EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0012

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 9–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; panaikino 32008L0098 . Latest consolidated version: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/12/EB

of 2006 m. balandžio 5 d.

dėl atliekų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Pagrindinis visų nuostatų dėl atliekų tvarkymo tikslas turėtų būti žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga nuo kenksmingo poveikio, kylančio dėl atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo, saugojimo ir išvertimo.

(3)

Atliekų tvarkymo veiksmingumui Bendrijoje pagerinti reikia bendros terminijos ir atliekų sąvokos apibrėžimo.

(4)

Efektyvus ir nuoseklus atliekų šalinimo ir panaudojimo reglamentavimas, išskyrus tam tikras išimtis, turėtų būti taikomas kilnojamajam turtui, kurio savininkas atsikrato, ketina arba privalo atsikratyti.

(5)

Siekiant tausoti gamtinius išteklius, reikėtų skatinti atliekų panaudojimą ir regeneruotų produktų, tokių kaip žaliavos, panaudojimą. Gali reikėti patvirtinti specialias taisykles pakartotinai panaudojamoms atliekoms.

(6)

Valstybės narės, siekdamos aukšto aplinkos apsaugos lygio, be veiksmų, kuriais užtikrinamas atsakingas atliekų šalinimas ir panaudojimas, turi imtis priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, ypač skatinti švarias technologijas ir produktus, kurie gali būti regeneruojami ir pakartotinai panaudojami, atsižvelgti į esamas arba potencialias rinkos galimybes dėl panaudojamų atliekų.

(7)

Be to, bet kokie valstybių narių teisės aktų skirtumai dėl atliekų šalinimo ir panaudojimo gali pakenkti aplinkai ir trukdyti funkcionuoti vidaus rinkai.

(8)

Bendrijai kaip visumai svarbu tapti autonomiška atliekų šalinimo prasme ir atskiroms valstybėms narėms reikėtų siekti tokio autonomiškumo.

(9)

Tam, kad būtų pasiekti šie tikslai, valstybėse narėse turėtų būti sudaryti atliekų tvarkymo planai.

(10)

Reikia sumažinti atliekų judėjimą, ir valstybės narės gali numatyti su tuo susijusias priemones savo tvarkymo planuose.

(11)

Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį ir veiksmingą kontrolę, būtina numatyti atliekų šalinimu ir panaudojimu užsiimančių įmonių tvirtinimą ir patikrinimą.

(12)

Atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir tuomet, jei jos laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų, kai kurias įmones, kurios pačios regeneruoja savo atliekas arba užsiima jų panaudojimu, galima atleisti nuo reikalavimo turėti leidimą. Tokias įmones reikėtų registruoti.

(13)

Tam, kad atliekas būtų galima stebėti nuo jų susidarymo iki galutinio pašalinimo, kitos su atliekomis susijusios įmonės, tokios kaip atliekų surinkėjai, vežėjai ir brokeriai taip pat turi būti tvirtinamos arba registruojamos ir reikiamai patikrinamos.

(14)

Išlaidų dalis, nepadengta įplaukomis už atliekų apdorojimą, turėtų būti padengta pagal principą „teršėjas moka“.

(15)

Šiai direktyvai būtinos įgyvendinti priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(16)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į vidaus teisę terminais, numatytais III priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje:

a)

„atliekos“ reiškia medžiagą ar daiktą, patenkantį į I priede nustatytas kategorijas, kurių atliekų turėtojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti;

b)

„gamintojas“ reiškia visus asmenis, dėl kurių veiklos susidaro atliekos („pirminis gamintojas“) ir (arba) visus asmenis, kurie vykdo pirminį tvarkymą, maišymą ar kitas operacijas, pakeičiančias šių atliekų pobūdį ar sudėtį;

c)

„turėtojas“ reiškia atliekų gamintoją arba fizinį ar juridinį asmenį, kuris tas atliekas turi;

d)

„tvarkymas“ reiškia atliekų surinkimą, vežimą, panaudojimą ir šalinimą, įskaitant šių operacijų priežiūrą ir šalinimo vietų priežiūrą, po jų uždarymo;

e)

„šalinimas“ reiškia bet kurią operaciją, išvardytą IIA priede;

f)

„panaudojimas“ reiškia bet kurią operaciją, išvardytą IIB priede;

g)

„surinkimas“ reiškia atliekų rinkimą, rūšiavimą ir (arba) atliekų sumaišymą tam, kad jas pervežtų.

