EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0703

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 7-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI ir TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) 2013 FINANSINIAI METAI

/* COM/2014/0703 final */

52014DC0703

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 7-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI ir TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) 2013 FINANSINIAI METAI /* COM/2014/0703 final */


Turinys

1............ Biudžeto procedūra. 3

1.1......... 2013 m. biudžeto projektas (BP) 3

1.2......... 2013 m. biudžeto priėmimas. 3

1.3......... Taisomųjų biudžetų priėmimas. 3

2............ Asignavimų valdymas. 4

2.1......... Įsipareigojimų asignavimų valdymas. 4

2.1.1...... EŽŪFKP veiklos programos. 4

2.1.2...... Techninė pagalba. 4

2.2......... Mokėjimų asignavimų valdymas. 4

2.2.1...... EŽŪFKP veiklos programos. 4

2.2.2...... Techninė pagalba. 5

3............ 2013 m. EŽŪFKP biudžeto vykdymas. 5

3.1......... Įvadas. 5

3.2......... Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas. 5

3.2.1...... EŽŪFKP veiklos programos. 5

3.2.2...... Techninė pagalba. 6

3.3......... Mokėjimų asignavimų panaudojimas. 7

3.3.1...... EŽŪFKP veiklos programos. 7

3.3.2...... Techninė pagalba. 11

3.4......... Deklaruotų išlaidų analizė pagal kryptis ir priemones. 11

3.5......... EŽŪFKP programų įgyvendinimas. 13

1.               Biudžeto procedūra

1.1.           2013 m. biudžeto projektas (BP)

2012 m. balandžio 15 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2013 m. biudžeto projektą (BP).

Biudžeto projekte Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pagal 2007–2013 m. finansinės programos 2 išlaidų kategoriją iš viso skirta 14 803 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 12 744 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

1 lentelė

Biudžeto punktas || Įsipareigojimų asignavimai (EUR) || Mokėjimų asignavimai (EUR)

05.040501 (Kaimo plėtros programos) || 14 788 920 797 || 12 735 000 000

05.040502 (Techninė pagalba) || 14 535 000 || 8 563 000

2012 m. liepos 25 d. Taryba priėmė poziciją dėl 2013 m. biudžeto projekto. Mokėjimų asignavimai EŽŪFKP programoms sumažinti 100 mln. EUR, palyginti su Komisijos BP, o įsipareigojimų asignavimai nepasikeitė. 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją ir mokėjimų asignavimus padidino 100 mln. EUR, t. y. iki Komisijos pasiūlyme nurodytos sumos. Taikinimo procedūra nepavyko pasiekti abiejų institucijų susitarimo. Todėl Komisijos paprašyta pateikti naują biudžeto projektą ir jis buvo priimtas 2012 m. lapkričio 23 d.

1.2.           2013 m. biudžeto priėmimas

2012 m. gruodžio 12 d. balsavimu Parlamentas patvirtino biudžeto projektą. 05 04 skyriuje patvirtintą EŽŪFKP biudžetą sudarė 14 803 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 12 497 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

2 lentelė

Biudžeto punktas || Įsipareigojimų asignavimai (EUR) || Mokėjimų asignavimai (EUR)

05.040501 (Kaimo plėtros programos) || 14 788 920 797 || 12 488 675 553

05.040502 (Techninė pagalba) || 14 535 000 || 8 463 833

1.3.           Taisomųjų biudžetų priėmimas

2013 m. kovo mėn. dėl aiškaus mokėjimų asignavimų stygiaus Komisija priėmė taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą. Taisomajame biudžete Nr. 2 2013 m. rugsėjo 11 d. biudžeto valdymo institucija patvirtino tik dalį EŽŪFKP prašomų sumų 2007–2013 m. programoms. Papildomų mokėjimų asignavimų buvo prašoma taisomojo biudžeto Nr. 8 projekte, kurį Komisija priėmė 2013 m. rugsėjo 25 d. Šiame taisomajame biudžete dalis visos prašomos sumos buvo skirta senesnėms programoms užbaigti. Biudžeto valdymo institucija jį patvirtino 2013 m. lapkričio 19 d. Bendra dviejų taisomųjų biudžetų suma, skirta EŽŪFKP 2007–2013 m. programoms, sudarė 338 ml. EUR.

