EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0484

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 5-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2011 FINANSINIAI METAI

/* COM/2012/0484 final */

52012DC0484

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 5-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2011 FINANSINIAI METAI /* COM/2012/0484 final */


TURINYS

1........... BIUDŽETO PROCEDŪRA.. 3

2........... PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS. 6

3........... 2011 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS. 9

4........... PASTABOS DĖL 2011 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMO 9

5........... ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. 11

6........... SUSKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠĮ 12

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4-I priedas 4-II priedas 5 priedas 6 priedas || 2011 m. EŽŪGF įsipareigojimų asignavimams taikoma biudžeto procedūra EŽŪGF biudžeto dalis ES biudžete 2005–2011 m. EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2011 finansiniai metai EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2011 finansiniai metai. asignuotosios pajamos. C4 EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2011 finansiniai metai. asignuotosios pajamos. C5 EŽŪGF biudžeto vykdymas pagal straipsnius ir valstybes nares. 2011 finansiniai metai EŽŪGF išlaidų suskirstymo pokyčiai 2006–2011 finansiniais metais

Pastaba. Prie šios ataskaitos pridedamas išsamus Komisijos darbinis dokumentas. Visą šio darbinio dokumento tekstą (anglų kalba) ir pridedamas lenteles (anglų kalba) taip pat bus galima rasti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato „Europa“ svetainėje (http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm).

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

5-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2011 FINANSINIAI METAI

1.           BIUDŽETO PROCEDŪRA[1]

1.1.        2011 m. biudžeto projektas

2010 m. balandžio 27 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2011 m. biudžeto projektą (BP). Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF) pagal 2007–2013 m. finansinės programos 2 išlaidų kategoriją visa skirta įsipareigojimų asignavimų suma yra 43 747,4 mln. EUR.

2010 m. liepos 8 d. Taryba priėmė poziciją dėl 2011 m. biudžeto projekto sumažindama EŽŪGF įsipareigojimų asignavimus 470,2 mln. EUR, palyginti su Komisijos BP nurodyta suma, – iki 43 277,2 mln. EUR. Kita vertus, 2010 m. spalio 13 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją dėl 2011 m. biudžeto projekto padidindamas EŽŪGF įsipareigojimų asignavimus 365,8 mln. EUR, palyginti su Komisijos BP nurodyta suma, – iki 44 113,4 mln. EUR.

1.2.        2011 m. taisomasis raštas

2010 m. spalio 20 d. Komisija priėmė 2011 m. biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 3, kuriame nustatyti 43 401,2 mln. EUR EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų reikalavimai. Ši suma, palyginti su numatytąja biudžeto projekte, buvo 346,2 mln. EUR mažesnė. Šį sumažėjimą, kurio vertė apie 136 mln. EUR, daugiausia lėmė palanki padėtis žemės ūkio rinkose, taip pat 2011 m. tikėtinų gauti asignuotųjų pajamų padidėjimas 229 mln. EUR.

1.3.        2011 m. biudžeto priėmimas

2011 m. pirmą kartą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 314 straipsnį buvo taikyta Lisabonos sutartyje numatyta nauja metinio biudžeto procedūra. Išsiskyrus Tarybos ir Europos Parlamento pozicijoms dėl Komisijos biudžeto projekto, Taryba ir Europos Parlamentas 21 dienos taikinimo laikotarpiu rinkosi į Taikinimo komiteto posėdžius. Tačiau 2010 m. lapkričio 15 d. pasibaigus taikinimo laikotarpiui, susitarimas dėl 2011 m. biudžeto nebuvo pasiektas. Todėl remdamasi SESV 314 straipsniu, 2010 m. lapkričio 26 d. Komisija pateikė naują biudžeto projekto pasiūlymą.

Biudžeto valdymo institucija priėmė Komisijos naują biudžeto projektą, kurį Parlamentas patvirtino 2010 m. gruodžio 15 d. balsavimu. Į 2011 m. EŽŪGF biudžetą įtraukti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sudaro:

– atitinkamai 42 508,3 mln. EUR ir 42 509,1 mln. EUR žemės ūkio rinkos priemonėms ir tiesioginei pagalbai (05 politikos sritis);

– atitinkamai 352,9 mln. EUR ir 253,7 mln. EUR veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėms (17 politikos sritis);

– atitinkamai 30 mln. EUR ir 25,8 mln. EUR žuvininkystei (11 politikos sritis).

