EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0064

2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija)

OJ L 176, 5.7.2011, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 313 - 325

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj

5.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 176/24


TARYBOS DIREKTYVA 2011/64/ES

2011 m. birželio 21 d.

dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/79/EEB dėl mokesčių, taikomų cigaretėms, derinimo (1), 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/80/EEB dėl mokesčių, taikomų kitam nei cigaretės pramoniniam tabakui, derinimo (2) ir 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiamos (4). Dėl aiškumo ir racionalumo minėtos direktyvos turėtų būti kodifikuotos, sujungiant jas į vieną aktą.

(2)

Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys su tabako produktais susijusius fiskalinius klausimus, turi užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir kartu aukštą sveikatos apsaugos lygį, kaip reikalaujama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, kad tabako produktai gali labai pakenkti sveikatai ir kad Sąjunga yra Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) Šalis. Reikėtų atsižvelgti į padėtį, susijusią su kiekviena iš įvairių apdoroto tabako rūšių.

(3)

Vienas iš Europos Sąjungos sutarties tikslų yra palaikyti ekonominę sąjungą, kuri savo savybėmis būtų panaši į vidaus rinką, kurioje veiktų sveika konkurencija. Kalbant apie apdorotą tabaką, šio tikslo įgyvendinimas reiškia, kad šio sektoriaus produktų suvartojimui įtakos turinčių mokesčių taikymas valstybėse narėse neturi iškreipti konkurencijos sąlygų ir trukdyti laisvam produktų judėjimui Sąjungoje.

(4)

Reikėtų apibrėžti įvairias apdoroto tabako rūšis, besiskiriančias savo savybėmis ir naudojimo būdu.

(5)

Reikia atskirti cigaretėms sukti naudojamą susmulkintą tabaką ir kitą rūkomąjį tabaką.

(6)

Tabako ritinėliai, kurie yra tinkami rūkyti tokie, kokie jie yra, po paprasto parengimo rankomis, taip pat turėtų būti laikomi cigaretėmis siekiant vienodo šių produktų apmokestinimo.

(7)

Gamintojas turi būti apibrėžtas kaip fizinis arba juridinis asmuo, kuris faktiškai ruošia tabako produktus ir nustato maksimalią mažmeninę pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei, kurioje atitinkami produktai turi būti išleisti vartojimui.

(8)

Siekiant vienodo ir sąžiningo apmokestinimo, cigarečių, cigarų bei cigarilių ir kitų rūkomojo tabako produktų terminų apibrėžtys turėtų būti nustatytos taip, kad atitinkamai tabako ritinėliai, kurie pagal jų ilgį gali būti laikomi dviem ar daugiau cigarečių, nustatant akcizą būtų laikomi dviem ar daugiau cigarečių, cigaras, kuris daugeliu atžvilgių panašus į cigaretę, nustatant akcizą būtų laikomas cigarete, rūkomasis tabakas, kuris daugeliu atžvilgių panašus į susmulkintą tabaką, kuris skirtas cigaretėms sukti, nustatant akcizą būtų laikomas smulkintu tabaku, o tabako liekanos būtų aiškiai apibrėžtos. Atsižvelgiant į ekonominius sunkumus, su kuriais susidurtų atitinkami veiklos vykdytojai Vokietijoje ir Vengrijoje, Vokietijai ir Vengrijai turėtų būti leista cigarų ir cigarilių apibrėžties taikymą atidėti iki 2015 m. sausio 1 d.

(9)

Kiek tai yra susiję su akcizais, struktūrų derinimas visų pirma turi užtikrinti, kad, taikant mokestį, nebus iškreipta konkurencija tai pačiai grupei priklausančiose atskirose apdoroto tabako kategorijose ir, atitinkamai, bus įgyvendintas valstybių narių nacionalinių rinkų atidarymas.

(10)

Konkurencijai būtini poreikiai apima laisvai formuojamų kainų sistemą visose apdoroto tabako grupėse.

(11)

Cigaretėms taikomo akcizo struktūra turi apimti ne tik specifinį komponentą, skaičiuojamą vienam produkto vienetui, bet ir proporcinį komponentą, nustatomą pagal mažmeninę pardavimo kainą, įskaitant visus mokesčius. Cigaretėms taikomas apyvartos mokestis veikia taip pat, kaip ad valorem akcizas, ir į tai turėtų būti atsižvelgiama nustatant akcizo specifinio komponento santykį su visa mokesčių suma.