2.               Asignavimų valdymas

2.1.           Įsipareigojimų asignavimų valdymas

2.1.1.       EŽŪFKP veiklos programos

2013 m. turimi įsipareigojimų asignavimai EŽŪFKP programoms iš viso sudarė 14 789 mln. EUR. Visa ši suma per metus buvo paskirstyta.

3 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų valdymas 2013 m. – EŽŪFKP || Biudžeto punktas 05.040501 (sumos eurais)

Asignavimai 2013 m. pradžioje || 14 788 920 797

Perkelta iš 2012 m. || -

2013 m. turimi asignavimai || 14 788 920 797

2013 m. panaudoti asignavimai || 14 788 920 797

2.1.2.       Techninė pagalba

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 0,25 % Bendrijos paramos kaimo plėtrai lėšų skiriama Komisijos techninei pagalbai. 2013 m. biudžete šiam tikslui iš pradžių buvo numatyta 14,5 mln. EUR. Iš jų 4,5 mln. EUR perskirstyta kitiems biudžeto punktams. 2013 m. pabaigoje skirta suma iš viso sudarė 7,6 mln. EUR.

2.2.           Mokėjimų asignavimų valdymas

2.2.1.       EŽŪFKP veiklos programos

Balsavimu patvirtintame 2013 m. biudžete mokėjimų asignavimai sudarė 12 489 mln. EUR. Be to, per metus surinktos asignuotosios pajamos (susigrąžintos sumos) sudarė 212,2 mln. EUR. Biudžeto vykdymo stebėsena ir 2013 m. valstybių narių pateiktų išlaidų prognozių analizė parodė, kad reikia papildomų 338 mln. EUR mokėjimų asignavimų. Ši suma buvo numatyta taisomaisiais biudžetais Nr. 2 ir 8.

Bendra 2013 m. valstybių narių EŽŪFKP veiklos programoms skirta suma siekė 12 951 mln. EUR, taip užtikrinant, kad būtų visiškai panaudoti patvirtinti tų metų mokėjimo asignavimai. 80 mln. EUR asignuotųjų pajamų buvo perkelta į 2014 m.

4 lentelė

Mokėjimų asignavimų valdymas 2013 m. – EŽŪFKP || Biudžeto punktas 05.040501 (sumos eurais)

Asignavimai 2013 m. pradžioje || 12 488 675 553

Perkėlimas į senesnes programas || -7 215 906

Taisomasis biudžetas Nr. 2 || 299 147 246

Taisomasis biudžetas Nr. 8 || 39 101 515

Susigrąžintos sumos (asignuotosios pajamos) || 212 191 255

2013 m. turimi asignavimai || 13 031 899 663

2013 m. panaudoti asignavimai || 12 951 405 528

2.2.2.       Techninė pagalba

2013 m. biudžete mokėjimų asignavimams skirta 8,5 mln. EUR. Metų pabaigoje mokėjimų suma iš viso sudarė 6,6 mln. EUR, o 1,8 mln. EUR buvo perskirstyta į kitus biudžeto punktus, paliekant tik nedidelę nepanaudotą sumą.

3.               2013 m. EŽŪFKP biudžeto vykdymas

3.1.           Įvadas

Paskutiniai 2007–2013 m. programavimo laikotarpio įsipareigojimai buvo prisiimti 2013 finansiniais metais. Kalbant apie mokėjimus, kaimo plėtros programos 2013 m. toliau buvo įgyvendinamos labai sparčiai, nors skirtingų programų įgyvendinimo lygis gerokai skyrėsi. Kai kurių iš jų įgyvendinimo procesą stabdė tebesitęsiantis ekonomikos ir finansų krizės poveikis. Vis dėlto reikia pažymėti, kad 2013 m. kaimo plėtros programos įgyvendintos beveik taip pat gerai kaip 2012 m., kai jų įgyvendinimas pasiekė aukščiausią to programavimo laikotarpio lygį.

3.2.           Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

3.2.1.       EŽŪFKP veiklos programos

5 lentelėje nurodytos sumos, kurias įsipareigota skirti kiekvienai valstybei narei 2013 m., ir Komisijos sprendimu 2006/636/EB paskirtos sumos (2013 m. tebegalioja 2010 m. balandžio mėn. pakeitimas).

