaugomis, yra susijusi su to reglamento 152 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytais tikslais ir gali, be kita ko, apimti gamintojų organizacijos narių gaminamo produkto surinkimą, laikymą, pakavimą ir pardavimą.

2.   Užsakomąsias paslaugas perkanti gamintojų organizacija raštu sudaro komercinį susitarimą (sutartį, susitarimą ar protokolą) su kitu subjektu, įskaitant vieną ar kelis jo narius ar patronuojamąją įmonę, dėl atitinkamos veiklos vykdymo. Gamintojų organizacija ir toliau atsako už veiklos, kurios atlikimo paslauga yra užsakyta, vykdymą, bendrą valdymo kontrolę ir komercinio susitarimo dėl veiklos vykdymo priežiūrą.

Tačiau laikoma, kad veiklą įvykdė gamintojų organizacija, jeigu ją įvykdė gamintojų organizacijų asociacija ar kooperatyvas, kurio nariai patys yra kooperatyvai, o gamintojų organizacija yra jos narys, arba patronuojamoji įmonė, atitinkanti šio 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą.

3.   2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta bendra valdymo kontrolė ir priežiūra turi būti efektyvi ir ją vykdant reikalaujama, kad užsakomųjų paslaugų sutartyje, susitarime ar protokole:

a)

būtų numatyta galimybė gamintojų organizacijai parengti privalomus nurodymus ir nuostatos, pagal kurias gamintojų organizacija galėtų nutraukti sutartį, susitarimą ar protokolą, jei paslaugų teikėjas nesilaiko užsakomųjų paslaugų sutarties sąlygų;

b)

būtų nustatytos išsamios sąlygos, įskaitant reguliaraus ataskaitų teikimo prievoles ir terminus, kurios suteikia gamintųjų organizacijai galimybę iš tiesų kontroliuoti pagal užsakomąsias paslaugas vykdomą veiklą.

Gamintojų organizacijas bent 5 metus saugo užsakomųjų paslaugų sutartis, susitarimus ar protokolus ir b punkto pirmoje pastraipoje nurodytas ataskaitas ex post patikrų reikmėms ir visiems paprašiusiems nariams suteikia galimybę susipažinti su tais dokumentais.

14 straipsnis

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos

1.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų pagrindinė buveinė įkuriama valstybėje narėje, kurioje organizacija parduoda didžiausios vertės, apskaičiuotos pagal 22 ir 23 straipsnius, produkciją.

Tačiau pagrindinė buveinė gali būti įkurta ir valstybėje narėje, kurioje yra dauguma narių gamintojų, jei dėl to sutaria atitinkamos valstybės narės.

2.   Kai tarpvalstybinė gamintojų organizacija įgyvendina veiklos programą, o pateikiant paraišką dėl naujos veiklos programos didžiausios vertės produkcija parduodama kitoje valstybėje narėje arba dauguma narių gamintojų yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, iki naujos veiklos programos įgyvendinimo pabaigos pagrindinė buveinė lieka toje pačioje valstybėje narėje.

Tačiau, jei įgyvendinus tą naują veiklos programą didžiausios vertės produkcija vis dar parduodama arba dauguma gamintojų organizacijos narių vis dar yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje tuo metu yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, pagrindinė buveinė perkeliama į tą kitą valstybę narę, nebent atitinkamos valstybės narės sutaria nekeisti pagrindinės buveinės vietos.

3.   Valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, yra atsakinga už:

a)

tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pripažinimą;

b)

tarpvalstybinės gamintojų organizacijos veiklos programos patvirtinimą;

c)

tai, kad būtų užmegztas būtinas administracinis bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, kuriose yra narių, dėl pripažinimo sąlygų atitikimo ir patikrinimų bei administracinių nuobaudų sistemos. Tos kitos valstybės narės laiku suteikia visą reikalingą pagalbą valstybei narei, kurioje yra pagrindinė buveinė; ir

d)

kai to prašo valstybė narė, kurioje yra asociacijos narių – visų susijusių dokumentų, įskaitant visus galiojančius teisės aktus, išverstų į tos valstybės narės oficialią kalbą arba vieną iš jos oficialių kalbų, pateikimą.

15 straipsnis

Gamintojų organizacijų susijungimas

1.   Kai gamintojų organizacijos susijungia, po susijungimo atsiradusi gamintojų organizacija prisiima susijungusių atskirų gamintojų organizacijų teises ir pareigas. Valstybė narė užtikrina, kad nauja gamintojų organizacija laikytųsi visų pripažinimo kriterijų ir priskiria jai naują numerį vienos identifikavimo sistemos reikmėms, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 22 straipsnyje.

Po susijungimo atsiradusi gamintojų organizacija gali arba lygiagrečiai ir atskirai vykdyti programas iki kitų metų po metų, kuriais įvyko susijungimas, sausio 1 d., arba sujungti veiklos programas susijungimo metu.

Šio reglamento 34 straipsnis taikomas sujungtoms veiklos programoms.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti, pateikus deramai pagrįstą prašymą, toliau lygiagrečiai vykdyti veiklos programas iki jos natūraliai užbaigiamos.

16 straipsnis

Nariai, kurie nėra gamintojai

1.   Valstybės narės gali nustatyti, kokiomis sąlygomis bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra gamintojas, gali tapti gamintojų organizacijos nariu.

2.   Nustatydamos 1 dalyje nurodytas sąlygas, valstybės narės visų pirma užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 153 straipsnio 2 dalies c punkto ir 159 straipsnio a punkto i papunkčio.

3.   Fiziniams ar juridiniams asmenims, nurodytiems 1 dalyje, taikomos šios nuostatos:

a)

į juos neatsižvelgiama, kai svarstoma atitiktis pripažinimo kriterijams,

b)

jie negali tiesiogiai pasinaudoti Sąjungos finansuojamomis priemonėmis.

1 dalyje nurodytomis sąlygomis valstybės narės gali apriboti arba panaikinti fizinių arba juridinių asmenų teisę balsuoti dėl sprendimų, susijusių su veiklos fondais.

17 straipsnis

Demokratinė gamintojų organizacijų atskaitomybė

1.   Kai gamintojų organizacija turi teisinę struktūrą, kuriai pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus reikalinga demokratinė atskaitomybė, ji laikoma įvykdžiusia šį reikalavimą šio reglamento tikslais, nebent valstybė narė nusprendžia kitaip.

2.   Gamintojų organizacijoms, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, valstybės narės nustato didžiausią balsavimo teisių ir akcijų ar kapitalo procentinę dalį, kurią bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali turėti gamintojų organizacijoje. Didžiausia balsavimo teisių ir akcijų ar kapitalo procentinė dalis yra mažesnė negu 50 % visų balsavimo teisių ir mažesnė negu 50 % akcijų ar kapitalo.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nustatyti didesnę didžiausią akcijų ar kapitalo procentinę dalį, kurią juridinis asmuo gali turėti gamintojų organizacijoje, jei priimtos priemonės, užtikrinančios, kad toks juridinis asmuo jokiu būdu negalės piktnaudžiauti galia.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2014 m. gegužės 17 d. veiklos programą jau įgyvendinančios gamintojų organizacijos didžiausią procentinę akcijų ar kapitalo dalį, kurią valstybė narė nustato taikydama pirmą pastraipą, taiko tik pasibaigus tai veiklos programai.

3.   Valstybės narės atlieka su turimomis balsavimo teisėmis ir akcijomis susijusias patikras, remdamosi rizikos analize. Kai gamintojų organizacijos nariai patys yra juridiniai asmenys, patikros metu taip pat tikrinama fizinių ar juridinių asmenų, turinčių narių akcijų ar kapitalo, tapatybė.

4.   Jei gamintojų organizacija yra aiškiai apibrėžta teisinio subjekto dalis, valstybės narės priima priemones, kuriomis būtų apribojama arba panaikinama to teisinio subjekto teisė keisti, tvirtinti arba atmesti gamintojų organizacijos priimtus sprendimus.

3 skirsnis

Gamintojų organizacijų asociacijos

18 straipsnis

Su gamintojų organizacijomis susijusios taisyklės, taikytinos gamintojų organizacijų asociacijoms

Gamintojų organizacijų asociacijoms mutatis mutandis taikomi 3 ir 6 straipsniai, 11 straipsnio 3 dalis, 13, 15 ir 17 straipsniai. Jei gamintojų organizacijų asociacija prekiauja jai priklausančių gamintojų organizacijų produktais, mutatis mutandis taikoma 11 straipsnio 2 dalis.

19 straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimas

1.   Valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 156 straipsnį gamintojų organizacijų asociacijas gali pripažinti tik su produktu ar produktų grupe, nurodytais pripažinimo paraiškoje, susijusiai veiklai ar veikloms vykdyti, jei gamintojų organizacijų asociacija pajėgi veiksmingai įgyvendinti šias veiklas.

2.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 156 straipsnį pripažinta gamintojų organizacijų asociacija gali vykdyti bet kokią gamintojų organizacijos veiklą ar funkciją, net jei atitinkamus produktus toliau parduoda jos nariai.

3.   Su konkrečiu produktu ar grupe produktų ir veikla susijusiai gamintojų organizacijai leidžiama būti tik vienos veiklos programą įgyvendinančios gamintojų organizacijų asociacijos nare.

4.   Valstybės narės gali priimti papildomas gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimo taisykles.

20 straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacijų nariai, kurie nėra gamintojų organizacijos

1.   Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, kuriomis fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra pripažinta gamintojų organizacija, gali būti gamintojų organizacijų asociacijos nariu.

2.   Pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos nariams, kurie nėra pripažintos gamintojų organizacijos, taikomi šie apribojimai:

a)

į juos neatsižvelgiama, kai svarstoma atitiktis pripažinimo kriterijams,

b)

jie negali tiesiogiai pasinaudoti Sąjungos finansuojamomis priemonėmis.

Valstybės narės gali suteikti, apriboti arba panaikinti tų narių teisę balsuoti dėl sprendimų, susijusių su veiklos programomis.

21 straipsnis

Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija

1.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos pagrindinė buveinė įkuriama valstybėje narėje, kurioje gamintojų organizacijų nariai parduoda didžiausios vertės produkciją.

Kita vertus, pagrindinė buveinė gali būti įkurta valstybėje narėje, kurioje yra dauguma gamintojų organizacijų narių, jei dėl to sutaria atitinkamos valstybės narės.

2.   Kai tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija įgyvendina veiklos programą, o pateikiant paraišką dėl naujos veiklos programos didžiausios vertės produkcija parduodama kitoje valstybėje narėje arba dauguma narių gamintojų organizacijų yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra tos tarpvalstybinės asociacijos pagrindinė buveinė, iki naujos veiklos programos įgyvendinimo pabaigos pagrindinė buveinė lieka toje valstybėje narėje, kurioje ji yra tuo metu.

Tačiau, jei įgyvendinus tą naują veiklos programą didžiausios vertės produkcija vis dar parduodama arba dauguma gamintojų organizacijų narių vis dar yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje tuo metu yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, pagrindinė buveinė perkeliama į tą kitą valstybę narę, nebent atitinkamos valstybės narės sutaria nekeisti pagrindinės buveinės vietos.

3.   Valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos pagrindinė buveinė, yra atsakinga už:

a)

asociacijos pripažinimą;

b)

kai tinka, asociacijos veiklos programos patvirtinimą;

c)

tai, kad būtų užmegztas būtinas administracinis bendradarbiavimas su kita valstybe nare, kurioje yra asocijuotų organizacijų, susijęs su patikrų bei administracinių nuobaudų sistema ir siekiant gamintojų organizacijų narių atitikties pripažinimo sąlygoms ir veiklos programų įgyvendinimo. Tos kitos valstybės narės teikia visą reikalingą pagalbą valstybei narei, kurioje yra pagrindinė buveinė; ir,

d)

kai to prašo valstybė narė, kurioje yra asociacijos narių – visų susijusių dokumentų, įskaitant visus galiojančius teisės aktus, išverstų į tos valstybės narės oficialią kalbą arba vieną iš jos oficialių kalbų, pateikimą.

II SKYRIUS

Veiklos fondai ir veiklos programos

1 skirsnis

Parduodamos produkcijos vertė

22 straipsnis

Skaičiavimo pagrindas

1.   Gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertė apskaičiuojama remiantis pačios gamintojų organizacijos ir jos narių gamintojų produkcija, kurią sudaro tik vaisių ir daržovių, su kuriais susijęs gamintojų organizacijai suteiktas pripažinimas, produkcija. Parduodamos produkcijos vertė gali apimti vaisių ir daržovių, kurių atitikties prekybos standartams nereikalaujama, vertę, jei tie standartai netaikomi.

Gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos vertė apskaičiuojama remiantis pačios gamintojų organizacijų asociacijos ir jos narių gamintojų organizacijų parduodama produkcija, kurią sudaro tik vaisių ir daržovių, su kuriais susijęs gamintojų organizacijų asociacijai suteiktas pripažinimas, produkcija. Atliekant šį skaičiavimą vengiama dvigubo įskaičiavimo.

2.   Į parduodamos produkcijos vertę neįskaičiuojama perdirbtų vaisių ir daržovių ar bet kurio kito vaisių ir daržovių sektoriui nepriklausančio produkto vertė.

Tačiau parduodamos perdirbti skirtų vaisių ir daržovių produkcijos, kurią gamintojų organizacija, gamintojų organizacijų asociacija ar jų nariai gamintojai arba patronuojamosios įmonės, atitinkančios šio straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, patys arba naudodamiesi užsakomosiomis paslaugomis perdirbo į vieną iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalyje išvardytų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų arba į bet kurį kitą šiame straipsnyje nurodytą ir šio reglamento I priede aprašytą produktą, vertė apskaičiuojama kaip fiksuotas procentinis dydis, taikomas sąskaitoje faktūroje nurodytai tų perdirbtų produktų vertei. Tas fiksuotas procentinis dydis yra:

a)

53 % – vaisių sultims;

b)

73 % – koncentruotoms sultims;

c)

77 % – pomidorų koncentratui;

d)

62 % – užšaldytiems vaisiams ir daržovėms;

e)

48 % – konservuotiems vaisiams ir daržovėms;

f)

70 % – konservuotiems Agaricus genties pievagrybiams;

g)

81 % – laikinai sūrymu konservuotiems vaisiams;

h)

81 % – džiovintiems vaisiams;

i)

27 % – perdirbtiems vaisiams ir daržovėms, kitiems nei nurodytieji a–h punktuose;

j)

12 % – perdirbtoms aromatinėms žolėms;

k)

41 % – maltai paprikai.

3.   Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms į parduodamos produkcijos vertę įskaičiuoti šalutinių produktų vertę.

4.   Į parduodamos produkcijos vertę įskaičiuojama iš rinkos pašalintos produkcijos, realizuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalį, vertė. Vertė apskaičiuojama pagal vidutinę tokių atitinkamu laikotarpiu gamintojų organizacijos parduodamų produktų kainą.

5.   Į parduodamos produkcijos vertę įskaičiuojama tik gamintojų organizacijos ir jos narių gamintojų produkcija, kurią parduoda ta gamintojų organizacija. Gamintojų organizacijos narių gamintojų produkcija, kurią parduoda jų pačių organizacijos paskirta kita gamintojų organizacija, įskaičiuojama į tos kitos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertę. Dvigubo įskaičiavimo vengiama.

6.   Išskyrus atvejus, kai taikoma 8 dalis, sąskaita faktūra už parduodamą vaisių ir daržovių produkciją išrašoma paėmimo iš gamintojų organizacijos etape kaip už paruoštą ir supakuotą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo IX dalyje nurodytą produktą, neįskaičiuojant:

a)

PVM;

b)

gamintojų organizacijos vidaus transporto išlaidų, jei atstumas tarp gamintojų organizacijos centralizuotų surinkimo ar pakavimo vietų ir jos paskirstymo vietos viršija 300 km.