(12)

Nedarant poveikio mišriai mokesčių struktūrai ir specifinio komponento maksimaliai procentinei daliai visoje mokesčių sumoje, valstybėms narėms turėtų būti suteikta veiksmingų priemonių cigaretėms taikyti specifinį ar minimalų akcizą, siekiant užtikrinti, jog visoje Sąjungoje būtų taikomas bent minimalus akcizų tarifas.

(13)

Kad vidaus rinka veiktų tinkamai, būtina nustatyti minimalų akcizą visų kategorijų apdorotam tabakui.

(14)

Cigarečių atžvilgiu turėtų būti užtikrintos neutralios gamintojų konkurencijos sąlygos, turėtų būti sumažintas tabako rinkų suskaidymas ir turėtų būti pabrėžiami sveikatos apsaugos tikslai. Todėl su kaina susijęs minimalus apmokestinimas turėtų būti nustatomas pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, o minimali (išreikšta pinigais) suma turėtų būti taikoma visoms cigaretėms. Dėl tų pačių priežasčių vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina taip pat turėtų būti orientyru vertinant specifinio akcizo svarbą visai mokesčių sumai.

(15)

Svarbiausiose tabako produktų grupėse, taip pat ir susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, ypač cigarečių, kainų ir akcizų lygiuose tarp valstybių narių dar yra didelių skirtumų, kurie gali trukdyti veikti vidaus rinkai. Tam tikra valstybėse narėse taikomų mokesčių lygių konvergencija padėtų sumažinti sukčiavimą ir kontrabandą Sąjungoje.

(16)

Tokia konvergencija taip pat padėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Apmokestinimo lygis yra pagrindinis veiksnys, kuris daro įtaką tabako produktų kainoms, o tai atitinkamai turi įtakos vartotojų rūkymo įpročiams. Sukčiavimas ir kontrabanda kelia pavojų nuo mokesčių priklausančiam kainų lygiui, ypač cigarečių ir susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, kainų lygiui, ir taip trukdo siekti tabako kontrolės ir sveikatos apsaugos tikslų.

(17)

Reikėtų suderinti visų produktų, išskyrus cigaretes, priskiriamų tai pačiai apdoroto tabako grupei, apmokestinimo lygį. Vidaus rinkos veikimui tinkamiausia mišrų minimalų akcizą nustatyti procentine išraiška, suma už vieną kilogramą arba už nurodytą vienetų skaičių.

(18)

Susmulkintam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, Sąjungos su kaina siejamas minimalus apmokestinimas turėtų būti nustatomas taip, kad poveikis būtų panašus, kaip cigarečių atveju, o vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina turėtų būti laikoma orientaciniu dydžiu.

(19)

Būtina pasiekti, kad minimalus susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, apmokestinimas būtų panašaus lygio kaip cigaretėms taikomas minimalus apmokestinimas, kad būtų labiau atsižvelgta į abiejų produktų konkurencijos lygį, kurį atspindi nagrinėti vartojimo modeliai, taip pat į tai, kad abu produktai vienodai žalingi.

(20)

Portugalijai turėtų būti suteikta galimybė taikyti sumažintą akcizą cigaretėms, pagamintoms smulkių gamintojų ir vartojamoms tolimiausiuose Azorų ir Madeiros salų regionuose.

(21)

Pereinamieji laikotarpiai turėtų leisti valstybėms narėms sklandžiai prisitaikyti prie mišriojo akcizo lygių, tokiu būdu apribojant galimą šalutinį poveikį.

(22)

Siekiant išvengti žalos Korsikos ekonominei ir socialinei pusiausvyrai, yra labai svarbu ir pateisinama iki 2015 m. gruodžio 31 d. nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą, pagal kurią Prancūzija cigaretėms ir kitam apdorotam tabakui, skirtam vartoti Korsikoje, gali taikyti mažesnį nei nacionalinis akcizo tarifą. Iki tos datos apdoroto tabako, skirto vartoti Korsikoje, apmokestinimo taisyklės turėtų būti visiškai suderintos su žemyninėje Prancūzijos dalyje taikomomis taisyklėmis. Nepaisant to, reikėtų vengti pernelyg staigaus pasikeitimo, todėl šiuo metu Korsikoje cigaretėms ir susmulkintam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, taikomas akcizas turėtų būti didinamas palaipsniui.

