EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1301

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 289–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/289


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1301/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 178 ir 349 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 176 straipsnyje nustatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. Pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, iš kurių ypatingą dėmesį reikia skirti didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pvz., labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (3) nustatomos ERPF, Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendros nuostatos;

(3)

reikėtų nustatyti konkrečias nuostatas, susijusias su veiklos, kurią būtų galima finansuoti iš ERPF, kad būtų prisidėta prie investavimo prioritetų pagal Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytus teminius tikslus, rūšimis. Kartu reikėtų apibrėžti ir paaiškinti į ERPF paramos teikimo sritį nepatenkančią veiklą, įskaitant investicijas, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išskiriamą vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (4) I priede išvardintą veiklą. Siekiant išvengti pernelyg didelio finansavimo, tokių investicijų neturėtų būti galima finansuoti ERPF lėšomis, kadangi jau gaunama finansinė nauda joms taikant Direktyvą 2003/87/EB. Ta išimtimi neturėtų būti apribota galimybė naudoti ERPF lėšas remti veiklą, kuri neišvardinta Direktyvos 2003/87/EB I priede, finansuoti, net jeigu tą veiklą vykdo tie patys ekonominės veiklos vykdytojai ir ji apima tokią veiklą kaip investicijos į energijos vartojimo efektyvumą rajonų šildymo tinkluose, pažangias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas, ir priemones, kuriomis siekiama mažinti oro taršą, net jeigu vienas iš tokios veiklos netiesioginių poveikių yra išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas arba jeigu ta veikla yra įtraukta į nacionalinį planą, nurodytą Direktyvoje 2003/87/EB;

(4)

būtina nurodyti, kokia papildoma veikla gali būti finansuojama ERPF lėšomis siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslo;

(5)

ERPF turėtų prisidėti prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos įgyvendinimo, kartu užtikrindamas didesnį ERPF paramos sutelkimą Sąjungos prioritetams. Priklausomai nuo to, kuri regionų kategorija yra remiama, ERPF lėšas pagal Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą reikėtų sutelkti moksliniams tyrimams ir inovacijoms, informacinėms bei ryšių technologijoms (IRT), mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos propagavimui. Tos lėšos turėtų būti sutelktos pagal temas nacionaliniu lygmeniu, tuo pačiu užtikrinant lankstumą veiksmų programų lygiu ir tarp skirtingų regionų kategorijų. Prireikus lėšų telkimas pagal temas galėtų būti pakoreguotas, kad būtų atsižvelgta į Sanglaudos fondo lėšas, skirtas remti investavimo prioritetus, susijusius su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, ir nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1300/2013 (5). Nustatant teminio lėšų sutelkimo lygį reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį, jei taikoma, į Sanglaudos fondo lėšų indėlį ir konkrečius regionų, kurių BVP vienam gyventojui, naudojamas kaip tinkamumo finansuoti kriterijus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, regionų, kuriems nuspręsta laipsniškai panaikinti paramą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, ir tam tikrų NUTS 2 lygmens regionų, kuriuos sudaro tik salose esančios valstybės narės arba salos, poreikius;

(6)

turėtų būti įmanoma, kad parama iš ERPF pagal investavimo prioritetą „bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ būtų prisidedama siekiant visų teminių tikslų, nurodytų šiame reglamente;

(7)

kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF poreikius ir pagal Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją“ būtina pagal kiekvieną Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytą teminį tikslą nustatyti ERPF būdingus veiksmus kaip investavimo prioritetus. Tais investavimo prioritetais turėtų būti nustatomi išsamūs tikslai, kurie nėra nesuderinami, prie kurių ERPF turi prisidėti. Tokiais investavimo prioritetais reikėtų remtis apibrėžiant konkrečius programų tikslus, kuriais atsižvelgiama į programos teritorijos poreikius ir ypatybes;

(8)

reikia skatinti MVĮ inovacijas ir vystymą besiformuojančiose srityse, susijusiose su Europos lygmens ir regioniniais uždaviniais, tokiose kaip kūrybos ir kultūros pramonė, naujoviškos paslaugos, tenkinant naujus visuomenės poreikius, ar su produktais ir paslaugomis, susijusiais su senėjančia visuomene, priežiūra ir sveikata, ekologinėmis inovacijomis, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir efektyviu išteklių naudojimu;

(9)

siekiant kuo labiau padidinti mokslinių tyrimų ir inovacijų srities investicijų, visiškai ar iš dalies finansuojamų iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 bus siekiama užtikrinti visų pirma ERPF veiklos ir Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ sąveiką, drauge paisant skirtingų jų tikslų;

