EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0445

2016 m. kovo 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4)

OJ L 78, 24.3.2016, p. 60–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj

24.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/60


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2016/445

2016 m. kovo 14 d.

dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnį ir 9 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 89 straipsnio 3 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 282 straipsnio 6 dalį, 327 straipsnio 2 dalį, 380 straipsnį, 395 straipsnio 1 dalį, 400 straipsnio 2 dalį, 415 straipsnio 3 dalį, 420 straipsnio 2 dalį, 467 straipsnio 3 dalį, 468 straipsnio 3 dalį, 471 straipsnio 1 dalį, 473 straipsnio 1 dalį, 478 straipsnio 3 dalį, 479 straipsnio 1 ir 4 dalis, 480 straipsnio 3 dalį, 481 straipsnio 1 ir 5 dalis, 486 straipsnio 6 dalį ir 495 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (3), ypač į jo 2 straipsnį ir II priedą,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (4), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 4 bei 5 dalis,

atsižvelgdama į viešas konsultacijas ir analizę, atliktą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 7 dalimi patvirtintą Priežiūros valdybos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) turi įgaliojimus priimti reglamentus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 132 straipsnį. Be to, Sutarties 132 straipsnis ir Centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 34 straipsnis, darydami nuorodą į ECBS statuto 25 straipsnio 2 dalį, suteikia ECB reglamentavimo įgaliojimus, reikalingus su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūros politika susijusiems specialiems uždaviniams įgyvendinti;

(2)

prudencinius reikalavimus kredito įstaigoms reglamentuojančiuose Sąjungos teisės aktuose numatytos pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, kuriomis kompetentingos institucijos gali naudotis;

(3)

ECB yra kompetentinga institucija dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip įtvirtinta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, vykdant mikroprudencinius uždavinius Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 kredito įstaigų, kurios priskiriamos svarbioms pagal to reglamento 6 straipsnio 4 dalį ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) IV dalį ir 147 straipsnio 1 dalį, atžvilgiu. Todėl jis turi visus įgaliojimus ir pareigas, kuriuos kompetentingos institucijos turi pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus. Šiuo atveju ECB turi įgaliojimus naudotis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra;

(4)

ECB vykdo savo priežiūros uždavinius BPM, kuriuo turi būti užtikrinta, kad Sąjungos politika, susijusi su kredito įstaigų prudencine priežiūra, būtų įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai, kad bendras finansinių paslaugų taisyklių sąvadas būtų tokiu pačiu būdu taikomas visų atitinkamų valstybių narių kredito įstaigoms ir kad būtų vykdoma pati kokybiškiausia tų kredito įstaigų priežiūra. Vykdydamas savo priežiūros uždavinius, ECB turi visapusiškai atsižvelgti į kredito įstaigų įvairovę, dydį ir verslo modelius, taip pat į sisteminę įvairovės Sąjungos bankų sektoriuje naudą;

(5)

siekiant, kad, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nuosavų lėšų ir prudencinio jų koregavimo lygis palaipsniui atitiktų nuosavų lėšų apibrėžtį visoje Sąjungoje, taip pat Sąjungos teisės aktuose pateiktą nuosavų lėšų apibrėžtį, prie visiškos atitikties nuosavų lėšų reikalavimams turėtų būti pereinama laipsniškai;

(6)

nuoseklus prudencinių reikalavimų taikymas kredito įstaigoms BPM dalyvaujančiose valstybėse narėse yra specialus Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) uždavinys ir yra patikėtas ECB;

(7)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ECB taiko visus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, o kai šie Sąjungos teisės aktai yra direktyvos – šias direktyvas perkeliančius nacionalinės teisės aktus. Kai atitinkami Sąjungos teisės aktai yra reglamentai ir kai šiuose reglamentuose valstybėms narėms aiškiai numatytos pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, ECB taip pat turėtų taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtintos šios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra. Tokie teisės aktai neturėtų daryti poveikio sklandžiam BPM veikimui, už kurį atsako ECB;