2013 m. EŽŪFKP programoms numatyti įsipareigojimų asignavimai (14 789 mln. EUR) sutampa su metine paskirta suma, kadangi asignavimų iš ankstesnių metų perkelta nebuvo. Visi numatyti asignavimai buvo paskirstyti (14 789 mln. EUR).

5 lentelė

Komisijos sprendimas 2006/636/EB (galiojanti versija) ir 2013 m. pabaigoje asignuotos sumos

Biudžeto punktas 05.040501 || || (EUR)

VN || Komisijos sprendimas 2006/636/EB. ES lėšos 2013 m. || Perkeltos sumos įsipareigojimams finansuoti 2013 m. || 2013 finansiniais metais numatytos skirti sumos

|| (a) || (b) || (c=a+b)

AT || 532 956 948 || - || 532 956 948

BE || 77 776 632 || - || 77 776 632

BG || 395 699 781 || - || 395 699 781

CY || 21 037 942 || - || 21 037 942

CZ || 424 262 250 || - || 424 262 250

DE || 1 429 714 950 || - || 1 429 714 950

DK || 106 488 551 || - || 106 488 551

EE || 113 302 602 || - || 113 302 602

ES || 1 284 264 263 || - || 1 284 264 263

FI || 288 617 053 || - || 288 617 053

FR || 1 278 994 332 || - || 1 278 994 332

GR || 671 747 957 || - || 671 747 957

HU || 584 609 743 || - || 584 609 743

IE || 351 503 589 || - || 351 503 589

IT || 1 441 205 996 || - || 1 441 205 996

LT || 253 898 173 || - || 253 898 173

LU || 13 212 084 || - || 13 212 084

LV || 151 198 432 || - || 151 198 432

MT || 10 663 325 || - || 10 663 325

NL || 102 750 233 || - || 102 750 233

PL || 1 851 146 247 || - || 1 851 146 247

PT || 589 872 156 || - || 589 872 156

RO || 1 356 173 250 || - || 1 356 173 250

SE || 275 759 282 || - || 275 759 282

SI || 113 031 296 || - || 113 031 296

SK || 319 809 578 || - || 319 809 578

UK || 749 224 152 || - || 749 224 152

Iš viso || 14 788 920 797 || - || 14 788 920 797

3.2.2.       Techninė pagalba

6 lentelėje nurodyti 2013 m. panaudoti techninei pagalbai skirti įsipareigojimų asignavimai. Didžiausia dalis skirta Europos kaimo plėtros tinklui.

6 lentelė

Techninė pagalba. Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Biudžeto punktas 05.040502 ||  (EUR)

Aprašymas ||  Įsipareigota skirti suma

Europos kaimo plėtros tinklo (EKPT) kontaktinis centras || 3 680 715

Ekspertų grupės / koordinavimo komitetas / seminarai (EKPT) || 993 109

Informacinės technologijos || 2 234 949

Simbolių apsauga || 120 000

Kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų komitetas || 200 000

Leidiniai || 332 724

Iš viso || 7 561 497

3.3.           Mokėjimų asignavimų panaudojimas

3.3.1.       EŽŪFKP veiklos programos

Buvo panaudoti beveik visi mokėjimų asignavimai, numatyti balsavimu patvirtintame biudžete ir 2013 m. taisomuosiuose biudžetuose, taip pat asignuotosios pajamos, kurios buvo susigrąžintos (212,2 mln. EUR). Tik 80 mln. EUR asignuotųjų pajamų buvo perkelta į 2014 m. Todėl 2013 m. pabaigoje EŽŪFKP programoms iš viso išmokėta suma siekė 12 951 mln. EUR. 2013 m. atlikti mokėjimai tik šiek tiek mažesni už mokėjimus 2012 m. (-1,3 %).

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos 2013 m. skirtos išmokos pagal deklaravimo laikotarpius:

7 lentelė

Išmokos 2013 m. EŽŪFKP veiklos programos, mln. EUR

2012 m. II ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma || 1,36

2012 m. III ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma || 101,41

2012 m. IV ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma. || 4 660,86

2013 m. I ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma. || 2 816,76

2013 m. II ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma. || 2 034,25

2013 m. III ketvirtis. Pagal mokėjimo prašymus kompensuota suma || 3 336,77

Iš viso 2013 m. || 12 951,41

Kompensuoti visų sumų pagal 2013 m. III ketvirčio išlaidų deklaracijas kai kurioms EŽŪFKP programoms buvo neįmanoma, nes visi deklaruoti mokėjimai pasiekė 95 % įsipareigojimų. Suma, apie kurią kalbama, sudarė 108,1 mln. EUR.

