EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0031

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) Tekstas svarbus EEE

OL L 96, 29/03/2014, p. 107–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj

29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/107


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/31/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių (3) buvo iš esmės keičiama (4). Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (5), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (6) nustatoma bendra bendrųjų principų ir orientacinių nuostatų sistema, skirta sektorių teisės aktams, kad tuos teisės aktus iš dalies keičiant arba išdėstant nauja redakcija tai būtų daroma nuosekliai. Todėl Direktyva 2009/23/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

ši direktyva taikoma neautomatinėms svarstyklėms, kurios yra Sąjungos rinkai naujos neautomatinės svarstyklės tuo metu, kai jos pateikiamos rinkai; tai reiškia, kad tai yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagamintos naujos neautomatinės svarstyklės, arba iš trečiosios šalies importuotos neautomatinės svarstyklės, nepriklausomai nuo to, ar jos yra naujos, ar naudotos.

(5)

apsaugoti visuomenę nuo klaidingų rezultatų, kurie gaunami atliekant svėrimo operacijas neautomatinėmis svarstyklėmis naudojant jas pagal paskirtį, turėtų būti valstybių narių pareiga;

(6)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(7)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už neautomatinių svarstyklių atitiktį šiai direktyvai jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, apsaugos lygis bei sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(8)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visos jų rinkai tiekiamos neautomatinės svarstyklės atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(9)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir galutinių naudotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus papildomai be pašto adreso įtraukti interneto svetainės adresą;

(10)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(11)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkančios neautomatinės svarstyklės atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę tinkamas tų neautomatinių svarstyklių atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog jų rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie nepateiktų rinkai tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių neautomatinių svarstyklių. Taip pat reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad gamintojas paženklino neautomatines svarstykles ir parengė dokumentus, jog kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(12)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas neautomatines svarstykles rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Išimtis turėtų būti taikoma ir tuo atveju, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę tik tam, kad galėtų ant svarstyklių nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(13)

platintojas tiekia neautomatines svarstykles rinkai po to, kai jas rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turi deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas neautomatines svarstykles nepadarytų neigiamo poveikio svarstyklių atitikčiai;

(14)

bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis neautomatines svarstykles rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis neautomatines svarstykles taip, kad gali pasikeisti jų atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(15)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl ir jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą reikalingą informaciją apie atitinkamas neautomatines svarstykles;

(16)

jei užtikrinamas neautomatinių svarstyklių atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančias neautomatines svarstykles. Saugodami pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė neautomatines svarstykles, arba kuriems jie patiekė neautomatines svarstykles;

(17)

šioje direktyvoje turėtų būti išdėstyti tik esminiai metrologijos ir veikimo reikalavimai neautomatinėms svarstyklėms. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį tiems esminiams metrologijos ir veikimo reikalavimams, būtina numatyti neautomatinių svarstyklių, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (7), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, ypač dėl metrologinių, projektinių ir konstrukcinių charakteristikų, atitikties prielaidą;

(18)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(19)

yra būtina įvertinti atitiktį atitinkamoms metrologinėms ir techninėms nuostatoms siekiant tinkamai apsaugoti naudotojus ir trečiąsias šalis.

(20)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiamos neautomatinės svarstyklės atitinka esminius reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti jų atitiktį esminiams reikalavimams, būtina numatyti atitikties įvertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš šių modulių;

(21)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie neautomatinių svarstyklių atitiktį šios direktyvos ir kitų susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

(22)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(23)

CE ženklas ir papildomas metrologinis ženklas, kuriais nurodoma neautomatinių svarstyklių atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai ir jo ryšys su kitais ženklais yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu taisykles;

(24)

pagal šioje direktyvoje nustatytas atitikties vertinimo procedūras reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, apie kurias valstybės narės yra pranešusios Komisijai;

(25)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 2009/23/EB nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti atitikties vertinimo įstaigos, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori, kad apie jas būtų pranešta siekdamos teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(26)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti daroma prielaida, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(27)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant ir pranešant apie notifikuotąsias įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(28)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(29)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygis, nacionalinės institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(30)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą rinkai pateikiamų neautomatinių svarstyklių apsaugos lygį, labai svarbu, kad subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus kaip notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu, kad vertinant notifikuotinų įstaigų kompetenciją bei veiklos rezultatus ir atliekant notifikuotojų įstaigų stebėseną taip pat būtų vertinama subrangovų bei pavaldžių įstaigų veikla ir atliekama šios veiklos stebėsena;

(31)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad ją būtų galima atlikti internetu;

(32)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimą dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(33)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(34)

valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad neautomatines svarstykles būtų galima pateikti rinkai tik tuomet, jei jos tinkamai laikomos, naudojamos pagal numatytą paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Neautomatinės svarstyklės turėtų būti laikomos neatitinkančios šioje direktyvoje nustatytų esminių reikalavimų tik naudojimo sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas atsirastų dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(35)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia patikslinti, kad neautomatinėms svarstyklėms, kurioms taikoma ši direktyva, taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(36)

Direktyvoje 2009/23/EB jau yra numatyta apsaugos procedūra, kurią taikydama Komisija gali nagrinėti, ar priemonė, kurią kuri nors valstybė narė nustato jos manymu reikalavimų neatitinkančioms neautomatinėms svarstyklėms, yra pagrįsta. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(37)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl matavimo priemonių, keliančių pavojų su šioje direktyvoje nurodyta visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių neautomatinių svarstyklių atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(38)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai gaminys reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(39)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais Komisija turėtų naudotis pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(40)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui, kuriais reikalaujama, kad notifikuojančiosios valstybės narės imtųsi korekcinių priemonių notifikuotųjų įstaigų, kurios neatitinka arba nebeatitinka pranešimo apie jas reikalavimų, atžvilgiu;

(41)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui dėl reikalavimus atitinkančių neautomatinių svarstyklių, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams;

(42)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis savo darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(43)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(44)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybės narės priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančių neautomatinių svarstyklių atžvilgiu, yra pateisinamos;

(45)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtus nacionalinius teisės aktus, skyrimo taisykles ir užtikrinti tų taisyklių vykdymą. Nustatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(46)

reikia numatyti pagrįstą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems reikalavimams, kurie taikomi gaminiams, būtų galima rinkai tiekti ir (arba) pradėti eksploatuoti neautomatines svarstykles, kurios rinkai jau pateiktos pagal Direktyvą 2009/23/EB anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios datą. Todėl platintojai turėtų galėti anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama šį direktyva, taikymo pradžios datą, tiekti neautomatines svarstykles, kurios jau buvo pateiktos rinkai, t. y. jų atsargas, jau esančias platinimo grandinėje;

(47)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esančios neautomatinės svarstyklės atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas visuomenės interesų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, apsaugos lygis, tuo pačiu metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(48)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Prievolė perkelti nepakeistas nuostatas buvo nustatyta ankstesniąja direktyva;

(49)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų V priedo B dalyje perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma visoms neautomatinėms svarstyklėms.