(23)

Daugelis valstybių narių atleidžia nuo akcizo arba grąžina jį už tam tikrą apdorotą tabaką, atsižvelgdamos į jo panaudojimą, ir šioje direktyvoje reikia reglamentuoti minėtąjį atleidimą nuo akcizo arba jo grąžinimą.

(24)

Reikėtų nustatyti tvarką, kuri leistų šioje direktyvoje nurodytus tarifus arba sumas reguliariai peržiūrėti pagal Komisijos ataskaitą, atsižvelgiant į visus atitinkamus veiksnius.

(25)

Ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji akcizo, kurį valstybės narės taiko apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų derinimo principai.

2   SKYRIUS

TERMINŲ APIBRĖŽTYS

2 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje apdorotas tabakas – tai:

a)

cigaretės;

b)

cigarai ir cigarilės;

c)

rūkomasis tabakas:

i)

susmulkintas tabakas, skirtas cigaretėms sukti;

ii)

kitas rūkomasis tabakas.

2.   Produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, tačiau kitaip atitinkantys 3 straipsnyje ar 5 straipsnio 1 dalyje išvardytus kriterijus, yra laikomi cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku.

Nepaisant pirmos pastraipos, produktai, kurių sudėtyje nėra tabako ir kurie naudojami tik medicinos tikslams, nelaikomi apdorotu tabaku.

3.   Nepaisant galiojančių Sąjungos nuostatų, šio straipsnio 2 dalyje ir 3, 4 bei 5 straipsniuose nurodytos terminų apibrėžtys nedaro poveikio tuose straipsniuose nurodytoms skirtingoms produktų grupėms taikomo apmokestinimo būdo arba mokesčio dydžio pasirinkimui.

3 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje cigaretės – tai:

a)

tabako ritinėliai, tinkami rūkymui tokie, kokie jie yra, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalyje;

b)

tabako ritinėliai, kurie paprastu nepramoniniu būdu gali būti įkišti į vamzdelius, pagamintus iš cigarečių popieriaus;

c)

tabako ritinėliai, kurie paprastu nepramoniniu būdu gali būti įvynioti į cigarečių popierių.

2.   Taikant akcizą, 1 dalyje nurodytas tabako ritinėlis laikomas dviem cigaretėmis, jei jo ilgis be filtro ar kandiklio yra didesnis kaip 8 cm, bet ne didesnis kaip 11 cm, ir laikomas trimis cigaretėmis, jei jo ilgis be filtro ar kandiklio yra didesnis kaip 11 cm, bet ne didesnis kaip 14 cm ir taip toliau.

4 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje toliau išvardyti produktai laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra:

a)

tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako;

b)

tabako ritinėliai su smulkinto mišinio užpildu, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, visiškai dengiantį produktą ir pagamintą iš regeneruoto tabako, tam tikrais atvejais apimant filtrą, tačiau cigarų su galvutėmis atveju neapimant galvutės, jeigu jų vieneto svoris, neįskaitant filtro ar kandiklio, yra ne mažesnis kaip 2,3 g ir ne didesnis kaip 10 g, o ne mažiau kaip trečdalyje ritinėlio ilgio apskritimo perimetras yra ne mažesnis kaip 34 mm.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Vokietija ir Vengrija gali ir toliau taikyti toliau pateiktą pastraipą iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Toliau išvardyti produktai yra laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu juos galima rūkyti tokius, kokie jie yra:

a)

tabako ritinėliai, pagaminti vien iš natūralaus tabako;

b)

tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą pagamintą iš natūralaus tabako;

c)

tabako ritinėliai su smulkinto mišinio užpildu, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, visiškai dengiantį produktą, tam tikrais atvejais apimant filtrą, bet ne tada, kai cigaro filtras ir rišiklis pagaminti iš regeneruoto tabako, jeigu vieneto svoris be filtro ar kandiklio yra ne mažesnis kaip 1,2 g, ir kurių apvalkalas yra sudėtas spiraline forma ne mažesniu kaip 30o smailiu kampu išilginės cigaro ašies atžvilgiu;

