EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1480

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1480 2021 m. rugsėjo 14 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Panamos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/6749

OJ L 325, 15.9.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1480/oj

2021 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1480

2021 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Panamos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų šalių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos Panamos Respublika išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimų ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Panamos Respublika išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. rugpjūčio 4 d. Panamos Respublika Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“. Panamos Respublika informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Panamos Respublika pranešė Komisijai, kad pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ Panamos Respublikos išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

gavusi Panamos Respublikos prašymą, 2021 m. rugsėjo 9 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Panamos Respublika COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus išduoda pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“, kuri yra sąveiki su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ Panamos išduotuose COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(5)

be to, Panamos Respublika pranešė Komisijai, kad išduos sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šioms vakcinoms dabar priskiriama „Comirnaty“ COVID-19 vakcina ir „Vaxzevria“ COVID-19 vakcina;

(6)

Panamos Respublika taip pat informavo Komisiją, kad ji išduoda tik nukleorūgščių amplifikacijos tyrimų, bet ne greitųjų antigenų tyrimų pažymėjimus;

(7)

be to, Panamos Respublika pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius persirgimo liga pažymėjimus. Šie pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip 180 dienų nuo pirmojo tyrimo, kurio rezultatas teigiamas, dienos;

(8)

Panamos Respublika taip pat informavo Komisiją, kad ji priima valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus 9 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus;

(9)

be to, Panamos Respublika informavo Komisiją, kad Panamos tikrintojai tikrindami pažymėjimus į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo liga būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(10)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Panamos Respublikos pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(11)

todėl Panamos Respublikos pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(12)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Panamos Respublika turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(13)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad Panamos Respubliką reikia kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Panamos Respublikos pagal sistemą „Nacionalinis skaitmeninis skiepijimo pažymėjimas (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ išduoti COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Panamos Respublika prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top