Toliau pateiktoje diagramoje parodytas mėnesinis mokėjimų asignavimų panaudojimas per metus (2013 m. sausio–gruodžio mėn.). Panaudojimo tempas yra susijęs su keturių mokėjimo deklaracijų pateikimo tvarkaraščiu (sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir lapkričio 10 d. teikiant atitinkamai 2012 m. IV ketvirčio, 2013 m. I ketvirčio, 2013 m. II ketvirčio ir 2013 m. III ketvirčio mokėjimo prašymus) pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 16 straipsnio 2 dalį.

Diagramoje matyti, kad įprastinį mėnesinį mokėjimų tempą sutrikdė pinigų faktiniams mokėjimams atlikti stygius. Dėl to buvo vėluojama kompensuoti išlaidas pirmoje 2013 m. dalyje (nuo sausio iki birželio) ir metų pabaigoje.

1 diagrama

8 lentelėje 2013 finansiniais metais Komisijos išmokėtos sumos suskirstytos pagal valstybes nares ir pagal deklaravimo laikotarpius.

8 lentelė

Faktiniai mokėjimai, tenkantys vienai mokėjimo deklaracijai 2013 01 01–2013 12 31 laikotarpiu || (EUR)

VN || 2012 m. II ketv. || 2012 m. III ketv. || 2012 m. IV ketv. || 2013 m. I ketv. || 2013 m. II ketv. || 2013 m. III ketv. || Bendra suma