2.   1 dalies a punkte nurodytais atvejais Komisija, veikdama 18 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, sudaro sąrašą atliekų, priklausančių I priede nurodytoms kategorijoms. Šis sąrašas yra reguliariai peržiūrimas ir prireikus pataisomas tokia pat tvarka.

2 straipsnis

1.   Ši direktyva netaikoma:

a)

dujų išmetimams į atmosferą;

b)

tam, ką reguliuoja kiti teisės aktai:

i)

radioaktyviosioms atliekoms;

ii)

atliekoms, susidarančioms žvalgant, išgaunant, tvarkant ir saugant mineralinius išteklius, ir atliekoms iš veikiančių karjerų;

iii)

kritusiems gyvuliams ir šioms žemės ūkio atliekoms: srutoms ir kitoms natūralioms nepavojingoms medžiagoms, naudojamoms žemės ūkyje;

iv)

nuotekoms, išskyrus skystas atliekas;

v)

netinkamoms naudoti sprogstamosioms medžiagoms.

2.   Specialios taisyklės, taikomos ypatingais atvejais arba papildančios šios direktyvos taisykles dėl konkrečių atliekų kategorijų tvarkymo, gali būti nustatytos atskiromis direktyvomis.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, skatinančių:

a)

pirma, atliekų prevenciją arba atliekų gamybos ir jų kenksmingo poveikio mažinimą, ypač tokiomis priemonėmis:

i)

švarių technologijų, tausojančių gamtos išteklius, kūrimu;

ii)

technikos plėtra ir rinkai teikiamais produktais, kuriuos gaminant, naudojant ar šalinant būtų kuo mažiau arba ir visai neprisidedama prie atliekų kaupimosi ar žalos didėjimo bei taršos pavojaus;

iii)

kūrimu atitinkamų technologijų galutiniam pavojingų medžiagų, esančių panaudojimui skirtose atliekose, šalinimui;

b)

antra:

i)

atliekų panaudojimą jas regeneruojant, pakartotinai panaudojant ar kitokiu būdu gaunant antrines žaliavas, arba

ii)

atliekų kaip energijos šaltinio panaudojimą.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie visas priemones, kurių ketina imtis siekdamos įgyvendinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus, išskyrus atvejus, kai taikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (6). Apie šias priemones Komisija informuoja kitas valstybes nares ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai, visų pirma:

a)

nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir gyvūnams;

b)

nesukeliant triukšmo ar kvapų;

c)

nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms.

2.   Valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą ar nekontroliuojamą šalinimą.

5 straipsnis

1.   Kai reikia ar pageidautina, valstybės narės, bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, imasi atitinkamų priemonių sudaryti integruotą ir tolygų atliekų šalinimo tinklą naudojant geriausią prieinamą gamybos būdą, nereikalaujantį pernelyg didelių išlaidų. Tinklas turi suteikti galimybę Bendrijai kaip visumai pačiai tvarkyti atliekų šalinimą, o valstybėms narėms siekti to tikslo individualiai, atsižvelgiant į geografines sąlygas ir būtinybę tam tikroms atliekų rūšims naudoti specialius įrenginius.

2.   1 dalyje nurodytas tinklas turi suteikti galimybę atliekas šalinti bet kuriame iš artimiausių objektų tinkamais būdais ir technologijomis, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga.

6 straipsnis

Valstybės narės įsteigia arba paskiria kompetentingą instituciją arba institucijas, atsakingas už šios direktyvos įgyvendinimą.

7 straipsnis

1.   Siekdama (-os) įgyvendinti 3, 4 ir 5 straipsniuose numatytus tikslus, 6 straipsnyje nurodyta (-os) kompetentinga institucija arba institucijos privalo kuo skubiau sudaryti vieną ar daugiau atliekų valdymo planų. Tokiuose planuose nurodoma:

a)

atliekų, kurias reikia panaudoti arba pašalinti, rūšis, kiekis ir kilmė;

b)

bendrieji techniniai reikalavimai;

c)

bet kurios specialios priemonės, skirtos konkrečioms atliekų rūšims;

d)

tinkamos šalinimo vietos ar objektai.