(8)

tokios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra neapima galimybių ir teisių, kuriomis gali naudotis tik kompetentingos institucijos ir kurias gali įgyvendinti ir prireikus turi įgyvendinti tik ECB;

(9)

naudodamasis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, ECB, kaip kompetentinga institucija, turi atsižvelgti į bendrus Sąjungos teisės principus, visų pirma, vienodo požiūrio, proporcingumo ir prižiūrimų kredito įstaigų teisėtų lūkesčių;

(10)

atsižvelgdamas į prižiūrimų kredito įstaigų teisėtus lūkesčius, ECB pripažįsta, kad yra reikalingi pereinamieji laikotarpiai, jei, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra ECB naudojosi gerokai kitaip negu nacionalinės kompetentingos institucijos. Pirmiausia, šiame reglamente turi būti nustatyti atitinkami pereinamieji laikotarpiai tais atvejais, kai ECB naudojasi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra Reglamente (ES) Nr. 575/2013 įtvirtintų pereinamųjų laikotarpių atžvilgiu;

(11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (6) 143 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinta, kad kompetentingos institucijos turi skelbti informaciją apie tai, kaip naudojamasi Sąjungos teisėje numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu apibrėžiamos kai kurios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, Sąjungos teisės aktais numatytos kompetentingoms institucijoms kredito įstaigoms taikomų prudencinių reikalavimų srityje, kurias taiko ECB. Jis taikomas tik toms kredito įstaigoms, kurios priskiriamos prie svarbių remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalimi ir 147 straipsnio 1 dalimi.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/61 3 straipsnyje pateiktos sąvokų apibrėžtys.

I SKYRIUS

NUOSAVOS LĖŠOS

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 89 straipsnio 3 dalis: kvalifikuotųjų akcijų paketų rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti ne finansų sektoriuje

Nedarydamos poveikio Reglamento (ES) Nr. 575/2013 90 straipsniui ir apskaičiuodamos kapitalo reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečią dalį, kredito įstaigos taiko 1 250 % rizikos koeficientą didesnei iš šių sumų:

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 89 straipsnio 1 dalyje nurodytai įmonių kvalifikuotųjų akcijų paketų sumai, viršijančiai 15 % reikalavimus atitinkančio kredito įstaigos kapitalo, ir

b)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 89 straipsnio 2 dalyje nurodytai įmonių kvalifikuotųjų akcijų paketų bendrai sumai, viršijančiai 60 % reikalavimus atitinkančio kredito įstaigos kapitalo.

II SKYRIUS

KAPITALO REIKALAVIMAI

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalis: įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymas

Neatsižvelgiant į nacionalines taisykles, kurios galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytoms pozicijų kategorijoms kredito įstaigos taiko „daugiau kaip 90 dienų vėlavimo įvykdyti įsipareigojimą“ taisyklę.

5 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 282 straipsnio 6 dalis: apsidraudimo grupės

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 282 straipsnio 6 dalyje nurodytiems sandoriams kredito įstaigos naudoja rinkos vertės metodą, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 274 straipsnyje.

6 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 327 straipsnio 2 dalis: užskaita

1.   Kredito įstaigos gali tarpusavyje užskaityti konvertuojamos finansinės priemonės ir pagrindinės ją sudarančios finansinės priemonės priešingas pozicijas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 327 straipsnio 2 dalyje, jeigu įvykdyta viena iš šių sąlygų:

a)

iki 2014 m. lapkričio 4 d. nacionalinė kompetentinga institucija vadovavosi metodu, kuriuo atsižvelgta į konkrečios konvertuojamos priemonės konvertavimo tikimybę, arba

b)

iki 2014 m. lapkričio 4 d. nacionalinė kompetentinga institucija nustatė tokius nuosavų lėšų reikalavimus, kurie turi padengti bet kokius nuostolius, galinčius atsirasti atliekant tokį konvertavimą.

