EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0469

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/469 2020 m. vasario 14 d. kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 923/2012, (ES) Nr. 139/2014 ir (ES) 2017/373 nuostatos dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, oro erdvės struktūrų projektavimo, duomenų kokybės ir kilimo ir tūpimo takų saugos reikalavimų ir panaikinamas Reglamentas Nr. 73/2010 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/725

OJ L 104, 3.4.2020, p. 1–243 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/oj

3.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/469

2020 m. vasario 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 923/2012, (ES) Nr. 139/2014 ir (ES) 2017/373 nuostatos dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, oro erdvės struktūrų projektavimo, duomenų kokybės ir kilimo ir tūpimo takų saugos reikalavimų ir panaikinamas Reglamentas Nr. 73/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 36 straipsnio 1 dalies c ir g punktus, 43 straipsnio 1 dalies a ir f punktus ir 44 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 923/2012 (2) nustatytos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų, taikomos bendrajam oro eismui (skrydžių taisyklės);

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 139/2014 (3) nustatyti reikalavimai ir administracinės procedūros, susiję su aerodromų valdymu, naudojimu, sertifikavimu ir priežiūra;

(3)

Komisijos reglamente (ES) 2017/373 (4) nustatyti bendrieji reikalavimai oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjams ir kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojams, susiję su bendruoju oro eismo valdymu ir šių subjektų priežiūra;

(4)

siekiant užtikrinti aukštą civilinės aviacijos saugos lygį Sąjungoje, turėtų būti reikalaujama, kad skrydžių įgulos, kai jų patirtas stabdymo kilimo ir tūpimo take efektyvumas buvo ne toks geras, kaip joms buvo pranešta, apie tai praneštų oro eismo paslaugų tarnyboms. Tie pranešimo įpareigojimai turėtų būti nustatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012;

(5)

2016 m. kovo 31 d. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) patvirtino 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 3 priedo pakeitimą Nr. 77-A, kuriuo siekiama pagerinti informacijos apie pavojingas meteorologines sąlygas teikimą, pagerinti informuotumą apie padėtį ir padėti efektyviau parinkti maršrutą, pvz., siekiant išvengti pavojingų meteorologinių sąlygų. Tas pakeitimas ICAO susitariančiosiose valstybėse taikomas nuo 2016 m. lapkričio 10 d. ir turėtų atsispindėti Reglamente (ES) 2017/373, visų pirma nuostatose dėl meteorologijos paslaugų (V priede – MET dalyje);

(6)

Reglamente (ES) 2017/373 turėtų būti atsižvelgta į naujausią aviacijos saugos lygį, taip pat į geriausią oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo patirtį ir mokslinę ir techninę šios srities pažangą. Todėl Reglamento (ES) 2017/373 pakeitimai turėtų būti grindžiami taikomais ICAO standartais ir rekomenduojama praktika, visų pirma šešioliktuoju Čikagos konvencijos 15 priedo „Oro navigacijos informacijos paslaugos“ leidimu, ir parengti remiantis Sąjungoje sukaupta oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo patirtimi, užtikrinant, kad priemonės būtų proporcingos oro navigacijos paslaugų teikėjo dydžiui, tipui ir sudėtingumui;

(7)

2016 m. kovo 31 d. ICAO patvirtino ir Čikagos konvencijos 3 priedo 77-B pakeitimą, kuriuo siekiama sumažinti incidentų ir avarijų dėl išriedėjimo iš kilimo ir tūpimo tako. Tas 3 priedo 77-B pakeitimas ICAO Susitariančiosiose valstybėse bus taikomas nuo 2020 m. lapkričio 5 d. Tas pakeitimas turėtų būti atspindėtas ir Reglamente (ES) 2017/373, visų pirma V priedo reikalavimuose dėl meteorologijos paslaugų teikimo ir VI priedo reikalavimuose dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo;

(8)

pranešimais lakūnams pilotai turėtų būti informuojami apie laikiną kilimo ir tūpimo tako neprieinamumą dėl ženklinimo darbų. Siekiant padidinti kilimo ir tūpimo takų saugą, pilotai, ketinantys vykdyti operacijas ant specialiai paruošto žieminio kilimo ir tūpimo tako arba ant slidaus šlapio kilimo ir tūpimo tako, turėtų būti tinkamai informuojami. Neturėtų būti leidžiama skleisti pilotams informaciją apie trinties matavimus, tarp trinties matavimų ir lėktuvo charakteristikų nėra koreliacijos;

(9)

siekiant užtikrinti, kad oro erdvės struktūros, prieš jas diegiant ir orlaiviams jomis naudojantis, būtų tinkamai suprojektuotos, ištirtos ir patvirtintos, Reglamente (ES) 2017/373 turėtų būti nustatytos oro erdvės struktūrų projektavimo bendrosios techninės taisyklės, taip pat bendrieji reikalavimai skrydžio procedūrų planavimo paslaugų teikėjams;

(10)

skrydžio procedūros ir visi jų pakeitimai gali paveikti skrydžių operacijų aerodrome saugą. Todėl turėtų būti nustatyta aiški Reglamento (ES) Nr. 139/2014 ir Reglamento (ES) 2017/373 sąsaja;

(11)

patvirtinusi ir 2016 m. liepos mėn. paskelbusi Čikagos konvencijos 10 priedo „Aviacijos ryšiai“ (II tomas) septintąjį leidimą (paskelbtas), Čikagos konvencijos 11 priedo „Oro eismo paslaugos“ penkioliktąjį leidimą ir Dokumento Nr. 4444 „Oro navigacijos paslaugų procedūros. Oro eismo valdymas“ šešioliktąjį leidimą, ICAO patvirtino naujus ICAO standartus ir rekomenduojamą praktiką dėl aviacijos saugos teikiant oro eismo paslaugas.

(12)

Dėl minėtų priežasčių ir siekiant užtikrinti vienodą Reglamento (ES) 2018/1139 VIII priedo 2.3 punkte nustatytų esminių reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi Reglamentas (ES) 2017/373 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

į Reglamentą (ES) Nr. 923/2012 ir Reglamentą (ES) 2017/373 turėtų būti įtrauktos ir išsamios nuostatos dėl galimybės naudotis labai aukšto dažnio (VHF) avarinio ryšio kanalu ir jo naudojimo sąlygų;

(14)

be to, atsižvelgiant į oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų poveikį pilotų veiksmams ir aerodromuose vykdomoms operacijoms, tos naujos priemonės taip pat turėtų atsispindėti atitinkamose Reglamento (ES) Nr. 923/2012 nuostatose;

(15)

į tas naujas priemones įtrauktos ir išsamios nuostatos dėl oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės, todėl Reglamentas (ES) Nr. 73/2010 (5) turėtų būti panaikintas;

(16)

sektoriui ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms turėtų būti duota pakankamai laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytų priemonių;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės grindžiamos pagal Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 76 straipsnio 1 dalį parengtomis Europos aviacijos saugos agentūros nuomonėmis Nr. 02/2018, Nr. 03/2018 ir Nr. 03/2019;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 923/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

57 punktas pakeičiamas taip:

„57.

valdomasis aerodromas – aerodromas, kuriame aerodromo eismo dalyviams teikiamos skrydžių valdymo paslaugos;“;

b)

įterpiami 144 ir 145 punktai:

„144.

kritinė zona – tam tikro dydžio erdvė apie tiksliojo artėjimo tūpti antžeminę įrangą, kurioje transporto priemonės ar orlaiviai sukeltų nepriimtinus orientavimo signalų trukdžius;

145.

jautrioji zona – zona už kritinės zonos ribų, kurioje pastatyti arba judantys orlaiviai ir (arba) transporto priemonės paveiktų orientavimo signalą taip, kad orlaiviui, kuris naudoja tą signalą, jis taptų nepriimtinu trukdžiu.“;

2)

įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Labai aukšto dažnio (VHF) avarinis dažnis

1.   Nedarant poveikio 2 dalies taikymui, valstybės narės užtikrina, kad VHF avarinis dažnis (121,500 MHz) būtų naudojamas tik priedo SERA.14095 dalies d punkte nustatytais avarinio ryšio tikslais.

2.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti naudoti 1 dalyje nurodytą VHF avarinį dažnį kitais nei priedo SERA.14095 dalies d punkte nustatytais tikslais, jei toks naudojimas neviršija to, kas būtina tiems tikslams pasiekti, ir siekiant sumažinti poveikį į nelaimę patekusiam ar avariją patyrusiam orlaiviui ir oro eismo paslaugų tarnybų veiklai.“;

3)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 139/2014 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi bendrieji reikalavimai, taikomi:

a)

bendrajam oro eismui skirtų oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikimui, visų pirma tokias paslaugas teikiantiems ir tokias funkcijas vykdantiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

b)

kompetentingoms institucijoms ir jų vardu veikiančioms kompetentingoms organizacijoms, vykdančioms sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su a punkte nurodytomis paslaugomis;

c)

oro erdvės struktūrų projektavimo taisyklėms ir tvarkai.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjas – juridinis arba fizinis asmuo, atskirai arba kartu teikiantis bet kurias bendrajam oro eismui skirtas Reglamento (ES) 2018/1139 3 straipsnio 5 punkte apibrėžtas oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugas;“;

b)

pridedami 6, 7 ir 8 punktai:

„6)

oro erdvės struktūrų projektavimas – procesas, kuriuo užtikrinama, kad oro erdvės struktūros, prieš jas diegiant ir orlaiviams jomis naudojantis, būtų tinkamai suprojektuotos, ištirtos ir patvirtintos;

7)

susidūrimų ore vengimo sistema (ACAS) – nuo antžeminės įrangos nepriklausoma orlaivio sistema, kurios veikimas grindžiamas antrinio apžvalgos radaro (SSR) atsakiklių signalais ir kuri pilotą informuoja apie galinčią susidaryti konfliktinę situaciją dėl orlaivių, kuriuose įmontuoti SSR atsakikliai;

8)

oro navigacijos duomenis ir informaciją rengiantis subjektas – viešasis arba privatus subjektas, atsakingas už oro navigacijos duomenų ir informacijos, kuriais grindžiami oro navigacijos informacijos produktai ir paslaugos, rengimą. Prie tokių subjektų nepriskiriami šio reglamento 2 straipsnio 2 punkte nurodyti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjai ir Reglamento (ES) 2018/1139 2 straipsnio 1 punkto e papunktyje apibrėžti aerodromai.“;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„Oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikimas ir oro erdvės struktūrų projektavimas“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą tinkamos oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugos būtų teikiamos ir oro erdvės struktūros projektuojamos taip, kad būtų sudaromos geresnės sąlygos bendrajam oro eismui ir atsižvelgiama į saugos veiksnius, eismo reikalavimus ir poveikį aplinkai.“;

c)

pridedamos 5, 6, 7, 8 ir 9 dalys:

„5.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

oro navigacijos duomenis arba informaciją rengiantys subjektai atitiktų reikalavimus, nustatytus:

i)

III priedo ATM/ANS.OR.A.085 dalyje, išskyrus jos c ir d punktų, f punkto 1 papunkčio ir i punkto reikalavimus;

ii)

III priedo ATM/ANS.OR.A.090 dalyje;

b)

oro navigacijos duomenis ir informaciją rengtų, tvarkytų ir perduotų tinkamai išmokyti, kompetentingi ir įgalioti darbuotojai.

Kai oro navigacijos duomenis arba informaciją numatoma naudoti vykdant skrydžius pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles arba specialiuosius skrydžius pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, pirmosios pastraipos a ir b punktuose nurodyti reikalavimai taikomi visiems tokius duomenis ir informaciją rengiantiems subjektams.

6.   Jei nustatyta, kad oro eismo paslaugos turi būti teikiamos konkrečiose oro erdvės dalyse arba konkrečiuose aerodromuose, valstybės narės užtikrina, kad tos oro erdvės dalys arba tie aerodromai būtų nurodyti siejant juos su teiktinomis oro eismo paslaugomis.

7.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjai ir orlaivių naudotojai tarpusavyje nustatytų savo veiklos ir teikiamų paslaugų tinkamo koordinavimo ir keitimosi atitinkamais duomenimis ir informacija tvarką.

8.   Valstybės narės nustato asmenis arba organizacijas, atsakingus už oro erdvės struktūrų projektavimą ir užtikrina, kad tie asmenys arba organizacijos taikytų XI priedo (FPD dalies) 1 priedėlyje nustatytus reikalavimus.

