EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Veiksmingesnės nemokumo bylų visoje ES taisyklės

Veiksmingesnės nemokumo bylų visoje ES taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo bylų, su kuriomis susiję asmenys ar įmonės, vykdantys veiklą ar turintys finansinių interesų kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje nei ta, kurioje jie įprastai yra, administravimą.
 • Juo nauja redakcija išdėstomas ir pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamentu nustatomos visoje ES taikomos taisyklės, pagal kurias galima nustatyti:
  • kuris teismas turi jurisdikciją iškelti nemokumo bylą;
  • taikytiną nacionalinę teisę;
  • teismo sprendimo pripažinimą, kai įmonė, pardavėjas arba asmuo tampa nemokus.
 • Jis netaikomas Danijai.

Situacijos, kurioms taikomas šis reglamentas

Reglamentas taikomas byloms, kuriose dalyvauja visi skolininko kreditoriai ar didelė tokių kreditorių dalis, kurios grindžiamos teisės aktais dėl nemokumo ir kuriose sanavimo, skolos sureguliavimo, reorganizavimo arba likvidavimo tikslais:

 • 1.

  skolininkas netenka viso savo turto ar jo dalies ir paskiriamas nemokumo specialistas, pavyzdžiui, bankroto administratorius;

 • 2.

  skolininko turtą ir reikalus kontroliuoja ar prižiūri teismas arba

 • 3.
  laikinai sustabdomi atskiri vykdymo procesai, kad galėtų įvykti skolininko ir jo kreditorių derybos. Tokia situacija galima tik, jeigu:
  • bylomis, kurios yra sustabdomos, siekiama apsaugoti visus kreditorius bendrai;
  • nepavykus deryboms – tuomet iškeliama viena iš pirmiau nurodytų dviejų bylų.

Reglamentas taikomas „prevencinėms“ nemokumo byloms, kurios yra numatytos pagal nacionalinę teisę ir gali būti iškeltos ankstyvuoju etapu, siekiant padidinti galimybes išgelbėti verslą. Šie procesai yra išvardyti A priede. Jis taip pat apima didesnį asmenų nemokumo bylų spektrą.

Jurisdikcija

 • Bylos nagrinėjamos tos ES šalies, kurioje yra skolininko pagrindinių interesų vieta, teismuose. Daroma prielaida, kad tai yra:
  • registruotos buveinės vieta įmonės ar juridinio asmens atveju;
  • pagrindinė verslo vieta asmens, kuris vykdo ūkinę komercinę ar profesinę veiklą, atveju;
  • įprastinė gyvenamoji vieta bet kurio kito asmens atveju.
 • Šios prielaidos netaikomos, jei vieta pakeičiama tam tikrą laikotarpį iki nemokumo bylos iškėlimo.
 • Jei skolininko veiklos vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje yra pagrindinių interesų vieta, tokia ES šalis taip pat gali iškelti skolininkui nemokumo bylą. Tačiau tokios „šalutinės nemokumo bylos“ apima tik toje šalyje esantį turtą.
 • Reglamentu suteikiama daugiau galimybių išgelbėti įmones, išvengiant lygiagrečių šalutinių bylų iškėlimo, kai vietos kreditorių interesai yra kitaip garantuojami.

Taikytina teisė

Apskritai, taikytina teisė yra tos šalies, kurioje nagrinėjama byla, teisė. Ši teisė reglamentuoja bylos iškėlimo ir užbaigimo sąlygas bei jos eigą. Visų prma ji nustato:

 • skolininkus, kuriems iškeliama byla;
 • nuosavybę, kuri sudaro nemokaus subjekto turto dalį;
 • kreditoriaus teises po bylos užbaigimo;
 • koks subjektas turi padengti bylos sąnaudas ir išlaidas.

Pripažinimas ir vykdymas

Teismo sprendimui, kuriuo iškeliama nemokumo byla, įsiteisėjus vienoje ES šalyje, jis turi būti pripažintas visose kitose ES šalyse su tomis pačiomis pasekmėmis.

Nemokumo registrai

Siekiant pagerinti susijusios informacijos teikimą kreditoriams bei teismams ir užkirsti kelią lygiagrečių nemokumo bylų iškėlimui, ES šalys turi skelbti susijusią informaciją apie tarpvalstybines nemokumo bylas viešai prieinamame internetiniame registre. Šie registrai bus tarpusavyje sujungti per Europos e. teisingumo portalą ir veiks pagal ES duomenų apsaugos taisykles.

Įmonių grupių nemokumo bylos

Reglamentu sukuriamas specialus metodas, skirtas spręsti įmonių grupės narių nemokumo klausimus. Tai apima:

 • taisykles, kuriomis įvairūs nemokumo specialistai ir susiję teismai yra įpareigojami bendradarbiauti ir palaikyti ryšius vieni su kitais;
 • ribotas nemokumo specialisto teises dalyvauti bylose, susijusiose su kitu tos pačios grupės nariu;
 • specialią bylų, susijusių su ta pačių įmonių grupe, koordinavimo sistemą („grupės koordinavimo procesą“).

Dalinis priedų pakeitimas

Šis reglamentas buvo du kartus iš dalies pakeistas:

 • Reglamentu (ES) 2017/353 pakeistas Reglamento (ES) 2015/848 A priedas (nemokumo bylų sąrašas) ir B priedas (nemokumo specialistų sąrašas) naujais sąrašais, atsižvelgiant į Lenkijos pateiktą informaciją;
 • Reglamentu (ES) 2018/946 pakeisti A ir B priedai, gavus pranešimus apie pakeitimus iš Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Latvijos ir Portugalijos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2017 m. birželio 26 d. Reglamentu (ES) 2015/848 buvo peržiūrėtas ir pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 (ir jo vėlesni daliniai pakeitimai).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (nauja redakcija) (OL L 141, 2015 6 5, p. 19–72)

Vėlesni Reglamento (ES) 2015/848 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2017 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1105, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 160, 2017 6 22, p. 1–26)

paskutinis atnaujinimas 08.04.2019

Į viršų