EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1535

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/1535

2015 m. rugsėjo 9 d.

kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 337 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo ta direktyva turėtų būti kodifikuota;

(2)

vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje yra užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Dėl to prekių judėjimo kiekybinių apribojimų bei visų kitų lygiaverčio poveikio priemonių uždraudimas yra vienas iš pagrindinių Sąjungos principų;

(3)

siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo, reikėtų užtikrinti kuo didesnį nacionalinių iniciatyvų dėl techninių reglamentų rengimo skaidrumą;

(4)

prekybos kliūtys, susidarančios dėl su gaminiais susijusių techninių reglamentų, gali būti leidžiamos taikyti tik ten, kur reglamentai yra būtini esminiams reikalavimams įvykdyti, o jų tikslas – visuomenės interesai, kuriuos jos ir garantuoja;

(5)

prieš priimant technines nuostatas Komisijai labai svarbu turėti reikiamą informaciją. Dėl tos priežasties valstybės narės, kurių reikalaujama padėti jai atlikti uždavinį pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 4 straipsnio 3 dalį, privalo pranešti apie savo techninių reglamentų projektus;

(6)

visos valstybės narės taip pat privalo būti informuotos apie techninius reglamentus, kuriuos numato priimti bet kuri valstybė narė;

(7)

vidaus rinkos tikslas yra sukurti aplinką, palankią įmonių konkurencingumui. Geresnis informacijos pateikimas yra vienas iš būdų padėti įmonėms geriau pasinaudoti šiai rinkai būdingais pranašumais. Dėl to yra būtina ūkio subjektams suteikti galimybę įvertinti kitų valstybių narių pasiūlytų nacionalinių techninių reglamentų poveikį, numatant, kad bus reguliariai skelbiami projektų, apie kuriuos buvo pranešta, pavadinimai, ir naudojantis nuostatomis, susijusiomis su tokių projektų konfidencialumu;

(8)

siekiant teisinio aiškumo, valstybėms narėms vertėtų viešai skelbti, jog nacionalinis techninis reglamentas buvo priimtas laikantis šioje direktyvoje nustatytų formalumų;

(9)

kiek tai yra susiję su gaminiams taikomais techniniais reglamentais, priemonės, skirtos tinkamam rinkos veikimui ar jos plėtojimui užtikrinti, apima didesnį nacionalinių ketinimų skaidrumą ir siūlomų reglamentų galimo poveikio rinkai įvertinimo kriterijų bei sąlygų išplėtimą;

(10)

dėl to būtina įvertinti visus gaminiui keliamus reikalavimus ir atsižvelgti į nacionalinės gaminių reglamentavimo nusistovėjusios tvarkos raidą;

(11)

kiti nei techninės specifikacijos reikalavimai, susiję su pateikto į rinką gaminio būvio ciklu, gali turėti įtakos to gaminio laisvam judėjimui arba sudaryti kliūtis tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(12)

būtina paaiškinti de facto techninio reglamento sąvoką. Ypač nuostatos, kuriomis valstybės institucija pateikia nuorodas į technines specifikacijas ar kitus reikalavimus arba skatina jų laikytis, ir visuomenės labui skirtos nuostatos, pateikiančios nuorodą į gaminius, su kuriais yra susijusi ta valstybės institucija, tokiems reikalavimams ar specifikacijoms suteikia didesnę privalomąją vertę negu ta, kurią dėl savo pačių kilmės jie turėtų priešingu atveju;

(13)

Komisijai ir valstybėms narėms taip pat turėtų būti skirta pakankamai laiko numatomos priemonės daliniams pakeitimams pasiūlyti, kad būtų pašalintos ar sumažintos kliūtys, galinčios trukdyti laisvam prekių judėjimui;

(14)

atitinkama valstybė narė, rengdama galutinę numatytos priemonės redakciją, privalo atsižvelgti į tuos dalinius pakeitimus;

(15)

vidaus rinkai yra būdinga, ypač tais atvejais, kai valstybės narės negali įgyvendinti abipusio pripažinimo principo, kad Komisija priima ar pasiūlo priimti privalomus aktus. Buvo nustatytas konkretus laikinas priėmimo atidėjimo laikotarpis, kad nebūtų įgyvendintos nacionalinės priemonės, trukdančios Europos Parlamentui ir Tarybai ar Komisijai priimti privalomus tos pačios srities aktus;