9.   Valstybės narės užtikrina, kad aerodromuose ir oro erdvėje, už kuriuos jos atsakingos, būtų taikomos ir periodiškai peržiūrimos skrydžių procedūros. Tuo tikslu valstybės narės nustato už tas užduotis atsakingus asmenis arba organizacijas ir užtikrina, kad tie asmenys arba tos organizacijos laikytųsi 6 straipsnio a ir k punktuose nustatytų reikalavimų.“;

4)

įterpiami 3a, 3b, 3c ir 3d straipsniai:

3a straipsnis

Poreikio teikti oro eismo paslaugas nustatymas

1.   Valstybės narės nustato poreikį teikti oro eismo paslaugas atsižvelgdamos į visus šiuos veiksnius:

a)

susijusio oro eismo rūšis;

b)

oro eismo intensyvumą;

c)

meteorologines sąlygas;

d)

kitus svarbius veiksnius, susijusius su IV priedo ATS.TR.100 dalyje nustatytais oro eismo paslaugų tikslais.

2.   Nustatydamos poreikį teikti oro eismo paslaugas, valstybės narės neatsižvelgia į tai, ar orlaivyje yra įrengta susidūrimų ore vengimo sistema.

3b straipsnis

Karinių padalinių ir oro eismo paslaugų teikėjų veiksmų koordinavimas

Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 2150/2005 6 straipsnio taikymui, valstybės narės nustato specialiąsias procedūras, kad:

a)

oro eismo paslaugų teikėjams būtų pranešama, jei karinis padalinys pastebi, kad orlaivis, kuris yra arba gali būti civilinis orlaivis, artėja prie zonos, kurioje gali prireikti jį gaudyti, arba yra įskridęs į tokią zoną;

b)

oro eismo paslaugų teikėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su kariniu padaliniu, patvirtina orlaivio tapatybę ir teikia jam būtinus navigacijos nurodymus, kad būtų išvengta būtinybės jį gaudyti.

3c straipsnis

Skrydžių, kurie gali būti pavojingi civilinei aviacijai, koordinavimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad skrydžiai, kurie gali būti pavojingi civiliniams orlaiviams, vykdomi virš jų teritorijos, įskaitant skrydžius virš atvirosios jūros, būtų koordinuojami, jei kompetentinga institucija pagal ICAO regioninį oro navigacijos susitarimą yra prisiėmusi atsakomybę teikti oro eismo paslaugas toje oro erdvėje. Koordinavimas vykdomas pakankamai iš anksto, kad būtų galima laiku išplatinti su ta veikla susijusią informaciją.

2.   Valstybės narės nustato su 1 dalyje nurodyta veikla susijusios informacijos išplatinimo tvarką.

3d straipsnis

Labai aukšto dažnio (VHF) avarinis dažnis

1.   Nedarant poveikio 2 dalies taikymui, valstybės narės užtikrina, kad VHF avarinis dažnis (121,500 MHz) būtų naudojamas tik IV priedo ATS.OR.405 dalies a punkte nustatytais avarinio ryšio tikslais.

2.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti naudoti 1 dalyje nurodytą VHF avarinį dažnį kitais nei IV priedo ATS.OR.405 dalies a punkte nustatytais tikslais, jei toks naudojimas neviršija to, kas būtina tiems tikslams pasiekti, ir siekiant sumažinti poveikį į nelaimę patekusiam ar avariją patyrusiam orlaiviui ir oro eismo paslaugų tarnybų veiklai.“;

5)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

oro eismo paslaugų teikėjai – be a ir c punktuose nustatytų reikalavimų – IV priede (ATS dalyje) ir Reglamente (ES) Nr. 923/2012 nustatytų reikalavimų;“;

b)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

skrydžio procedūrų planavimo paslaugų teikėjai – be a ir b punktuose nustatytų reikalavimų – XI priede (FPD dalyje) nustatytų reikalavimų;“;

6)

I, II, III, IV, V, VI ir XI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedą.

4 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 73/2010 panaikinamas 2022 m. sausio 27 d.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 27 d.

Nuo 2020 m. lapkričio 5 d. taikomi šie šio reglamento punktai:

I priedo 10 punkto b papunktis;

III priedo:

5 punktas;

6 punkto 3 priedėlis „PRANEŠIMŲ SNOWTAM FORMA“.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL L 281, 2012 10 13, p. 1).

(3)  2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 44, 2014 2 14, p. 1).

(4)  2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).

(5)  2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (OL L 23, 2010 1 27, p. 6).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 pakeitimai

Priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

SERA.3210 dalies d punkto 4 papunkčio ii papunkčio A ir B papunkčiai pakeičiami taip:

„A)

asmenų ir transporto priemonių judėjimas aerodromo manevravimo lauke galimas tik tiek, kiek tai neišvengiamai būtina, ir visų pirma atsižvelgiama į reikalavimus apsaugoti kritinę ir jautrią radionavigacinių priemonių zoną (-as);

B)

atsižvelgiant į iii punkto nuostatas, transporto priemonių ir riedančių orlaivių skirstymo būdas (arba būdai) yra toks, koks nurodytas oro navigacijos paslaugų teikėjo ir patvirtintas kompetentingos institucijos, atsižvelgiant į turimas priemones;“;

(2)

SERA.3210 dalies d punkto 4 papunkčio iv papunkčio A papunktis pakeičiamas taip:

„A)

transporto priemonės ir orlaivius velkančios transporto priemonės duoda kelią tupiantiems, kylantiems ir riedantiems orlaiviams;“;

(3)

SERA.8005 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3.

teikia vieną arba daugiau šių dalykų: leidimus, nurodymus arba informaciją, kad užkirstų kelią savo valdomų orlaivių susidūrimui ir užtikrintų deramą eismo spartą bei palaikytų tvarkingą eismo srautą;“;

b)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Išskyrus atvejus, kai operacijos vykdomos lygiagrečiuose arba beveik lygiagrečiuose kilimo ir tūpimo takuose, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 (*1) IV priedo ATS.TR.255 dalyje, arba kai gali būti taikomas mažiausių skirstymo dydžių sumažinimas šalia aerodromų, skirstymą skrydžių valdymo tarnyba nustato bent vienu iš šių būdų:

(*1)  (*) 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).“;"

b)

1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

vertikaliuoju skirstymu, sudaromu priskiriant skirtingus lygius, parinktus iš 3 priedėlio kreiserinių lygių lentelės, išskyrus tai, kad ten nustatyta lygio ir kelio koreliacija netaikoma, kai kitaip nurodyta atitinkamuose oro navigacijos informaciniuose rinkiniuose arba skrydžių valdymo leidimuose. Vertikaliojo skirstymo vardinis minimumas iki 410 SL įskaitytinai yra 300 m (1 000 pėdų), o aukščiau šio lygio – 600 m (2 000 pėdų). Sudarant vertikalųjį skirstymą, geometrinė aukščio informacija nenaudojama.“;

(4)

SERA.8012 dalis pakeičiama taip:

„a)

Skrydžių valdymo tarnybos taiko orlaiviams artėjimo tūpti ir išskridimo fazėse valkčio turbulencijos skirstymo minimumą, esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

1.

orlaivis skrenda tiesiai paskui kitą orlaivį tame pačiame absoliučiajame aukštyje arba mažiau kaip 300 m (1 000 pėdų) žemiau jo;

2.

abu orlaiviai naudojasi tuo pačiu kilimo ir tūpimo taku arba lygiagrečiais kilimo ir tūpimo takais, kuriuos skiria mažiau nei 760 m (2 500 pėdų);

3.

orlaivis kerta ką tik nuskridusio kito orlaivio trajektoriją tame pačiame absoliučiajame aukštyje arba mažiau kaip 300 m (1 000 pėdų) žemiau jo.

b)

a punktas netaikomas VST skrydžius vykdantiems atskrendantiems orlaiviams ir SPT skrydžius vykdantiems atskrendantiems orlaiviams, artėjantiems tūpti vizualiai, kai orlaivis pranešė apie matomą pirma jo skrendantį orlaivį ir jam buvo nurodyta laikytis savo skirstymo bei išlaikyti atstumą nuo to orlaivio. Tokiais atvejais skrydžių valdymo tarnyba pateikia įspėjimą dėl valkčio turbulencijos.“;

(5)

SERA.8015 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas papildomas 6 papunkčiu:

„6.

Kai SPT skrydį vykdantis orlaivis nukrypsta nuo paskelbto oro eismo paslaugų maršruto arba skrydžio pagal prietaisus procedūros, oro eismo paslaugų stebėjimo paslaugą teikiantis skrydžių vadovas, nukreipdamas orlaivį pagal radiolokatorius arba į planą neįtrauktu parinktu tiesioginiu maršrutu, suteikia tokius leidimus, kuriais užtikrinama, kad visą laiką būtų išlaikomas nustatytas kliūčių perskridimo aukštis, kol orlaivis pasieks tašką, kuriame jis vėl pradės skristi skrydžio plane nustatytu maršrutu arba paskelbtu oro eismo paslaugų maršrutu arba pagal paskelbtą skrydžio pagal prietaisus procedūrą.“;

b)

d punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.

visi būtini nurodymai ar informacija apie kitus dalykus, pvz., ATFM išskridimo laiko tarpsnius, jei jie taikytini, artėjimo tūpti ar išskridimo manevrus, ryšį ir leidimo galiojimo pabaigos laiką.“;

c)

e punkto antraštė pakeičiama taip:

„Leidimų, nurodymų ir su sauga susijusios informacijos pakartojimas“;

d)

eb punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

3 papunktis pakeičiamas taip:

„3.

Išskyrus atvejus, kai žinoma, kad orlaivis jau yra gavęs informaciją tiesiogiai jam perduotu pranešimu, QNH aukščiamačio nuostatis nurodomas:

i)

leidime žemėti, kai pirma buvo leista skristi absoliučiajame aukštyje žemiau pereinamojo lygio;

ii)

artėjimo tūpti leidime arba leidime įskristi į eismo ratą;

iii)

leidime išskrendančiam orlaiviui riedėti.“;

ii)

5 papunkčio įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Kai orlaiviui buvo duotas leidimas tūpti arba buvo pranešta, kad tūpimui AFIS aerodromuose yra laisvas kilimo ir tūpimo takas ir tas orlaivis baigia artėjimą tūpti naudodamas atmosferos slėgio aerodromo aukščio lygyje vertę (QFE), vertikalioji orlaivio padėtis išreiškiama aukščiu virš aerodromo lygio tą jo skrydžio dalį, kuriai QFE vertė gali būti taikoma, tačiau ji turi būti išreikšta aukščiu virš kilimo ir tūpimo tako slenksčio aukščio:“;

(6)

SERA.9005 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

įterpiami 7 ir 8 papunkčiai:

„7.

informacijos apie neįprastą orlaivio padėtį ir būklę;

8.

visos kitos informacijos, galinčios turėti įtakos saugai.“;

ii)

antra pastraipa išbraukiama;

b)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

3 papunktis pakeičiamas taip:

„3.

skrydžiams virš vandens, jei įmanoma ir pilotui paprašius – visos turimos informacijos, pvz., apie tame rajone esančių antvandeninių laivų radijo šaukinį, padėtį, tikrąjį kelią, greitį ir kt.; ir“;

ii)

pridedamas 4 papunktis:

„4.

retransliuoti orlaiviui skirtų pranešimų, įskaitant leidimus, gaunamų iš kitų skrydžių valdymo tarnybų.“;

c)

įterpiamas d punktas:

„d)

Skrydžiams teikiamos AFIS, be a ir b punktuose nurodytų atitinkamų elementų, apima šios informacijos teikimą:

(1)

informacijos apie susidūrimo su manevravimo lauke judančiais orlaiviais, transporto priemonėmis ir asmenimis pavojus;

(2)

informacijos apie naudojamą kilimo ir tūpimo taką.“;

(7)

SERA.9010 dalies a punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4.