(10)

svarbu užtikrinti, kad skatinant rizikos valdymo investicijas būtų atsižvelgiama į konkrečią riziką regiono, tarpvalstybiniu ir tarptautiniu lygmenimis;

(11)

siekiant, kad tvaraus turizmo, kultūros ir gamtos paveldo rėmimo veikla būtų kuo labiau prisidedama siekiant tikslo remti užimtumui palankų ekonomikos augimą, ši veikla turėtų būti įtraukta į konkrečioms teritorijoms taikomą teritorinę strategiją, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą. Be to, parama tokiai veiklai turėtų būti prisidedama prie inovacijų ir IRT naudojimo skatinimo, MVĮ, aplinkosaugos ir efektyvaus išteklių naudojimo arba socialinės įtraukties skatinimo;

(12)

siekiant skatinti tvarų regioninį ar vietos judumą arba mažinti oro ir akustinę taršą, reikia skatinti sveikatai naudingas, tvarias ir saugias transporto rūšis. ERPF lėšomis remiamomis investicijomis į oro uostų infrastruktūrą turėtų būti skatinamas ekologiškai tvarus oro transportas, be kita ko, didinant regioninį judumą sujungiant antrinius ir tretinius mazgus su transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) infrastruktūra, taip pat per daugiarūšius mazgus;

(13)

siekdamas skatinti siekti Sąjungos nustatytų energetikos ir kovos su klimato kaita tikslų, kaip Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos dalies, ERPF lėšomis turėtų būti remiamos investicijos, kuriomis siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir tiekimo saugumą valstybėse narėse, be kita ko, plėtojant pažangaus energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas, taip pat integruojant paskirstytą gamybą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Kad galėtų patenkinti savo tiekimo saugumo reikalavimus ir užtikrintų suderinamumą su savo tikslais pagal Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją, valstybės narės turėtų turėti galimybę investuoti į energetikos infrastruktūros objektus, atitinkančius jų pasirinktą energijos rūšių derinį;

(14)

MVĮ, kurios gali būti ir socialinės ekonomikos įmonės, turėtų turėti tą pačią reikšmę, kuri nustatyta Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, būtent turėtų apimti labai mažas įmones, mažąsias ar vidutines įmones, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (6);

(15)

siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu, ypač socialiai atskirtose bendruomenėse, reikia pagerinti prieigą prie socialinių, kultūros ir poilsio paslaugų sukuriant mažo masto infrastruktūrą, atsižvelgiant į konkrečius neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų poreikius;

(16)

bendruomenių paslaugos turėtų apimti visų formų namie, šeimoje, gyvenamojoje vietoje teikiamas paslaugas ir kitas bendruomenės paslaugas, kuriomis remiama visų asmenų teisė gyventi bendruomenėje, turėti vienodas pasirinkimo galimybes ir siekiama išvengti izoliacijos ar atskyrimo nuo bendruomenės;

(17)

siekiant padidinti lankstumą ir sumažinti administracinę naštą numatant bendro įgyvendinimo galimybę, turėtų būti suderinti ERPF ir Sanglaudos fondo investavimo prioritetai pagal atitinkamus teminius tikslus;

(18)

šio reglamento priede turėtų būti nustatytas bendrųjų produkto rodiklių rinkinys bendrai programų įgyvendinimo pažangai Sąjungos lygmeniu vertinti. Tie rodikliai turėtų atitikti investavimo prioritetą ir veiksmų, kurie remiami pagal šį reglamentą ir atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas, rūšį. Tuos bendruosius produkto rodiklius reikėtų papildyti konkrečios programos rezultato rodikliais ir, kai tinkama, konkrečios programos produkto rodikliais;

(19)

atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotuosius miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas, poveikį darančių ekonomikos, aplinkos, klimato, demografinių ir socialinių iššūkių sprendimo veiksmus, atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius. Miesto vietovių, kuriose turi būti vykdomi integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos kriterijai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatytos partnerystės sutartyje, tam tikslui nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 5 proc. ERPF lėšų. Miesto valdžios institucijoms suteikiamų bet kokių įgaliojimų vykdyti funkcijas aprėptį turėtų nustatyti vadovaujančioji institucija, pasikonsultavusi su miesto valdžios institucija;

(20)

naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems ir su tvaria miestų plėtra susijusių iššūkių sprendimams nustatyti arba išbandyti ERPF turėtų remti novatoriškus veiksmus tvarios miestų plėtros srityje;