7.   Parduodamos produkcijos vertė taip pat gali būti apskaičiuojama paėmimo iš gamintojų organizacijų asociacijos etape taip pat, kaip nustatyta 6 dalyje.

8.   Parduodamos produkcijos vertė taip pat gali būti apskaičiuojama jos paėmimo iš patronuojamosios įmonės etape taip pat, kaip nustatyta 6 dalyje, jei bent 90 % patronuojamosios įmonės akcijų ar kapitalo priklauso:

a)

vienai ar daugiau gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų; arba

b)

jei valstybė narė sutinka – gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų nariams gamintojams, jei tai padeda siekti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytų tikslų.

9.   Kai naudojamasi užsakomosiomis paslaugomis, parduodamos produkcijos vertė apskaičiuojama paėmimo iš gamintojų organizacijos etape ir į ją įskaičiuojama veiklos, kurią gamintojų organizacija užsakė įvykdyti savo nariams, trečiosioms šalims arba kitai patronuojamajai įmonei nei nurodytoji 8 dalyje, pridėtinė ekonominė vertė.

10.   Jei produkcija sumažėja dėl gaivalinės nelaimės, oro sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių, bet kokios draudimo išmokos, gautos pagal III skyriaus 7 skirsnyje numatytus derliaus draudimo veiksmus arba lygiaverčius gamintojų organizacijos valdomus veiksmus, dėl tų priežasčių gali būti įskaičiuotos į parduodamos produkcijos vertę.

23 straipsnis

Referencinis laikotarpis ir Sąjungos finansinės paramos viršutinė riba

1.   Kiekvienai gamintojų organizacijai valstybės narės nustato 12-os mėnesių referencinį laikotarpį, prasidedantį ne anksčiau kaip sausio 1 d. metais, po kurių yra treji metų iki metų, kuriems prašoma suteikti pagalbą, ir pasibaigiantį ne vėliau kaip gruodžio 31 d. metais, einančiais prieš metus, kuriems prašoma suteikti pagalbą.

Šis 12-os mėnesių laikotarpis yra atitinkamos gamintojų organizacijos referencinis laikotarpis.

Įgyvendinant veiklos programą referencinio laikotarpio nustatymo metodika nekeičiama, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta Sąjungos finansinės paramos viršutinė riba kiekvienais metais apskaičiuojama remiantis per referencinį laikotarpį gamintojų, kurie sausio 1 d. metais, kuriems prašoma suteikti pagalbą, yra gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos nariai, parduodamos produkcijos verte.

3.   Kai gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos nėra tarpvalstybinės, valstybės narės kaip alternatyvą 2 dalyje nustatytam metodui gali nuspręsti naudoti atitinkamu referenciniu laikotarpiu atitinkamos gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos tikrąją vertę. Tokiu atveju taisyklė taikoma visoms tos valstybės narės gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios nėra tarpvalstybinės.

4.   Jei produkto vertė sumažėjo bent 35 % dėl priežasčių, už kurias gamintojų grupė nėra atsakinga ir kurių ji nekontroliuoja, laikoma, kad tokio produkto parduodamos produkcijos vertė sudaro 65 % jų vertės per ankstesnį referencinį laikotarpį.

Gamintojų organizacija pagrindžia pirmoje pastraipoje nurodytas priežastis kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai.

Ši dalis taip pat taikoma nustatant, ar laikomasi mažiausios parduodamos produkcijos vertės, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

5.   Jei naujai pripažintos gamintojų organizacijos neturi pakankamai ankstesnių duomenų apie parduodamą produkciją, reikalingų 1 daliai taikyti, parduodamos produkcijos verte laikoma tinkamos parduoti produkcijos vertė, gamintojų organizacijos nurodyta prašant pripažinimo.

24 straipsnis

Apskaita

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojų organizacijos laikytųsi nacionalinių išlaidomis grindžiamos apskaitos standartų taip, kad išorės auditoriai galėtų sparčiai nustatyti, patikrinti ir patvirtinti jų išlaidas ir pajamas.

2 skirsnis

Veiklos fondai

25 straipsnis

Veiklos fondų finansavimas

1.   Gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijos asociacija nustato Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus finansinius įnašus į veiklos fondus.

2.   Visiems nariams gamintojams ar organizacijoms narėms suteikiama galimybė naudotis veiklos fondu ir demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos veiklos fondo naudojimu ir finansiniais įnašais į veiklos fondą.

3.   Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos įstatuose reikalaujama, kad jos nariai gamintojai ar jai priklausančios organizacijos pagal įstatus mokėtų finansinius įnašus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32 straipsnyje numatytam veiklos fondui sudaryti ir papildyti.

26 straipsnis

Pranešimas apie apskaičiuotąsias sumas

1.   Gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos praneša pripažinimą suteikusiai valstybei narei apskaičiuotas kitų metų Sąjungos finansinės paramos, jų narių ir pačios gamintojų organizacijos įnašų į veiklos fondus sumas ne vėliau kaip rugsėjo 15 d., kartu pateikdamos veiklos programas ar prašymus patvirtinti esamos veiklos programos pakeitimus.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti vėlesnę datą nei rugsėjo 15 d.

2.   Tokia veiklos fondų apskaičiuotoji suma apskaičiuojama remiantis veiklos programomis ir parduodamos produkcijos verte. Atskirai skaičiuojamos išlaidos krizių prevencijos bei valdymo ir kitoms priemonėms.

3 skirsnis

Veiklos programos

27 straipsnis

Nacionalinė strategija

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta strategija, įskaitant to reglamento 36 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinę programą, parengiama iki metinio veiklos programų projektų pateikimo. Komisijai pateikta ir, kai tinka, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą iš dalies pakeista nacionalinė programa įtraukiama į nacionalinę strategiją.

Nacionalinė strategija gali būti suskirstyta į regioninius elementus.

2.   Be Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų elementų, nacionalinė strategija apima visus sprendimus ir nuostatas, kuriuos valstybė narė priėmė taikydama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152–165 straipsnius.

3.   Rengiant nacionalinę strategiją atliekama pradinės padėties analizė, už kurios atlikimą atsako valstybė narė.

Analizuojant nustatomi ir įvertinami prioritetiniai poreikiai, tikslai, laukiami rezultatai ir kokybiniai tiksliniai rodikliai, palyginti su pradine padėtimi.

Analizuojant taip pat nustatomos priemonės ir veiksmai, skirti tiems tikslams pasiekti.

4.   Valstybės narės stebi ir vertina nacionalinę strategiją ir jos įgyvendinimą vykdant veiklos programas.

Prieš pateikiant metinius veiklos programų projektus nacionalinė strategija gali būti iš dalies pakeista.

5.   Valstybės narės, siekdamos užtikrinti tinkamą įvairių priemonių pusiausvyrą, nacionalinėje strategijoje nustato didžiausias procentines veiklos fondo dalis, kurias galima išleisti bet kuriai atskirai priemonei arba veiksmų rūšiai.

28 straipsnis

Nacionalinė aplinkosaugos veiksmų programa

Pateikdamos siūlomą programą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, valstybės narės taip pat praneša Komisijai apie bet kokius nacionalinės programos pakeitimus, kuriems taikoma toje pastraipoje nustatyta tvarka.

Komisija jai priimtinu būdu suteikia galimybę kitoms valstybėms narėms susipažinti su nacionaline programa.

29 straipsnis

Papildomos valstybės narės taisyklės

Valstybės narės gali priimti su veiklos programose numatytų priemonių, veiksmų ar išlaidų atitiktimi reikalavimams susijusias taisykles, papildančias Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, šį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/892.

30 straipsnis

Santykis su kaimo plėtros, valstybės pagalbos ir pardavimo skatinimo programomis

1.   Kai parama pagal valstybės narės kaimo plėtros programą ar programas suteikta veiklai, kuri tapati veiksmams, kurie galėtų atitikti finansavimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, ta valstybė narė užtikrina, kad gavėjas galėtų gauti paramą konkrečiam veiksmui tik pagal vieną schemą.

Kai valstybė narė tokią veiklą įtraukia į savo kaimo plėtros programą ar programas, ji užtikrina, kad nacionalinėje strategijoje būtų nurodytos apsaugos priemonės, nuostatos ir patikros, nustatytos tam, kad būtų išvengta dvigubo to paties veiksmo ar veiklos finansavimo.

2.   Gamintojų organizacijoms, kurioms suteikta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje arba Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 (9) 19 straipsnyje numatyta parama, neleidžiama įgyvendinti veiklos programos tuo pačiu laikotarpiu.

3.   Kai tinka, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 1 ir 3 dalims ir 35 straipsniui, paramos pagal tą reglamentą taikomoms priemonėms lygis neviršija paramos, taikomos kaimo plėtros programos priemonėms, lygio.

4.   Parama aplinkosaugos veiksmams, kurie tapatūs agrarinės aplinkosaugos ir klimato arba ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimams, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 atitinkamai 28 ir 29 straipsniuose, neturi viršyti to reglamento II priede nustatytų didžiausių agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokų arba ekologinio ūkininkavimo išmokų sumų. Tinkamai pagrįstais atvejais šias sumas galima padidinti, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kurios turi būti pagrįstos nacionalinėje strategijoje ir gamintojų organizacijų veiklos programose.

5.   4 dalis netaikoma aplinkosaugos veiksmams, kurie nėra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su konkrečiu žemės sklypu.

6.   Kai gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar tarpšakinės organizacijos pasinaudoja pardavimo skatinimo programomis, patvirtintomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014 (10), valstybės narės užtikrina, kad konkrečiam veiksmui gavėjas galėtų gauti paramą tik pagal vieną schemą.

31 straipsnis

Veiksmų atitiktis reikalavimams pagal veiklos programas

1.   Į veiklos programas neįtraukiami II priede išvardyti veiksmai ar išlaidos. Nebaigtinis reikalavimus atitinkančių veiksmų sąrašas pateiktas III priede.

2.   Veiklos programų įgyvendinimo išlaidos, atitinkančios pagalbos skyrimo kriterijus, yra tik faktiškai patirtos išlaidos. Tačiau valstybės narės gali nustatyti standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius tokiais atvejais:

a)

kai tokie standartiniai fiksuoti dydžiai ar fiksuotieji vieneto įkainiai nurodyti III priede;

b)

papildomoms (palyginti su krovinių vežimo kelių transportu išlaidomis) vienam kilometrui nustatytoms išorės transporto išlaidoms, patirtoms naudojantis geležinkelio arba jūrų transportu, kai toks transportas naudojamas kaip aplinkosaugos priemonė.

Be to, siekdamos atsižvelgti į regiono ar vietos ypatumus valstybės narės gali nuspręsti naudoti diferencijuotus fiksuotuosius vieneto įkainius.

Valstybės narės peržiūri standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad susiję apskaičiavimai būtų adekvatūs, tikslūs ir parengti iš anksto pagal sąžiningą, teisingą ir patikrinamą skaičiavimo metodą. Tuo tikslu valstybės narės:

a)

užtikrina, kad įstaiga, funkciškai nepriklausoma nuo valdžios institucijų, atsakingų už programos įgyvendinimą, ir turinti tinkamos patirties, atliktų skaičiavimus arba patvirtintų, kad apskaičiavimai tinkami ir tikslūs;

b)

saugo visus su standartinių fiksuotų dydžių arba fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymu ir peržiūra susijusius patvirtinamuosius dokumentus.

4.   Tam, kad veiksmas atitiktų reikalavimus, daugiau negu 50 % produktų, kuriems taikomas veiksmas, vertės turi sudaryti produktai, su kuriais susijęs gamintojų organizacijoms suteiktas pripažinimas. Be to, atitinkami produktai turi būti pagaminti gamintojų organizacijos narių arba kitos gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos narių gamintojų. Apskaičiuojant vertę taikomi mutatis mutandis 22 ir 23 straipsniai.

5.   Investicijos į ilgalaikį turtą reiškia tokius įsipareigojimus:

a)

nedarant poveikio 4 daliai, įsigytas ilgalaikis turtas naudojamas pagal numatytą paskirtį, kaip aprašyta atitinkamoje patvirtintoje veiklos programoje;

b)

nedarant poveikio 6 dalies trečiai ir ketvirtai pastraipoms, įsigytas ilgalaikis turtas lieka gavėjo nuosavybe ir turtu trumpesnį iš šių laikotarpių: iki mokestinio nusidėvėjimo laikotarpio pabaigos arba 10 metų. Gavėjas taip pat užtikrina ilgalaikio turto priežiūrą tuo laikotarpiu. Tačiau, kai investicija įvykdyta žemėje, išnuomotoje pagal ypatingas nacionalines nuosavybės taisykles, reikalavimas, kad žemė būtų gavėjo nuosavybė, gali būti netaikomas, jei investicijos priklausė gavėjui bent laikotarpį, kurio reikalaujama pirmame šio punkto sakinyje;

c)

kai gamintojų organizacija yra savininkas, o gamintojų organizacijos narys yra ilgalaikio turto, su kuriuo susijusi investicija, turėtojas, gamintojų organizacijai mokestinio nusidėvėjimo laikotarpiu suteikiamos prieigos prie to turto teisės.

Tačiau pirmos pastraipos b punkto tikslais valstybės narės gali nustatyti, kad galioja kitoks nei mokestinio nusidėvėjimo laikotarpis. Toks laikotarpis turi būti nurodytas ir tinkamai pagrįstas jų nacionalinėje strategijoje ir apimti bent laikotarpį, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (11) 71 straipsnio 1 dalyje.

6.   Investicijos, įskaitant investicijas pagal išperkamosios nuomos sutartis, gali būti finansuojamos iš veiklos fondo vienintele suma arba vienodo dydžio dalimis, kaip patvirtinta veiklos programoje. Valstybės narės gali patvirtinti veiklos programos pakeitimus, pagal kuriuos tinkamai pagrįstais atvejais nustatomas naujas dalių paskirstymas.

Jei investicijos mokestinio nusidėvėjimo laikotarpis yra ilgesnis negu veiklos programa, investicija gali būti perkelta į vėlesnę veiklos programą.

Jei investicijos pakeičiamos, pakeistų investicijų likutinė vertė:

a)

pridedama prie gamintojų organizacijos veiklos fondo; arba

b)

atimama iš pakeitimo išlaidų.

Jei investicija parduodama prieš 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigą ir nėra pakeičiama, susigrąžinama ir į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) grąžinama investicijai finansuoti išmokėtos Sąjungos pagalbos dalis, proporcinga pilnų metų, likusių iki nusidėvėjimo laikotarpio, nurodyto 5 dalies pirmos pastraipos b punkte, pabaigos, skaičiui.

7.   Veiksmai, įskaitant investicijas, gali būti įgyvendinami atskiruose gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos narių gamintojų ar jų patronuojamųjų įmonių, atitinkančių 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, ūkiuose ar patalpose, taip pat ir tais atvejais, kai veiksmus užsakoma įgyvendinti gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos nariams, jei šie veiksmai padeda siekti veiklos programos tikslų.

Jeigu narys gamintojas išstoja iš gamintojų organizacijos, valstybės narės užtikrina, kad gamintojų organizacija susigrąžintų investiciją ar jos likutinę vertę ir pastaruoju atveju ją įtrauktų į veiklos fondą.

Tačiau deramai pagrįstomis aplinkybėmis valstybės narės gali numatyti, kad iš gamintojų organizacijos nebūtų reikalaujama susigrąžinti investiciją arba jos likutinę vertę.

8.   Su vaisių ir daržovių perdirbimu į perdirbtus vaisius ir daržoves susiję veiksmai, įskaitant investicijas, gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus, jei tokiais veiksmais ir investicijomis siekiama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, įskaitant to reglamento 160 straipsnyje nurodytus tikslus, ir jei tie veiksmai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnyje nurodytoje nacionalinėje strategijoje.

9.   Investicijos į nematerialųjį turtą gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus, jei tokiomis investicijomis siekiama Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, įskaitant to reglamento 160 straipsnyje nurodytus tikslus, ir jei jos nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 36 straipsnyje nurodytoje nacionalinėje strategijoje.