AT || || 836 515 || 331 814 190 || 127 376 837 || 39 750 259 || 27 148 330 || 526 926 131

BE || 1 356 815 || 12 522 568 || 7 950 799 || 7 798 596 || 18 797 420 || 4 294 812 || 52 721 009

BG || || 1 669 350 || 283 363 404 || 23 677 587 || 36 395 710 || 51 535 641 || 396 641 691

CY || || 119 426 || 8 399 421 || 371 423 || 10 335 087 || 3 807 860 || 23 033 218

CZ || || 1 419 545 || 78 076 553 || 190 292 418 || 69 636 922 || 33 650 485 || 373 075 923

DE || || 15 009 317 || 553 463 531 || 166 761 462 || 125 692 227 || 406 432 805 || 1 267 359 343

DK || || 544 800 || 20 819 553 || 11 508 507 || 7 885 609 || 21 761 441 || 62 519 910

EE || || 690 325 || 22 396 132 || 58 167 979 || 23 229 702 || 22 560 634 || 127 044 772

ES || || 5 250 246 || 436 330 470 || 156 449 969 || 172 123 598 || 268 163 498 || 1 038 317 781

FI || || 6 178 408 || 94 976 540 || 23 490 311 || 26 269 035 || 189 316 579 || 340 230 873

FR || || 11 095 350 || 379 275 505 || 156 574 508 || 109 911 877 || 341 945 860 || 998 803 101

GR || || || 34 521 995 || 18 579 197 || 23 489 616 || 149 202 302 || 225 793 111

HU || || 2 738 423 || 155 530 753 || 141 527 471 || 96 526 426 || 94 911 768 || 491 234 841

IE || || || 138 650 958 || 39 835 609 || 33 102 547 || 45 383 475 || 256 972 589

IT || || 10 817 054 || 615 765 572 || 177 179 662 || 201 988 864 || 269 382 496 || 1 275 133 647

LT || || 1 855 015 || 56 882 872 || 91 036 977 || 60 142 448 || 43 010 510 || 252 927 822

LU || || 18 613 || 3 228 406 || 5 102 824 || 772 913 || 972 148 || 10 094 904

LV || || 1 585 282 || 71 590 110 || 44 718 772 || 30 626 181 || 35 512 482 || 184 032 828

MT || || 59 570 || 4 824 853 || 1 069 305 || 1 789 859 || 1 938 604 || 9 682 192

NL || || 898 205 || 26 105 015 || 13 985 390 || 16 642 169 || 41 854 361 || 99 485 140

PL || || 14 777 345 || 525 534 266 || 592 656 005 || 374 453 575 || 313 551 349 || 1 820 972 541

PT || || || 178 295 471 || 88 154 509 || 147 628 609 || 242 371 875 || 656 450 463

RO || || || 211 380 555 || 402 188 251 || 123 832 849 || 454 235 474 || 1 191 637 130

SE || || 4 894 846 || 85 504 587 || 38 310 454 || 25 814 245 || 28 347 423 || 182 871 555

SI || || 544 448 || 52 726 850 || 10 743 015 || 44 473 003 || 18 147 799 || 126 635 115

SK || || 1 956 562 || 100 475 797 || 32 067 414 || 32 127 021 || 30 682 158 || 197 308 952

UK || || 5 932 692 || 182 971 651 || 197 138 808 || 180 808 724 || 196 647 072 || 763 498 948

Iš viso || 1 356 815 || 101 413 906 || 4 660 855 810 || 2 816 763 260 || 2 034 246 495 || 3 336 769 243 || 12 951 405 528

Visa 2013 m. išmokėta 12 951 mln. EUR suma panaudota tik išlaidoms kompensuoti. 2013 m. avansų išmokėta nebuvo.

9 lentelėje palyginamos kiekvienos valstybės narės 2013 ir 2012 m. EŽŪFKP išmokos. Bendra išmokų suma padidėjo 1,3 % (12,95 mlrd. EUR, palyginti su 13,12 mlrd. EUR).

9 lentelė

Išmokos valstybėms narėms. 2013 m. palyginti su 2012 m. || || || (EUR) ||

VN || 2012 || 2013 || Skirtumas tarp 2013 ir 2012 m.

Tarpiniai mokėjimai || Išankstinis finansavimas || Iš viso || Tarpiniai mokėjimai || Išankstinis finansavimas || Iš viso || (EUR) || (%)

