EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0346

2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/346, kuriuo nustatomi į Muitinės informacinę sistemą įtrauktini duomenys

C/2016/1395

OJ L 65, 11.3.2016, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/346/oj

11.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/346

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo nustatomi į Muitinės informacinę sistemą įtrauktini duomenys

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. kovo 13 d. Reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Muitinės informacinė sistema (MIS) skirta tam, kad ja naudodamosi kompetentingos institucijos galėtų užkirsti kelią operacijoms, kuriomis pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės aktai, atlikti šių operacijų tyrimą ir už jas patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Siekdamos šio tikslo valstybių narių kompetentingos institucijos į MIS įrašo informaciją apie svarbius įvykius, pavyzdžiui, prekių areštą ar sulaikymą. Siekiant, kad MIS ir toliau atitiktų kompetentingų institucijų poreikius, būtina atnaujinti į MIS įtrauktinų duomenų sąrašą;

(2)

apie kiekvieną įvykį pranešant MIS pateikiami keli pagrindiniai elementai, būtini, kad būtų galima prasmingai paaiškinti bylą. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos MIS galėtų lengvai nustatyti konkrečias bylas ar įvykius, turėtų būti įmanoma MIS ieškoti bylos nuorodų, todėl bylos nuorodą būtina įtraukti į MIS kaip duomenų elementą;

(3)

sukčiavimo veikloje paprastai aktyviai dalyvauja vienas ar daugiau asmenų. Kad būtų galima sėkmingai ištirti įvykį itin svarbu teisingai ir nedviprasmiškai nustatyti galimo sukčiavimo veikloje dalyvaujančius asmenis. Todėl MIS turi būti nurodyti įmonių ir asmenų, dalyvaujančių sukčiavimo arba galimo sukčiavimo veikloje, duomenys;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad komercinio sukčiavimo modus operandi ir slėpimo metodas priklauso nuo transporto priemonės, svarbu kaip vieną iš reikalaujamų duomenų elementų į MIS įtraukti konkrečią informaciją apie transporto priemonę;

(5)

ekonomiškai nepagrįsti transporto modeliai laikomi svarbiais tam tikrų rūšių sukčiavimo, pvz., neteisingai deklaruojamos kilmės, rodikliais. Todėl svarbu žinoti maršrutų, kuriais vežamos prekės, duomenis, nes jie gali būti svarbūs nustatant sukčiavimo veiklą. Taigi informacija apie maršruto etapus yra būtina, kad būtų galima tinkamai ištirti su muitais susijusius sukčiavimo atvejus, ir turėtų būti įtraukta į MIS kaip vienas iš duomenų elementų;

(6)

muitai ir kiti mokesčiai skiriasi priklausomai nuo konkrečių prekės savybių. Todėl siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomi tinkami su į MIS įtrauktomis bylomis ar įvykiais susiję tolesni veiksmai, į MIS turėtų būti įrašoma konkreti informacija apie su byla susijusias prekes;

(7)

konkrečių prekių arešto, konfiskavimo ar sulaikymo atvejų analizė padeda rengti prevencines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią būsimiems tokios pat rūšies sukčiavimo muitais atvejams. Todėl svarbu į MIS įtraukti atitinkamą su prekių areštu, sulaikymu ar konfiskavimu susijusią informaciją;

(8)

bet kokie veiksmai, kurių imasi kompetentingos institucijos, turėtų būti pagrįsti ir turėtų būti grindžiami atitinkamais rizikos rodikliais. Todėl rizikos vertinimo informaciją būtina įtraukti į MIS kaip vieną iš duomenų elementų;

(9)

priklausomai nuo konkrečios bylos, dokumentai, kuriuos reikia pridėti įtraukiant bylą į MIS, gali gerokai skirtis. Jie gali apimti kompetentingų institucijų gautus komercinius dokumentus, bet jais neapsiriboja;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97 įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenys

Į MIS duomenų bazę pagal Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnyje nurodytas kategorijas įtrauktini šie duomenys:

a)

visoms Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnyje nurodytoms kategorijoms bendri duomenys:

bylos nuoroda,

pagrindiniai bylos duomenys,

pridedami susiję dokumentai;

b)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio a dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

konkreti informacija apie prekes,

dokumentai,

informacija, susijusi su areštu, sulaikymu ar konfiskavimu,

veiksmai,

rizikos rodikliai,

pastabos;

c)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio b dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

konkreti informacija apie transporto priemonę,

dokumentai,

maršruto etapai,

veiksmai,

rizikos rodikliai,

pastabos;

d)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio c dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

duomenys apie susijusias įmones,

dokumentai,

veiksmai,

rizikos rodikliai,

pastabos;

e)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio d dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

duomenys apie susijusius asmenis,

dokumentai,

veiksmai,

rizikos rodikliai,

pastabos;

f)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio e dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

konkreti informacija apie sukčiavimo kryptis,

rizikos rodikliai,

g)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio f dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

konkreti informacija apie sukauptą patirtį;

h)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio g dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

informacija, susijusi su areštu, sulaikymu ar konfiskavimu,

veiksmai,

rizikos rodikliai,

i)

papildomi Reglamento (EB) Nr. 515/97 24 straipsnio h dalyje nurodytos kategorijos duomenys:

informacija, susijusi su areštu, sulaikymu ar konfiskavimu,

veiksmai,

rizikos rodikliai.

Daugiau informacijos apie pirmiau nurodytus duomenis pateikiama šio reglamento priede.

2 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 696/98 (2) 2 straipsnis išbraukiamas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

(2)  1998 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/98, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 96, 1998 3 28, p. 22).