(21)

siekiant stiprinti programų vykdytojų ir organų, atsakingų už tvarios miestų plėtros strategijų ir novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje įgyvendinimą, gebėjimus, tinklus ir keitimąsi patirtimi ir papildyti esamas programas ir įstaigas, reikia sukurti Sąjungos lygmens miestų plėtros tinklą;

(22)

ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai apgyvendintų teritorijų problemas, susijusias su galimybe patekti į dideles rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip pat mažinti konkrečius kai kurių salų, pasienio regionų, kalnuotų vietovių ir retai apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl geografinės padėties plėtra lėtesnė, patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią jų plėtrą;

(23)

ypač daug dėmesio reikėtų skirti atokiausiems regionams, t. y. patvirtinant priemones pagal SESV 349 straipsnį išimties tvarka reikėtų išplėsti ERPF paramos teikimo sritį – į ją įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su papildomų išlaidų, atsirandančių dėl tų regionų konkrečios ekonominės ir socialinės padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, susijusių su SESV 349 straipsnyje nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, o šių veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, kompensavimu. Valstybių narių tomis aplinkybėmis suteiktai veiklos pagalbai netaikoma SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo prievolė, jei tuo metu, kai ji suteikiama, ji atitinka sąlygas, nustatytas reglamentu, pagal kurį tam tikros pagalbos rūšys suderinamos su vidaus rinka taikant SESV 107 ir 108 straipsnius ir kuris priimtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 (7);

(24)

vadovaujantis 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis ir atsižvelgiant į konkrečius tikslus, nustatytus SESV dėl atokiausių regionų, nurodytų SESV 349 straipsnyje, Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES (8) buvo pakeistas Majoto statusas – nuo 2014 m. sausio 1 d. jis tampa nauju atokiausiu regionu. Siekiant palengvinti ir skatinti sutelktą ir greitą Majoto infrastruktūros plėtrą, išimties tvarka turėtų būti įmanoma, kad bent 50 proc. Majoto paketo ERPF lėšų dalies būtų skirta penkiems Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytiems teminiams tikslams;

(25)

siekiant papildyti šį reglamentą tam tikrais neesminiais elementais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su novatoriškų veiksmų atrankos ir valdymo kriterijais. Tokie įgaliojimai turėtų būti deleguojami Komisijai taip pat dėl šio reglamento I priedo dalinio keitimo, jei pagrįsta, siekiant užtikrinti veiksmingą veiksmų programų įgyvendinimo pažangos vertinimą. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Rengdama deleguotųjų teisės aktų projektus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai laiku ir tuo pačiu metu būtų deramai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(26)

kadangi šio reglamento tikslo, t.y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(27)

šiuo reglamentu pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (9). Todėl, siekiant aiškumo, Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 turėtų būti panaikintas. Tačiau šis reglamentas neturėtų turėti įtakos paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 arba bet kokiais kitais teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., tolesniam teikimui arba keitimui. Tas reglamentas arba tokie kiti taikytini teisės aktai turėtų būti toliau taikomi tai paramai arba susijusiems veiksmams po 2013 m. gruodžio 31 d. iki jų galiojimo pabaigos. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 pateiktos ar patvirtintos paraiškos dėl paramos gavimo turėtų galioti ir toliau;

(28)

siekiant užtikrinti šiame reglamente nustatytų priemonių skubų taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) uždaviniai, jo paramos teikimo sritis investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo bei Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo atžvilgiu ir konkrečios nuostatos, susijusios su ERPF parama siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo.

2 straipsnis

ERPF uždaviniai

ERPF prisideda prie paramos, kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą – ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, finansavimo, pasitelkiant tvarią regionų ekonomikos plėtrą ir struktūrinį prisitaikymą, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų ir atsiliekančių regionų pertvarkymą.