Biudžete numatyta bendra EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų suma siekė 42 891,2 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų – 42 788,5 mln. EUR. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas susidaro dėl to, kad tam tikroms priemonėms, kurias tiesiogiai įgyvendina Komisija, naudojami diferencijuotieji asignavimai. Šios priemonės daugiausia susijusios su žemės ūkio produktų skatinimu, politikos strategija ir žemės ūkio koordinavimo priemonėmis, taip pat žuvininkyste ir veterinarijos bei fitosanitarijos priemonėmis.

Konkrečiai, iš 42 891,2 mln. EUR patvirtintų EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų sumos 2 964,9 mln. EUR buvo numatyta rinkos priemonėms pagal 05 02 skyrių, o 39 771,1 mln. EUR – tiesioginei pagalbai pagal 05 03 skyrių. Be to, 2011 m. biudžete numatyta 352,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėms pagal 17 politikos sritį „Sveikatos ir vartotojų apsauga“, o 30 mln. EUR – žuvininkystės rinkoms pagal 11 politikos sritį „Jūrų reikalai ir žuvininkystė“.

Išsamesnė informacija pateikiama 1 priede.

1.4.        EŽŪGF asignuotosios pajamos[2]

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 34 straipsniu, pajamos, gautos atlikus finansines korekcijas pagal sąskaitų atitikties patvirtinimo sprendimus, pajamos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir pajamos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos pajamomis, asignuotomis EŽŪGF išlaidoms finansuoti. Šios asignuotosios pajamos arba jų dalis gali būti naudojamos EŽŪGF išlaidoms finansuoti, jei biudžeto valdymo institucijos skirtų biudžeto asignavimų nepakanka valstybių narių patirtoms išlaidoms finansuoti. Jei visos šios pajamos arba jų dalis lieka nepanaudotos, jos automatiškai perkeliamos į kitus finansinius metus tų metų biudžeto poreikiams finansuoti.

Sudarant 2011 m. biudžetą buvo apskaičiuotos 2011 finansiniais metais planuojamos surinkti pajamos ir iš 2010 į 2011 finansinius metus numatomos perkelti pajamos. Į šiuos skaičiavimus biudžeto valdymo institucija atsižvelgė priimdama 2011 m. biudžetą. Konkrečiai:

– apskaičiuota, kad pajamos, gautos atlikus su atitikties patvirtinimu susijusias korekcijas ir susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, atitinkamai turėtų susidaryti 600 mln. EUR ir 88 mln. EUR, o pajamos, gautos taikant pieno mokestį, – 19 mln. EUR. Taigi apskaičiuota, kad 2011 finansiniais metais turėtų būti gauta 707 mln. EUR asignuotųjų pajamų;

– apskaičiuota, kad iš 2010 į 2011 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 540 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

Į visą 1 247 mln. EUR sumą atsižvelgta 500 mln. EUR sumažinant asignavimus, kuriuos prašyta skirti vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklai remti, ir 747 mln. EUR sumažinus bendrosios išmokos schemai prašytus asignavimus. Atsižvelgusi į šias sumas, biudžeto valdymo institucija pagal Komisijos pasiūlymus šioms schemoms galiausiai skyrė atitinkamai 292 mln. EUR ir 30 389 mln. EUR asignavimų. Minėtų patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų pajamų suma atitinka bendrą 792 mln. EUR prašomų asignavimų vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir 31 136 mln. EUR bendrosios išmokos schemai įvertį.

1.5.        Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai[3]

Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai, kaip išdėstyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnyje, laikomi asignuotosiomis pajamomis, skirtomis cukraus pramonės restruktūrizavimo pagalbai ir kitai Cukraus pramonės restruktūrizavimo fonde numatytai pagalbai finansuoti. Nuo 2006–2007 iki 2008–2009 prekybos metų šiuos mokesčius už veiklos vykdytojų kiekvienoje valstybėje narėje turimas cukraus, inulino sirupo ir izogliukozės kiekybines kvotas į fondą sumokėjo valstybės narės.