(16)

atitinkama valstybė narė, laikydamasi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų bendrų pareigų, privalo atidėti numatytos priemonės įgyvendinimą tokiam laikotarpiui, kuris leistų bendrai išnagrinėti pasiūlytus dalinius pakeitimus arba parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, arba priimti privalomą Komisijos aktą;

(17)

siekdamos padėti Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtinti priemones, valstybės narės neturėtų priimti techninių reglamentų, jeigu Taryba priėmė savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo toje srityje pirmuoju svarstymu;

(18)

būtina sukurti Nuolatinį komitetą, kurio narius skiria valstybės narės ir kurio uždavinys būtų bendradarbiauti su Komisija siekiant sumažinti neigiamą poveikį laisvam prekių judėjimui;

(19)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų III priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje taikomos šios terminų apibrėžtys:

a)   „gaminys“– bet kuris pramonės gaminys, taip pat žemės ūkio ir žuvininkystės produktas;

b)   „paslauga“– bet kuri informacinės visuomenės paslauga, t. y. paprastai už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga.

Šioje apibrėžtyje:

i)

„teikimas per atstumą“ reiškia, kad paslauga teikiama šalims nesant kartu vienoje vietoje;

ii)

„elektroninėmis priemonėmis“ reiškia, kad iš pradžių paslauga elektronine įranga pasiunčiama ir priimama duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti, o galutinai perduodama ir priimama laidais, radijo, optinėmis, kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;

iii)

„asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“ reiškia, kad paslauga teikiama perduodant duomenis asmenišku prašymu.

Neįtrauktų į šią apibrėžtį paslaugų orientacinis sąrašas pateiktas I priede;

c)   „techninė specifikacija“– dokumente pateikti reikalavimai tokioms gaminio charakteristikoms kaip kokybės lygiai, darbiniai parametrai, sauga ar matmenys, taip pat reikalavimai parduodamo gaminio pavadinimui, terminijai, simboliams, bandymams ir bandymų metodams, pakavimui, žymėjimui ar ženklinimui etiketėmis ir atitikties įvertinimo procedūroms.

Sąvoka „techninė specifikacija“ taip pat apima žemės ūkio produktų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, žmonėms ir gyvūnams vartoti skirtų produktų, taip pat medicinos produktų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB (5) 1 straipsnyje, ir kitų produktų gamybos būdus ir procesus, jeigu jie turi įtakos produktų charakteristikoms;

d)   „kiti reikalavimai“– gaminiui keliami kiti nei techninė specifikacija reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti pirmiausia vartotojus ar aplinką ir kurie turi įtakos į rinką pateikto gaminio būvio ciklui, kaip antai jo naudojimo, perdirbimo, pakartotinio naudojimo ar utilizavimo sąlygos, jeigu jos gali žymiai paveikti gaminio sudėtį, esmines savybes ar jo pardavimą;

e)   „paslaugų taisyklė“– tai bendro pobūdžio reikalavimas, susijęs su paslaugų verslo steigimu ir vertimusi juo, kaip nurodyta b punkte, ypač nuostatos, susijusios su paslaugos teikėju, paslaugomis ir paslaugų gavėju, išskyrus bet kokias taisykles, kurios nėra konkrečiai skirtos tame punkte nurodytoms paslaugoms.

Šioje apibrėžtyje:

i)

taisyklė yra laikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jeigu, atsižvelgiant į jos priežasčių išdėstymą ir dėstomąją dalį, visa taisykle arba jos atskiromis nuostatomis siekiama aiškiai ir tikslingai reglamentuoti tokias paslaugas;

ii)

taisyklė nelaikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jei ji turi tokioms paslaugoms tik numanomą ar atsitiktinį poveikį;

f)   „techninis reglamentas“– techninės specifikacijos ir kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, įskaitant atitinkamas administracines nuostatas, kurių būtina laikytis de jure ar de facto parduodant, teikiant paslaugą, steigiant paslaugų verslą arba naudojant valstybėje narėje ar didžiojoje jos dalyje, taip pat valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, išskyrus nurodytus 7 straipsnyje, draudžiantys gaminį gaminti, įvežti, parduoti ar naudoti arba draudžiantys teikti paslaugą arba ja naudotis, arba steigti paslaugų teikėjo verslą;