2.   Šios direktyvos taikymo tikslais išskiriamos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo kategorijos:

a)

masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;

b)

masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, tarifus, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;

c)

masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;

d)

masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;

e)

masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;

f)

kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;

g)

kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas a–f punktuose.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   svarstyklės– matavimo priemonė kūno masei nustatyti pagal kūną veikiančią sunkio jėgą. Svarstyklės taip pat gali būti naudojamos kitiems su mase susijusiems dydžiams, kiekiams, parametrams ar charakteristikoms nustatyti;

2.   neautomatinės svarstyklės arba svarstyklės– svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo operatorius;

3.   tiekimas rinkai– svarstyklių, skirtų platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

4.   pateikimas rinkai– svarstyklių tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

5.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina svarstykles arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti svarstykles ir parduoda tas svarstykles savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

6.   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

7.   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia svarstykles iš trečiosios šalies;

8.   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai svarstykles ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

9.   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

10.   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti neautomatinės svarstyklės;

11.   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

12.   akreditavimas– akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

13.   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

14.   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar svarstyklės atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus;

15.   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

16.   atšaukimas– priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintos galutiniam naudotojui jau pateiktos svarstyklės;

17.   pašalinimas– priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią svarstyklių tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

18.   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

19.   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad svarstyklės atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3 straipsnis

Tiekimas rinkai ir pradėjimas eksploatuoti

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės būtų tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos atitinka taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės nebūtų pradedamos eksploatuoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, jei jos neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

3.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės, pradėtos eksploatuoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, svarstyklės toliau atitiktų taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

4 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais naudojamos ar skirtos naudoti svarstyklės privalo atitikti esminius reikalavimus, nustatytus I priede.

Kai svarstykles sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami ar nėra skirti naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tokiems įtaisams netaikomi tie esminiai reikalavimai.

5 straipsnis

Laisvas svarstyklių judėjimas

1.   Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai svarstyklių, kurios atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Valstybės narės netrukdo pradėti eksploatuoti svarstyklių, atitinkančių šios direktyvos reikalavimus 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

6 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir pagamintos laikantis I priede išdėstytų esminių reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia II priede nurodytus svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, techninius dokumentus ir atlieka atitinkamą 13 straipsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus tą atitikties vertinimo procedūrą nustatoma, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi jas CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu.

3.   Gamintojai saugo svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po jų pateikimo rinkai.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šios direktyvos reikalavimams. Deramai atsižvelgiama į svarstyklių projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama svarstyklių atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, keliamą pavojų, gamintojai tiria rinkai tiekiamų svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas svarstykles, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatumą, kaip nustatyta III priede.

Svarstykles, naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai pažymi III priedo 1 punkte numatytais užrašais.

Svarstykles, nenaudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai pažymi III priedo 2 punkte numatytais užrašais.

Kai svarstykles, skirtas naudoti bet kuriuo iš 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytu tikslu, sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai kiekvieną tokį įtaisą žymi riboto naudojimo simboliu, kaip numatyta 18 straipsnyje ir III priedo 3 punkte.

6.   Gamintojai ant svarstyklių nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, būtų pridėtos instrukcijos ir informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti tų svarstyklių atitiktį, jas pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, gamintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad svarstyklės atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

7 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas ir pareigą rengti techninius dokumentus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalyje.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančias svarstykles.

2.   Prieš pateikdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 13 straipsnyje. Jie įsitikina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar ant svarstyklių yra CE ženklas ir papildomas metrologinis ženklas, ar prie jų pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, neatitinka I priede išdėstytų esminių reikalavimų, jis nepateikia svarstyklių rinkai, kol nėra užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, importuotojas tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, importuotojai užtikrina, kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

3.   Importuotojai ant svarstyklių nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jei dėl to reikėtų atidaryti pakuotę, tą informaciją galima pateikti ant pakuotės ir svarstyklių lydimajame dokumente. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, būtų pridėtos instrukcijos ir informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tenka importuotojams, jie užtikrina, kad laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

6.   Kai to reikia atsižvelgiant į svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, keliamą pavojų, importuotojai tiria rinkai tiekiamų svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas svarstykles, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tų svarstyklių atitiktį, jas pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, importuotojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kurioje jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Importuotojai 10 metų po svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai svarstykles, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, platintojai patikrina, ar svarstyklės pažymėtos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, ar prie jų pridėti reikiami valstybės narės, kurioje svarstyklės bus tiekiamos rinkai, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir informacija, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, neatitinka I priede nurodytų esminių reikalavimų, jis netiekia svarstyklių rinkai, kol nėra užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, platintojas tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, platintojai patikrina, ar gamintojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tenka platintojams, jie užtikrina, kad laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių tų svarstyklių atitikčiai užtikrinti, jas pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti. Šios institucijos paprašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 6 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei svarstykles rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas svarstykles, kad gali pasikeisti jų atitiktis šiai direktyvai.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atveju rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė svarstykles;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė svarstykles.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktos svarstyklės, ir 10 metų po to, kai jie pateikė svarstykles.

3   SKYRIUS

SVARSTYKLIŲ ATITIKTIS

12 straipsnis

Svarstyklių atitikties prezumpcija

Jei svarstyklės atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jos atitinka I priede nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

13 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

1.   Svarstyklių atitiktis esminiams reikalavimams, išdėstytiems I priede, gali būti nustatyta bet kuria iš gamintojo pasirinktų toliau išvardytų atitikties vertinimo procedūrų:

a)

B modulis, kaip nustatyta II priedo 1 punkte, po kurio seka arba D modulis, kaip nustatyta II priedo 2 punkte, arba F modulis, kaip nustatyta II priedo 4 punkte.

Tačiau B modulis yra neprivalomas svarstyklėms, kuriose nėra elektroninių įtaisų ir kurių svėrinio masės matavimo įtaise nėra spyruoklės svėrinio pusiausvyrai nustatyti. Toms svarstyklėms taikomas ne B modulis, o D1 modulis, kaip nustatyta II priedo 3 punkte, arba F1 modulis, kaip nustatyta II priedo 5 punkte;

b)

G modulis, kaip nustatyta II priedo 6 punkte.

2.   Su 1 dalyje nurodytomis atitikties vertinimo procedūromis susiję dokumentai rengiami ir susirašinėjimas vyksta viena iš oficialiųjų valstybės narės, kurioje atliekamos tos procedūros, kalbų arba pagal 19 straipsnį notifikuotai įstaigai priimtina kalba.

14 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti I priede nustatyti esminiai reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija atitinka IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose II priede aprašytuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje svarstyklės pateikiamos ar tiekiamos rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Jeigu svarstyklėms taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl svarstyklių atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

15 straipsnis

Atitikties žymėjimas

Svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atitiktis šiai direktyvai žymima ant matavimo priemonės CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kaip nurodyta 16 straipsnyje.

16 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu principai

1.   Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

2.   Papildomą metrologinį ženklą sudaro didžioji raidė „M“ ir stačiakampis su įrašytais dviem paskutiniais ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui.