Sudarant 2011 m. biudžetą numatyta, kad 1 015 mln. EUR suma bus perkelta iš 2010 biudžetinių metų į 2011 m.

1.6.        EŽŪGF biudžeto dalis visame ES biudžete

Galutinio EŽŪGF biudžeto (įsipareigojimų asignavimų) dalis visame 2004–2010 m. ES biudžete nurodyta 2 priede.

2.           PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

2.1.        Asignavimų valdymas

2.1.1.     Turimi 2011 finansinių metų asignavimai

EUR ||

Biudžeto išlaidų skirsnis (1) || Įsipareigojimų asignavimai || Mokėjimų asignavimai || Biudžeto pajamų skirsnis (AP) (2) || Prognozės

1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių: || 42 891 201 900 || 42 788 499 841 || 1. Atitikties patvirtinimas || 600 000 000

1a. Asignavimai, esant pasidalijamajam valdymui || 42 465 900 000 || 42 465 900 000 || 2. Pažeidimai || 88 000 000

1b. Asignavimai, esant centralizuotam tiesioginiam valdymui (3) || 425 301 900 || 322 599 841 || 3. Papildomas pieno gamintojų mokestis || 19 000 000

2. Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011 || -23 140 000 || 0 || 4. Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai (4) || 0

3. Pervedimai į (iš) EŽŪGF per metus || 500 000 || 3 110 000 || Visa numatomų AP suma || 707 000 000

4. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių: || 42 868 561 900 || 42 791 609 841 || ||

4a. Asignavimai, esant pasidalijamajam valdymui || 42 465 900 000 || 42 465 900 000 || ||

4b. Asignavimai, esant centralizuotam tiesioginiam valdymui || 402 661 900 || 325 709 841 || ||

(1)    Į 2011 m. biudžetą įtraukti asignavimai, atsižvelgiant į 2011 m. numatytas gauti asignuotąsias pajamas ir asignuotąsias pajamas, kurios pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1605/2002 10 straipsnį perkeltos iš 2010 į 2011 m. (2)    AP – asignuotosios pajamos, kurias numatoma surinkti. Jokios pajamų sumos neįrašytos į biudžeto pajamų eilutę (p.m.)[4], tačiau prognozuojama suma nurodyta biudžeto pastabose. (3)    83 % įsipareigojimų asignavimų susiję su veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėmis pagal 17 politikos sritį „Sveikatos ir vartotojų apsauga“. Kiti įsipareigojimai yra atitinkamai susiję su politikos strategijos ir koordinavimo išlaidomis pagal 05 politikos sritį „Žemės ūkis ir kaimo plėtra“ (10 %) ir žuvininkystės rinkomis pagal 11 politikos sritį „Jūrų reikalai ir žuvininkystė“ (7 %). (4) Šios pajamos naudojamos asignavimams, skirtiems Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo teikiamai paramai finansuoti.

2.1.2.     Turimų 2011 finansinių metų asignavimų panaudojimas:

Eurais

|| Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas || Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Pasidalijamasis valdymas (1) || 43 772 404 535.48 || 43 772 404 535.48

Išlaidos, esant centralizuotam tiesioginiam valdymui || 385 606 709.61 || 344 507 317.37

Iš viso (įskaitant Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondą) Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondas Iš viso (išskyrus Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondą) || 44 158 011 245.09 187 935 635.21 43 970 075 609.88 || 44 116 911 852.85 187 935 635.21 43 928 976 217.64

(1) Įsipareigotos skirti sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus gautas pasidalijamajam valdymui asignuotas pajamas – 43 105 570 603,39 EUR.

2011 finansiniais metais faktinė panaudotų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 44 158 011 245,09 EUR, o faktinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma – 44 116 911 852,85 EUR.