32 straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programos

1.   Valstybė narė gali leisti gamintojų organizacijų asociacijoms priklausantiems nariams gamintojams, kurie yra ne gamintojų organizacijos, bet tokių asociacijų nariai pagal 20 straipsnį, finansuoti priemones, kurias įgyvendina gamintojų organizacijų asociacija, proporcingai gamintojų organizacijų narių įnašams.

2.   Šio reglamento 30, 31, 33 ir 34 straipsniai ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 4–7 straipsniai taikomi mutatis mutandis gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programoms. Tačiau gamintojų organizacijų asociacijų dalinėse veiklos programose nereikalaujama užtikrinti veiklos rūšių pusiausvyros, kuri nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 4 straipsnio 1 dalies b punkte.

3.   Pagal gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programas įgyvendinamų krizių prevencijos ir valdymo priemonių išlaidų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje, viršutinė riba apskaičiuojama kiekvienos asociacijai priklausančios gamintojų organizacijos lygmeniu.

33 straipsnis

Sprendimas

1.   Valstybės narės:

a)

patvirtina veiklos fondų sumas ir veiklos programas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir šio skyriaus reikalavimus;

b)

patvirtina veiklos programas, jei gamintojų organizacija sutinka su tam tikrais pakeitimais; arba

c)

atmeta veiklos programas arba jų dalis.

2.   Valstybės narės priima sprendimus dėl veiklos programų ir veiklos fondų iki tų metų, kuriais veiklos programos pateiktos, gruodžio 15 d.

Valstybės narės praneša gamintojų organizacijoms apie tokius sprendimus iki gruodžio 15 d.

Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais tokie sprendimai gali būti priimti po tos datos, bet ne vėliau negu sausio 20 d. po pateikimo datos. Sprendime dėl patvirtinimo gali būti nustatyta, kad išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus nuo kitų metų po veiklos programų pateikimo sausio 1 d.

34 straipsnis

Veiklos programų pakeitimai

1.   Gamintojų organizacijos gali paprašyti iš dalies pakeisti vėlesnių metų veiklos programas, įskaitant jų trukmę. Valstybės narės nustato tokių prašymų pateikimo ir patvirtinimo terminus, kad patvirtinti pateikimai galiotų nuo kitų metų sausio 1 d.

Tinkamai pagrįstais atvejais tokie prašymai gali būti patvirtinti po valstybių narių nustatytų terminų, tačiau ne vėliau negu sausio 20 d. po prašymo pateikimo metų. Sprendime dėl patvirtinimo gali būti nustatyta, kad išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus nuo sausio 1 d. po prašymo pateikimo metų.

2.   Valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis gali leisti iš dalies pakeisti veiklos programas jų vykdymo metais. Sprendimai dėl tų pakeitimų priimami iki sausio 20 d. po tų metų, kuriais paprašyta padaryti pakeitimų,

Programos vykdymo metais valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms:

a)

tik iš dalies įgyvendinti jų veiklos programas;

b)

pakeisti veiklos programų turinį;

c)

ne daugiau kaip 25 % iš pradžių patvirtintos sumos padidinti veiklos fondo sumą arba ją sumažinti valstybės narės nustatytina iš pradžių patvirtintos sumos procentine dalimi, jeigu išlaikomi bendrieji veiklos programos tikslai;

d)

kai taikomas 53 straipsnis, į veiklos fondą įtraukti nacionalinę finansinę paramą.

Valstybės narės nustato sąlygas, kuriomis veiklos programas galima iš dalies keisti jų vykdymo metais, prieš tai negavus išankstinio kompetentingos valstybės narės institucijos patvirtinimo. Tokie pakeitimai atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus tik tuo atveju, jei gamintojų organizacija nedelsdama apie juos praneša kompetentingai institucijai.

Valstybės narės gali pakeisti antros pastraipos c punkte nurodytą procentinę dalį gamintojų organizacijų susijungimo atveju, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje.

3.   Su prašymais leisti padaryti pakeitimus pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kuriuose nurodoma šių pakeitimų priežastis, pobūdis ir pasekmės.

4 skirsnis

Pagalba

35 straipsnis

Išankstinės išmokos

1.   Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms prašyti dalį pagalbos išmokėti iš anksto. Išankstinė išmoka turi atitikti numatomas išlaidas, kurios pagal veiklos programą bus patirtos per trijų ar keturių mėnesių laikotarpį, prasidedantį paraiškos gauti išankstinę išmoką pateikimo mėnesį.

Valstybės narės sudaro sąlygas užtikrinti, kad pagal 24 ir 25 straipsnius veiklos fonde būtų sukaupti finansiniai įnašai ir kad ankstesnės išankstinės išmokos ir atitinkamas gamintojų organizacijos įnašas iš tiesų būtų panaudoti.

2.   Paraiškos grąžinti užstatus gali būti pateikiamos einamaisiais programos įgyvendinimo metais ir turi būti pagrindžiamos patvirtinamaisiais dokumentais, pavyzdžiui, sąskaitomis faktūromis ir dokumentais, iš kurių matyti, kad mokėjimas atliktas.

Grąžinamas užstatas sudaro ne daugiau kaip 80 % sumokėtos išankstinės išmokos.

3.   Jei nesilaikoma veiklos programų arba jei nevykdomi įsipareigojimai, nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 5 straipsnio b ir c punktuose, užstatas yra prarandamas, nedarant poveikio pagal šios antraštinės dalies V skyriaus 3 skirsnį taikytinoms kitoms administracinėms nuobaudoms.

Jei nesilaikoma kitų reikalavimų, negrąžinama nustatyto pažeidimo sunkumui proporcinga užstato dalis.

36 straipsnis

Veiklos programos nutraukimas ir pripažinimo nepratęsimas

1.   Jei gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacijų nutraukia savo veiklos programos įgyvendinimą, nesulaukusi suplanuotos jos trukmės pabaigos, tai organizacijai ar asociacijai nebemokamos jokios išmokos už veiksmus, įgyvendintus po nutraukimo dienos.

2.   Už reikalavimus atitinkančius veiksmus, įvykdytus iki veiklos programos nutraukimo, gauta pagalba nėra susigrąžinama, jei:

a)

gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija laikėsi pripažinimo kriterijų, o veiklos programoje išdėstyti veiksmų tikslai nutraukimo metu buvo pasiekti; ir

b)

naudojant veiklos fondo paramą finansuojamos investicijos lieka gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar jos patronuojamųjų įmonių, atitinkančių 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, arba jos narių nuosavybe ir yra jų naudojamos bent iki nusidėvėjimo laikotarpio, nurodyto 31 straipsnio 5 dalyje, pabaigos. Kitu atveju toms investicijoms finansuoti skirta Sąjungos finansinė parama susigrąžinama ir grąžinama į EŽŪGF.

3.   Daugiamečiams įsipareigojimams, tokiems kaip aplinkosaugos veiksmai, skirta Sąjungos finansinė parama susigrąžinama ir grąžinama į EŽŪGF, jei nutraukus priemonę jų ilgalaikiai tikslai negali būti įgyvendinti, o laukiama nauda negali būti gauta.

4.   Šis straipsnis taikomas mutatis mutandis, kai gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos pripažinimas savanoriškai nebepratęsiamas, atšaukiamas arba kai gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija likviduojama.

5.   Nepagrįstai išmokėta pagalba susigrąžinama pagal 67 straipsnį.

III SKYRIUS

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

37 straipsnis

Krizių prevencijos ir valdymo priemonių pasirinkimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad viena ar kelios Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje išvardytos priemonės jų teritorijoje netaikomos.

38 straipsnis

Krizių prevencijos ir valdymo priemonėms finansuoti skirtos paskolos

Krizių prevencijos ir valdymo priemonėms finansuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies penktą pastraipą paimtos paskolos, tinkamai pagrindus ekonominiais argumentais, gali būti perkeltos į paskesnę veiklos programą, jei jų sugrąžinimo laikotarpis ilgesnis negu veiklos programos trukmė.

2 skirsnis

Investicijos, kurios padėtų veiksmingiau valdyti į rinką pateiktų produktų kiekius

39 straipsnis

Su kiekių valdymu susijusios investicijos

1.   Valstybės narės į savo nacionalinę strategiją įtraukia sąrašą reikalavimus atitinkančių investicijų, kuriomis siekiama padidinti į rinką pateiktų kiekių valdymo veiksmingumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte.

2.   Prieš patvirtindamos veiklos programas, kuriose numatyti su 1 dalyje nurodytomis investicijomis susiję veiksmai, valstybės narės reikalauja pagrindimo, kad siūloma investicija bus tinkama priemonė efektyviai išvengti krizės ar geriau ją atlaikyti.

3 skirsnis

Parama savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

40 straipsnis

Paramos savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti sąlygos

1.   Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl paramos savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d dalyje.

2.   1 dalyje nurodyta parama apima ir Sąjungos finansinę paramą, ir gamintojų organizacijos įnašą. Bendra tos paramos suma neviršija 5 %, 4 % ir 2 % gamintojų organizacijos įnašo į savitarpio fondą dalies atitinkamai pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais jo veiklos metais.

3.   Gamintojų organizacija gali gauti 1 dalyje nurodytą paramą tik kartą ir tik per pirmuosius trejus fondo veiklos metus. Kai gamintojų organizacija prašo paramos tik antraisiais arba trečiaisiais fondo veiklos metais, parama yra atitinkamai 4 % ir 2 %.

4.   Valstybės narės gali nustatyti didžiausias sumas, kurias gamintojų organizacija gali gauti kaip paramą savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti.

4 skirsnis

Sodų atsodinimas po privalomo išnaikinimo

41 straipsnis

Sodų atsodinimas

1.   Kai valstybės narės į savo nacionalinę strategiją įtraukia sodų atsodinimą po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e dalyje, priemonės turi atitikti Tarybos direktyvą 2000/29/EB (12).

2.   Sodų atsodinimo išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 % visų pagal veiklos programas patiriamų išlaidų. Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti mažesnę procentinę dalį.

5 skirsnis

Pašalinimas iš rinkos

42 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame skirsnyje išdėstytos pašalinimo iš rinkos ir nemokamo paskirstymo, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 atitinkamai 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punkte ir 34 straipsnio 4 dalyje, taisyklės.

43 straipsnis

Trejų metų vidurkis, taikomas, kai pašalinama iš rinkos siekiant nemokamai paskirstyti

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje nurodytas 5 % parduodamos produkcijos didžiausias kiekis apskaičiuojamas remiantis produktų, su kuriais susijęs gamintojų organizacijai suteiktas pripažinimas ir kurie per gamintojų organizaciją buvo parduodami praėjusius trejus metus, bendrų kiekių vidurkiu.

2.   Naujai pripažintų gamintojų organizacijų prekybos metų duomenys iki pripažinimo yra:

a)

jei organizacija buvo gamintojų grupė – atitinkami tos gamintojų grupės duomenys, kai tinka; arba

b)

kiekis, kurį reikia pagaminti, norint pateikti pripažinimo paraišką.

44 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie pašalinimo iš rinkos operacijas

1.   Gamintojų organizacija ir gamintojų organizacijų asociacija raštu ar elektroninėmis priemonėmis iš anksto praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie ketinimą pašalinti iš rinkos produktų.

Tokiame pranešime visų pirma pateikiamas pašalinti skirtų produktų sąrašas ir jų pagrindinės charakteristikos pagal atitinkamus pardavimo standartus, nurodomas kiekvieno atitinkamo produkto apskaičiuotas kiekis, jų numatoma paskirtis ir vieta, kurioje pašalinti produktai gali būti tikrinami, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 29 straipsnyje.

Prie pranešimo pridedama raštiškas pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad pašalintini produktai atitinka taikomus prekybos standartus arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 15 straipsnyje nurodytus būtiniausius reikalavimus.

2.   Valstybės narės gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms nustato išsamias 1 dalyje numatytų pranešimų teikimo taisykles, visų pirma jų pateikimo terminus.

45 straipsnis

Parama

1.   Parama už pašalinamus iš rinkos produktus, apimanti Sąjungos finansinę paramą ir gamintojų organizacijos įnašą, negali viršyti IV priede nustatytų sumų.

Valstybės narės nustato didžiausias Sąjungos finansinę paramą ir gamintojų organizacijos įnašą apimančias paramos už produktus, neįtrauktus į IV priedą, sumas, kurių dydis neviršija 40 % vidutinių rinkos kainų per praėjusius penkerius metus nemokamo paskirstymo atveju ir 30 % vidutinių rinkos kainų per praėjusius penkerius metus kitų paskirčių nei nemokamas paskirstymas atveju.

Jeigu gamintojų organizacija už produktus, pašalintus iš rinkos, gavo kompensaciją iš trečiųjų šalių, pirmoje pastraipoje nurodyta parama sumažinama gautą kompensaciją atitinkančia suma. Kad atitiktų paramos skyrimo reikalavimus, atitinkami produktai negali vėl patekti į komercinę vaisių ir daržovių rinką.

2.   Iš rinkos pašalinti produktai negali sudaryti daugiau kaip 5 % gamintojų organizacijos parduodamos bet kurio konkretaus produkto produkcijos kiekio. Tačiau į tą procentinę dalį neįtraukiami produktai, kurie iš rinkos pašalinami vienu iš būdų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje, arba bet kuriuo kitu valstybių narių pagal šio reglamento 46 straipsnio 2 dalį patvirtintu būdu.

Pirmoje pastraipoje nurodytas parduodamos produkcijos kiekis yra per ankstesnius trejus metus parduotos produkcijos kiekio vidurkis. Jei tokios informacijos nėra, naudojamas parduodamos produkcijos, su kuria susijęs gamintojų organizacijai suteiktas pripažinimas, kiekis.

Pirmoje pastraipoje nurodytas procentinis dydis yra trejų metų, įskaitant aptariamus metus ir dvejus ankstesnius metus, metiniai vidurkiai su penkių procentinių punktų metinio perviršio riba.

3.   Iš Sąjungos finansinės paramos, kuri teikiama tais atvejais, kai vaisiai ir daržovės iš rinkos pašalinami nemokamai paskirstant juos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje nurodytoms labdaros organizacijoms ir įstaigoms, finansuojama tik pagal šio straipsnio 1 dalį skiriama išmoka už pašalintus produktus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 16 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaidos.

46 straipsnis

Pašalintų produktų paskirtys

1.   Valstybės narės nustato leistinas iš rinkos pašalintų produktų paskirtis. Jos priima nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad dėl produktų pašalinimo ar jų paskirties nebūtų padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir nekiltų neigiamų fitosanitarinių pasekmių.

2.   1 dalyje nurodytos paskirtys apima nemokamą paskirstymą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje, ir visas kitas lygiavertes valstybių narių patvirtintas paskirtis.

Gavusios prašymą, valstybės narės gali leisti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje nurodytoms labdaros organizacijoms ir įstaigoms prašyti, kad galutiniai iš rinkos pašalintų produktų gavėjai sumokėtų įnašą.

Gavusios leidimą, atitinkamos labdaros organizacijos ir įstaigos laikosi šio reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nustatytų įpareigojimų ir tvarko su atitinkama operacija susijusias finansines sąskaitas.

Nemokamai skirstomų produktų gavėjams galima leisti vaisių ir daržovių perdirbėjams sumokėti natūra, jeigu tokiu mokėjimu kompensuojamos tik perdirbimo išlaidos ir jei valstybė narė, kurioje mokėjimas atliekamas, nustatė taisykles, kuriomis užtikrinama, kad perdirbti produktai būtų skirti antroje pastraipoje nurodytiems galutiniams gavėjams vartoti.

Valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad palengvintų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje nurodytų gamintojų organizacijų ir labdaros organizacijų bei įstaigų, kurias jos patvirtino, ryšius ir bendradarbiavimą.