2.   1 dalyje nurodyti nacionalinių kompetentingų institucijų pasirinkti metodai naudojami tol, kol ECB patvirtins savo metodą remdamasis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 372 straipsnio 2 dalimi.

7 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnis: reikalavimų netaikymas

Didelio sistemos sutrikimo atveju, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 380 straipsnyje, kurį ECB patvirtina pateikdamas viešą pareiškimą, ir iki ECB pateikiant viešą pareiškimą, kad jame nurodyta padėtis yra ištaisyta, taikomos tokios nuostatos:

a)

kredito įstaigos neprivalo laikytis nuosavų lėšų reikalavimų, įtvirtintų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 378 ir 379 straipsniuose, ir

b)

tai, kad viena iš sandorio šalių neatsiskaito, savaime nepriskiriama prie įsipareigojimų nevykdymo kredito rizikos požiūriu.

III SKYRIUS

DIDELĖS POZICIJOS

8 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalis: didelių pozicijų ribos

Neatsižvelgiant į nacionalines taisykles, kurios galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, didelės pozicijos vertės riba, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje, negali būti mažesnė nei 150 mln. eurų.

9 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalis: išimtys

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms pozicijoms to reglamento 395 straipsnio 1 dalis netaikoma padengtų obligacijų 80 % nominalios vertės atžvilgiu, jeigu įvykdytos to reglamento 400 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos sąlygos.

2.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms pozicijoms to reglamento 395 straipsnio 1 dalis netaikoma 80 % jų pozicijos vertės atžvilgiu, jeigu įvykdytos to reglamento 400 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos sąlygos.

3.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies c punkte visai nurodytų pozicijų, kurias kredito įstaiga turi toje nuostatoje nurodytų įmonių atžvilgiu, vertei to reglamento 395 straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu įvykdytos to reglamento 400 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos ir šio reglamento I priede išsamiau išdėstytos sąlygos ir jeigu toms įmonėms taikoma ta pati konsoliduota priežiūra remiantis Reglamentu (ES) Nr. 575/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB (7) arba lygiaverčiais standartais, galiojančiais trečiojoje šalyje, kaip toliau nurodyta šio reglamento I priede.

4.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies d punkte visai nurodytų pozicijų vertei to reglamento 395 straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu įvykdytos to reglamento 400 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos, išsamiau to reglamento II priede išdėstytos sąlygos.

5.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies e–k punktuose nurodytų pozicijų visai vertei arba 400 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytų pozicijų didžiausiai leidžiamai sumai to reglamento 395 straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu įvykdytos to reglamento 400 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos sąlygos.

6.   Kredito įstaigos įvertina, ar įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalyje ir šio reglamento atitinkamame konkrečiai pozicijai taikytiname priede įtvirtintos sąlygos. ECB gali bet kuriuo metu patikrinti šį įvertinimą ir paprašyti kredito įstaigų tuo tikslu pateikti atitinkamame priede nurodytus dokumentus.

7.   Šis straipsnis taikomas tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė nepasirinko pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 493 straipsnio 3 dalį tam tikrai pozicijai iš dalies arba visa apimtimi taikyti išimtį.

IV SKYRIUS

LIKVIDUMAS

10 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalis: pareiga teikti informaciją

Nedarydamos poveikio kitiems informacijos teikimo reikalavimams, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalį kredito įstaigos teikia ECB pagal nacionalinę teisę reikalaujamą informaciją, kuri reikalinga stebėti, kaip laikomasi nacionalinių likvidumo standartų, jeigu ta informacija jau nebuvo pateikta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

11 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 420 straipsnio 2 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis: netenkamų pinigų srautas

Vertindamos netenkamų pinigų srautą, atsirandantį dėl prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 420 straipsnio 2 dalyje ir I priede ir iki kol ECB pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalį nustato konkrečius netenkamų pinigų srautų koeficientus, kredito įstaigos taiko 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą, kaip nurodyta to reglamento 420 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalyje. Apie atitinkamus netenkamų pinigų srautus pranešama remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 (8).