2.   Planuose, nurodytuose 1 dalyje, gali būti nurodoma, pavyzdžiui:

a)

fiziniai ar juridiniai asmenys, įgalioti rūpintis atliekų tvarkymu;

b)

atliekų panaudojimo ar šalinimo darbų išlaidų sąmata;

c)

atitinkamos priemonės, skatinančios atliekų rinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo racionalizavimą.

3.   Rengdamos tokius planus, valstybės narės turi bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija. Apie tai jos informuoja Komisiją.

4.   Valstybės narės gali imtis reikiamų priemonių užkirsti kelią atliekų judėjimui, neatitinkančiam atliekų valdymo planų. Apie visas tokias priemones jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

8 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kuris atliekų turėtojas:

a)

pasirūpintų, kad atliekas sutvarkytų privatus ar valstybinis atliekų surinkėjas arba įmonė, vykdanti IIA arba IIB prieduose nurodytas operacijas, arba

b)

panaudotų ar pašalintų atliekas pats pagal šios direktyvos nuostatas.

9 straipsnis

1.   Kad galėtų įgyvendinti 4, 5 ir 7 straipsnius, bet kuri įmonė ar ūkio subjektas, vykdantis IIA priede numatytas operacijas, turi gauti atitinkamą 6 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos leidimą.

Tokiame leidime nurodoma:

a)

atliekų rūšis ir kiekis;

b)

techniniai reikalavimai;

c)

būtinos saugos priemonės;

d)

atliekų šalinimo vieta;

e)

tvarkymo būdas.

2.   Leidimai gali būti išduodami tam tikram laikotarpiui, gali būti atnaujinami, išduodami su tam tikromis sąlygomis ir įpareigojimais arba, jei numatomas atliekų šalinimo būdas yra nepriimtinas ir žalingas aplinkai, gali būti atsisakoma išduoti leidimą.

10 straipsnis

4 straipsnio taikymo tikslais bet kuri IIB priede nurodytas operacijas vykdanti įmonė ar ūkio subjektas privalo gauti leidimą.

11 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (7) 9 ar 10 straipsniuose numatyto reikalavimo gauti leidimą galima netaikyti:

a)

įmonėms ar ūkio subjektams, savo atliekas šalinantiems gamybos vietoje;

ir

b)

įmonėms ar ūkio subjektams, panaudojantiems atliekas.

2.   Išimtis, nurodyta 1 dalyje, gali būti taikoma tik:

a)

jei kompetentingos institucijos yra priėmusios kiekvienai veiklos rūšiai bendrąsias taisykles, nustatančias atliekų rūšis ir kiekius bei sąlygas, kai minimai veiklai gali būti netaikomas reikalavimas gauti leidimą, ir

b)

jei atliekų rūšys ir kiekiai bei jų šalinimo ar panaudojimo būdai atitinka 4 straipsnyje numatytas sąlygas.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės ar ūkio subjektai privalo užsiregistruoti kompetentingose institucijose.

4.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie bendrąsias taisykles, priimtas vadovaujantis 2 dalies a punktu.

12 straipsnis

Įmonės ar ūkio subjektai, kurių veikla – atliekų surinkimas ar pervežimas arba jų šalinimo ar perdirbimo organizavimas kitiems asmenims (tarpininkai), jei jiems nereikia gauti atitinkamų leidimų veiklai vykdyti, turi būti registruojami kompetentingose institucijose.

13 straipsnis

Įmones ar ūkio subjektus, vykdančius 9–12 straipsniuose nurodytas operacijas, reguliariai tikrina kompetentingos institucijos.

14 straipsnis

1.   Visos 9 ir 10 straipsniuose minimos įmonės ar ūkio subjektai:

a)

tvarko dokumentaciją apie I priede nurodytų atliekų ir IIA arba IIB priede nurodytų operacijų kiekį, pobūdį, kilmę ir, jei taikytina, paskirtį, surinkimo dažnumą, pervežimo ir tvarkymo būdus;

b)

paprašius suteikia šią informaciją 6 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad 1 dalies nuostatų laikytųsi ir gamintojai.