3 straipsnis

Paramos iš ERPF teikimo sritis

1.   ERPF lėšomis remiama toliau nurodyta veikla, kad būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų investavimo prioritetų:

a)

pelningos investicijos, kuriomis padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į MVĮ;

b)

pelningos investicijos, neatsižvelgiant į susijusios įmonės dydį, kuriomis prisidedama prie 5 straipsnio 1 ir 4 punktuose nustatytų investavimo prioritetų ir, kai tai susiję su stambių įmonių ir MVĮ bendradarbiavimu, 5 straipsnio 2 punkte nustatytų investavimo prioritetų;

c)

investicijos į piliečiams teikiamų pagrindinių paslaugų infrastruktūrą energetikos, aplinkos, transporto ir IRT srityse;

d)

investicijos į socialinę, sveikatos, mokslinių tyrimų, inovacijų, verslo ir švietimo infrastruktūrą;

e)

investicijos į vidaus potencialo plėtojimą pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius infrastruktūros objektus, taip pat į nedidelius kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūros objektus, paslaugas įmonėms, paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į technologijas ir taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse;

f)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų regioninių, vietos valdžios, miesto ir kitų valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių bei atitinkamų pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų tinklų kūrimas, bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi, tyrimai, parengiamieji veiksmai ir gebėjimų stiprinimas.

2.   Atsižvelgiant į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, ERPF lėšomis taip pat gali būti remiamas dalijimasis įranga ir žmogiškaisiais ištekliais bei visų rūšių infrastruktūra tarp valstybių visuose regionuose.

3.   ERPF lėšomis neremiama:

a)

atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statybos;

b)

investicijos, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, išvardintą Direktyvos 2003/87/EB I priede;

c)

tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba;

d)

sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėse;

e)

investicijos į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai.

4 straipsnis

Lėšų telkimas pagal temas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje išdėstyti teminiai tikslai ir šio reglamento 5 straipsnyje nurodyti atitinkami investavimo prioritetai, prie kurių pagal Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą gali prisidėti ERPF, sutelkiami taip:

a)

labiau išsivysčiusiuose regionuose:

i)

bent 80 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytiems dviem ar daugiau teminių tikslų; ir

ii)

bent 20 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkte nustatytam teminiam tikslui;

b)

pereinamojo laikotarpio regionuose:

i)

bent 60 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytiems dviem ar daugiau teminių tikslų; ir

ii)

bent 15 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkte nustatytam teminiam tikslui;

c)

mažiau išsivysčiusiuose regionuose:

i)

bent 50 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytiems dviem ar daugiau teminių tikslų; ir

ii)

bent 12 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkte nustatytam teminiam tikslui.

Šio straipsnio tikslu regionai, kurių BVP vienam gyventojui 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, kaip tinkamumo finansuoti kriterijus, buvo mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu laikotarpiu, ir regionai, kuriems nuspręsta laipsniškai panaikinti paramą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu atitinka labiau išsivysčiusių regionų finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 90 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte, laikomi pereinamojo laikotarpio regionais.

Šio straipsnio tikslu visi NUTS 2 lygmens regionai, kuriuos sudaro tik salose esančios valstybės narės arba salos, esančios valstybių narių, gaunančių Sanglaudos fondo paramą, teritorijos dalis ir visi atokiausi regionai, laikomi mažiau išsivysčiusiais regionais.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, regionų kategorijai skiriama mažiausia ERPF paramos dalis gali būti mažesnė nei nurodyta toje dalyje, su sąlyga, kad toks sumažinimas kompensuojamas didesne dalimi, skirta kitoms regionų kategorijoms. Visoms regionų kategorijoms skirtų sumų, atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1300/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytiems teminiams tikslams ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkte nustatytam teminiam tikslui bendra suma nacionaliniu lygmeniu atitinkamai neturi būti mažesnė už sumą, gautą nacionaliniu lygmeniu pritaikius šio straipsnio 1 dalyje nustatytas mažiausias ERPF paramos dalis.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Sanglaudos fondo lėšos, skirtos Reglamento (ES) Nr. 1300/2013 4 straipsnio a punkte nustatytiems investavimo prioritetams remti, gali būti skaičiuojamos taip, kad susidarytų šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje, b punkto ii papunktyje ir c punkto ii papunktyje nustatytos minimalios dalys. Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktyje nurodyta dalis padidinama iki 15 proc. Atitinkamais atvejais tos lėšos skirtingoms regionų kategorijoms paskirstomos proporcingai remiantis jų santykinėmis atitinkamos valstybės narės bendro gyventojų skaičiaus dalimis.