AT || 535 931 653 || - || 535 931 653 || 526 926 131 || - || 526 926 131 || -9 005 523 || -1,68%

BE || 68 498 081 || - || 68 498 081 || 52 721 009 || - || 52 721 009 || -15 777 072 || -23,03%

BG || 306 792 409 || - || 306 792 409 || 396 641 691 || - || 396 641 691 || 89 849 282 || 29,29%

CY || 19 857 677 || - || 19 857 677 || 23 033 218 || - || 23 033 218 || 3 175 541 || 15,99%

CZ || 418 986 335 || - || 418 986 335 || 373 075 923 || - || 373 075 923 || -45 910 412 || -10,96%

DE || 1 311 026 530 || - || 1 311 026 530 || 1 267 359 343 || - || 1 267 359 343 || -43 667 188 || -3,33%

DK || 62 641 099 || - || 62 641 099 || 62 519 910 || - || 62 519 910 || -121 189 || -0,19%

EE || 129 243 153 || - || 129 243 153 || 127 044 772 || - || 127 044 772 || -2 198 381 || -1,70%

ES || 821 119 814 || - || 821 119 814 || 1 038 317 781 || - || 1 038 317 781 || 217 197 967 || 26,45%

FI || 302 322 832 || - || 302 322 832 || 340 230 873 || - || 340 230 873 || 37 908 041 || 12,54%

FR || 933 171 846 || - || 933 171 846 || 998 803 101 || - || 998 803 101 || 65 631 255 || 7,03%

GR || 330 814 548 || - || 330 814 548 || 225 793 111 || - || 225 793 111 || -105 021 437 || -31,75%

HU || 441 382 786 || - || 441 382 786 || 491 234 841 || - || 491 234 841 || 49 852 055 || 11,29%

IE || 325 682 973 || - || 325 682 973 || 256 972 589 || - || 256 972 589 || -68 710 384 || -21,10%

IT || 1 307 832 848 || - || 1 307 832 848 || 1 275 133 647 || - || 1 275 133 647 || -32 699 201 || -2,50%

LT || 235 267 314 || - || 235 267 314 || 252 927 822 || - || 252 927 822 || 17 660 509 || 7,51%

LU || 10 362 740 || - || 10 362 740 || 10 094 904 || - || 10 094 904 || -267 836 || -2,58%

LV || 213 228 656 || - || 213 228 656 || 184 032 828 || - || 184 032 828 || -29 195 829 || -13,69%

MT || 8 942 564 || - || 8 942 564 || 9 682 192 || - || 9 682 192 || 739 628 || 8,27%

NL || 102 291 084 || - || 102 291 084 || 99 485 140 || - || 99 485 140 || -2 805 944 || -2,74%

PL || 2 027 038 643 || - || 2 027 038 643 || 1 820 972 541 || - || 1 820 972 541 || -206 066 103 || -10,17%

PT || 679 279 269 || - || 679 279 269 || 656 450 463 || - || 656 450 463 || -22 828 806 || -3,36%

RO || 1 101 919 904 || - || 1 101 919 904 || 1 191 637 130 || - || 1 191 637 130 || 89 717 226 || 8,14%

SE || 293 194 504 || - || 293 194 504 || 182 871 555 || - || 182 871 555 || -110 322 949 || -37,63%

SI || 122 065 747 || - || 122 065 747 || 126 635 115 || - || 126 635 115 || 4 569 367 || 3,74%

SK || 272 943 075 || - || 272 943 075 || 197 308 952 || - || 197 308 952 || -75 634 124 || -27,71%

UK || 734 754 138 || - || 734 754 138 || 763 498 948 || - || 763 498 948 || 28 744 810 || 3,91%

Iš viso || 13 116 592 223 || - || 13 116 592 223 || 12 951 405 528 || - || 12 951 405 528 || -165 186 695 || -1,26%

3.3.2.       Techninė pagalba

2013 m. biudžete mokėjimų asignavimams skirta 6,6 mln. EUR. 10 lentelėje pateikiami mokėjimai, sugrupuoti pagal pagrindines kryptis. Didžiausia dalis skirta Europos kaimo plėtros tinklui.

10 lentelė

Techninė pagalba. Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Biudžeto punktas 05.040502 || (EUR)

Aprašymas || Sumokėta suma

Europos kaimo plėtros tinklo (EKPT) kontaktinis centras || 4 587 788

Ekspertų grupės / koordinavimo komitetas / seminarai (EKPT) || 610 428

Informacinės technologijos || 983 786

Kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų komitetas || 88 323

Simbolių apsauga || 108 000

Leidiniai || 177 499

Iš viso || 6 555 824

3.4.           Deklaruotų išlaidų analizė pagal kryptis ir priemones

11 lentelėje nurodyti 2013 m. valstybių narių deklaruoti mokėjimo prašymai pagal kryptis ir (arba) kaimo plėtros priemones (2012 m. IV ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis), 2007–2012 m. valstybių narių pateiktos suvestinės deklaruotų išlaidų sumos (2006 m. IV ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis), taip pat EŽŪFKP programų finansiniai planai (2007–2013 m; ES-27).

2013 m. daugiausia išlaidų patirta įgyvendinant 2 krypties priemones (47,9 %), toliau 1 krypties priemones – 29,8 %, 3 krypties priemones – 14,2 % ir 4 krypties priemones – 6,6 %. Šis išlaidų pasiskirstymas vis dar šiek tiek skiriasi nuo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio finansiniuose planuose numatyto paskirstymo (32,7 %, 45,5 %, 13,5 % ir 6,3 % atitinkamai 1–4 kryptims).

2 krypties priemonėms įgyvendinti daugiausia skiriamos metinės išmokos (pvz., agrarinės aplinkosaugos priemonėms), o pagal 1 ir 3 kryptis ir iš dalies 4 kryptį daugiausia įgyvendinamos daugiametės priemonės, kurioms taikomos ilgesnės tvirtinimo ir įgyvendinimo procedūros (pvz., investiciniai projektai).

11 lentelė

2013 m. EŽŪFKP deklaruotos išlaidos (2012 m. IV ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis) ir visų išlaidų suvestinė suma (2006 m. IV

ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis) palyginti su finansiniais planais*

|| 2013 m. deklaruotos išlaidos (2012 m. IV ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis) || Deklaruotų išlaidų suvestinė suma (2006 m. IV ketvirtis – 2013 m. III ketvirtis) || 2007–2013 m. finansiniai planai

EŽŪFKP kryptis ir (arba) priemonė ||  (mln. EUR) || (%) ||  (mln. EUR) || (%) ||  (mln. EUR) || (%)

111 Profesinis mokymas ir informavimas || 132,4 || 1,0 % || 518,6 || 0,8 % || 947,0 || 1,0 %

112 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas || 392,0 || 3,0 % || 2096,2 || 3,2 % || 2 841,2 || 3,0 %