2.1.3.     Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos patirtos išlaidos, kai taikomas centralizuotas tiesioginis valdymas

EUR

Išlaidos, esant centralizuotam tiesioginiam valdymui || Įsipareigojimų asignavimai || Įsipareigojimų panaikinimas || Mokėjimų asignavimai || Perkėlimas į 2012 m. (2)

Asignavimai (C1) (1) || 402 661 900,00 || - || 325 709 841,00 || -

Panaudojimas (C1) || 385 156 336,70 || - || 304 613 983,52 || 15 480 489,32

Panaikinti asignavimai || 17 505 563,30 || - || 5 615 368,16 || -

(1) C1 reiškia biudžeto patvirtintus asignavimus. Ši suma apima pervedimus į EŽŪGF arba iš jo: 500 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 3 110 000 EUR mokėjimų asignavimų. (2) Perkėlimas į 2012 m. susijęs tik su nediferencijuotaisiais asignavimais.

2011 m. biudžete numatyta 402,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų išlaidoms, esant centralizuotam tiesioginiam valdymui. 385,2 mln. EUR suma skirta 2011 m. Likusi šių asignavimų dalis – 17,5 mln. EUR – panaikinta. 81,9 % įsipareigojimų asignavimų susiję su 17 politikos sritimi „Veterinarijos ir fitosanitarijos priemonės“. Likusi dalis paskirstyta 05 politikos sričiai „Žemės ūkis ir kaimo plėtra“ (10,5 %) ir 11 politikos sričiai „Žuvininkystė“ (7,6 %).

Nuo 2007 m., remiantis Finansinio reglamento 149 straipsniu, didžioji dalis Komisijos skirtų EŽŪGF asignavimų išlaidoms, esant tiesioginiam valdymui, yra diferencijuotieji asignavimai. Į 2012 m. automatiškai perkelta 15,5 mln. EUR – tai tik nediferencijuotieji asignavimai.

2.2.        Mėnesinės išmokos

2.2.1.     Mėnesinės išmokos valstybėms narėms

2.2.1.1.  Mėnesinės išmokos išlaidoms padengti

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo[5] 15 straipsnyje nustatyta, kad „Komisija išmoka mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį padaro valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei narei išmokamos ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išlaidos buvo patirtos, trečią darbo dieną.

Mėnesinėmis išmokomis kompensuojamos jau patirtos grynosios išlaidos (atskaičius pajamas); išmokos pervedamos remiantis kas mėnesį valstybių narių pateikiamomis deklaracijomis[6]. Kas mėnesį registruojamos išlaidos ir pajamos tikrinamos ir koreguojamos remiantis išsamia deklaracija[7]. Be to, šios išmokos tampa galutinėmis tik po to, kai Komisija atlieka patikrinimus pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Nuo 2010 m. spalio 16 d. iki 2011 m. spalio 15 d. valstybių narių sumokėtoms sumoms kompensuoti taikoma mėnesinių išmokų sistema. Likusias išmokas pagal keletą konkrečių priemonių tiesiogiai išmoka Komisija.

2011 finansiniais metais pervesta bendra grynoji mėnesinių išmokų suma sudarė 43 105 570 603,39 EUR.

2.2.1.2.  Sprendimai dėl 2011 m. mėnesinių išmokų

Komisija priėmė dvylika su 2011 finansiniais metais susijusių sprendimų dėl mėnesinių išmokų. Be to, 2011 m. gruodžio mėn. priimtas sprendimas dėl papildomos mėnesinės išmokos, kuriuo koreguojamos visos iš tų metų biudžeto dengiamoms išlaidoms finansuoti skirtos išmokos.

3.           2011 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.        EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimas

Iš biudžeto panaudota 43 970,1 mln. EUR. Šios išlaidos finansuotos iš pradinių biudžeto asignavimų, panaudojant visą iš 2010 m. perkeltą asignuotųjų pajamų sumą (905,1 mln. EUR) ir dalį 2011 m. gautų asignuotųjų pajamų (225,3 mln. EUR iš visos 666,8 mln. EUR sumos).

Pagal 05 politikos sritį „Žemės ūkis ir kaimo plėtra“ išlaidos rinkos priemonėms sudarė 3 334,1 mln. EUR, o tiesioginei pagalbai – 40 178 mln. EUR. Su rinkos priemonėmis ir tiesiogine pagalba susijusios išlaidos viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus ir buvo iš dalies padengtos perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų ir iš dalies panaudojant EŽŪGF biudžetui asignuotas pajamas.

Be to, minėta visa biudžeto vykdymo suma apima 30 mln. EUR išlaidas 11 politikos sričiai „Žuvininkystės rinkos priemonės“ ir 314,6 mln. EUR išlaidas 17 politikos sričiai „Veterinarijos ir fitosanitarijos priemonės“.