3.   Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi ženklinant papildomu metrologiniu ženklu.

17 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu ir kitų žymėjimų taisyklės ir sąlygos

1.   Svarstyklės arba jų duomenų lentelė žymimi CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu taip, kad šie ženklai būtų matomi, įskaitomi ir neištrinami.

2.   Svarstyklės CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu pažymimos prieš pateikiant jas rinkai.

3.   Papildomas metrologinis ženklas žymimas iš karto po CE ženklo.

4.   Po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos ar notifikuotųjų įstaigų, dalyvaujančių atliekant gamybos kontrolę, kaip nustatyta II priede, identifikacinis numeris ar numeriai.

Svarstykles notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati notifikuotoji įstaiga arba jos nurodymu tai padaro gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

5.   Prie CE ženklo, papildomo metrologinio ženklo ir notifikuotosios įstaigos ar notifikuotųjų įstaigų identifikacinio numerio ar numerių gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo atvejį.

6.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą „CE“ ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

18 straipsnis

Riboto naudojimo simbolis

6 straipsnio 5 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytas ir III priedo 3 punkte nustatytas simbolis tvirtinamas ant įtaiso taip, kad būtų aiškiai matomas ir neištrinamas.

4   SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGAS

19 straipsnis

Paskelbimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

20 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už procedūrų, skirtų atitikties vertinimo įstaigoms įvertinti ir pranešti apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai, įskaitant 25 straipsnio laikymąsi, atlikti, nustatymą ir taikymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėjimą vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, skelbimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinė institucija, ši įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis atitikti reikalavimus, nustatytus 21 straipsnyje. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

21 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

22 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija šią informaciją skelbia viešai.

23 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar svarstyklių.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų svarstyklių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų svarstyklių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintas svarstykles, kurios yra būtinos jos veiklai, arba tokias svarstykles naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant šias svarstykles ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo veiklą vykdančios atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal II priedą ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai svarstyklių rūšiai ar kategorijai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi reikalingų:

a)

darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi reikiamų žinių ir išmano I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimo atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal II priedą arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, bei šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

24 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

25 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir jų pagal II priedą atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

26 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių svarstyklių, kurias vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 23 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

27 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

3.   Paskelbimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamas svarstykles ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 26 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir atitiks 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga pagal šią direktyvą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

28 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

29 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo arba pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau vykdo jai nustatytus reikalavimus ir pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimą pagal II priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia svarstyklių atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato.

4.   Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad svarstyklės nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir jei būtina laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

32 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos paskelbimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pvz., tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių svarstyklių atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

34 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų skelbimo politiką, patirties mainai.

35 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas ir bendradarbiavimas tinkamai vyktų konkretaus sektoriaus ar sektorių notifikuotųjų įstaigų grupėje ar grupėse.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos notifikavo, tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų tokios grupės ar tokių grupių veikloje.

5   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, SVARSTYKLIŲ, PATENKANČIŲ Į SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

36 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių svarstyklių kontrolė

Svarstyklėms, patenkančioms į šios direktyvos 1 straipsnio taikymo sritį, taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

37 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių svarstyklių atveju taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių teigti, kad svarstyklės, kurioms taikoma ši direktyva, kelia pavojų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su atitinkamomis svarstyklėmis susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad svarstyklės neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų svarstyklių atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų svarstykles iš rinkos arba jas atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių svarstyklių, kurias jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas svarstyklių tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad svarstyklės būtų pašalintos iš rinkos arba atšauktos.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančioms svarstyklėms identifikuoti būtini duomenys, svarstyklių kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

svarstyklės neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, susijusių su visuomenės interesų apsaugos aspektais; arba

b)

12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prezumpcija, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamų svarstyklių neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų svarstyklių atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai svarstyklės būtų nedelsiant pašalintos iš rinkos.

38 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Kai užbaigus 37 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija nusprendžia, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, kad reikalavimų neatitinkančios svarstyklės būtų pašalintos iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o svarstyklių neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 37 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

39 straipsnis

Pavojų keliančios reikalavimus atitinkančios svarstyklės

1.   Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šią direktyvą atitinkančios svarstyklės vis dėlto kelia pavojų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktos svarstyklės nebekeltų pavojaus, pašalintų svarstykles iš rinkos arba jas atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių svarstyklių, kurias jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma nurodomi susijusioms svarstyklėms identifikuoti būtini duomenys, svarstyklių kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, kai tai būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

40 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 37 straipsnio taikymui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

svarstyklės CE ženklu ar papildomu metrologiniu ženklu pažymėtos pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 17 straipsnį;

b)

svarstyklės nepažymėtos CE ženklu ar papildomu metrologiniu ženklu;

c)

svarstyklės nepažymėtos 6 straipsnio 5 dalyje nustatytais užrašais arba jais pažymėtos pažeidžiant 6 straipsnio 5 dalį;

d)

svarstyklės notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, pažymėtos pažeidžiant 17 straipsnį arba nepažymėtos;

e)

neparengta ES atitikties deklaracija;

f)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

g)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

h)

6 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, neteisinga ar neišsami;

i)

neįvykdytas bet kuris kitas 6 ar 8 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas svarstyklių tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad svarstyklės būtų atšauktos ar pašalintos iš rinkos.

6   SKYRIUS

KOMITETAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Neautomatinių svarstyklių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas nagrinėja bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį remiantis Darbo tvarkos taisyklėmis gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

42 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

43 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti svarstyklių, kurioms taikoma Direktyva 2009/23/EB, kurios atitinka tą direktyvą ir kurios buvo pateiktos rinkai anksčiau nei 2016 m. balandžio 20 d..

Remiantis Direktyva 2009/23/EB išduoti sertifikatai galioja pagal šią direktyvą.

44 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2 straipsnio 3–19 punktai, 6–17 straipsniai, 19–43 straipsniai ir II, III bei IV priedai. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstus.

Tas priemones jos taiko nuo 2016 m. balandžio 20 d..

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat įtraukia teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose esančios nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir teiginio formuluotę nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

45 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2009/23/EB su pakeitimais, padarytais Reglamentu, nurodytu V priedo A dalyje, panaikinama nuo 2016 m. balandžio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos V priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis, 2 straipsnio 1 ir 2 punktai, 3, 4, 5 ir 18 straipsniai bei I, V ir VI priedai taikomi nuo 2016 m. balandžio 20 d.

47 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 181, 2012 6 21, p. 105.

(2)  2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 122, 2009 5 16, p. 6. Direktyva 2009/23/EB kodifikuojama 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/384/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 1).

(4)  Žr. V priedo A dalį.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(6)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(7)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(8)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

Vartojami Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos terminai.