d)

tabako ritinėliai su smulkinto mišinio užpildu, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, visiškai dengiantį produktą ir pagamintą iš regeneruoto tabako, tam tikrais atvejais apimant filtrą, tačiau cigarų su filtrais atveju filtrą paliekant neįsuktą, jeigu jų vieneto svoris, neįskaitant filtro ar kandiklio, yra ne mažesnis kaip 2,3 g, o ne mažiau kaip trečdalyje ritinėlio ilgio apskritimo perimetras yra ne mažesnis kaip 34 mm.

3.   Produktai, kurių sudėtyje yra kitų nei tabakas medžiagų, tačiau jie atitinka 1 dalyje išvardytus kriterijus, laikomi cigarais arba cigarilėmis.

5 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje rūkomasis tabakas – tai:

a)

tabakas, kuris buvo supjaustytas arba kitaip susmulkintas, suspaustas į briketus arba nesuspaustas, kurį galima rūkyti ir be tolesnio pramoninio apdorojimo;

b)

mažmeninei prekybai skirtos tabako liekanos, kurioms netaikomas 3 straipsnis ir 4 straipsnio 1 dalis, ir kurios gali būti rūkomos. Šiame straipsnyje tabako liekanos – tabako lapų liekanos ir šalutiniai produktai, gauti apdorojant tabaką ar gaminant tabako produktus.

2.   Rūkomasis tabakas, kurio daugiau kaip 25 % svorio sudaro mažesnio kaip 1,5 mm pločio dalelės, yra laikomas cigaretėms sukti skirtu susmulkintu tabaku.

Valstybės narės cigaretėms sukti skirtu susmulkintu tabaku taip pat gali laikyti rūkomąjį tabaką, kurio daugiau kaip 25 % svorio sudaro 1,5 mm ar didesnio pločio dalelės ir kuris buvo parduotas arba skirtas parduoti cigaretėms sukti.

6 straipsnis

Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris iš tabako gamina mažmeniniam pardavimui skirtus produktus, yra laikomas gamintoju.

3   SKYRIUS

CIGARETĖMS TAIKOMOS NUOSTATOS

7 straipsnis

1.   Sąjungoje pagamintoms, taip pat iš trečiųjų šalių importuotoms cigaretėms taikomas ad valorem akcizas, skaičiuojamas pagal maksimalią mažmeninę pardavimo kainą, įskaitant muitą, ir specifinis akcizas, skaičiuojamas produkto vienetui.

Nepaisant pirmos pastraipos, valstybės narės į cigaretėms taikomo ad valorem akcizo skaičiavimo bazę gali neįtraukti muitų.

2.   Ad valorem akcizo tarifas ir specifinio akcizo dydis turi būti vienodi visoms cigaretėms.

3.   Baigiamajame struktūrų derinimo etape visose valstybėse narėse cigaretėms nustatomas vienodas specifinio akcizo ir ad valorem akcizo bei apyvartos mokesčio dydžio santykis taip, kad mažmeninių pardavimo kainų skalė teisingai atspindėtų gamintojų pardavimo kainų skirtumus.

4.   Prireikus cigaretėms taikomą akcizą gali sudaryti minimalus mokesčių komponentas, su sąlyga, kad bus griežtai laikomasi mišrios mokesčių struktūros ir specifinio akcizo komponento ribų, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

8 straipsnis

1.   Specifinio akcizo komponento procentinė dalis bendroje cigaretėms taikomų mokesčių sumoje nustatoma pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

2.   Vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų išleistų vartoti cigarečių bendrą vertę, grindžiamą mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalintą iš viso išleistų vartoti cigarečių kiekio. Ji nustatoma kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 1 d. remiantis duomenimis, susijusiais su visais tokiais praėjusių kalendorinių metų išleistais vartoti kiekiais.

3.   Iki 2013 m. gruodžio 31 d. specifinis akcizo komponentas neturi sudaryti mažiau kaip 5 % arba daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, kuri apskaičiuojama susumavus:

a)

specifinį akcizą;

b)

ad valorem akcizą ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) nuo vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos.