Jei orlaivis patvirtina nebeaktualaus ATIS pranešimo gavimą, oro eismo paslaugų tarnyba nedelsdama imasi vieno iš šių veiksmų:

i)

orlaiviui nusiunčia kiekvieną informacijos elementą, kuris turi būti atnaujintas;

ii)

nurodo orlaiviui gauti aktualią ATIS informaciją.“;

(8)

SERA.13010 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei kompetentinga institucija nenustatė kitaip, tinkamą įrangą turinti oro eismo paslaugų tarnyba rodomą iš barometrinio aukščio nustatytą lygio informaciją bent kartą patikrina pirmą kartą užmezgus ryšį su atitinkamu orlaiviu arba, jei tai neįmanoma, kuo greičiau po to.“;

(9)

SERA.14095 dalis papildoma d punktu:

„d)

Kaip nustatyta 4a straipsnyje, VHF avarinis dažnis (121,500 MHz) naudojamas tikro avarinio ryšio tikslais, įskaitant bet kurį iš šių tikslų:

(1)

siekiant atlaisvinti kanalą ryšiui tarp į nelaimę arba avarinę situaciją patekusio orlaivio ir antžeminės stoties, kai įprasti kanalai naudojami kitiems orlaiviams;

(2)

siekiant suteikti VHF ryšio kanalą ryšiui tarp orlaivio ir aerodromų, įprastai nenaudojamų tarptautiniam oro susisiekimui, tuo atveju, kai susidaro avarinė situacija;

(3)

siekiant suteikti bendrą VHF ryšio kanalą ryšiui tarp civilinių arba karinių orlaivių ir tarp tokių orlaivių ir antžeminių paslaugų tarnybų, dalyvaujančių vykdant bendras paieškos ir gelbėjimo operacijas, prieš persijungiant į tinkamą dažnį, kai tai būtina;

(4)

siekiant užtikrinti orlaivio ir antžeminių tarnybų ryšį, kai dėl borto įrangos gedimo negalima naudoti įprastų kanalų;

(5)

siekiant suteikti kanalą, skirtą avariniams radiolokaciniams siųstuvams naudoti ir ryšiui tarp gelbėjimo priemonės radijo ryšio stoties ir paieškos ir gelbėjimo operacijose dalyvaujančių orlaivių;

(6)

siekiant suteikti bendrą VHF kanalą ryšiui tarp civilinių orlaivių ir gaudančiųjų orlaivių arba gaudymo kontrolės punktų ir ryšiui tarp civilinių arba gaudančiųjų orlaivių ir oro eismo paslaugų tarnybų, tuo atveju, kai gaudomas civilinis orlaivis.“

(10)

SERA.12005 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

8 papunktis pakeičiamas taip:

„8.

ugnikalnio suaktyvėjimas prieš išsiveržimą arba ugnikalnio išsiveržimas, arba“;

b)

pridedamas 9 papunktis:

„9.

stabdymo ant kilimo ir tūpimo tako efektyvumas ne toks geras, kaip pranešta.“


(*1)  (*) 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).“;“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 139/2014 pakeitimai

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

ADR.OR.B.015 dalies b punkto 2 papunkčio ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

aerodrome vykdomos veiklos rūšį ir susijusią oro erdvę ir“;

b)

ADR.OR.B.025 dalies a punkto 1 papunkčio iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

kad aerodromo skrydžių procedūros ir susiję jų pakeitimai yra nustatyti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/373 (*1).

(*1)  (*) 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).“;"


(*1)  (*) 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).“;“


III PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 pakeitimai

I, II, III, IV, V, VI ir XI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

virš antraštės „II–XIII PRIEDUOSE VARTOJAMŲ TERMINŲ APBRĖŽTYS“ įterpiamas turinys:

„TURINYS

I PRIEDAS.

II–XIII PRIEDUOSE VARTOJAMŲ TERMINŲ APBRĖŽTYS (dalis „APBRĖŽTYS“)

II PRIEDAS.

KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS KELIAMI REIKALAVIMAI. PASLAUGŲ IR KITŲ ATM TINKLO FUNKCIJŲ PRIEŽIŪRA (ATM/ANS.AR dalis)

A SKYRIUS.

REIKALAVIMAI (ATM/ANS.AR.A)

B SKYRIUS.

VALDYMAS (ATM/ANS.AR.B)

C SKYRIUS.

PRIEŽIŪRA, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS (ATM/ANS.AR.C)

1 priedėlis.

PASLAUGŲ TEIKĖJO PAŽYMĖJIMAS

III PRIEDAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJAMS (ATM/ANS.OR dalis)

A SKYRIUS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (ATM/ANS.OR.A)

B SKYRIUS.

VALDYMAS (ATM/ANS.OR.B)

C SKYRIUS.

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, KURIE NĖRA ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KELIAMI SPECIALIEJI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (ATM/ANS.OR.C)

D SKYRIUS.

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ IR ORO EISMO SRAUTŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS IR TINKLO VALDYTOJUI KELIAMI SPECIALIEJI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (ATM/ANS.OR.D)

1 priedėlis.

ORO NAVIGACIJOS DUOMENŲ KATALOGAS

IV PRIEDAS.

ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (ATS dalis)

A SKYRIUS.

ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (ATS.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

PASLAUGŲ SAUGA

3 SKIRSNIS.

SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI SU ŽMOGAUS VEIKSNIAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI

4 SKIRSNIS.

RYŠIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

5 SKIRSNIS.

INFORMACIJAI KELIAMI REIKALAVIMAI

B SKYRIUS.

ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (ATS.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGOS

3 SKIRSNIS.

SKRYDŽIŲ INFORMACIJOS PASLAUGOS

4 SKIRSNIS.

ĮSPĖJIMO PASLAUGOS

V PRIEDAS.

METEOROLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (MET dalis)

A SKYRIUS.

METEOROLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (MET.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1 skyrius.

Aviacijos meteorologijos stotims keliami reikalavimai

2 skyrius.

Aerodromų meteorologijos tarnyboms keliami reikalavimai

3 skyrius.

Meteorologinių stebėjimų biurams keliami reikalavimai

4 skyrius.

Ugnikalnių pelenų informacijos centrams (VAAC) keliami reikalavimai

5 skyrius.

Atogrąžų ciklonų informacijos centrams (TCAC) keliami reikalavimai

6 skyrius.

Pasauliniams zoninių prognozių centrams (WAFC) keliami reikalavimai

B SKYRIUS.

METEOROLOGIJOSŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (MET.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1 skyrius.

Aviacijos meteorologijos stotims keliami techniniai reikalavimai

2 skyrius.

Aerodromų meteorologijos tarnyboms keliami techniniai reikalavimai

3 skyrius.

Meteorologinių stebėjimų biurams keliami techniniai reikalavimai

4 skyrius.

Ugnikalnių pelenų informacijos centrams (VAAC) keliami techniniai reikalavimai

5 skyrius.

Atogrąžų ciklonų informacijos centrams (TCAC) keliami techniniai reikalavimai

6 skyrius.

Pasauliniams zoninių prognozių centrams (WAFC) keliami techniniai reikalavimai

1 priedėlis.

Pranešimų METAR šablonas

2 priedėlis.

Diagramos forma pateikiamos nustatytos WAFS prognozių aprėpties zonos

3 priedėlis.

TAF šablonas

4 priedėlis.

Perspėjimų apie vėjo poslinkius šablonas

5A priedėlis.

Pranešimų SIGMET ir AIRMET šablonai

5B priedėlis.

Specialiųjų pranešimų iš oro (aukštynkryptė linija) šablonas

6 priedėlis.

Informacinio pranešimo apie ugnikalnių pelenus šablonas

7 priedėlis.

Informacinio pranešimo apie atogrąžų ciklonus šablonas

8 priedėlis.

Į informacinius pranešimus apie ugnikalnių pelenus ir atogrąžų ciklonus, pranešimus SIGMET/AIRMET, aerodromo perspėjimus ir perspėjimus apie vėjo poslinkius įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra

VI PRIEDAS.

ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (AIS dalis)

A SKYRIUS.

ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (AIS.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

DUOMENŲ KOKYBĖS VALDYMAS

3 SKIRSNIS.

ORO NAVIGACIJOS INOFORMACIJOS PRODUKTAI

1 skyrius.

Standartizuota forma pateikiama oro navigacijos informacija

2 skyrius.

Skaitmeninių duomenų rinkiniai

4 SKIRSNIS.

PLATINIMO IR PRIEŠSKRYDINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGOS

5 SKIRSNIS.

ORO NAVIGACIJOS INOFORMACIJOS PRODUKTŲ ATNAUJINIMAS

6 SKIRSNIS.

PERSONALO REIKALAVIMAI

B SKYRIUS.

ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (AIS.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

DUOMENŲ KOKYBĖS VALDYMAS

3 SKIRSNIS.

ORO NAVIGACIJOS INOFORMACIJOS PRODUKTAI

1 skyrius.

Standartizuota forma pateikiama oro navigacijos informacija

2 skyrius.

Skaitmeninių duomenų rinkiniai

4 SKIRSNIS.

PLATINIMO IR PRIEŠSKRYDINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGOS

5 SKIRSNIS.

ORO NAVIGACIJOS INOFORMACIJOS PRODUKTŲ ATNAUJINIMAS

1 priedėlis.

ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS RINKINIO (AIP) TURINYS

2 priedėlis.

PRANEŠIMŲ NOTAM FORMATAS

3 priedėlis.

PRANEŠIMŲ ASHTAM FORMATAS

4 priedėlis.

PRANEŠIMŲ ASHTAM FORMATAS

VII PRIEDAS.

DUOMENŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (DAT dalis)

A SKYRIUS.

DUOMENŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (DAT.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

B SKYRIUS.

DUOMENŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (DAT.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

VIII PRIEDAS.

RYŠIŲ, NAVIGACIJOS IR STEBĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (CNS dalis)

A SKYRIUS.

RYŠIŲ, NAVIGACIJOS IR STEBĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (CNS.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

B SKYRIUS.

RYŠIŲ, NAVIGACIJOS IR STEBĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (CNS.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

IX PRIEDAS.

ORO EISMO SRAUTŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (ATFM dalis)

ORO EISMO SRAUTŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (ATFM.TR)

X PRIEDAS.

ORO ERDVĖS VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (ASM dalis)

ORO ERDVĖS VALDYMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (ASM.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

XI PRIEDAS.

SKRYDŽIO PROCEDŪRŲ PLANAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (FPD dalis)

A SKYRIUS.

SKRYDŽIO PROCEDŪRŲ PLANAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI PAPILDOMI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI (FPD.OR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

B SKYRIUS.

SKRYDŽIO PROCEDŪRŲ PLANAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (FPD.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 priedėlis.

ORO ERDVĖS STRUKTŪROMS IR JOSE TAIKOMOMS SKRYDŽIO PROCEDŪROMS KELIAMI REIKALAVIMAI

XII PRIEDAS.

TINKLO VALDYTOJUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (NM dalis)

TINKLO VALDYTOJUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (NM.TR)

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

XIII PRIEDAS.

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KELIAMI DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KOMPETENCIJOS VERTINIMO REIKALAVIMAI (PERS dalis)

A SKYRIUS.

ORO EISMO SAUGOS ELEKTRONIKOS SPECIALISTAI

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS.

MOKYMO REIKALAVIMAI

3 SKIRSNIS.

KOMPETENCIJOS VERTINIMO REIKALAVIMAI

4 SKIRSNIS.

REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS IR VERTINTOJAMS

1 priedėlis.

Bendri pagrindinio mokymo kursai

2 priedėlis.

Kryptingi pagrindinio mokymo kursai

3 priedėlis.

Bendri kvalifikacinio mokymo kursai

4 priedėlis.

Kryptingi kvalifikacinio mokymo kursai“;

b)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6)

aerodromo skrydžių informacijos paslauga (AFIS) – su aerodromo eismu susijusių skrydžių informacijos paslauga, kurią teikia paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas;“;

c)

19 punktas pakeičiamas taip:

„19)

pranešimas AIRMET – meteorologinių stebėjimų biuro paskelbta informacija apie maršrute susidariusius arba galimai susidarysiančius orų reiškinius, kurie gali paveikti mažaaukščių skrydžių saugą, ir apie tų reiškinių pokyčius laike ir erdvėje, jei tokia informacija nebuvo įtraukta į prognozę, pagal kurią mažaaukščiai skrydžiai vykdomi susijusiame skrydžių informacijos regione arba jo dalyje;“;

d)

71 punktas pakeičiamas taip:

„71.

meteorologinių stebėjimų biuras (MWO) – skrydžius veikiančių meteorologinių sąlygų stebėjimo biuras, teikiantis informaciją apie maršrute susidariusius arba numatomus orų ir kitus reiškinius atmosferoje, galinčius paveikti naudojamų orlaivių saugą rajone, už kurį toks biuras atsakingas;“;

e)

91 punktas išbraukiamas;

f)

93 punktas pakeičiamas taip:

„93.