Preliminari pastaba

Kai svarstyklės turi arba yra sujungtos su daugiau kaip vienu rodmenų ar spausdinimo įtaisu, naudojamu siekiant 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose tikslų, tiems įtaisams, kurie pakartoja svėrimo operacijos rezultatus ir kurie negali turėti poveikio teisingam svarstyklių veikimui, esminiai reikalavimai netaikomi, jei svarstyklių dalis, kuri tenkina esminius reikalavimus, teisingai spausdina arba registruoja svėrimo rezultatus, jie nenutrinami ir yra prieinami abiem su matavimu susijusioms šalims. Tačiau tiesioginėje viešojoje prekyboje naudojamų svarstyklių rodmenų ir spausdinimo įtaisai pardavėjo ir pirkėjo pusėje turi atitikti esminius reikalavimus.

Metrologiniai reikalavimai

1.   Masės vienetai

Turi būti naudojami tik 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (1) įteisinti vienetai.

Jeigu laikomasi šios sąlygos, leidžiami tokie matavimo vienetai:

a)

SI vienetai: kilogramas, mikrogramas, miligramas, gramas, tona;

b)

imperinis vienetas: Trojos uncija (troy ounce), jei sveriami brangieji metalai;

c)

kitas ne SI vienetas: metrinis karatas, jei sveriami brangakmeniai.

Svarstyklės, kuriose naudojamas pirmiau minėtas imperinis masės vienetas, turi atitikti toliau išvardytus reikalavimus, tų reikalavimų skaitines reikšmes konvertuojant į imperinius vienetus paprastosios interpoliacijos būdu.

2.   Tikslumo klasės

2.1.   Yra apibrėžtos tokios tikslumo klasės:

a)

I ypač didelio tikslumo

b)

II didelio tikslumo

c)

III vidutinio tikslumo

d)

IIII mažo tikslumo

Šių klasių specifikacijos pateiktos 1 lentelėje.

1   lentelė

Tikslumo klasės

Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius

Formula

 

 

Apatinė riba

Apatinė riba

Viršutinė riba

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

II ir III tikslumo klasės svarstyklių, kurios naudojamos nustatant transporto tarifą, mažiausioji ribinė masė sumažinama iki 5 e.

2.2.   Padalos vertės

2.2.1.

Tikroji padalos vertė (d) ir patikros padalos vertė (e) turi būti pažymėtos taip:

1 × 10k, 2 × 10k arba 5 × 10k masės vienetai,

čia k yra bet koks sveikasis skaičius arba nulis.

2.2.2.

Visoms svarstyklėms, išskyrus tas, kuriose yra pagalbiniai rodmenų įtaisai:

d = e.

2.2.3.

Svarstyklėms su pagalbiniais rodmenų įtaisais taikomos tokios sąlygos:

 

Formula;

 

d < e ≤ 10 d.

Šios sąlygos netaikomos I klasės svarstyklėms, kuriose d < 10–4 g, e = 10–3 g.

3.   Klasifikacija

3.1.   Vienaribės svarstyklės

Svarstyklės, kuriose įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas, priklauso I arba II klasei. Šioms I ir II klasės svarstyklėms mažiausiosios ribinės masės apatinės ribos nustatomos pakeitus 1 lentelės 3 skiltyje patikros padalos vertę (e) tikrosios padalos verte (d).

Jei d < 10–4 g, I klasės didžiausioji ribinė masė gali būti mažesnė kaip 50 000 e.

3.2.   Daugiaribės svarstyklės

Leidžiamos kelios svėrimo sritys, jei jos yra aiškiai nurodytos ant svarstyklių. Kiekviena atskira svėrimo sritis klasifikuojama pagal 3.1 punktą. Jei svėrimo sritys priskiriamos skirtingoms tikslumo klasėms, svarstyklės turi atitikti griežčiausius reikalavimus, kurie taikomi toms tikslumo klasėms, kurioms priklauso tos svarstyklės.

3.3.   Daugiaintervalės svarstyklės

3.3.1.

Svarstyklės su viena svėrimo sritimi gali turėti kelias dalines svėrimo sritis (daugiaintervalės svarstyklės).

Daugiaintervalėse svarstyklėse neturi būti įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas.

3.3.2.

Kiekviena daugiaintervalių svarstyklių sritis apibrėžiama:

jos patikros padalos verte ei

e(i + 1) > ei

jos didžiausiąja ribine mase Maxi

Maxr = Max

jos mažiausiąja ribine mase Mini

Mini = Max (i – 1)

ir Min1 = Min

kai:

i

=

1, 2, … r,

i

=

dalinės svėrimo srities numeris,

r

=

dalinių svėrimo sričių skaičius.

Visos ribinės masės yra grynojo svėrinio ribinės masės, neatsižvelgiant į bet kokios naudojamos taros masę.

3.3.3.

Dalinės svėrimo sritys klasifikuojamos pagal 2 lentelę. Visos dalinės svėrimo sritys priskiriamos tai pačiai tikslumo klasei, kokia yra svarstyklių klasė.

2   lentelė

Daugiaintervalės svarstyklės

i

=

1, 2, … r

i

=

dalinės svėrimo srities numeris,

r

=

dalinių svėrimo sričių skaičius.

Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius

Mažiausioji vertė

Mažiausioji vertė (2)

Formula

Maksimali vertė

Formula

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Tikslumas

4.1.

Atliekant 13 straipsnyje nurodytą procedūrą, rodmens paklaida neturi viršyti rodmens leidžiamos paklaidos ribos, kaip parodyta 3 lentelėje. Skaitmeninio rodmens paklaidoje turi būti padaryta suapvalinimo paklaidos pataisa.

Leidžiamos paklaidos ribos taikomos visų galimų svėrinių neto masei ir taros vertei, išskyrus iš anksto nustatytas taros vertes.

3   lentelė

Leidžiamos paklaidos ribos

Svėrinys

Leidžiamos paklaidos ribos

I klasė

II klasė

III klasė

IIII klasė

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Leidžiamos paklaidos ribos naudojimo metu turi būti dvigubai didesnės nei leidžiamos paklaidos ribos, nustatytos 4.1 punkte.

5.   Svarstyklių svėrimo rezultatai turi kartotis ir atitikti svėrimo rezultatus, gautus naudojant kitą rodmenų įtaisą ir kitus svėrimo metodus.

Svėrimo rezultatai neturi pernelyg atspindėti svėrinio padėties pasikeitimų ant svėrinio laikiklio.

6.   Svarstyklės turi reaguoti į nedidelius svėrinio masės pasikeitimus.

7.   Paveikieji dydžiai ir laikas

7.1.

II, III ir IIII tikslumo klasės svarstyklės, kurios gali būti naudojamos pasvirusioje padėtyje, turi būti pakankamai nejautrios posvyrio laipsniui, kuris gali būti įprastinėmis svarstyklių naudojimo sąlygomis.

7.2.

Svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus gamintojo nurodytoje temperatūrų srityje. Srities vertė tarp tų ribų turi būti ne mažesnė kaip:

a)

5 °C – I klasės svarstyklėms;

b)

15 °C – II klasės svarstyklėms;

c)

30 °C – III ar IIII klasės svarstyklėms.

Gamintojui nenurodžius, svarstyklių metrologinės savybės neturi kisti temperatūros srityje nuo – 10 °C iki + 40 °C.