4.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. cigaretėms taikomas specifinis akcizo komponentas neturi sudaryti mažiau kaip 7,5 % ir daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, kuri apskaičiuojama susumavus:

a)

specifinį akcizą;

b)

ad valorem akcizą ir PVM nuo vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos.

5.   Jei valstybėje narėje pasikeičia vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina ir dėl to specifinis akcizo komponentas, išreikštas visos mokesčių sumos procentine dalimi, nebesiekia 5 % arba 7,5 %, atsižvelgiant į tai, kuri riba taikoma, arba sudaro daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, atitinkama valstybė narė, nukrypdama nuo 3 ir 4 dalių, iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio kainos pasikeitimo, sausio 1 d. gali nekoreguoti specifinio akcizo dydžio.

6.   Atsižvelgdamos į šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis ir 7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, valstybės narės gali taikyti minimalų akcizą cigaretėms.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės cigaretėms taiko minimalius vartojimo mokesčius pagal šiame skyriuje nustatytas taisykles.

2.   1 dalis taikoma mokesčiams, kurie pagal šio skyriaus nuostatas taikomi cigaretėms, būtent:

a)

specifiniam akcizui už produkto vienetą;

b)

ad valorem akcizui, apskaičiuotam pagal maksimalią mažmeninę pardavimo kainą;

c)

PVM, proporcingam mažmeninei pardavimo kainai.

10 straipsnis

1.   Cigaretėms taikomas mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir ad valorem akcizas, išskyrus PVM) sudaro ne mažiau kaip 57 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 64 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

Tačiau valstybės narės, taikančios ne mažiau kaip 101 EUR už 1 000 cigarečių akcizą pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, gali nesilaikyti pirmoje pastraipoje nustatyto 57 % reikalavimo.

2.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. cigaretėms taikomas mišrusis akcizas sudaro ne mažiau kaip 60 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 90 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

Tačiau valstybės narės, taikančios ne mažiau kaip 115 EUR už 1 000 cigarečių akcizą pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, gali nesilaikyti pirmoje pastraipoje nustatyto 60 % reikalavimo.

Bulgarijai, Estijai, Graikijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai ir Rumunijai leidžiama taikyti pereinamąjį laikotarpį iki 2017 m. gruodžio 31 d., kad būtų įgyvendinti pirmoje ir antroje pastraipose nustatyti reikalavimai.

3.   Valstybės narės laipsniškai didina akcizus, kad 2 dalyje nurodytą dieną būtų įvykdyti toje dalyje nurodyti reikalavimai.

11 straipsnis

1.   Jei valstybėje narėje pasikeičia vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina ir dėl to mišrusis akcizas nebesiekia 10 straipsnio atitinkamai 1 dalies pirmame sakinyje ir 2 dalies pirmame sakinyje nurodyto lygio, tokia valstybė narė gali nekoreguoti to akcizo iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio pasikeitimo, sausio 1 d.

2.   Jei valstybė narė padidina cigarečių PVM, ji gali sumažinti mišrųjį akcizą iki dydžio, kuris, išreikštas vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi, būtų lygus PVM tarifo padidėjimui, taip pat išreikštam vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi, netgi jei dėl tokio koregavimo mišrusis akcizas nebesiektų 10 straipsnio atitinkamai 1 dalies pirmame sakinyje ir 2 dalies pirmame sakinyje nustatyto lygio, išreikšto vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi.

Tačiau valstybė narė vėl padidina tą akcizą, kad iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio sumažėjimo, sausio 1 d. pasiektų bent jau šį lygį.

12 straipsnis

1.   Portugalijai leidžiama taikyti sumažintą akcizą – iki 50 % mažesnį, už numatytą 10 straipsnyje cigaretėms, pagamintoms smulkių gamintojų, kurių kiekvieno metinė produkcija neviršija 500 tonų, ir vartojamoms tolimiausiuose Azorų ir Madeiros salų regionuose.