5 straipsnis

Investavimo prioritetai

ERPF lėšomis remiami šie investavimo prioritetai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į to reglamento 15 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir partnerystės sutartyje nurodytus vystymosi poreikius ir augimo potencialą:

1)

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas:

a)

tobulinant mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūrą, lavinant MTI gebėjimus tobulinti kompetenciją ir skatinant kompetencijos centrus, ypač Europos svarbos;

b)

skatinant verslo investicijas į MTI ir plėtojant įmonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšius bei sąveiką, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijų perdavimą, socialines inovacijas, ekologines inovacijas ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas, paklausos generavimą, tinklų kūrimą, grupių ir atviras inovacijas naudojantis pažangiąja specializacija, taip pat skatinant technologinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus ir pažangiosios gamybos pajėgumus ir pirminę gamybą, visų pirma didelio poveikio technologijų, bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą;

2)

IRT prieinamumo ir naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas:

a)

plečiant plačiajuosčio ryšio diegimą ir diegiant didelės spartos tinklus, taip pat remiant skaitmeninei ekonomikai skirtų besiformuojančių technologijas ir tinklų patvirtinimą;

b)

tobulinant IRT produktus ir paslaugas, elektroninę prekybą ir didinant IRT paklausą;

c)

tobulinant taikomąsias IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programas;

3)

MVĮ konkurencingumo didinimas:

a)

skatinant verslumą, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimą, taip pat pasitelkiant verslo inkubatorius;

b)

kuriant ir įgyvendinant naujus MVĮ verslo modelius, ypač internacionalizavimo;

c)

remiant pažangių produktų ir paslaugų plėtojimo pajėgumų kūrimą ir stiprinimą;

d)

remiant MVĮ pajėgumus augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir dalyvauti inovacijų procesuose;

4)

perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas:

a)

skatinant energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamybą ir paskirstymą;

b)

skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą įmonėse;

c)

remiant energijos vartojimo efektyvumą, pažangų energijos valdymą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje;

d)

plėtojant ir diegiant žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančias pažangiąsias paskirstymo sistemas;

e)

skatinant anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijas, taip pat skatinant tvarų ir įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones;

f)

skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas mažo anglies dioksido kiekio technologijų srityje ir tokių technologijų diegimą;

g)

skatinant didelio efektyvumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybą, grindžiamą naudingosios šilumos paklausa;

5)

prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir valdymas:

a)

remiant prisitaikymo prie klimato kaitos investicijas, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus;

b)

skatinant investicijas, skirtas mažinti konkrečią riziką, užtikrinti geresnį atsparumą nelaimėms ir parengti nelaimių valdymo sistemas;

6)

aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas:

a)

investuojant į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus;

b)

investuojant į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus;

c)

išsaugojant, apsaugojant, propaguojant ir plėtojant gamtinį ir kultūrinį paveldą;

d)

apsaugant ir atkuriant biologinę įvairovę ir dirvožemį ir skatinant ekosistemų funkcijas, taip pat vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus, bei žaliąją infrastruktūrą;

e)

imantis veiksmų gerinti miestų aplinką, atgaivinti miestus, atgaivinti ir išvalyti apleistus pramoninius miesto rajonus (įskaitant pertvarkomas teritorijas), mažinti oro taršą ir skatinti triukšmo mažinimo priemones;

f)

skatinant inovacines technologijas, siekiant gerinti aplinkos apsaugą ir išteklių vartojimo efektyvumą atliekų ir vandens sektoriuose, dirvožemio atžvilgiu ar mažinti oro taršą;

g)

remiant pramonės perėjimą prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, skatinant ekologiškai tvarų ekonomikos augimą, ekologines inovacijas ir aplinkosauginio veiksmingumo valdymą viešajame ir privačiajame sektoriuose;

7)

tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas:

a)

remiant įvairiarūšę bendrą Europos transporto erdvę ir investuojant į TEN-T;

b)

didinant regionų judumą prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, įskaitant daugiarūšius transporto mazgus;

c)

kuriant ir tobulinant aplinką tausojančias, taip pat mažai triukšmo skleidžiančias, ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias transporto sistemas, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą, siekiant skatinti tvarų regionų ir vietos judumą;

d)

kuriant ir atkuriant visa apimančias, kokybiškas ir sąveikias geležinkelių sistemas ir skatinant triukšmo mažinimo priemones;

e)

gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir tiekimo patikimumą plėtojant pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas ir integruojant paskirstytą atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą;

8)

tvaraus ir kokybiško užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimas:

a)

remiant verslo inkubatorių kūrimą ir teikiant investicinę paramą savarankiškam darbui, labai mažoms įmonėms ir įmonių steigimui;

b)

remiant užimtumui palankų ekonomikos augimą ir kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei jų plėtojimo gerinimą;

c)

remiant vietos plėtros iniciatyvas ir pagalbą struktūroms, kuriomis užtikrinamos vietos bendruomenės paslaugos siekiant kurti darbo vietas, jei šie veiksmai nepatenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 (10) taikymo sritį;

d)

investuojant į įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą;

