Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1480

2015 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1480, kuria iš dalies keičiami keli Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB priedai, kuriuose nustatytos aplinkos oro kokybės vertinimo pamatinių metodų taikymo, duomenų patvirtinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 226, 29.8.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1480/oj

29.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/4


KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2015/1480

2015 m. rugpjūčio 28 d.

kuria iš dalies keičiami keli Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB priedai, kuriuose nustatytos aplinkos oro kokybės vertinimo pamatinių metodų taikymo, duomenų patvirtinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (1), ypač į jos 4 straipsnio 15 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (2), ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2004/107/EB, su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009/EB (3), 4 straipsnio 15 dalį Komisijai suteikti įgaliojimai iš dalies keisti tam tikras IV ir V priedų nuostatas;

(2)

Direktyvos 2004/107/EB IV priede nustatyti duomenų kokybės tikslai, ir juos, siekiant aiškumo, reikia atnaujinti;

(3)

Direktyvos 2004/107/EB V priede nustatyti pamatiniai koncentracijų vertinimo metodai, ir juos, siekiant atsižvelgti į parengtus naujausius atitinkamus standartus, reikėtų atnaujinti;

(4)

pagal Direktyvos 2008/50/EB 28 straipsnio 1 dalį Komisijai suteikti įgaliojimai iš dalies keisti tam tikras I, III, VI ir IX priedų nuostatas;

(5)

Direktyvos 2008/50/EB I priedo C skirsnyje nustatyti aplinkos oro kokybės vertinimo kokybės užtikrinimo kriterijai, ir juos reikia paaiškinti bei papildyti atsižvelgiant į oro kokybės užtikrinimo programas, kurias rengia Komisijos Jungtinis tyrimų centras, ir nustatyti įpareigojimą peržiūrėti kokybės kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti, kad monitoringo prietaisai nuolat būtų tikslūs;

(6)

Direktyvos 2008/50/EB III priedo C ir D skirsniuose nustatyti mėginių ėmimo vietų išdėstymo kriterijai, ir juos reikia paaiškinti bei papildyti atsižvelgiant į direktyvos įgyvendinimo patirtį;

(7)

Direktyvos 2008/50/EB VI priedo A skirsnyje nustatyti pamatiniai tam tikrų teršalų kiekio matavimo metodai, ir juos reikia pritaikyti atsižvelgiant į direktyvos įgyvendinimo patirtį bei į naujausius mėginių ėmimo ir kietųjų dalelių kiekio matavimo standartus;

(8)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (4) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos;

(9)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Aplinkos oro kokybės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2004/107/EB IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 2008/50/EB I, III, VI ir IX priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Šios direktyvos nuostatos turėtų būti skaitomos kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (5) nuostatomis, visų pirma reglamentuojančiomis atitikties vertinimo įstaigų akreditaciją, ir joje nenustatoma jokia nuo to reglamento nuostatų leidžianti nukrypti nuostata ar išimtis.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. gruodžio 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(2)  OL L 152, 2008 6 11, p. 1.

(3)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Antroji dalis (OL L 87, 2009 3 31, p. 109).

(4)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(5)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).


I PRIEDAS

Direktyva 2004/107/EB iš dalies keičiama taip:

1)

IV priedo I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelė pakeičiama taip:

 

„Benzo(a)pirenas

Arsenas, kadmis ir nikelis

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, išskyrus benzo(a)pireną, suminį dujinį gyvsidabrį

Suminės iškritos

Neapibrėžtis

 

 

 

 

Fiksuoti ir orientaciniai matavimai

50 %

40 %

50 %

70 %

Modeliavimas

60 %

60 %

60 %

60 %

Būtiniausių matavimo duomenų surinkimas

90 %

90 %

90 %

90 %

Minimali duomenų matavimo trukmė

 

 

 

 

Fiksuoti matavimai (1)

33 %

50 %

 

 

Orientaciniai matavimai (1)  (2)

14 %

14 %

14 %

33 %

b)

trečioje pastraipoje išbraukiamas toks sakinys:

„Taip pat patartina visą parą matuoti arseno, kadmio ir nikelio koncentracijas.“;

c)

po trečios pastraipos įterpiamas toks tekstas:

„Ankstesnės pastraipos nuostatos dėl pavienių mėginių taip pat taikomos arsenui, kadmiui, nikeliui ir suminiam dujiniam gyvsidabriui. Be to, leidžiama imti metalų KD10 filtrų poėminius tolesnei analizei, jei turima įrodymų, kad poėminis atspindi visumą ir kad dėl to nesumažėja aptikimo jautrumas atsižvelgiant į atitinkamus duomenų kokybės tikslus. Metalų KD10 mėginius galima imti ne kasdien, o kas savaitę, jei dėl to nepablogėja rinkimo charakteristikos.“