2.   Nukrypstant nuo 10 straipsnio, Prancūzija nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali toliau taikyti sumažintą akcizo tarifą cigaretėms, išleistoms vartoti Korsikos departamentuose, neviršijant metinės 1 200 tonų kvotos. Sumažintas tarifas:

a)

iki 2012 m. gruodžio 31 d., ne mažiau kaip 44 % kainos tų cigarečių, kurios patenka į paklausiausių tuose departamentuose cigarečių kainų kategoriją;

b)

nuo 2013 m. sausio 1 d., ne mažiau kaip 50 % vidutinės svertinės mažmeninės vartojimui išleistų cigarečių pardavimo kainos; šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 88 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą;

c)

nuo 2015 m. sausio 1 d., ne mažiau kaip 57 % vidutinės svertinės mažmeninės vartojimui išleistų cigarečių pardavimo kainos; šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 90 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

4   SKYRIUS

KITAM NEI CIGARETĖS APDOROTAM TABAKUI TAIKOMOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Toliau išvardytoms Sąjungoje pagaminto, taip pat iš trečiųjų šalių importuoto apdoroto tabako grupėms kiekvienoje valstybėje narėje yra taikomas minimalus akcizas, kaip nustatyta 14 straipsnyje:

a)

cigarams ir cigarilėms;

b)

susmulkintam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti;

c)

kitoms rūkomojo tabako rūšims.

14 straipsnis

1.   Valstybės narės taiko akcizą, kuris gali būti:

a)

ad valorem mokestis, apskaičiuojamas pagal kiekvieno produkto maksimalią mažmeninę pardavimo kainą, laisvai nustatomas Sąjungoje įsisteigusių gamintojų ir importuotojų iš trečiųjų šalių, taikomas pagal 15 straipsnio nuostatas; arba

b)

specifinis mokestis, skaičiuojamas produkto kilogramui arba, cigarų ir cigarilių atveju, tam tikram vienetų kiekiui; arba

c)

derinys, apimantis ad valorem ir specifinio akcizų elementus.

Kai taikomas ad valorem arba kombinuotasis akcizas, valstybės narės gali nustatyti minimalų akcizo dydį.

2.   Mišrusis akcizo mokestis (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM), skaičiuojamas procentais, už produkto kilogramą arba nustatytą produkto vienetų kiekį, negali būti mažesnis negu šie nustatyti tarifai arba minimalūs dydžiai:

a)   cigarams ar cigarilėms:: 5 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba 12 EUR už 1 000 vienetų arba vieną kilogramą;

b)   susmulkintam rūkomajam tabakui, skirtam cigaretėms sukti: 40 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos, arba 40 EUR už vieną kilogramą;

c)   kitoms rūkomojo tabako rūšims: 20 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba 22 EUR už vieną kilogramą.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 43 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 47 EUR už kilogramą.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 46 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 54 EUR už kilogramą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 48 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 60 EUR už kilogramą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 50 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 60 EUR už kilogramą.

Vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina apskaičiuojama pagal išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, bendrą vertę, grindžiamą mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalintą iš viso išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, kiekio. Ji nustatoma kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 1 d. remiantis duomenimis, susijusiais su visais tokiais praėjusių kalendorinių metų išleistais vartoti kiekiais.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti tarifai arba sumos galioja visiems produktams, priskiriamiems atitinkamai apdoroto tabako grupei, neskirstant kiekvienoje grupėje produktų pagal kokybę, pateikimą, kilmę, panaudotas medžiagas, dalyvaujančių firmų savybes ar kurį nors kitą kriterijų.

4.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Prancūzija nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali toliau taikyti sumažintą akcizo tarifą apdorotam tabakui (išskyrus cigaretes), išleistam vartoti Korsikos departamentuose. Sumažintas tarifas yra:

a)   cigarams ir cigarilėms: ne mažiau kaip 10 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius;

b)   susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti:

i)

iki 2012 m. gruodžio 31 d. – ne mažiau kaip 27 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius;

ii)

nuo 2013 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 30 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius;

iii)

nuo 2015 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 35 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius;

c)   kitam rūkomajam tabakui: ne mažiau kaip 22 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius.

5   SKYRIUS

APDOROTO TABAKO MAKSIMALIOS MAŽMENINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMAS, AKCIZO SURINKIMAS, LENGVATOS IR SUGRĄŽINIMAS

15 straipsnis

1.   Gamintojai arba, prireikus, jų atstovai ar įgaliotieji tarpininkai Sąjungoje ir tabako importuotojai iš trečiųjų šalių gali laisvai nustatyti maksimalią mažmeninę kiekvieno savo produkto pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei, kurioje atitinkami produktai turi būti išleisti vartojimui.