15 straipsnis

Pagal principą „teršėjas moka“, atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti:

a)

turėtojas, kurio atliekas tvarko atliekų surinkėjas arba įmonė, kaip numatyta 9 straipsnyje, ir (arba)

b)

ankstesni turėtojai arba produkto, iš kurio atliekos atsirado, gamintojai.

16 straipsnis

Valstybės narės kas treji metai siunčia Komisijai informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą pagal sektorius, kurioje atsispindi ir kitos atitinkamos Bendrijos direktyvos. Ši ataskaita parengiama Komisijos sudaryto klausimyno arba gairių pagrindu 18 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Klausimynas arba gairės atsiunčiamos valstybėms narėms prieš šešis mėnesius iki ataskaita apimamo laikotarpio pradžios. Ataskaita nusiunčiama Komisijai per devynis mėnesius nuo ja apimamo trejų metų trukmės ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Komisija per devynis mėnesius po ataskaitų iš valstybių narių gavimo paskelbia Bendrijos pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą.

17 straipsnis

Pakeitimai, reikalingi užtikrinti, kad šios direktyvos priedai atitiktų mokslo ir technikos pažangą, priimami 18 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.

18 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas yra vienas mėnuo.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas terminas yra trys mėnesiai.

4.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

20 straipsnis

Direktyva 75/442/EEB yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į vidaus teisę terminais, numatytais III priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

22 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. balandžio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 112, 2004 4 30, p. 46.

(2)  2004 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 102 E, 2004 4 28, p. 106) ir 2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  Žr. III priedo A dalį.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.

(7)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).


I PRIEDAS

ATLIEKŲ KATEGORIJOS

Q1

Gamybos ar vartojimo liekanos, nenurodytos toliau.

Q2

Produktai, neatitinkantys gaminio charakteristikos.

Q3

Produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs.

Q4

Išsipylusios, pamestos ar avariją patyrusios medžiagos, įskaitant bet kurias medžiagas, įrenginius ir kt., užterštus tokios avarijos metu.

Q5

Medžiagos, užterštos dėl planuotų veiksmų (pvz., valymo operacijų atliekos, pakavimo medžiagos, talpyklos ir t. t.).

Q6

Nenaudojamos dalys (pvz., netinkamos baterijos, panaudoti katalizatoriai ir t. t.).

Q7

Medžiagos, kurios nebetinka naudoti (pvz., užterštos rūgštys, užteršti tirpikliai, panaudotos grūdinimo druskos ir t. t.).

Q8

Pramoninių procesų liekanos (pvz., šlakai, distiliatorių nuosėdos ir t. t.).

Q9

Teršalų valymo atliekos (pvz., dujų plautuvų nuosėdos, frezavimo dulkės, panaudoti filtrai ir t. t.).

Q10

Apdirbimo/apdailos liekanos (pvz., tekinimo, frezavimo darbų atliekos ir t. t.).

Q11

Žaliavų gavybos ir tvarkymo atliekos (pvz., kalnakasybos atliekos, naftotiekių paplavos ir t. t.).

Q12

Sumaišytos medžiagos (pvz., naftos produktai, užteršti polichlorintu bifenilu ir t. t.).

Q13

Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, kuriuos vartoti draudžia įstatymas.

Q14

Produktai, netinkami naudoti jų turėtojui (pvz., žemės ūkio, buitinės, biuro, komercinės ir prekybos atliekos ir t. t.).

Q15

Užterštos medžiagos, junginiai ar produktai, susidarantys dėl žemės darbų.

Q16

Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, neminimi pirmiau išvardytose kategorijose.


IIA PRIEDAS

ATLIEKŲ ŠALINIMO OPERACIJOS

Pastaba: Šiame priede šalinimo operacijos išvardytos tokia seka, kokia yra vykdomos. Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti šalinamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar metodų, galinčių pakenkti aplinkai.

D1

Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir t. t.).

D2

Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystų atliekų ar dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.).

D3

Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.).

D4

Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (pvz., skystų atliekų ar dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t. t.).

D5

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.).

D6

Išmetimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir vandenynus.

D7

Išmetimas į jūras ir vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną.

D8

Biologinis apdorojimas, nenurodytas kitur šiame priede, dėl kurio susidaro galutiniai junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo D1–D7 ir D9–D12 būdu.