SIGMET – meteorologinių stebėjimų biuro paskelbta informacija apie maršrute susidariusius arba numatomus orų ir kitus reiškinius atmosferoje, galinčius paveikti skrydžių saugą, ir apie tų reiškinių pokyčius laike ir erdvėje;“;

g)

94 punktas išbraukiamas;

h)

99 punktas pakeičiamas taip:

„99)

atsarginis kilimo aerodromas – atsarginis aerodromas, kuriame orlaivis prireikus galėtų leistis netrukus po pakilimo, jei neįmanoma pasinaudoti išvykimo aerodromu;“;

i)

108 punktas pakeičiamas taip:

„108.

pasaulinis zoninių prognozių centras (WAFC) – meteorologijos centras, rengiantis ir skelbiantis skaitmenines pasaulines ypatingųjų orų reiškinių ir viršutinės oro erdvės prognozes, kurias kaip oro navigacijos fiksuotojo ryšio paslaugos (AFS) internetinių paslaugų elementą perduoda tiesiai valstybėms narėms;“;

j)

įterpiami šie 110–259 punktai:

„110)

aerodromo skrydžių valdymo vadavietė – padalinys, teikiantis aerodromo eismui reikalingas skrydžių valdymo paslaugas;

111)

aerodromo eismas – visas eismas aerodromo manevravimo lauke ir visi netoli aerodromo skrendantys orlaiviai. Netoli aerodromo skrendantis orlaivis – tai, be kitų orlaivių, į aerodromo eismo ratą įskrendantis arba iš jo išskrendantis orlaivis;

112)

aerodromo eismo ratas – nustatyta skridimo trajektorija, kurios turi laikytis netoli aerodromo skrendantys orlaiviai;

113)

oro navigacijos fiksuotojo ryšio stotis – oro navigacijos fiksuotojo ryšio tarnybos stotis;

114)

antžeminis oro navigacijos žiburys – žiburys, specialiai įrengiamas kaip oro navigacijos pagalbinė priemonė, išskyrus orlaivio žiburį;

115.

oro navigacijos informacijos aplinkraštis – pranešimas, kuriame pateikiama informacija, kuri nėra skelbtina pranešimu NOTAM ar įtrauktina į oro navigacijos informacijos rinkinį, bet kuri yra susijusi su skrydžių sauga, oro navigacija, techniniais, administraciniais ar teisės dalykais;

116.

oro navigacijos informacijos valdymas (AIM) – dinamiškas integruotas oro navigacijos informacijos valdymas, teikiant užtikrintos kokybės skaitmeninius oro navigacijos duomenis ir jais keičiantis, bendradarbiaujant su visomis šalimis;

117.

oro navigacijos informacijos produktas – oro navigacijos duomenys ir informacija, pateikiami kaip skaitmeninių duomenų rinkiniai arba kaip standartizuotas pranešimas popierine arba elektronine forma. Prie oro navigacijos informacijos produktų priklauso:

oro navigacijos informacinis rinkinys, įskaitant pakeitimus ir papildymus;

oro navigacijos informacijos aplinkraštis;

oro navigacijos žemėlapiai ir schemos;

pranešimai NOTAM;

skaitmeninių duomenų rinkiniai;

118.

oro navigacijos informacinis rinkinys (AIP) – valstybės arba jos pavedimu leidžiamas leidinys, kuriame skelbiama oro navigacijai svarbi ilgalaikė oro navigacijos informacija;

119.

AIP pakeitimas – nuolatinis AIP esančios informacijos pakeitimas;

120.

AIP papildymas – laikinas AIP esančios informacijos pakeitimas, pateikiamas atskiruose puslapiuose;

121.

oro navigacijos informacijos reglamentavimas ir kontrolė (AIRAC) – sistema, skirta iš anksto pranešti, remiantis bendromis įsigaliojimo datomis, apie aplinkybes, kurioms esant būtini reikšmingi veiklos praktikos pakeitimai;

122)

oreivystės judrioji radijo ryšio tarnyba – judrioji radijo ryšio tarnyba palaikyti ryšiui tarp oreivystės ir orlaivių radijo ryšio stočių arba tarp orlaivių radijo ryšio stočių, prie kurių gali priklausyti ir gelbėjimo priemonių radijo ryšio stotys; prie oreivystės judriosios radijo ryšio tarnybos taip pat gali būti priskiriami nelaimės vietą žymintys radijo švyturiai, veikiantys nelaimės ir avarijos atvejams nustatytais radijo dažniais;

123)

oreivystės radijo ryšio stotis – oreivystės judriojo radijo ryšio tarnybos sausumos stotis. Tam tikrais atvejais oreivystės radijo ryšio stotis gali būti, pvz., laive arba ant platformos jūroje;

124)

oreivystės radijo ryšio stotis – bet kokiu oreivystės tikslu naudojama nuotolinio ryšio tarnybos stotis;

125)

AFIS aerodromas – aerodromas, kuriame AFIS teikiamos su tokiu aerodromu susijusioje oro erdvėje;

126)

AFIS tarnyba – tarnyba, įsteigta AFIS ir įspėjimo paslaugoms teikti;

127)

orlaivio atpažinimo kodas – raidžių arba skaičių grupė ar jų derinys, kuris sutampa su orlaivio šaukiniu, naudojamu palaikant orlaivio ir antžeminės stoties ryšį, arba yra to šaukinio kodinis atitikmuo ir kuris naudojamas orlaiviui atpažinti antžeminėms stotims palaikant tarpusavio ryšį oro eismo paslaugoms teikti;

128)

orlaivio ir antžeminių tarnybų ryšys – abipusis ryšys tarp orlaivio ir ant Žemės paviršiaus esančių stočių ar vietovių;

129)

konsultacinės oro eismo paslaugos – nustatyto dydžio oro erdvėje arba nustatytame maršrute (konsultacinėje oro erdvėje) teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama, kiek įmanoma, užtikrinti orlaivių, skrendančių pagal skrydžių planus, parengtus laikantis skrydžių pagal prietaisus taisyklių (SPT), skirstymą;

130)

skrydžių valdymo tarnybos leidimas – leidimas orlaiviui skristi pagal skrydžių valdymo tarnybos nustatytas sąlygas;

131)

skrydžių valdymo tarnybos nurodymai – skrydžių valdymo tarnybos duodami nurodymai, kuriais iš piloto reikalaujama imtis tam tikrų veiksmų;

132)

skrydžių valdymo tarnyba – bendroji sąvoka, galinti reikšti rajono skrydžių valdymo vadavietę, prieigų skrydžių valdymo vadavietę arba aerodromo skrydžių valdymo vadavietę;

133)

ALERFA – kodinis žodis, reiškiantis pavojaus tarpsnį;

134)

įspėjimo paslauga – paslauga, teikiama siekiant pranešti atitinkamoms organizacijoms apie orlaivius, kuriems būtina paieškos ir gelbėjimo pagalba, ir prireikus joms padėti;

135)

pavojaus tarpsnis – situacija, kai baiminamasi dėl orlaivio ir jame esančių asmenų saugos;

136)

prieigų skrydžių valdymo vadavietė – tarnyba, teikianti prieigų skrydžių valdymo paslaugas į vieną ar daugiau aerodromų atskrendantiems arba iš jų išskrendantiems orlaiviams;

137.

rajono navigacijos maršrutas – rajono navigacija galintiems naudotis orlaiviams nustatytas oro eismo paslaugų maršrutas;

138.

sąranka – duomenų iš įvairių šaltinių surinkimo į duomenų bazę ir atskaitos taško jų tolesniam apdorojimui nustatymo procesas;

139.

oro eismo paslaugų maršrutas – nustatytas maršrutas, skirtas eismo srautui nukreipti pagal teikiant oro eismo paslaugas kylantį poreikį;

140)

oro eismo paslaugų stebėjimo paslauga – paslauga, tiesiogiai teikiama naudojant oro eismo paslaugų stebėjimo sistemą;

141)

oro eismo paslaugų stebėjimo sistema – bendroji sąvoka, galinti reikšti ADS-B, PSR, SSR ar bet kurią kitą panašią antžeminę sistemą, kurią naudojant galima atpažinti orlaivius;

142)

transliavimo automatinė priklausomoji apžvalga (ADS-B) – sistema, kurią naudodami orlaiviai, aerodromo transporto priemonės ir kiti objektai gali automatiškai, transliavimo režimu, per duomenų perdavimo ryšio liniją perduoti ir (arba) gauti duomenis, pavyzdžiui, orlaivio atpažinimo, buvimo vietos nustatymo ir prireikus papildomus duomenis;

143)

automatinė priklausomoji apžvalga pagal kontraktą (ADS-C) – sistema, kurią naudodami antžeminė sistema ir orlaivis per duomenų perdavimo ryšio liniją pasikeičia informacija apie ADS-C sutarties sąlygas, t. y. nurodomos ADS-C pranešimų perdavimo sąlygos ir duomenys, kurie turi būti šiuose pranešimuose;

144)

aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo paslaugos (ATIS) – automatinis naujausios įprastos informacijos arba nustatytos jos dalies teikimas atskrendantiems ir išskrendantiems orlaiviams visą parą;

145)

aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo paslaugos duomenų ryšio linija (D-ATIS) – ATIS teikimas per duomenų perdavimo ryšio liniją;

146)

aerodromo rajono informacijos automatinio kalbinio perdavimo paslaugos (kalbinė ATIS) – ATIS teikimas nepertraukiamais ir kartotiniais kalbiniais pranešimais;

147)

radijo transliavimas – konkrečiai stočiai ar stotims neadresuotas su oro navigacija susijusios informacijos perdavimas;

148)

apatinė debesų riba – aukštis nuo sausumos ar vandens iki žemiausio debesų sluoksnio, esančio žemiau kaip 6 000 m (20 000 pėdų) ir dengiančio daugiau negu pusę dangaus;

149)

leidimo galiojimo riba – punktas, iki kurio galioja skrydžių valdymo tarnybos leidimas orlaiviui;

150)

debesų padas – aukštis iki žemiausio stebimo arba prognozuojamo debesų darinio apačios netoli aerodromo ar skrydžių erdvės dalies arba nustatytoje skrydžių zonoje, paprastai matuojamas nuo aerodromo aukščio lygio arba, jei skrendama virš jūros, nuo vidutinio jūros lygio;

151.

duomenų išsamumas – pasikliovimo, kad visi duomenys, kurių reikia naudojimui pagal numatytą paskirtį paremti, yra pateikti, laipsnis;

152.

pasikliovimo lygis – tikimybė, kad tikroji parametro vertė yra tam tikrose jo apskaičiuotos vertės ribose;

153)

konferencinis ryšys – ryšių priemonės, kuriomis tiesioginiu kalbiniu ryšiu vienu metu gali susisiekti trys ar daugiau adresatų;

154.

skrydžių valdymo zona – valdomoji oro erdvė, nusidriekusi į viršų nuo Žemės paviršiaus iki nustatytos viršutinės ribos;

155)

valdomasis aerodromas – aerodromas, kuriame aerodromo eismui teikiamos skrydžių valdymo paslaugos;

156)

valdomoji oro erdvė – nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje pagal oro erdvės klasifikaciją teikiamos skrydžių valdymo paslaugos;

157)

valdomasis skrydis – bet koks skrydis, kuriam vykdyti reikia skrydžių valdymo tarnybos leidimo;

158)

skrydžių vadovo ir piloto duomenų perdavimo ryšys (CPDLC) – ryšys tarp oro eismo vadovo ir piloto per duomenų perdavimo ryšio liniją, skirtą skrydžių valdymo duomenims perduoti;

159)

kritinė zona – nustatyto dydžio zona aplink tiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus antžeminės įrangos, kurioje esančios transporto priemonės ar orlaiviai sukels nepriimtinus orientavimo signalų trukdžius;

160)

kreiserinis lygis – lygis, kurio laikomasi didžiąją skrydžio laiko dalį;

161.

cikliškas dubliavimo patikrinimas – matematinis algoritmas, taikomas skaitmeninei duomenų išraiškai, kurį naudojant užtikrinama, kad duomenys nebūtų prarasti ar pakitę;

162.

pavojinga zona – nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje skraidyti orlaiviams tam tikru laiku gali būti pavojinga;

163.

duomenų tikslumas – apskaičiuotos arba išmatuotos vertės ir tikrosios vertės atitikties laipsnis;

164.

duomenų rinkimo paviršius – kliūčių arba vietovės reljefo duomenų rinkimo tikslu nustatytas paviršius;