Tačiau pirma pastraipa neriboja teisės įgyvendinti nacionalinės teisės normas dėl kainų lygių kontrolės arba nustatytų kainų laikymosi, jeigu minėtosios normos neprieštarauja Sąjungos teisės aktams.

2.   Siekdamos palengvinti akcizo taikymą, valstybės narės kiekvienai apdoroto tabako grupei gali nustatyti mažmeninių pardavimo kainų skalę su sąlyga, kad kiekvienos skalės apimtis ir įvairovė turi faktiškai atitikti Sąjungos kilmės produktų įvairovę.

Kiekviena skalė galioja visiems produktams, priskiriamiems apdoroto tabako grupei, kuriai ji yra nustatyta, neskirstant produktų arba panaudotų medžiagų pagal kokybę, pateikimą ir kilmę, įmonių charakteristikas arba pagal kuriuos nors kitus kriterijus.

16 straipsnis

1.   Akcizo surinkimo taisyklės derinamos ne vėliau kaip baigiamajame akcizo derinimo etape. Pirmesniame etape akcizas iš esmės surenkamas naudojant fiskalinį ženklinimą. Jeigu valstybės narės, surinkdamos akcizą, naudoja fiskalinį ženklinimą, jos tokius ženklus privalo pateikti kitų valstybių narių gamintojams ir tiekėjams. Valstybės narės, kurios akcizui surinkti naudoja kitokias priemones, užtikrina, kad tokios priemonės nekeltų prekybai administracinių arba techninių kliūčių.

2.   Detalios akcizo taikymo ir mokėjimo taisyklės apdoroto tabako importuotojams ir Sąjungos gamintojams taikomos atsižvelgiant į 1 dalyje nustatytą sistemą.

17 straipsnis

Toliau išvardyti produktai gali būti neapmokestinami akcizu, arba už juos sumokėtas akcizas gali būti grąžintas:

a)

denatūruotas apdorotas tabakas, naudojamas pramonėje arba sodininkystėje;

b)

apdorotas tabakas, kuris sunaikinamas esant administracinei priežiūrai;

c)

apdorotas tabakas, kuris yra skirtas tik moksliniams tyrimams ir tyrimams, susijusiems su produkto kokybe;

d)

apdorotas tabakas, kurį perdirba gamintojas.

Valstybės narės nustato sąlygas ir formalumus, kurių reikia laikytis atleidžiant nuo akcizo mokėjimo ir grąžinant sumokėtą akcizą.

6   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

1.   Kartą per metus Komisija skelbia mišriojo akcizo tarifams taikomą euro, perskaičiuoto nacionaline valiuta, vertę.

Taikomi tokie valiutų kursai, kurie yra pirmąją spalio mėnesio darbo dieną ir skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei taikomi nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d.

2.   Valstybės narės gali toliau taikyti tuos akcizo tarifus, kurie galiojo vykdant 1 dalyje numatytą kasmetinį tarifų koregavimą, jeigu, konvertavus eurais išreikštus akcizo tarifus, nacionaline valiuta išreikšti akcizo tarifai padidėtų mažiau nei 5 % arba mažiau nei 5 EUR atsižvelgiant į tai, kuris tarifas yra mažesnis.

19 straipsnis

1.   Kas ketverius metus Komisija Tarybai teikia ataskaitą ir atitinkamais atvejais pasiūlymą dėl šioje direktyvoje nurodytų akcizų tarifų ir struktūros.

Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, į realią akcizų tarifų normą ir platesnius Sutarties tikslus.

2.   1 dalyje nurodyta ataskaita visų pirma grindžiama valstybių narių pateikta informacija.

3.   Komisija, laikydamasi Tarybos direktyvos 2008/118/EB (5) 43 straipsnyje nustatytos tvarkos, sudaro ataskaitai reikalingų statistinių duomenų sąrašą, išskyrus su atskirais fiziniais asmenimis ar teisiniais subjektais susijusius duomenis. Be duomenų, kurie paprastai prieinami valstybėms narėms, sąraše nurodomi tik tie duomenys, kurių rinkimas ir tvarkymas valstybėms narėms netampa pernelyg didele administracine našta.