12 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 3 dalis: 2B lygio turtas

1.   Kredito įstaigos, kurios pagal savo įstatus negali turėti palūkaninio turto dėl religinių priežasčių, gali įtraukti įmonės skolos vertybinius popierius į 2B lygio likvidųjį turtą, jeigu tenkinamos visos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkte, įskaitant ii ir iii papunkčius, nurodytos sąlygos.

2.   1 dalyje nurodytų kredito įstaigų atveju ECB gali periodiškai peržiūrėti toje dalyje nurodytą reikalavimą ir leisti netaikyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčių, jeigu įvykdytos to Deleguotojo reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos.

13 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 4 ir 5 dalys: su stabiliais mažmeniniais indėliais susiję netenkamų pinigų srautai

Stabilių mažmeninių indėlių, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 4 dalyje, sumą kredito įstaigos daugina iš 3 %, jei Komisija tam iš anksto pritarė pagal to Deleguotojo reglamento 24 straipsnio 5 dalį, taip patvirtindama, kad įvykdytos visos 24 straipsnio 4 dalies sąlygos.

V SKYRIUS

REGLAMENTO (ES) NR. 575/2013 PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

14 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 467 straipsnio 3 dalis: tikrąja verte vertinami nerealizuoti nuostoliai

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. kredito įstaigos, apskaičiuodamos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius, įtraukia tik taikytiną nerealizuotų nuostolių procentinę dalį, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 467 straipsnio 1 dalyje, įskaitant nuostolius dėl centrinės valdžios pozicijų, priskirtų prie „parduotinų“ kategorijos.

2.   1 dalyje taikomos tokios procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 60 % ir

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 80 %.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos didesnės procentinės dalys, nei nurodytos 2 dalyje.

15 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 468 straipsnio 3 dalis: tikrąja verte vertinamas nerealizuotas pelnas

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. kredito įstaigos, apskaičiuodamos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius, atima taikytiną nerealizuoto pelno procentinę dalį, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 468 straipsnio 1 dalyje, įskaitant pelną dėl centrinės valdžios pozicijų, priskirtų prie „parduotinų“ kategorijos.

2.   1 dalyje taikomos tokios procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40 % ir

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 20 %.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos didesnės procentinės dalys, nei nurodytos 2 dalyje.

16 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 471 straipsnio 1 dalis: draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtys

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kredito įstaigoms leidžiama iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių neatskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių pagal nacionalinės teisės nuostatose nustatytas taisykles, jeigu vykdomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 471 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.

2.   Nuo 2019 m. sausio 1 d. kredito įstaigų reikalaujama iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių atskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimas nuosavo kapitalo dalis.

3.   Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio kompetentingos institucijos sprendimams, priimtiems pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 49 straipsnio 1 dalį.

17 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473 straipsnio 1 dalis: 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimų įdiegimas

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kredito įstaigos gali įtraukti į savo bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473 straipsnio 1 dalyje nurodytą sumą, padaugintą iš tokio taikytino koeficiento:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 0,6;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 0,4;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 0,2.

2.   Šis straipsnis nedaro poveikio ankstesniems nacionalinių kompetentingų institucijų sprendimams arba nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokie sprendimai arba nacionaliniai teisės aktai neleidžia institucijoms prie jų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti sumos, nurodytos 1 dalyje.

18 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 3 dalies a, c ir d punktai: procentinės dalys, taikomos atskaitymui iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 ir 2 lygio kapitalo straipsnių

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 1 dalį nustatomos tokios taikytinos procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 60 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 80 %;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. – 100 %.

2.   Šis straipsnis netaikomas atidėtųjų mokesčių turtui, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos didesnės procentinės dalys, nei nurodytos 1 dalyje.

19 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 3 dalies a ir b punktai: procentinės dalys, taikomos didelių investicijų į finansų sektoriaus įmones ir atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo, atskaitymui iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 1 dalį nustatomos tokios taikytinos procentinės dalys to reglamento 469 straipsnio 1 dalies a ir c punktams taikyti:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 60 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 80 %;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. – 100 %.