3.   Produktus galima realizuoti juos perduodant perdirbimo pramonei. Valstybės narės priima išsamias nuostatas, kuriomis užtikrina, kad nebūtų iškraipyta atitinkamų pramonės šakų konkurencija Sąjungoje arba konkurencija importuojamų produktų rinkoje ir kad pašalinti produktai vėl nepatektų į komercinę rinką. Distiliavimo būdu gautas alkoholis naudojamas tik pramonės ar energijos gamybos reikmėms.

47 straipsnis

Iš rinkos pašalintų produktų gavėjams taikomos sąlygos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje nurodyti iš rinkos pašalintų produktų gavėjai įsipareigoja:

a)

laikytis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir pagal jį priimtų taisyklių;

b)

atskirai tvarkyti su atitinkamomis operacijomis susijusių atsargų apskaitą;

c)

sutikti, kad būtų atliekamos Sąjungos teisėje numatytos patikros; ir

d)

pateikti galutinės kiekvieno atitinkamo produkto paskirties patvirtinamuosius dokumentus, t. y. perėmimo pažymą ar lygiavertį dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad trečioji šalis perėmė iš rinkos pašalintus produktus, kad juos nemokamai paskirstytų.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad gavėjai neprivalo tvarkyti apskaitos, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, jei jie gauna kiekius, mažesnius už didžiausią kiekį, kurį jos turi nustatyti, remdamosi dokumentais grįsta rizikos analize.

2.   Iš rinkos pašalintų kitos paskirties produktų gavėjai įsipareigoja:

a)

laikytis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir pagal jį priimtų taisyklių;

b)

atskirai tvarkyti su atitinkamomis operacijomis susijusių atsargų apskaitą ir su tomis operacijomis susijusias finansines sąskaitas, jei, valstybės narės manymu, tai reikalinga, nors produktas iki pristatymo ir buvo denatūruotas;

c)

sutikti, kad būtų atliekamos Sąjungos teisėje numatytos patikros; ir

d)

neprašyti papildomos pagalbos už alkoholį, pagamintą iš pašalintų iš rinkos distiliuoti skirtų produktų.

6 skirsnis

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas

48 straipsnis

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo sąlygos

1.   Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punkte, papildo įprastus auginimo metodus, tačiau nuo jų skiriasi.

2.   Vaisių ir daržovių augalai, kurių derlius nuimtas neprinokęs arba nenuimtas, po operacijos tą patį auginimo sezoną tolesnės gamybos tikslams nenaudojami.

3.   Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo priemonės netaikomos vaisiams ir daržovėms, kurių įprastinis derliaus nuėmimas jau prasidėjo, o derliaus nenuėmimo priemonės netaikomos tuo atveju, kai parduoti skirta produkcija atitinkamame plote surinkta per įprastą auginimo ciklą.

Pirma pastraipa netaikoma, kai vaisių ir daržovių augalų derliaus nuėmimo laikotarpis viršija vieną mėnesį. Tokiais atvejais 4 dalyje nurodytomis sumomis kompensuojama tik už produktus, kurių derlius turi būti nuimtas per šešias savaites po neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo operacijos. Atlikus operaciją, tą patį auginimo sezoną tie vaisių ir daržovių augalai tolesnės gamybos tikslams nenaudojami.

Taikydamos antrą pastraipą, valstybės narės gali neleisti taikyti neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo priemonių, jeigu neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo atveju atlikta reikšminga dalis įprastinio derliaus nuėmimo veiksmų, o derliaus nenuėmimo atveju jau surinkta reikšminga dalis parduoti skirtos produkcijos. Valstybė narė, ketinanti taikyti šią nuostatą, savo nacionalinėje strategijoje nustato dalį, kuri, jos nuomone, yra reikšminga.

Tam pačiam produktui tame pačiame konkrečiame plote bet kuriais konkrečiais metais negalima taikyti ir neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo, ir derliaus nenuėmimo priemonės, išskyrus antrojoje pastraipoje numatytus atvejus, kai vienu metu gali būti vykdomos abi operacijos.

4.   Parama už neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą skiriama tik už produktus, kurie fiziškai yra laukuose ir kurių derlius iš tikrųjų nuimamas, kol jie neprinoko. Kompensacijos sumos už neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą ir derliaus nenuėmimą, apimančios Sąjungos finansinę paramą ir gamintojų organizacijos įnašą, yra valstybės narės pagal 49 straipsnio pirmos dalies a punktą nustatomos išmokos už hektarą, kurių dydis neviršija daugiau negu 90 % didžiausio paramos už pašalinimą iš rinkos kitoms paskirtims negu nemokamas paskirstymas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalyje, lygio.

5.   Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos raštu ar elektroninėmis priemonėmis kompetentingoms valstybės narės institucijoms iš anksto praneša apie ketinimą nuimti neprinokusių vaisių ir daržovių derlių arba derliaus nenuimti.

49 straipsnis

Valstybių narių pareigos

Valstybės narės patvirtina:

a)

išsamias neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo priemonių įgyvendinimo nuostatas, įskaitant nuostatas dėl išankstinių pranešimų apie neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą ir derliaus nenuėmimą, šių pranešimų turinio ir terminų, mokėtinos kompensacijos sumos ir priemonių taikymo, taip pat produktų, kurie atitinka paramos skyrimo pagal priemones reikalavimus, sąrašą;

b)

nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad dėl įgyvendinamų priemonių nebūtų padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir nekiltų neigiamų fitosanitarinių pasekmių.

Valstybės narės atlieka patikras, siekdamos užtikrinti, kad priemonės būtų taikomos tinkamai, įskaitant pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytų nuostatų taikymą. Jei valstybės narės mano, kad priemonės įgyvendintos netinkamai, jos priemonių taikymo nepatvirtina.

7 skirsnis

Derliaus draudimas

50 straipsnis

Derliaus draudimo veiksmų tikslas

Veiksmai, susiję su derliaus draudimu, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalis pirmos pastraipos h punkte, turi padėti užtikrinti gamintojų pajamas ir kompensuoti prarastą apyvartą, gamintojų organizacijos ar jos narių patirtus dėl gaivalinių nelaimių, oro sąlygų ir tam tikrais atvejais dėl ligų arba kenkėjų antplūdžio.

51 straipsnis

Derliaus draudimo veiksmų įgyvendinimas

1.   Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl derliaus draudimo veiksmų įgyvendinimo, įskaitant nuostatas, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad derliaus draudimo veiksmais nebūtų iškraipyta konkurencija draudimo rinkoje.

2.   Valstybės narės gali skirti papildomą nacionalinį finansavimą, kad paremtų derliaus draudimo veiksmus, kurie finansuojami iš veiklos fondo. Tačiau bendra valstybės parama derliaus draudimui neviršija:

a)

80 % draudimo įmokų, kurias gamintojai moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, sumos;

b)

50 % draudimo įmokų, kurias gamintojai moka už draudimą nuo:

i)

a punkte nurodytų nuostolių ir kitų nuostolių, kuriuos sukelia nepalankūs klimato reiškiniai; ir

ii)

gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio padarytų nuostolių.

Pirmos pastraipos b punkte nustatyta riba taikoma net tais atvejais, kai veiklos fondui kitu atveju galėtų būti skirta 60 % Sąjungos finansinės paramos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalį.

3.   Derliaus draudimo veiksmai neapima draudimo išmokų, kuriomis gamintojams kompensuojama daugiau kaip 100 % prarastų pajamų, atsižvelgiant į bet kokią kompensaciją, kurią gamintojai gauna pagal kitas paramos schemas, susijusias su draudžiama rizika.

IV SKYRIUS

Nacionalinė finansinė parama

52 straipsnis

Gamintojų organizacijų steigimosi lygis ir regiono apibrėžtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 1 dalies tikslais gamintojų organizacijų steigimosi lygis valstybės narės regione apskaičiuojamas remiantis verte atitinkamame regione pagamintų vaisių ir daržovių, kuriomis prekiavo:

a)

pripažintos gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos; ir

b)

gamintojų grupės, sudarytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, ir gamintojų organizacijos bei gamintojų grupės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje.

Pagamintų vaisių ir daržovių vertė padalijama iš bendros vaisių ir daržovių produkcijos, kuri buvo pagaminta tame regione.

Atitinkamame regione pagamintų vaisių ir daržovių, kuriuos parduoda pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos organizacijos, asociacijos ir grupės, vertė apima tik tuos produktus, su kuriais susijęs gamintojų organizacijoms, asociacijoms ir grupėms suteiktas pripažinimas. Mutatis mutandis taikomas 22 straipsnis.

Apskaičiuojant tą vertę atsižvelgiama tik į atitinkamame regione pagamintus vaisius ir daržoves, kuriuos gavo ir pardavė gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos, gamintojų grupės ir jų nariai.

Apskaičiuojant bendrą tame regione pagamintų vaisių ir daržovių vertę, mutatis mutandis taikoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 (13) I priede pateikta metodika.

2.   Gamintojų organizacijų steigimosi lygis tam tikrame valstybės narės regione laikomas ypač žemu, jei trejų paskutinių metų, kurių duomenys turimi, organizacijų steigimosi lygių, apskaičiuotų pagal 1 dalį, vidurkis yra mažesnis nei 20 %.

3.   Nacionalinė finansinė parama skiriama tik už 1 ir 2 dalyse nurodytame regione pagamintą vaisių ir daržovių produkciją.

4.   Šio skyriaus tikslais valstybės narės regionus apibrėžia kaip atskirą savo teritorijos dalį, kurios duomenys, reikalingi organizacijų steigimosi lygiui apskaičiuoti pagal 1 dalį, yra žinomi, naudodamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip jų agronominės ir ekonominės ypatybės ir regioninis žemės ūkio ir (arba) vaisių ir daržovių auginimo potencialas arba jų institucinės ar administracinės struktūros.

Taikant šį skyrių valstybės narės apibrėžti regionai negali būti keičiami bent penkerius metus, išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas objektyviai grindžiamas svarbiomis priežastimis, nesusijusiomis su gamintojų organizacijų steigimosi lygio atitinkamame (-uose) regione (-uose) apskaičiavimu.

Kai valstybės narės pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 20 straipsnį prašo iš dalies kompensuoti nacionalinę finansinę paramą, toks prašymas turi būti siejamas su ta pačia regionų apibrėžtimi, kuri pateikta leidimo prašyme.

53 straipsnis

Veiklos programos pakeitimai

Gamintojų organizacija, norinti teikti paraišką gauti nacionalinę finansinę paramą, jei reikia, iš dalies pakeičia savo veiklos programą pagal 34 straipsnį.

V SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 skirsnis

Pranešimai ir ataskaitos

54 straipsnis

Valstybių narių pranešimai apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes

Valstybės narės Komisijai praneša šią informaciją ir pateikia šiuos dokumentus:

a)

iki kiekvienų metų sausio 31 d. – veiklos fondų, tais metais patvirtintų visoms veiklos programoms, bendrą sumą. Šiame pranešime nurodoma bendra veiklos fondų suma ir visa skirtos Sąjungos finansinės paramos suma, įtraukta į tuos fondus. Šie duomenys toliau išskaidomi nurodant sumas, skirtas krizių prevencijos bei valdymo priemonėms ir kitoms priemonėms;

b)

iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. – metinę ataskaitą apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas, gamintojų grupes, sudarytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, ir veiklos fondus, veiklos programas ir pripažinimo planus, vykdytus praėjusiais metais. Šioje metinėje ataskaitoje pateikiama šio reglamento V priede nurodyta informacija;

c)

iki kiekvienų metų sausio 31 d. – kiekvienam būsimam gamintojų grupių, sudarytų pagal Reglamento (ES) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, pripažinimo planų metiniam įgyvendinimo laikotarpiui, įskaitant einamuosius įgyvendinimo metus, nustatytą sumą. Nurodomos patvirtintos arba apskaičiuotos sumos. Šiame pranešime pateikiama ši informacija apie kiekvieną gamintojų grupę ir kiekvieną būsimą metinį plano įgyvendinimo laikotarpį:

i)

metiniam pripažinimo plano įgyvendinimo laikotarpiui nustatyta bendra suma, Sąjungos finansinė parama, valstybių narių, gamintojų grupių ir gamintojų grupių narių įnašai;

ii)

atskirai nurodoma pagalba, suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103a straipsnio 1 dalies atitinkamai a ir b punktus.

55 straipsnis

Valstybių narių pranešimai apie vaisių ir daržovių gamintojo kainas vidaus rinkoje

1.   Valstybės narės iki kiekvieno trečiadienio 12 val. (Briuselio laiku) Komisijai praneša apie VI priede išvardytų vaisių ir daržovių praėjusią savaitę užregistruotų vidutinių kainų svertinį vidurkį, jei turi tokių duomenų.

Jeigu vaisiams ir daržovėms taikomas bendrasis prekybos standartas, nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 I priedo A dalyje, pranešama tik apie tą standartą atitinkančių produktų kainas, o jei produktams taikomas specialusis prekybos standartas, nustatytas to priedo B dalyje, pranešama tik apie I klasės produktų kainas.

Valstybės narės praneša apie vienintelę svertinę vidutinę kainą, susijusią su šio reglamento VI priede nurodytais produktų rūšimis ir veislėmis, dydžiais ir pateikimo būdais. Jei užregistruotos kainos susijusios su kitomis, nei nurodyta tame priede, produktų rūšimis, veislėmis, dydžiais ir pateikimo būdais, valstybės narės praneša Komisijai apie produktų rūšis, veisles, dydžius ir pateikimo būdus, su kuriais susijusios kainos.

Kainos, apie kurias pranešama, yra produktų, išvežtų iš pakavimo punktų, surūšiuotų, supakuotų ir, kai tinka, sudėtų ant padėklų, kainos, išreikštos eurais už 100 kg grynojo svorio.

2.   Valstybės narės atitinkamų vaisių ir daržovių gamybos vietovėje nustato reprezentacines rinkas. Valstybės narės praneša Komisijai apie reprezentacines rinkas ir jų svertinę dalį vidurkyje, kai teikia pirmą pranešimą arba jas keičia. Valstybės narės gali savo noru pranešti apie kitas kainas.

2 skirsnis

Veiklos programų ir nacionalinių strategijų stebėsena ir vertinimas

56 straipsnis

Bendri veiklos rodikliai

1.   Veiklos programos ir nacionalinės strategijos stebimos ir vertinamos siekiant įvertinti veiklos programoms nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą ir tų tikslų ekonomiškumą bei veiksmingumą.

2.   Pažanga, ekonomiškumas ir veiksmingumas vertinami taikant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 II priede nurodytus bendrus veiklos rodiklius, susijusius su įgyvendinamų veiklos programų pradine padėtimi, įgyvendintų veiklos programų sąnaudomis (finansiniu vykdymu), pasiekimais, rezultatais ir poveikiu.

3.   Valstybės narės gali į savo nacionalines strategijas įtraukti papildomus rodiklius.

57 straipsnis

Veiklos programų stebėsenos ir vertinimo procedūros

1.   Gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos sukuria informacijos rinkimo, įrašymo ir tvarkymo sistemą, kuria naudojantis būtų sukurti veiklos programoms stebėti ir vertinti taikytini rodikliai.

2.   Stebėsenos procesas vykdomas taip, kad jį vykdant būtų:

a)

patikrinta programos įgyvendinimo kokybė;

b)

nustatytas poreikis pakoreguoti ar peržiūrėti veiklos programą;

c)

suteikta informacija, kurios reikia ataskaitų teikimo reikalavimams įvykdyti. Informacija apie stebėsenos rezultatus įtraukiama į metinę ataskaitą, nurodytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 21 straipsnio 2 dalyje.

3.   Vertinimas pateikiamas kaip priešpaskutinių veiklos programos įgyvendinimo metų ataskaita, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 21 straipsnio 4 dalyje.

Vertinimo ataskaitoje aptariama pažanga, padaryta įgyvendinant bendruosius programos tikslus. Šiam tikslui naudojami su pradine padėtimi susiję bendri veiklos rodikliai, pasiekimai ir rezultatai.