De facto techniniais reglamentais laikoma:

i)

valstybės narės įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose yra pateikiama nuoroda į technines specifikacijas arba į kitus reikalavimus, arba į paslaugų taisykles, arba į profesines ar praktikos nuostatas, kuriose savo ruožtu daroma nuoroda į technines specifikacijas, kitus reikalavimus arba į paslaugų taisykles, kurių atitiktis suteikia minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties prielaidą;

ii)

savanoriški susitarimai, kuriuose valstybės institucija yra susitariančioji šalis, ir kuriuose visuomenės labui yra numatyta laikytis techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, išskyrus viešojo pirkimo konkursų specifikacijas;

iii)

techninės specifikacijos, kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, susijusios su fiskalinėmis ar finansinėmis priemonėmis, kurių reikalavimų atitiktis turi įtakos gaminių suvartojimui ar paslaugų naudojimui; techninės specifikacijos, kiti reikalavimai, arba paslaugų taisyklės, susijusios su nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis, šiai grupei nepriklauso.

Tai valstybių narių paskirtų valdžios institucijų priimti techniniai reglamentai, pateikti sąraše, kurį Komisija parengė ir, jei reikia, atnaujino 2 straipsnyje nurodytame Komitete.

Ta pati tvarka taikoma iš dalies keičiant šį sąrašą;

g)   „techninio reglamento projektas“– techninės specifikacijos, kito reikalavimo ar paslaugų taisyklės tekstas, įskaitant administracines nuostatas, parengtas siekiant suteikti dokumentui teisinę galią arba galiausiai jį priimti kaip techninį reglamentą, esantis tokioje parengimo stadijoje, kai dar galima daryti esminius dalinius jo pakeitimus.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

radijo transliavimo paslaugoms;

b)

televizijos transliavimo paslaugoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES (6) 1 straipsnio 1 dalies e punkte.

3.   Ši direktyva netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/21/EB (7) nurodytoms taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Sąjungos telekomunikacijų paslaugų srities teisės aktai.

4.   Ši direktyva netaikoma taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Sąjungos finansines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai, kurių neišsamus sąrašas yra pateiktas šios direktyvos II priede.

5.   Išskyrus 5 straipsnio 3 dalį, ši direktyva netaikoma taisyklėms, kurias nustato reguliuojamos rinkos arba kurios tokioms rinkoms yra nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB (8), arba kurias nustato kitos rinkos arba įstaigos, atliekančios mokėjimų ar atsiskaitymo funkcijas, arba kurios tokioms rinkoms ar įstaigoms yra nustatytos.

6.   Ši direktyva netaikoma toms priemonėms, kurias valstybės narės laiko būtinomis pagal Sutartis siekiant apsaugoti žmones, pirmiausia darbuotojus, kai yra naudojami gaminiai, jeigu tokios priemonės neturi poveikio gaminiams.

2 straipsnis

Įsteigiamas Nuolatinis komitetas, sudarytas iš valstybių narių paskirtų atstovų, galinčių kreiptis pagalbos į ekspertus ar patarėjus; jo pirmininkas yra Komisijos atstovas.

Komitetas parengia savo darbo tvarkos taisykles.

3 straipsnis

1.   Komitetas susitinka ne rečiau kaip du kartus per metus.

Specialios sudėties komitetas renkasi spręsti klausimų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis.

2.   Komisija pateikia Komitetui ataskaitą apie šioje direktyvoje nustatytų procedūrų įgyvendinimą ir taikymą, taip pat pasiūlymus, kaip pašalinti esamas bei numatomas prekybos kliūtis.

3.   Komitetas pareiškia savo nuomonę dėl 2 dalyje nurodytų pranešimų ir pasiūlymų ir gali tuo tikslu pasiūlyti, kad Komisija:

a)

siekdama išvengti galimų prekybos kliūčių, užtikrintų, kur būtina, kad konkrečios valstybės narės pirmiausia tarpusavyje susitartų dėl atitinkamų priemonių;

b)

imtųsi visų atitinkamų priemonių;

c)

nustatytų sritis, kuriose yra būtinas suderinimas, o prireikus imtųsi atitinkamo suderinimo konkrečioje srityje.