2.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 2 dalį nustatomos tokios taikytinos procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 60 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 80 %;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. – 100 %.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 478 straipsnio 2 dalį nacionalinės teisės aktuose numatytas 10 metų laipsniško panaikinimo laikotarpis, taikytinos tokios procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 60 %;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 80 %;

d)

nuo 2019 m. sausio 1 d. – 100 %.

4.   2 ir 3 dalys netaikomos kredito įstaigoms, kurioms šio reglamento įsigaliojimo dieną taikomi Komisijos patvirtinti restruktūrizavimo planai.

5.   Jeigu kredito įstaigą, kuriai taikoma 4 dalis, įsigyja kita kredito įstaiga arba ji susijungia su kita kredito įstaiga, kai restruktūrizavimo planas vis dar taikomas be pakeitimų, susijusių su atidėtųjų mokesčių turto prudencinėmis taisyklėmis, 4 dalyje numatyta išimtis taikoma ir įgyjančiai kredito įstaigai, po susijungimo sukurtai naujai kredito įstaigai arba kredito įstaigai, prisijungiančiai pirmą kredito įstaigą tokia pat apimtimi, kokia ji buvo taikoma įsigytai, sujungtai arba prijungtai kredito įstaigai.

6.   4 ir 5 dalyse numatytos išimties taikymą ECB gali peržiūrėti 2020 metais, atsižvelgdamas į tų kredito įstaigų padėties stebėsenos rezultatus.

7.   Nenumatytai padidėjus 2 ir 3 dalyse nurodytų atskaitymų poveikiui, kurį ECB vertina kaip reikšmingą, kredito įstaigoms leidžiama netaikyti 2 arba 3 dalių.

8.   Jeigu 2 ir 3 dalys netaikomos, kredito įstaigos gali taikyti nacionalinės teisės aktų nuostatas.

9.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos didesnės procentinės dalys, nei nurodytos 1, 2 ir 3 dalyse.

20 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 479 straipsnio 1 ir 4 dalys: priemonių ir straipsnių, kurie nėra mažumos dalis, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 479 straipsnio 1 dalyje nurodytų straipsnių, kurie pagal nacionalines priemones, įgyvendinančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB (9) 65 straipsnį, būtų priskirti prie konsoliduotų atidėjinių, taikytinos procentinės dalys priskiriamos prie konsoliduoto bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal toliau nurodytas procentines dalis.

2.   1 dalyje taikomos tokios procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 20 %.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos mažesnės procentinės dalys, nei nurodytos 2 dalyje.

21 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 480 straipsnio 3 dalis: mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 ir 2 lygio kapitalo pripažinimas konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 480 straipsnio 3 dalyje, pagal to reglamento 480 straipsnio 1 dalį taikytini tokie koeficientai:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 0,6;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 0,8.

2.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatyti didesni koeficientai, nei nurodyti 1 dalyje.

22 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 481 straipsnio 1 ir 5 dalys: papildomi filtrai ir atskaitymai

1.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., taikant pagal straipsnių perkėlimo į nacionalinę teisę priemones reikalaujamus filtrus ir atskaitymus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 481 straipsnio 1 dalyje, jeigu įvykdytos joje nurodytos sąlygos, taikytinos tokios procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 20 %.

2.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. sumai, likusiai pagal 1 dalį pritaikius filtrus ar atskaitymus, kredito įstaigos taiko nacionalinės teisės aktuose numatytas taisykles.

3   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatyti griežtesni reikalavimai, nei nurodyti 1 dalyje.

23 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 486 straipsnio 6 dalis: bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 ir 2 lygio kapitalo straipsnių tęstinumo apribojimai

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 486 straipsnį nustatomos tokios taikytinos procentinės dalys:

a)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 60 %;

b)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 50 %;

c)

nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 40 %;

d)

nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 30 %;

e)

nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. – 20 %;

f)

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. – 10 %.