113 Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės... || 349,3 || 2,7 % || 2051,9 || 3,1 % || 2 491,0 || 2,6 %

114 Naudojimasis konsultavimo paslaugomis || 26,7 || 0,2 % || 89,3 || 0,1 % || 198,0 || 0,2 %

115 Valdymo, pagalbos ir konsultavimo paslaugų... || 5,7 || 0,0 % || 24,8 || 0,0 % || 50,3 || 0,1 %

121 Žemės ūkio valdų modernizavimas || 1470,1 || 11,3 % || 8203,3 || 12,5 % || 11 636,0 || 12,1 %

122 Ekonominės miškų vertės didinimas || 44,5 || 0,3 % || 211,2 || 0,3 % || 369,4 || 0,4 %

123 Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės... || 576,2 || 4,4 % || 2991,0 || 4,5 % || 5 540,0 || 5,8 %

124 Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus || 37,5 || 0,3 % || 113,3 || 0,2 % || 295,4 || 0,3 %

125 Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir... || 591,3 || 4,5 % || 2338,4 || 3,6 % || 4 786,7 || 5,0 %

126 Nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusio žemės... || 78,3 || 0,6 % || 348,6 || 0,5 % || 654,1 || 0,7 %

131 Bendrijos teisės aktais pagrįstų standartų... || 3,9 || 0,0 % || 59,5 || 0,1 % || 69,1 || 0,1 %

132 Ūkininkų dalyvavimas maisto kokybės... || 16,3 || 0,1 % || 65,4 || 0,1 % || 131,1 || 0,1 %

133 Informavimas ir skatinimas || 20,1 || 0,2 % || 66,8 || 0,1 % || 167,3 || 0,2 %

141 Pusiau natūrinis ūkininkavimas || 73,7 || 0,6 % || 609,7 || 0,9 % || 807,3 || 0,8 %

142 Gamintojų grupės || 34,7 || 0,3 % || 153,0 || 0,2 % || 240,7 || 0,3 %

143 Tiesioginės išmokos (BG ir RO) || 1,3 || 0,0 % || 7,1 || 0,0 % || 15,8 || 0,0 %

144 Restruktūrizuojamos valdos || 14,2 || 0,1 % || 146,9 || 0,2 % || 200,4 || 0,2 %

1 kryptis || 3 868,3 || 29,8 % || 20 095,0 || 30,5 % || 31 440,6 || 32,7 %

211 Išmokos ūkininkams dėl nepalankių gamtos… || 1079,7 || 8,3 % || 6 265,6 || 9,5 % || 6 725,5 || 7,0 %

212 Išmokos ūkininkams nepalankiose... || 993,7 || 7,6 % || 6 357,2 || 9,7 % || 7 500,9 || 7,8 %

213 „Natura 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios... || 40,8 || 0,3 % || 165,9 || 0,3 % || 583,2 || 0,6 %

214 Agrarinės aplinkosaugos išmokos || 3338,0 || 25,7 % || 18 599,1 || 28,2 % || 22 929,9 || 23,9 %

215 Gyvūnų gerovės išmokos || 95,7 || 0,7 % || 399,0 || 0,6 % || 885,1 || 0,9 %

216 Negamybinės investicijos || 113,1 || 0,9 % || 328,8 || 0,5 % || 544,2 || 0,6 %

221 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas... || 194,6 || 1,5 % || 1 225,6 || 1,9 % || 1 710,9 || 1,8 %

