Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1023

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1023, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/289/ES dėl perviršinio deficito Slovėnijoje

OJ L 166, 24.6.2016, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1023/oj

24.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/17


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1023

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/289/ES dėl perviršinio deficito Slovėnijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 12 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimu 2010/289/ES (1), priimtu remiantis Komisijos rekomendacija, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 126 straipsnio 6 dalį Taryba nusprendė, kad Slovėnijoje susidaręs perviršinis deficitas. Taryba atkreipė dėmesį į tai, kad 2009 m. planuotas valdžios sektoriaus deficitas buvo 5,9 % BVP, taigi viršijo Sutartyje nustatytą 3 % BVP pamatinę vertę. Planuota, kad valdžios sektoriaus bendroji skola 2009 m. sieks 34,2 % BVP, taigi bus mažesnė už Sutartyje nustatytą 60 % BVP pamatinę vertę;

(2)

2009 m. gruodžio 2 d., vadovaudamasi SESV 126 straipsnio 7 dalimi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 (2) 3 straipsnio 4 dalimi bei remdamasi Komisijos rekomendacija, Taryba pateikė Slovėnijai skirtą rekomendaciją siekiant ištaisyti perviršinio deficito padėtį iki 2013 m. Ta Tarybos rekomendacija buvo paskelbta viešai;

(3)

2013 m. birželio 21 d. Taryba padarė išvadą, kad Slovėnija ėmėsi veiksmingų priemonių laikydamasi 2009 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacijos pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį, tačiau priėmus tą rekomendaciją kilo netikėtų nepalankių ekonominių įvykių, turinčių didelį neigiamą poveikį viešiesiems finansams. Todėl Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, laikėsi nuomonės, kad Reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnio 5 dalyje numatytos sąlygos tenkinamos, ir pateikė Slovėnijai skirtą naują rekomendaciją pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį siekiant ištaisyti perviršinio deficito padėtį iki 2015 m. Ta nauja Tarybos rekomendacija buvo paskelbta viešai;

(4)

2014 m. kovo 5 d. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 473/2013 (3) 11 straipsnio 2 dalį Komisija, atsižvelgdama į riziką, kad tikslas tvariai panaikinti perviršinį deficitą iki 2015 m. gali būti nepasiektas, pateikė rekomendaciją Slovėnijai imtis būtinų priemonių, kad būtų visiškai laikomasi 2013 m. birželio 21 d. Tarybos rekomendacijos, visų pirma užtikrinant Tarybos rekomenduotas fiskalines pastangas;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros 4 straipsnį Komisija teikia tai procedūrai vykdyti reikalingus duomenis. Taikydamos tą protokolą, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 (4) 3 straipsnį valstybės narės du kartus per metus, t. y. iki balandžio 1 d. ir iki spalio 1 d., turi pranešti valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenis bei kitus susijusius kintamuosius;

(6)

Taryba turi priimti sprendimą panaikinti sprendimą dėl perviršinio deficito, remdamasi pateiktais duomenimis. Be to, sprendimas dėl perviršinio deficito turi būti panaikintas tik jei pagal Komisijos prognozes numatoma, kad prognozės laikotarpiu deficitas neviršys Sutartyje nustatytos 3 % BVP pamatinės vertės (5);

(7)

remiantis Komisijos (Eurostato) duomenimis, pateiktais pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2009 14 straipsnį, Slovėnijai 2016 m. balandžio mėn. pateikus pranešimą, ir remiantis 2016 m. stabilumo programa bei Komisijos 2016 m. pavasario prognoze, pagrįstai daromos šios išvados:

2013 m. pasiekęs aukščiausią 15 % BVP lygį, valdžios sektoriaus deficitas 2014 m. buvo sumažintas iki 5 % BVP, o 2015 m. siekė 2,9 % BVP. 2015 m. deficito sumažėjimą daugiausia lėmė tai, kad nebebuvo vienkartinių priemonių, turėjusių poveikį 2014 m. deficitui (1,1 % BVP), taip pat reikšmingai padidėjusios einamosios pajamos (1,4 % BVP), kurios daugiau nei kompensavo padidėjusias einamąsias išlaidas (0,2 % BVP) ir padidėjusias bendrąsias pagrindinio kapitalo išlaidas (0,2 % BVP), kurias galima paaiškinti didesniu ES lėšų panaudojimo lygiu;

2016–2019 m. stabilumo programoje, kurią Slovėnijos Vyriausybė pateikė 2016 m. balandžio 28 d., planuojama, kad 2016 m. deficitas sumažės iki 2,2 % BVP, o 2017 m. – iki 1,6 % BVP. Komisijos 2016 m. pavasario prognozėje numatoma, kad 2016 m. deficitas bus 2,4 % BVP, o 2017 m. – 2,1 % BVP. Todėl numatoma, kad prognozės laikotarpiu deficitas liks mažesnis už Sutartyje nustatytą 3 % BVP pamatinę vertę;

struktūrinis balansas, t. y. pagal ekonominį ciklą pakoreguotas valdžios sektoriaus balansas, atėmus vienkartines ir kitas laikinąsias priemones, 2013–2015 m. laikotarpiu pablogėjo 0,7 % BVP;

dėl skolą didinančio atsargų ir srautų koregavimo ir vienkartinių išlaidų skolos santykis su BVP nuo 71 % BVP 2013 m. padidėjo iki 83,2 % BVP 2015 m. Komisijos 2016 m. pavasario prognozėje numatoma, kad valdžios sektoriaus bendroji skola 2015 m. pasiekė aukščiausią lygį ir dėl pinigų atsargų sumažėjimo 2017 m. sumažės iki 78 % BVP;

(8)

nuo 2016 m., t. y. kitų metų po perviršinio deficito panaikinimo, Slovėnijai taikoma Stabilumo ir augimo pakto prevencinė dalis ir ji tinkamu tempu turėtų toliau siekti savo vidutinio laikotarpio tikslo, kartu laikytis išlaidų kriterijaus ir atitikti skolos kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 1a dalį. Tomis aplinkybėmis kyla rizika, kad 2016 m. bus šiek tiek nukrypta nuo reikalaujamo 0,6 % BVP koregavimo siekiant vidutinio laikotarpio tikslo. 2017 m., jeigu politika nesikeis, kyla rizika, kad bus daug nukrypta nuo rekomenduoto 0,6 % BVP koregavimo siekiant vidutinio laikotarpio tikslo. Numatoma, kad Slovėnija 2016 m. laikysis, o 2017 m. iš esmės laikysis pereinamojo laikotarpio skolos taisyklės. Apskritai 2016 ir 2017 m. reikės imtis papildomų priemonių;

(9)

pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito panaikinamas, kai, Tarybos nuomone, perviršinio deficito padėtis atitinkamoje valstybėje narėje ištaisoma;

(10)

Tarybos nuomone, perviršinio deficito padėtis Slovėnijoje ištaisyta, todėl Sprendimas 2010/289/ES turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą daroma išvada, kad perviršinio deficito padėtis Slovėnijoje ištaisyta.

2 straipsnis

Sprendimas 2010/289/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovėnijos Respublikai.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2009 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2010/289/ES dėl perviršinio deficito Slovėnijoje (OL L 125, 2010 5 21, p. 46).

(2)  1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (OL L 209, 1997 8 2, p. 6).

(3)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų (OL L 140, 2013 5 27, p. 11).

(4)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (OL L 145, 2009 6 10, p. 1).

(5)  Atsižvelgiant į „Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo sąlygas ir stabilumo ir konvergencijos programų formos ir turinio gaires“.


Top