2.   Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie galiojo prieš įsigaliojant šiam reglamentui, jeigu tokiuose teisės aktuose nustatytos mažesnės procentinės dalys, nei nurodytos 1 dalyje.

24 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 495 straipsnio 1 dalis: nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų kategorijos, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 495 straipsnio 1 dalį netaikomas IRB metodas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. apima tik nuosavybės vertybinių popierių pozicijų kategorijas, kurioms 2013 m. gruodžio 31 d. IRB metodas jau buvo netaikomas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1556 (10) 2 straipsnį.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

2.   4 straipsnis taikomas nuo 2016 m. gruodžio 31 d. ir 13 straipsnis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 14 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  OL L 185, 2014 6 25, p. 1.

(4)  OL L 11, 2015 1 17, p. 1.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama ECB, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(7)  2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūrosir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).

(8)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(9)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1).

(10)  2015 m. birželio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1556, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su IRB metodo taikymo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pereinamuoju laikotarpiu techniniais reguliavimo standartais (OL L 244, 2015 9 19, p. 9).


I PRIEDAS

Didelių pozicijų ribos išimties vertinimo sąlygos remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies c punktu ir šio reglamento 9 straipsnio 3 dalimi

1.

Šis priedas taikomas didelių pozicijų ribos išimtims pagal šio reglamento 9 straipsnio 3 dalį. 9 straipsnio 3 dalyje trečiosios šalys, nurodytos Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/908/ES (1) I priede, laikomos lygiavertėmis.

2.

Kredito įstaigos, vertindamos, ar pozicija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies c punkte, atitinka didelių pozicijų ribos išimties sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalyje, turi atsižvelgti į toliau nurodytus kriterijus.

a)

Vertindamos, ar dėl specifinio pozicijos, sandorio šalies arba kredito įstaigos ir sandorio šalies santykių pobūdžio pašalinama arba sumažinama pozicijos rizika, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalies a punkte, kredito įstaigos turi atsižvelgti į tai, ar:

i)

įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalies b, c ir e punktuose nurodytos sąlygos, o ypač ar sandorio šaliai taikomos tokios pačios rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros kaip ir kredito įstaigai ir ar IT sistemos yra integruotos ar bent jau visiškai suderintos. Be to, jos turi atsižvelgti į tai, ar yra dabartinių arba numatomų reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos poziciją, išskyrus gaivinimo ar pertvarkymo situaciją, kai reikia įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES (2) nustatytus apribojimus;

ii)

pasiūlytos grupės vidaus pozicijos pateisinamos grupės finansavimo struktūra;

iii)

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis sandorio šalies vidaus grupės poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

iv)

kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas įstaigos viduje leidžia nuolat tikrinti ir užtikrinti, kad įmonių grupės didelės pozicijos būtų suderintos su įstaigos rizikos strategija juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu.

b)

Vertindamos, ar bet kokia išlikusi koncentracijos rizika gali būti pašalinta kitais tapačiai veiksmingais būdais, pavyzdžiui, pasitelkiant Direktyvos 2013/36/ES 81 straipsnyje nurodytas priemones, procesus ir mechanizmus, kaip tai įtvirtinta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalies b punkte, kredito įstaigos turi atsižvelgti į tai, ar:

i)

kredito įstaiga turi patikimus procesus, procedūras ir kontrolę individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu tam, kad užtikrintų, jog dėl išimties taikymo neatsirastų koncentracijos rizikos, kuri viršytų rizikos strategiją, ir nebūtų pažeidžiami patikimo vidaus likvidumo valdymo grupėje principai;

ii)

kredito įstaiga formaliai laikė dėl vidaus grupės pozicijų kylančią koncentracijos riziką visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

iii)

kredito įstaiga turi rizikos kontrolės sistemą juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, pagal kurią adekvačiai stebimos siūlomos pozicijos;

iv)

kylanti koncentracijos rizika buvo arba bus aiškiai nustatyta kredito įstaigos vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procese (ICAAP) ir bus aktyviai valdoma. Koncentracijos rizikos valdymo priemonės, procesai ir mechanizmai bus vertinami priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese;

v)

yra įrodymų, kad koncentracijos rizikos valdymas yra suderinamas su grupės gaivinimo planu.