165.

duomenų vientisumas – užtikrinimo, kad oro navigacijos duomenų vienetas ir jo vertė nebuvo prarasti arba pakeisti nuo duomenų parengimo arba sankcionuoto jų keitimo, laipsnis;

166.

duomenų vienetas – pavienis viso duomenų rinkinio atributas, kuriam suteikiama jo esamą būseną apibrėžianti vertė;

167)

ryšys per duomenų perdavimo ryšio liniją – keitimosi pranešimais per duomenų perdavimo ryšio liniją ryšys;

168)

duomenų perdavimo ryšys VOLMET (D-VOLMET) – naujausių aerodromo įprastų meteorologinių pranešimų (METAR) ir aerodromo specialiųjų meteorologinių pranešimų (SPECI), aerodromo prognozių (TAF), SIGMET, į SIGMET informaciją neįtrauktų specialiųjų pranešimų iš oro ir AIRMET informacijos, jei tokia turima, teikimas duomenų perdavimo ryšio linija;

169.

duomenų rengimas – naujo duomenų vieneto ir su juo susijusios vertės kūrimas, esamo duomenų vieneto vertės keitimas arba esamo duomenų vieneto šalinimas;

170.

duomenų produkto specifikacija – išsamus duomenų rinkinio ar rinkinių aprašas su papildoma informacija, pagal kurią kitos šalys gali kurti, teikti ir naudoti šį produktą;

171.

duomenų rinkinys – atpažįstamas duomenų rinkinys;

172.

duomuo – kiekis arba kiekių derinys, kuriais remiantis apskaičiuojami kiti kiekiai;

173)

DETRESFA – kodinis žodis, vartojamas skelbiant nelaimės stadiją;

174)

nelaimės stadija – situacija, kai yra pagrįstas įsitikinimas, kad orlaiviui ir jame esantiems asmenims gresia didelis ir neišvengiamas pavojus ir reikalinga neatidėliotina pagalba;

175)

tolesnės maršruto skrydžių valdymo tarnybos leidimas – leidimas, kurį orlaiviui suteikia skrydžių valdymo tarnyba, kuri nėra tą orlaivį tuo metu valdanti tarnyba;

176)

pagrindinis eismas – valdomasis eismas, kuriam taikomas skrydžių valdymo tarnybos teikiamas skirstymas, bet kuris, kalbant apie konkretų valdomąjį skrydį, nėra arba nebus atskiriamas nuo kito valdomojo eismo taikant atitinkamą skirstymo minimumą;

177)

pagrindinis vietos eismas – bet koks orlaivis, transporto priemonė ar personalas manevravimo lauke arba arti jo arba eismas kilimo ir aukštėjimo zonoje arba priartėjimo tūpti zonoje, kurie gali kelti pavojų atitinkamam orlaiviui;

178)

apskaičiuotasis atskridimo laikas:

a)

SPT skrydžių – apskaičiuotasis orlaivio atskridimo laikas virš navigacijos priemonėmis numatyto paskirties punkto, nuo kurio ketinama pradėti artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūrą, o jeigu aerodrome nėra navigacijos priemonių – orlaivio atskridimo virš aerodromo laikas;

b)

VST skrydžių – apskaičiuotasis orlaivio atskridimo virš aerodromo laikas;

179.

požymis – realių reiškinių abstrakcija;

180.

požymio atributas – požymio charakteristika, kuriai būdingas priskirtas pavadinimas, duomenų rūšis ir su ja susijusi reikšmių sritis;

181.

požymio rūšis – bendras savybes turinčių realių reiškinių klasė, kuri sudaro pagrindinį požymių katalogo klasifikacijos lygį;

182)

priartėjimas tūpti – artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros dalis, kuri:

a)

prasideda nurodytame kontroliniame arba priartėjimo tūpti taške arba, jei toks taškas nenurodytas, bet kurioje iš šių vietų:

i)

paskutinės procedūros posūkio pabaigoje, atliekant posūkį į tūptinę arba į priartėjimo pusę pagal dviejų posūkių (hipodrominę) schemą, jei ji nustatyta;

ii)

paskutiniame nustatyto artėjimo tūpti procedūros susikirtimo taške;

b)

baigiasi aerodromo prieigų taške, nuo kurio vykdomas tūpimas arba pradedama tūpimo nutraukimo procedūra;

183.

skrydžių informacijos zona – nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje aerodromo eismui teikiamos aerodromo skrydžių informacijos ir įspėjimo paslaugos;

184.

skrydžio procedūrų planavimo paslaugos – oro navigacijos saugai, reguliarumui ir efektyvumui užtikrinti reikiamų skrydžio procedūrų rengimo, dokumentavimo, patvirtinimo, priežiūros ir periodinės peržiūros paslaugos;

185.

skrydžio procedūrų planuotojas – kvalifikuotas asmuo, kuris rengia, dokumentuoja, tvirtina, nuolat prižiūri ir periodiškai peržiūri skrydžio procedūras;

186.

skrydžio procedūra – iš anksto nustatytų manevrų, kuriuos pilotas turi atlikti, rinkinys, skelbiamas elektronine, spausdinta arba skaitmenine forma arba visomis formomis; Skrydžio procedūra vykdoma pagal skrydžio pagal prietaisus taisykles (SPT) arba vizualiųjų skrydžių taisykles (VST);

187)

skrydžio planas – oro eismo paslaugų tarnyboms teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį arba jo dalį;

188)

skrydžio matomumas – matomumas iš skrendančio orlaivio lakūno kabinos skrydžio kryptimi;

189.

duomenų formatas – duomenų vienetų, įrašų ir rinkmenų struktūra, sutvarkyta taip, kad atitiktų standartus, specifikacijas arba duomenų kokybės reikalavimus;

190.

geoidas – ekvipotancialinis paviršius Žemės traukos lauke, sutampantis su nesutrikdytu vidutiniu jūros lygiu (MSL), ištisai besidriekiančiu per žemynus;

191.

geoido banguotumas – geoido atstumas virš (teigiamas) ar žemiau (neigiamas) matematinio referencinio elipsoido;

192)

tūptinė – nustatytas artėjimo tūpti vertikaliųjų orientyrų žemėjimo profilis;

193)

matomumas prie žemės – matomumas aerodrome, praneštas akredituoto stebėtojo arba automatinių sistemų;

194)

kursas – orlaivio išilginės ašies kryptis, paprastai išreikšta laipsniais nuo šiaurės dienovidinio (tikrojo, magnetinio, kompaso arba koordinačių tinklo);

195.

sraigtasparnių uostas – aerodromas arba nustatyta statinio zona, kuri visa arba kurios dalis skirta naudoti sraigtasparniams atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi;

196.

oro navigacijos duomenų vientisumo klasifikacija – naudojant iškreiptus duomenis galinčia kilti rizika grindžiama klasifikacija, kurioje apibrėžti įprasti, svarbūs ir kritiniai duomenys;

197.

tarptautinis NOTAM biuras (NOF) – valstybės narės paskirtas biuras keistis pranešimais NOTAM tarptautiniu lygmeniu;

198)

laukimo kontrolinis taškas – geografinė padėtis, naudojama kaip laukimo procedūros atskaitos taškas;

199)

laukimo procedūra – iš anksto numatytas orlaivio manevras nustatytos erdvės ribose laukiant kitų leidimo;

200)

atpažinimas – situacija, kai konkretaus orlaivio buvimo vieta yra matoma situacijos monitoriuje ir tiksliai nustatoma;

201)

skrydžių pagal prietaisus taisyklės – taisyklės, pagal kurias orlaivis, kuriame įrengta tinkama navigacijos įranga, tinkama maršrutui, kuriuo numatoma skristi, gali vykdyti skrydį, atitinkantį oro susisiekimo veiklai taikomus reikalavimus;

202)

INCERFA – kodinis žodis, reiškiantis abejonės stadiją;

203)

artėjimo tūpti pagal prietaisus operacijos – artėjimas tūpti ir tūpimas naudojantis navigacinių orientyrų prietaisais pagal artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūrą. Yra du artėjimo tūpti pagal prietaisus būdai:

a)

dvimatė (2D) artėjimo tūpti pagal prietaisus operacija, vykdoma naudojant tik šoninius navigacinius orientyrus;

b)

trimatė (3D) artėjimo tūpti pagal prietaisus operacija, vykdoma naudojant ir šoninius, ir vertikaliuosius navigacinius orientyrus;

204)

artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra (IAP) – pagal skrydžio prietaisus, užtikrinant nustatytą apsaugą nuo kliūčių, atliekamų iš anksto numatytų manevrų seka nuo pradinio artėjimo tūpti kontrolinio taško arba, jeigu taikoma, nuo nustatyto atvykimo maršruto pradžios iki taško, nuo kurio tūpimą galima užbaigti, o jeigu netupiama – iki vietos, kurioje taikomi laukimo arba maršruto etapams nustatyti kliūčių perskridimo kriterijai. Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūrų tipai:

a)

netiksliojo artėjimo tūpti (NPA) procedūra – artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra, taikoma A tipo dvimatėms (2D) artėjimo tūpti pagal prietaisus operacijoms;

b)

artėjimo tūpti pagal vertikaliuosius orientyrus (APV) procedūra – nustatytų charakteristikų navigacijos (PBN) artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra, taikoma A tipo trimatėms (3D) artėjimo tūpti pagal prietaisus operacijoms;

c)

tiksliojo artėjimo tūpti procedūra (PA) – navigacijos sistemomis (ILS, MLS, GLS ir SBAS Cat I) grindžiama artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra, taikoma A ir B tipų trimatėms (3D) artėjimo tūpti pagal prietaisus operacijoms;

205)

meteorologinės sąlygos pagal prietaisus (IMC) – matomumo, atstumo nuo debesų ir debesų pado dydžiais išreikštos meteorologinės sąlygos, atitinkančios mažesnius dydžius už nustatytų vizualiųjų meteorologinių sąlygų mažiausiuosius dydžius;

206)

prasto matomumo operacijos (LVO) – artėjimo tūpti arba kilimo operacijos kilimo ir tūpimo take, kuriame matomumo nuotolis (RVR) yra mažesnis kaip 550 m, arba riedėjimas aerodrome, kuriame bet koks matomumo nuotolis yra mažesnis kaip 550 m;

207.

manevravimo laukas – orlaiviams kilti, tūpti ir riedėti naudojama aerodromo dalis, išskyrus peronus;

208.

metaduomenys – duomenys apie duomenis;

209.

judėjimo laukas – orlaiviams kilti, tūpti ir riedėti naudojama aerodromo dalis, kurią sudaro manevravimo laukas ir peronas;

210.

navigacijos priemonė – išorinė (ne orlaivio) navigacijos priemonė arba sistema, siunčianti elektromagnetinius signalus, kuriuos orlaivio navigacijos sistemos naudoja padėčiai nustatyti arba orlaiviui nukreipti skrydžio trajektorija;

211)

režimas „antrinis apžvalgos radaras“ (SSR) – įprastas identifikatorius, susijęs su konkrečiomis SSR užklausiklio perduodamų klausiamųjų signalų funkcijomis. ICAO 10 priede nurodyti keturi režimai: A, C, S ir tarpinis režimas;

212)

beveik lygiagretūs kilimo ir tūpimo takai – nesusikertantys kilimo ir tūpimo takai, kurių ašinių linijų tąsos suartėjimo arba atitolimo kampas yra ne didesnis kaip 15 laipsnių;

213)

įgulos vadas – orlaivio naudotojo, o bendrosios aviacijos atveju – savininko vadovauti paskirtas pilotas, atsakingas už skrydžio saugą;

214.

geografinė padėtis – koordinatės (platuma ir ilguma), apskaičiuojamos pagal matematinį referencinį elipsoidą, pagal kurias nustatoma taško padėtis Žemės paviršiuje;

215)

padėties nuoroda – vaizdinė ne simbolio arba simbolio pavidalo arba abiejų pavidalų orlaivio, aerodromo transporto priemonės arba kito objekto padėties nuoroda situacijos monitoriuje;

216)

barometrinis aukštis – atmosferos slėgis, išreikštas absoliučiuoju aukščiu, atitinkančiu tą slėgį standartinėje atmosferoje;

217)

pirminis radaras – radarų sistema, naudojanti atspindėtus radijo signalus;

218)

spausdinamasis ryšys – ryšys, kurį palaikant automatiškai pateikiamas spausdintas įrašas kiekviename grandinės, kuria siunčiami visi pranešimai, galiniame įrenginyje;