Biudžeto vykdymo duomenys pagal politikos sritis pateikiami 3 priede.

5 priede pateikiamas išlaidų rinkos priemonėms, tiesioginėms išmokoms ir žemės ūkio išlaidų auditui suskirstymas pagal biudžeto punktus ir valstybes nares.

4.           PASTABOS DĖL 2011 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMO

Toliau pateikiamos 3 priedo duomenimis pagrįstos trumpos pastabos dėl žemės ūkio biudžeto asignavimų panaudojimo.

4.1.        05 02 skyrius. Intervencija žemės ūkio rinkose

4.1.1.     Įvadas

Bendra šios biudžeto srities išmokų suma siekė 3 344,1 mln. EUR; išmokos buvo finansuojamos iš 2 964,9 mln. EUR patvirtintų biudžeto asignavimų ir 639,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Reikėtų pažymėti, kad C1 asignavimai, sudarantys 247,5 mln. EUR, buvo perkelti į 05 07 01 06 biudžeto punktą, siekiant padengti 272 mln. EUR neigiamas išlaidas, kurios galiausiai buvo įtrauktos į 2011 m. biudžetą, siekiant patvirtinti EŽŪGF sąskaitas. 628,9 mln. EUR asignuotųjų pajamų buvo panaudota išlaidoms, patirtoms vaisių ir daržovių sektoriuje, padengti, o likutis buvo perkeltas į 2012 m. Turimi nepanaudoti biudžeto asignavimai pagal atskirus punktus buvo perkelti į kitus biudžeto punktus siekiant padengti papildomas išlaidas pagal poreikį.

4.1.2.     Javai

Patirtos išlaidos sudarė −156,2 mln. EUR. Ši neigiama suma reiškia į 2011 m. biudžetą gautą pelną iš viešųjų sandėlių vidutiniškai didesnėmis nei supirkimo kainomis visiškai pašalinus 5,4 mln. tonų javų.

4.1.3.     Maisto programos

Valstybės narės beveik visiškai įgyvendino 2011 m. maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims planą. Be to, jos padengė ankstesnių metų planų administracines ir transportavimo išlaidas. Taip susidarė 15 mln. EUR 2011 m. biudžeto asignavimų panaudojimo perviršis.

4.1.4.     Vaisiai ir daržovės

Sektoriui skirti asignavimai buvo viršyti pirmiausia dėl valstybių narių patirtų išlaidų, susijusių su išimtinėmis paramos vaisių ir daržovių sektoriui priemonėmis, kurias Komisija patvirtino susidarius krizei dėl E. coli bakterijos (Reglamentas (ES) Nr. 585/2011), ir pagalba gamintojų grupių preliminariam pripažinimui. Šios išmokos buvo padengtos iš asignavimų, perkeltų iš kitų biudžeto punktų ir iš šiam sektoriui asignuotų pajamų.

4.1.5.     Vynuogių auginimo sektoriaus produktai

Pagrindinės šiame sektoriuje finansuotos priemonės – nacionalinės paramos programos ir vynmedžių išnaikinimo schema. Valstybių narių išlaidos pagal nacionalines paramos programas buvo šiek tiek mažesnės, palyginti su šiose programose numatytomis sumomis. Vis dėlto programos buvo įgyvendintos sėkmingai – panaudota apytikriai 98 % numatytų asignavimų. Valstybių narių išlaidos išmokant pagalbą pagal vynmedžių išnaikinimo schemą taip pat buvo mažesnės nei numatyta biudžete.

4.1.6.     Jautiena ir veršiena

Sektoriui skirti asignavimai buvo viršyti pirmiausia dėl to, kad valstybės narės išmokėjo daugiau eksporto grąžinamųjų išmokų, nes išaugo šviežios ir šaldytos mėsos ir gyvų gyvulių eksportuojami kiekiai. Šis asignavimų panaudojimo perviršis buvo finansuotas perkeliant patvirtintus asignavimus iš kitų biudžeto punktų.