7.3.

Iš elektros tinklo maitinamos svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus tokiomis sąlygomis, kai energijos tiekimo svyravimas neviršija nustatytų ribų.

Svarstyklės, veikiančios su baterijomis, turi rodyti, kai įtampa nukrinta žemiau reikalaujamos vertės, ir, esant tokioms sąlygoms, arba ir toliau veikia teisingai, arba automatiškai išsijungia.

7.4.

Elektroninės svarstyklės, išskyrus I ir II klasės, jei e mažiau už 1 g, turi atitikti metrologinius reikalavimus, esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir viršutinei temperatūros ribai.

7.5.

Svėrinio laikymas ilgesnį laiką ant II, III ar IIII klasės svarstyklių, turi turėti nežymią įtaką rodmenims ar nulio rodmenims iš karto nuėmus svėrinį.

7.6.

Esant kitokioms sąlygoms, svarstyklės arba ir toliau veikia teisingai, arba jų veikimas automatiškai nutraukiamas.

Konstrukcija ir sandara

8.   Bendrieji reikalavimai

8.1.

Svarstyklių sandara ir konstrukcija turi būti tokia, kad, tinkamai jas naudojant ir sumontavus, ir naudojant pagal paskirtį, nepakistų jų metrologinės savybės. Turi būti nurodyta masės vertė.

8.2.

Esant trikdžiams, elektroninės svarstyklės neturi rodyti didelių klaidų poveikio, arba turi automatiškai jas nustatyti ir rodyti.

Automatiškai nustačiusios didelę klaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina klaidos arba kol klaidos neišnyksta.

8.3.

Šios svarstyklės turi atitikti 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytus reikalavimus visą numatytą svarstyklių naudojimo pagal paskirtį laiką.

Skaitmeninės elektroninės svarstyklės visada valdo matavimo proceso teisingumą, rodmenų įrenginio veikimą bei duomenų saugojimą ir perdavimą.

Automatiškai nustačiusios didelę ilgalaikę paklaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina sutrikimo arba kol sutrikimas neišnyksta.

8.4.

Kai išorinis prietaisas prijungiamas per atitinkamą sąsają prie elektroninių svarstyklių, tai neturi turėti neigiamo poveikio tų svarstyklių metrologinėms savybėms.

8.5.

Svarstyklės privalo neturėti piktnaudžiavimą jomis palengvinančių savybių, o netyčinio klaidingo svėrimo galimybės turi būti minimalios. Komponentai, kurių pačiam vartotojui neleidžiama išmontuoti ar koreguoti, turi būti apsaugoti, kad nebūtų galima to daryti.

8.6.

Svarstyklės turi būti suprojektuotos taip, kad jomis būtų galima greitai atlikti šia direktyva nustatytas patikras.

9.   Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių rodmenys

Svėrimo rezultatai ir kitos svėrinio masės turi būti rodomi tiksliai, nedviprasmiškai ir teisingai, o rodmenų įtaisas turi būti toks, kad normaliomis naudojimo sąlygomis jo parodymai būtų aiškiai matomi.

Šio priedo 1 punkte nurodyti vienetų pavadinimai ir simboliai turi atitikti Direktyvos 80/181/EEB nuostatas, pridedant metrinio karato simbolį „ct“.

Neturi būti rodmenų, didesnių už didžiausią ribinę masę (Max), pridėjus 9e.

Pagalbinis rodmenų įtaisas leidžiamas tik po dešimtainio ženklo į dešinę. Išplėstųjų rodmenų įtaisas gali būti naudojamas tik laikinai, ir jam veikiant spausdinti draudžiama.

Antriniai rodmenys gali būti rodomi tik tada, jeigu jų negalima sumaišyti su pirminiais rodmenimis.

10.   Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių spausdinimas

Išspausdinti rezultatai turi būti teisingi, tinkamai identifikuoti ir nedviprasmiški. Išspausdinti skaitmenys turi būti aiškūs, įskaitomi, neištrinami ir patvarūs.

11.   Horizontalumo nustatymas

Jei reikia, svarstyklės turi turėti horizontalumo nustatymo įtaisą ir lygio indikatorių, kurio jautrumas leistų tinkamą instaliaciją.

12.   Nulio nustatymas

Svarstyklėse gali būti įmontuotas nulio nustatymo įtaisas. Šiuo įtaisu turi būti tiksliai nustatomas rodmenų nulis, o jo veikimas neturi turėti įtakos svėrimo rezultatų teisingumui.

13.   Taros įtaisai ir nustatytos taros masės įtaisas

Svarstyklės gali turėti vieną ar kelis taros įtaisus arba nustatytos taros masės įtaisą. Taros įtaisu turi būti galima tiksliai nustatyti nulį ir užtikrinti tikslų neto masės nustatymą. Nustatytos taros masės įtaiso veikimas turi užtikrinti teisingą apskaičiuotos neto masės nustatymą.

14.   Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės, kurių didžiausia ribinė masė neviršija 100 kg: papildomi reikalavimai

Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės turi rodyti visą pagrindinę informaciją, susijusią su svėrimu, o pinigų sumą skaičiuojančios svarstyklės, turi aiškiai rodyti pirkėjui, kaip skaičiuojama perkamo produkto kaina.

Mokama pinigų suma, jei ji rodoma, turi būti tiksli.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės turi rodyti pagrindinius rodmenis tiek laiko, kad klientas spėtų juos perskaityti.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės be prekės svėrimo ir kainos skaičiavimo funkcijų gali atlikti ir kitas funkcijas, su sąlyga, kad visi rodmenys, susiję su visomis operacijomis, išspausdinami aiškiai ir nedviprasmiškai bei patogia tvarka išdėstyti ant klientui pateikiamo kvito ar etiketės.

Svarstyklės neturi turėti savybių, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai būtų sunku suprasti rodmenis ar jie būtų neaiškūs.

Svarstyklės turi apsaugoti klientus nuo neteisingų prekybos operacijų, kurių priežastis blogas jų veikimas.

Pagalbiniai rodmenų įtaisai bei išplėstiniai rodmenų įtaisai neleidžiami.

Papildomi įtaisai yra leidžiami tik tada, jei jie negali būti naudojami turint tikslą apgauti.

Svarstyklės, panašios į tiesioginės viešosios prekybos svarstykles, kurios neatitinka šio punkto reikalavimų, turi būti pažymėtos nenutrinamu įrašu netoli ekrano: „Nenaudojamos tiesioginei viešajai prekybai“.

15.   Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės

Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės turi atitikti pinigų sumą rodančių tiesioginės viešosios prekybos svarstyklių reikalavimus tiek, kiek tai taikytina tokioms svarstyklėms. Spausdinti kainos etiketę, kai svėrinio masė mažesnė už mažiausią ribinę masę, turi būti neįmanoma.


(1)  OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

(2)  Kai i = r, taikomas atitinkamas 1 lentelės stulpelis, o e keičiama į er.


II PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

1.   B Modulis: ES tipo tyrimas

1.1.

