EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1096

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1096 2022 m. birželio 30 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Korėjos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/4710

OJ L 176, 1.7.2022, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1096/oj

2022 7 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 176/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1096

2022 m. birželio 30 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Korėjos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų valstybių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal tą reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų valstybių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo pažymėjimams, kuriuos Korėjos Respublika išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Korėjos Respublika išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. rugsėjo 29 d. Korėjos Respublika Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą COOV. Korėjos Respublika informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Korėjos Respublika pranešė Komisijai, kad jos pagal sistemą COOV išduotuose COVID-19 skiepijimo pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

Korėjos Respublika taip pat informavo Komisiją, kad šiuo metu su COVID-19 susiję kelionių apribojimai dėl atvykimo į Korėjos Respubliką ir buvimo joje netaikomi. Jei prireiktų iš naujo nustatyti kelionių reikalavimus, Korėjos Respublika patvirtina, kad ji pripažintų valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus skiepijimo ir tyrimo rezultatų pažymėjimus. Dėl skiepijimo pažymėjimų Korėjos Respublika informavo Komisiją, kad pažymėjimai, kuriuose nurodomos vakcinos, kurioms suteiktas ES leidimas, bus priimtini tik jeigu vakcinos atžvilgiu bus užbaigta PSO įtraukimo į naudojimo esant ekstremaliajai padėčiai sąrašą procedūra. Visų pirma dėl persirgimo pažymėjimų pripažinimo, jei reikėtų iš naujo nustatyti kelionių apribojimus, Korėjos Respublika patvirtina, kad ji tokių pažymėjimų nepripažintų;

(5)

gavusi Korėjos Respublikos prašymą, 2022 m. gegužės 30 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Korėjos Respublika COVID-19 skiepijimo pažymėjimus išduoda pagal sistemą COOV, kuri yra sąveiki su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal sistemą COOV Korėjos Respublikos išduotuose COVID-19 skiepijimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(6)

be to, Korėjos Respublika pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu tai yra „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Nuvaxovid“ ir „Jcovden“ vakcinos;

(7)

Korėjos Respublika taip pat pranešė Komisijai, kad neišduoda sąveikiųjų tyrimo pažymėjimų;

(8)

be to, Korėjos Respublika pranešė Komisijai, kad neišduoda sąveikiųjų persirgimo pažymėjimų;

(9)

Korėjos Respublika taip pat informavo Komisiją, kad Korėjos tikrintojai, tikrindami pažymėjimus, į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo arba tyrimo rezultatų būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(10)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Korėjos Respublikos pagal sistemą COOV išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(11)

todėl Korėjos Respublikos pagal sistemą COOV išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(12)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Korėjos Respublika turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(13)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti šio sprendimo taikymą arba jį atšaukti, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(14)

siekiant Korėjos Respubliką kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Korėjos Respublikos pagal sistemą COOV išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Korėjos Respublika prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top