222 Pirmasis agrarinės miškininkystės sistemų... || 0,2 || 0,0 % || 0,5 || 0,0 % || 10,7 || 0,0 %

223 Pirmasis ne žemės ūkio paskirties žemės... || 25,2 || 0,2 % || 116,0 || 0,2 % || 256,6 || 0,3 %

224 „Natura 2000“ išmokos || 15,6 || 0,1 % || 33,2 || 0,1 % || 74,9 || 0,1 %

225 Miškų aplinkosaugos išmokos || 11,4 || 0,1 % || 40,9 || 0,1 % || 134,4 || 0,1 %

226 Miškininkystės potencialo atkūrimas ir... || 199,1 || 1,5 % || 962,2 || 1,5 % || 1 622,1 || 1,7 %

227 Negamybinės investicijos || 120,1 || 0,9 % || 380,4 || 0,6 % || 772,6 || 0,8 %

2 kryptis || 6 227,14 || 47,9 % || 34 874,30 || 53,0 % || 43 751,13 || 45,5 %

311 Skatinimas užsiimti ne žemės ūkio veikla || 183,9 || 1,4 % || 714,0 || 1,1 % || 1 236,8 || 1,3 %

312 Verslo kūrimas ir plėtra || 249,0 || 1,9 % || 881,3 || 1,3 % || 2 046,0 || 2,1 %

313 Turizmo veiklos skatinimas || 140,7 || 1,1 % || 482,8 || 0,7 % || 1 227,0 || 1,3 %

321 Pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo … || 561,7 || 4,3 % || 1963,2 || 3,0 % || 3 649,8 || 3,8 %

322 Kaimo atnaujinimas ir plėtra || 503,1 || 3,9 % || 2299,1 || 3,5 % || 3 338,9 || 3,5 %

323 Kaimo paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas || 183,4 || 1,4 % || 682,2 || 1,0 % || 1 201,6 || 1,2 %

331 Mokymas ir informavimas || 15,5 || 0,1 % || 58,6 || 0,1 % || 112,7 || 0,1 %

341 Įgūdžių įgijimas, pritaikymas ir įgyvendinimas || 9,7 || 0,1 % || 73,6 || 0,1 % || 121,9 || 0,1 %

3 kryptis || 1 847,15 || 14,2 % || 7 154,7 || 10,9 % || 12 934,5 || 13,5 %

411 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas... || 61,5 || 0,5 % || 145,4 || 0,2 % || 530,7 || 0,6 %

412 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas... || 10,5 || 0,1 % || 21,3 || 0,0 % || 152,7 || 0,2 %

413 Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas... || 624,0 || 4,8 % || 1707,6 || 2,6 % || 4143,7 || 4,3 %

421 Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas || 19,3 || 0,1 % || 47,0 || 0,1 % || 232,3 || 0,2 %

431 Vietos veiklos grupės veikla, įgūdžių... || 148,4 || 1,1 % || 545,8 || 0,8 % || 973,9 || 1,0 %

4 kryptis || 863,6 || 6,6 % || 2467,1 || 3,7 % || 6 033,4 || 6,3 %

511 Techninė pagalba || 191,3 || 1,5 % || 833,5 || 1,3 % || 1533,2 || 1,6 %

611 Tiesioginės išmokos (BG ir RO) || -0,3 || 0,0 % || 437,0 || 0,7 % || 437,8 || 0,5 %

Bendra suma || 12 997,1 || 100,0 % || 65 861,7 || 100,0 % || 96 130,7 || 100,0 %

*Valstybės narės išlaidų deklaracijas teikia kas ketvirtį. Tačiau n metais IV ketvirčio deklaracijos teikiamos n+1 metų sausio mėn. Taigi atitinkamos Komisijos kompensacijos valstybėms narėms n metais atliekamos nuo n-1 metų IV ketvirčio iki n metų III ketvirčio.

3.5.           EŽŪFKP programų įgyvendinimas

2 diagramoje parodytas kaimo plėtros programų finansinio įgyvendinimo lygis kiekvienoje valstybėje narėje: mokėjimai nuo programavimo laikotarpio pradžios iki 2013 m., įskaitant 2013 m. IV ketvirtį, kurio išlaidos kompensuojamos 2014 finansiniais metais, lyginami su finansiniame plane numatytais 2007–2013 m. įsipareigojimais. Kadangi 2013 m. buvo paskutiniai įsipareigojimų priėmimo metai, įgyvendinimo lygis prilygsta įsisavinimo lygiui (mokėjimai, atlikti nuo programavimo laikotarpio pradžios, palyginti su visais 2007–2013 m. asignavimais). Visų EŽŪFKP programų finansinio įgyvendinimo vidurkis yra 80 %.

2 diagramoje parodyta, kad dauguma valstybių narių panaudojo daugiau kaip 80 % 2007–2013 m. asignavimų.

Taikant N+2 taisyklę iki 2013 m. pabaigos teko panaikinti palyginti mažai įsipareigojimų kaimo plėtros programoms. Šių panaikintų įsipareigojimų suma sudarė 164,6 mln. EUR ir jie yra susiję su 2008, 2009 ir 2010 m. 2011 m. įsipareigojimai bus panaikinti 2014 m.

Top