3.

Siekdamas patikrinti, ar įvykdytos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, Europos Centrinis Bankas gali prašyti kredito įstaigų pateikti toliau nurodytus dokumentus:

a)

kredito įstaigos teisinio atstovo pasirašytą ir valdymo organo patvirtintą raštą, kuriame nurodoma, kad kredito įstaiga atitinka visas išimties sąlygas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies c punkte ir 400 straipsnio 3 dalyje;

b)

išorinės nepriklausomos trečiosios šalies arba pačios įstaigos vidaus teisės skyriaus parengtą ir valdymo organo patvirtintą teisinę nuomonę, įrodančią, kad nėra kliūčių, kylančių iš taikytinų teisės aktų, įskaitant mokesčių teisės aktus, arba privalomų susitarimų sandorio šaliai laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

c)

teisinio atstovo pasirašytą ir valdymo organo patvirtintą pareiškimą, kad:

i)

nėra praktinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

ii)

grupės vidaus pozicijos pagrįstos grupės finansavimo struktūra;

iii)

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis sandorio šalies vidaus grupės poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas juridinio asmens ir konsoliduotu lygiu yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

iv)

koncentracijos rizika, kylanti dėl vidaus grupės pozicijų, laikoma kredito įstaigos visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

d)

teisinio atstovo pasirašytus ir valdymo organo patvirtintus dokumentus, įrodančius, kad kredito įstaigos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros yra tokios pačios kaip sandorio šalies ir kad kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas kredito įstaigos viduje leidžia valdymo organui nuolat stebėti didelių pozicijų lygį ir jo suderinamumą su kredito įstaigos rizikos strategija juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu bei su patikimo vidaus likvidumo valdymo grupėje principais;

e)

dokumentus, įrodančius, kad ICAAP aiškiai nustato koncentracijos riziką, kylančią dėl didelių grupės vidaus pozicijų, ir kad ši rizika yra aktyviai valdoma;

f)

dokumentus, įrodančius, kad koncentracijos rizikos valdymas yra suderinamas su gaivinimo planu.


(1)  2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES dėl tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų taikomų priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų lygiavertiškumo vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (OL L 359, 2014 12 16, p. 155).

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).


II PRIEDAS

Didelių pozicijų ribos išimties vertinimo sąlygos remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies d punktu ir šio reglamento 9 straipsnio 4 dalimi

1.

Kredito įstaigos, vertindamos, ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta pozicija atitinka didelės pozicijos ribos išimties sąlygas remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalimi, turi atsižvelgti į toliau nurodytus kriterijus.

a)

Vertindamos, ar dėl specifinio pozicijos, regioninio ar centrinio organo arba kredito įstaigos ir regioninio ar centrinio organo santykių pobūdžio pašalinama arba sumažinama pozicijos rizika, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalies a punkte, kredito įstaigos turi atsižvelgti į tai, ar:

i)

yra dabartinių arba numatomų reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos poziciją, išskyrus gaivinimo ar pertvarkymo atvejus, kai reikia įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES nurodytus apribojimus;

ii)

pasiūlytos pozicijos atitinka kredito įstaigos įprastinę veiklą ir jos verslo modelį arba yra pateisinamos tinklo finansavimo struktūra;

iii)

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis kredito įstaigos centrinės įstaigos poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

iv)

kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas kredito įstaigos viduje leidžia nuolat tikrinti ir užtikrinti, kad jos regioninio arba centrinio organo didelės pozicijos būtų suderintos su jos rizikos strategija.

b)