4.1.7.     05 02 15 straipsnis. Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai

Sektoriui skirti asignavimai buvo viršyti pirmiausia dėl valstybių narių išmokėtų paukštienos eksporto grąžinamųjų išmokų ir dėl 2011 m. sausio mėn. Komisijos priimtos privataus kiaulienos sandėliavimo paramos schemos (Reglamentas (ES) Nr. 68/2011). Šis asignavimų panaudojimo perviršis buvo finansuotas perkeliant patvirtintus asignavimus iš kitų biudžeto punktų.

4.2.        05 03 skyrius. Tiesioginė pagalba

2011 m. biudžete patvirtinti asignavimai pagal šį skyrių sudarė 39 771,1 mln. EUR, o tiesioginės išmokos – apytikriai 40 178 mln. EUR. Šis 2011 m. EŽŪGF išlaidų lygis, palyginti su 2010 m., buvo didesnis daugiausia dėl to, kad tais metais tiesioginė pagalba toliau buvo palaipsniui didinama ES-12 šalių. Dalį bendrosios išmokos schemos išlaidų buvo numatyta finansuoti iš asignuotųjų pajamų – tai ir lėmė šį akivaizdų asignavimų panaudojimo perviršį, kuris buvo iš dalies padengtas šiomis pajamomis ir iš dalies asignavimais, perkeltais iš kitų biudžeto punktų.

4.3.        05 07 skyrius Žemės ūkio išlaidų auditas

4.3.1.     05 07 01 straipsnis. Žemės ūkio išlaidų kontrolė

Šiame straipsnyje daugiausia nurodytos sumos, pervestos į EŽŪGF biudžetą atlikus su sąskaitų patvirtinimu susijusias korekcijas ir sumos, susidariusios dėl išmokų paramos gavėjams mokėjimo terminų nesilaikymo. Tačiau šiais metais Komisija padarė bendras 66,6 mln. EUR dydžio teigiamas korekcijas valstybių narių atžvilgiu. Dėl neigiamų korekcijų biudžeto valdymo institucijos patvirtinti 2011 m. biudžeto asignavimai sudarė −272 mln. EUR. Komisija uždarė šią sąskaitą perkeldama 338,6 mln. EUR patvirtinų asignavimų iš kitų biudžeto punktų.

5.           ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

5.1.        EŽŪGF asignuotosios pajamos

Iš 2010 į 2011 m. faktiškai buvo perkelta 905,1 mln. EUR asignuotųjų pajamų ir jos visos buvo panaudotos 2011 finansinių metų išlaidoms finansuoti pagal Finansinio reglamento 10 straipsnį. Iš šios sumos padengtos gamintojų organizacijų veiklos fondams skirtos 403,6 mln. EUR išlaidos ir bendrosios išmokos schemai skirtos 501,5 mln. EUR išlaidos.

4-I priede pateiktais duomenimis, 2011 m. surinktos asignuotosios pajamos sudarė 666,8 mln. EUR ir jos gautos:

– po atitikties patikrinimo procedūrų atlikus korekcijas – apie 467,3 mln. EUR;

– susigrąžinus sumas dėl pažeidimų – apie 177,6 mln. EUR;

– iš surinkto pieno mokesčio – apie 21,9 mln. EUR.

Dalis 2011 m. surinktų asignuotųjų pajamų (225,3 mln. EUR) buvo panaudota tais metais vaisių ir daržovių sektoriaus patirtoms išlaidoms padengti.

2011 m. surinktų asignuotųjų pajamų likutis, sudarantis 441,5 mln. EUR, buvo automatiškai perkeltas į 2012 m. biudžetą, siekiant finansuoti tų metų biudžeto poreikius.

Išsami informacija pateikiama 4-I ir 4-II prieduose.

5.2.        Asignuotosios pajamos, susijusios su laikinais cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiais

Laikantis teisės aktų, nuo 2009 m. lapkričio mėn. jokių naujų laikinų restruktūrizavimo mokesčių iš valstybių narių renkama nebuvo. Todėl visas Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo asignuotąsias pajamas sudaro iš 2010 m. perkelta 1 044,8 mln. EUR suma. Po to, kai valstybėms narėms bus išmokėta 187,9 mln. EUR [suma] siekiant kompensuoti Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo pagalbos išlaidas (žr. 5.3 punktą), apie 856,8 mln. EUR likutis bus perkeltas į 2012 m. finansinius metus ir bus skirtas tų metų Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo išmokoms finansuoti.