219.

draudžiamoji zona – nustatyto dydžio oro erdvė virš valstybės narės sausumos teritorijos arba teritorinių vandenų, kurioje orlaiviui draudžiama skristi;

220)

radionavigacijos tarnyba – vieną ar kelias radionavigacines priemones naudojanti tarnyba, teikianti konsultacinę informaciją arba buvimo vietos duomenis, siekiant užtikrinti efektyvų ir saugų orlaivio naudojimą;

221)

radijo telefonija – tam tikra radijo ryšio rūšis, pirmiausia skirta keistis informacija kalbant;

222)

būtinųjų ryšio charakteristikų (RCP) specifikacija – oro eismo paslaugų teikimui ir susijusiai antžeminei įrangai, orlaivio pajėgumui ir operacijoms, kurių reikia nustatytų charakteristikų ryšiui užtikrinti, keliamų reikalavimų rinkinys;

223)

būtinųjų stebėjimo charakteristikų (RSP) specifikacija – oro eismo paslaugų teikimui ir susijusiai antžeminei įrangai, orlaivio pajėgumui ir operacijoms, kurių reikia nustatytų charakteristikų stebėjimui užtikrinti, keliamų reikalavimų rinkinys;

224.

duomenų skyra – vienetų ar skaitmenų, kuriais išreiškiama ir naudojama išmatuota arba apskaičiuota vertė, skaičius;

225.

apribojimų zona – nustatyto dydžio oro erdvė virš valstybės narės sausumos teritorijos arba teritorinių vandenų, kurioje pagal tam tikras nustatytas sąlygas ribojami orlaivių skrydžiai;

226.

maršruto etapas – maršrutas ar jo dalis, kuriuo (-ia) skrendama be tarpinio nutūpimo;

227)

naudojamas kilimo ir tūpimo takas – kilimo ir tūpimo takas arba takai, kuriuos oro eismo paslaugų tarnyba konkrečiu metu laiko tinkamiausiais naudoti tam tikrų tipų orlaiviams, kurie turėtų tūpti ir kilti aerodrome. Atskrendantiems ir išskrendantiems orlaiviams gali būti paskirti atskiri arba keli naudojami kilimo ir tūpimo takai;

228)

antrinis radaras – radarų sistema, kurioje iš radaro stoties perduotas radijo signalas inicijuoja radijo signalo perdavimą iš kitos stoties;

229)

antrinis apžvalgos radaras (SSR) – apžvalgos radarų sistema, kurioje naudojami siųstuvai ir imtuvai (užklausikliai) ir atsakikliai;

230)

jautri zona – už kritinės zonos ribų besidriekianti zona, kurioje stovintys arba judantys orlaiviai arba transporto priemonės orientavimo signalą paveiks tiek, kad signalą naudojančiam orlaiviui jis gali tapti nepriimtinu trukdžiu;

231.

SNOWTAM – standartiniu formatu teikiamas specialios serijos pranešimas NOTAM apie paviršiaus būklę, kuriuo informuojama apie pavojingų sąlygų aerodromo judėjimo lauke susidarymą dėl sniego, ledo, pažliugusio sniego, šerkšno arba dėl vandens, susitelkusio dėl tirpstančio sniego, pažliugusio sniego, ledo ar šerkšno, arba tų sąlygų išnykimą;

232)

pagrindinis taškas – konkreti geografinė padėtis, naudojama orlaivio oro eismo paslaugų maršrutui arba skrydžio trajektorijai nustatyti, taip pat kitais navigacijos ir oro eismo paslaugų teikimo tikslais;

233)

situacijos monitorius – elektroninis monitorius, kuriame rodoma orlaivių padėtis ir judėjimas bei pateikiama kita reikiama informacija;

234.

standartinė atvykimo pagal prietaisus schema (STAR) – nustatytas atvykimo pagal SPT maršrutas, jungiantis pagrindinį tašką (paprastai oro eismo paslaugų maršrute) su tašku, nuo kurio galima pradėti paskelbtą artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūrą;

235.

standartinė išvykimo pagal prietaisus schema (SID) – nustatytas išvykimo pagal SPT maršrutas, jungiantis aerodromą arba nurodytą konkretų aerodromo kilimo ir tūpimo taką su tam tikru pagrindiniu tašku, paprastai nustatomu oro eismo paslaugų maršrute, nuo kurio prasideda maršrutinio skrydžio etapas;

236)

specialusis skrydis pagal VST – VST skrydis skrydžių valdymo zonoje prastesnėmis nei VMS meteorologinėmis sąlygomis, kurį leido vykdyti skrydžių valdymo tarnyba;

237)

riedėjimas – jėgainės varomo orlaivio judėjimas aerodromo arba skrydžių aikštelės paviršiumi, išskyrus kilimą ir tūpimą;

238)

riedėjimo takas – nustatytas sausumos aerodromo kelias, parengtas orlaiviams riedėti ir jungiantis vieną aerodromo dalį su kita;

239.

aerodromo skrydžių valdymo rajonas – valdymo rajonas, paprastai esantis oro eismo paslaugų maršrutų sankirtoje arti vieno ar kelių didesnių aerodromų;

240.

duomenų savalaikiškumas – pasikliovimo, kad duomenys taikytini laikotarpiui, kuriuo juos numatyta naudoti, laipsnis;

241.

duomenų atsekamumas – laipsnis, kuriuo sistemoje arba duomenų produkte pateikiami įrašai apie to produkto pakeitimus ir taip užtikrinama audito sekos nuo galutinio naudotojo iki duomenis rengiančios šalies galimybė;

242)

kelias – orlaivio skrydžio trajektorijos projekcija žemės paviršiuje; šios trajektorijos kryptis bet kuriame taške paprastai išreiškiama laipsniais nuo šiaurės dienovidinio (tikrojo, magnetinio arba koordinačių tinklo);

243)

eismo informacija – informacija, kurią oro eismo paslaugų tarnyba teikia pilotui, siekdama įspėti jį apie kitus žinomus arba pastebėtus orlaivius, kurie gali būti netoliese orlaivio buvimo vietos ar numatyto skrydžio maršruto, ir padėti pilotui išvengti susidūrimo;

244)

valdymo perdavimo taškas – nustatytas orlaivio skrydžio trajektorijos taškas, kuriame atsakomybė už skrydžių valdymo paslaugų teikimą orlaiviui perduodama iš vienos valdymo tarnybos kitai arba iš vieno skrydžių valdytojo kitam;

245)

perduodančioji tarnyba – skrydžių valdymo tarnyba, perduodanti atsakomybę už skrydžių valdymo paslaugos teikimą orlaiviui kitai skrydžių valdymo tarnybai arba kitam skrydžių vadovui skrydžio maršrute;

246)

pereinamasis absoliutusis aukštis – absoliutusis aukštis, kuriame ar žemiau kurio vertikali orlaivio padėtis valdoma pagal absoliutųjį aukštį;

247)

pereinamasis lygmuo – oro erdvė tarp pereinamojo absoliučiojo aukščio lygio ir pereinamojo lygio;

248)

pereinamasis lygis – žemiausias įmanomas skrydžio lygis virš pereinamojo absoliučiojo aukščio lygio;

249.

duomenų patvirtinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, kad duomenys atitiktų nustatytos taikymo srities arba numatytos paskirties reikalavimus;

250.

duomenų patikrinimas – oro navigacijos duomenų proceso rezultatų įvertinimas siekiant užtikrinti tikslumą ir nuoseklumą pagal įvesties duomenis ir šiame procese taikomus duomenų standartus, taisykles ir susitarimus;

251)

abejonės stadija – situacija, kai kyla abejonių dėl orlaivio ir jame esančių asmenų saugos;

252)

nepilotuojamasis oro balionas – laisvai skrendantis nepilotuojamas, lengvesnis už orą orlaivis be jėgainės;

253)

radiolokacinis nukreipimas – navigacinių nurodymų teikimas orlaiviams, nurodant konkretų skrydžio kursą, nustatomą naudojant oro eismo paslaugų stebėjimo sistemą;

254)

vizualusis arba VST skrydis – skrydis, vykdomas pagal vizualiųjų skrydžių taisykles;

255)

vizualusis artėjimas tūpti – SPT skrydį vykdančio orlaivio artėjimas tūpti, kai neužbaigta visa artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra ar jos dalis ir artėjama tūpti pagal vizualiuosius vietovės orientyrus;

256)

vizualiosios meteorologinės sąlygos (VMS) – matomumo, atstumo nuo debesų ir apatinės debesų ribos dydžiais išreikštos meteorologinės sąlygos, atitinkančios nustatytuosius mažiausiuosius dydžius arba už juos geresnės;

257)

VOLMET – skrendantiems orlaiviams teikiama meteorologinė informacija;

258)

VOLMET radijo transliacija – turimų pranešimų METAR, SPECI, TAF ir SIGMET teikimas nustatyta tvarka nepertraukiamais ir kartotiniais pranešimais;

259)

maršruto taškas – nurodyta geografinė padėtis, naudojama rajono navigacijos maršrutui arba rajono navigaciją naudojančio orlaivio skrydžio trajektorijai apibrėžti. Maršruto taškas gali būti:

a)

praskridimo taškas – maršruto taškas, kuriame reikia numatyti posūkį, kad būtų užtikrintas perėjimas liestine į kitą maršruto ruožą arba pradėta vykdyti kita procedūros dalis, arba

b)

kirtimo taškas – maršruto taškas, kuriame pradedamas posūkis pereinant į kitą maršruto ruožą ar procedūros dalį;“;

2)

II priedo 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelė „Oro navigacijos informacijos paslaugos (AIS)“ pakeičiama taip: „

„Paslaugos/funkcijos

Paslaugos/funkcijos rūšis

Paslaugos/funkcijos apimtis

Apribojimai  (*1)

Oro navigacijos informacijos paslaugos (AIS)

Oro navigacijos informacijos produktai (įskaitant platinimo paslaugas)

Oro navigacijos informacijos leidinys (AIP)

 

Oro navigacijos informacijos aplinkraštis (AIC)

 

NOTAM

 

AIP duomenų rinkinys

 

Kliūčių duomenų rinkiniai

 

Aerodromo kartografinių duomenų rinkiniai

 

Skrydžio pagal prietaisus procedūros duomenų rinkiniai

 

Priešskrydinės informacijos paslaugos

Netaikoma

 

Sąlygos  (*2)

 

b)

prieš lentelę „Oro eismo valdymo (ATM) tinklo funkcijos“ įterpiama ši lentelė: „

„Paslaugos/funkcijos

Paslaugos/funkcijos rūšis

Paslaugos/funkcijos apimtis

Apribojimai  (*3)

Skrydžio procedūrų planavimas (FPD)

Skrydžio procedūrų planavimas, dokumentavimas ir tvirtinimas  (*5)

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

Sąlygos  (*4)

 

3)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamos šios ATM/ANS.OR.A.080, ATM/ANS.OR.A.085 ir ATM/ANS.OR.A.090 dalys:

 

„ATM/ANS.OR.A.080 Oro navigacijos duomenų teikimas

a)

Paslaugų teikėjas užtikrina, kad su jo paslaugomis susiję oro navigacijos duomenys būtų tinkamu laiku pateikiami AIS teikėjui.

b)

Kai su jo paslaugomis susiję oro navigacijos duomenys paskelbiami, paslaugų teikėjas:

(1)

vykdo duomenų stebėseną;

(2)

praneša AIS teikėjui apie visus pakeitimus, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir išsamūs;

(3)

jei duomenys yra neteisingi arba netinkami, praneša apie tai AIS teikėjui.