Vertinant, ar bet kokia išlikusi koncentracijos rizika gali būti pašalinta kitais tapačiai veiksmingais būdais, pavyzdžiui, pasitelkiant Direktyvos 2013/36/ES 81 straipsnyje nurodytas priemones, procesus ir mechanizmus, kaip įtvirtinta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 3 dalies b punkte, kredito įstaigos turi atsižvelgti į tai, ar:

i)

kredito įstaiga taiko patikimus procesus, procedūras ir kontrolę tam, kad užtikrintų, jog dėl išimties taikymo neatsirastų koncentracijos rizika, kuri viršytų jos rizikos strategiją;

ii)

kredito įstaiga formaliai laikė dėl jos regioninio arba centrinio organo pozicijų kylančią koncentracijos riziką visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

iii)

kredito įstaiga turi rizikos kontrolės sistemą, pagal kurią adekvačiai stebimos siūlomos pozicijos;

iv)

kylanti koncentracijos rizika buvo arba bus aiškiai nustatyta kredito įstaigos vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procese (ICAAP) ir bus aktyviai valdoma. Koncentracijos rizikos valdymo priemonės, procesai ir mechanizmai bus vertinami priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese.

2.

Be sąlygų, nustatytų 1 dalyje, kredito įstaigos, vertindamos, ar regioninis arba centrinis organas, su kuriuo kredito įstaiga sudaro vieną tinklą, yra atsakingas už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies d punkte, turi atsižvelgti į tai, ar regioninio arba centrinio organo nuostatuose arba įstatuose yra numatytos toliau nurodytos pareigos, įskaitant (bet neapsiribojant):

a)

rinkos finansavimą visam tinklui;

b)

tarpuskaitos likvidumą tinkle pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnio taikymo sritį;

c)

likvidumo teikimą kontroliuojamoms kredito įstaigoms;

d)

kontroliuojamų kredito įstaigų likvidumo pertekliaus sumažinimą.

3.

Vertindamas, ar įvykdytos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, Europos Centrinis Bankas gali prašyti kredito įstaigų pateikti toliau nurodytus dokumentus:

a)

kredito įstaigos teisinio atstovo pasirašytą ir valdymo organo patvirtintą raštą, kuriame nurodoma, kad kredito įstaiga atitinka visas išimties sąlygas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 400 straipsnio 2 dalies d punkte ir 400 straipsnio 3 dalyje;

b)

išorinės nepriklausomos trečiosios šalies arba pačios įstaigos vidaus teisės skyriaus parengtą ir valdymo organo patvirtintą teisinę nuomonę, įrodančią, kad nėra kliūčių, kylančių iš taikytinų teisės aktų, įskaitant mokesčių teisės aktus, arba privalomų susitarimų, regioniniam arba centriniam organui laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

c)

teisinio atstovo pasirašytą ir valdymo organo patvirtintą pareiškimą, kad:

i)

nėra praktinių kliūčių, kurios regioniniam arba centriniam organui trukdytų laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

ii)

regioninio arba centrinio organo pozicijos pagrįstos tinklo finansavimo struktūra;

iii)

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis regioninio arba centrinio organo poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

iv)

koncentracijos rizika, kylanti dėl regioninio arba centrinio organo pozicijų, laikoma kredito įstaigos visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

d)

teisinio atstovo pasirašytus ir valdymo organo patvirtintus dokumentus, įrodančius, kad kredito įstaigos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros yra tokios pačios kaip regioninio arba centrinio organo ir kad kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas kredito įstaigos viduje leidžia valdymo organui nuolat stebėti didelių pozicijų lygį ir jo suderinamumą su kredito įstaigos rizikos strategija juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu ir su patikimo vidaus likvidumo valdymo tinkle principais;

e)

dokumentus, įrodančius, kad ICAAP aiškiai nustato koncentracijos riziką, kylančią dėl regioninio arba centrinio organo didelių pozicijų ir kad ši rizika yra aktyviai valdoma;

f)

dokumentus, įrodančius, kad koncentracijos rizikos valdymas yra suderinamas su grupės gaivinimo planu.


Top