9)

socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu bei bet kokia diskriminacija:

a)

investuojant į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, mažinant nelygybę sveikatos atžvilgiu, skatinant socialinę įtrauktį suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų ir pereinant nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų;

b)

suteikiant paramą fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų vietovių bendruomenių atnaujinimui;

c)

remiant socialines įmones;

d)

investuojant į bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas;

10)

investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį ugdymą siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą tobulinant švietimo ir mokymo infrastruktūrą;

11)

valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas veiksmais, stiprinančiais su ERPF įgyvendinimu susijusių viešojo administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų institucinius gebėjimus ir veiksmingumą, ir remiant veiksmus, vykdomus pagal ESF, kuriais stiprinami viešojo administravimo instituciniai gebėjimai ir veiksmingumas.

6 straipsnis

Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo rodikliai

1.   Šio reglamento I priede pateikti bendrieji produkto rodikliai, konkrečios programos rezultato rodikliai ir, jei reikia, konkrečios programos produkto rodikliai taikomi pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 4 dalį ir 96 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iv papunkčius bei 96 straipsnio 2 dalies c punkto ii ir iv papunkčius.

2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės siektinos reikšmės 2023 metams

3.   Konkrečios programos rezultato rodikliams, susijusiems su investavimo prioritetais, pradinė reikšmė nustatoma remiantis naujausiais turimais duomenimis, o siektinos reikšmės nustatomos 2023 metams. Siektinos reikšmės gali būti išreikštos kiekybiškai arba kokybiškai.

4.   Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas bendrųjų produkto rodiklių sąrašas, pateiktas I priede, siekiant pagrįstais atvejais atlikti pataisymus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą veiksmų programų įgyvendinimo pažangos vertinimą.

II   SKYRIUS

Konkrečios nuostatos dėl tam tikrų teritorinių aspektų

7 straipsnis

Tvari miestų plėtra

1.   ERPF lėšomis per veiksmų programas remiama tvari miestų plėtra taikant strategijas, kuriomis nustatomi integruotieji veiksmai ekonominėms, aplinkos, klimato, demografinėms ir socialinėms miestų vietovių problemoms spręsti, atsižvelgiant į poreikį skatinti glaudesnius miestų ir kaimų ryšius.

2.   Tvari miestų plėtra vykdoma pasinaudojant Integruotosiomis teritorinėmis investicijomis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 36 straipsnyje, arba pagal konkrečią veiksmų programą, arba pagal konkrečią prioritetinę kryptį, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktu.

3.   Atsižvelgdama į savo konkrečią teritorinę padėtį, kiekviena valstybė narė savo partnerystės sutartyje nustato miesto teritorijų, kuriose reikėtų įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus, atrankos principus ir orientacinius asignavimus tiems veiksmams nacionaliniu lygmeniu.

4.   Bent 5 proc. pagal Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo tikslą nacionaliniu lygmeniu skirtų ERPF lėšų skiriama integruotiesiems tvarios miestų plėtros veiksmams, kuriuos įgyvendinant miestai, subregionai ar vietos institucijos, atsakingos už tvarių miesto strategijų įgyvendinimą (toliau – miestų valdžios institucijos) būtų atsakingos bent už su veiksmų atranka pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 dalį arba, jei tinkama, pagal to reglamento 123 straipsnio 7 dalį susijusias užduotis. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems tikslams skiriama preliminari suma numatoma atitinkamoje veiksmų programoje arba programose.

5.   Vadovaujančioji institucija, pasitarusi su miesto valdžios institucija, nustato miesto valdžios institucijų funkcijų, susijusių su integruotų tvarios miestų plėtros veiksmų valdymu, apimtį. Vadovaujančioji institucija savo sprendimą oficialiai įtvirtina raštu. Vadovaujančioji institucija gali pasilikti teisę atlikti galutinį tinkamumo finansuoti veiksmus patikrinimą prieš jų patvirtinimą.

8 straipsnis

Novatoriški veiksmai tvarios miestų plėtros srityje

1.   Komisijos iniciatyva ERPF lėšomis gali būti remiami novatoriški veiksmai tvarios miestų plėtros srityje pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 8 dalį. Tokie veiksmai apima tyrimus ir bandomuosius projektus, kuriais siekiama nustatyti arba išbandyti Sąjungos lygmeniu svarbius ir su tvaria miestų plėtra susijusių iššūkių sprendimus. Komisija ragina rengiant ir įgyvendinant novatoriškus veiksmus įtraukti atitinkamus partnerius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje.