Kai tinka, į vertinimą įtraukiamas aplinkosaugos veiksmų rezultatų ir poveikio kokybinis vertinimas, kai šiais veiksmais siekiama:

a)

užkirsti kelią dirvožemio erozijai;

b)

sumažinti arba geriau valdyti augalų apsaugos produktų naudojimą;

c)

apsaugoti buveines ir biologinę įvairovę; ir

d)

išsaugoti kraštovaizdį.

Tokio vertinimo rezultatai naudojami siekiant:

a)

pagerinti veiklos programos kokybę;

b)

nustatyti, ar reikia iš esmės keisti veiklos programą; ir

c)

padaryti išvadas, kurios padės tobulinti būsimas veiklos programas.

Vertinimo ataskaita pridedama prie atitinkamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ataskaitos.

58 straipsnis

Nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo procedūros

1.   56 straipsnyje nurodytų rodiklių sudarymo reikmėms valstybės narės sukuria elektroninę informacijos rinkimo, įrašymo ir tvarkymo sistemą. Šiuo tikslu jos naudojasi gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų perduodama informacija apie savo veiklos programų stebėseną ir vertinimą.

2.   Stebėsena vykdoma nuolat, kad būtų įvertinta veiklos programų tikslų įgyvendinimo pažanga. Šiuo tikslu naudojamasi gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų perduodamose metinėse ataskaitose pateikta informacija. Stebėsenos procesas vykdomas taip, kad jį vykdant būtų:

a)

patikrinta veiklos programų įgyvendinimo kokybė;

b)

nustatytas poreikis pakoreguoti ar peržiūrėti nacionalinę strategiją, kad būtų įvykdyti strategijai nustatyti tikslai arba pagerintas strategijos įgyvendinimo valdymas, įskaitant veiklos programų finansinį valdymą.

3.   Vertinimo tikslas – įvertinti bendrųjų strategijos tikslų įgyvendinimo pažangą. Šiuo tikslu naudojamasi veiklos programų stebėsenos ir vertinimo rezultatais, nurodytais gamintojų organizacijų perduotose metinėje ir priešpaskutinėje metinėje ataskaitose. Šio vertinimo proceso rezultatai naudojami siekiant:

a)

gerinti strategijos kokybę;

b)

nustatyti, ar reikia iš esmės keisti strategiją.

Vertinimas turi apimti 2020 m. atliekamą įvertinimo procesą. Jo rezultatai įtraukiami į tų pačių metų metinę nacionalinę ataskaitą, nurodytą 54 straipsnio b punkte. Ataskaitoje nagrinėjamas finansinių išteklių panaudojimo lygis, įgyvendintų veiklos programų ekonomiškumas bei veiksmingumas ir įvertinamos šių programų pasekmės ir poveikis, palyginti su strategijoje nustatytais tikslais, tiksliniais rodikliais, priemonėmis ir, kai tinka, kitais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

3 skirsnis

Administracinės nuobaudos

59 straipsnis

Pripažinimo kriterijų nepaisymas

1.   Valstybė narė, nustačiusi, kad gamintojų organizacija nepaiso vieno iš pripažinimo kriterijų, susijusių su 5 ir 7 straipsnių, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 17 straipsnio reikalavimais, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo nepaisymo atvejo nustatymo dienos atitinkamai gamintojų organizacijai registruotu paštu nusiunčia įspėjamąjį raštą, kuriame nurodo nustatytą nepaisymo atvejį, reikalingas taisomąsias priemones ir keturių mėnesių neviršijančius terminus, per kuriuos turi būti imtasi tų priemonių. Nustačiusios pripažinimo kriterijų nepaisymo atvejį, valstybės narės iš karto sustabdo pagalbos išmokas iki tol, kol bus imtasi jas tenkinančių taisomųjų priemonių.

2.   Jei per valstybės narės nustatytą laikotarpį gamintojų organizacija nesiima 1 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių, jai suteikto pripažinimo galiojimas sustabdomas. Valstybė narė praneša gamintojų organizacijai apie sustabdymo laikotarpį, prasidedantį vos pasibaigus nustatytam laikotarpiui, per kurį reikėjo imtis tų taisomųjų priemonių, ir trunkantį ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo tada, kai gamintojų organizacija gavo įspėjamąjį raštą. Tai netrukdo taikyti horizontaliųjų nacionalinių teisės aktų, kuriuose gali būti numatyta tokį veiksmą sustabdyti dėl pradėto susijusio teismo proceso.

Sustabdžius pripažinimo galiojimą, gamintojų organizacija gali tęsti savo veiklą, tačiau pagalba nemokama tol, kol pripažinimo galiojimo sustabdymas nepanaikinamas. Kol pripažinimo galiojimas sustabdytas, už kiekvieną prasidėjusį kalendorinį mėnesį ar jo dalį metinė pagalbos suma sumažinama 2 %.

Sustabdymas baigiasi patikros, kuria patvirtinama, kad atitinkami pripažinimo kriterijai yra tenkinami, dieną.

3.   Jei iki valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyto sustabdymo laikotarpio pabaigos pripažinimo kriterijai netenkinami, valstybė narė pripažinimą panaikina nuo dienos, nuo kurios nesilaikyta pripažinimo sąlygų, arba, jei tos dienos nustatyti neįmanoma, – nuo dienos, kurią nustatytas nepaisymo atvejis. Tai netrukdo taikyti horizontaliųjų nacionalinių teisės aktų, kuriuose gali būti numatyta pripažinimą sustabdyti dėl pradėto susijusio teismo proceso. Likusi pagalbos suma už laikotarpį, kurį nustatytas nepaisymas, neišmokama, o nepagrįstai išmokėta pagalba susigrąžinama.

4.   Valstybė narė, nustačiusi, kad gamintojų organizacija nepaiso bet kurio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnyje nustatyto pripažinimo kriterijaus, išskyrus minėtuosius 1 dalyje, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo nepaisymo atvejo nustatymo dienos atitinkamai gamintojų organizacijai registruotu paštu nusiunčia įspėjamąjį raštą, kuriame nurodo nustatytą nepaisymo atvejį, taisomąsias priemones ir keturių mėnesių neviršijančius terminus, per kuriuos turi būti imamasi šių priemonių.

5.   Jei per valstybės narės nustatytą laikotarpį 4 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių nesiima, valstybė narė sustabdo išmokas, o metinę pagalbos sumą sumažina 1 % už kiekvieną po to laikotarpio prasidėjusį kalendorinį mėnesį ar jo dalį. Tai netrukdo taikyti horizontaliųjų nacionalinių teisės aktų, kuriuose gali būti numatyta tokį veiksmą sustabdyti dėl pradėto susijusio teismo proceso.

6.   Valstybės narės panaikina pripažinimą, jei gamintojų organizacija nesilaiko mažiausio parduodamos produkcijos kiekio ar vertės kriterijų, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies b punkte, iki metų, einančių po metų, kuriais nesilaikyta tų kriterijų, spalio 15 d. Panaikinimas įsigalioja tą dieną, nuo kurios nevykdytos pripažinimo sąlygos, o jei tos dienos nustatyti neįmanoma – nuo dienos, kai nevykdymas nustatytas. Likusi pagalbos suma už laikotarpį, kurį nustatytas nepaisymas, neišmokama, o nepagrįstai išmokėta pagalba susigrąžinama.

Tačiau, jei gamintojų organizacija valstybei narei pateikia įrodymą, kad, nors ji ir ėmėsi rizikos prevencijos priemonių, dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, ligų ar kenkėjų antplūdžio ji negali laikytis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų pripažinimo kriterijų, susijusių su valstybių narių nustatytu mažiausiu parduodamos produkcijos kiekiu ar verte, valstybė narė gali leisti šiai gamintojų organizacijai konkrečiais metais nesilaikyti mažiausio parduoti tinkamos produkcijos kiekio ar vertės kriterijaus.

7.   Kai taikomos 1, 2, 4 ir 5 dalys, valstybės narės atlieka mokėjimus po Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 10 straipsnyje nustatyto termino. Tačiau šie mokėjimai atliekami ne vėliau nei antrų metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, spalio 15 d.

8.   Jei gamintojų organizacija valstybei narei nepateikia pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 21 straipsnį reikalaujamos informacijos, mutatis mutandis taikomos 1–5 dalys.

60 straipsnis

Sukčiavimas

1.   Valstybės narės sustabdo išmokų mokėjimą gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai ar jų pripažinimą, kai jų atžvilgiu nacionalinė institucija atlieka tyrimą, susijusį su kaltinimu dėl sukčiavimo, susijusio su pagalba, kuriai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kol bus nustatyta atsakomybė.

2.   Jeigu nustatomas su pagalba, kuriai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, susijęs gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos sukčiavimo faktas, neprarasdamos teisės pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus taikyti kitas nuobaudas, valstybės narės:

a)

atšaukia tos organizacijos ar asociacijos pripažinimą;

b)

atitinkamiems veiksmams neskiria paramos pagal atitinkamą veiklos programą ir susigrąžina jau išmokėtą su tais veiksmais susijusią pagalbą; ir

c)

tai organizacijai ar asociacijai nesuteikia pripažinimo kitais metais.

61 straipsnis

Bauda už finansavimo reikalavimų neatitinkančias sumas

1.   Išmokos apskaičiuojamos atsižvelgiant į finansavimo reikalavimus atitinkančius veiksmus.

2.   Valstybė narė nagrinėja pagalbos paraišką ir nustato sumas, kurios atitinka paramos reikalavimus. Ji nustato sumą, kuri:

a)

gavėjui būtų mokama vien tik pagal paraišką;

b)

gavėjui bus išmokėta išnagrinėjus, ar paraiška atitinka reikalavimus.

3.   Jei pagal 2 dalies a punktą apskaičiuota suma viršija pagal 2 dalies b punktą nustatytą sumą daugiau nei 3 %, skiriama bauda. Baudos suma lygi pagal 2 dalies a ir b punktus apskaičiuotų sumų skirtumui. Tačiau bauda neskiriama, jei gamintojų organizacija gali įrodyti, kad ji nėra atsakinga už tai, kad buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

4.   Per patikras vietoje ar vėlesnes patikras nustatytoms reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms taikomos mutatis mutandis 2 ir 3 dalys.

5.   Jei parduodamos produkcijos vertė deklaruojama ir patikrinama prieš pateikiant pagalbos paraišką, deklaruota ir patvirtinta vertės naudojamos nustatant sumas pagal 2 straipsnio atitinkamai a ir b punktus.

6.   Jei veiklos programos pabaigoje neįvykdytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytos sąlygos, bendra paramos praėjusių metų veiklos programai suma sumažinama proporcingai aplinkosaugos veiksmams nesusidariusių išlaidų sumai.

62 straipsnis

Po produktų pašalinimo iš rinkos operacijų pirmojo lygio patikrų taikomos administracinės nuobaudos

1.   Jei atliekant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 29 straipsnyje nurodytas patikras nustatoma, kad viršijant leistinas ribas nesilaikyta prekybos standartų ar Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 15 straipsnyje nurodytų būtiniausių reikalavimų, atitinkama gamintojų organizacija privalo sumokėti baudą, apskaičiuotą pagal pašalintų iš rinkos produktų, kurie neatitinka tų standartų ar reikalavimų, proporciją:

a)

kai tie kiekiai yra mažesni už 10 % kiekių, faktiškai pašalintų iš rinkos pagal šio reglamento 44 straipsnį, bauda prilygsta Sąjungos finansinei paramai skaičiuojant pagal iš rinkos pašalintų produktų, kurie neatitinka tų standartų ar reikalavimų, kiekius;

b)

kai tie kiekiai yra 10–25 % faktiškai iš rinkos pašalintų kiekių, bauda turi būti dvigubai didesnė už Sąjungos finansinę paramą skaičiuojant pagal iš rinkos pašalintų produktų, kurie neatitinka tų standartų ar reikalavimų, kiekius; arba

c)

kai tie kiekiai didesni už 25 % faktiškai iš rinkos pašalintų kiekių, bauda turi būti Sąjungos finansinės paramos už visą kiekį, apie kurį pranešta pagal šio reglamento 44 straipsnį, dydžio.

2.   1 dalyje nurodytos baudos taikomos neatimant teisės taikyti bet kokią pagal 61 straipsnį taikomą nuobaudą.

63 straipsnis

Gamintojų organizacijoms dėl produktų pašalinimo iš rinkos operacijų taikomos administracinės nuobaudos

Pašalinimo iš rinkos operacijų išlaidos laikomos neatitinkančiomis reikalavimų, jei nepateikti parduoti produktai nebuvo realizuoti pagal 46 straipsnio 1 dalį valstybių narių nustatyta tvarka arba jei dėl operacijos padarytas neigiamas poveikis aplinkai ar kilo neigiamų fitosanitarinių pasekmių, neatimant teisės skirti bet kokią pagal 61 straipsnį taikomą baudą.

64 straipsnis

Iš rinkos pašalintų produktų gavėjams taikomos administracinės nuobaudos

Jei per patikras, atliekamas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 29 ir 30 straipsnius, nustatoma iš rinkos pašalintų produktų gavėjams priskirtinų pažeidimų, tie gavėjai:

a)

netenka teisės gauti iš rinkos pašalintų produktų; ir

b)

privalo grąžinti gautų produktų vertės ir susijusių rūšiavimo, pakavimo bei transporto išlaidų dydžio sumą pagal valstybių narių nustatytas taisykles.

Pirmos pastraipos a punkte nustatytas teisės praradimas įsigalioja iškart, trunka mažiausiai vienus metus ir gali būti pratęstas.

65 straipsnis

Administracinės nuobaudos, susijusios su neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimu ir derliaus nenuėmimu

1.   Jei gamintojų organizacija neįvykdė su neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimu susijusių įsipareigojimų, ji kaip baudą sumoka kompensacijos už plotus, kuriuose neįvykdytas šis įsipareigojimas, sumą. Įsipareigojimų nevykdymas apima atvejus, kai:

a)

plotas, kuriame, kaip pranešta, numatoma nuimti neprinokusių vaisių ir daržovių derlių, neatitinka neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo reikalavimų;

b)

tame plote derlius nėra visiškai nuimtas arba produkcija nėra denatūruota;

c)

aplinkai padarytas neigiamas poveikis arba kilo neigiamų fitosanitarinių pasekmių, už kuriuos atsakinga gamintojų organizacija.

2.   Jei gamintojų organizacija neįvykdė su derliaus nenuėmimu susijusių įsipareigojimų, ji kaip baudą sumoka kompensacijos už plotus, kuriuose neįvykdytas šis įsipareigojimas, sumą. Įsipareigojimų nevykdymas apima atvejus, kai:

a)

plotas, kuriame, kaip pranešta, derlius nebus nuimamas, neatitinka derliaus nenuėmimo reikalavimų;

b)

derlius vis dėlto buvo visiškai arba iš dalies nuimtas;

c)

aplinkai padarytas neigiamas poveikis arba kilo neigiamų fitosanitarinių pasekmių, už kuriuos atsakinga gamintojų organizacija.

Šios dalies pirmos pastraipos b punktas netaikomas, kai taikoma 48 straipsnio 3 dalies antra pastraipa.

3.   1 ir 2 dalyje nurodytos baudos papildo pagal 61 straipsnį taikomas nuobaudas.

66 straipsnis

Trukdymas atlikti patikrą vietoje

Pripažinimo prašymo, veiklos programos tvirtinimo ar pagalbos paraiška, kiek tai susiję su atitinkamu išlaidų punktu ar dalimi, atmetama, jei gamintojų organizacija, įskaitant jo narius ar atitinkamus atstovus, trukdo atlikti patikrą vietoje.

67 straipsnis

Susigrąžintos pagalbos mokėjimas ir nuobaudos

1.   Gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos ar kiti atitinkami ūkio subjektai grąžina netinkamai išmokėtą pagalbą su palūkanomis ir sumoka šiame skirsnyje numatytas baudas.