Išsami informacija pateikiama 4-I ir 4-II prieduose.

5.3.        Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondas

Kompensacijos valstybėms narėms už restruktūrizavimo priemonių pagalbos išmokas, įvairinimo pagalbos išmokas ir pagalbos cukraus perdirbėjams išmokas sudarė 187,9 mln. EUR. Šios pagalbos išlaidos valstybėms narėms buvo kompensuotos iš 1 044,8 mln. EUR asignuotųjų pajamų, nurodytų 5.2 punkte.

Išsami informacija pateikiama 3 priede.

6.           SUSKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠĮ

Visa EŽŪGF išlaidų suma – 43 970,1 mln. EUR (išskyrus Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondą). Toliau šios išlaidos suskirstytos į svarbiausias kategorijas, nurodant kiekvienos kategorijos išlaidų procentinę dalį visoje 2011 m. EŽŪGF išlaidų sumoje.

Sandėliavimas

Sandėliavimo išlaidos sudarė −194,6 mln. EUR. Ši neigiama suma apima pelną, gautą į 2011 m. biudžetą. Didžiausią pelno dalį sudarė pelnas, gautas iš viešųjų sandėlių vidutiniškai didesnėmis nei supirkimo kainomis pašalinus javus, sviestą ir nugriebto pieno miltelius. (Išsami informacija pateikiama 4.1.2 punkte).

Eksporto grąžinamosios išmokos

Išlaidos eksporto grąžinamosioms išmokoms sudarė 179,4 mln. EUR, t. y. 0,4 % visų išlaidų; daugiausia išmokų buvo išmokėta už jautieną, paukštieną, kiaulieną ir I priede neįrašytus produktus.

Kitos rinkos priemonės

Be išlaidų, susijusių su sandėliavimu ir eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kitų rinkos priemonių išlaidos sudarė 3 428,3 mln. EUR, t. y. 7,8 % visų metinių išlaidų. Šiai kategorijai priklauso išlaidos, daugiausia susijusios su javais, maisto programomis, vaisiais ir daržovėmis, vynu, pienu ir pieno produktais, jautiena ir veršiena, kiauliena. Į šias išlaidas įtrauktos kitos nedidelės sumos; šios išlaidos apima korekcines sumas, susidariusiais vykdant finansinį sąskaitų patvirtinimą.

Tiesioginės išmokos

Išlaidos tiesioginėms išmokoms sudarė 40 178 mln. EUR, t. y. 91,4 % visų išlaidų.

Tiesioginės išlaidos, esant centralizuotam valdymui

Šias išlaidas – 385,6 mln. EUR, t. y. 0,9 % visų išlaidų, išmokėjo tiesiogiai Komisija; jos daugiausia apima išlaidas, susijusias su veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėmis, taip pat su ūkių apskaita ir BŽŪP informacija.

Kaimo plėtra naudojant buvusio EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšas

Šioms programoms jokių įsipareigojimų asignavimų negali būti skiriama iš buvusio EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų. Dabar valstybės narės uždaro šias programas ir susigrąžina nepagrįstai išmokėtas sumas. Galutinė grynoji pagal šį straipsnį susigrąžinta suma buvo −6,6 mln. EUR.

Duomenys apie išlaidų suskirstymo pagal rūšį pokyčius 2006–2011 m. laikotarpiu pateikiami 6 priede.

[1]               Ši procedūra apibūdinta 1 priede.

[2]               Šios sumos neįtrauktos į biudžeto pajamų eilutes (670 straipsnis – EŽŪGF asignuotosios pajamos), tačiau jos minimos biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.

[3]               Šios sumos neįtrauktos į biudžeto pajamų eilutes (680 straipsnis – Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai), tačiau jos minimos biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.

[4]               p.m. – „pour mémoire“.

[5]               OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

[6]               Valstybės narės šias mėnesio išlaidų deklaracijas pateikia N+1 mėnesio 10-ą dieną.

[7]               Valstybės narės, naudodamosi 104 lentele, išsamias deklaracijas kas mėnesį siunčia N+1 mėnesio 20-ą dieną.

Top