 

ATM/ANS.OR.A.085 Oro navigacijos duomenų kokybės valdymas

Rengdamas, tvarkydamas ir perduodamas duomenis AIS teikėjui, paslaugų teikėjas:

a)

užtikrina, kad 1 priedėlyje nurodyti duomenys atitiktų oro navigacijos duomenų katalogo specifikacijas;

b)

užtikrina atitiktį šiems oro navigacijos duomenų kokybės reikalavimams:

(1)

oro navigacijos duomenų tikslumas turi būti toks, koks nurodytas oro navigacijos duomenų kataloge;

(2)

turi būti išlaikytas oro navigacijos duomenų vientisumas;

(3)

remiantis oro navigacijos duomenų kataloge nurodyta duomenų vientisumo klasifikacija, turi būti įdiegtos procedūros, kad

i)

būtų išvengta įprastų duomenų iškraipymo per visą duomenų tvarkymo procesą;

ii)

svarbūs duomenys nebūtų iškreipiami jokiame viso proceso etape ir, jei reikia, būtų įtraukti papildomi galimos rizikos visoje sistemos architektūroje šalinimo procesai, siekiant toliau užtikrinti duomenų vientisumą šiuo lygmeniu;

iii)

kritiniai duomenys nebūtų iškreipiami jokiame viso proceso etape ir būtų įtraukti papildomi vientisumo užtikrinimo procesai, siekiant visiškai sumažinti poveikį gedimų, kurie, kaip nustatyta atlikus nuodugnią visos sistemos architektūros analizę, gali kelti pavojų duomenų vientisumui;

(4)

oro navigacijos duomenų skyra turi atitikti faktinį duomenų tikslumą;

(5)

turi būti užtikrintas oro navigacijos duomenų atsekamumas;

(6)

turi būti užtikrintas oro navigacijos duomenų savalaikiškumas, įskaitant visas duomenų galiojimo laikotarpio ribas;

(7)

turi būti užtikrintas oro navigacijos duomenų išsamumas;

(8)

pateikiamų duomenų formatas turi atitikti nurodytus reikalavimus;

c)

kalbant apie duomenų rengimą, su duomenis rengiančia šalimi sudaro oficialius susitarimus, kuriuose pateikiami nurodymai dėl duomenų kūrimo, keitimo ir šalinimo, apimantys bent šią informaciją:

(1)

nedviprasmišką duomenų, kuriuos reikia parengti, pakeisti ar pašalinti, apibūdinimą;

(2)

subjektą, kuriam turi būti teikiami oro navigacijos duomenys;

(3)

datą ir laiką, iki kurių oro navigacijos duomenys turi būti pateikti;

(4)

formatą, kuriuo turi būti pateikiama duomenų rengimo ataskaita;

(5)

formatą, kuriuo turi būti perduodami oro navigacijos duomenys;

(6)

reikalavimą nustatyti duomenų naudojimo laikotarpio ribas;

d)

užtikrina, kad būtų naudojamos techninės duomenų patvirtinimo ir patikrinimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad oro navigacijos duomenys atitiktų susijusius duomenų kokybės reikalavimus, be to:

(1)

patikrinimu turi būti užtikrinta, kad oro navigacijos duomenys būtų gauti neiškraipyti ir kad jie nebūtų iškreipiami jokiame viso oro navigacijos duomenų proceso etape;

(2)

kai oro navigacijos duomenys ir informacija įvedami rankiniu būdu, turi būti atliekamas nepriklausomas jų patikrinimas siekiant aptikti galimas klaidas;

(3)

kai oro navigacijos duomenys naudojami siekiant gauti arba apskaičiuoti naujus oro navigacijos duomenis, pirminiai duomenys turi būti patikrinami ir patvirtinami, išskyrus atvejus, kai juos pateikia patikimas šaltinis;

e)

perduoda oro navigacijos duomenis elektroninėmis priemonėmis;

f)

sudaro oficialius susitarimus su:

(1)

visomis duomenis perduodančiomis šalimis;

(2)

kitais paslaugų teikėjais arba aerodromo naudotojais, jei su jais keičiamasi oro navigacijos duomenimis ir informacija;

g)

užtikrina, kad AIS.OR.505 dalies a punkte nurodyta informacija būtų tinkamu laiku pateikta AIS teikėjui;

h)

renka ir perduoda metaduomenis, kurie apima bent šią informaciją:

(1)

bet kokį oro navigacijos duomenų rengimo, perdavimo ar manipuliavimo jais veiksmą atliekančių organizacijų ar subjektų tapatybės duomenis;

(2)

informaciją apie atliktą veiksmą;

(3)

veiksmo atlikimo datą ir laiką;

i)

užtikrina, kad oro navigacijos duomenų ir informacijos procesams palaikyti ir automatizuoti naudojamos priemonės ir programinė įranga veiktų nekenkdamos oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybei;

j)

užtikrina, kad perduodant ir (arba) saugant oro navigacijos duomenis būtų naudojamos techninės skaitmeninių duomenų klaidų aptikimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad būtų palaikomi taikytini duomenų vientisumo lygiai;

k)

užtikrina, kad perduodant oro navigacijos duomenis būtų taikomas tinkamas tapatumo nustatymo procesas, kad duomenų gavėjai galėtų patvirtinti, jog duomenis arba informaciją perdavė įgaliotas šaltinis;

l)

užtikrina, kad rengiant duomenis ir juos pateikus nustatytos klaidos būtų tvarkomos, ištaisomos arba pašalinamos ir kad pirmiausia būtų tvarkomos kritinių ir svarbių oro navigacijos duomenų klaidos.

 

ATM/ANS.OR.A.090 Oro navigacijai naudojamos bendros atskaitos sistemos

Oro navigacijos tikslais paslaugų teikėjai naudoja:

a)

kaip horizontaliąją atskaitos sistemą – 1984 m. pasaulinę geodezinę sistemą (WGS-84);

b)

kaip vertikaliąją atskaitos sistemą – vidutinio jūros lygio (MSL) duomenį;

c)

kaip laikines atskaitos sistemas – Grigaliaus kalendorių ir suderintąjį pasaulinį laiką (UTC).“;

b)

pridedamas 1 priedėlis:

„1 priedėlis

ORO NAVIGACIJOS DUOMENŲ KATALOGAS

Įvadas

a)

Oro navigacijos duomenų katalogas yra informacijos šaltinis, kuriame pateikiami duomenys apie oro navigacijos duomenų objektus, savybes ir išsamesnio lygmens savybes, suskirstyti į:

(1)

aerodromo duomenis;

(2)

oro erdvės duomenis;

(3)

oro eismo paslaugų ir kitų maršrutų duomenis;

(4)

skrydžio pagal prietaisus procedūrų duomenis;

(5)

radijo navigacijos priemonių/sistemų duomenis;

(6)

kliūčių duomenis;

(7)

geografinės padėties duomenis.

b)

Oro navigacijos duomenų katalogo lenteles sudaro šios skiltys:

(1)

objektas, kurio duomenis galima surinkti:

(2)

savybė; atpažįstama objekto savybė, kurią toliau galima suskirstyti į išsamesnes savybes;

(3)

tokia pati kaip 2 skiltis;

(4)

rūšys: duomenys suskirstyti į tris skirtingas rūšis;

(5)

aprašymas: duomenų vieneto aprašymas;

(6)

pastabos: pateikiama papildoma informacija arba nurodomos duomenų teikimo sąlygos;

(7)

tikslumas: oro navigacijos duomenims keliami reikalavimai grindžiami 95 % pasikliovimo lygiu;

(8)

vientisumo klasifikacija;

(9)

parengimo būdas: duomenys gali būti išmatuoti, apskaičiuoti arba paskelbti;

(10)

skelbiamų duomenų skyra;

(11)

diagramų skyra.

Pastaba dėl b punkto 2 ir 3 papunkčių: skirstant katalogo elementus į objektus, savybes ar išsamesnes savybes nenustatoma jokio konkretaus duomenų modelio.

Pastaba dėl b punkto 7 papunkčio: duomenims apie dvejopos paskirties kontrolinius taškus ir taškus, pvz., laukimo tašką ir tūpimo nutraukimo tašką, taikomas didesnio tikslumo reikalavimas. Kliūčių ir vietovės reljefo duomenims taikomi tikslumo reikalavimai grindžiami 90 % pasikliovimo lygiu.

Pastaba dėl b punkto 10 papunkčio: Koordinatėms, nurodytoms laipsniais, minutėmis, sekundėmis, taikomos skelbiamų geografinės padėties duomenų (platuma ir ilguma) skyros vertės. Kai naudojamas kitoks formatas (pvz., laipsniai su dešimtainėmis trupmenomis skaitmeninių duomenų rinkinių atveju) arba kai vieta yra gerokai nutolusi į šiaurę arba pietus, skelbiamų duomenų skyra turi atitikti tikslumo reikalavimus.

1.   Aerodromo duomenys

Objektas

Savybė

Išsamesnė savybė

Rūšis

Aprašymas

Pastaba

Tikslumas

Vientisumas

Parengimo būdas

Skelbiamų duomenų skyra

Diagramų skyra

Aerodromas/sraigtasparnių uostas

 

 

 

Nustatyta sausumos ar vandens zona (įskaitant visus pastatus, įrenginius ir techninę įrangą), kuri visa ar kurios dalis skirta naudoti orlaiviams atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi.

 

 

 

 

 

 

 

Žymuo

 

 

Aerodromo/sraigtasparnių oro uosto žymuo

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAO vietos indeksas

Tekstas

Keturių raidžių aerodromo/sraigtasparnių uosto ICAO vietos nuoroda, pateikta ICAO dok. Nr. 7910 „Vietos indeksai“ sąraše.

Jeigu yra

 

 

 

 

 

 

 

IATA žymuo

Tekstas

Pagal IATA taisykles (Rezoliucija Nr. 767) priskirtas identifikatorius

Jeigu yra

 

 

 

 

 

 

 

Kita

Tekstas

Vietos lygmeniu nustatytas oro uosto identifikatorius, jeigu tai nėra ICAO vietos indeksas

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas

 

Tekstas

Kompetentingos institucijos nustatytas pagrindinis oficialus aerodromo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

Aptarnaujamas miestas

 

Tekstas

Visas aerodromo/sraigtasparnių oro uosto aptarnaujamo miesto ar miestelio pavadinimas (laisvos formos tekstas)

 

 

 

 

 

 

 

Leidžiamo eismo rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis/nacionalinis

Kodų sąrašas

Nuoroda, ar tarptautiniai ir (arba) nacionaliniai skrydžiai leidžiami aerodrome/sraigtasparnių uoste

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrydžių pagal prietaisus taisyklės (SPT)/

vizualiųjų skrydžių taisyklės (VST)

Kodų sąrašas

Nuoroda, ar SPT ir (arba) VST skrydžiai leidžiami aerodrome/sraigtasparnių uoste

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliarieji/nereguliarieji

Kodų sąrašas

Nuoroda, ar reguliarieji ir (arba) nereguliarieji skrydžiai leidžiamiaerodrome/sraigtasparnių uoste

 

 

 

 

 

 

 

 

Civiliniai/kariniai

Kodų sąrašas

Nuoroda, ar civilinės komercinės aviacijos ir (arba) bendrosios aviacijos ir (arba) kariniai skrydžiai leidžiami aerodrome/sraigtasparnių uoste

 

 

 

 

 

 

 

 

Riboto naudojimo

Tekstas

Nuoroda, ar aerodromas arba sraigtasparnių uostas nėra viešas (skirtas naudoti tik savininkams)

 

 

 

 

 

 

 

Sraigtasparnių uosto rūšis

 

Tekstas

Sraigtasparnių uosto rūšis (antžeminis sraigtasparnių uostas, pakilioji sraigtasparnių aikštelė, sraigtasparnių aikštelė laive ar sraigtasparnių denis)

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo rūšis

 

Tekstas

Nuoroda, ar pagal valdymo rūšį aerodromas yra civilinis, karinis ar civilinis ir karinis

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikuotas

 

Tekstas

Nuoroda, ar aerodromas sertifikuotas pagal ICAO taisykles arba Reglamentą (ES) Nr. 139/2014, ar ne

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikato data

 

Data

Data, kada kompetentinga institucija išdavė oro uosto sertifikatą

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikato galiojimo pabaigos data

 

Data

Data, kada baigiasi aerodromo sertifikato galiojimas

 

 

 

 

 

 

 

Vietos aukštis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukštis

Aukštis

Vertikalus atstumas virš vidutinio jūros lygio (MSL) nuo aukščiausio tūpimo aikštelės taško

 

0,5 m

Svarbūs

Išmatuotas

1 m arba 1 pėda

1 m arba 1 pėda

 

 

Geoido banguotumas

Aukštis

Geoido banguotumas aerodromo arba sraigtasparnių uosto aukščio lygyje

Jeigu reikia

0,5 m

Svarbus

Išmatuotas

1 m arba 1 pėda

1 m arba 1 pėda

 

Atskaitos temperatūra

 

Vertė

Kiekvienos karščiausio metų mėnesio dienos aukščiausios temperatūros aerodrome mėnesinis vidurkis; turi būti nustatytas šios temperatūros kelerių metų laikotarpio vidurkis.