Palūkanos apskaičiuojamos:

a)

atsižvelgiant į laikotarpį, praėjusį nuo tada, kai gauta netinkamai paskirta išmoka, iki dienos, kai pagalbos gavėjas grąžina šią sumą;

b)

remiantis Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbta netinkamai paskirtos išmokos mokėjimo dieną galiojančia Europos Centrinio Banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, padidinta trimis procentiniais punktais.

2.   Susigrąžinta pagalba, palūkanos ir paskirtos baudos sumokamos EŽŪGF.

VI SKYRIUS

Taisyklių taikymo srities išplėtimas

68 straipsnis

Taisyklių taikymo srities išplėtimo sąlygos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnis taikomas vaisių ir daržovių produktų ir perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriams, jei to straipsnio 4 dalyje nurodytos taisyklės:

a)

galioja bent vienus metus;

b)

privalomos ne daugiau kaip trejus metus.

Tačiau valstybės narės gali nukrypti nuo šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos sąlygos, kai taisyklių, kurių taikymo sritį reikia išplėsti, tikslas yra vienas iš tikslų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a, e, f, h, i, j, m ir n punktuose.

2.   Taisyklės, kurios tapo privalomomis visiems gamintojams konkrečioje ekonominėje zonoje, nėra taikomos produktams, kurie pristatyti perdirbti pagal sutartį, pasirašytą iki derliaus nuėmimo pradžios, išskyrus atvejus, kai taisyklės, kurių taikymo sritis išplečiama, aiškiai taikomos tokiems produktams, išskyrus taisykles dėl ataskaitų apie rinką teikimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punkte.

3.   Gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų taisyklės negali tapti privalomomis ekologiškų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 834/2007, gamintojams, išskyrus atvejus, jei joms pritarė bent 50 % gamintojų, kuriems taikomas tas reglamentas, ekonominėje zonoje, kurioje veikia gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija, ir jei tai organizacijai ar asociacijai tenka bent 60 % tokios produkcijos toje zonoje.

4.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytos taisyklės netaikomos produktams, kurie pagaminti už konkrečios to reglamento 164 straipsnio 2 dalyje nurodytos ekonominės zonos ribų.

69 straipsnis

Nacionalinės taisyklės

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 2 dalies tikslais valstybės narės gali nuspręsti, kad ekonominė zona, į kurią atsižvelgiama išplečiant tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymo sritį, yra regionas ar visa šalies teritorija, kurioje gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos.

2.   Siekdamos nustatyti gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų reprezentatyvumą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 3 dalyje, valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias neįskaitomi:

a)

gamintojai, kurių produkcija yra iš esmės skirta tiesioginiam pardavimui vartotojams ūkyje arba gamybos vietovėje;

b)

tiesioginis pardavimas, kaip nurodyta a punkte;

c)

produkcija, kuri pristatyta perdirbti pagal sutartį, pasirašytą iki derliaus nuėmimo pradžios, išskyrus atvejus, kai taisyklės, kurių taikymo sritis išplėsta, aiškiai taikomos tokiems produktams;

d)

ekologiškų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 834/2007, gamintojai ar produkcija.

70 straipsnis

Pranešimas apie taisyklių ir ekonominių zonų išplėtimą

1.   Kai valstybė narė praneša apie taisykles, kurias pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 6 dalį ji nustatė privalomomis konkrečiam produktui ir ekonominei zonai, ji nedelsdama praneša Komisijai apie:

a)

ekonominę zoną, kurioje tos taisyklės bus taikomos;

b)

gamintojų organizaciją, gamintojų organizacijos asociaciją ar tarpšakinę organizaciją, kuri paprašė išplėsti taisyklių taikymo sritį, ir duomenis, rodančius, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 3 dalies;

c)

kai išplėsti taisyklių taikymo sritį paprašė gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija, bendrą tai organizacijai ar asociacijai priklausančių gamintojų skaičių ir bendrą gamintojų skaičių atitinkamoje ekonominėje zonoje. Tokia pateikiama informacija turi apibūdinti padėtį, kuri yra prašymo išplėsti taisyklių taikymo sritį pateikimo metu;

d)

kai išplėsti taisyklių taikymo sritį paprašė gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija, bendrą ekonominės zonos produkciją ir produkciją, kurią pardavė gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija per paskutinius prekybos metus, apie kuriuos yra duomenų;

e)

dieną, nuo kurios taisyklės, kurių taikymo sritį prašoma išplėsti, pradėtos taikyti atitinkamai gamintojų organizacijai, gamintojų organizacijų asociacijai ar tarpšakinei organizacijai; ir

f)

dieną, nuo kurios turi įsigalioti taisyklių taikymo srities išplėtimas, ir šio išplėtimo galiojimo trukmę.

2.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą išplėsdama tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo sritį valstybė narė nustato nacionalines su atstovaujamumu susijusias taisykles, ji kartu su pačiu pranešimu apie taisyklių taikymo srities išplėtimą pateikia Komisijai tas taisykles ir jų pagrindimą.

3.   Prieš viešai paskelbdama taisykles, kurių taikymo sritis išplėsta, Komisija jai priimtinu būdu informuoja apie tas taisykles valstybes nares.

71 straipsnis

Taisyklių taikymo srities išplėtimo panaikinimas

Komisija priima Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 175 straipsnio d dalyje nurodytą sprendimą, kuriuo valstybė narė įpareigojama atšaukti pagal to reglamento 164 straipsnio 1 dalį valstybės narės priimtą sprendimą išplėsti taisyklių taikymo sritį, jei nustato, kad:

a)

valstybės narės sprendimas iš esmės užkerta kelią konkurencijai vidaus rinkoje ar kelia grėsmę laisvai prekybai arba jis trukdo siekti Sutarties 39 straipsnio tikslų;

b)

taisyklėms, į kurių taikymo sritį įtraukti kiti gamintojai, taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis;

c)

nesilaikyta šio skyriaus nuostatų.

Komisijos sprendimas dėl tų taisyklių taikomas nuo tos dienos, kai apie tokį nustatytą faktą pranešama atitinkamai valstybei narei.

72 straipsnis

Nenuskintų produktų pirkėjai

1.   Kai gamintojų organizacijai nepriklausantys gamintojai parduoda savo nenuskintus produktus, pagal ataskaitų apie produkciją teikimo ir produkcijos pardavimo taisykles laikoma, kad tuos produktus pagamino pirkėjas.

2.   Susijusi valstybė narė gali nuspręsti, kad taisyklės, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, gali tapti privalomos pirkėjams, kai pastarieji yra atsakingi už atitinkamos produkcijos tvarkymą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKYBA SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS ĮVEŽIMO KAINŲ SISTEMA

73 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje:

a)   partija– pagal išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją pateikiamos prekės, kurios yra tik tos pačios kilmės prekės, žymimos vienu kombinuotosios nomenklatūros kodu; ir

b)   importuotojas– deklarantas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (14) 5 straipsnio 15 dalyje.

74 straipsnis

Pranešimas apie importuotų produktų kainas ir kiekį

1.   Apie kiekvieną kiekvienos kilmės šalies produktą, importuotą kiekvieną prekybos dieną VII priedo A dalyje nurodytais laikotarpiais valstybės narės iki kitos darbo dienos 12 val. (Briuselio laiku) praneša Komisijai, nurodydamos:

a)

vidutines reprezentacines iš trečiųjų valstybių importuotų produktų, parduotų valstybių narių importo rinkose, kainas; ir

b)

bendrą kiekį, susijusį su a punkte nurodytomis kainomis.

Pirmos pastraipos a punkto tikslais valstybės narės praneša Komisija apie reprezentatyviomis laikomas importo rinkas, tarp kurių yra Londonas, Milanas ir Renžisas.

Kai pirmos pastraipos b punkte nurodytas bendras kiekis yra mažesnis už dešimt tonų, apie atitinkamas kainas Komisijai nepranešama.

2.   Registruojamos 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos kainos:

a)

VII priedo A dalyje nurodyto kiekvieno produkto,

b)

visų esamų veislių ir dydžių produktų; ir

c)

importuotojo (didmeninės prekybos atstovo) etapo arba didmeninės prekybos atstovo (mažmeninės prekybos atstovo) etapo kainos, kai importuotojo (didmeninės prekybos atstovo) etapo kainos nežinomos.

Iš tų kainų išskaičiuojamos tokios sumos:

a)

Londono, Milano ir Renžiso prekybos centrams – 15 % prekybos maržos, o kitiems prekybos centrams – 8 %; ir

b)

transporto ir draudimo išlaidos Sąjungos muitų teritorijoje.

Valstybės narės gali nustatyti standartines pagal antrą pastraipą išskaitytinas vežimo ir draudimo išlaidų sumas. Komisijai nedelsiant pranešama apie tokias standartines sumas ir jų apskaičiavimo metodus.

3.   Pagal 2 dalį užregistruotos kainos, kai jos nustatytos didmeninės prekybos atstovo (mažmeninės prekybos atstovo) etape, sumažinamos:

a)

9 % atitinkančia suma, kad būtų atsižvelgta į didmeninės prekybos atstovo prekybos maržą, ir

b)

0,7245 EUR už 100 kg atitinkančia suma, kad būtų atsižvelgta į tvarkymo išlaidas ir rinkos mokesčius bei rinkliavas.

4.   VII priedo A dalyje išvardytų produktų, kuriems taikomas specialusis prekybos standartas, reprezentacinėmis kainomis laikomos tokios kainos:

a)

I klasės produktų kainos, jei tos klasės produktų kiekis sudaro bent 50 % viso parduodamų produktų kiekio;

b)

I ir II klasės produktų kainos, jei tų klasių produktų kiekis sudaro bent 50 % viso parduodamų produktų kiekio;

c)

II klasės produktų kainos, kai I klasės produktų nėra, išskyrus atvejus, kai dėl jų kokybės charakteristikų šie produktai paprastai neparduodami kaip I klasės produktai ir todėl tiems produktams nusprendžiama taikyti koregavimo koeficientą.

Pirmos pastraipos c punkte nurodytas koregavimo koeficientas taikomas išskaičius 2 dalyje nurodytas sumas.

VII priedo A dalyje išvardytų produktų, kuriems netaikomas specialusis prekybos standartas, reprezentacinėmis kainomis laikomos produktų, atitinkančių bendrąjį prekybos standartą, kainos.

75 straipsnis

Įvežimo kainos pagrindas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 181 straipsnio 1 dalies tikslais tame straipsnyje nurodyti vaisių ir daržovių produktų ir perdirbtų vaisių ir daržovių sektorių produktai reiškia šio reglamento VII priede išvardytus produktus.

2.   Kai VII priedo A dalyje išvardytų produktų muitinė vertė nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 70 straipsnyje nurodytą sandorio vertę ir jei muitinė vertė daugiau nei 8 % viršija fiksuoto dydžio vertę, kurią Komisija apskaičiavo kaip standartinę importo vertę, taikomą tuo metu, kai teikiama produktų išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, importuotojas turi pateikti garantiją, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (15) 148 straipsnyje. Šiuo tikslu importo muito, kuris gali būti taikomas šio reglamento VII priedo A dalyje išvardytiems produktams, dydis lygus muito, kuris turėtų būti mokamas, jei atitinkamas produktas būtų buvęs klasifikuojamas pagal atitinkamą standartinę importo vertę, dydžiui.

Pirma pastraipa netaikoma, jei standartinė importo vertė viršija Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (16) I priedo trečios dalies I skirsnio 2 priede nurodytas įvežimo kainas arba jei, užuot pateikęs garantiją, deklarantas reikalauja, kad į apskaitą iš karto būtų įtrauktas muito, kuris gali būti taikomas prekėms, galutinis dydis.

3.   Kai VII priedo A dalyje išvardytų produktų muitinė vertė apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnio 2 dalies c punktą, muitas atimamas taip, kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 38 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju importuotojas pateikia garantiją, lygią muito, kurį jis būtų sumokėjęs, jei produktai būtų buvę klasifikuojami pagal taikomą standartinę importo vertę, dydžiui.

4.   Siuntomis importuojamų prekių muitinė vertė tiesiogiai nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnio 2 dalies c punktą ir, to laikantis, nustatytais laikotarpiais taikoma standartinė importo vertė, apskaičiuota pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 38 straipsnį.

5.   Importuotojas per vieną mėnesį nuo šių produktų pardavimo, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo dienos, turi įrodyti, kad partija realizuota laikantis sąlygų, patvirtinančių Reglamento (ES) Nr. 952/2013 70 straipsnyje nurodytų kainų teisingumą, arba nustatyti to reglamento 74 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą muitinę vertę.

Nesilaikius vieno iš šių terminų pateiktoji garantija prarandama, netrukdant taikyti 6 dalį.

Pateikta garantija grąžinama, jei pateikiami muitinę tenkinantys įrodymai apie produktų realizavimo sąlygas. Priešingu atveju garantija negrąžinama ir panaudojama importo mokesčiams sumokėti.

Siekdamas įrodyti, kad partija realizuota laikantis pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų, importuotojas kartu su sąskaita faktūra pateikia visus atitinkamam muitiniam tikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, susijusius su kiekvieno atitinkamos partijos produkto pardavimu ir realizavimu, įskaitant su partijos vežimu, draudimu, tvarkymu ir laikymu susijusius dokumentus.

Jei pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 3 straipsnyje nurodytus prekybos standartus reikalaujama ant pakuotės nurodyti vaisių ir daržovių veislę ar tipą, partiją sudarančių vaisių ir daržovių veislė ar tipas nurodomas vežimo dokumentuose, sąskaitose faktūrose ir pristatymo užsakyme.

6.   Deramai pagrįstu importuotojo prašymu keturių mėnesių laikotarpį, nurodytą 5 dalies pirmoje pastraipoje, kompetentingos valstybės narės institucijos gali pratęsti daugiausia dar trims mėnesiams.

Jeigu atlikdamos patikrą valstybių narių kompetentingos institucijos nustato, kad nebuvo laikomasi šio straipsnio reikalavimų, jos susigrąžina mokėtiną muitą pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 105 straipsnį. Į muito sumą, kurią reikia susigrąžinti arba kurią liko susigrąžinti, įskaičiuojamos palūkanos nuo tos dienos, kai prekės buvo išleistos į laisvą apyvartą, iki susigrąžinimo dienos. Taikoma tokia palūkanų norma, kuri pagal nacionalinę teisę taikoma susigrąžinimo operacijoms.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR GALUTINĖS NUOSTATOS

76 straipsnis

Nacionalinės nuobaudos

Nepaveikdamos Reglamente (ES) Nr. 1306/2013, Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, šiame reglamente ar Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/892 nustatytų sankcijų, už padarytus šiuose reglamentuose nustatytų reikalavimų pažeidimus valstybės narės nacionaliniu lygmeniu taiko nuobaudas, be kita ko, gamintojų organizacijoms, kurios nevykdo veiklos programos. Siekiant tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, tos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomojo pobūdžio.

77 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės paskiria vieną kompetentingą instituciją ar įstaigą, kuri vykdo prievoles pranešti apie kiekvieną iš toliau nurodytų dalykų:

a)

gamintojų grupes, gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpšakines organizacijas, kaip numatyta 54 straipsnyje;

b)

vaisių ir daržovių gamintojo kainas vidaus rinkoje, kaip numatyta 55 straipsnyje;

c)

iš trečiųjų valstybių importuotų produktų, parduotų reprezentacinėse importo rinkose, kainas ir kiekius, nurodytus 74 straipsnyje;

d)

į laisvą apyvartą išleistų importuotų produktų kiekį, kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 39 straipsnyje.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie atitinkamos institucijos ar įstaigos paskirtį ir perduoda duomenis ryšiams palaikyti, taip pat praneša apie bet kokius šios informacijos pokyčius.

Paskirtų institucijų ar įstaigų sąrašas, kuriame nurodyti jų pavadinimai ir adresai, valstybėms narėms ir visuomenei pateikiami visais tinkamais būdais per Komisijos įdiegtas informacines sistemas, be kita ko, paskelbiant internete.

3.   Šiame reglamente ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/892 numatyti pranešimai teikiami laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 792/2009 (17).

