EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

1992 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1536/92, nustatantis bendrus konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartus

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Oficialusis leidinys L 163 , 17/06/1992 p. 0001 - 0004
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 4 tomas 4 p. 0093
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 4 tomas 4 p. 0093


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1536/92,

1992 m. birželio 9 d.

nustatantis bendrus konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartus

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3687/91 dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo [1], ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamentu (EEB) Nr. 3687/91 numatyta galimybė priimti bendrus prekybos žuvininkystės produktais Bendrijoje standartus, ypač siekiant užkirsti kelią nepatenkinamos prekinės kokybės produktams pasirodyti rinkoje ir skatinti prekybinius ryšius, kurie remtųsi sąžininga konkurencija;

kadangi tokių standartų konservuotiems tunams ir pelamidėms priėmimas pagerintų tunų gamybos Bendrijoje pelningumą ir atitinkamai realizavimo rinkas ir palengvintų produktų pardavimą;

kadangi tuo pačiu turi būti nurodyta, ypač siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, kad atitinkami produktai būtų išimtinai paruošti iš tiksliai nurodytų rūšių ir kad juose būtų minimalus žuvies kiekis;

kadangi šio reglamento tikslas – apibrėžti atitinkamų produktų prekinį pavadinimą; kadangi tai visiškai nepažeidžia jų klasifikacijos ir muitų tarifo režimo importuojant į Bendriją, ypač pagal preferencinius susitarimus;

kadangi siekiant užtikrinti aiškų atitinkamų produktų prekės aprašymą, reikia apibrėžti šių produktų pateikimą prekybai ir nustatyti skystosios terpės nuorodą; kadangi, nepaisant to, šie kriterijai neturi trukdyti naujiems produktams patekti į rinką;

kadangi 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [2] ir 1976 m. sausio 20 d. Direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [3] nurodo aprašą, būtiną teisingai informacijai ir vartotojo apsaugai pakuotės turinio atžvilgiu; kadangi taip pat reikia nustatyti konservuotų tunų ir pelamidžių prekės aprašymą dėl siūlomo prekybinio pateikimo arba kulinarinio paruošimo ir tam tikrais atvejais naudojamos skystosios terpės; kadangi ženklinant atitinkamus produktus turi būti nurodytas žuvies kiekis pakuotėje; kadangi aprašyme reikia apibrėžti sąvokos "natūralus" reikšmę;

kadangi 1991 m liepos 22 d. Tarybos direktyvos 91/493/EEB, nustatančios sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų pateikimą į rinką [4], tikslas suderinti sveikatos reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant Bendrijoje žuvininkystės produktus, ir apsaugoti visuomenės sveikatą; kadangi šiais prekybos standartais nustatyti reikalavimai taikomi nepažeidžiant galiojančių sveikatos nuostatų;

kadangi Komisija turi būti atsakinga už bet kokių techninių įgyvendinimo priemonių priėmimą pagal Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nurodo konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos Bendrijoje standartus.

2 straipsnis

1. Konservuotų tunų arba pelamidžių prekės aprašymas, kaip nurodyta 5 straipsnyje, taikomas produktams, kurie atitinka šias sąlygas:

1) konservuoti tunai turi būti:

- klasifikuojami KN kodų 16041410 ir ex16042070 subpozicijose,

- būti paruošti išimtinai iš žuvies, priklausančios vienai iš rūšių, išvardytų šio reglamento I priede;

2) gaminiai iš pelamidžių turi būti:

- klasifikuojami KN kodų 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 ir ex16042090 subpozicijose,

- paruošti išimtinai iš žuvies, priklausančios vienai iš rūšių, išvardintų šio reglamento I priede.

2. Toje pačioje pakuotėje negalima maišyti skirtingų rūšių.

Tačiau kulinariniuose gaminiuose iš tunų ar pelamidžių mėsos, kai atskiriama raumenų struktūra, gali būti kitų taip pat apdorotų žuvų mėsos, jeigu 25 % neto svorio sudaro tunai arba pelamidės, arba jų mišinys.

3 straipsnis

1. Jeigu 5 straipsnyje nurodyto prekės aprašymo dalį sudaro kokia nors toliau nurodyta produkto pateikimo prekybai forma, ji privalo atitikti toliau pateiktus apibrėžimus:

i) vientisa: raumenys perpjaunami skersai ir pateikiamas sveikas vientisas porcijos gabalėlis arba keli mėsos gabalėliai, sudarantys kompaktišką rinkinį.

Leidžiama, kad iki 18 % žuvies masės sudarytų drebučiai.

Tačiau kai raumenys konservuojami žali, draudžiama pridėti drebučių; kaip priedėlį galima pridėti mėsos gabalėlių;

ii) gabalai: mėsos gabalėliai su išlaikyta pradine raumenų struktūra, kurių trumpiausia kraštinė ne trumpesnė kaip 1,2 cm.

Leidžiama, kad iki 30 % žuvies masės sudarytų drebučiai;

iii) filė:

a) išilginės raumenų juostos, išpjautos iš raumenų, lygiagrečiai nugarkauliui;

b) raumenų juostos, išpjautos iš pilvo sienelės; šiuo atveju filė taip pat galima nurodyti kaip pilvo filė;

iv) drebučiai: įvairaus dydžio mėsos gabaliukai su išlaikyta pradine raumenų struktūra;

v) susmulkintas tunas: atskiri vienodo dydžio mėsos gabalėliai, nesudarantys pašteto.

2. Leidžiamos bet kokios kitos pateikimo formos, nenurodytos 1 dalyje, arba kulinariniai gaminiai su sąlyga, kad jie aiškiai nurodyti prekės aprašyme.