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė žemiausia temperatūra

 

Vertė

Šalčiausią metų mėnesį žemiausios temperatūros aerodromo aukščio lygyje vidurkis, nustatytas pagal penkerių metų duomenis

 

5 laipsniai

 

 

 

 

 

Magnetinis nuokrypis

 

 

Tikrosios ir magnetinės šiaurės kampų skirtumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampas

Kampas

Magnetinio nuokrypio kampo vertė

 

1 laipsnis

Svarbus

Išmatuotas

1 laipsnis

1 laipsnis

 

 

Data

Data

Data, kada magnetinis nuokrypis buvo atitinkamos vertės

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis per metus

Vertė

Metinė magnetinio nuokrypio pokyčio norma

 

 

 

 

 

 

 

Atskaitos taškas

 

 

Nustatyta aerodromo geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

Taškas

Aerodromo kontrolės taško geografinė padėtis

 

30 m

Įprastas

Išmatuota/apskaičiuota

1 sek.

1 sek.

 

 

Vieta

Tekstas

Kontrolės taško vieta aerodrome

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryptis

Tekstas

Aerodromo kontrolės taško kryptis nuo aerodromo aptarnaujamo miesto ar miestelio centro

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstumas (nuotolis)

Atstumas (nuotolis)

Aerodromo kontrolės taško atstumas nuo aerodromo aptarnaujamo miesto ar miestelio centro.

 

 

 

 

 

 

Tūpimo krypties indikatorius

 

 

 

Prietaisas, vizualiai rodantis tuo metu nustatytą tūpimo ir kilimo kryptį.

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

Tekstas

Tūpimo krypties indikatoriaus vieta

 

 

 

 

 

 

 

Apšvietimas

 

Tekstas

Tūpimo krypties indikatoriaus apšvietimas

Jeigu yra

 

 

 

 

 

Rezervinis maitinimo šaltinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristikos

 

Tekstas

Rezervinio maitinimo šaltinio aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

Persijungimo laikas

 

Vertė

Rezervinio maitinimo šaltinio persijungimo laikas

 

 

 

 

 

 

Anemometras

 

 

 

Prietaisas vėjo greičiui matuoti

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

Tekstas

Anemometro vieta

 

 

 

 

 

 

 

Apšvietimas

 

Tekstas

Anemometro apšvietimas

Jeigu yra

 

 

 

 

 

Aerodromo švyturys (ABN)/atpažinimo švyturys (IBN)

 

 

 

Aerodromo švyturys/atpažinimo švyturys, naudojami aerodromo vietai rodyti iš oro

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

Tekstas

Aerodromo švyturio/atpažinimo švyturio vieta

Jeigu yra

 

 

 

 

 

 

Charakteristikos

 

Tekstas

Aerodromo švyturio/atpažinimo švyturio aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

Veikimo valandos

 

Tvarkaraštis

Aerodromo švyturio/atpažinimo švyturio veikimo valandos

 

 

 

 

 

 

Vėjo krypties indikatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

Tekstas

Vėjo krypties indikatoriaus vieta

 

 

 

 

 

 

 

Apšvietimas

 

Tekstas

Vėjo krypties indikatoriaus apšvietimas

 

 

 

 

 

 

Kilimo ir tūpimo tako (KTT) matomumo nuotolio (RVR) stebėjimo punktas

 

 

 

RVR stebėjimo punktas.

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

 

Taškas

RVR stebėjimo punktų geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

Dažnio zona

 

 

 

Nustatyta antžeminio judėjimo lauko dalis, kurioje skrydžių valdymo tarnyba arba antžeminių operacijų vadovas reikalauja naudoti konkretų dažnį.

 

 

 

 

 

 

 

Stotis

 

Tekstas

Paslaugas teikiančios stoties pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

Dažnis

 

Vertė

Paslaugas teikiančios stoties dažnis

 

 

 

 

 

 

 

Ribos

 

Daugiakampis

Dažnio zonos ribos

 

 

 

 

 

 

Pavojinga eismo zona

 

 

 

Vieta aerodromo antžeminio judėjimo lauke, kurioje anksčiau buvo susidūrimo arba įriedėjimo į KTT atvejų arba galima tokių atvejų rizika ir kurioje pilotai/vairuotojai turi būti dėmesingesni.

 

 

 

 

 

 

 

Identifikatorius

 

Tekstas

Pavojingos eismo zonos identifikatorius

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba

 

Tekstas

Papildoma informacija apie pavojingą eismo zoną

 

 

 

 

 

 

 

Geometrinė figūra

 

Daugiakampis

Pavojingos eismo zonos geografinė vieta

 

 

 

 

 

 


Objektas

Savybė

Išsamesnė savybė

Rūšis

Aprašymas

Pastaba

Tikslumas

Vientisumas

Parengimo būdas

Skelbiamų duomenų skyra

Diagramų skyra

KTT

 

 

 

Apibrėžta stačiakampė sausumos aerodromo zona, parengta orlaiviams tūpti ir kilti

 

 

 

 

 

 

 

Žymuo

 

Tekstas

Visas tekstinis KTT žymuo, naudojamas kaip unikalus KTT atpažinimo aerodrome arba sraigtasparnių uoste žymuo (pvz., 09/27, 02R/20L, RWY 1)

 

 

 

 

 

 

 

Vardinis ilgis

 

Atstumas (nuotolis)

Paskelbtasis išilginis KTT matmuo, naudojamas atliekant su operacijomis (charakteristikomis) susijusius skaičiavimus.

 

1 m

Kritinis

Išmatuotas

1 m arba 1 pėda

1 m

 

Vardinis plotis

 

Atstumas (nuotolis)

Paskelbtasis skersinis KTT matmuo, naudojamas atliekant su operacijomis (charakteristikomis) susijusius skaičiavimus.

 

1 m

Svarbus

Išmatuotas

1 m arba 1 pėda

1 m

 

Geometrinė figūra

 

Daugiakampis

KTT elemento, KTT paslinktosios zonos ir KTT sankirtos geometriniai parametrai

 

 

 

 

 

 

 

Ašinės linijos taškai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

Taškas

KTT ašinės linijos kiekviename KTT gale, stabdymo take (ST) ir kiekvieno kilimo tako pradžioje, taip pat kiekviename taške, kuriame KTT ir ST nuolydis smarkiai pakinta, geografinė padėtis.

Apibrėžtis iš IV priedo 3.8.4.2 skirsnio.

1 m

Kritinis

Išmatuotas

 

 

 

 

Vietos aukštis

Vietos aukštis

Atitinkamo ašinės linijos taško vietos aukštis. Netiksliajam artėjimui tūpti visi svarbūs aukšti ir žemi tarpiniai taškai išilgai KTT apskaičiuojami pusės metro arba pėdos tikslumu.

 

0,25 m

Kritinis

Išmatuotas

 

 

 

 

Geoido banguotumas

Aukštis

Geoido banguotumas atitinkamame ašinės linijos taške

 

 

 

 

 

 

 

KTT išriedėjimo linija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išriedėjimo iš tako nukreipiamoji linija

Linija

KTT išriedėjimo linijos geografinė padėtis

 

0,5 m

Svarbus

Išmatuota

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Spalva

Tekstas

KTT išriedėjimo linijos spalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipas

Tekstas

KTT išriedėjimo linijos tipas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryptis

Kodų sąrašas

KTT išriedėjimo linijos kryptis (vienkryptė ar dvikryptė)

 

 

 

 

 

 

 

Paviršiaus tipas

 

Tekstas

KTT paviršiaus tipas

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangos klasifikacijos skaičius (PCN)

Tekstas

PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangos rūšis

Tekstas

Dangos rūšis, tinkama konkretaus klasifikacijos skaičiaus orlaiviams (ACN). Dangos klasifikacijos numerio (ACN–PCN) nustatymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruntinio pagrindo kategorija

Tekstas

KTT gruntinio pagrindo tvirtumo kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidžiamasis slėgis

Tekstas

Didžiausio leidžiamojo padangų slėgio kategorija arba vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo metodas

Tekstas

Taikomas vertinimo metodas

 

 

 

 

 

 

 

Juosta

 

 

Nustatyta zona, įskaitant KTT ir ST, jeigu yra, parengta siekiant:

a)

sumažinti žalos iš kilimo ir tūpimo tako išriedančiam orlaiviui riziką ir

b)

apsaugoti orlaivį, skrendantį virš kilimo ir tūpimo tako kilimo arba tūpimo operacijų metu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgis

Atstumas (nuotolis)

Išilginis KTT juostos matmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotis

Atstumas (nuotolis)

Skersinis KTT juostos matmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviršiaus tipas

Tekstas

KTT juostos paviršiaus tipas

 

 

 

 

 

 

 

Šoninė saugos juosta

 

 

Prie dangos krašto esanti zona, parengta kaip pereinamoji juosta iš dangos į gretimą paviršių

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrinė figūra

Daugiakampis

KTT šoninių saugos juostų geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviršiaus tipas

Tekstas

KTT šoninių saugos juostų paviršiaus tipas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotis

Atstumas (nuotolis)

KTT šoninių saugos juostų plotis

 

1 m

Svarbus

Išmatuotas

1 m arba 1 pėda

 

 

Galinė saugos juosta

 

 

Zona prie KTT galo, specialiai parengta tam, kad būtų išvengta pradedančių kilti orlaivių sukeliamų stiprių vėjo jėgų erozinio poveikio

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrinė figūra

Daugiakampis

Galinės saugos juostos geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

Zona be kliūčių

 

Tekstas

Yra zona be kliūčių, skirta I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti KTT

Jeigu yra

 

 

 

 

 

 

KTT ženklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūšis

Tekstas

KTT ženklo rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprašymas

Tekstas

KTT ženklų aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrinė figūra

Daugiakampis

KTT ženklo geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

KTT ašinės linijos apšvietimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgis

Atstumas (nuotolis)

KTT ašinės linijos apšvietimo sistemos išilginis matmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdėstymas

Atstumas (nuotolis)

Ašinių KTT žiburių išdėstymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

Tekstas

KTT ašinės linijos žiburių spalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensyvumas

Tekstas

KTT ašinės linijos žiburių intensyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

Taškas

Kiekvieno KTT ašinės linijos žiburio geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

Šoninio KTT apšvietimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgis

Atstumas (nuotolis)

Išilginis šoninio KTT apšvietimo sistemos matmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdėstymas

Atstumas (nuotolis)

Šoninių KTT žiburių išdėstymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

Tekstas

Šoninių KTT žiburių spalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensyvumas

Tekstas

Šoninių KTT žiburių intensyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

Taškas

Kiekvieno šoninio KTT žiburio geografinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

Nuorodos kodas

 

 

Nuorodos kodas yra paprastas būdas susieti daugybę su aerodromų charakteristikomis susijusių specifikacijų, siekiant parinkti aerodrome naudoti skirtiems lėktuvams tinkamą įrangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičius

Kodų sąrašas

Skaičius pagal konkretaus tipo lėktuvams rekomenduojamą kilimo ir tūpimo tako ilgį

 

 

 

 

 

 

 

 

Raidė

Kodų sąrašas

Raidė pagal lėktuvo sparno ilgį arba važiuoklės išorinių pagrindinių ratų vėžės plotį

 

 

 

 

 

 

 

Apribojimas

 

Tekstas

KTT taikomų apribojimų aprašymas

 

 

 

 

 

 

KTT kryptis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žymuo

 

Tekstas

Visas tekstinis tūpimo ir kilimo krypties žymuo, pavyzdžiui, 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

Tikrasis pelengas

 

Pelengas

KTT tikrasis pelengas

 

1/100 laipsnio

Įprastas

Išmatuotas

1/100 laipsnio

1 laipsnis

 

Rūšis

 

Tekstas

KTT rūšis: tiksliojo kilimo ir tūpimo (I, II, III kategorijos)/netiksliojo kilimo ir tūpimo/vizualiojo kilimo ir tūpimo

 

 

 

 

 

 

 

Slenkstis

 

 

Tūpimui naudotinos KTT dalies pradžia

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis

Taškas

KTT slenksčio geografinė padėtis

 

1 m

Kritinis

Išmatuota

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Vietos aukštis

Vietos aukštis

KTT slenksčio vietos aukštis

 

Žr. 1 pastabą

 

 

Geoido banguotumas

Aukštis

WGS-84 geoido banguotumas KTT slenksčio vietoje

 

Žr. 2 pastabą