4.   Jei valstybė narė nepateikia pranešimo, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, šį reglamentą ar Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/892 arba, vertinant pagal Komisijos turimus objektyvius faktus, paaiškėja, kad pranešimas yra neteisingas, Komisija gali sustabdyti dalies ar visų Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 17 straipsnyje nurodytų vaisių ir daržovių sektoriui skirtų mėnesinių išmokų mokėjimą tol, kol pranešimas nebus pateiktas teisingai.

78 straipsnis

Pranešimas apie force majeure

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnio 7 dalies ir 64 straipsnio 2 dalies a punkto tikslais apie kiekvieną force majeure atvejį pranešama valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikiami tą instituciją tenkinantys atitinkami įrodymai per 30 darbo dienų nuo dienos, kai įvyko force majeure.

79 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis išbraukiamas;

2.

19–35 straipsniai išbraukiami;

3.

50–148 straipsniai išbraukiami;

4.

VI–XVIII priedai išbraukiami.

80 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nedarant poveikio 34 straipsniui, gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai paprašius, pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011 patvirtinta veiklos programa gali būti:

a)

įgyvendinama toliau iki pabaigos sąlygomis, taikomomis pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011;

b)

iš dalies pakeista, kad atitiktų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, šio reglamento ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 reikalavimus; arba

c)

pakeista nauja veiklos programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, šį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/892.

2.   Nukrypstant nuo 23 straipsnio, Sąjungos finansinės paramos viršutinė riba 2017 m. yra apskaičiuojama pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011.

3.   Gamintojų grupėms, sudarytoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, išbrauktos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, kaip nurodyta šio reglamento 79 straipsnyje, toliau taikomos, kol šios gamintojų grupės bus pripažintos gamintojų organizacijomis arba atitinkama valstybė narė bus susigrąžinusi išmokėtą pagalbą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 116 straipsnio 2 dalį.

81 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo tos dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 57).

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(8)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(9)  2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 193, 2014 7 1, p. 1).

(10)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus tiekimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (OL L 317, 2014 11 4, p. 56).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(12)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(13)  2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL L 33, 2004 2 5, p. 1).

(14)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(15)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(16)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(17)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


I PRIEDAS

22 straipsnio 2 dalyje nurodyti perdirbti produktai

Kategorija

KN kodas

Aprašymas

Vaisių sultys

ex 2009

Nefermentuotos vaisių sultys (išskyrus vynuogių sultis ir vynuogių misą, priskiriamą 2009 61 ir 2009 69 subpozicijoms, bananų sultis, priskiriamas ex 2009 80 subpozicijai, ir koncentruotas sultis), į kurias nepridėta alkoholio ir pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių.

Koncentruotos vaisių sultys – vaisių sultys, priskiriamos ex 2009 pozicijai, gaunamos fiziniu būdu pašalinus bent 50 % vandens kiekio, pateikiamos ne mažesnėse nei 200 kg grynojo svorio pakuotėse.

Pomidorų koncentratas

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Pomidorų koncentratas, kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 28 % masės, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnėse kaip 200 kg.

Sušaldyti vaisiai ir daržovės

ex 0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos, išskyrus cukrinius kukurūzus, priskiriamus 0710 40 00 subpozicijai, alyvuoges, priskiriamas 0710 80 10 subpozicijai, ir Capsicum arba Pimenta genties vaisius, priskiriamus 0710 80 59 subpozicijai.

ex 0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus sušaldytus bananus, priskiriamus ex 0811 90 95 subpozicijai.

ex 2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba be acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, priskiriamus 2006 pozicijai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata), priskiriamus ex 2004 90 10 subpozicijai, alyvuoges, priskiriamas ex 2004 90 30 subpozicijai, ir bulves, paruoštas ar konservuotas, miltų, rupinių arba dribsnių pavidalu, priskiriamas 2004 10 91 subpozicijai.

Konservuoti vaisiai ir daržovės

ex 2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi, išskyrus:

Capsicum genties vaisius, išskyrus saldžiąsias paprikas ir Pimenta genties vaisius, priskiriamus 2001 90 20 subpozicijai,

cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata), priskiriamus 2001 90 30 subpozicijai,

batatus, saldžiąsias bulves ir panašias valgomąsias augalų dalis, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, priskiriamus 2001 90 40 subpozicijai,

palmių šerdis, priskiriamas 2001 90 60 subpozicijai,

alyvuoges, priskiriamas 2001 90 65 subpozicijai,

vynmedžių lapus, apynių daigus ir panašias valgomąsias augalų dalis, priskiriamas ex 2001 90 97 subpozicijai.

ex 2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, išskyrus pirmiau aprašytą pomidorų koncentratą, priskiriamą ex 2002 90 31 ir ex 2002 90 91 subpozicijoms.

ex 2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba be acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, priskiriamus 2006 pozicijai, išskyrus alyvuoges, priskiriamas 2005 70 subpozicijai, cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata), priskiriamus 2005 80 00 subpozicijai, Capsicum genties vaisius, išskyrus saldžiąsias paprikas arba Pimenta genties vaisius, priskiriamus 2005 99 10 subpozicijai, ir bulves, paruoštas ar konservuotas, miltų, rupinių arba dribsnių pavidalu, priskiriamas 2005 20 10 subpozicijai.

ex 2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus:

žemės riešutų sviestą, priskiriamą 2008 11 10 subpozicijai,

kitus riešutus, paruoštus arba konservuotus kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodytus kitoje vietoje, priskiriamus ex 2008 19 subpozicijai,

palmių šerdis, priskiriamas 2008 91 00 subpozicijai,

kukurūzus, priskiriamus 2008 99 85 subpozicijai,

batatus, saldžiąsias bulves ir panašias valgomąsias augalų dalis, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, priskiriamus 2008 99 91 subpozicijai,

vynmedžių lapus, apynių daigus ir panašias valgomąsias augalų dalis, priskiriamas ex 2008 99 99 subpozicijai,

kitais būdais paruoštų arba konservuotų bananų mišinius, priskiriamus ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 ir ex 2008 92 98 subpozicijoms,

kitais būdais paruoštus arba konservuotus bananus, priskiriamus ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ir ex 2008 99 99 subpozicijoms.

Konservuoti pievagrybiai

2003 10

Pievagrybiai (Agaricus genties), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties.

Laikinai sūrymu konservuoti vaisiai

ex 0812

Vaisiai ir riešutai, laikinai konservuoti sūrymu, tačiau tokiu pavidalu netinkami tiesiogiai vartoti, išskyrus laikinai konservuotus bananus, priskiriamus ex 0812 90 98 subpozicijai.

Džiovinti vaisiai

ex 0813

ex 0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms.

Džiovintos figos.

Razinos.

Kiti riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus atogrąžų riešutus ir jų mišinius.

Kiti perdirbti vaisiai ir daržovės

 

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalyje išvardyti perdirbti vaisiai ir daržovės, kurie nėra pirmiau nurodytose kategorijose išvardyti produktai.

Perdirbtos aromatinės žolės

ex 0910

ex 1211

Džiovinti čiobreliai.

Bazilikas, melisa, mėta, origanum vulgare (raudonėlis), rozmarinas, šalavijas, džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti.

Malta paprika

ex 0904

Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas, priskiriamas 0904 20 10 subpozicijai.


II PRIEDAS

31 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos programų reikalavimų neatitinkančių veiksmų ir išlaidų sąrašas

1.

Bendros gamybos išlaidos, visų pirma, su grybiena, sėklomis ir nedaugiamečiais augalais (taip pat ir sertifikuotais) susijusios išlaidos; augalų apsaugos produktai (įskaitant integruotos kontrolės medžiagas); trąšos ir kitos gamybos priemonės; surinkimo ar vežimo (vidaus arba išorės transportu) išlaidos; saugojimo išlaidos; pakavimo išlaidos (įskaitant pakuočių naudojimą ir tvarkymą), net jei jos susijusios su naujais procesais; veiklos sąnaudos (ypač elektra, degalai ir priežiūra).

2.

Administracinės ir personalo išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su veiklos fondų ir veiklos programų įgyvendinimu.

3.

Pajamų ar kainos priedai, nesusiję su krizių prevencija ir valdymu.

4.

Draudimo išlaidos, nesusijusios su derliaus draudimo priemonėmis, nurodytomis II antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje.

5.

Iki veiklos programos pradžios vykdytai veiklai paimtų paskolų, išskyrus nurodytas 38 straipsnyje, grąžinimas.

6.

Neapstatytos žemės pirkimas, kai žemės kaina sudaro daugiau kaip 10 % visų reikalavimus atitinkančių atitinkamos operacijos išlaidų.

7.

Posėdžių ir mokymo programų išlaidos, nesusijusios su veiklos programa.

8.

Operacijos arba išlaidos, susijusios su produkcijos, kurią gamintojų organizacijos nariai pagamino ne Sąjungoje, kiekiais.

9.

Operacijos, dėl kurių galėtų būti iškraipyta konkurencija kitose gamintojų organizacijos ekonominės veiklos srityse.

10.

Investicijos į transporto priemonę, kurią gamintojų organizacija naudos prekybos arba paskirstymo veikloje.

11.

Nuomojamų daiktų eksploatavimo išlaidos.

12.

Išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos sutartimis (mokesčiai, palūkanos, draudimo išlaidos ir kt.) ir veiklos sąnaudomis.

13.

Subrangos sutarčių arba užsakomųjų paslaugų sutarčių, susijusių su šiame sąraše minimomis reikalavimų neatitinkančiomis operacijomis ar išlaidomis, sudarymas.

14.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM), išskyrus tuos atvejus, kai jo negalima susigrąžinti pagal nacionalinius PVM teisės aktus.

15.

Bet kokie nacionaliniai ar regioniniai mokesčiai ar mokestinės rinkliavos.

16.

Palūkanos už skolas, išskyrus atvejus, kai įnašas sumokėtas ne kaip negrąžinama tiesioginė pagalba.

17.

Investicijos į bendrovių akcijas ar kapitalą, jei tai finansinė investicija.

18.

Išlaidos, kurias patyrė kitos šalys nei gamintojų organizacija arba jos nariai, gamintojų organizacijų asociacijos ar jų nariai gamintojai ar patronuojamosios įmonės, kurių padėtis atitinka aprašytąją 22 straipsnio 8 dalyje.

19.

Investicijos arba panašių rūšių veiksmai, atliekami ne gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar jų narių gamintojų ar patronuojamosios įmonės, kurios padėtis atitinka aprašytąją 22 straipsnio 8 dalyje, ūkiuose ir (arba) patalpose.

20.

Priemonės, kurias įgyvendinti gamintojo organizacija užsakė ne Sąjungoje.


III PRIEDAS

Nebaigtinis 31 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos programų reikalavimus atitinkančių veiksmų ir išlaidų sąrašas

1.

Specialios išlaidos, susijusios su:

kokybės gerinimo priemonėmis;

biologinėmis augalų apsaugos medžiagomis (tokiomis kaip feromonai ir plėšrūnai), naudojamomis ekologiškoje, integruotoje arba tradicinėje gamyboje;

aplinkosaugos veiksmais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalyje;

ekologiška, integruota ar eksperimentine gamyba, įskaitant su ekologiškomis sėklomis ir ekologiškais sodinukais susijusias specialias išlaidas;

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 II antraštinėje dalyje nurodytų standartų, augalų sveikatos taisyklių ir didžiausio leidžiamo liekanų kiekio laikymosi stebėsenos užtikrinimu.

Specialios išlaidos – tai papildomos išlaidos, apskaičiuojamos kaip faktiškai patirtų ir įprastinių išlaidų skirtumas, ir dėl veiksmo prarastos pajamos, neįskaitant papildomų pajamų ir sutaupytų išlaidų.

Apskaičiuodamos reikalavimus atitinkančias papildomas (palyginti su įprastinėmis) išlaidas, valstybės narės, kiekvienai pirmoje dalyje nurodytai reikalavimus atitinkančių specialių išlaidų kategorijai tinkamai pagrįstu būdu gali nustatyti standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius.

2.

Administracinės ir personalo išlaidos, susijusios su veiklos fondų ir veiklos programų įgyvendinimu, apimančios:

a)

pridėtines išlaidas, konkrečiai susijusias su veiklos fondu ar veiklos programa, įskaitant valdymo ir personalo išlaidas, su ataskaitomis ir vertinimo studijomis susijusias išlaidas, apskaitos ir sąskaitų tvarkymo išlaidas, kurios padengiamos standartinio fiksuoto dydžio išmoka, neviršijančia 2 % veiklos fondo, patvirtinto pagal 33 straipsnį, lėšų, ir 180 000 EUR (ją sudaro Sąjungos finansinė parama ir gamintojų organizacijos įnašas).

Jeigu veiklos programas pateikia pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos, pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos sudedant visų gamintojų organizacijų pridėtines išlaidas, nurodytas pirmoje dalyje, tačiau kiekvienai gamintojų organizacijų asociacijai nustatoma didžiausia 1 250 000 EUR riba.

Valstybės narės gali nuspręsti finansuoti tik faktines išlaidas; tokiu atveju jos turėtų nustatyti reikalavimus atitinkančias išlaidas;

b)

personalo išlaidas (įskaitant su atlyginimais ir darbo užmokesčiu susijusius teisiškai privalomus mokesčius), jei jas tiesiogiai patiria gamintojų organizacija, gamintojų organizacijų asociacija ar patronuojamosios įmonės, kurių padėtis atitinka aprašytąją 22 straipsnio 8 dalyje, jei valstybė narė sutinka, ir kooperatyvai, kurie yra gamintojų organizacijos nariai, jei tos išlaidos susijusios su priemonėmis:

i)

skirtomis kokybei ar aplinkos apsaugai gerinti arba gerai kokybei ar aukštam aplinkos apsaugos lygiui palaikyti;

ii)

skirtomis prekybos lygiui gerinti.

Šių priemonių įgyvendinimas turi būti iš esmės susijęs su kvalifikuoto personalo naudojimu. Jei tokiais atvejais gamintojų organizacija pasitelkia savo darbuotojus ar narius gamintojus, jų darbo laikas turi būti pagrindžiamas dokumentais.

Jeigu valstybė narė nori numatyti kitokį visų šiame punkte nurodytų reikalavimus atitinkančių personalo išlaidų finansavimo būdą nei tik faktinių išlaidų finansavimas, ji tinkamai pagrįstu būdu ex ante nustato standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius, kurie neviršija 20 % patvirtinto veiklos fondo lėšų. Tinkamai pagrįstais atvejais šią procentinę dalį galima padidinti.

Prašydamos joms taikyti šiuos standartinius fiksuotus dydžius, gamintojų organizacijos pateikia valstybei narei ją tenkinančių veiksmo įgyvendinimo įrodymų;

c)

gamintojų organizacijų susijungimų teisines ir administracines išlaidas, taip pat teisines ir administracines išlaidas, susijusias su tarpvalstybinių gamintojų organizacijų arba tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų steigimu; išlaidas, susijusias su galimybių studijoms ir pasiūlymais, šiuo tikslu užsakomais gamintojų organizacijų.

3.

Su veiklos programa susijusios posėdžių ir mokymo programų išlaidos, įskaitant dienpinigius, transporto ir apgyvendinimo išlaidas (kai tinka, taikant standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius).

4.

Reklama, apimanti:

gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijų ir patronuojamųjų įmonių, kurių padėtis atitinka aprašytąją 22 straipsnio 8 dalyje, prekių ženklus,

bendrąją reklamą ir kokybės ženklų reklamą,

išlaidas reklaminiam spausdinimui ant pakuočių arba ant etikečių, remiantis pirma arba antra įtrauka ir su sąlyga, kad tai numatyta veiklos programoje.

Geografinių pavadinimų reklama leidžiama tik šiais atvejais:

a)

jei tai saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda, kuriai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 (1); arba

b)

visais atvejais, kai netaikomas a punktas, pagrindinė informacija yra svarbesnė nei šie geografiniai pavadinimai.