4 straipsnis

Jeigu skystoji terpė sudaro neatskiriamą prekės aprašymo dalį, jis turi atitikti tokias sąlygas:

- "alyvuogių aliejuje" priskiriama produktams, kuriems naudojamas tik alyvuogių aliejus, išskyrus bet kokį mišinį su kitais aliejais,

- "natūralus" priskiriama produktams, kuriems naudojamos natūralios sultys (žuvies paruošimo metu iš jos išsiskiriantis skystis), druskos tirpalas ar vanduo, gali būti pridėta žolių, prieskonių arba natūralių kvapiųjų medžiagų, kaip nurodyta Direktyvoje 88/388/EEB [5],

- "augaliniame aliejuje" priskiriama produktams, kuriems naudojamas augalinis aliejus, vienas arba jo mišiniai,

- jeigu naudojama bet kokia kita skystoji terpė, ji aiškiai ir tiksliai nurodoma naudojat jos įprastą prekės pavadinimą.

5 straipsnis

1. Nepažeidžiant Direktyvų 79/112/EEB ir 76/211/EEB, prekės aprašyme ant konservuotų tunų arba pelamidžių pakuotės nurodoma:

a) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pateikimo formų atveju:

- žuvies rūšis (tunas ar pelamidės),

- kaip žuvis pateikiama parduoti, naudojant atitinkamą 3 straipsnyje nurodytą aprašymą; tačiau 3 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyto pateikimo atveju ši nuostata nėra būtina,

- naudojamos skystosios terpės aprašymas pagal 4 straipsnyje nurodytas sąlygas;

b) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų pateikimų atveju:

- žuvies rūšis (tunas ar pelamidės),

- tikslus kulinarinio gaminio pobūdis.

2. Konservuotų tunų ir pelamidžių prekės aprašymai, kaip nurodyta atitinkamai 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jokiu būdu negali sutapatinti žodžių "tunas" ir "pelamidė".

3. Nepažeidžiant 2 straipsnio ir šio straipsnio 2 dalies, kai nustatytas komercinis panaudojimas, prekės aprašyme gali būti pateiktas toks naudojamos žuvies rūšies (tunas arba pelamidės) ir žuvų rūšių pavadinimas, koks paprastai naudojamas valstybėse narėse, kuriose produktai parduodami.

4. Prekės aprašymas "natūralus" gali būti taikomas tik konservams, kurie pateikiami parduoti kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies i–iii punktuose ir kurių skystoji terpė aprašyta 4 straipsnio antrojoje įtraukoje.

6 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 79/112/EEB 7 ir 8 straipsniuose nurodytų Bendrijos nuostatų, santykis tarp žuvies, esančios pakuotėje po sterilizavimo, svorio ir gramais išreikšto neto svorio turi būti mažiausiai toks:

a) 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto pateikimo atveju:

- 70 %, jeigu naudojama 4 straipsnio antrojoje įtraukoje nurodyta skystoji terpė,

- 65 %, jeigu naudojamos kitos skystosios terpės;

b) 25 % 3 straipsnio 2 dalyje nurodytam kulinariniam paruošimui arba gaminiams.

7 straipsnis

Šiame reglamente nustatytos taisyklės taikomos nepažeidžiant Direktyvoje 91/493/EEB nustatytų taisyklių.

8 straipsnis

Esant reikalui Komisija priima šio reglamento taikymui reikalingas priemones Reglamento (EEB) Nr. 3796/81 36 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

1. Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1993 m. sausio 1 d.

2. Produktų atsargos, kurios buvo paženklintos iki 1993 m. sausio 1 d., gali būti parduotos iki jų trumpiausio vartojimo laiko, nurodyto ant pakuotės.

3. Nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies, konservuoti tunai arba pelamidės, kuriuose sąvokos "tunai" ir "pelamidės" yra tapatinami prekės aprašyme, gali būti parduodami trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Eduardo de Azevedo Soares

[1] OL L 354, 1991 12 23, p. 1.

[2] OL L 33, 1979 2 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 91/72/EEB (OL L 42, 1991 12 16, p. 27).

[3] OL L 46, 1976 2 21, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 78/891/EEB (OL L 311, 1978 11 4, p. 21).

[4] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[5] OL L 184, 1988 6 22, p. 61.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTOS RŪŠYS

I. TUNAI

1. Thunnus genties rūšys

a) Ilgapelekis tunas arba albakoras (Thunnus alalunga)

b) Gelsvauodegis tunas (Thunnus (neothunnus) albacores)

c) Melsvasis tunas (Thunnus thynnus)

d) Didžiaakis tunas (Thunnus (parathunnus) obesus)

e) Kitos Thunnus genties rūšys.

2. Dryžuotasis tunas

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II. PELAMIDĖS

1. Sarda genties rūšys

a) Atlantinė pelamidė (Sarda sarda)

b) Ramiojo vandenyno pelamidė (Sarda chiliensis)

c) Rytinė pelamidė (Sarda orientalis)

d) Kitos Sarda genties rūšys.

2. Euthynnus genties rūšys, išskyrus Euthynnus (Katsuwonus) pelamis rūšis

a) Vakarinis mažasis tunas (Euthynnus alleteratus)

b) Rytinis mažasis tunas (Euthunnus affinis)

c) Juodasis mažasis tunas (Euthynnus lineatus)

d) Kitos Euthynnus genties rūšys.

3. Auxis genties rūšys

a) Paprastasis skumbrinis tunas (Auxis thazard)

b) Auxis Rochei.

--------------------------------------------------

Top