4.   Komisija neskelbia ar kitaip neplatina duomenų, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis.

20 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

21 straipsnis

Direktyvos 92/79/EEB, 92/80/EEB ir 95/59/EB su pakeitimais, padarytais I priedo A dalyje išdėstytomis direktyvomis, yra panaikinamos nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

23 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

FAZEKAS S.


(1)  OL L 316, 1992 10 31, p. 8.

(2)  OL L 316, 1992 10 31, p. 10.

(3)  OL L 291, 1995 12 6, p. 40.

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinamos direktyvos su jų vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodytos 21 straipsnyje)

Tarybos direktyva 92/79/EEB

(OL L 316, 1992 10 31, p. 8)

 

Tarybos direktyva 1999/81/EB

(OL L 211, 1999 8 11, p. 47)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 2002/10/EB

(OL L 46, 2002 2 16, p. 26)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 2003/117/EB

(OL L 333, 2003 12 20, p. 49)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 2010/12/ES

(OL L 50, 2010 2 27, p. 1)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 92/80/EEB

(OL L 316, 1992 10 31, p. 10)

 

Tarybos direktyva 1999/81/EB

(OL L 211, 1999 8 11, p. 47)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 2002/10/EB

(OL L 46, 2002 2 16, p. 26)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 2003/117/EB

(OL L 333, 2003 12 20, p. 49)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 2010/12/ES

(OL L 50, 2010 2 27, p. 1)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 95/59/EB

(OL L 291, 1995 12 6, p. 40)

 

Tarybos direktyva 1999/81/EB

(OL L 211, 1999 8 11, p. 47)

tik 3 straipsnis

Tarybos direktyva 2002/10/EB

(OL L 46, 2002 2 16, p. 26)

tik 3 straipsnis

Tarybos direktyva 2010/12/ES

(OL L 50, 2010 2 27, p. 1)

tik 3 straipsnis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 21 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

92/79/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

92/80/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

95/59/EB

1999/81/EB

1999 m. sausio 1 d.

1999 m. sausio 1 d.

2002/10/EB

2002 m. liepos 1 d. (1)

2003/117/EB

2004 m. sausio 1 d.

2010/12/ES

2010 m. gruodžio 31 d.

2011 m. sausio 1 d.


(1)  Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/10/EB 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos:

a)

Vokietijos Federacinei Respublikai leidžiama užtikrinti, kad įsigaliotų nuostatos, būtinos, kad Direktyvos 2002/10/EB 3 straipsnio 1 dalies būtų laikomasi ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.;

b)

Ispanijos Karalystei ir Graikijos Respublikai leidžiama užtikrinti, kad įsigaliotų nuostatos, būtinos, kad Direktyvos 2002/10/EB 1 straipsnio 1 dalies (atsižvelgiant į Direktyvos 92/79/EEB 2 straipsnio 1 dalies antrą sakinį) būtų laikomasi ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 92/79/EEB

Direktyva 92/80/EEB

Direktyva 95/59/EC

Ši direktyva

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies baigiamoji formuluotė

2 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio įžanginė formuluotė

5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

6 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

16 straipsnio 1–5 dalys

8 straipsnio 1–5 dalys

16 straipsnio 7 dalis

8 straipsnio 6 dalis

1 straipsnis

9 straipsnis

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 3 dalis

2a straipsnis

11 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 2 dalis

1 straipsnis

13 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos įžanginė formuluotė

14 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos pirma, antra ir trečia įtraukos

3 straipsnio 1 dalies ketvirta ir penkta pastraipos

3 straipsnio 1 dalies šeštos pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies šeštos pastraipos a, b ir c punktai

14 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktai

3 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies dešimta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 1 dalies vienuolikta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies dvylikta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies trylikta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies keturiolikta pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 2 dalies antras sakinys

15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

10 straipsnis

16 straipsnis

11 straipsnis

17 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

2 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

19 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio pirma pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio antra pastraipa

20 straipsnis

22 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

21 straipsnis

23 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedas

II priedas


Top