2)

V priedo I–IV skirsniai pakeičiami taip:

„I.   I. Pamatiniai aplinkos ore esančio arseno, kadmio ir nikelio mėginių ėmimo ir tyrimo metodai

Pamatinis aplinkos ore esančio arseno, kadmio ir nikelio mėginių ėmimo metodas aprašytas EN 12341:2014. Pamatinis aplinkos ore esančio arseno, kadmio ir nikelio matavimo metodas aprašytas EN 14902:2005 „Ore skendinčiose PM10 frakcijos kietosiose dalelėse esančių Pb, Cd, As ir Ni standartinis matavimo metodas“.

Valstybė narė taip pat gali taikyti bet kuriuos kitus metodus, jei gali įrodyti, kad jais gaunami pirmiau nurodytam metodui lygiaverčiai rezultatai.

II.   Pamatiniai aplinkos ore esančių policiklinių aromatinių angliavandenilių mėginių ėmimo ir tyrimo metodai

Pamatinis aplinkos ore esančių policiklinių aromatinių angliavandenilių mėginių ėmimo metodas aprašytas EN 12341:2014. Pamatinis aplinkos ore esančio benzo(a)pireno matavimo metodas aprašytas EN 15549:2008 „Oro kokybė. Standartinis benzo(a)pireno koncentracijos aplinkos ore matavimo metodas“. Jeigu nėra CEN nustatyto standartinio kitų 4 straipsnio 8 dalyje nurodytų policiklinių aromatinių angliavandenilių matavimo metodo, valstybės narės gali naudoti nacionalinių standartų metodus arba ISO metodus, pvz. ISO 12884.

Valstybė narė taip pat gali taikyti bet kuriuos kitus metodus, jei gali įrodyti, kad jais gaunami pirmiau nurodytam metodui lygiaverčiai rezultatai.

III.   Pamatinis aplinkos ore esančio gyvsidabrio mėginių ėmimo ir tyrimo metodas

Pamatinis aplinkos ore esančio suminio dujinio gyvsidabrio koncentracijų matavimo metodas aprašytas EN 15852:2010 „Aplinkos oro kokybė. Standartinis metodas nustatyti visuminį dujinį gyvsidabrį“.

Valstybė narė taip pat gali taikyti bet kuriuos kitus metodus, jei gali įrodyti, kad jais gaunami pirmiau nurodytam metodui lygiaverčiai rezultatai.

IV.   Pamatiniai arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių iškritų mėginių ėmimo ir tyrimo metodai

Pamatinis arseno, kadmio ir nikelio iškritų nustatymo metodas aprašytas EN 15841:2009 „Aplinkos oro kokybė. Standartinis arseno, kadmio, švino ir nikelio atmosferinėse iškritose nustatymo metodas“.

Pamatinis gyvsidabrio iškritų nustatymo metodas aprašytas EN 15853:2010 „Aplinkos oro kokybė. Standartinis metodas nustatyti gyvsidabrio nusėdimą“.

Pamatinis benzo(a)pireno ir kitų 4 straipsnio 8 dalyje nurodytų policiklinių angliavandenilių iškritų nustatymo metodas aprašytas EN 15980:2011 „Oro kokybė. Benz(a)antraceno, benz(b)fluoranteno, benz(j)fluoranteno, benz(k)fluoranteno, benz(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno ir inden(1,2,3-cd)pireno atmosferinėse iškritose nustatymas“.“


(1)  Paskirstyti per metus, kad atspindėtų įvairias klimato sąlygas ir antropogeninę veiklą.

(2)  Orientaciniai matavimai – tai tokie matavimai, kurie atliekami ne taip reguliariai, tačiau atitinka kitus duomenų kokybės tikslus.“;


II PRIEDAS

Direktyva 2008/50/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo C skirsnis pakeičiamas taip:

„C.   Aplinkos oro kokybės vertinimo kokybės užtikrinimas: duomenų patvirtinimas

1.