4.   Komisija konsultuoja Komitetą:

a)

priimant sprendimą dėl pačios sistemos, kuria remiantis įgyvendinamas šia direktyva nustatytas keitimasis informacija, ir dėl kiekvieno jos keitimo;

b)

peržiūrint šia direktyva nustatytos sistemos veikimą.

5.   Komisija gali konsultuoti Komitetą dėl bet kurio jos gauto preliminaraus techninio reglamento projekto.

6.   Bet koks klausimas, susijęs su šios direktyvos įgyvendinimu, gali būti pateiktas Komitetui jo pirmininko ar valstybės narės prašymu.

7.   Komiteto veikla ir jam teiktina informacija yra konfidencialios.

Tačiau Komitetas ir nacionalinės valdžios institucijos gali konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, įskaitant ir privataus sektoriaus atstovus, pateikdami ekspertų nuomonę, jeigu imamasi būtinų atsargumo priemonių.

8.   Dėl paslaugų taisyklių Komisija ir Komitetas gali konsultuoti pramonės ir mokslo bendruomenės fizinius ir juridinius asmenis, o kur galima, – atstovaujančias įstaigas, galinčias pateikti eksperto nuomonę dėl kiekvieno paslaugų taisyklių projekto socialinių ir visuomeninių tikslų ir padarinių, atkreipti dėmesį į jų patarimus, jei jų to prašoma.

4 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie visus standartizacijos institucijoms pagal 5 straipsnio 1 dalį pateiktus prašymus parengti konkrečių produktų technines specifikacijas ar standartą siekiant priimti tokiems produktams skirtą techninį reglamentą kaip techninių reglamentų projektą ir pateikia jų priėmimo priežastis.

5 straipsnis

1.   Laikydamosi 7 straipsnio, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai kiekvieno techninio reglamento projektą, išskyrus tuos atvejus, kai jis tik perima visą tarptautinio ar Europos standarto tekstą, kuomet užtenka pateikti informaciją apie atitinkamą standartą; jos taip pat pateikia Komisijai pagrindimą, kodėl būtina priimti tokį techninį reglamentą, jei tos priežastys nėra aiškios iš projekto.

Jei reikia ir jeigu nebuvo atsiųsta anksčiau, valstybės narės, perduodamos informaciją Komisijai, tuo pačiu metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės susijusių pagrindinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo prireiktų techninio reglamento poveikiui įvertinti.

Valstybės narės iš naujo pateikia techninio reglamento projektą Komisijai sąlygomis, nurodytomis šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose, jeigu jų atlikti šio projekto pakeitimai, labai keičiantys jo taikymo sritį, sutrumpina iš pradžių numatytą įgyvendinimo terminą, prideda techninių specifikacijų ar reikalavimų arba padaro juos labiau ribojančius.

Kai dėl visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos arba aplinkos apsaugos techninio reglamento projektu siekiama apriboti cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių pardavimą ar jų naudojimą, valstybės narės taip pat perduoda trumpą apžvalgą arba nuorodas į visus atitinkamus duomenis, susijusius su tomis medžiagomis, preparatais ar gaminiais, su žinomais ir esamais pakaitalais, kai tokia informacija gali būti prieinama, ir praneša apie numatomą priemonės poveikį visuomenės sveikatai ir vartotojų bei aplinkos apsaugai, kartu pateikdamos rizikos analizę, atitinkamai atliktą pagal principus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (9) XV priedo II.3 skyriaus atitinkamoje dalyje.

Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie techninio reglamento projektą ir visus jai atsiųstus dokumentus; ji taip pat gali šį projektą perduoti šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytam Komitetui, kad sužinotų jo nuomonę, ir, jei reikia, atsakingo už šią sritį komiteto nuomonę.

Komisijos arba valstybių narių pastabos ar išsamiai išdėstyta nuomonė dėl techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, nurodytų šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktyje, gali būti susijusi tik su prekybą trukdančiais aspektais arba kalbant apie paslaugų taisykles – su laisvu paslaugų judėjimu arba paslaugų verslo įsisteigimo laisve, bet ne su fiskaliniais ar finansiniais priemonės aspektais.