Bendrajai reklamai ir kokybės ženklų reklamai naudojamoje reklaminėje medžiagoje pateikiama Europos Sąjungos emblema (tik vaizdinėje medžiagoje) ir toks teiginys: „Kampanija finansuojama padedant Europos Sąjungai“. Gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir patronuojamosios įmonės, kurių padėtis atitinka aprašytąją šio reglamento 22 straipsnio 8 dalyje, nenaudoja Europos Sąjungos emblemos savo prekių ženklų reklamai.

5.

Transporto, rūšiavimo ir pakavimo išlaidos, susijusios su nemokamu paskirstymu, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 16 ir 17 straipsniuose.

6.

Neapstatytos žemės pirkimas, kai pirkti žemę būtina, kad būtų galima atlikti veiklos programoje numatytą investiciją, jei žemės kaina sudaro mažiau nei 10 % visų reikalavimus atitinkančių atitinkamos operacijos išlaidų; išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais su aplinkos išsaugojimu susijusioms operacijoms gali būti nustatytas didesnis procentinis dydis.

7.

Įrangos pirkimas, įskaitant naudotą įrangą, jeigu ji nebuvo įsigyta per septynerių metų laikotarpį iki jos pirkimo pasinaudojant Sąjungos arba nacionaline parama.

8.

Investicijos į transporto priemones, jei gamintojų grupė atitinkamai valstybei narei pateikia tinkamų įrodymų, kad investicijos bus panaudotos tik gamintojų organizacijos vidaus transportui; ir investicijos į papildomą sunkvežimių įrangą, skirtą transporto priemonėms su šaldymo patalpa arba transporto priemonėms, turinčioms reguliuojamą klimato sistemą.

9.

Išperkamoji nuoma, įskaitant naudotos įrangos, kuriai įsigyti per septynerių metų laikotarpį iki jos nuomos neskirta Sąjungos arba nacionaline parama, išperkamąją nuomą, neviršijant daikto grynosios rinkos vertės.

10.

Įrangos ar kitų daiktų nuoma, kai ji ekonomiškai pateisinama kaip pirkimo alternatyva, valstybei narei pritarus.

11.

Investicijos į bendrovių akcijas ar kapitalą, jei jos tiesiogiai padeda siekti veiksmų programos tikslų.


(1)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).


IV PRIEDAS

Didžiausia 45 straipsnio 1 dalyje nurodytos paramos už pašalinimą iš rinkos suma

Produktas

Didžiausia parama (EUR/100 kg)

Nemokamas paskirstymas

Kita paskirtis

Žiediniai kopūstai

21,05

15,79

Pomidorai (birželio 1 d. – spalio 31 d.)

7,25

7,25

Pomidorai (lapkričio 1 d. – gegužės 31 d.)

33,96

25,48

Obuoliai

24,16

18,11

Vynuogės

53,52

40,14

Abrikosai

64,18

48,14

Nektarinai

37,82

28,37

Persikai

37,32

27,99

Kriaušės

33,96

25,47

Baklažanai

31,2

23,41

Melionai

48,1

36,07

Arbūzai

9,76

7,31

Apelsinai

21,00

21,00

Mandarinai

25,82

19,50

Klementinai

32,38

24,28

Likeriniai mandarinai

25,56

19,50

Citrinos

29,98

22,48


V PRIEDAS

54 straipsnio b punkte nurodytoje valstybių narių metinėje ataskaitoje pateiktina informacija

Visa informacija turi būti susijusi su ataskaitiniais metais. Taip pat įtraukiama informacija apie išlaidas, padengtas pasibaigus ataskaitiniams metams. Įtraukiama informacija apie su tais metais susijusias atliktas patikras ir pritaikytas administracines nuobaudas, įskaitant pasibaigus tiems metams atliktas patikras ir pritaikytas nuobaudas. Jei informacija per metus keičiasi, metinėje ataskaitoje turėtų būti apžvelgti per ataskaitinius metus įvykę šios informacijos pokyčiai ir padėtis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

A DALIS. RINKOS VALDYMO INFORMACIJA

1.   Administracinė informacija

a)

Nacionaliniai teisės aktai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32–38, 152–160, 164 ir 165 straipsnius, įskaitant nacionalinę tvarių veiklos programų strategiją, taikomą ataskaitiniais metais įgyvendinamoms veiklos programoms.

b)

Informacija apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes:

kodas;

pavadinimas ir duomenys ryšiams;

pripažinimo data (išankstinio pripažinimo, jei tai gamintojų grupės);

visi dalyvaujantys teisiniai subjektai arba aiškiai apibrėžtos teisinių subjektų dalys ir visos dalyvaujančios patronuojamosios įmonės;

narių skaičius (išskaidytas į gamintojus ir ne gamintojus), narystės pokyčiai per metus;

plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (visas ir išskaidytas pagal pagrindines kultūras); produktų asortimentas ir parduotų galutinių produktų aprašas (nurodoma jų vertė ir kiekis pagal pagrindinius šaltinius); pagrindinės produktų paskirtys pagal vertę (pateikiama išsami informacija apie produktus, kurie parduoti šviežių produktų rinkoje, produktus, kurie parduoti perdirbti, ir produktus, kurie pašalinti iš rinkos);

struktūriniai pokyčiai per metus, visų pirma: naujai pripažintos arba įsisteigusios organizacijos, pripažinimo atšaukimai ir sustabdymai, susijungimai; nurodomos šių įvykių datos.

c)

Informacija apie tarpšakines organizacijas:

organizacijos pavadinimas ir duomenys ryšiams;

pripažinimo data;

produktų asortimentas;

einamųjų metų pokyčiai.

2.   Informacija apie išlaidas

a)

Gamintojų organizacijos. Kiekvieno pagalbos gavėjo (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos) finansiniai duomenys:

veiklos fondas: visa suma, Sąjungos finansinė parama, valstybės narės finansinė parama (nacionalinė finansinė parama), gamintojų organizacijų ir narių įnašai;

Sąjungos finansinės paramos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnį dydžio aprašymas;

veiklos programos finansiniai duomenys, išskaidyti pagal gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas;

parduodamos produkcijos vertė: bendra suma ir suma, išskaidyta pagal atskirus teisinius subjektus, sudarančius gamintojų organizacijas arba gamintojų organizacijų asociacijas;

veiklos programos išlaidos, išskaidytos pagal priemones ir paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšis;

informacija apie iš rinkos pašalintų produktų kiekį, išskaidyta pagal produktus ir mėnesius, taip pat informacija apie visą iš rinkos pašalintų produktų kiekį ir produktų, kurie pašalinti iš rinkos juos nemokamai paskirstant, kiekį (tonomis);

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 4 dalį patvirtintų organizacijų sąrašas.

b)

Gamintojų grupės, sudarytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį. Kiekvieno pagalbos gavėjo finansiniai duomenys:

visa suma, Sąjungos pagalba, valstybės narės pagalba ir gamintojų organizacijų bei narių įnašai;

valstybės narės pagalba, nurodant tarpines sumas pagal gamintojų grupes pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais pereinamojo laikotarpio metais;

investicijų, reikalingų pripažinimui gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103a straipsnio 1 dalies b punktą, išlaidos, išskaidytos pagal Sąjungos pagalbą, valstybės narės pagalbą ir gamintojų grupės įnašą;

parduodamos produkcijos vertė, nurodant produkcijos grupių tarpines sumas pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais pereinamojo laikotarpio metais.

c)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje nurodytos gamintojų organizacijos ir gamintojų grupės.

parduotos produkcijos vertė bei kiekis ir narių skaičius.

3.   Informacija apie nacionalinės strategijos įgyvendinimą:

glaustas veiklos programų įgyvendinimo pažangos aprašymas pagal kiekvieną 2 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytą priemonių rūšį. Aprašoma remiantis finansiniais ir bendrais pasiekimų bei rezultatų rodikliais ir apibendrinama gamintojų organizacijų perduotose metinėse pažangos ataskaitose pateikta informacija apie veiklos programas;

gamintojų organizacijų perduota veiklos programų vertinimų rezultatų santrauka, įtraukiant aplinkosaugos veiksmų rezultatų ir poveikio kokybinius vertinimus;

pagrindinių nacionalinės strategijos įgyvendinimo ir jos administravimo problemų santrauka ir visos taikytos priemonės, nurodant, ar nacionalinė strategija buvo atnaujinta, ir atnaujinimo priežastis. Prie metinės ataskaitos pridedama atnaujintos strategijos kopija.

B DALIS. SĄSKAITŲ PATVIRTINIMO INFORMACIJA

Informacija apie patikras ir administracines nuobaudas

valstybės narės atliktos patikros: išsami informacija apie aplankytas organizacijas ir apsilankymų datos;

patikrų normos;

patikrų rezultatai;

pritaikytos administracinės nuobaudos.


VI PRIEDAS

55 straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas apie kainas

Produktas

Rūšis/veislė

Pateikimas/dydis

Reprezentacinės rinkos

Pomidorai

Apvalieji

Dydis – 57–100 mm, laisvai suberti, pateikiami maždaug 5–6 kg svorio pakuotėse

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Kekiniai

Laisvai suberti, pateikiami maždaug 3–6 kg svorio pakuotėse

Smulkiavaisiai

Maždaug 250–500 g svorio padėklai

Abrikosai

Visų rūšių ir veislių

Dydis – 45–50 mm

Maždaug 6–10 kg svorio padėklai arba pakuotės

Bulgarija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Nektarinai

Balto minkštimo

Dydis – A/B

Maždaug 6–10 kg svorio padėklai arba pakuotės

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Geltono minkštimo

Dydis – A/B

Maždaug 6–10 kg svorio padėklai arba pakuotės

Persikai

Balto minkštimo

Dydis – A/B

Maždaug 6–10 kg svorio padėklai arba pakuotės

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Portugalija

Geltono minkštimo

Dydis – A/B

Maždaug 6–10 kg svorio padėklai arba pakuotės

Valgomosios vynuogės

Visų rūšių ir veislių, su sėklomis

1 kg svorio padėklai arba pakuotės

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Portugalija

1 kg svorio padėklai arba pakuotės

Visų rūšių ir veislių, besėklės

Kriaušės

Blanquilla

Dydis – 55/60, maždaug 5–10 kg svorio pakuotės

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Conference

Dydis – 60/65+, maždaug 5–10 kg svorio pakuotės

Williams

Dydis – 65+/75+, maždaug 5–10 kg svorio pakuotės

Rocha

Abbé Fétel

Dydis – 70/75, maždaug 5–10 kg svorio pakuotės

Kaiser

Doyenné du Comice

Dydis – 75/90, maždaug 5–10 kg svorio pakuotės

Obuoliai

Golden delicious

Dydis – 70/80, maždaug 5–20 kg svorio pakuotės

Belgija

Čekija

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Austrija

Braeburn

Jonagold (arba Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious ir kitos raudonos spalvos obuolių veislės

Boskoop

Gala

Dydis – 70/80, maždaug 5–20 kg svorio pakuotės

Prancūzija

Italija

Vengrija

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Elstar

Cox Orange

Likeriniai mandarinai

Visos veislės

Dydžiai – 1–X–3, maždaug 10–20 kg svorio pakuotės

Ispanija

Citrinos

Visos veislės

Dydis – 3–4, maždaug 10–20 kg svorio pakuotės

Graikija

Ispanija

Italija

Klementinai

Visos veislės

Dydis – 1-X -3, maždaug 10–20 kg svorio pakuotės

Graikija

Ispanija

Italija

Mandarinai

Visos veislės

Dydžiai – 1–2, maždaug 10–20 kg svorio pakuotės

Graikija

Ispanija

Italija

Portugalija

Apelsinai

Salustiana

Dydis – 3–6, maždaug 10–20 kg svorio pakuotės

Graikija

Ispanija

Italija

Portugalija

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Cukinijos

Visos veislės

Dydis – 14–21, laisvai sudėtos, pakuotėje

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Vyšnios

Visos saldžiųjų vyšnių veislės

Dydžiai – 22 ir didesni, laisvai subertos, pakuotėje

Bulgarija

Čekija

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Agurkai

Lygaus paviršiaus veislės

Dydžiai – 350–500 g, tvarkingai sudėti pakuotėje

Bulgarija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Nyderlandai

Lenkija

Česnakai

Balti

Dydis – 50–60 mm, maždaug 2–5 kg svorio pakuotės

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Violetiniai

Dydis – 45–55 mm, maždaug 2–5 kg svorio pakuotės

Žali

Dydis – 50–60 mm, maždaug 2–5 kg svorio pakuotės

Slyvos

Visų rūšių ir veislių

Dydis – 35 mm ir daugiau

Bulgarija

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Vengrija

Lenkija

Rumunija

Dydis – 35 mm ir daugiau

Dydis – 40 mm ir daugiau

Dydis – 40 mm ir daugiau

Saldžiosios paprikos

Visų rūšių ir veislių

Dydis – 70 mm ir daugiau

Bulgarija

Graikija

Ispanija

Italija

Vengrija

Nyderlandai

Portugalija

Dydis – 50 mm ir daugiau

Dydis – 40 mm ir daugiau

Sėjamosios salotos

Visų rūšių ir veislių

Dydis – 400 g ir daugiau, 8–12 vienetų pakuotės

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Portugalija

Jungtinė Karalystė

Dydis – 400 g ir daugiau, 8–12 vienetų pakuotės

Braškės ir žemuogės

Visos veislės

250/500 g pakuotės

Belgija

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Jungtinė Karalystė

Auginami grybai

Neįtrūkę

Vidutinio dydžio (30–65 mm)

Airija

Ispanija

Prancūzija

Vengrija

Nyderlandai

Lenkija

Jungtinė Karalystė

Kiviai

Hayward

Dydžiai – 105–125 g, maždaug 3–10 kg svorio pakuotės

Graikija

Prancūzija

Italija

Portugalija

Žiediniai kopūstai

Visų rūšių ir veislių

Dydis – 16–20 mm

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Lenkija

Smidrai

Visų rūšių ir veislių

Dydžiai – 10–16/16+

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Nyderlandai

Lenkija

Baklažanai

Visų rūšių ir veislių

Dydžiai – 40+/70+

Ispanija

Italija

Rumunija

Morkos

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Lenkija

Jungtinė Karalystė

Svogūnai

Visų rūšių ir veislių

Dydžiai – 40–80

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Lenkija

Jungtinė Karalystė

Pupos

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Lenkija

Porai

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Belgija

Vokietija

Ispanija

Prancūzija

Nyderlandai

Lenkija

Arbūzai

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Graikija

Ispanija

Italija

Vengrija

Rumunija

Melionai

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Kopūstai

Visų rūšių ir veislių

Įprasti reprezentacinėje rinkoje taikomi standartai

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Lenkija

Rumunija

Jungtinė Karalystė


VII PRIEDAS

Produktų sąrašas taikant iii antraštinėje dalyje nustatytą įvežimo kainų sistemą

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Taikant šį priedą III antraštinėje dalyje numatytos tvarkos taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį. Jeigu prieš KN kodą rašoma „ex“, papildomų muitų taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodo apimtį ir į produktų aprašymą bei atitinkamą taikymo laikotarpį.

A DALIS

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

ex 0702 00 00

Pomidorai

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0707 00 05

Agurkai (1)

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0709 90 80

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

ex 0709 90 70

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0805 10 20

Tikrieji apelsinai, švieži

Nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

ex 0805 20 10

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus) vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

ex 0805 50 10

Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

Nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

ex 0808 10 80

Obuoliai

Nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.

ex 0808 20 50

Kriaušės

Nuo liepos 1 d. iki balandžio 30 d.

ex 0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 21 d iki rugpjūčio 10 d.

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

ex 0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

B DALIS

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

ex 0707 00 05

Agurkai, skirti perdirbti

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

ex 0809 20 05

Vyšninės slyvos (Prunus cerasus)

Nuo gegužės 21 d iki rugpjūčio 10 d.


Top