ES tipo tyrimas yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį svarstyklių projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis svarstyklių projektas atitinka jam taikomus šios direktyvos reikalavimus.

1.2.

ES tipo tyrimą galima atlikti bet kuriuo iš šių būdų:

tiriant tipinį numatomų gaminti sukomplektuotų svarstyklių pavyzdį (produkcijos tipas);

įvertinant svarstyklių techninio projekto tinkamumą nagrinėjant techninius dokumentus ir 1.3 punkte nurodytus patvirtinamuosius duomenis, taip pat atliekant numatomos produkcijos vienos ar daugiau svarbių dalių tipinių pavyzdžių tyrimą (produkcijos tipas ir projekto tipas);

įvertinant svarstyklių techninio projekto tinkamumą nagrinėjant techninius dokumentus ir 1.3 punkte nurodytus patvirtinamuosius duomenis, o pavyzdys netiriamas (projekto tipas).

1.3.

Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti svarstyklių atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

i)

bendras svarstyklių aprašymas;

ii)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

iii)

tiems brėžiniams ir schemoms bei svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

iv)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

v)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

vi)

bandymų ataskaitos;

d)

tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

e)

techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Pateikiant patvirtinamuosius duomenis nurodomi visi naudoti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prireikus į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje, arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

1.4.

Notifikuotoji įstaiga:

Tirdama svarstykles:

1.4.1.

išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų svarstyklių techninio projekto tinkamumą.

vertindama pavyzdį (-žius):

1.4.2.

patikrina, ar pavyzdys (-iai) pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ir nustato dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal taikomas susijusių darniųjų standartų nuostatas, taip pat dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

1.4.3.

atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

1.4.4.

jei susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo, taikančio kitas atitinkamas technines specifikacijas, pasirinktais sprendiniais įvykdomi šios direktyvos atitinkami esminiai reikalavimai;

1.4.5.

susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

1.5.

Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 1.4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kurias ji turi notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

1.6.

Jeigu tipas atitinka atitinkamoms svarstyklėms taikytinus šios direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų svarstyklių atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą.

ES tipo tyrimo sertifikatas galioja dešimt metų nuo jo išdavimo dienos ir gali būti atnaujinamas papildomiems dešimties metų laikotarpiams. Jei svarstyklių projektas pakeičiamas iš esmės, pvz., dėl to, kad pradedami taikyti nauji metodai, ES tipo tyrimo sertifikato galiojimas gali būti apribotas dvejų metų laikotarpiu, kuris gali būti pratęstas trejiems metams.

Jei tipas neatitinka šios direktyvos taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

1.7.

Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų šios direktyvos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga tai praneša gamintojui. Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos svarstyklių atitikčiai esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

1.8.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančiąsias institucijas apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba gavusi ją notifikuojančiosios institucijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu tokių sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Komisija ir valstybės narės turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

1.9.

Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų jas patikrinti.

1.10.

Įgaliotasis gamintojo atstovas gali pateikti 1.3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti 1.7 bei 1.9 punktuose nurodytas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

2.   D Modulis: gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui

2.1.   Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2.2 ir 2.5 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos svarstyklės atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir joms taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.2.   Gamyba

Gamintojas naudoja patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų svarstyklių gamybą, gatavo gaminio baigiamąjį tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 2.3 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 2.4 punkte.

2.3.   Kokybės sistema

2.3.1.

Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti kokybės sistemą, kurią jis taiko atitinkamoms svarstyklėms.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

visa reikiama informacija apie numatomą svarstyklių kategoriją;

d)

kokybės sistemos dokumentai; ir

e)

patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir ES tipo tyrimo sertifikato kopija.

2.3.2.

Kokybės sistema užtikrinama svarstyklių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir joms taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

a)

kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminio kokybe;

b)

atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

c)

tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

d)

kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

e)

priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama gaminio kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

2.3.3.

Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 2.3.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties aptariamų svarstyklių vertinimo srityje ir išmanantis atitinkamų svarstyklių technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 2.3.1 punkto e papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti susijusius šios direktyvos reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad užtikrintų svarstyklių atitiktį tiems reikalavimams.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiama audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

2.3.4.

Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

2.3.5.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 2.3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

2.4.   Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra

2.4.1.

Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

2.4.2.

Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų bei sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

a)

kokybės sistemos dokumentus;

b)

kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

2.4.3.

Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

2.4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti svarstyklių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

2.5.   Atitikties ženklas ir ES atitikties deklaracija

2.5.1.

Visas svarstykles, atitinkančias ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu, šioje direktyvoje nustatytu papildomu metrologiniu ženklu ir 2.3.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

2.5.2.

Gamintojas parengia rašytinę svarstyklių modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

2.6.   Gamintojas 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

a)

2.3.1. punkte nurodytus dokumentus;

b)

informaciją, susijusią su 2.3.5. punkte nurodytu patvirtintu pakeitimu;

c)

2.3.5, 2.4.3 ir 2.4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

2.7.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančią instituciją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją notifikuojančios institucijos prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

2.8.   Įgaliotasis atstovas

2.3.1, 2.3.5, 2.5 ir 2.6 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir jo atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios pareigos nurodytos įgaliojime.

3.   D1 Modulis – gamybos proceso kokybės užtikrinimas

3.1.   Gamybos proceso kokybės užtikrinimas yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 3.2, 3.4 ir 3.7 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos svarstyklės atitinka joms taikomus šios direktyvos reikalavimus.

3.2.   Techniniai dokumentai

Gamintojas parengia techninius dokumentus. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti svarstyklių atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

a)

bendras svarstyklių aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

tiems brėžiniams ir schemoms bei svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

f)

bandymų ataskaitos.

3.3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

3.4.   Gamyba

Gamintojas naudoja patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų svarstyklių gamybą, gatavo gaminio baigiamąjį tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3,5 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 3,6 punkte.

3.5.   Kokybės sistema

3.5.1.

Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti kokybės sistemą, kurią jis taiko atitinkamoms svarstyklėms.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

visa reikiama informacija apie numatomą svarstyklių kategoriją;

d)

kokybės sistemos dokumentai;

e)

3.2 punkte nurodyti techniniai dokumentai.

3.5.2.

Kokybės sistema užtikrinama svarstyklių atitiktis joms taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

a)

kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminio kokybe;

b)

atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

c)

tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

d)

kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

e)

priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama gaminio kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.5.3.

Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.5.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties aptariamų svarstyklių vertinimo srityje ir išmanantis atitinkamų svarstyklių technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.2 punkte nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti susijusius šios direktyvos reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad užtikrintų svarstyklių atitiktį tiems reikalavimams.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiama audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.5.4.

Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

3.5.5.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitiks 3.5.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.6.   Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra

3.6.1.

Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

3.6.2.

Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų bei sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

a)

kokybės sistemos dokumentus;

b)

3.2 punkte nurodytus techninius dokumentus;

c)

kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

3.6.3.

Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

3.6.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti gaminių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

3.7.   Atitikties ženklas ir ES atitikties deklaracija

3.7.1.