2.   Komisija ir valstybės narės gali pateikti pastabas techninio reglamento projektą atsiuntusiai valstybei narei; ta valstybė narė kiek galima atsižvelgia į tokias pastabas toliau rengdama techninį reglamentą.

3.   Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai galutinę techninio reglamento redakciją.

4.   Pagal šį straipsnį pateikta informacija neturi būti slapta, išskyrus jeigu to aiškiai prašo pranešanti valstybė narė. Bet kuris toks prašymas privalo būti pagrįstas.

Tuo atveju, jeigu buvo imtasi būtinų atsargumo priemonių, 2 straipsnyje nurodytas Komitetas ir nacionalinės valdžios institucijos gali naudotis privataus sektoriaus fizinių ar juridinių asmenų ekspertų konsultacijomis.

5.   Kai techninių reglamentų projektai sudaro dalį priemonių, apie kurias projekto stadijoje reikia pranešti Komisijai pagal kitą Sąjungos aktą, valstybės narės gali pranešti pagal tą kitą aktą, kaip nurodyta 1 dalyje, jeigu jos oficialiai nurodo, jog minėtas pranešimas taip pat yra pranešimas pagal šios direktyvos nuostatas.

Tai, kad Komisija nepareiškė nuomonės dėl techninio reglamento projekto pagal šią direktyvą, neturi prieštarauti bet kuriam sprendimui, kuris gali būti priimtas pagal kitus Sąjungos aktus.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės trims mėnesiams atideda techninio reglamento priėmimą nuo tos dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

2.   Valstybės narės nuo dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą:

keturiems mėnesiams atideda techninio reglamento priėmimą, jeigu tai yra 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktyje nurodytas savanoriškas susitarimas,

nedarydamos poveikio šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalims, šešiems mėnesiams atideda bet kurio kito techninio reglamento projekto, išskyrus paslaugų taisyklių projektą, priėmimą,

jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo tos datos pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje,

nedarydamos poveikio 4 ir 5 dalims, keturiems mėnesiams atideda kiekvieno paslaugų taisyklių projekto priėmimą, jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo steigimo laisvei vidaus rinkoje.

Komisijos arba valstybės narės išsamiai išdėstyta nuomonė dėl paslaugų taisyklių projektų negali turėti įtakos kultūros politikos priemonėms, ypač garso ir vaizdo srityje, kurias valstybės narės gali patvirtinti pagal Sąjungos teisę, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę, nacionalinius ir regioninius ypatumus bei kultūros paveldą.

Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie veiksmus, kurių ji siūlo imtis dėl tokių išsamiai išdėstytų nuomonių. Komisija pateikia pastabas dėl šios nuomonės.

Atitinkama valstybė narė prireikus nurodo priežastis, kodėl ji negali atsižvelgti į išsamiai išdėstytas nuomones dėl paslaugų taisyklių.

3.   Išskyrus paslaugų taisyklių projektus, valstybės narės atideda techninio reglamento projekto priėmimą 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija gauna šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, jeigu Komisija per tris mėnesius nuo tos datos paskelbia savo ketinimą pasiūlyti ar priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą šiuo klausimu vadovaujantis SESV 288 straipsniu.

4.   Valstybės narės atideda techninio reglamento projekto priėmimą 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija gauna šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, jeigu Komisija per tris mėnesius nuo tos datos paskelbia, jog ji nustatė, kad dėl techninio reglamento projekto objekto yra pateiktas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą vadovaujantis SESV 288 straipsniu.

5.   Jeigu Taryba priima savo poziciją pirmuoju svarstymu 3 ir 4 dalyse nurodyto priėmimo atidėjimo laikotarpiu, tas laikotarpis pagal 6 dalį yra pratęsiamas iki 18 mėnesių.

6.   3, 4 ir 5 dalyse nurodytos pareigos pasibaigia, kai:

a)

Komisija informuoja valstybes nares, jog ji nebeketina siūlyti ar priimti privalomo akto;

b)

Komisija informuoja valstybes nares apie savo projekto ar pasiūlymo atšaukimą;

c)

Europos Parlamentas ir Taryba arba Komisija priima privalomą aktą.