PRIEDAS

a)

BYLOS REGISTRACIJOS NUMERIS

Bylos identifikavimo numeris

Dokumento registracijos numeris

Nacionalinis registracijos numeris

Santrauka

Tarnyba

Asmuo ryšiams

Data

b)

PAGRINDINIAI BYLOS DUOMENYS

Sukčiavimo rūšis

Pranešimo rūšis

Transporto priemonė

Informacijos kokybė

c)

DOKUMENTAI

Tipas

Numeris

Mokėjimas už krovinio pervežimą

Išdavimo data

Išdavimo vieta

d)

DUOMENYS APIE SUSIJUSIUS ASMENIS

Dalyvavimas

Vardas

Pavardė

Mergautinė pavardė

Slapyvardis

Lytis

Bet kokios ypatingos ir nuolatinės fizinės savybės

Gimimo vieta

Gimimo data

Pilietybė

Adresas

Gatvė

Numeris

Pašto dėžutė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Telefonas/mobilusis telefonas

Faksas/e. paštas

Tapatybės dokumentai

Dokumento tipas

Dokumento numeris

Išdavimo data

Išdavimo vieta

Šalis

Bagažas

Kategorija

Rūšis

Prekės ženklas

Etiketės numeris

Aptarnavimo paslaugos

Bilietai

Pirkimo data

Mokėjimo būdas

Išduota (šalis)

Išdavė

Kelionės pradžia

Buvimo trukmė (dienomis)

Pinigai

Deklaruoti

Numatoma paskirtis

Kilmė

Valiuta

Pinigų rūšis

Suma

Konvertuota suma (EUR)

Įspėjimas

e)

DUOMENYS APIE SUSIJUSIAS ĮMONES

Dalyvavimas

Pavadinimas

Prekybinis pavadinimas

Registracijos tipas

Registracijos numeris (1)

Adresas*

Gatvė

Numeris

Pašto dėžutė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Telefonas/mobilusis telefonas

Faksas/e. paštas

f)

KONKRETI INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ

6.1.

KONTEINERIS

Tipas

Numeris

Statusas

Plombos numeris

Dydis

g)

6.2.

KELIŲ TRANSPORTO PREMONĖ

Tipas

Registracijos tipas

Šalis

Prekės ženklas

Transporto priemonės registracijos numeris

Spalva

Atspausti pavadinimai ar logotipai

Plombos numeris

h)

6.3.

MAŽAS LAIVAS

Tipas

Pavadinimas

Vėliava

Registracijos uostas

Ilgis

Ilgio vienetas

Talpa (GT) pagal Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo

Spalva

Laivo registracijos tipas

Laivo registracijos numeris

i)

6.4.

KOMERCINIS LAIVAS

Tipas

Pavadinimas

Vėliava

Laivo registracijos tipas

Laivo registracijos numeris

j)

6.5.

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖ

Tipas

Traukinio numeris

Bendrovė

Šalis

Vagono numeris

Plombos numeris

k)

6.6.

ORO TRANSPORTO PRIEMONĖ

Tipas

Reiso Nr.

Transporto rūšis

Oro transporto bendrovė

Registracijos numeris

Vežėjas

Transporto priemonės registracijos numeris

Pagrindinis registracijos numeris (MRN)

Aptarnavimo paslaugos

Plombos numeris

6.7.

KURJERIS – PAŠTAS

Tipas

Reiso Nr.

Vežėjas

Transporto priemonės registracijos numeris

Pagrindinis registracijos numeris (MRN)

l)

MARŠRUTAS

Etapas

Data

Šalis

Vieta

Vietovės tipas

Platuma

Ilguma

Transporto priemonė

m)

KONKRETI INFORMACIJA APIE PREKES

Prekės statusas

Prekės rūšis

Aprašymas

Kategorija

SS/KN/TARIC kodas (6, 8, 10 skaitmenų)

Muitinės procedūra

Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma

Valiuta

Konvertuota suma (EUR)

Prekės ženklas

Gamintojas

Kiekis

Vienetas

Bruto masė

Apimtis

Neto masė

Etiketės/įspėjimai (pritvirtinti)

Įspėjimas

8.1.

PAPILDOMI LAUKAI TABAKUI

Produkto rūšis

8.2.

PAPILDOMI LAUKAI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIAMS

Narkotinės medžiagos rūšis

Kiekis

Vienetas

Logotipai

8.3.

PAPILDOMI LAUKAI GRYNIESIEMS PINIGAMS

Numatoma paskirtis

Kilmė

Suma

Pinigų rūšys

Kiekis

n)

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU AREŠTU, SULAIKYMU AR KONFISKAVIMU

Statusas

Data

Šalis

Vietovės tipas

Arešto vieta

Platuma

Ilguma

Modus Operandi

Slėpimo būdas

Informacija apie slėpimą

Tarnyba

o)

VEIKSMAS

Prašomas veiksmas

Priežastis imtis veiksmo

Įtariamas modus operandi

Įtariamo slėpimo rūšis

Veiksmas, kurio imtasi

Data

p)

RIZIKOS RODIKLIAI

q)

PASTABOS

Pastaba

r)

PRIDEDAMI SUSIJĘ DOKUMENTAI

Registracijos numeris

s)

KONKRETI INFORMACIJA APIE SUKČIAVIMO KRYPTIS

t)

KONKRETI INFORMACIJA APIE SUKAUPTĄ PATIRTĮ


(1)  Šis punktas negali būti užpildytas, jei pagal jį galima nustatyti fizinį asmenį.


Top