D9

Fizinis ir cheminis apdorojimas, nenurodytas kitur šiame priede, dėl kurio susidaro galutiniai junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo D1–D8 ir D10–D12 būdu (pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.).

D10

Deginimas sausumoje.

D11

Deginimas jūroje.

D12

Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.).

D13

Maišymas prieš bet kurią iš D1–D12 operacijų.

D14

Perpakavimas prieš bet kurią iš D1–D13 operacijų.

D15

Saugojimas prieš bet kurią iš D1–D14 operacijų (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje surinkimo metu).


IIB PRIEDAS

ATLIEKŲ PANAUDOJIMO OPERACIJOS

Pastaba: Šiame priede atliekų naudojimo operacijos išvardytos tokia seka, kokia yra vykdomos. Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti naudojamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai.

R1

Panaudojimas kaip kuro ar kitos priemonės energijai gauti.

R2

Tirpiklių atnaujinimas ir regeneracija.

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio perdirbimo metodus).

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas).

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas).

R6

Rūgščių ar bazių regeneracija.

R7

Užterštumui mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas.

R8

Katalizės komponentų atnaujinimas.

R9

Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas.

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

R11

Atliekų, gautų iš R1–R10 naudojimo operacijų, panaudojimas.

R12

Pasikeitimas atliekomis, siekiant taikyti joms bet kurią iš R1–R11 naudojimo operacijų.

R13

Atliekų saugojimas prieš bet kurią iš R1–R12 naudojimo operacijų (išskyrus laikinąjį saugojimą prieš surinkimą atliekų susidarymo vietoje).


III PRIEDAS

A DALIS

PANAIKINAMA DIREKTYVA SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS

(nurodyta 20 straipsnyje)

Tarybos direktyva 75/442/EEB (OL L 194, 1975 7 25, p. 39)

 

Tarybos direktyva 91/156/EEB (OL L 78, 1991 3 26, p. 32)

 

Tarybos direktyva 91/692/EEB (OL L 377, 1991 12 31, p. 48)

tik VI priede pateikta nuoroda į Direktyvą 75/442/EEB

Komisijos sprendimas 96/350/EB (OL L 135, 1996 6 6, p. 32)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

tik III priedo 1 punktas

B DALIS

PERKĖLIMO Į VIDAUS TEISĘ TERMINŲ SĄRAŠAS

(nurodytas 20 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

75/442/EEB

1977 m. liepos 17 d.

91/156/EEB

1993 m. balandžio 1 d.

91/692/EEB

1995 m. sausio 1 d.


IV PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 75/442/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio įžanginė formuluotė

1 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

1 straipsnio a punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio a punkto antra pastraipa

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio b–g punktai

1 straipsnio 1 dalies b–g punktai

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

4 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

4 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio pirmos pastraipos trečia įtrauka

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

7 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

7 straipsnio 1 dalies c punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies d punktas

7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

7 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

7 straipsnio 2 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

7 straipsnio 2 dalies b punktas

7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

7 straipsnio 2 dalies c punktas

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio įžanginė formuluotė

8 straipsnio įžanginė formuluotė

8 straipsnio pirma įtrauka

8 straipsnio a punktas

8 straipsnio antra įtrauka

8 straipsnio b punktas

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos penkta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

11 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

11 straipsnio 2 dalies a punktas

11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

11 straipsnio 2 dalies b punktas

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

14 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

14 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

14 straipsnio 1 dalies a punktas

14 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

14 straipsnio 1 dalies b punktas

14 straipsnio antra pastraipa

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio įžanginė formuluotė

15 straipsnio įžanginė formuluotė

15 straipsnio pirma įtrauka

15 straipsnio a punktas

15 straipsnio antra įtrauka

15 straipsnio b punktas

16 straipsnio pirma pastraipa

16 straipsnio pirma pastraipa ir 18 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio antra pastraipa

___

16 straipsnio trečia pastraipa

16 straipsnio antra pastraipa

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 4 dalis

19 straipsnis

___

20 straipsnis

19 straipsnis

___

20 straipsnis

___

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

I priedas

I priedas

IIA priedas

IIA priedas

IIB priedas

IIB priedas

___

III priedas

___

IV priedas


Top