7.   1–5 dalys netaikomos tais atvejais, kai:

a)

dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos ir nenumatytos aplinkybės, susijusios su visuomenės sveikatos apsauga ar sauga, gyvūnų apsauga ar augalų išsaugojimu, dėl paslaugų taisyklių, taip pat dėl viešosios tvarkos, ypač nepilnamečių apsaugos, valstybė narė per labai trumpą laiką privalo parengti techninius reglamentus, kad juos nedelsdama priimtų ir taikytų be jokių galimų konsultacijų, arba

b)

dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos aplinkybės, susijusios su finansinės sistemos apsauga ir jos vientisumu, ypač indėlininkų, investuotojų ir draudėjų apsauga, valstybė narė privalo nedelsdama priimti ir įgyvendinti finansinių paslaugų taisykles.

5 straipsnyje nurodytame pranešime valstybė narė pagrindžia priemonių, kurių buvo imtasi, skubumą. Komisija kuo greičiau pateikia savo nuomonę dėl pranešimo. Ji imasi atitinkamų veiksmų, jeigu nurodyta tvarka taikoma neteisingai. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą.

7 straipsnis

1.   5 ir 6 straipsniai netaikomi tiems valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams ar savanoriškiems susitarimams, kuriais valstybės narės:

a)

laikosi privalomų Sąjungos aktų, dėl kurių yra priimamos techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės;

b)

vykdo tarptautiniuose susitarimuose numatytus įsipareigojimus, dėl kurių yra priimamos bendros techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės Sąjungoje;

c)

naudojasi apsaugos sąlygomis, numatytomis privalomuose Sąjungos aktuose;

d)

taiko Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB (10) 12 straipsnio 1 dalį;

e)

apsiriboja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo vykdymu;

f)

apsiriboja Komisijos prašymu daliniu techninio reglamento keitimu, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalies f punkte, siekdamos pašalinti prekybos kliūtis, arba dėl paslaugų taisyklių – siekdamos pašalinti kliūtis, trukdančias laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo įsisteigimo laisvei.

2.   6 straipsnis netaikomas valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams, draudžiantiems gamybą, jeigu jie netrukdo laisvam gaminių judėjimui.

3.   6 straipsnio 3–6 dalys netaikomos 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktyje nurodytiems savanoriškiems susitarimams.

4.   6 straipsnis netaikomas 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktyje nurodytoms techninėms specifikacijoms, kitiems reikalavimams arba paslaugų taisyklėms.

8 straipsnis

Komisija kas dveji metai praneša Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos taikymo rezultatus.

Komisija metinę gautų pranešimų statistiką skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Valstybės narės, priimdamos techninį reglamentą, daro jame nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jį oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

10 straipsnis

Direktyva 98/34/EB su daliniais pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais šios direktyvos III priedo A dalyje, panaikinama, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų panaikintos direktyvos III priedo B dalyje ir šios direktyvos III priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

11 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. rugsėjo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2010 m. liepos 14 d. nuomonė (OL C 44, 2011 2 11, p. 142) ir 2014 m. vasario 26 d. nuomonė (OL C 214, 2014 7 8, p. 55).

(2)  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37). Pirminė antraštė buvo tokia: „1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką“. Ji buvo iš dalies pakeista 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

(4)  Žr. III priedo A dalį.

(5)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

(6)  2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

(7)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

(8)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(9)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(10)  2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).


I PRIEDAS

Orientacinis paslaugų, neįtrauktų į 1 straipsnio 1 dalies b punkto antrą pastraipą, sąrašas

1.   Paslaugos, teikiamos „ne per atstumą“

Paslaugos, teikiamos naudojant netgi elektroninius prietaisus, kai fiziškai dalyvauja teikėjas ir gavėjas:

a)

paciento sveikatos tikrinimas arba chirurginis gydymas elektronine įranga jam fiziškai dalyvaujant;

b)

konsultacijos naudojant elektroninį katalogą parduotuvėje esančiam klientui;

c)

išankstinis lėktuvo bilietų užsakymas kelionių agentūroje kompiuteriniu tinklu fiziškai dalyvaujančiam klientui;

d)

elektroniniai žaidimai, žaidžiami salėje klientui fiziškai dalyvaujant.