2.   Nukrypstant nuo šio reglamento 4 straipsnio, novatoriškiems veiksmams skirtomis lėšomis gali būti finansuojama visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytiems teminiams tikslams ir šio reglamento 5 straipsnyje nustatytiems atitinkamiems investicijų prioritetams įgyvendinti būtina veikla.

3.   Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl ERPF lėšomis pagal šį reglamentą remiamų novatoriškų veiksmų atrankos ir valdymo principų.

9 straipsnis

Miestų plėtros tinklas

1.   Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 58 straipsnį įsteigia miestų plėtros tinklą, siekiant skatinti gebėjimų stiprinimą, tinklų kūrimą ir dalijimąsi patirtimi Sąjungos lygmeniu tarp miestų valdžios institucijų, atsakingų už tvarių miestų strategijų įgyvendinimą pagal šio reglamento 7 straipsnio 4 ir 5 dalis ir valdžios institucijų, atsakingų už novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje įgyvendinimą pagal šio reglamento 8 straipsnį.

2.   Miestų plėtros tinklo veikla papildo veiklą, kuri vykdoma tarpregioninio bendradarbiavimo srityje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 (11) 2 straipsnio 3 punkto b papunkčiu.

10 straipsnis

Gamtinių arba demografinių trūkumų turinčios vietovės

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013,121 straipsnio 4 punkte nurodytas didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčias vietoves apimančiose veiksmų programose, bendrai finansuojamose iš ERPF, ypatingas dėmesys skiriamas tų vietovių specifiniams sunkumams spręsti.

11 straipsnis

Labai retai apgyvendinti toliausiai į šiaurę esantys regionai

4 straipsnis netaikomas specialiems papildomiems asignavimams, skirtiems labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams. Tie asignavimai skiriami Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3, 4 ir 7 punktuose išdėstytų teminių tikslų įgyvendinimui.

12 straipsnis

Atokiausi regionai

1.   4 straipsnis netaikomas specialiems papildomiems asignavimams, skirtiems atokiausiems regionams. Tais asignavimais padengiamos papildomos išlaidos, susijusios su SESV 349 straipsnyje nurodytais atokiausių regionų ypatumais ir ribotomis galimybėmis, remiant:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytus teminius tikslus;

b)

krovininio transporto paslaugas ir pagalbą transporto paslaugų veiklai pradėti;

c)

veiksmus, susijusius su sandėliavimo apribojimais, per didelėmis gamybos priemonėmis ir priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje.

2.   1 dalyje nurodyti specialūs papildomi asignavimai taip pat gali būti naudojami padėti finansuoti veiklos pagalbą ir išlaidas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais ir sutartimis atokiausiuose regionuose.

3.   Suma, kuriai taikoma bendro finansavimo norma, yra proporcinga 1 dalyje nurodytoms paramos gavėjo patirtoms papildomoms išlaidoms tik veiklos pagalbos ir išlaidų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais ir sutartimis, atveju, bet gali apimti visas tinkamas finansuoti išlaidas investicinių išlaidų atveju.

4.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti specialūs papildomi asignavimai nenaudojami remti:

a)

veiksmus, susijusius su produktais, išvardintais SESV I priede;

b)

pagalbą transportuojant asmenis, kuri yra leidžiama pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies a punktą;

c)

atleidimą nuo mokesčių ir socialinių įmokų.

5.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, ERPF lėšomis gali būti remiamos pelningos investicijos į įmones atokiausiuose regionuose, nepriklausomai nuo tų įmonių dydžio.

6.   4 straipsnis netaikomas Majoto regionui, kaip atokiausiam regionui SESV 349 straipsnio prasme, skirto paketo ERBF daliai, ir bent 50 proc. tos ERPF dalies skiriama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytiems teminiams tikslams.

III   SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi įtakos paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 arba kitais teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., tolesniam teikimui arba keitimui, įskaitant visos paramos arba jos dalies teikimo nutraukimą. Tas reglamentas ir tokie kiti taikytini teisės aktai toliau taikomi po 2013 m. gruodžio 31 d. tai paramai arba susijusiems veiksmams iki jų galiojimo pabaigos. Šioje dalyje parama apima veiksmų programas ir didelės apimties projektus.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 pateiktos arba patvirtintos paraiškos skirti paramą ir toliau galioja.