Siekiant užtikrinti matavimų tikslumą ir A skirsnyje nustatytų duomenų kokybės tikslų įgyvendinimą, vadovaujantis 3 straipsniu paskirtos atitinkamos kompetentingos institucijos ir įstaigos užtikrina:

i)

kad visi matavimai, kurie buvo atliekami vertinant aplinkos oro kokybę pagal 6 ir 9 straipsnius, būtų atsekami pagal bandymų ir kalibravimo laboratorijų darniajame standarte nustatytus reikalavimus,

ii)

kad tinklus ir atskiras stotis eksploatuojančios institucijos turėtų nustatytą kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės sistemą, kurioje numatoma reguliari prietaisų priežiūra siekiant užtikrinti, kad jie nuolat būtų tikslūs. Atitinkama nacionalinė etaloninė laboratorija kokybės sistemą peržiūri prireikus ir bent kartą per penkerius metus.

iii)

kad duomenų rinkimo procesui ir ataskaitų teikimui būtų sukurtas kokybės užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės procesas, o šią užduotį vykdyti paskirtos institucijos aktyviai dalyvautų atitinkamose Sąjungos mastu vykdomose kokybės užtikrinimo programose,

iv)

kad nacionalines etalonines laboratorijas skirtų atitinkamos pagal 3 straipsnį paskirtos kompetentingos institucijos arba įstaigos ir kad jos būtų akredituotos atlikti VI priede nurodytus pamatinius bent tų teršalų, kurių koncentracija viršija apatinę vertinimo ribą, matavimo metodus pagal atitinkamą bandymo ir kalibravimo laboratorijoms taikomą darnųjį standartą, kurio nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, 2 straipsnio 9 dalį. Šios laboratorijos taip pat atsakingos už Sąjungos mastu vykdomų kokybės užtikrinimo programų, kurias rengia Komisijos Jungtinis tyrimų centras, koordinavimą valstybėse narėse ir nacionaliniu mastu atsakingos už tinkamo pamatinių metodų naudojimo koordinavimą bei nepamatinių metodų lygiavertiškumo įrodymo koordinavimą. Nacionalinės etaloninės laboratorijos, nacionaliniu mastu organizuojančios palyginamuosius matavimus, turi būti taip pat akredituotos pagal atitinkamą gebėjimų tikrinimo darnųjį standartą.

v)

kad nacionalinės etaloninės laboratorijos bent kas trejus metus dalyvautų Sąjungos masto kokybės užtikrinimo programose, kurias rengia Komisijos Jungtinis tyrimų centras. Jei dalyvavimo tokioje programoje rezultatai yra nepatenkinami, kitą kartą dalyvaudama palyginamuosiuose matavimuose nacionalinė laboratorija turi įrodyti taikanti patenkinamas taisomąsias priemones ir pateikti ataskaitą apie jas Jungtiniam tyrimų centrui.

vi)

kad nacionalinės etaloninės laboratorijos remtų Komisijos įsteigto Europos nacionalinių etaloninių laboratorijų tinklo atliekamą darbą.

2.

Visi pagal 27 straipsnį pateikti duomenys laikomi galiojančiais, išskyrus tuos, kurie pažymėti kaip preliminarūs.“

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

C skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalies pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„—

neturi būti jokių kliūčių oro srautui patekti į mėginių ėmiklio įsiurbimo angą (paprastai srautas turi būti laisvas ne mažiau kaip 270° skliaute arba 180° mėginių ėmimo vietose matuojant statinių eilėje), nesudarant kliūčių oro srautui prie įsiurbimo angos (paprastai už keleto metrų nuo pastatų, balkonų, medžių ir kitų kliūčių ir bent 0,5 m atstumu iki artimiausio pastato, kai mėginių ėmimo vietoje tiriama oro kokybė statinių eilėje),

apskritai, mėginių ėmiklio įsiurbimo anga įrengiama nuo 1,5 m (kvėpavimo zona) iki 4 m nuo žemės paviršiaus. Didesnis aukštis taip pat gali būti tikslingas, jeigu stotis apima didelę teritoriją; visi nukrypimai turėtų būti visiškai dokumentuojami.“;

ii)

1 dalies penkta įtrauka pakeičiama taip:

„—

matuojant bet kurį teršalą mėginių ėmikliai įrengiami bent 25 m atstumu nuo didelių sankryžų pakraščio ir ne didesniu nei 10 m atstumu nuo kelkraščio. Šiame kontekste „didelė sankryža“ – tokia sankryža, kurioje pertraukiamas transporto eismo srautas ir išmetamas skirtingas teršalų kiekis (sustojama ir vėl pradedama važiuoti) negu kitose kelio vietose.“;

iii)

įterpiama ši pastraipa:

„Bet koks nukrypimas nuo šiame skirsnyje išvardytų kriterijų turi būti visiškai dokumentuojamas laikantis D skirsnyje nurodytų procedūrų.“;

b)

D skirsnis pakeičiamas taip:

„D.   Vietų atrankos dokumentai ir vietų atrankos patikrinimas

Už oro kokybės vertinimą atsakingos kompetentingos institucijos turi visiškai dokumentuoti vietų atrankos procedūras visose zonose ir aglomeracijose ir užregistruoti informaciją, padedančią sudaryti tinklą ir pasirinkti visų monitoringo vietų buvimo vietą. Dokumentai apima teritorijų aplink monitoringo vietas topografines nuotraukas ir detaliuosius planus. Jei zonoje ar aglomeracijoje taikomi papildomi metodai, dokumentai apima šių metodų detales ir informaciją apie tai, kaip laikomasi 7 straipsnio 3 dalies kriterijų. Dokumentai atnaujinami prireikus ir peržiūrimi bent kas penkerius metus siekiant užtikrinti, kad vietų atrankos kriterijai, tinklo struktūra ir monitoringo vietų išdėstymas tebegalioja ir išlieka optimalūs. Komisijai paprašius, šie dokumentai jai perduodami per tris mėnesius.“

3)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A skirsnis pakeičiamas taip:

„A.   Sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto oksidų, kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), švino, benzeno, anglies monoksido ir ozono koncentracijos vertinimo pamatiniai metodai

1.   Pamatinis sieros dioksido matavimo metodas

Pamatinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas aprašytas EN 14212:2012 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

2.   Pamatinis azoto dioksido ir azoto oksidų matavimo metodas

Azoto dioksido ir azoto oksidų pamatinis matavimo metodas aprašytas EN 14211:2012 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant chemiliuminescenciją“.

3.   Pamatinis švino mėginių ėmimo ir matavimo metodas išlieka tas pats

4.   Pamatinis KD10 ėmimo ir matavimo metodas

Pamatinis KD10 mėginių ėmimo ir matavimo metodas aprašytas EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių PM10 arba PM2,5 kietųjų dalelių masinei koncentracijai nustatyti“.

5.   Pamatinis KD2,5 ėmimo ir matavimo metodas

Pamatinis KD2,5 mėginių ėmimo ir matavimo metodas aprašytas EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių PM10 arba PM2,5 kietųjų dalelių masinei koncentracijai nustatyti“.

6.   Pamatinis benzeno mėginių ėmimo ir matavimo metodas išlieka tas pats

7.   Pamatinis anglies monoksido matavimo metodas

Anglies monoksido matavimo pamatinis metodas yra aprašytas EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

8.   Pamatinis ozono matavimo metodas

Pamatinis ozono matavimo metodas aprašytas EN 14625:2012 „Aplinkos oras. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją“.“;

b)

D skirsnis išbraukiamas;

c)

E skirsnis pakeičiamas taip:

„Įrodydamos, kad įranga atitinka šio priedo A skirsnyje išvardytuose pamatiniuose metoduose keliamus veiksmingumo reikalavimus, pagal 3 straipsnį paskirtos kompetentingos institucijos ir įstaigos priima kitose valstybėse narėse išduotas bandymų ataskaitas, jei bandymų laboratorijos yra akredituotos pagal atitinkamą bandymo ir kalibravimo laboratorijoms taikomą darnųjį standartą.

Kitoms kompetentingoms institucijoms arba jų paskirtoms įstaigoms sudaromos sąlygos susipažinti su išsamiomis bandymų ataskaitomis ir visais bandymų rezultatais. Bandymų ataskaitose turi būti įrodyta, kad įranga atitinka visus veiksmingumo reikalavimus, net ir tais atvejais, kai tam tikros aplinkos ar vietos sąlygos yra būdingos konkrečiai valstybei narei ir dėl jų įranga nebuvo išbandyta kitoje valstybėje narėje atliekant bandymą ir tipo patvirtinimą;“

4)

IX priedo A skirsnis pakeičiamas taip:

„A.   Mažiausias ozono koncentracijos fiksuotų matavimų mėginių ėmimo vietų skaičius

Mažiausias mėginių ėmimo vietų, skirtų fiksuotiems nuolatiniams matavimams vertinant, kaip laikomasi siektinų verčių, ilgalaikių tikslų ir informacijos bei pavojaus slenksčių, kai tokie matavimai yra vienintelis informacijos šaltinis, skaičius:

Gyventojų skaičius (× 1 000)

Aglomeracijos (1)

Kitos zonos (1)

Foninė kaimo

< 250

 

1

vidutinis tankumas visoms zonoms šalyje – 1 stotis/50 000 km2  (2)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 papildoma stotis 2 milijonams gyventojų

1 papildoma stotis 2 milijonams gyventojų


(1)  Bent 1 stotis vietovėse, kuriose tikėtinas didžiausios koncentracijos ozono poveikis gyventojams. Aglomeracijose mažiausiai 50 % stočių yra išdėstomos priemiesčio teritorijose.

(2)  Mišriai vietovei rekomenduojama 1 stotis kiekvienuose 25 000 km2.“


Top