2.   Paslaugos, teikiamos „ne elektroninėmis priemonėmis“

Paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroniniais prietaisais:

a)

grynųjų pinigų ar bilietų automatai (banknotai, geležinkelio bilietai);

b)

užmokesčio už naudojimąsi kelių tinklais, automobilių stovėjimo aikštelėmis ir kt. nustatymas, ir tais atvejais, kai elektroniniais prietaisais kontroliuojamas įvažiavimas ar išvažiavimas ir (arba) užtikrinamas teisingas apmokėjimas.

Autonomiškos paslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų ar programinės įrangos diskelių platinimas.

Paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

a)

balso telefonijos paslaugos;

b)

telefakso ir telekso paslaugos;

c)

balso telefonijos paslaugos ir paslaugos, teikiamos faksu;

d)

gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;

e)

teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;

f)

tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3.   Paslaugos, teikiamos „ne asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“

Paslaugos, teikiamos perduodant duomenis be atskiro pageidavimo, siekiant, kad juos vienu metu priimtų neribotas atskirų gavėjų skaičius (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

a)

televizijos transliavimo paslaugos (įskaitant užsakomų vaizdo programų televizijos paslaugas), nurodytos Direktyvos 2010/13/ES 1 straipsnio 1 dalies e punkte;

b)

radijo transliavimo paslaugos;

c)

televizinis tekstas.


II PRIEDAS

Orientacinis finansinių paslaugų, kurioms taikoma 1 straipsnio 4 dalis, sąrašas

Investicinės paslaugos

Draudimo ir perdraudimo operacijos

Banko paslaugos

Operacijos, susijusios su pensijų fondais

Paslaugos, susijusios su ateities sandoriais ar opcionais.

Tokios paslaugos visų pirma apima:

a)

investicines paslaugas, nurodytas Direktyvos 2004/39/EB priede; kolektyvinių investicijų įmonių paslaugas;

b)

paslaugas tose veiklos srityse, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (1) I priede nurodytas tarpusavio pripažinimas;

c)

operacijas, susijusias su draudimo ir perdraudimo veikla, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (2).


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).


III PRIEDAS

A DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesnių dalinių pakeitimų sąrašas

(nurodyta 10 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB

(OL L 204, 1998 7 21, p. 37)

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB

(OL L 217, 1998 8 5, p. 18)

 

2004 m. Stojimo akto II priedo 1 dalies H skyrius

(OL L 236, 2003 9 23, p. 68)

Tik nuoroda į Direktyvos 98/34/EB 2 punktą

Tarybos direktyva 2006/96/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 81)

Tik nuoroda į Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnį

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

(OL L 316, 2012 11 14, p. 12)

Tik 26 straipsnio 2 dalis

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyta 10 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

98/34/EB

98/48/EB

1999 m. rugpjūčio 5 d.

2006/96/EB

2007 m. sausio 1 d.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 98/34/EB

Ši direktyva

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

1 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos iii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 1 dalies b punkto trečia pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

1 straipsnio 1 dalies c punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

1 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies e punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto antra pastraipa

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto trečia pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

1 straipsnio 1 dalies g punktas

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio 6 dalis

5 straipsnis

2 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

3 straipsnio 3 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

3 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka

3 straipsnio 3 dalies c punktas

6 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 4 dalies c punkto

3 straipsnio 4 dalies a punktas

6 straipsnio 4 dalies d punkto

3 straipsnio 4 dalies b punktas

6 straipsnio 5–8 dalys

3 straipsnio 5–8 dalys

7 straipsnis

4 straipsnis

8 straipsnis

5 straipsnis

9 straipsnio 1–5 dalys

6 straipsnio 1–5 dalys

9 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

9 straipsnio 6 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 6 dalies a punktas

9 straipsnio 6 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 6 dalies b punktas

9 straipsnio 6 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 6 dalies c punktas

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

10 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

7 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

10 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies a punktas

10 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punktas

10 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

7 straipsnio 1 dalies c punktas

10 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies d punktas

10 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies e punktas

10 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies f punktas

10 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

11 straipsnio pirmas sakinys

8 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnio antras sakinys

8 straipsnio antra pastraipa

12 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

III priedas

IV priedas

V priedas

I priedas

VI priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


Top