Visas svarstykles, atitinkančias taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu, nustatytu šioje direktyvoje, ir 3.5.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

3.7.2.

Gamintojas parengia rašytinę svarstyklių modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

3.8.   Gamintojas 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

a)

3.5.1 punkte nurodytus dokumentus;

b)

informaciją, susijusią su 3.5.5 punkte nurodytu patvirtintu pakeitimu;

c)

3.5.5, 3.6.3 ir 3.6.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

3.9.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančią instituciją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją notifikuojančios institucijos prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

3.10.   Įgaliotasis atstovas

3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 ir 3.8 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

4.   F Modulis – gaminio patikra pagrįsta atitiktis tipui

4.1.   Gaminio patikra pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 4.2 ir 4.5 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos svarstyklės, kurioms taikytos 4.3 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir joms taikomus šios direktyvos reikalavimus.

4.2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų svarstyklių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir joms taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

4.3.   Patikra

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus, kad patikrintų svarstyklių atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

Tyrimai ir bandymai, kuriais nustatoma svarstyklių atitiktis atitinkamiems reikalavimams, atliekami tiriant ir bandant kiekvienas svarstykles, kaip nurodyta 4.4 punkte.

4.4.   Atitikties patikra tiriant ir išbandant kiekvienas svarstykles

4.4.1.

Tiriamos visos svarstyklės ir atliekami reikiami jų bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose ir (arba) kitose susijusiose techninėse specifikacijose nustatyti lygiaverčiai bandymai, kad būtų patikrinta jų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

4.4.2.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir visas patvirtintas svarstykles pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

4.5.   Atitikties ženklas ir ES atitikties deklaracija

4.5.1.

Visas svarstykles, atitinkančias ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą patvirtintą tipą ir taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu, nustatytu šioje direktyvoje, ir 4.3 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

4.5.2.

Gamintojas parengia rašytinę svarstyklių modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

Jei 4.3 punkte nurodyta notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas svarstykles taip pat gali pažymėti jos identifikaciniu numeriu.

4.6.   Jei notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas svarstykles jos identifikaciniu numeriu gali pažymėti gamybos proceso metu.

4.7.   Įgaliotasis atstovas

Gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime. Įgaliotasis atstovas negali vykdyti 4.2 punkte nustatytų gamintojo pareigų.

5.   F1 Modulis – gaminio patikra pagrįsta atitiktis

5.1.   Gaminio patikra pagrįsta atitiktis yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 5.2, 5.3 ir 5.6 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos svarstyklės, kurioms taikytos 5.4 punkto nuostatos, atitinka joms taikomus šios direktyvos reikalavimus.

5.2.   Techniniai dokumentai

5.2.1.

Gamintojas parengia techninius dokumentus. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti svarstyklių atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

a)

bendras svarstyklių aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

tiems brėžiniams ir schemoms bei svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

f)

bandymų ataskaitos.

5.2.2.

Gamintojai saugo techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai, kad susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.3.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų svarstyklių atitiktis taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

5.4.   Patikra

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus, kad patikrintų svarstyklių atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

Tyrimai ir bandymai, kuriais nustatoma atitiktis šiems reikalavimams, atliekami tiriant ir bandant kiekvienas svarstykles, kaip nurodyta 5.5 punkte.

5.5.   Atitikties patikra tiriant ir išbandant kiekvienas svarstykles

5.5.1.

Tiriamos visos svarstyklės ir atliekami reikiami jų bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose ir (arba) kitose susijusiose techninėse specifikacijose nustatyti lygiaverčiai bandymai, kad būtų patikrinta jų atitiktis taikytiniems reikalavimams. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

5.5.2.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir visas patvirtintas svarstykles pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.6.   Atitikties ženklas ir ES atitikties deklaracija

5.6.1.

Visas svarstykles, atitinkančias taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu, nustatytu šioje direktyvoje, ir 5.4 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

5.6.2.

Gamintojas parengia rašytinę svarstyklių modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

Jei 5.5 punkte nurodyta notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas svarstykles taip pat gali pažymėti jos identifikaciniu numeriu.

5.7.   Jei notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas svarstykles jos identifikaciniu numeriu gali pažymėti gamybos proceso metu.

5.8.   Įgaliotasis atstovas

Gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime. Įgaliotas atstovas nevykdo 5.2.1 ir 5.3 punktuose numatytų gamintojo pareigų.

6.   G Modulis – vieneto patikra pagrįsta atitiktis

6.1.   Vieneto patikra grindžiama atitiktis yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 6.2, 6.3 ir 6.5 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos svarstyklės, kurioms taikytos 6.4 punkto nuostatos, atitinka joms taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

6.2.   Techniniai dokumentai

6.2.1.

Gamintojas parengia techninius dokumentus ir pateikia juos 6.4 punkte nurodytai notifikuotajai įstaigai. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti svarstyklių atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

a)

bendras svarstyklių aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

tiems brėžiniams ir schemoms bei svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

f)

bandymų ataskaitos.

6.2.2.

Gamintojai saugo techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

6.3.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų svarstyklių atitiktis taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

6.4.   Patikra

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atlieka arba paveda atlikti reikiamus tyrimus ir bandymus, nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčius bandymus, nustatytus kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad patikrintų svarstyklių atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir patvirtintas svarstykles pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

6.5.   Atitikties ženklas ir ES atitikties deklaracija

6.5.1.

Visas svarstykles, atitinkančias taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu, nustatytu šioje direktyvoje, ir 6.4 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

6.5.2.

Gamintojas parengia rašytinę ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomos svarstyklės, kurioms ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.6.   Įgaliotasis atstovas

6.2.2 ir 6.5 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

7.   Bendrosios nuostatos

7.1.

Jeigu transportuojant svarstykles į naudojimo vietą jų nereikia išmontuoti, jei svarstyklių nereikia surinkti ar atlikti kitų techninių montavimo darbų naudojimo vietoje, kurie galėtų turėti įtakos svarstyklių veikimui, ir jeigu naudojimo vietoje atsižvelgiama į gravitacijos vertę arba gravitacijos pokyčiai neturi įtakos svarstyklių veikimui, atitiktis gali būti įvertinta gamintojo patalpose ar kurioje nors kitoje vietoje taikant D, D1, F, F1 arba G modulius. Visais kitais atvejais šios procedūros turi būti atliktos svarstyklių naudojimo vietoje.

7.2.

Jeigu svarstyklių veikimui gravitacijos pokyčiai turi įtakos, 7.1 punkte nurodytos procedūros gali būti atliekamos dviem etapais, antrajame etape atliekant visus tyrimus ir bandymus, kurių rezultatai priklauso nuo gravitacijos, o pirmame etape visus kitus tyrimus ir bandymus. Antrojo etapo procedūros turi būti atliekamos svarstyklių naudojimo vietoje. Jeigu valstybė narė savo teritorijoje yra nustačiusi gravitacijos zonas, frazė „svarstyklių naudojimo vietoje“ gali būti skaitoma „gravitacijos zonoje, kurioje naudojamos svarstyklės“.