14 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2013 m. gruodžio 21 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 6 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

15 straipsnis

Panaikinimas

Nedarant poveikio šio reglamento 13 straipsniui, Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

16 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir Taryba peržiūri šį reglamentą SESV 177 straipsnyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnio 6 dalis taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL C 191, 2012 6 29, p. 44.

(2)  OL C 225, 2012 7 27, p. 114.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 320).

(4)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 281).

(6)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(7)  1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (OL L 142, 1998 5 14, p. 1).

(8)  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).

(9)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 1).

(10)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 470).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 259).


I PRIEDAS

BENDRIEJI ERPF PARAMOS PRODUKTO RODIKLIAI PAGAL INVESTICIJŲ Į EKONOMIKOS AUGIMĄ IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ TIKSLĄ (6 STRAIPSNIS)

 

VIENETAS

PAVADINIMAS

Pelningos investicijos

 

įmonės

Paramą gaunančių įmonių skaičius

 

įmonės

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius

 

įmonės

Finansavimą, išskyrus subsidijas, gaunančių įmonių skaičius

 

įmonės

Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius

 

įmonės

Paramą gavusių naujų įmonių skaičius

 

EUR

Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)

 

EUR

Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)

 

visos darbo dienos ekvivalentai

Užimtumo padidėjimas paramą gavusiose įmonėse

Tvarus turizmas

apsilankymai per metus

Numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas

IRT infrastruktūra

namų ūkiai

Papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius

Transportas

Geležinkeliai

kilometrai

Bendras naujų geležinkelio linijų ilgis iš jų: TEN-T

kilometrai

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis iš jų: TEN-T

Keliai

kilometrai

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis iš jų: TEN-T

kilometrai

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis iš jų: TEN-T

Miestų transportas

kilometrai

Bendras naujų arba pagerintų tramvajų ir metro linijų ilgis

Vidaus vandens keliai

kilometrai

Bendras naujų arba pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis

Aplinka

Kietosios atliekos

tonos per metus

Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai

Vandentieka

asmenys

Papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis vandentiekos paslaugomis, skaičius

Nuotekų valymas

gyventojų ekvivalentas

Papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius

Rizikos prevencija ir valdymas

asmenys

Gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius

asmenys

Gyventojų, kuriems yra naudingos miškų priešgaisrinės apsaugos priemonės, skaičius

Žemės rekultivavimas

hektarai

Bendras rekultivuotos žemės plotas

Gamta ir biologinė įvairovė

hektarai

Buveinių, gavusių paramą siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas

Moksliniai tyrimai, inovacijos

 

visos darbo dienos ekvivalentai

Naujų tyrėjų skaičius paramą gavusiuose subjektuose

 

visos darbo dienos ekvivalentai

Tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius

 

įmonės

Įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis, skaičius

 

EUR

Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams

 

įmonės

Įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius

 

įmonės

Įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius

Energetika ir klimato kaita

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

MW

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai

Energijos vartojimo efektyvumas

namų ūkiai

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius

 

kWh per metus

Sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis

 

vartotojai

Papildomų prie pažangiųjų tinklų prijungtų energijos vartotojų skaičius

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas

CO2 ekvivalento tonos

Numatomas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas

Socialinė infrastruktūra

Vaikų priežiūra ir švietimas

asmenys

Paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas

Sveikata

asmenys

Gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius

Konkretūs miestų plėtros rodikliai

 

asmenys

Sričių, kuriose taikomos integruotos miestų plėtros strategijos, gyventojų skaičius

 

kvadratiniai metrai

Atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų vietovėse

 

kvadratiniai metrai

Viešieji arba komerciniai pastatai, pastatyti arba atnaujinti miestų vietovėse

 

gyvenamieji būstai

Atnaujinti gyvenamieji būstai miestų vietovėse


II PRIEDAS

ATITKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

23 straipsnis

15 straipsnis

24 straipsnis

16 straipsnis

25 straipsnis

17 straipsnis


Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl ERPF reglamento 6 straipsnio, ETB reglamento 15 straipsnio ir Sanglaudos fondo reglamento 4 straipsnio taikymo

Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri išdirbio rodikliai, susiję su ERPF reglamentu, ETB reglamentu ir Sanglaudos fondo reglamentu, kurie turi būti įtraukti į atitinkamai kiekvieno reglamento priedą, yra ilgo parengiamojo proceso, kuriame dalyvavo tiek Komisijos, tiek valstybių narių vertinimo ekspertai, rezultatas, ir tikimasi, kad jie nekis.


Top