7.2.1.

Kai gamintojas pasirenka vieną iš 7.1 punkte nurodytų procedūrų atlikti dviem etapais ir šią procedūrą šiuose etapuose vykdo skirtingos šalys, svarstyklės, praėjusios pirmą procedūros etapą, ženklinamos šiame etape dalyvavusios notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

7.2.2.

Šalis, atlikusi pirmąjį procedūros etapą, išduoda kiekvienoms svarstyklėms sertifikatą, kuriame nurodo būtinus šių svarstyklių identifikacinius duomenis ir išsamiai aprašo atliktus tyrimus bei bandymus.

Šalis, atliekanti antrąjį procedūros etapą, atlieka dar neatliktus tyrimus bei bandymus.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas užtikrina, kad galėtų, jei prašoma, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

7.2.3.

Gamintojas, kuris pasirinko pirmajame etape taikyti D arba D1 modulį, tą pačią procedūrą gali tęsti ir antrajame etape arba gali nuspręsti antrajame etape taikyti atitinkamai F arba F1 modulį.

7.2.4.

CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu svarstyklės ženklinamos užbaigus antrąjį procedūros etapą, kartu nurodant notifikuotosios įstaigos, dalyvavusios antrajame etape, identifikacinį numerį.


III PRIEDAS

UŽRAŠAI

1.   Svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais

1.1.

Ant tų svarstyklių turi būti matomi, aiškūs ir neištrinami toliau nurodyti užrašai:

i)

kai tinkama, ES tipo tyrimo sertifikato numeris;

ii)

gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas;

iii)

tikslumo klasė, pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais;

iv)

didžiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Max …;

v)

mažiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Min …;

vi)

patikros padalos vertė, pažymėta taip: e = …;

vii)

tipo, partijos ar serijos numeris;

ir, kai taikytina:

viii)

atpažinimo ženklas ant atskirų svarstykles sudarančių ir tarpusavyje susijusių blokų;

ix)

padalos vertė, jei ji nelygi e, pažymėta taip: d = …;

x)

didžiausioji pridedama taros masė, pažymėta taip: T = + …;

xi)

didžiausioji atimama taros masė, jei ji nelygi Max, pažymėta taip: T = – …;

xii)

patikros padalos vertė, jei skiriasi nuo d, pažymėta taip: dT = …;

xiii)

didžiausioji saugi masė, jei nelygi Max, pažymėta taip: Lim …;

xiv)

specialiosios temperatūros ribos, išreikštos … °C/… °C;

xv)

svėrinio ir svėrinio platformos masių santykis.

1.2.

Tos svarstyklės turi turėti tinkamas priemones, kad jas būtų galima pažymėti atitikties ženklais ir užrašais. Šios priemonės turi būti tokios, kad atitikties ženklų ir užrašų neįmanoma būtų panaikinti jų nesugadinus ir kad atitikties ženklai ir užrašai būtų matomi svarstyklėms normaliai veikiant.

1.3.

Jei naudojama duomenų lentelė, turi būti įmanoma ją užplombuoti, nebent ją nuimti nesulaužant būtų neįmanoma. Jei duomenų lentelė plombuojama, turi būti įmanoma ją pažymėti kontrolės ženklu.

1.4.

Užrašai Max, Min, e ir d taip pat turi būti parodyti prie rezultatų, jei jų ten dar nėra.

1.5.

Ant kiekvieno svėrinio masės matavimo įtaiso, kuris yra ar gali būti sujungtas su vienu ar daugiau svėrinio laikiklių, turi būti atitinkami užrašai, susiję su tais svėrinio laikikliais.

2.   Ant svarstyklių, kurios nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais turi būti matomi, aiškūs ir neištrinami:

gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas;

didžiausioji ribinė masė pažymėta taip: Max ….

Ant tų svarstyklių negali būti papildomo metrologinio ženklo, nustatyto šioje direktyvoje.

3.   Riboto naudojimo simbolis, nurodytas 18 straipsnyje

Riboto naudojimo simbolį turi sudaryti juodos spalvos didžioji M raidė raudoname fone, ne mažesnė kaip 25 mm × 25 mm su dviem susikertančiomis įstrižainėmis, sudarančiomis kryžių.


IV PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Svarstyklių modelis/svarstyklės (gaminio, tipo, partijos ar serijos numeris):

2.

Gamintojo arba, kai taikytina, jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4.

Deklaracijos objektas (svarstyklių identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį galima atsekti; prireikus gali būti pateikiamas atvaizdas, kad būtų galima svarstykles identifikuoti).

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7.

Notifikuotoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) atliko … (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą:

8.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti atitikties deklaracijai suteikti numerį.


V PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos pakeitimai

(nurodyti 45 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/23/EB

(OL L 122, 2009 5 16, p. 6.

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

(OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Tik 26 straipsnio 1 dalies i punktas

B   DALIS

Direktyvų, nustatytų Direktyvos 2009/23/EB VII priedo B dalyje perkėlimo į nacionalinę teisę terminai ir taikymo pradžios datos

(nurodyti 45 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Taikymo pradžios data

90/384/EEB

1992 m. birželio 30 d.

1993 m. sausio 1 d. (1)

93/68/EEB

1994 m. birželio 30 d.

1995 m. sausio 1 d. (2)


(1)  Pagal Direktyvos 90/384/EEB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės 10 metų nuo dienos, kai jos pradeda taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, priimtas valstybių narių tam, kad minėta direktyva būtų perkelta į nacionalinę teisę, leidžia pateikti į rinką ir (arba) naudoti svarstykles, kurios atitinka iki 1993 m. sausio 1 d. galiojusias taisykles.

(2)  Pagal Direktyvos 93/68/EEB 14 straipsnio 2 dalį: „Iki 1997 m. sausio 1 d. valstybės narės privalo leisti pateikti į savo rinką ir naudoti gaminius, atitinkančius ženklinimo reikalavimus, galiojusius iki 1995 m. sausio 1 d.“


VI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 2009/23/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

1 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktis

1 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktis

1 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies g punktas

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3–19 dalys

3 straipsnis

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

9 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

13 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnio 1 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnio 1–5 dalys

17 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio pirmas sakinys

6 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

13 straipsnio antras sakinys

18 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

39 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

42 straipsnis

14 straipsnis

3 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

43 straipsnis

44 straipsnio 1 dalis

16 straipsnis

44 straipsnio 2 dalis

17 straipsnis

45 straipsnis

18 straipsnis

46 straipsnio pirma pastraipa

46 straipsnio antra pastraipa

19 straipsnis

47 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedo 1 punktas

II priedo 1 punktas

II priedo 2 punktas

II priedo 2 punktas

II priedo 3 punktas

II priedo 3 punktas

II priedo 4 punktas

II priedo 5 punktas

II priedo 4 punktas

II priedo 6 punktas

II priedo 5 punktas

II priedo 7 punktas

III priedas

IV priedas

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

V priedas

VIII priedas

VI priedas


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, tiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.


Top